Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15"

Transkript

1 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.»

2 Årsmeldingen for Kjeldås skole tar utgangspunkt i Sande kommunes Handlingsprogram og Handlingsplan for grunnskolen i Sande Følgende fokusområder blir omtalt i årsmeldingen: 1. God oppvekst - tidlig innsats 2. Vurdering for læring (VFL) 3. Klasseledelse 4. Ledelse av skolen Det sies noe om hvert av disse områdenes målsettinger, tiltak og evaluering sett ut fra arbeidet som er gjort på Kjeldås skole skoleåret Fokusområde 1 : God oppvekst -Tidlig innsats Hovedmål: Vi skal forebygge slik at problemer ikke oppstår og sette inn individuelt tilpassede tiltak slik at de ikke utvikler seg. Delmål: Vi skal tidlig se signaler på endringer i elevens adferd og /eller liv. Vi skal ha et godt tverrfaglig samarbeid mellom ulike virksomheter og instanser. Vi skal sikre et godt skolehjemsamarbeid til beste for barnet. Tiltak/evaluering: Dette skoleåret har timene til tidlig innsats blitt brukt på trinn. Dette har gitt oss mulighet til å tilpasse undervisningen i større grad i basisfag ved å skjevdele grupper ut i fra de styrker/utfordringer elevene har. De faglig sterke elevene har fått tilrettelagt på sitt nivå og elever som strever, har fått ekstra kurs på områder der de har utfordringer f.eks. gjennom lese- og skrivekurs, regning som grunnleggende ferdighet og til begrepsinnlæring. Vi følger kommunens rutiner for overganger mellom barnehage-skole og barnetrinnungdomstrinn. Dette gir trygghet og forutsigbarhet for elever og foresatte. Tidlig innsats handler også om sosial kompetanse. Kjeldås skole timeplanfester 1 time per uke til «Zippys venner» på 1.trinn og 1 time per uke til «Mitt valg» på trinn. Våren 2015 har ansatte ved barneskolene som ikke har «Mitt valg» kurs fra før, blitt kurset over to kvelder av instruktør fra «Mitt valg». Lærerne har hvert år tema fra BIR (Barn i risikofamilier) på programmet i utviklingstid. Dette for å være i forkant når problemer oppstår i hjemmet og sette lærerne bedre i stand til å ta den vanskelige samtalen med foresatte. Skolen har tilbud til foresatte om møter i BUFF (barn og unges forebyggende fagteam) hver måned. Barnevernet har denne våren startet med «Åpen dør» en dag per måned på Kjeldås skole. I dette forum gis elever og ansatte mulighet for å ta opp saker som bekymrer. 1

3 Fokusområde 2: Vurdering for lærling (VFL) Hovedmål: Elevene skal forstå hva de skal lære og gjennom god vurdering forstå hva de skal gjøre for å bli bedre. Delmål: Elever skal få større bevissthet om egen læring. Lærerne skal benytte metoder og ha en vurderingspraksis som fremmer vurdering for læring. Sandeskolene deltar i Pulje i utdanningsdirektoratets satsing på VFL. Særlige utviklingsområder er: Et felles språk og begrepsapparat for lærere. Beskrive oppnådd kompetanse mer enn fravær av kompetanse. Vurdering som grunnlag for veiledning mer enn kontroll. Elevmedvirkning. Hvor står du, hvor skal du og hvordan kommer du deg dit? Tiltak/evaluering: Alle lærere har mål for timen, arbeidsøkta og perioden. Disse målene konkretiseres og synliggjøres for elevene på tavla og på egentreningsplanene. Det benyttes tydelige kriterier for måloppnåelse. Elevene trekkes mer med i dette arbeidet. Skolen har gått fra kontrollaspektet til læringsaspektet innen vurdering. Lærene er nå mer opptatt av å bruke resultatene til forbedring av egen undervisning og veiledning av eleven. Skolen har kartlagt over tre år hvordan lærerne bruker VFL. Positiv utvikling på de fleste områder, men en stagnasjon i forhold til elevmedvirkning. På utviklingssamtaler med lærerne har VFL vært et gjennomgående tema. Elevundersøkelsen og lærerundersøkelsen samsvarer innenfor VFL. Prinsippet for vurdering for læring brukes som bærende prinsipp i fellesarenaer for det pedagogiske personalet. I utviklingstid har vi diskutert temaer fra VFL. Terminologien innen VFL brukes aktivt og bevisst, i samarbeid med elevene. Som et ledd i VFL har alle lærerne blitt kurset i SOL (Systematisk observasjon av lesing) dette skoleåret. De fleste av elevene ved skolen har blitt «solet» denne våren. Kommende skoleår skal SOL brukes aktivt. Alle lærere er leselærere. Oppfølging av nasjonale prøver (høst-14) 5.trinn på Kjeldås skole skåret under landsgjennomsnittet i norsk, engelsk og matematikk. Våre mål var å ligge på snittet i Sande, samt gjøre det bedre enn foregående år i alle fag. Dette lykkes vi ikke med inneværende år. En mulig forklaring på svake resultat kan være at 5. trinn har hatt flere lærerbytter både i 3. og 4. trinn. Mål for neste skoleår er å være på snittet for Sande kommune når det gjelder nasjonale prøver. Da prøveresultatene ble offentliggjort, gikk lærerkollegiet gjennom resultatene i de forskjellige fagene. De fikk i oppdrag å studere resultatene, for å finne styrker og utfordringer ved undervisningen samt tiltak. Hele kollegiet har også gått gjennom de nasjonale prøvene sammen for å gi alle en bevissthet om hvor nivået ligger. Denne økta var veldig lærerik og resulterte i mange tanker og refleksjoner. 2

4 Elevene på 5.trinn som presterte på nivå 1, har blitt kurset i lesing over 6-9 uker. Lærerne har brukt analyseverktøyet i PAS for å korrigere undervisningen. Foresatte er informert om resultatene og tiltak for den enkelte elev. Prøveresultatene ble tatt opp med leder for FAU i desember 2014 og lagt fram for elevrådet, FAU og SU januar Elevundersøkelsen/ lærerundersøkelsen Felles spørsmål valgt ut som indikatorer for vurdering for læring og klasseledelse i Sande kommune «Vet elevene hva som kreves av dem for å oppnå de ulike kompetansemålene?» Svarene samsvarer fullstendig mellom elev- og lærerundersøkelsen og skåren er meget bra. 2. «Hvor ofte bruker du følgende arbeidsmåter?» Spørsmålet utgår. 3. «Spør du elevene hvordan de selv vurderer sitt eget arbeid?» Lærerne sier at de praktiserer dette i samme grad som foregående år. Her har vi forbedringspotensial. Vi må bevisstgjøre elevene i forhold til egen innsats. 4. «Forteller lærerne deg hva du skal gjøre for å bli bedre i fagene?» Eleven opplever at lærerne ikke gir tydelige nok tilbakemeldinger for at de skal bli bedre. Her er det sprik mellom elevenes og lærernes oppfatning. Lærerne må bli tydeligere og mer konkrete i sine tilbakemeldinger i forhold til læringsmål som er satt. 5. På spørsmål om arbeidsmiljø, er det samsvar mellom undersøkelsene i forhold til at elevene får nok faglige utfordringer, at det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet og at feil er noe vi kan lære av. Det er delt oppfatning i forhold til arbeidsro og vanskegrad på lekser. Skolen jobber videre med disse utfordringene. 6. «Har du blitt mobbet de siste månedene?» Her har skolen gode resultater. Vi styrker fortsatt tilsyn ute i friminutt og har hyppige elevsamtaler. Dersom noen av skolens ansatte får informasjon om at elever blir plaget eller mobbet, tas dette umiddelbart opp i personalet slik at alle har mulighet til å observere og gripe inn. I tillegg har vi hatt sosiale grupper for å styrke gode relasjoner. Dette er et arbeid som må pågå kontinuerlig og skolen må hele tiden ha nulltoleranse for mobbing. 3

5 Trivselslederordningen har blitt gjennomført også dette skoleåret. Skolen har gjennomgått «Trivselsplan for skoler i Sande» i sitt personale, og rutinene i Trivselsplanen følges. Halvdagsprøver/kartleggingsprøver i engelsk, norsk og matematikk på 7.trinn Elevene på 7.trinn gjennomførte halvdagsprøver i engelsk, norsk og matematikk i februar. Resultatene på prøvene ble lagt frem for elever og foresatte. Prøveresultatene har bidratt til justeringer av lærernes undervisning, samt ført til ytterligere tilpasninger for den enkelte elev. Prøvene har blitt brukt i overgangssamtalene med ungdomsskolen og prøveresultatene overføres med den enkelte elevs IUP til ungdomsskolen. Fokusområde 3: Klasseledelse Hovedmål: Skolen skal ha gode klasseledere som gir omsorgsfull og utfordrende opplæring tilpasset hver enkelt elev. Delmål: Skolene skal ha lærere som: - Behersker varm og tydelig klasseledelse. - Fremmer et åpent, inkluderende og godt læringsmiljø der elevene motiveres til innsats. - Lærer av og deler med hverandre. - Reflekterer over egen praksis i lys av forskning og brukermedvirkning. Underholdning på avslutningsfesten for 7.trinn. Tiltak/evaluering: Personalet arbeider med å få til en sterkere delingskultur gjøre hverandre gode. Teamene brukes som arena for refleksjon og deling. I utviklingstid har vi satt fokus på følgende temaer innenfor klasseledelse: Relasjonell ledelse, støttende relasjoner i klasseledelse samt struktur og regler. Refleksjon har foregått individuelt, i grupper og i plenum. Kollegiet har vært aktivt og læring skjer i fellesskapet. Fokusområde 4: Ledelse av skolen Undervisningsinspektør har fullført rektordanninga. Rektor deltar i kommunens lederutviklingsprogram. Hovedmål: Vi skal ha trygge hverdagsledere som gir omsorg, retning og forutsigbarhet. 4

6 Delmål: Skolene skal ha ledere som: - ser Sandeskolen som en helhet - har elevenes beste i fokus - gir de ansatte en opplevelse av å bli hørt og verdsatt - er tydelige og synlige og som tar avgjørelser gjennom aktiv refleksjon over egen praksis, erfaringer, forskning og brukermedvirkning. Tiltak/evaluering: Inspektør og rektor deltar på månedlige skoleledermøter ledet av kommunalsjefen. Rektor deltar på Oppvekstmøter ledet av kommunalsjef samt i Lederforum ledet av rådmannen. Disse møtene gir ledelsen ved Kjeldås en forståelse og samhørighet med de andre virksomhetene i kommunen. I tillegg har vi nettverksgrupper i forhold til satsingsområder. Dette skaper en felles forståelse hos alle ansatte om at vi er en del av Sandeskolen og Sande kommune med det felles ansvar og de forpliktelser dette innebærer. Rektor deltar i kommunens lederutviklingsprogram. Ledelsen må holde trykket oppe i forhold til implementeringen av de forskjellige planene som Sandeskolen skal forholde seg til og følge. Ledelsen og medarbeiderne har deltatt på et «Utviklingsprogram ut fra en helsefremmende tenkning». I-bedrift-konseptet har også stått på agendaen. Hensikten er å skape ressursutvikling i et helsefremmende perspektiv. Kjeldås, 25. juni 2015 Brit Sønsterud 5

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Opplæringslovens formålsparagraf 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

Resultatvurdering Sandnesskolen

Resultatvurdering Sandnesskolen Resultatvurdering Sandnesskolen Sandnes kommune Innhold Resultatvurdering - Altona skole- og ressursenter... 2 Resultatvurdering Aspervika skole... 7 Resultatvurdering Austrått skole... 13 Resultatvurdering

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2012/13

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2012/13 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 6 3.1. Nasjonale målsettinger... 6 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2015 og strategisk plan 2015-2018 ENHET

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Innhold. Frafall... 19 System for oppfølging... 21 System for skolebasert vurdering... 21 Andre rapporter... 21 Rollene i oppfølgingssystemet...

Innhold. Frafall... 19 System for oppfølging... 21 System for skolebasert vurdering... 21 Andre rapporter... 21 Rollene i oppfølgingssystemet... Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Sammendrag... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultater... 4 Overgang til videregående skole... 4 Elever og undervisningspersonale... 5 Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Austebygd skule i uke 38/2014 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2014-2017

SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2014-2017 SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2014-2017 VISJON - Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. - Vårt fremste mål skal være å gi elevene

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR GRANSHERAD SKOLE 2014/2015

UTVIKLINGSPLAN FOR GRANSHERAD SKOLE 2014/2015 1. BAKGRUNN. Den opprinnelige og helt sentrale bakgrunnen for denne utviklingsplanen er utviklingen i samfunnet vårt, med den sentrale læreplanen for grunnskolen, L-06 og Opplæringsloven av 1999, som resultat.

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Kan inneholde data under publiseringsgrense. Innhold Innledning... 4 1. Hva er Tilstandsrapporten... 4 1.1. Deltagelse i KS Skoleeierprogram Den gode skoleeier... 4 1.2. Hamarskolens årshjul for kvalitetsvurdering...

Detaljer

Resultatvurdering Sandnesskolen

Resultatvurdering Sandnesskolen 2013 Resultatvurdering Sandnesskolen Sandnes kommune Innhold Resultatvurdering Altona skole- og ressursenter 2013... 3 Resultatvurdering Aspervika skole 2013... 8 Resultatvurdering Austrått skole 2013...

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer