Årsmelding for skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for skoleåret 2012 2013"

Transkript

1 Årsmelding for skoleåret Selvik skole ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Side: 1

2 Innholdsfortegnelse: 1. God oppvekst Side 3 a. Tidlig innsats Side 3 b. Gode overganger Side 5 c. Ledelse. Side 6 2. Vurdering for læring(vfl) Side 6 Oppfølging av nasjonale prøver Side 7 Elevundersøkelsen Side 8 Side: 2

3 Årsmelding for Selvik skole skoleåret Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse. I årsmeldingen sies det noe om hvert av disse områdenes målsettinger, tiltak og evaluering av disse ut fra arbeidet som er gjort på Selvik skole. 1. God oppvekst: a. Tidlig innsats b. Gode overganger c. Ledelse Fokusområde a: Tidlig innsats Hovedmål: Skape samhandlingsarenaer og rutiner mellom alle involverte for å forebygge og igangsette tiltak til det beste for elevene, familiene og samfunnet. Delmål: Vi skal sette inn ekstra ressurser i småskolen for å forebygge, og sette inn tiltak før det oppstår større utfordringer rundt et barn eller gruppe. Sørge for økt kompetanse og trygghet til de ansatte, slik at de har verktøy for å håndtere ulike utfordringer som oppstår. Tiltak: Barn i Rusfamilier (BiR) kompetanseheving jfr.veilederen «Fra bekymring til handling». Personalet har hatt samlinger i fellestid om dette temaet, hvor vi har gått igjennom presentasjonen fra samlingen som var for assistenter i SFO vinteren På foreldremøter blir det gjort oppmerksom på at skolen arbeider med BiR og at psykisk helse vil være et tema på utviklingssamtaler. De ulike hjelpeinstansene; PPT, barnevern, kommunefysioterapeut og helsesøster presenteres på foreldremøte i 1. klasse. BUFF- møter etter nye rutiner er gjennomført ut i fra planen. Målrettet og systematisk jobbing med sosial kompetanse gjennom Zippys venner i 1. trinn og «Det er mitt valg» i trinn. Samtlige klasser har 1 time per uke satt av på timeplanen til disse programmene. I tillegg har vi fast på agendaen på teammøtene om det er elever som vi må følge spesielt med på slik at disse fanges opp fortest mulig. Våren 2013 hadde en økt på 3 timer med barnepsykologen Trygve Arne Børve som snakket om «Den vanskelige eleven», dette gav oss et nytt perspektiv på hvordan elever atferd påvirkes av ulike faktorer. Vi får nytt besøk av psykologen i skolestarten 2013 for en felles økt for de ansatte med samme tema og for oppfølging. Dette er meget nyttig i forhold til forståelse av elever som har problemer i hverdagen og hvordan man kan forebygge at elever agerer negativt. Side: 3

4 I skole og SFO er det nå utformet og innført felles regler, rutiner og standarder, dette er samkjørt i personalet via fellestider for lærere og fellestid for assistenter på SFO. Felles standarder ved Selvik skole (gjelder for ansatte, elever og foresatte): Du følger «LÆRE» Du er på plass til timen/møtet begynner Du har respekt for andres tid Du hilser Du snakker hyggelig om andre Du går i gangene og holder til høyre Du holder armer og bein for deg selv Du holder det ryddig og legger ting på plass Du respekterer skolens eiendom Du er saklig og rettferdig Du sier i fra hvis noen blir plaget Du går tjenestevei I alle klasser blir det hver høst og vår laget sosiogram i klasser hvor det kartlegges om alle har noen å være sammen med i klassen. Det blir også gjennomført intern trivselsundersøkelse i klassene med navn (ikke anonym) med påfølgende oppfølgingssamtaler. I år har vi hatt temaet mobbing på foreldremøter for 1. klasse, 3, klasse, 4, klasse, 5 klasse og 6. klasse og på våren for nye elever som begynner i 1.klasse høsten Vanligvis er mobbing er satt opp som fast tema på foreldremøtene i 1. klasse og 4. klasse og ellers etter behov. Evaluering: Elever som vi ser ut i fra sosiogrammet, ikke har så mange venner blir fulgt ekstra godt med på med blant annet observasjon og samtaler med barnet. Ansatte har større fokus på området psykisk helse hos elevene. De tar oftere opp bekymringer med kollegaer og med ledelsen og de tar temaet opp direkte med foresatte. Flere BUFF-møter er avholdt dette året, noe som kan skyldes at skolen er flinkere til å Side: 4

5 anbefale dette tilbudet til foresatte, det blir «reklamert» for BUFF-møtene på alle foreldremøtene på skolen. Det at det er felles regler på skole og i SFO, gjør at elever, ansatte og foresatte vet hvilke regler og rutiner som skal følges og hvordan man håndterer ulike situasjoner og konflikter. Fokusområde b: Gode overganger Hovedmål: Skape gode overganger som gir faste rutiner, forutsigbarhet og like overganger for innbyggere i Sande kommune. Delmål: Sikre gode overganger i alle løp. Sikre at barn blir sett og fulgt opp på best mulig måte ut fra deres behov. Tiltak: Implementere nye rutiner for overgang barnehage skole og nye rutiner for overgang barneskole ungdomsskole. Følge sjekklister for overgangene. Evaluering: Nye rutiner i forhold til overgang barnehage barneskole og barneskole ungdomsskole. Overføringsskjemaer og overføringssamtaler mellom de forskjellige barnehagene og skolen er gjennomført, hos oss på Selvik skole deltok kontaktlærere og SFO leder på overføringsmøtene med barnehagene. Dette sikret at viktige opplysninger om barnet ble overført til skolen. Besøksdag hvor elevene møtte lærere og fadderne noe som vil gjøre det tryggere for dem ved skolestart. Vi har gått ned ett trinn på faddere til 5. klasse for så å gå ned til 4. klasse i 2014, dette for ikke ha alt for stort sprik i alder på elevene i 1. klasse og faddere. Våren 2013 ble det gjennomført et foreldremøte for de nye førsteklassene som begynner til høsten hvor informasjon om regler og rutiner på Selvik skole ble gått igjennom. Rektor, inspektør og kontaktlærere deltok på møtet. Overgangen barneskole- ungdomsskole; Oversendte informasjon om 7. trinnselevene i vår til ungdomsskolen. Ungdomsskolen har deltatt på samarbeidsmøter dette siste året før elevene begynner i 8.klasse. Kontaktlærere på Selvik skole har satt sammen grupper fra 7. trinn som et grunnlag for nye klasser på ungdomsskolen. Rektor og rådgiver fra Sande ungdomsskole var på møte med foresatte og elever på våren og orienterte om valgfag. Elevene har vært på besøk på Sande ungdomsskole der de møtte de nye klassene og kontaktlærerne. Foresatte har vært på foreldremøte på Sande ungdomsskole. Utarbeidelsen av engelskprøven som ble laget i år var et samarbeid med lærer i barneskolene og lærer på ungdomsskolen. Dette har vært en nyttig prosess for skolene i Sande. Lærere på Sande ungdomsskole har uttrykt at barneskolene har lærere med høy kompetanse i faget og at de nå sammen har utarbeidet en god og grundig prøve som har vurdering for læring i fokus og etterbruk. Side: 5

6 Vi skal i gang med ny prøve til høsten i samarbeid med ungdomsskolen. Når det gjelder etterbruk og nytte i forhold til ungdomsskolen, er dette noe vi må jobbe videre med og få rutiner på. Fokusområde c: Ledelse Hovedmål: Tydelige ansatte ovenfor elever og foresatte. Ledelse som gir felles retning og forutsigbarhet til personalet. Delmål: Sette fokus på barn og unge slik at vi støtter til best mulig utvikling. Tiltak: Alle ansatte deltok på kurs med Inger Bergkastet om Positivt læringsmiljø ved skolestart. Klasseledelse har vært gjentagende tema på fellesmøter og teammøter. Skolens standarder har blitt revidert og de har vært tema hver måned på ukeplaner for alle elvene i samarbeid med elevrådet. Elevrådet har gått rundt i klassene ved hver første mandag i hver måned hvor de har informert og månedens standard på Selvik skole. Det har blitt gjennomført felles samlinger i gymsalen hver måned. Tema har blitt evaluert og ulike klasser har hatt ansvar for å fremføre hvordan de har jobbet med månedens standard. Trivselslederprogrammet blir gjennomført i både skolen og på SFO. Undervisningsinspektør går på rektorutdannelse. Rektor deltar på kommunens lederutviklingsprogram. Evaluering: Alle disse faktorene til sammen har bidratt til et meget rolig og positivt år med tanke på læringsmiljø ved skolen. Den enkelte ansatte har fått en større bevissthet rundt dette å være en tydelig voksen som har klare forventninger, som framstår som forutsigbar og som bidrar til et godt læringsmiljø. Skolen følger opp lærere tettere for å tilrettelegge arbeidssituasjonen i forhold til arbeidspress og motivasjon. Vurdering for læring (VFL) Hovedmål: Selvik skole skal ha en vurderingskultur der pedagogisk personale kan gi tilpasset opplæring ved å gi oppgaver og opplegg som er tilpasset hver elev. En pedagog skal veilede eleven ut i fra et VFL perspektiv: Hvor er vi, hvor skal vi og hvordan kommer vi oss dit? Selvik skole skal ha en vurderingskultur som gir elevene mestringsopplevelser, som fremmer læring og som gir elevene økt kompetanse. Side: 6

7 Delmål: Gjøre den enkelte pedagog trygg på de forskjellige metodene og verktøyene innenfor VFL. Tiltak: Halv planleggingsdag for lærerne med Gyldendal kompetanse med VFL som tema. Skolen utarbeidet sine mål for VFL med kriterier på måloppnåelse. I forhold til høstens Elevundersøkelse har vi valgt ut bestemte spørsmål som skal vurderes spesielt i forhold til VFL. Rektor, inspektør og teamledere var på veiledningsmøte med Gyldendal kompetanse innen VFL i september. En faglærer i engelsk har deltatt på gruppe på tvers av skolene som har utarbeidet halvdagsprøve i engelsk innen kompetansemålene i faget for 7.trinn og med klare vurderingskriterier. Evaluering: Lærerne på Selvik skole har jobbet mye med VFL. De har vurdert seg selv i hvor langt de har kommet innen VFL høst og vår. Lærerne har levert inn eksempler på gode elevvurderinger hentet fra skolehverdagen og de har lagt fram disse eksemplene for kollegaene. Gode pedagogiske diskusjoner har foregått i hele personalgruppa. Elevene på 7.trinn gjennomførte halvdagsprøva i engelsk som planlagt. Lærere har satt inn resultatene for hver elev inn i tabell. Her viser tabellen områder hvor eleven trenger å jobbe mer med. Lærere har hatt individuell elevsamtale hvor de har gått igjennom prøven og skjema som viser resultatene og der hvor eleven trenger å forbedre seg. Lærer har ut i fra resultatene gitt oppgaver for å styrke elevene der hvor de skåret lavt. Foresatte er informert om resultatene. Neste år skal prøven tas tidligere for å sikre enda bedre tilpasset opplæring i forhold til resultatene. Prøven er ikke lagt fram for kollegiet, og resultatene er ikke drøftet med ungdomsskolen, her har vi et forbedringspotensiale til neste år. Vi er i prosess i forhold til vurdering for læring, og denne prøven er helt ny, derfor må vi få utarbeidet rutiner og erfaringer i forhold til etterbruk av prøven, hvordan vi skal dra nytte av gode resultater og forbedre svake resultater. Dette er noe vi skal ha fokus på neste periode, da får vi prøven på høsten og på våren slik at vi får en hel prosess i en klasse som kan følges nøye opp. Oppfølging av nasjonale prøver (høst-12) Selvik skole skåret dårligere på nasjonale prøver 2012 enn foregående år hvor vi hadde 3. høyeste skår i fylket. Resultatene i år ligger under der vi ønsker å ligge. Tiltak er satt inn i forhold til klassen ved at lærere har kjørt ekstra undervisning med veiledet lesing for å øke lesehastighet i samspill med leseforståelse. Resultatene blir fulgt opp ved at lærere benytter seg av materiellet fra Udir som er utarbeidet som etterarbeid etter de ulike prøvene. Lærere får da oversikt over hvilke områder eleven trenger å jobbe mer med. På Selvik skole har lærere gått igjennom resultantene med hver enkelt elev via elevsamtaler og utviklingssamtaler sammen med foresatte. Lærere har jobbet systematisk og konkret ut i fra hvilke områder eleven trenger å Side: 7

8 forbedre og tilpasset oppgaver som de har jobbet med. De har også brukt materiellet og tekster til repetert lesing og veiledet lesing. De har i tillegg jobbet systematisk i forhold til å øke regneferdigheter. Foresatte ble informert om resultatene på utviklingssamtalene. Tiltak for å nå målene: Dele tinnet i 2 klasser. Stabile lærer som jobber systematisk i basisfagene ut i fra tester og resultater. Klassedeling gjør det mer oversiktlig og mer arbeidsro og bedre oppfølging individuelt. Flere utskiftninger av lærer gjennom årene, lite kontinuitet av lærere på trinnet. Stor vekst av barn på trinnet, 34 elever i dag i en klasse, enkeltelever med utfordringer. Dette kan gjenspeile seg i resultatet fra nasjonale prøver på dette trinnet. Klassen har vært delt 10 timer hver uke i basisfagene i år og klassen blir delt opp i 2. klasser fra høsten Tilpasset opplæring blir enklere å følge opp i mindre klasse. Alle klasser på skolen arbeider med leseforståelse, begrepslæring og lesestrategier. Det har blitt gjennomført opplegg i repetert lesing, leseforståelse og begrepstrening på 3 og 5. trinn i år. Resultatet for elevundersøkelsen og lærerundersøkelsen er tatt opp på fellestid med de ansatte. Vi har snakket om resultatene og snakket om tiltak i forhold til å forbedre resultatene neste år. Vi som skoleledere har valgt ut noen punkter i elevundersøkelsen som vi skal fokuserer på og målet er å få bedre resultater på disse punktene. Elevundersøkelsen I forbindelse med elevundersøkelsen har vi på Selvik skole sett nøye på resultatene innen VFL, klasseledelse og læringsmiljø. Når det gjelder VFL er vi inne i en god prosess med mye læring i kollegiet slik at vurderingsarbeidet stadig blir bedre og mer målrettet. Med hensyn til klasseledelse har vi sett på resultatene og skjerpet punktlighet, ro i timene og tydelige voksenpersoner som stiller krav til elevene. Elevrådet bør involveres ennå mer i arbeidet med resultatene av elevundersøkelsen. Vi har fokusert spesielt på disse punktene i elevundersøkelsen, dette har blitt tatt opp i fellestid for de ansatte og de vet at disse punktene er de vi spesielt ser på ved elevundersøkelsen som skal tas høsten Har du lærere som gir deg lyst til å jobbe med fagene? Vet du hva du skal lære i de ulike fagene? Forteller lærerne deg om hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? I klassen min synes vi det er fint å være flinke på skolen. Side: 8

9 Skolen jobber kontinuerlig mot mobbing. Temaet settes på agendaen i klassene samt på møter i kollegiet. Mobbing skal varsles og gjøres noe med så raskt som mulig. Skolens rutiner ved mobbing følges. Av forebyggende tiltak kan nevnes: Trivselsledere, alle voksne som har inspeksjon i friminuttene har refleksivest på seg samt elevsamtaler som kan avdekke og forebygge mobbing. Elevrådet tar opp saker rundt forebygging av mobbing. Systematisk bruk av programmene i sosial kompetanse på alle trinn. Trivselsplan for Sande skal følges fra og med høst Elevrådet har vært med via elevrådsmøter hvor vi har utarbeidet felles standarder for Selvik skole, disse felles standardene er også utarbeidet av personalet og vært oppe til medbestemmelsesmøte før de ble tatt i bruk høsten De felles standardene har vi hatt fokus på hver måned. Vi har hatt fellessamlinger i gymsalen hvor klasser har fortalt om hvordan de har jobbet med standarden for denne måneden. Månedens standart har også stått på oppslagstavla og på ukeplanene til elevene. Lærere har gått igjennom hver standard og hatt fokus på den hele måneden. For hver måned har elevrådet gått rundt i klassene og gitt ut standarden for denne måneden og snakket litt rundt temaet. Det henger plakater i ganger i forhold til ulike temaer. «Jeg går i gangen, «Jeg sier i fra til en voksen hvis jeg ser noen blir plaget», «Vi er snille mot hverandre» + skolens visjon. Trivselslederprogrammet gjennomføres i skole og på SFO. «Det er mitt valg» Alle ansatte er kurset opp i dette programmet som gjennomføres en time hver uke i skolen. Programmet gjennomføres også på SFO. Nyansatte blir kurset opp i programmet fortløpende slik at alle ansatte har kompetanse for å kunne gjennomføre opplegget. Skolens utfordringer er å få ned antall mobbesaker. Målet må være å komme ned på nasjonalt nivå, og vi har et mål og visjon om 0% som blir mobbet. Foreldrene må mer på banen i forhold til skole/hjem samarbeid. Dette er fokusområde for skoleåret I klassen: «Det er mitt valg» og Zippies venner har man timeplanfestet 1 time i uken. Dette er programmer som skal forebygge mot mobbing og virke sosialiserende. Helsesøster er med på Zippies venner som er i 1. klasse. «Det er mitt valg» er i 2-7. klasse. Det er fadderordning for 1. klasse. Her blir elevene satt sammen med faddere som får oppgaver med å «passe på eleven» og hjelpe dem i gang med lek og sosialisering. De er også sammen med klassene på ulike opplegg i løpet av skoleåret. Lærer: Elevsamtaler, klassemiljøet er samtaler i klassen, felles klasseregler er utarbeidet i klassen ut i fra skolens standarder. Trivselsplan som er felles for skolene i Sande er ferdig på våren 2013, den har tiltaksplan i forhold til bland annet mobbing. Side: 9

10 Mobbing og klassemiljø var dagsorden på alle foreldremøter, høsten Mobbeplan er under utarbeidelse og skal ferdigstilles høsten 2013, den lages i samarbeid med alle ansatte, elevråd, FAU, SU og SMU. Når planen er ferdig, skal den presenteres for alle ansatte, elever, FAU, SU, SMU og for foreldre på skolen, dette skal skje før desember Skolen: Ved mobbesaker lager rektor enkeltvedtak, som følges tett opp i samarbeid med hjemmene til den som blir mobbet og mobberne. Høsten 2012 innførte vi oppstilling for alle klasser om morgenen før skolen begynner. Klassene har faste oppstillingsplasser ved inngangsdører og lærer henter inn sin klasse. Klassene stiller også opp i alle friminutt i løpet av skoledagen. Er det dårlig vær, henges det opp en plakat med grønt lys om morgenen for at elevene skal kunne være inne i klasserommene, da blir inspeksjonene flyttet inn. Rutiner ved inspeksjoner i forhold til at de som er ute skal overlappe hverandre, egen inspeksjonsplan som følges opp, gule vester på de som har inspeksjon, de som ikke har vest er på enkeltelever. Måleverktøy som benyttes for elevers trivsel og sosialisering: Elevundersøkelsen, trivselsundersøkelsen, Innblikksamtaler (Mal fra Atferds senteret i Stavanger). Alle klasser lager sosiogram 2 ganger i året. Selvik skole Tormod Ludvigsen Rektor Selvik skole Side: 10

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger a. Overgang barnehage Fulgt rutiner for overganger skole/barnehage b. Overgang u.sk Fulgt rutiner for overganger barneskole/u.skolen c.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

Moen skole PLAN FOR GODT SKOLEMILJØ

Moen skole PLAN FOR GODT SKOLEMILJØ Moen skole PLAN FOR GODT SKOLEMILJØ 2015/2016 Mål: Alle elever skal ha et trygt og trivelig klasse- og skolemiljø. Trivselsmål: Alle elever skal trives ved Moen skole. Trygghetsmål: Ingen elever skal oppleve

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing Vardenes skoles Handlingsplan mot mobbing 2013-2017 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Definisjon av mobbing 3 Forebygging av mobbing 3 Avdekking av mobbing 4 Problemløsning 5-6 Vardenes skoles plakat mot

Detaljer

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017 Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. 1.1 Brukerperspektivet: På Furuset skole er elevenes grunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan 2016. Tonsenhagen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan 2016. Tonsenhagen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Tonsenhagen Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR DAL SKOLE, skoleåret:

UTVIKLINGSPLAN FOR DAL SKOLE, skoleåret: Utviklingsplanen bygger på Strategisk plan for kvalitet 2016-2025 I et 10 års perspektiv er våre fokusområder: År 2016 /17 2017/1 8 2018/1 9 2019/2 0 2020/2 1 2021/2 2 2022/2 3 2023/2 4 2024/2 5 Grunnleggende

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Lokal kvalitetsutviklingsplan for Raumyrskole 2014 2015 og 2015-2016

Lokal kvalitetsutviklingsplan for Raumyrskole 2014 2015 og 2015-2016 VISJON Verden er min mulighet prepared for the world DET UNIKE Grunnskolens satsning på realfag i samhandling med næringslivet Læring: Lærere: Læringsmiljøer: Kongsberg skal være foregangskommune i satsingen

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

Vurdering for læring

Vurdering for læring Vurdering for læring Implementering og eksempler fra praksis v/ Kari Tho og Grete Etholm, teamledere og Wenche Engebretsen, rektor. Heddal ungdomsskole mars 2014 Heddal ungdomsskole Ca.130 elever To klasser

Detaljer

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing Frivoll skole Opplandsveien 65 4877 GRIMSTAD Sentralbord Rektor Fagleder Pauserom avd. Regnbuen Pauserom avd. Nordlys SFO 37 25 0691 37 25 0692 37 25 0693 37 25 0688 37 25 0696 37250695 90 14 80 59 Grimstad

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Reipå skole 2011/2012 Revidert og vedtatt i SU 6.juni 2011 INNHOLD Bakgrunn for planen s. 3 1. Forebygging av mobbing s. 4 1.1 Lærer elev s. 4 1.2 Elev Elev s. 4 1.3 Hjem Skole

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE MÅL: Ingen elever på SKARPSNO skolen skal bli mobbet DEFINISJON: EN PERSON ER MOBBET ELLER PLAGET NÅR HAN ELLER HUN GJENTATTE GANGER OVER EN VISS TID BLIR UTSATT

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Prinsdal skole og Aktivitetsskolen Prinsdal. Prinsdal skole trykk på læring. På Prinsdal skole er elevene

Oslo kommune Utdanningsetaten Prinsdal skole og Aktivitetsskolen Prinsdal. Prinsdal skole trykk på læring. På Prinsdal skole er elevene Oslo kommune Utdanningsetaten Prinsdal skole og Aktivitetsskolen Prinsdal Prinsdal skole trykk på læring Plan mot mobbing På Prinsdal skole er elevene Stolte av skolen sin Gode lesere Motiverte for læring

Detaljer

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen.

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Etnedal skule 2890 ETNEDAL PLAN MOT MOBBING Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Definisjon av mobbebegrepet: Med mobbing mener vi fysisk og eller psykisk vold rettet

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 15/3135 Lillian Sætern 751 84 881 FD- 19.04.15 TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR

Detaljer

Klæbu kommune. Sørborgen skole og SFO

Klæbu kommune. Sørborgen skole og SFO Klæbu kommune Sørborgen skole og SFO I samarbeid med Sørborgen skole og Sørborgen SFO, er Klæbu kommunes målsetting for prosjektet: Utvikle og fornye personalets handlingskompetanse for å bedre læringsmiljøet

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd.

Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd. Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd. Granmoen oppvekstsenter Vefsn kommune Sist revidert skolestart 2017 Granmoen oppvekstsenter «Nysgjerrig og sprek i læring og lek!» Rutiner for arbeid med

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE Hovinhøgda skole arbeider for å......fremme et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Flekkerøy Skole 2013/2014. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan

Flekkerøy Skole 2013/2014. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan Flekkerøy Skole 2013/2014 Våre barn forandrer verden Trivselsplan TIL FORELDRE/FORESATTE En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at barna trives. Trivsel er grunnlaget for å lære. I dette

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 Alle elever får et fleksibelt og tilpasset opplæringstilbud Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak Alle Systematisk bruk av vurderingsverktøyet

Detaljer

VI VIL SE STJERNER. Apeltun skole. Møte med trinnkontaktene 11.03.2015

VI VIL SE STJERNER. Apeltun skole. Møte med trinnkontaktene 11.03.2015 VI VIL SE STJERNER Apeltun skole Møte med trinnkontaktene 11.03.2015 Mestring Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til meg at jeg er i stadig utvikling, slik at jeg får tillit til mine

Detaljer

Vedlegg 3. Kategorisering 1 Informanter Skoleledere 1,2,4,8,9,12,13,14,15,17,18,19,30,36,37. Lærere 3,5,7,16,26,27,29,33,38,39,40,41,42,43,44

Vedlegg 3. Kategorisering 1 Informanter Skoleledere 1,2,4,8,9,12,13,14,15,17,18,19,30,36,37. Lærere 3,5,7,16,26,27,29,33,38,39,40,41,42,43,44 Kategorisering 1 Informanter Skoleledere 1,2,4,8,9,12,13,14,15,17,18,19,30,36,37 Lærere 3,5,7,16,26,27,29,33,38,39,40,41,42,43,44 Foreldre 6,10,11,20,21,22,23,24,25,28,31,32,34,35,45 1.Ideologi /ideal

Detaljer

Ansvarlige internt/eksternt Alle ansatte. Rektor. Barneveiledere (assistenter) Avdelingsledere

Ansvarlige internt/eksternt Alle ansatte. Rektor. Barneveiledere (assistenter) Avdelingsledere Tema Alle skal mestre hver dag! Liker du meg ser du meg? sosiale kompetanse Tiltaksplan for Sælen oppveksttun Mål fra Skolens strategiske plan Alle skal oppleve mestring i et læringsmiljø preget av trygghet,

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø Marienlyst skole 1.0 Mål for skolemiljøet Alle med, ingen utenfor. På Marienlyst skal alle elever trives. På Marienlyst skole skal ingen føle seg

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing vedtatt april 2007

Tiltaksplan mot mobbing vedtatt april 2007 Tiltaksplan mot mobbing vedtatt april 2007 Planen tar generelt utgangspunkt i studier omkring temaet mobbing av blant annet Erling Roland og Dan Olweus, og tilpasset dette til det spesifikt metodiske i

Detaljer

De voksne på trinnet:

De voksne på trinnet: Velkommen! Agenda: De voksne på trinnet Foreldreansvar Pedagogisk plattform Daglige rutiner Nytt for året Tilpasset opplæring Mobbekontrakt Læringsstrategier Presentasjon av fagene Valg av klassekontakt/fau

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø Nygård skole Grunnskole for voksne SAMHANDLINGSPLAN Denne planen gjelder for avdeling grunnskole for voksne. Den tar for seg tilpasninger som må gjøres for å sikre god samhandling for elevene og lærerne

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE SØNDRE LAND KOMMUNE side 1 INNHOLD SIDE TEMA 3 Forord ved statsministeren 4 Definisjon av mobbing 5 Målsetting for arbeidet i Søndre Land 6 Planens fire deler/prinsipp

Detaljer

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE Sørumsand skoles definisjon på mobbing: Vi snakker om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING September 2014 Steinerskolen i Haugesund Revidert 03.09.2014 Handlingsplan mot mobbing Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Avdekking av mobbing.. 4 1.1 Ved mistanke om mobbing. 4 1.2

Detaljer

Hope Oppvekstsenter. (barnehage, skole og skolefritidsordning)

Hope Oppvekstsenter. (barnehage, skole og skolefritidsordning) Hope Oppvekstsenter (barnehage, skole og skolefritidsordning) Hope Oppvekstsenter Barnehagen har 24 plasser Skolen har 33 elever fra 1. 7. trinn Skolefritidsordningen har 11 elever Ansatte i skolen: Rektor/lærer

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing.

Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing. Tyssedal barneskole Skoleåret 2010-2011 Innhold. 0. Forord 1. Innledning 1.1 Mål 1.2 Definisjon av mobbing 2. Avdekking 2.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen

Detaljer

Skolebilde for Solvang skole skoleåret 2014 2015

Skolebilde for Solvang skole skoleåret 2014 2015 Del I Side 1 Skolebilde for Solvang skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 163 2013 161 2014 163 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

Singsaker Skole. Plan mot mobbing

Singsaker Skole. Plan mot mobbing Singsaker Skole Plan mot mobbing 1 Fakta om mobbing... 3 1.1 Hva er mobbing?... 3 1.2 Tilskuerne... 3 2 Forebyggende arbeid... 4 2.1 På skolenivå... 4 2.2 På klassenivå... 4 2.3 På individnivå... 4 2.4

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Strategisk plan for Ellingsrud skole 2015-2018

Strategisk plan for Ellingsrud skole 2015-2018 Strategisk plan for Ellingsrud skole 2015-2018 Læring i dag muligheter i morgen! På Ellingsrud skole skal hver skoledag og hver undervisningsøkt bidra til god læring som gir den enkelte elev muligheter

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11 SANDNES KOMMUNE MØTEREFERAT Til stede: Forfall: Sendes også: MØTETYPE: Samarbeidsutvalg MØTE NR.: DATO: 6. juni 2011 STED: Sandved skole MØTELEDER: MØTEREFERENT: Siri Selvikvåg Wernø SAKSNR: ARKIVKODE:

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 Rutiner for overgang fra barnehage til skole 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Østre Toten kommune Kapp skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø...3 2. Gjennomføring

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Visjon for stjerneskolen Åsgård Faste tiltak Årsplan 2013 har som tema God faglig og sosial utvikling for alle elevene Arbeids- og læringsmiljøet til elevene. Åsgård - en mobbefri

Detaljer

Virksomhetsplan, Prestrud skole 2012 2014

Virksomhetsplan, Prestrud skole 2012 2014 Virksomhetsplan, Prestrud skole 2012 2014 Vår visjon er: Gripe gleden møte mennesket - speile skjønnheten utvikle undringen Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter Kommunale satsingsområder:

Detaljer

II HVORDAN AVDEKKE MOBBING?...8

II HVORDAN AVDEKKE MOBBING?...8 Revideres hvert år i personalet Sist revidert høst 2012 1 Innhold...1 Innledning...3 Mål:...5...5 DEL I FOREBYGGENDE TILTAK:...5 Tiltak på skolenivå:...5 Tiltak på klassenivå...6 Tiltak på individnivå:...7

Detaljer

Plan for å sikre trygghet, trivsel og et godt læringsmiljø for alle

Plan for å sikre trygghet, trivsel og et godt læringsmiljø for alle Plan for å sikre trygghet, trivsel og et godt læringsmiljø for alle 1. Forankring 2. Forebygging 3. Rutiner ved mobbing/mistrivsel eller mistanke/bekymring for mobbing/mistrivsel. Et godt og trygt skolemiljø

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Sande ungdomsskoles årsmelding tar utgangspunkt i Sande kommunes handlingsprogram 2015-2018. Plan for god oppvekst 2010-2018 og Handlingsplan for grunnskolen i Sande.

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

Mål- og resultatstyring P12 Skole

Mål- og resultatstyring P12 Skole Mål- og styring P12 Skole Virksomhet: Virksomhetsleder: Hvordan fylle ut? Spørsmål? Konnerud skole Cathrine Wessmann Det er lagt opp til at en kan fylle ut fra 1 til 5 virksomhetsmål per økonomiplanmål,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR VURDERING FOR LÆRING

HANDLINGSPLAN FOR VURDERING FOR LÆRING 2012/2013 HANDLINGSPLAN FOR VURDERING FOR LÆRING Mosvik skole Inderøy kommune Målsetting Mosvik skole skal videreutvikle den vurderingskulturen som gjelder i dag, til en vurderingspraksis med læring som

Detaljer

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole HOMMERSÅK SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole «Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø Alle elever har rett til et trygt og godt som fremmer helse, trivsel og læring ( 9 a-2). Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide

Detaljer

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø.

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. MÅLSETTING: Ullevål skole skal være en skole med et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolemiljøet skal være

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Arbeid med et inkluderende læringsmiljø bygger på: Opplæringsloven Skolens ordensregler Handlingsplan mot mobbing Klasseregler Sosialkompetanse plan Elevrådsarbeid Klasseledelse og gode relasjoner Tilsyn

Detaljer

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing Nyplass skole handlingsplan mot mobbing 1. AVDEKKING AV MOBBING. Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket. 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Alle klassene: Kontaktlærerne

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Jaren Elever 2011 151 2012 154 2013 146 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Plan mot mobbing og antisosial atferd

Plan mot mobbing og antisosial atferd Plan mot mobbing og antisosial atferd Skolens hovedmålsetting Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle, der elever trives, trenes i å søke kunnskap, settes krav til og får utfordringer etter egne forutsetninger.

Detaljer

STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017

STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017 Oslo kommune Utdanningsetaten Lindeberg skole STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017 Lindebergveien 33 1069 Oslo Tlf: 23 46 52 00 Faks: 22 30 12 11 E-post: Lindeberg@ude.oslo.kommune.no Hjemmeside:

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

STRATEGISK PLAN JERIKO SKOLE 2015-2018

STRATEGISK PLAN JERIKO SKOLE 2015-2018 STRATEGISK PLAN JERIKO SKOLE 2015-2018 SKOLENS VISJON - Alle skal med! Jeriko skole er en inkluderende skole med høyt læringstrykk, hvor elever og voksne trives. 1 Oppsummering Skolen er i en situasjon

Detaljer

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Velkommen til Galterud skole 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Hvem jobber på Galterud skole? Lederteam: Rektor Avdlingsleder 8. trinn Avdelingsleder

Detaljer

SAUPSTADMODELLEN. TRØNDSK Utdanningspolitisk konferanse 21.11.2011

SAUPSTADMODELLEN. TRØNDSK Utdanningspolitisk konferanse 21.11.2011 SAUPSTADMODELLEN TRØNDSK Utdanningspolitisk konferanse 21.11.2011 Kristin Sivertsen,(lærer,) Jorun Skotvoll(lærer) og Inger Sagen Hasselø(rektor) Saupstad skole SAUPSTAD SKOLE 235 elever 30 språk Barneskole

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer