Harstad kommune DRIFTSPLAN 2014 STANGNES 8-13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Harstad kommune DRIFTSPLAN 2014 STANGNES 8-13"

Transkript

1 side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2014 STANGNES 8-13

2 side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTL Enhetspresentasjon Informasjon om enheten og tjenester Informasjon om tjenestens brukere Rammebetingelser og utfordringer MÅLEKART Felles målekart for alle enheter Felles målekart for sektor HANDLINGSDEL TJENESTEBESKRIVELSER MED SERVICEERKLÆRING OPPLÆRINGSPLAN ANDRE FORHOLD... 11

3 side 3 1. Visjon og hovedmål Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. 2. Enhetspresentasjon, ressursrammer og nøkkeltall 2.1 Enhetspresentasjon Enhetsleder: Ludvig Forthun Stedfortreder: Elin Hartvigsen Avdelingsledere/gruppeledere: Elin Hartvigsen avdelingsleder Telefon: Mobiltelefon: Telefax: Saksbehandlere: Kari Rye Krøtø, Arnt Jacobsen, Frøydis Frantzen, Elin Hartvigsen, Ludvig Forthun Nettadresse: Postadresse: Postmottak, 9479 HARSTAD Besøksadresse: Gunnarn 21, 9409 Harstad Åpningstid: Navn på tjenester: Skole Særlover som regulerer tjenestene: Forskrifter: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) Forskrift til opplæringslova Informasjon om enheten og tjenester Enheten består av avdelingene A (Alternativ læringsarena), Newtonrommet og Stangnes Siden oppstart har mye av fokuset vært å få etablert avdelingen Stangnes Den har nå funnet en form som det kan bygges videre på. Dette betyr at en større del av lederfokuset kan dreie mot A og Newtonrommet. De vil være en viktig oppgave å utvikle felles enhetsidentitet mellom de tre avdelingene. I dette arbeidet vil implementering av kommunens verdier (RE) inngå. Bruk av alternative læringsarenaer bør sees på i en større sammenheng. Enhetens navn bør også vurderes. Det er uheldig at enheten har samme navn som en av avdelingene, Stangnes A og Newtonrommet har hatt et stabilt personale over tid. Avdelingen Stangnes 8-13 har fortsatt et ferskt kollegium. Etableringen har skjedd samtidig som HK har gjennomført omstrukturering og kostnadskutt. Dette har hatt innvirkning på rekruttering av ansatte til oss. Vi har mangel på kompetanse i realfag, engelsk og musikk. Det er svært viktig for oss med nyansettelser som kan dekke disse fagene. Samlet sett gir enheten Stangnes 8-13 et variert og praktisk opplæringstilbud. Avdelingen A

4 side 4 A er et tilbud til elever på ungdomstrinnet i Harstad som av ulike årsaker ikke behersker å gjennomføre et normalt skoleløp: A kan gi et differensiert og svært individuelt tilrettelagt skoletilbud. Elevene tas opp på A etter søknad. Elevene skal ha et faglig rettet tilbud som skal gjøre elevene best mulig rustet til videre skolegang. Elevene skal gjennom individuell tilpasning få oppleve mestring i skolehverdagen Finne elevenes særinteresser og bygge på dem/styrke dem. Motivasjon mestring - muligheter Avdelingen Newtonrommet Offentlige og private aktører har bidratt til å drive Newtonrommet. Newtonrommet i Harstad planlegges videreført og videreutviklet de neste årene. En viktig oppgave blir å finne en fast driftsmodell for rommet. Harstad kommune har hatt ansvar for driften av Newtonromme siden Det er etablert en modell for samarbeid mellom Newtonrommet (Harstad kommune) som driftsansvarlig og Kunnskapsparken Nord som utviklingsaktør. Det gjenstår fortsatt å etablere en stabil driftsmodell for rommet som kan gi stabil finansiering. Avtaler om bidrag fra kommuner og fylkeskommunen fornyes årlig. Det har vært mye usikkerhet knyttet til tilskudd fra fylket Harstad vurderte muligheten for å få rommet inn som en del av en Vertskommunemodell etter kommunelovens paragraf 28. Dette lot seg ikke gjøre. Newtonrom ble i 2006 beskrevet som et tiltak i Utdanningsdirektoratet sin tiltaksplan for styrking av realfagene, Et felles løft for realfagene. Denne planen er avløst av en ny strategiplan for styrking av realfagene i Norge som kom i januar Realfag for framtida Planen har fokus på framtidens styrking av fagene med tre hovedmål: - Øke interessen for realfag og teknologi og styrke rekruttering og gjennomføring på alle nivåer - Styrke norsk elevers kompetanse i realfag - Øke rekruttering av jenter til matematikk, fysikk, kjemi og teknologifagene Bakgrunn I strategiplanen er Newtonrommene nevnt som et lokalt verktøy for å styrke realfagene. Nasjonalt er dette blant annet Vitensentrene sin oppgave. Vitensentrene skal samarbeide med Newtonrommene slik at de blir bedre i stand til å svare på de faktiske behovene ute i skolene. Rommet i Harstad har et godt samarbeid med Nordnorsk Vitensenter i Tromsø Avdelingen Stangnes 8-13 Elevene på Stangnes 8-13 har fått skoleplass etter søknad fra foresatte. Tilbudet har hovedvekt på praktisk tilnærming til fagene., I det praktiske vektlegges entrepenørskap med kompetanser som kreativitet, nyskaping, initiativ, samarbeid og kommunikasjon. Da mye av undervisningen knyttes opp mot eksterne miljøer i lokalmiljøet og mot næringslivet medfører dette en viss grad av uforutsigbarhet og mindre struktur enn vanlig klasseromsundervisning.

5 side var et innkjøringsår. Ved skolestart i august startet vi for første gang med elever på alle trinn. Samtidig ble bemanningen økt med flere nye lærere. I løpet av våren 2013 ble tanker om skoleåret 13/14 bearbeidet og omsatt til konkrete planer. Vi vurderte det slik at vår praktiske tilnærming til lærestoffet kunne forbedres. Vi ønsket å la det prege all vår undervisning i større grad. Før høstsemesteret startet inngikk vi samarbeidsavtaler med Olaåsen gård og Harstad jeger og fiskerforening. Vår lærere er ansvarlige for planlegging, gjennomføring og vurdering av det pedagogiske opplegget. De eksterne partnerne bidrar med alternative læringsarenaer og bistår i gjennomføringen. Gjennom dette har vi etablert fire ulike stasjoner. 8. trinn «Kysten og gården» med kompetansemål fra fagene matematikk, norsk, naturfag og kunst & håndverk. «Bygging og mekking» med kompetansemål fra fagene matematikk, norsk, naturfag og kunst & håndverk. 9. trinn «Uteskole» med kompetansemål fra fagene matematikk, norsk, naturfag og samfunnsfag «Film og foto» med kompetansemål fra fagene matematikk, norsk, naturfag og samfunnsfag 10. trinn Elevene har fordelt seg på de fire stasjonene.. De fire stasjonene er fundamentet i vår praktiske tilnærming. Stasjonene er sentrale i vårt arbeid knyttet til den nasjonale satsingen, Ungdomstrinn i utvikling. Man skal oppnå motivasjon, mestring og muligheter gjennom å gjøre undervisningen mer praktisk, variert og relevant. Elevene på 10. trinn får undervisning på Stangnes videregående skole en halv dag pr. uke hvor de prøver ut ulike yrkesfaglige tilbud. Vi bruker også uteområdet aktivt gjennom alle årstidene. Stangnes 8-13 har i skoleårene 2011/ 2012 og 2012/2013 deltatt i den nasjonale satsingen Ny Giv som hadde motvirkning av frafall i videregående skole som intensjon. Fra og med 2014 driver vi ikke dette som et eget prosjekt men tar tankegangen og metodikken inn i all vår undervisning. Skolen har god beliggenhet, men savner spesialrom for praktisk undervisning. Vi er avhengig av å få plass hos andre for å gjennomføre undervisning i store deler av faget mat og helse Informasjon om tjenestens brukere Avdelingen A A er et tilbud til elever på ungdomstrinnet i Harstad som av ulike årsaker ikke behersker å gjennomføre et normalt skoleløp. A tar i mot inntil 10 elever etter søknad om plass. Det finnes et årlig inntak. Men elever kan også tas inn ved akutt behov.

6 side 6 For å kunne få et undervisningstilbud på A må det fattes vedtak om spesialundervisning. Elevene på A fortsetter å være registrert på sin hjemmeskole. Det har de siste årene vært en nedgang i antall søkere til A. Avdelingen Newtonrommet Undervisningstilbudet i Newtonrommet er en realfagsatsing i samarbeid med nabokommuner i Sør Tromsregionen og de tre videregående skolene i området. Tilbudet retter seg først og fremst mot elever fra og med 7. klasse og ut videregående skole. Vi gjennomfører også økter for som kan passe for 5. og 6.klasser. Tilbudet til klassene er gratis og inkluderer transport for elever fra kommuner som tilhører regionens newtonnetttverk. Nettverkskommunene bidrar økonomisk. I tillegg til de videregående skolene og Harstad er følgende kommuner med i nettverket: Skånland, Kvæfjord, Ibestad, Salangen og Lavangen. Avdelingen Stangnes 8-13 Stangnes 8-13 kan gi et tilbud til 60 elever fordelt på 8., 9. og 10. trinn. I vårsemesteret hadde skolen kun elever på 10. trinn. Siden august i 2012 har skolen hatt elever på 8., 9. og 10. trinn. Ved opptak våren 2013 søkte 31 elever og 22 elever ble tildelt plass. 2.2 Rammebetingelser og utfordringer Rammebetingelser og utfordringer-skole (V.3-40) 3. Målekart 3.1 Felles målekart for alle enheter Alle enheter må lage tiltaksplan ut fra vedtatt målekart for alle enheter og eget tjenesteområde. Felles målekart for alle enheter (V.3-16) 3.2 Felles målekart for sektor Målekart - skole (V.3-15)

7 side 7 Mål nr. S Handlingsdel Her skal det beskrives og konkretiseres en handlingsplan som er knyttet opp mot mål i kapittel 3. Res.-/måleindikator, Evt. når Tiltak/aktivitet: (*) Kostnad: resultatmål, skal det (innen tildelt suksessfaktor måles? ramme) SAMFUNN Godt samarbeid med innbyggerne, nærmiljøet, og 3. sektor (lag og foreninger). Evt. hvem skal måle? Ansvar Invitere samarbeidspartnere til årlig nettverksmøte. Videreutvikle samarbeid med bedrifter vi har partnersskapsavtaler med. Lokal yrkesmesse Utleie av skolens gymsal til lag, foreninger, barnehager, etc. Røde Kors gjennomfører innføring i Gatemegling Ansvar: Frist: Tiltak/aktivitet ved evt. avvik: Rådgiver, avdelingsleder, rektor Miljøterap eut Ansvar: O1.1 O1.2 O1.3 O1.4 O1.5 O2.1 O2.2 O2.3 ORGANISASJON- /PERSONELL Godt arbeidsmiljø Relevant kompetanse i personalet Faste møter med verneombud og tillitsvalgt,kartlegge og iverksette tiltak. Verneombud møter med personalet Årlige medarbeidersamtaler. Sosiale fellesarrangement minst to ganger pr. år Bedre utnyttelse av kompetanse Ekstern veiledning Opplæring ved manglende kompetanse. Implementere verdier -RE Mangler kompetanse i personalet i viktige fag og ferdigheter. Kommunal plan for kompetanseutvikling. Delta i kommunale faggrupper. Oppfølging internt på skolen. Rektor og alle ansatte Rektor og alle ansatte. Følge systemet Nærvær ved fravær. Bruke HMS-tjenesten, systematisk arbeid med arbeidsmiljøtiltak. Kompetanseutvikling etter kompetanseutviklings plan og særskilte behov på skolen. Nyansettelser

8 side 8 Mål nr. Res.-/måleindikator, resultatmål, suksessfaktor Evt. når skal det måles? Evt. hvem skal måle? Ansvar Tiltak/aktivitet: Delta i vurderingsprosjekt i regi av Høyskolen i Lillehammer. Rekruttere ansatte med gode ferdigheter i klasseledelse og sosialpedagogikk samt friluftsliv og bygging og mekking. De bør være spesielt motivert for å jobbe med elever som ønsker en ny skolehverdag. Vi har behov for flere lærere med kompetanse i realfag, engelsk og musikk.. (*) Kostnad: (innen tildelt ramme) Ansvar: Frist: Tiltak/aktivitet ved evt. avvik: Ansvar: O2.1 O2.2 O2.3 O5.1 O5.2 God ledelse HK lederutviklingsprogram Rektor og avdelingsl eder. God organisering Årshjul og møteplaner, kommunikasjon Stillingsbeskrivelse for alle funksjoner og kategorier. Knytte avdelingene A Stangnes 8-13 tettere sammen. Evaluere avdelingene og iverksette endringer ut i fra dette. Rektor og avdelingsl eder. Rådmann Oppfølging gjennom samtaler Forbedre rutiner Rektor Rektor SK T.1.1 T.1.2 T.1.3 T.1.4 T.1.5 TJENESTER- /BRUKERE God måloppnåelse for alle elever i samsvar med Kunnskapsløftet. - Faglig god tilpasset opplæring - Godt tilbud til Sterkt fokus på å videreutvikle og lage nye planer i fag og tverrfaglig med praktisk tilnærming til kompetansemålene. Grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring skal være med. Bygge opp samling av Ledelsen og alle ansatte. Forbedre organisering og utnyttelse av disponible ressurser. Kompetanseheving Ledelsen og alle ansatte

9 side 9 Mål nr. Res.-/måleindikator, resultatmål, suksessfaktor elever med spesielle behov. Evt. når skal det måles? Evt. hvem skal måle? Ansvar Tiltak/aktivitet: undervisningmatriell. Skolebasert vurdering ihht HKkvalitetssystem. (*) Kostnad: (innen tildelt ramme) Ansvar: Frist: Tiltak/aktivitet ved evt. avvik: Ansvar: SK T.2.1 T.2.2 T2.3 T2.4 T2.5 Godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gymsal tilgjengelig for elevene i friminutt. Følge opp kartlegging elevenes arbeidsmiljø. Fokusere på felles holdninger og positivt elevsyn. Rektor, Bygg og eiendom og alle ansatte Plan for tiltak, holdningsendring, klassemiljøarbeid Rektor SK T.3.1 T.3.2 SK T5.1 T5.2 T5.3 T5.4 Ø1.1 Godt samarbeid skole-hjem. Godt tverrfaglig forpliktende barneog ungdomssamarbeid og samhandling ØKONOMI God økonomistyring og budsjettdisiplin Klassemiljøutvikling. Sosiale arrangementer for elevene. Bruke elevråd aktivt som samarbeidspartner. Sosialpedagogisk plan påbegynt og tas i bruk i løpet av vårsemesteret Bruke SU og FAU aktivt som samarbeidspartnere. Samarbeid med andre aktører som Politi Ungdomstjeneste, PPD og skoleteamet. Overskudd 2013: ca skyldes hovedsaklig Vakanse som ikke ble dekket opp, seint ankommet og ikke forventet Ledelsen og kontaktlæ rere. Ledelsen og alle ansatte. Rektor Gjennomføre samtaler, informasjon om rutiner. Rektor

10 side 10 Mål nr. Res.-/måleindikator, resultatmål, suksessfaktor Regnskap=budsjett Evt. når skal det måles? Evt. hvem skal måle? Ansvar Tiltak/aktivitet: tilskudd fra Fylket til Newtonrommet (*) Kostnad: (innen tildelt ramme) Ansvar: Frist: Tiltak/aktivitet ved evt. avvik: Ansvar:

11 side Tjenestebeskrivelser med serviceerklæring IX.10-1 TJENESTEBESKRIVELSE FOR GRUNNSKOLEN IX.10-6 TJENESTEBESKRIVELSE FOR SPESIUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN 6. Opplæringsplan Vårt fokus vil ligge på organisasjonsutvikling innenfor satsingsområdet «motivasjon, mestring og muligheter» Innenfor dette feltet vil ha særlig fokus på grunnleggende ferdigheter o Lesing i vårsemesteret o Skriving og regning i høstsemesteret Praktisk, variert og relevant undervisning 7. Andre forhold Eventuelle forhold av betydning som ikke er fanget opp over. Utvikling av alternative læringsarenaer vil være et langsiktig fokus for oss. Et naust på Stangnes er et alternativ som i denne sammenheng. Videre er plassering av Newtonrommet i «Kunnskapens hus», i Stangnesparken en spennende idé. Dette vil frigjøre areal, med mulighet for å innrede praktiske undervisningsrom i nåværende lokaler.

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 51 MEDKILA SKOLE

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 51 MEDKILA SKOLE side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 51 MEDKILA SKOLE side 2 1. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 1.1 Enhetspresentasjon... 3 1.1.1 Informasjon om enheten og tjenester... 3 3. MEDKILA-

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2013 5300 KILA SKOLE

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2013 5300 KILA SKOLE side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2013 5300 KILA OLE side 2 1. Visjon og hovedmål... 3 2. Enhetspresentasjon, ressursrammer og nøkkeltall... 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om enheten og

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 NAV HARSTAD

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 NAV HARSTAD side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om enheten og tjenester...

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan. med tiltaksplan for skoleåret 2014/15. www.lillehammer.kommune.no/åretta

Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan. med tiltaksplan for skoleåret 2014/15. www.lillehammer.kommune.no/åretta Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan med tiltaksplan for skoleåret 2014/15 Side2 INNHOLD Sammen om læring!... 3 Visjon for Lillehammerskolen... 4 Sammen om læring! Årettas verdigrunnlag... 6

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse kvalitetssikring kompetanseplan 1 2 forord Grunnskolen i Lillesand

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Innhold 0. Sammendrag av tilsynsrapporten... 3 1. Innledning... 3 1.1 Overordet utviklingsarbeid og satsingsområder... 3 2. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Rullering. Hamarskolen som merkevare. Høringsdokument

Rullering. Hamarskolen som merkevare. Høringsdokument Rullering av Hamarskolen som merkevare Høringsdokument 1 Forord Komiteen for barn og unge er en av 4 komiteer opprettet av Hamar kommunestyre. Komiteenes utredninger skal gi formannskapet og kommunestyret

Detaljer

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 4 2. Elever, årsverk

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Virksomhetsplan for Holum skole 2012

Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon... 3 2. Virksomhetsplan... 4 3. Sammendrag 2011... 4 4. Verdigrunnlag... 6 5. Presentasjon av enheten... 7 5.1.

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2013-2014 Innhold 1.0 Forord 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner og fagrapport 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner 5 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer