ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

2 INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi vet at læreren er den viktigste faktoren for læring. Lærerne på Galleberg skal ha fokus på relasjoner og vite at de har ansvaret for den relasjonen som oppstår. Skoler som ikke kjennetegnes av tydelig voksne får unger som sliter faglig og sosialt. Som rektor opplever jeg at det er et godt driv på skolen hvor positivitet hersker. Det er "lett" å få til gode utviklingsprosesser. Vi har jobbet godt med vurdering for læring og det blir spennende å se om dette gir seg utslag på elevundersøkelsen til høsten. Jeg må trekke fram foreldreovertagelsen i høst. For personalet ble det en åpning for å kunne dra på seminar for å bli bedre kjent og jobbe sammen for felles mål på Galleberg skole. Jeg takker for det gode samarbeid vi har med foreldrene. Vi gleder oss til et nytt skoleår!

3 GOD OPPVEKST Gode overganger a. Overgang barnehage Fulgt rutiner for overganger skole/barnehage b. Overgang u.sk Fulgt rutiner for overganger barneskole/u.skolen c. Nye elever midt i året Kommunikasjon mellom instanser og hjemmene a. Vi har hatt dialogmøter med de barnehagene i Sande som har levert barn til oss. Vi har også hatt et dialogmøte med en barnehage fra Drammen. Barnehagene har levert inn overføringsskjemaer. Det har vært noen utfordringer i forhold til fordeling av nye førsteklassinger på de ulike barneskolene. b. Rutinene for overgang til ungdomsskolen ble forandret i løpet av våren. Vi føler at de nye rutinene fungerer bedre i forhold til klassesammensetning på ungdomsskolen. Vi har hatt gode besøk fra ungdomsskolen her på Galleberg og fine besøk for elevene på ungdomsskolen. Elever og foresatte har blitt trygge på at de blir ivaretatt. c. Elever som begynner midt i året skal oppleve en skole som tar dem i mot på en god og profesjonell måte. Tidlig innsats a. Ressurser på trinn Øke lærertettheten b. Kompetanseheving BIR Ny inspektør på kurs c. Zippys, "Det er mitt valg" Følge opp rutinene på programmene d. Nettinformasjon Informasjon til foreldre blir lagt ut Vi valgte å bruke ekstra timer på 1.og 2.trinn for å øke lærertettheten. Disse timene har vært brukt hovedsakelig i basisfagene; norsk og matematikk. Målet er å fange tidlig opp de elevene som har utfordringer og gi dem ekstra oppfølging. Vi er spesielt glade for det gode samarbeidet vi har med helsesøster på "Zippys venner". Hun er ukentlig en del av samlingene til klassen. Nødvendig informasjon til hjemmene legges ut både på nettside, MLG og Facebook. Vi bruker også mye e-post i kommunikasjon med foreldre.

4 LEDELSE a. Elevsamtaler Øke samtalene til 1t. i uka pr.klasse b. Delingskultur "Trinnene forteller" på fellestid c. "Gyllent" Gyllne øyeblikk fra hverdagen på fellestid d. "Jeg har vært hos rektor" Elever møter rektor for gode resultater/ framgang e. "Plusslapper" Fokusere på det positive f. Samle elevene Fellessamling månedlig. En klasse ansvarlig g. Trivselsledere Ledelse av lek i skolegården h. KMT Utarbeide felles verdier for skolen i. Kursing Sende ansatte på relevante kurs j. FAU Godt samarbeid. Rektor er med på FAU-møter k. Elevråd Bruke elevrådet og gjøre dem synlig l. Trinnsamarbeid Ha prosjekter på tvers av trinn m. Foreldreovertagelse Gjorde det mulig for personalet å dra på seminar n. Voksenrollen Skolen skal møte eleven med varme og tydelighet a. Elevene skal oppleve at kontaktlærer har hyppigere samtaler. I praksis vil en elev ha samtale med kontaktlærer hver tredje uke. Fokus for samtalene skal være sosial fungering og faglige framovermeldinger. b. Trinnene (1-2.trinn, 3.-4.trinn, 5.-7.trinn) legger fram aktuelle prosjekter eller undervisningserfaringer. Vi ønsker en delingskultur hvor trinnene kan få tips av hverandre. Fortsatt kan denne økten jobbes med slik at formen blir mer profesjonell. c. Som et av tiltakene for positivt elevsyn er det åpnet for en kort økt i starten på hver eneste fellestid hvor alle kan fortelle om et gyllent øyeblikk de har opplevd i løpet av dagen. De gyllne øyeblikkene kan være mye, men de SKAL være positive. d. Rektor har hatt mange besøk dette skoleåret. Alle har vært innom minst en gang. Selve besøkene fungerer veldig bra. Men vi har fortsatt litt å hente i at alle lærere er like bevisste hele tiden på å "ta elevene i noe godt". e. Vi startet høsten med at plusslappene ble brukt i friminuttene på god oppførsel ute. Siden har vi også brukt lappene på områder vi ønsker sterkere fokus på. Seinest for to uker siden da vi hadde fokus på å komme tidsnok til timene. f. Det har vært en stor suksess med fellessamlingene våre. Vi har to faste punkter på programmet; de som har vært hos rektor siden sist og synge bursdagssanger til de som har hatt bursdag. Vi kan fortsatt bli bedre på å legge mer av ansvaret for samlingene over på elevene. g. Trivselslederne på Galleberg gjør en kjempejobb. De liker jobben sin og de andre elevene er veldig fornøyd med den jobben de gjør. h. I handlingsplan for kommunen er "alle skal ha en opplevelse av mestring hver dag" et felles mål. Vi har funnet våre verdier for skolen som er: Kunnskap, Mestring, Trygghet. (Eller i en annen rekkefølge.) Dette har vi jobbet med denne våren og skal så smått begynne å sluttføre dette arbeidet på planleggingsdagene til høsten. Deretter starter implementeringsjobben.

5 i. Det har vært viktig for oss at lærerne blir sendt på kurs. Vi har sendt mange på kurs dette skoleåret i blant annet: skriving, god undervisning, å lykkes som mellomleder, matematikklærere i skolen. j. Vi har et meget godt samarbeid med FAU. FAU har gjort mye for skolen vår dette året. De har kjøpt nye mål og nett til fotballbanen, malt ballbingen, laget sykkelløype og støttet vår årlige sykkeldag økonomisk. k. Det har vært fokus at elevrådet skal være synlig. Elevrådet har selv funnet på en del ting som f.eks. "Gallebergstjerner" og hjulpet til med planlegging av sykkelløype. Leder og nestleder har vært med rektor mye rundt i klassene for å gi aktuell informasjon. l. Vi har hatt en del prosjekter på tvers av trinn for god fellesskapsfølelse, de yngste lærer av de eldste, ansvarliggjøring. Vi har hatt for eksempel: leseprosjekt på 3. og 4.trinn, mattedag på 5. og 6.trinn, utematte med flere trinn. For å få høy måloppnåelse på denne kan det settes mer i system og inkorporeres i årsplanen vår. m. 14. september hadde vi Sandes første skoleovertakelse av foreldre. Personalet fikk muligheten til å dra på personalseminar med skolens nye verdiord på programmet. Vi opplevde stor entusiasme fra foreldrene til denne dagen. Forarbeidet til dagen startet allerede 1 år i forveien hvor rektor drøftet skoleovertakelse med FAU. Deretter møtte vi foreldre på møter underveis fram til dagen, slik at dagen skulle være godt forberedt og at foreldrene skulle føle seg trygge i oppgaven. Vi hadde 3-4 foreldre som driftet hver klasse. n. Å være klasseleder handler blant annet om både varme og tydelighet. Vi har ikke hatt spesielt fokus på dette i inneværende skoleår, men starter opp en jobb til høsten. Et av tiltakene vil være skolevandring.

6 VURDERING FOR LÆRING Mål for Galleberg skole 2012/2013: Bevisstgjøre hvor vi er i arbeidet og hvordan vi praktisk skal jobbe videre for at VFL skal gjennomsyre Galleberg i skolehverdagen Lage felles standarder elev- og utviklingssamtaler a. Fellestid Lage felles ukeplaner Samtale om metoder i VFL b. Skolesamarbeid på tvers Erfaringsdeling av metoder i VFL a. Ledelsen bestemte hvilke områder VFL kunne deles naturlig inn i ved Galleberg skole slik det står i tabellen. Vi startet allerede på planleggingsdagene i høst med spørsmål til refleksjon til hvert av områdene hvor både lærere og assistenter var med. Deretter satte vi opp kjennetegn på måloppnåelse til de forskjellige områdene. Standardene på elev- og utviklingssamtaler er utarbeidet, men vi mangler fortsatt litt på implementering. Våre nye felles ukeplaner for alle trinn er vi stolte av! Metoder i VFL diskuteres jevnlig på fellestid og også i samlinger på trinn. b. I dette skoleåret har det vært gjennomført to nettverkssamlinger på tvers av skoler for 5.-7.trinn. Erfaringene fra disse samlingene har vært varierende. Det trengs god oppfølging fra lederne på de ulike skolene. Elevene skal merke at vi har fokus på VFL på Galleberg. Ut i fra det vi ser, og elever forteller oss, tror vi dette fokuset vil gjenspeile seg på neste elevundersøkelse. Elevene har fått større selvbevissthet om sin egen læring og de har opplevd større variasjon av metoder.

7 NASJONALE PRØVER Tolking av egen praksis a.oppfølging Utfordringer Oppfølging til den enkelte a. Tolking av egen praksis kan forstås på to måter. 1. Praksisen vi har når det gjelder gjennomføringen av prøvene. 2. Den langsiktige jobbingen som gjøres i fagene som gir seg utslag på prøvene. Når det gjelder gjennomføringen av prøvene starter vi allerede med dette i 4.klasse på våren ved at vi bruker eksempelprøvene på Udir. Det snakkes også om prøvene i klassen og til foreldre. Det blir også vurdert i løpet av 4.klasse også i samarbeid med foreldre om noen elever skal fritas. Det har vært et eget møte med erfaringsutvekslinger med inspektør, fjorårets kontaktlærer i 5.klasse og neste års kontaktlærer i 5.klasse. Vi legger ikke vekt på å drille elever til gode resultater på selve prøven, men det er viktig for oss at elevene er kjent med formen på prøvene. Når det gjelder den langsiktige jobbingen ser vi at systematisk jobbing med de grunnleggende ferdighetene gir seg utslag på prøvene. Vi må jobbe videre slik at vi kan være trygge på at hele skolen jobber like systematisk. Vi er en liten skole. Så vi vet at resultatene kan variere litt fra år til år på nasjonale prøver. Galleberg skoles mål på nasjonale prøver burde være på landsgjennomsnittet. Ledelsen ved skolen har fortsatt en del å gå på når det gjelder tydelig oppfølging av videre arbeid etter at prøvene er avholdt. Vi må være sikker på at hver enkelt elev har fått oppfølging og vi må lage oss bedre rutiner for oppfølging av skolen som organisasjon.

8 ELEVUNDERSØKELSEN (VÅR-12) Oppfølging Tolking av egen praksis Medvirkning elevråd og tillitsvalgt Veien videre Elevundersøkelsen vs Sande kommune Generelt sett er elevene mer fornøyd på Galleberg enn i resten av kommunen a. Det er færre elever som sier de trives svært godt på Galleberg enn de andre skolene i Sande. MEN samtidig trives de mye bedre med lærerne på Galleberg. K&H er et meget populært fag på Galleberg Vi har et potensiale faglig hos elevene! Og de sliter mer med leksene hos oss. Elevene opplever at vi samtaler mye med elevene i undervisningssituasjonen. Vi har mer gruppearbeid enn de andre Elevene på Galleberg bruker PC svært sjelden i skolearbeid hjemme. Generelt sett på alle spørsmål sier elevene på Galleberg at de har meget god oppfølging både faglig og sosialt. Under vurdering og veiledning er vi gode! Det samme viser seg under støtte og hjelp i fagene! Vi oppleves som presise til timene. MEN det oppleves som om lærerne må bruke mye tid på å få ro i klassen. 6,12 % av elevene sier de blir mobbet flere ganger i uka. Positivt: Elevene sier i fra hvis de blir mobbet! Elevene er fornøyd med bøker og utstyr vi har på skolen. Vi kan bli mer samlende på hvordan vi reagerer på regelbrudd. Det er ikke en kultur for at det å være flink faglig er populært i klassene! Elevene opplever at elevrådet gjør en god jobb og at skolen hører på dem. Vårt mål er å øke på alle punkter. Sande kommune har satt indikatorer på måloppnåelse for skoleutvikling på elevundersøkelsen og lærerundersøkelsen. Dette vil vi bli målt på til høstens undersøkelser. 1. Læringsmål og kompetansekrav: a. EU-Læring: Vet du hva du skal lære i de ulike fagene? b. EU- Vurdering: Vet du hva som kreves for å oppnå de ulike kompetansemålene? c. LU Læring: Vet elevene dine hva som kreves for å oppnå de ulike kompetansemålene? 2. Arbeidsformer: a. EU-T6-Læring: Hvor ofte bruker dere følgende arbeidsmåter? b. LU-Læring 2: Hvor ofte bruker du følgende arbeidsmåter? 3. Vurdering elevmedvirkning: a. EU-Vurdering: Spør lærerne hvordan du vurderer ditt eget skolearbeid? b. LU-Vurdering: Spør du elevene hvordan de selv vurderer sitt eget arbeid? 4. Vurdering for læring: a. EU-vurdering 2: Forteller lærerne deg hva du skal gjøre for å bli bedre i fagene? b. LU-vurdering T2-T3: Ulike former på tilbakemeldingene til elevene. 5. Klasseledelse læringsmiljø - arbeidsro: a. EU-arbeidsmiljø 1: Flere spørsmål om uro, punktlighet og ledelse. b. LU-arbeidsmiljø 1: Flere spørsmål om uro, punktlighet og ledelse. 6. Klasseledelse - læringsmiljø trivsel: a. EU-arbeidsmiljø 3: Er du blitt mobbet på skolen de siste mnd? (inkl underspørsmål) b. LU-arbeidsmiljø 2: Flere delspørsmål knyttet til mobbing. I forhold til tidligere elevundersøkelse vår 2012 har Galleberg satt opp 5 spørsmål vi ønsker å sjekke spesielt ut til høstens elevundersøkelse: 1. TRIVSEL: Har du lærere som gir deg lyst til å jobbe med fagene 2. LÆRING: Vet du hva du skal lære i de ulike fagene 3. VURDERING OG VEILEDNING: Spør lærerne deg hva du selv synes om skolearbeidet ditt 4. VURDERING OG VEILEDNING: Forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene 5. ARBEIDSMILJØ: I klassen min synes vi det er fint å være flinke på skolen

9 KARTLEGGINGSPRØVEN I ENGELSK Oppfølging Samtale enkeltelev, konferanser Samtale i kollegiet Dialog med u.sk. Prøvene er godt gjennomført på skolen. Enkeltelever har blitt godt fulgt opp. Prøven kom for seint til at den ble tatt med på konferansetimene. Vi har ikke vært flinke nok til å snakke om denne prøven generelt i kollegiet og hva den betyr for Galleberg skole. En av utfordringene våre var at lærer som hadde prøven gikk ut i svangerskapspermisjon like etter gjennomføringen. Vi har heller ikke hatt dialog med u.sk. om denne prøven ved overgangsmøtene fra barneskolen til u.sk. MOBBING Mål: Alle elever på Galleberg skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing Lage en ny tiltaksplan mot mobbing Tiltaksplanen skal gjennomgås og evalueres med personalet hver skolestart. Tiltaksplanen skal gjennomgås og evalueres med SU/ FAU hver skolestart. a. Mot mobbing Planen gjennomgås og deles ut til nye foreldre i 1.klasse. Første gang til alle klasser Nye foreldre og elever skal skrive under på at de har lest tiltaksplanen og støtter opp om denne. Det kartlegges årlig i elevundersøkelsen om mobbing har funnet sted. Det er utarbeidet en egen trivselsplan for Sande kommune som forholder seg til opplæringsloven 9a. I tillegg har Galleberg skole utarbeidet en egen tiltaksplan mot mobbing som blir iverksatt fra høsten Denne planen ligger på Gallebergs nettside under Sande kommune. Her beskrives enda mer konkret hvilke forebyggende tiltak som gjøres, avdekking av mobbing, samarbeidspartnere, rutiner, hva skal elever og foreldre gjøre og hva skolen skal gjøre. Siden vi er i en fase hvor planen ennå ikke er iverksatt vil vi havne mye på lav måloppnåelse

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Veien til Benjaminprisen

Veien til Benjaminprisen Er det noen her? Hvem er det som er her? Hvem er det som er stjernene mine? Slik starter alle fellessamlinger på Brandengen skole. Veien til Benjaminprisen Da jeg ble ansatt som rektor på Brandengen skole

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 I nngått mellom fylkesopplæringssjef og Porsgrunn vgs ved rektor VEDLEGG 1 TIL LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE 2015-2016 1. Skolenes forpliktelser på styringsområder

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

1. Pedagogisk kvalitetsmelding 2014, forord

1. Pedagogisk kvalitetsmelding 2014, forord Innhold 1. Pedagogisk kvalitetsmelding 2014, forord... 3 2. Faglig kvalitet... 3 2.1 Skolens faglige resultater... 3 3. Framdrift i Læringslyst... 13 4. Skolen som lærende organisasjon, suksesshistorier...

Detaljer

Innhold. Frafall... 19 System for oppfølging... 21 System for skolebasert vurdering... 21 Andre rapporter... 21 Rollene i oppfølgingssystemet...

Innhold. Frafall... 19 System for oppfølging... 21 System for skolebasert vurdering... 21 Andre rapporter... 21 Rollene i oppfølgingssystemet... Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Sammendrag... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultater... 4 Overgang til videregående skole... 4 Elever og undervisningspersonale... 5 Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014

VERDAL KOMMUNE. Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014 VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014 1 Innhold Forord s. 3 Viktige hendelser og veien videre Elevtall og elevprognose s. 5 Skolestruktur Kapittel 1: Resultater. s. 7 Nasjonale

Detaljer