Prosjektledelse og økonomi, dag 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektledelse og økonomi, dag 1"

Transkript

1 Prosjektledelse og økonomi, dag 1 Tidspunkt Tema 09:30-10:00 Velkommen og introduksjon til samlingen 10:00-12:00 Prosjektet som arbeidsform Prosjektledelse Prosjektorganisering 12:00-13:00 Lunsj 13:00-16:15 Budsjettering Oppgave og presentasjon Økonomistyring 16:15-16:30 Oppsummering 1

2 Prosjektledelse og økonomi, dag 2 Tidspunkt Tema 09:00-12:00 Aktiv økonomistyring ved avvik Nåverdianalyser Prosjektgjennomføring 12:00-13:00 Lunsj 13:00-15:15 Porteføljeledelse av prosjekter Oppgave og presentasjon 15:15-15:30 Oppsummering 2

3 Introduksjon av foreleser o Lang erfaring fra industri og større virksomheter o Toppledererfaring i linje, stab og prosjekt o Virksomhetsledelse med operativt resultatansvar o Omstillings/endringsledelse og organisasjonsutvikling o Rådgivningserfaring overfor offentlig og privat sektor o Forelesere ved Handelshøyskolen BI og andre høyskoler o Foreleser: Stein Iversen 3

4 Prosjektet som arbeidsform Hva er et prosjekt Hensikt med bruk av prosjekt Hva er Prosjektledelse Hva er Prosjekt- og Økonomistyring Kommersiell Prosjekt Ledelse as 4

5 Hva er et prosjekt Har et konkret mål Er unikt Har definert start og slutt Har et definert budsjett/avgrensede ressurser I tillegg: Etablerer formelle roller Enkelt oppdrag Etablerer en midlertidig organisasjon Prosjekt 5

6 Hensikt med bruk av prosjekt Noen hovedtrekk Effektiv utnyttelse av ressurser Klarere målfokusering Lettere å identifisere seg med formål og mål enn løpende linjeoppgaver Prosjektformatet i seg selv virker oppdragene og effektiviserende Flere får anledning til å utøve ledelse Kan skreddersys til den spesifikke oppgave 6

7 Hensikt med bruk av prosjektmandat Avtale mellom Prosjekteier og Prosjektleder Ansvar myndighet til Prosjektleder Prosjektstrategi Beskrive forventningene til PL Prosjektets leveranse Prosjektets effektmål Prosjektbudsjett Prosjektplan 7

8 Prosjektledelsensfunksjoner: Styring mot oppnåelse av milepæler Teambygging Utøve lederskap Myndighetsdelegering Beslutningsgrunnlag Aktivitetsutførelse Styre endringer og risiko 8

9 Sentrale temaer for daglig prosjektledelse Oppfølging av fremdrift og kostnader Prognoser Ressursstyring Etterlevelse av roller ansvar og myndighet beslutningsmatrisen i prosjekt Endringsstyring Relasjon til basisorganisasjonen Forhold til interessentene 9

10 God prosjektledelse - Hva er det? Viktige trekk: Er resultatorientert og viser resultatansvar Er en pådriver for å oppnå suksess Er energisk Viser personlig engasjement og forpliktelse Liker å arbeide i team og skape resultater sammen Særskilte fokusområder: God planlegging/styring av prosjekt og kontrakter Utøve godt lederskap, utvikle team, og ha evne til god kommunikasjon innad og utad 10

11 Funksjoner i prosjektledelse Hensikt Scope Produkt nedbrytning struktur Omfang Strategisk Detaljer Organisasjon Oppdeling/grensesnitt Ansvars-myndighetskart Nettverk Fremdiftsplan Tid Organisasjon Kost Kvalitet Kvalitetssikring Kvalitetskontroll Holdning Ledelse Prosedyrer Manualer Revisjoner Kostnads oppdeling Struktur Kost kontroll 11

12 Prosjektleders operative handlinger Tiltak Dokumentere avvik Dokumentere årsak til avvik Vurdere konsekvenser Utarbeide tiltak Utpeke ansvarlig for gjennomføring av tiltak Sette frister Prognoser Sluttprognoser Kostnader Fremdrift Kvalitet Ressurser Risiko Muligheter 12

13 Formål og mål Formål/ Effektmål/ Nyttemål/ Egenskapsmål/ Hensikt/ Målsettingen Man spør: Hvorfor? Resultatmål/ Leveransen Man spør: Hva er leveransen og hvordan oppnå den(prosessen) 13

14 Illustrasjon på prosjekt mål Resultatmål Prosjektleveransen Effektmål Nytte Prosjektprosessen I bruk etter leveranse Start Prosjektperioden Ferdig Tid 14

15 Hva er Kommersiell prosjektledelse? Velge riktig prosjekt/prospekt; Nytte Samfunnsmessig nytte Investeringsnytte Maks nåverdi Livsløpskostnader Minimum LCC Planlegging og styring; Etablere troverdig baseline Kostnad Plan Kvalitet Ressurser Risiko/usikkerhet Styre i forhold til baseline Avvik Endringer 15

16 Identifisering av strategiske forretnings- og prosjektområder Bedriftsmessige Problem Behov Strategiske forretningsområder Kartlegging Strategiske muligheter Analyse Strategiske muligheter Verdigrunnlag Rangering strategiske Muligheter Beslutning Handling 16

17 Prosjekters forventede nytte Ulike resultatmål for ulike Prosjekter; Bedret kvalitet Bedret markedsandel Nåverdi Internrente Minimum LCC Pay Back Økt konkurransekraft Type prosjekter; Kundeanvendelse av leveransen for å oppnå økt lønnsomhet Oppgradering interne rutiner Strategisk posisjoneringprosjekt Leveranseprosjekt Produktutviklingsprosjekt 17

18 Oppfølging av kvalitet Oppfølging av kvalitet skjer gjennom: Daglig kvalitetsoppfølging Oppfølging på aktivitet Læring og erfaringsoverføring Benchmarking Kvalitetsrevisjoner Kvalitetskontroll 18

19 Kvalitetsstyring Kvalitetsstyring Kvalitetssikring Kvalitetsforbedring Kvalitetsplanlegging Kvalitetskontroll 19

20 Ikke-kvalitetskostnader Direkte ikke-kvalitetskostnader Kontrollerbare Forebyggende og forbedrende Kontrollkostnader Kontrollutstyrskostnader Feilkostnader Interne feilkostnader Eksterne feilkostnader Indirekte ikke-kvalitetskostnader Konsekvenskostnader for kunde Vi måler ikke-kvalitetskostnader, avvik fra ønskede tilstander, dvs ikke-kvalitet 20

21 Læring og spredning av Læring i prosjektet Effektmål og resultatmål Fase til fase Læring mellom kolleger Evaluering underveis Arbeidsverksted for o o presentasjon av resultat arena for læring Evaluering av o Prosedyrer o Prosesser kompetanse Læring mellom prosjekter Overførbarhet Prosjektmedarbeider Erfaringsrapport Revisjon av prosedyrer Læringsarena Erfaringsbanken 21

22 Prosjektorganisering Organisasjonsteori Prosjekttyper Roller 22

23 Organisasjonsformer Symboler Linje Dynamikk med Stor friksjon. Prosjekt Dynamikk mulig. Liten friksjon. Prosjekt former» Interne prosjekter» Matrise prosjekter» Autonome, selvstendige prosjekter 23

24 Prosjekt org. uten endring Interne prosjekter i linje-struktur LL Definisjon: Prosjekter uten endring i linjestruktur. Avdeling i linje står for styring og/eller utførelse av prosjektet PL: Begrenset autoritet PL 24

25 Full prosjekt organisasjon-autonome Med full prosjekt organisasjon menes: en organisasjon som administrativt og ressursmessig er avskilt fra linje - organisasjonen hvor prosjektleder har full autoritet over medarbeiderne på heltid i prosjektet. 25

26 Matriseorganisasjon Med matriseorganisering menes: det at flere admininistrativt adskilte avdelinger er involvert vedrørende styring og gjennomføring av et prosjekt. Delt autoritet Prosjektmedarbeidere forblir i linjen med deltid i Prosjektet To sjefer: P1: Ansvar for prosjektgjennomføring Avdelingsleder.: Personal- & fagansvarlig 26

27 Differensiering matriseorganisering Matriseorganisering av prosjekter differensieres etter Følgende retningslinjer: Funksjonell matrise Balansert matrise Sterk matrise/ prosjektmatrise Disse tre kategoriseringene har helt ulik autoritetsdeling mellom prosjektleder og linjeleder; I en funksjonell matrise har linjeleder mer autoritet enn prosjektleder, typisk autoritetsdeling Prosjektleder/Linjeleder; = 30/70 I en balansert matrise er maktfordeling noenlunde likt, PL/LL = 50/50 I en sterk matrise / prosjektmatrise har prosjektleder betydelig mer autoritet enn linjeleder, typisk PL/LL = 80/20 27

28 Autoritetsrom 100 % Autoritetsdeling linje og prosjekt Prosjektleders autoritet i prosjektet Linjeleders autoritet overfor prosjektet Internt Prosjekt PL/LL 20/80 Funksjonell Matrise PL/LL 30/70 Balansert Matrise PL/LL 50/50 Prosjekt Matrise PL/LL 80/20 Autonomt Prosjekt PL ~ 100% (PL/LL: 95/5) PL: Prosjektleder LL: Linjeleder 28

29 Lederrelasjoner i matrisen Linje Leder A Linje Leder B Linje Leder C Linje Leder D Prosjekt Leder Fagressurs deltid Fagressurs deltid Fagressurs deltid Fagressurs deltid 29

30 Prosjektperiode/tid Ferdig Prosjektfaser - Organisasjonsdynamikk Oppstart 30

31 Omstilling Opplevde karakteristika: Er det et reelt behov for omstilling? Er det mulig med endring gjennom en serie av små justeringer? (Change without Pain) Må det en radikal endring til? (Reengineering) Er omstillingsinitiativet strategisk forankret? Er det eierskap til omstillingsinitiativet i berørte miljøer? Er man klar over slitasjen i en organisasjon ved omstilling? Hvilke lederskapstrekk kreves ved omstilling? Er omstillingsinitiativene organisert som prosjekt? 31

32 Omstillingsprosjekter Hovedtrekk: Tre hovedfaser 1. Diagnose 2. Design og løsningsutforming 3. Implementering Prosjektorganisasjonsform 1. Diagnose: Autonom prosjektorganisasjonsform 2. Design og løsningsutforming: Matrise 3. Implementering: Internt prosjekt Kommunikasjon er kritisk faktor i hele prosessen Utøve godt lederskap med fokus på god interessentpleie 32

33 Omstillingsprosjekt Lederskapsutfordringen Omstillingsprosjekter vurderes å være de mest komplekse prosjekter, siden enkeltpersoner og grupper handler irrasjonelt. Det er situasjonsbestemt ledelse med høy kompleksitet Godt interessentlederskap er viktig. Forstå reaksjonsmønstre til den enkelt Involver ansatte før beslutninger, krev lojalitet til fattede beslutninger Tydeliggjør roller Kommuniser, kommuniser, kommuniser.. 33

34 Budsjettering Årshjul Hva er Budsjettering Periodisering Perioderegnskap Forskjell på utgift og kostnad 34

35 Årshjul for etablering og implementering av mål og strategier med tilhørende budsjetter 6. Budsjett pr forretningsområde kommende år 7. Budsjett aggregert kommende år Januar 1. Mål & Strategiprosess 2. Etablere mål & strategier for forretningsområdene 5. Handlingsplan for alle forretningsområdene Oktober 4. Handlingsplan for alle stabsfunksjoner som skal understøtte strategiplan Juni April 3. Implementering mål & strategier for forretningsområdene 35

36 Hva er Budsjettering? Samlebegrep for handlingsplaner med tilhørende tallmessige konsekvenser Budsjettering tvinger ledere til å; Se fremover Planlegge Kontrollere og følge opp Ulike budsjett Salgsbudsjett Kostnadsbudsjett Resultatbudsjett Balansebudsjett Investeringsbudsjett Likviditetsbudsjett Resultatansvarlig får resultatbudsjett Ansvarlig for kostsentrene, får kostnadsbudsjett 36

37 Hva bør budsjettering omfatte Økonomistyring Perioderegnskap Årsregnskap Regnskapsanalyse Budsjettering Investering/ finansiering Hva betyr skiftet fra forvaltningsledelse til forretningsledelse på disse elementene? 37

38 Periodisering Budsjettperioden er normalt på et år Det å fordele inntekter og kostnader over flere perioder kalles periodisering Inntektene og kostnadene fordeles i de periodene de forventes å påløpe Riktig periodisering er avgjørende for å få et riktig periodebudsjett Et riktig periodebudsjett er avgjørende for å måle utvikling/avvik mellom periodebudsjett og perioderegnskap 38

39 Periodisering (tall i hele 1000) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt VO Salgsinntekt Sum inntekter Materialer, varer, leier Varebidrag Lønnskostnad Kostnadselementer Kostnadselementer (678) Kostnadselementer Kostnadselementer Kostnadselementer Kostnadselementer Kostnadselementer Dekningsbidrag Avskrivninger Administrasjon Markedsføring Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt

40 Periodebudsjett/regnskap Denne måned Hittil i år (mill NOK) Faktisk Budsjett Avvik I fjor Faktisk Budsjett Avvik I fjor Salgsinntekt 150,8 168,7-17,9 145,0 150,8 168,7-17,9 145,0 Sum inntekter 150,8 168,7-17,9 145,0 150,8 168,7-17,9 145,0 Materialer, varer, leier 24,1 33,8-9,7 21,9 24,1 33,8-9,7 21,9 Varebidrag 126,7 134,9-8,2 123,1 126,7 134,9-8,2 123,1 Lønnskostnad 39,8 37,6 2,2 38,3 39,8 37,6 2,2 38,3 Div kostnadselementer 12,8 10,3 2,5 16,3 12,8 10,3 2,5 16,3 Div kostnadselementer 1,2 1,0 0,2 3,6 1,2 1,0 0,2 3,6 Div kostnadselementer 34,4 50,9-16,5 31,9 34,4 50,9-16,5 31,9 Div kostnadselementer 7,4 6,6 0,8 4,4 7,4 6,6 0,8 4,4 Div kostnadselementer 1,5 1,7-0,2 2,2 1,5 1,7-0,2 2,2 Div kostnadselementer 8,0 8,2-0,2 7,7 8,0 8,2-0,2 7,7 Div kostnadselementer 4,2 4, ,2 4,2 - - Dekningsbidrag 17,4 14,4 3,0 18,7 17,4 14,4 3,0 18,7 Avskrivninger 2,4 1,7 0,7 1,5 2,4 1,7 0,7 1,5 Administrasjon 4,8 4,7 0,1 5,8 4,8 4,7 0,1 5,8 Driftsresultat 10,2 8,0 2,2 11,4 10,2 8,0 2,2 11,4 Netto finansposter 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 Resultat før skatt 9,7 7,6 2,1 11,1 9,7 7,6 2,1 11,1 Resultatgrad 6,4 % 4,5 % 7,7 % 6,4 % 4,5 % 7,7 % 40

41 Forskjell på utgift og kostnad Utgift: Anskaffelse av produksjonsfaktorer Anskaffelser målt i penger er en utgift, En investering er en utgift En utgift medfører alltid en utbetaling Kostnad: Kostnad er forbruk av produksjonsfaktorer, målt i penger Slitasje/bruk av en investering er en kostnad Driftsresultatet bestemmes av inntekter og kostnader, ikke utgifter 41

42 Hva er prosjektstyring Planlegging Gjennomføring og styring i henhold til vedtatte planer og mot spesifiserte mål og kostnader 42

43 Primære prosjektstyringsparametre Kvalitet Funksjonalitet Kostnad Tid 43

44 Hva skal planlegging omfatte Prosjektmandat Etablere effektmål og resultatmål Fremdrifts- og milepælsplan Mulighets- og risikoanalyse Prosjektet deles opp til håndterbare arbeidsoppgaver Roller, beskrivelse av ansvar/myndighet Ressursmobiliseringsplan 44

45 Prosjektplanlegging Forstå og Skape felles oppfatning av formål og mål Etablere o overordnet milepælsplan o ressursplan o ressursavtaler og i henhold til ressursplan o aktivitetsplan på overordnet nivå Etablere tilstrekkelig styringsgrunnlag for gjennomføring 45

46 Milepæl og milepælsplan Milepæl: o Ny tilstand nådd Milepælsplan: o Logiske avhengighetsforhold mellom milepæler 46

47 Krav til milepæl Tilstand skal være tydelig beskrevet En milepælstekst består ofte av to elementer: A) Selve tilstanden som skal være oppnådd B) Betingelser som er knyttet til å oppnå tilstanden En milepæl må være kontrollerbar Et viktig beslutningspunkt i prosjektet må være en milepæl 47

48 Betingelser for en milepæl Det finnes metoder som gjør at resultatet lar seg kontrollere kvalitetsmessig Prosedyrer er brukt Forutgående arbeid er avsluttet Hvilken faglig godkjenning man skal ha av Milepælen? NB!! Løsningsnøytrale milepæler 48

49 Aktivitetsplanlegging Identifiser alle aktiviteter som må avsluttes for å nå den korresponderende milepæl For hver aktivitet; Identifiser alle som er berørt og involvert i den enkelte aktivitet, og bestem hvordan de skal involveres Lag et estimat over ressursbehov i timer for å fullføre hver aktivitet Plasser aktivitetene inn i et Gantt-diagram. Vis eventuelle avhengigheter mellom aktivitetene og finn kritisk linje 49

50 Prinsippskisse Hovedfremdriftsplan/Gantt diagram Akivitet a Aktivitet b Aktiviter Aktiviteter Kritisk linje 5 Aktivitet Aktivitet 6 7 Aktivitet Aktivitet Tid, varighet 50

51 Hva er Økonomistyring Styringsdata for prosjektledelsen Modell for styring mot måloppnåelse Regnskap i forhold til budsjett Avviks-/årsaksanalyse Prognose Perioderegnskap med prognose (Eksempel) Aktiv økonomistyring ved avvik 51

52 Hva er Økonomistyring? Styringsdata for prosjektledelsen Fastlegge mål på kort og lang sikt Rapportering og kontroll (målstyring) Utarbeide handlingsplaner for å nå målene Sammenligning av regnskapstall mot budsjetter Etablere oppfølgingsprosedyrer (kontroll) 52

53 Hva er Økonomistyring? Styringsdata for prosjektledelsen Sammenligne resultatoppnåelse i forhold til budsjett Utarbeide prognoser i forhold til fastsatte mål Styring av resultat/prognose i forhold til budsjettert Underlag for beslutning 53

54 Modell for styring mot måloppnåelse Mål Handlingsplan Budsjett Handling Måling/regnskap Kontroll 54

55 Regnskap i forhold til budsjett Årsbudsjett 50 Mill NOK Hva er situasjonen etter periode 3 1/1 30/6 31/12 Periode Akkumulert Hele året Budsjett periodisert Akkumulert Budsjett Årsbudsjett Mill NOK Periodisert Resultat Akkumulert

56 Regnskap i forhold til budsjett Eksempel: Driftsresultat Årsbudsjett 50 Mill NOK Statusrapportering: Første kvartal Driftsresultat 2 Mill NOK etter budsjett Driftsresultat 13 % lavere enn budsjett akkumulert Driftsresultat 40 % lavere enn budsjett i periode 3. Et tilstrekkelig bilde av økonomisk tilstand? 1/1 30/6 31/12 Periode Akkumulert Hele året Budsjett periodisert Akkumulert Budsjett Årsbudsjett Mill NOK Periodisert Resultat Akkumulert Risk Management Institute as 56

57 Nivå 2 analyser: Salg og driftskostnader 600 Årsbudsjett salg Mill NOK Hva er den reelle situasjonen etter periode 3 Årsbudsjett kost /1 30/6 31/12 Periodisert Salgsbudsjett Akkumulert Salg Årsbudsjett 600 Mill NOK Periodisert Faktisk Salg Akkumulert Prognose: Mill NOK Periodisert kostbudsjett Akkumulert Kostnad Årsbudsjett 540 Mill NOK Periodisert Faktisk kost Akkumulert Prognose: Risk Management Institute as Mill NOK

58 Nivå 2 analyser: Salg og driftskostnader Prognose kostnader 600 Årsbudsjett salg Mill NOK 500 Årsbudsjett kost Prognose Salg Hva blir prognose for hele året? /1 30/6 31/12 Periodisert Salgsbudsjett Akkumulert Salg Årsbudsjett 600 Mill NOK Periodisert Faktisk Salg Akkumulert Prognose: Mill NOK Periodisert kostbudsjett Akkumulert Kostnad Årsbudsjett 540 Mill NOK Periodisert Faktisk kost Akkumulert Prognose: Mill NOK Risk Management Institute as 58

59 Nivå 2: Ulike periodiske indekser PSI= Faktisk/Budsjettert PKI= Faktisk/Budsjettert Indeks Årsbudsjett salg 1.0 Årsbudsjett kost 1/1 30/6 31/12 DB Prognose ? +? Aktiv økonomistyring Nivå 2: Korrigerende tiltak for å endre retning på indekser Redusere PKI, Periodisk Kost Indeks Øke PSI, periodisk Salgs Indeks Periodisert Salgsbudsjett Akkumulert Salg Årsbudsjett 600 Mill NOK Periodisert Faktisk Salg Akkumulert Prognose: Mill NOK Periodisert kostbudsjett Akkumulert Kostnad Årsbudsjett 540 Mill NOK Periodisert Faktisk kost Akkumulert Prognose: Risk Management Institute as Mill NOK

60 Investeringer Perioderegnskap med prognose Denne måned Hittil i år Hele året (mill NOK) Faktisk Budsjett Avvik I fjor Faktisk Budsjett Avvik I fjor Budsjett Prognose Salgsinntekt 150,8 168,7-17,9 145,0 150,8 168,7-17,9 145, , ,4 Sum inntekter 150,8 168,7-17,9 145,0 150,8 168,7-17,9 145, , ,4 Materialer, varer, leier 24,1 33,8-9,7 21,9 24,1 33,8-9,7 21,9 431,0 431,0 Varebidrag 126,7 134,9-8,2 123,1 126,7 134,9-8,2 123, , ,4 Lønnskostnad 39,8 37,6 2,2 38,3 39,8 37,6 2,2 38,3 444,1 444,1 Div kostnadselementer 12,8 10,3 2,5 16,3 12,8 10,3 2,5 16,3 177,5 177,5 Div kostnadselementer 1,2 1,0 0,2 3,6 1,2 1,0 0,2 3,6 33,4 33,4 Div kostnadselementer 34,4 50,9-16,5 31,9 34,4 50,9-16,5 31,9 614,9 614,9 Div kostnadselementer 7,4 6,6 0,8 4,4 7,4 6,6 0,8 4,4 174,1 174,1 Div kostnadselementer 1,5 1,7-0,2 2,2 1,5 1,7-0,2 2,2 23,4 23,4 Div kostnadselementer 8,0 8,2-0,2 7,7 8,0 8,2-0,2 7,7 92,5 92,5 Div kostnadselementer 4,2 4, ,2 4, ,0 29,0 Dekningsbidrag 17,4 14,4 3,0 18,7 17,4 14,4 3,0 18,7 215,5 215,5 Avskrivninger 2,4 1,7 0,7 1,5 2,4 1,7 0,7 1,5 24,4 24,4 Administrasjon 4,8 4,7 0,1 5,8 4,8 4,7 0,1 5,8 51,8 51,8 Driftsresultat 10,2 8,0 2,2 11,4 10,2 8,0 2,2 11,4 139,3 139,3 Netto finansposter 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 8,2 8,2 Resultat før skatt 9,7 7,6 2,1 11,1 9,7 7,6 2,1 11,1 131,1 131,1 Resultatgrad 6,4 % 4,5 % 7,7 % 6,4 % 4,5 % 7,7 % 5,9 % 5,9 % 60

61 Kontantstrømsanalyse Kontantstrøm Faktisk Mill NOK januar Resultat etter finans og skatt 10,0 + Avskrivninger 2,4 - Investeringer (5,0) Endring kundefordringer (10,0) Endring varelager (8,0) Endring leverandørgjeld (7,0) = +/-Endring driftskapital (25,0) Operasjonell kontantstrøm (17,6) Akkumulert operasjonell kontantstrøm (17,6) Kontantbeholdning IB 75,0 Kontantbeholdning UB 57,4 61

62 Prosjektledelse og økonomi, dag 2 Tidspunkt Tema 09:00-12:00 Aktiv økonomistyring ved avvik Nåverdianalyser Prosjektgjennomføring 12:00-13:00 Lunsj 13:00-15:15 Porteføljeledelse av prosjekter Oppgave og presentasjon 15:15-15:30 Oppsummering 62

63 Aktiv økonomistyring ved avvik En ledelsesorientert proaktiv økonomistyring inkluderer følgende ved avvik: Identifisere avvik og årsak for periodens resultat i forhold til budsjett Vurdere konsekvensene av avvik på kommende periode og prognose for hele året Utarbeide konkrete tiltak med frist og ansvarlige for tiltakene 63

64 Planlagt Kostnad - Tid utvikling S-kurve Kost Planlagt Tid 64

65 S-kurve. Akkumulert kostnad mot tid Kostnad Virkelig kostnad Planlagt Kostnads avvik Påløpte kostnader vs Planlagte. Tilstrekkelig? Tid 65

66 S-kurve Akkumulert kost mot tid Kostnad Virkelig kostnad Planlagt Totalt kostnadsavvik Styringsinformasjon Produksjonsverdi/ verdiskapning Tid 66

67 S-kurve Akkumulert kost mot tid Kostnad Virkelig kostnad Planlagt Totalt kostnadsavvik Styringsinformasjon Produksjonsverdi/ verdiskapning Tid 67

68 S-kurve Prognose kost mot tid Kostnad Kostnadsavvik Kostnadsprognose Prognose Produksjonsverdi/ verdiskapning Tidsavvik Tid 68

69 Ulike styringsbehov Styring må skje på ulike nivåer og etter behov: Virksomhetsområdets behov for troverdig økonomirapportering fra prosjektene for økonomistyring av portefølje Prosjektinternt behov hos Prosjektledelsen for styring av verdiskapning og ressursforbruk 69

70 Økonomistyring og rapportering Troverdig økonomirapportering fra prosjektene for å utføre god økonomistyring omfatter blant annet: Periodens resultatoppnåelse Akkumulert resultatoppnåelse Avvik mot budsjett Årsak til avvik Korrektive tiltak Prognoser 70

71 Styring av verdiskapning og ressursbruk Prosjektledelsen har behov for troverdig styring av verdiskapningen og ressursbruken i prosjektene gjennom; Budsjettert akkumulert kostnadsutvikling mot tid (Skurve) Måling av faktisk forbruk av timer og materiell Måling og omsetting av produsert mengde til produksjonsverdi. Styring og korrigering av avvik mellom faktisk påløpte kostnader og produksjonsverdi. Fremdrifts- og kostnadsavvik krever grundig konsekvensvurderinger 71

72 Tids/kost-relasjoner Det er i virkeligheten en avhengighet mellom tid og kost. Hva koster det å ta igjen tapt tid? Fokus på aktiviteter på kritisk linje. Crash kostnadskurve synliggjør hvilken merkostnad det vil være å akselerere varigheten for aktiviteten 72

73 Crash cost kurve Kostnad Crash kostnad Normal kostnad Normal betingelser Crash-Tid Normal-tid Tid 73

74 Investeringer og nåverdianalyser Investering gjøres for å få nytte av produktet/tjenesten i etterfølgende perioder Nytte: Salg av nye tjenester Høyere pris på eksisterende tjenester Høyere presisjonsnivå på tjenestene Tilfredsstille nye myndighetskrav Investeringsbeløp i forhold til egenkapital Lånefinansiering eller egenfinansiering Nåverdianalyser 74

75 Nåverdianalyser Noen grunnprinsipper Nåverdianalysene tar for seg en investering og ser på hvorledes man kan få samlet netto verdi på tjenesten uttrykt i 2011-kroner Diskonteringsfaktor: 1/( 1+ r) n Nyinvestering foregår i 2009, eksempel nytt ventilasjonsanlegg Eksempel: Diskonteringsrente= 10 %; r = 0,1, tall i Mill NOK Periode 0 (2011) Investering Driftskost (Nominell) Driftskost (2011) Nytte (nominell) Nytte (2011) Netto Nåverdi Sum 4,93 Sum 28, ,91 0,83 0,75 0,68 0,62 1, ,5 5,79 5,26 4,78 4,35 3,95 3,7-16,41-11,45-6,94-2,84 + 0,89 + 3,71 75

76 Case: Ikke investere i nytt anlegg Case Dette case tar for seg alternativ hvor det ikke investeres i nytt ventilasjonsanlegg. Driftskostnadene er forventet vesentlig høyere Planlagte reparasjoner i periode 3 og periode 5 Eksempel: Diskonteringsrente= 10 %; r = 0,1, tall i Mill NOK Periode 0 (2011) Investering 0 Driftskost (Nominell) Driftskost (diskontert) Nytte (nominell) Sum 30, ,45 4,98 6,0 4,08 6,3 3, Nytte diskontert Netto Nåverdi Sum 28,63-1,57-0,95 --0,95 4,5 5,79 5,26 4,78 4,35 3,95 + 0,81-0,14-0,74-0,88 + 0,70-0,18-1,95-2, ,56-1,57

77 Case: Utsatt investering Case. Utsatt investering Nå utsettes investeringen til periode 4 Redusert investering, minimumsløsning Driftskost før installasjon som for gammelt anlegg Driftskost for minimumsløsning høyere enn for nytt anlegg installert i dag. Eksempel: Diskonteringsrente= 10 %; r = 0,1, tall i Mill NOK Periode 0 (2011) Investering Driftskost (Nominell) Driftskost (2009) Nytte (nominell) Diskt: 6,9 Sum 20, , ,45 4,98 6,0 1,38 1,24 1, Nytte (2009) Netto Nåverdi Sum 28,63 + 1,55-0,95 --0,95 4,5 5,79 5,26 4,78 4,35 3,95 + 0,81-0,14-0,74-0,88-3,5 -- 4,38 + 3,11-1, ,82 + 1,55

78 Vurdering av Case-alternativer Basert på eksemplene foran kan man konkludere følgende: Investere og installere nytt anlegg i dag gir best nytte i form av estimert Nåverdi (+ 3,7) Utsatt investering og med minimumsløsning gir også positiv nåverdi ( + 1,55) Ikke investere gir dårligst nåverdi( - 1,57) 78

79 Utvikling av akkumulert nåverdi for casene +20 : Ny investering i dag : Utsatt investering +10 : Ikke ny investering Mill NOK Break Even NV: + 3, NV: + 1,55 NV: - 1,57-10 Periode

80 Ressursplanlegging og estimat Identifisere type ressurser nødvendig for gjennomføring Knytte ressursene opp mot WBS og aktivitetene Etablere en mobiliseringsplan og ressursoversikt for hele prosjektperioden Etablere en KTR - katalog 80

81 Ressursstyring Styr prosjekt og oppgaveporteføljen Bestem hvor egen kapasitet skal være i forhold til arbeidsbelastning totalt. Det er lov å si nei!!!! Fokus på fasing av spisskompetanse, nøkkelkompetanse som er etterspurt på flere prosjekter og kanskje samtidig? 81

82 Ressurskapasitet Ressurser (Timer) Kapasitet med allianser? Kapasitet egen Organisasjon? Prosjekt A Tid 82

83 Kompetanseprofil enkeltprosjekt # Ressurs Spesial- Kompetanse 1 Spesial- Kompetanse 2 Tid 83

84 Ressursprofil plan mot faktisk # Ressurs Planlagt MPP Faktisk Tid 84

85 Project Control Baseline Scope of work Plan Kostnad 85

86 Endringsstyring Endringer i; prosjektstyringsgrunnlaget kontraktsgrunnlaget 86

87 Endringer, Kategori 1 Prosjektstyringsgrunnlaget består av et arbeidsomfang, planer, budsjetter og rammebetingelser. En kategori 1 endring (ekte endring), er en endring på noen av elementene i prosjektstyringsgrunnlaget, forårsaket av kunden Må vurdere totalvirkning av foreslått endring på fremdrift totalkost 87

88 Endringer, Kategori 2 En kategori 2 endring er en endring på forutsetninger som prosjektet selv har tatt innenfor rammen av prosjektstyringsgrunnlaget. Eks: Uteglemt å planlegge og estimere kostnad for en aktivitet som er innenfor prosjektets arbeidsomfang. 88

89 Endringsprosesser i prosjekt Hva er endring Kvalitetsplan og endring Prosessen Roller knyttet til endringer Endringer i forhold til avvik 89

90 Hva er endring i prosjekter? Endringer i tilknytning til prosjekter kan være: Nye offentlige regler og bestemmelser Endret arbeidsomfang Endret funksjonsspesifikasjon Endret kravspesifikasjon, innhold og kvalitetsnivå Endret kontraktsform og kompensasjonsformat Følgende endringer er ofte en konsekvens av ovenstående elementer: Endret fremdriftsplan Endret budsjett 90

91 Evaluering av endringer må ivareta helhet og samvirke mellom kvalitet, tid og kostnad Endringer i funksjonalitet og kvalitet Vurdere konsekvens for fremdrift Vurdere konsekvens for kostnad Vurdere konsekvens for hvilke ressurser som må benyttes Vurdere konsekvens for samlet Risikobilde Vurdere Prognoser Vurdere Tiltak Kvalitet Funksjonalitet Effektmål Nytte Kostnad Tid 91

92 Roller i endringsprosessen Endringer som ikke påvirker leveransen i henhold til kravspesifikasjon, fremdrift og budsjett Prosjektleder Kvalitetskoordinator HMS rådgiver De som blir berørt av foreslått endring Ytre endringer, avhengig av grad av endring Styringsgruppe Prosjekteier Prosjektleder Kvalitetskoordinator HMS rådgiver Delprosjektledere Controller 92

93 Endringer Endringer i forhold til avvik Endringer kan være av en eller flere kategorier som nevnt tidligere Initiativ til endringer kan komme fra kunde eller fra leverandør Endringer kan også være nødvendige dersom forutsetningene er annerledes enn forutsatt Avvik Avvik er et avvik i forhold til spesifisert Et avvik krever en egnethetsvurdering Kan avviket rettes opp? Hvis ikke, hva er varig virkning av avviket? 93

PROSJEKTLEDELSE. Del 1 Prosjektet

PROSJEKTLEDELSE. Del 1 Prosjektet PROSJEKTLEDELSE Advokat Anders Folkman MNA Boks 230 4892 GRIMSTAD anders@folkman.no 92425921 Del 1 Prosjektet Bakgrunn og forståelse av emnet Kontraktsstrategier Sammenhengen mellom kontraktregimet og

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsevne Dokumentasjon 2 dagers kurs INNOVASJONS- MILJØER Versjon 6.0 Fakta om PLP. 2 3 Mer detaljert program i word. Det er selvsagt mulig å starte dag 1 kl 08.00 eller 10.00 og forkorte/forlenge

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Forord De fleste offentlige virksomheter har gjennomført omstillingsprosjekter med IT.

Detaljer

Bassam.hussein@ntnu.no Dr. ing. Førsteamanuensis prosjektledelse, NTNU

Bassam.hussein@ntnu.no Dr. ing. Førsteamanuensis prosjektledelse, NTNU Bassam.hussein@ntnu.no Dr. ing. Førsteamanuensis prosjektledelse, NTNU 1 www.ntnu.no B. SC. Electrical engineering 1985 Prosjektingeniør, prosjektering og oppfølging. 1986-1991 Sivilingeniør: produksjonsteknologi

Detaljer

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS FORVALTNINGSREVISJON 2012 Holtålen kommune Økonomistyring og økonomirapportering i Holtålen kommune REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Ålen: 72 41 76 38 Tlf Os: 62 47 03 30 E-post:

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft Formål Skape engasjement for flere vellykkede prosjekter i offentlig sektor! Innføring i prosjektrammeverk

Detaljer

PROSJEKTARBEID I OPPSTARTSBEDRIFTER

PROSJEKTARBEID I OPPSTARTSBEDRIFTER Ottar Kvindesland og Tor Børge Salvesen Masteroppgave PROSJEKTARBEID I OPPSTARTSBEDRIFTER Sandnes, 15.01.2011 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET 2. utgave 2008 2. utgave 2008 Page 2 Henvendelse vedrørende PRINSIX og Forsvarets metode for håndtering av usikkerhet kan rettes til PRINSIX sekretariatet. Copyright

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer