PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13"

Transkript

1 PROSJEKTARBEID Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag May Aasebø Hauken Sykepleier, cand polit, PHD stipendiat, prosjektnerd Hemil, UIB/Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter DISPOSISJON: Hva er et prosjekt? Prosjektbeskrivelsen: Bakgrunn Hva handler prosjektet om? Mål Prosjektorganisering Framdriftsplan Økonomi Evaluering Kritiske suksessfaktorer 1

2 RÅD 1: Ikke start med et prosjekt før du vet hva prosjektarbeid dreier seg om PROSJEKT ER OPPGAVER MED: 1. Klar behovs- eller problemorientering 2. En spesifikk hensikt og klar målsetting 3. En engangsoppgave 4. Egen, midlertidig prosjektorganisasjon 5. Gitte tids og ressursramme 6. Del av en innovasjonsprosess 2

3 DEFINISJON: En av mange: Et prosjekt er en spesiell, målrettet og avgrenset oppgave som krever en samordnet, menneskelig innsats. (Jessen 2005, s 18). RÅD 2: Bruk god tid på planlegging 3

4 PROSJEKT STADIER: Planlegging Gjennomføring Evaluering Rapportering PLANLEGGINGSFAKTORER: Metode Målsetting Prosjektorganisasjon Fremdriftsplan Økonomi/budsjett Evaluering og rapportering 4

5 RÅD 3: Lag en detaljert og god prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE: Viktigste dokumentet i prosjektet = Den sammenfattende, skriftlige presentasjonen av prosjektet Inneholder ofte de samme momentene som planleggingsfaktorene Kortversjon langversjon 5

6 PROSJEKTBESKRIVELSE INNHOLD: 1. Bakgrunn 2. Metode 3. Mål 4. Prosjektorganisering 5. Framdriftsplan 6. Budsjett 7. Evaluering/Rapportering 8. (Kritiske suksessfaktorer) RÅD 4: Du må VITE hvorfor prosjektet ditt er viktig og kunne ARGUMENTERE for dette 6

7 1. BAKGRUNN: Problemområde spesifiseres: Begrunn hvorfor dette bør fokuseres på Målgruppe, hensikt (visjon) og viktighet Argumenter for dagens situasjon Teori/forskning Forankring i strategi/lovverk Egne erfaringer? Mandat? RÅD 5: Vær tydelig på hva prosjektet handler om 7

8 2. METODE: = Praktisk gjennomføring Hva skal gjøres? Hvem skal gjøre det? Hvordan skal det gjennomføres? Hvor skal det gjøres? EKSEMPEL METODE: Kreftomsorg i primærhelsetjenesten: 3-årig prosjekt Hensikt: Utprøve en modell der to av kommunens kreftsykepleiere arbeider på tvers av seksjonene i åpen omsorg 3 delt fokus: 1. Direkte pasientkontakt 2. Samhandling/systemarbeid 3. Kompetanseheving og veiledning 8

9 RÅD 6: Lag SMARTE mål 3. MÅL: = Ønskede resultater ved oppnådd handling Målene skal: Klargjøre resultatet Skape felles forståelse & motivasjon Nødvendig for å planlegge og følge opp = styringsredskaper Skape motivasjon Informasjon til omgivelsene 9

10 MÅLFORMULERING: Formuleres i presens Hovedmål: Effektmål Skal vise målområder og hva som ønskes oppnådd Delmål: Resultatmål: defineres ut fra hovedmål Må kunne følges opp: kvantifiserbart, tidfestet eller måleindikatorer EKSEMPEL MÅL: Hovedmål 1: At det er etablert et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid rundt kreftomsorg i Askøy kommune. Delmål 1a: Delmål 1b: Delmål 1c: Delmål 1d: Delmål 1e: Delmål 1f: ++++ At Askøy kommune er blitt delt i geografiske soner mellom to kreftsykepleiere i åpen omsorg At det er utarbeidet en informasjonsbrosjyre om prosjektet At det er informert om prosjektet til aktuelle samarbeidspartnere At det er etablert et tverrfaglig ressursteam for kreftomsorg og gjennomført jevnlige møter i teamet At det er etablert samarbeid med fastlegene i kommunen At det er etablert et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten vedrørende kreftpasienter 10

11 SMARTE MÅL: S = Spesifikke M = Målbare A = Aksepterte R = Realistiske T = Tids og kostnadsbaserte E = Enkle RÅD 7: Lag en reell prosjektorganisasjon 11

12 4. PROSJEKTORGANISASJON: Du kan ikke gjøre alt alene Handler om: ledelse, forankring, sikkerhet og seriøsitet Tydeliggjøring av fordeling av myndighet, ansvar og arbeidsoppgaver Rolleavklarende PROSJEKTORGANISASJON MATRISE: Styringsgruppe Prosjektleder Referansegruppe Prosjektgruppe 12

13 STYRINGSGRUPPE: Hovedansvarlig for prosjektet Ansvarlig for å levere i henhold til: Mål Framdriftsplan Økonomisk ramme Ledelsesforankret Være strategisk Møtehyppighet? PROSJEKTLEDER: Leder av prosjektet Hovedansvarlig for daglig drift Leder prosjektgruppe Sekretær i styringsgruppe Kompetanse? Frikjøp 13

14 PROSJEKTGRUPPE: Delta i den daglige gjennomføring av prosjektet Drift Størrelse? Hyppighet? Sammensetning? REFERANSEGRUPPE: Ressurspersoner innen sitt felt Ekspertpanel Tenk eksperter vidt kan være lurt å ha eksperter på ulike hold Faste samlinger ad hoc? 14

15 RÅD 8 Lag en detaljert og realistisk framdriftsplan 5. FRAMDRIFTSPLAN: Framdriftsplanen =: oppskriften du skal følge rekkefølge av tiltak i et tidsperspektiv Viktig i ressursplanlegging + styringsredskap Viser hvordan du når målsettingene Lurt å sette hvem som er ansvarlig 15

16 ULIKE TYPER: Måned for måned Ut fra aktiviteter Gnatt - diagram Milepæler = slutten på en fase el tilstand ofte delmål EKSEMPEL: Tiltak Tid Mål Hovedansvar Gjennomføre møter i: prosjektgruppe styringsgruppe referansegruppe x1 pr. mnd aug, des aug Delmål 1a oppfylt Delmål 1b Prosjektleder Informere om prosjektet i kommunene Aug, sep Hovedmål 1 Prosjektleder Prosjektmed. Planlegge, gjennomføre og evaluere 2 temadager: Direkte pasientkontakt innføring av ESAS symptomregistreringsskjema Møte med de ulike avdelingene/sonene x1 pr. mnd. sept, nov Delmål 4a Prosjektleder, Prosjektmed. Aug -> Delmål 2a og b Prosjektleder. Sept des Delmål 3d Prosjektleder Planlegge og starte opp pårørende gruppe Okt Delmål 2d Prosjektleder Prosjektmed. 16

17 RÅD 9: Lag et detaljert og realistisk budsjett 6. BUDSJETT = Pengeplan Synliggjøre hva prosjektet koster Viktig styringsredskap Henger nøye sammen med fremdriftsplan Hvordan skal prosjektet finansieres? Hva skal du selv bidra med? Synliggjøre egne utgifter: eks kontor, pc, porto, reise med mer Sjelden full finansiering,

18 HVOR MYE KOSTER PROSJEKTET? Utgifter knyttet til: Lønnsutgifter Driftsutgifter Periodisering: Måned, halvår, år avhengig av prosjektets størrelse EKSEMPEL BUDSJETT: Egen organisasjon dekker: Deler av stilling Kontor og pc Utstyr Samarbeidsorganisasjon dekker: Frikjøp ift styringsgruppe Frikjøp prosjektgruppe Søker om Deler av stilling Evaluering 18

19 HVOR SØKE PENGER? Ulike muligheter: Egen arbeidsplass Helsedirektoratet Fylkeslegen Helse - og rehabilitering Fagorganisasjoner, Virke, KS Ulike fond/legater Frivillige organisasjoner VANLIG FOR SØKNAD AV PENGER: Faste søknadsfrister Egne søknadsskjema med prosjektbeskrivelse Begrenset antall ord Framdriftsplan Økonomi Samarbeid Forankret i ledelsen Rapportering 19

20 RÅD 10: Synliggjør hvordan prosjektet skal evalueres og rapporteres 7. EVALUERING Evalueringen skal: Synliggjøre & dokumentere resultat Måloppnåelse Fremdrift Økonomi Hvordan skal prosjektet evalueres? Tell det som telles kan; eks enkle registreringsskjema Få fram erfaringer Skriv logg underveis Start samling av evalueringsdata ved prosjektstart Kompetanse/veiledning 20

21 EVALUERING EKSEMPEL 1. Direktepasientkontakt: Registrering av antall pasienter, diagnose, alder, kjønn, problemstilling og oppfølging Registrering av bruk av ESAS og Individuell plan 2. Systemarbeid/samarbeid: Registrering av hvor henvendelser angående kreftpasienter kommer fra Registrering av antall møter hos fastlegene Registrering av antall møter i ressursteamet, antall og tema for henvendelser 3. Kompetanseheving: Gjennomføring av 2 temadager pr semester Deltagerne fyller ut evalueringsskjema for hver gang: læringsutbytte og innhold Registrering av antall og tema for veiledning av helsepersonell, og at det er evaluert. 4. Fokusgruppeintervju av: Ressursgruppe for kreftomsorg Pårørende Ledere av hjemmetjenesten Prosjektgruppe 8. RAPPORTERING: Hvordan skal prosjektet rapporteres? Rapport ift pengebruk Rapport ift måloppnåelse Etter mal fra prosjektbeskrivelse Spredning av resultat? Veien videre? 21

22 9. KRITISKE SUKESSFAKTORER: Hva borger for suksess og hva borger for fiasko? Planlegging Personell Kompetanse Ressurser: Tid /økonomi Utstyr Samarbeid Forankring GODE RÅD 1. Ikke start med et prosjekt før du vet hva prosjektarbeid dreier seg om 2. Bruk god tid på planlegging 3. Lag en detaljert og god prosjektbeskrivelse 4. Du må VITE hvorfor prosjektet ditt er viktig og kunne ARGUMENTERE for dette 5. Vær tydelig på hva prosjektet handler om 6. Lag SMARTE mål 7. Lag en reell prosjektorganisasjon 8. Lag en detaljert og realistisk framdriftsplan 9. Lag et detaljert og realistisk budsjett 10. Synliggjør hvordan prosjektet skal evalueres og rapporteres 22

23 LYKKE TIL!! Eksempel prosjektbeskrivelse & rapport: Kreftomsorg i primærhelsetjenesten: https://www.askoy.kommune.no/ 23

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING 1. Innledning velkommen v/leder modell av system for kvalitetsstyring oppsummering 2. samling kvalitetsstyring internkontrollforskriften og kvalitetsforbedring 2. Kvalitetsforbedring

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund

Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund TRENGER VI PROSJEKTSTYRING I SVØMMEKLUBBEN? Hva er et prosjekt? En arbeidsform hvor en

Detaljer

jsj Tid som gave Frivillighetsprosjekt Revidert: 21. januar 2015. Ansvarlig: Ida Eide Johansen Godkjent:

jsj Tid som gave Frivillighetsprosjekt Revidert: 21. januar 2015. Ansvarlig: Ida Eide Johansen Godkjent: jsj Tid som gave Frivillighetsprosjekt Revidert: 21. januar 2015. Ansvarlig: Ida Eide Johansen Godkjent: Innhold Sammendrag... 2 1. Mandat... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Aktuelt... 4 1.3 Hensikt og mål...

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Tysvær kommune - Bjørgene omsorg- og utviklingssenter - Kompetansesenter i lindrande

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur

Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur Foredrag kurslederkurs Drammen 1.sept.2011 Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur Hva er et prosjekt? Prosjekt blir det

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

God prosjektstyring hvordan?

God prosjektstyring hvordan? God prosjektstyring hvordan? Roald Johansen, IFO Kommunal- og regionaldepartementet Prosjekt som verktøy i utviklingsprosessen «Saman om ein betre kommune» Presentasjon 30. januar 2013 Roald A Johansen

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune 01.01.2013-31.12.2013 Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune er midt i en stor og kompleks omstillingsprosess, og det er fremdeles mye igjen

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Ditt Valg Bolig Først! DRAMMEN KOMMUNE

Ditt Valg Bolig Først! DRAMMEN KOMMUNE Ditt Valg Bolig Først! DRAMMEN KOMMUNE Prosjektplan 2013 Innhold Innledning... 2 Prosjektorgansiering... 2 Styringsgruppe:... 3 Beslutningsteam... 3 Arbeidsleder for Housing First teamet... 3 Prosjektmål...

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer