Egenevalueringsskjema

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Egenevalueringsskjema"

Transkript

1 Egenevalueringsskjema Prosjekthåndtering Dato: Versjon 1.00 Finanstilsynet Tlf

2 Innholdsfortegnelse: Prosjektoppstart 3 Prosjektmetode 3 Initiering 4 Prosjektplanlegging 6 Beskrivelse og definisjon - prosjektplan 6 Aktivitetsestimering 8 Kostnadsestimering 9 Tidsplan 10 Risikohåndtering 11 Prosjektavtaler 12 Prosjektbudsjett 13 Kvalitetssikring 14 Prosjektgjennomføring 15 Prosjektledelse 15 Rapportering 16 Endringshåndtering 17 Avvikshåndtering 18 Leveranse og implementering 19 Prosjektavslutning 20 Avslutning av eksterne kontrakter 20 Avslutning av prosjektet 21 Ved utarbeidelse av dette egenevalueringsskjemaet er Project Management Body of Knowledge - PMBOK Guide brukt som hovedreferanse, men også annet erfaringsmateriell er benyttet. PMI Project Management Institute (PMI) er en non-for-profit organisasjon på området prosjektledelse, se PMI s hoveddokument for prosjektstandarder er A Guide to the Project Management Body of Knowledge, og regnes av mange som som en de facto standard for kunnskap og praksis innen prosjektledelse. 2 Finanstilsynet

3 Prosjektoppstart Ja Nei Prosjektmetode 1. Foreligger det en dokumentert prosjektmetode for gjennomføring av prosjekter? 2. Er prosjektmetoden tilknyttet foretakets forretningsprosesser? 3. Er prosjektmetoden tilknyttet foretakets kvalitetssystem? 4. Brukes en prosjektmetode som er i henhold til anerkjente standarder 1? 5. Identifiserer metoden sponsor(er) 2 og prosjekteier 3? 6. Sikrer metoden at berørte parter involveres med klar beskrivelse av roller, ansvar og myndighet i prosjektorganisasjonen? 7. Har foretaket dokumentert rutine for endringshåndtering? 8. Har foretaket dokumentert rutine for problemhåndtering? 9. Har foretaket en utviklingsmetode som er tilpasset prosjektmetoden som benyttes? 1 For eksempel International Project Management Association (IPMA) eller Project Management Institute (PMI) 2 Sponsor er den som er ansvarlig for finansiering av prosjektet. 3 Prosjekteier er sponsor eller utnevnt av sponsor(ene), og er prosjektleders nærmeste kontaktperson i foretakets ledelse i prosjektsammenheng. 3 Finanstilsynet

4 Prosjektoppstart Initiering Kontrollspørsmål Ja Nei 1. Har sponsoren(e) tilstrekkelig autorisasjon til å godkjenne prosjektet? 2. Har sponsoren(e) dokumentert målsettingen med prosjektet? 3. Har sponsoren(e) dokumentert krav til prosjektets resultat og til forventet nytteverdi? 4. Er målsettingen for prosjektet i samsvar med foretakets strategi (forretningsområde)? 5. Er det gitt finansiering/budsjett, minst fram til neste fase? 6. Er det gitt tidsfrist for når prosjektplan 4 med grunnlag for endelig prosjektgodkjennelse skal foreligge? 7. Er permanent prosjektleder engasjert? 8. Er foretakets standard prosjektmetode valgt, eller anvises annen velprøvd metode? 9. Har prosjektet tilgang til erfaringstall fra lignende prosjekt? 10. Vil initieringsfasen gi et prosjektmandat som både beskriver produktet og begrunnelsen for prosjektet? 11. Er begrensninger og avhengigheter til forhold utenfor prosjektet angitt? 4 Prosjektplan er et formelt, godkjent dokument som brukes for å lede både prosjektutførelsen og prosjektkontrollen. Primært brukes prosjektplanen for å dokumentere forutsetninger og beslutninger, understøtte kommunikasjon mellom interessentene, og dokumentere godkjent omfang (scope), kostnader og tidsplan (baseline). 4 Finanstilsynet

5 12. Er bestemmelser i lover og regler som påvirker prosjektomfanget, identifisert? 13. Er foretakets kvalitetspolicy/kvalitetsstandard dokumentert for prosjektet? 14. Er det gjort en foreløpig risikovurdering før planleggingsfasen starter? 15. Er sponsoren(e)s toleranse for risiko dokumentert for prosjektet? 16. Er det regulert hvordan eventuell fortrolig informasjon skal behandles i prosjektet? 5 Finanstilsynet

6 Prosjektplanlegging Ja Nei Beskrivelse og definisjon - prosjektplan 1. Utarbeides det en leveransebeskrivelse fra prosjektet? 2. Dokumenteres det kvantifiserbare og målbare kriterier for godkjennelse av leveransene? 3. Dokumenteres forutsetninger og ytre avhengigheter som prosjektet baseres på? 4. Er det angitt hvem (utenfor prosjektet) som er ansvarlig for ytre betingelser og avhengigheter? 5. Dokumenteres rutiner for endring av prosjektets omfang (scope) underveis i prosjektet? 6. Er det tilgang til historisk info fra lignende prosjekt om feil og mangler innen fokusområdet for prosjektet? 7. Utarbeides det en hensiktsmessig WBS 5 struktur? 8. Dokumenteres det hva som ikke omfattes av prosjektet og som ellers kunne tolkes inn/ misforstås? 9. Er alle roller i prosjektorganisasjonen beskrevet? 10. Er alle avtalte eksterne og viktige interne milepæler avmerket i prosjektplanen? 11. Er det satt opp en kvalitetsplan for prosjektet? 12. Er det satt opp en informasjonsplan for prosjektet? 5 Work Breakdown Structure (WBS) en hierarkisk struktur som grupperer og definerer alle prosjektets arbeidsoppgaver. 6 Finanstilsynet

7 13. Er det dokumentert hvordan prosjektet vil bli fulgt opp og rapportert? 14. Vil prosjektrapportene følges opp mot planlagte verdier for kost, tid og kvalitet. 15. Vil prosjektet samle opp erfaringstall og arkivere disse etter standard gitt av foretaket? 16. Er det opprettet et prosjektarkiv? 17. Sikrer planprosessen at prosjektplanen er i samsvar med sponsoren(e)s forventninger og gitte rammebetingelser? 7 Finanstilsynet

8 Prosjektplanlegging Ja Nei Aktivitetsestimering Kommentar. 1. Brytes WBS strukturen ned til detaljerte aktivitetslister i samsvar med prosjektets underelementer? 2. Finnes det maler eller erfaringsmateriale fra tidligere prosjekter til hjelp ved utarbeidelse av aktivitetslister? 3. Dokumenteres forutsetninger og begrensninger for den enkelte aktivitet? 4. Dokumenteres alle avhengigheter mellom aktiviteter (for eksempel i et nettverksdiagram eller et prosjektstyringsverktøy)? 5. Utarbeides det estimat pr aktivitet? 6. Er medarbeiderne som skal utføre aktivitetene tatt med i estimeringsprosessen? 7. Finnes det måltall eller erfaringstall fra tidligere prosjekter til hjelp ved utarbeidelse av estimater? 8. Dokumenteres reserver som legges inn i estimater eller arbeidsperioder? 8 Finanstilsynet

9 Prosjektplanlegging Ja Nei Kostnadsestimering 1. Har foretaket en policy for anskaffelse/bruk av ressurser som er gjort kjent for prosjektledelsen? 2. Beskrives ressursbehovet knyttet til den enkelte aktivitet med kvalitetskrav til for eksempel erfaringsnivå og kompetanse hos personalressurser? 3. Finnes det kostnadsrater eller historiske kostnader tilgjengelig? 4. Dokumenteres det hvordan kostnadsestimatene er utarbeidet? 5. Dokumenteres usikkerhet i estimatene? 6. Beskrives det hvordan kostnadsavvik vil bli håndtert i prosjektet? 9 Finanstilsynet

10 Prosjektplanlegging Ja Nei Tidsplan 1. Er det gitt milepæler av sponsor(er) eller kunder, og blir i tilfelle disse markert i tidsplanen? 2. Blir kritisk linje (Critical Path 6 ) kartlagt i tidsplanen? 3. Blir ressurskravene tidsfordelt, og foretas det nødvendig utjevning av ressursplanen? 4. Er det dokumenterte prosedyrer for hvordan forsinkelser skal håndteres i prosjektet? 5. Dokumenteres det hvem (hvilken rolle) som har ansvar for håndtering av forsinkelser? 6 Kritisk linje er en serie av aktiviteter som bestemmer prosjektets varighet. Kritisk linje er oftest definert som de aktiviteter (med slakk mindre enn en gitt verdi, oftest null) hvor den etterfølgende aktivitet er avhengig av den foregående, og som utgjør den lengste linjen gjennom prosjektet. 10 Finanstilsynet

11 Prosjektplanlegging Ja Nei Risikohåndtering 1. Er det dokumenterte prosedyrer for hvordan risiko skal håndteres i prosjektet? 2. Dokumenteres det hvem (hvilken rolle) som har ansvar for risikohåndteringen? 3. Er risikogjennomganger tatt med i prosjektplanen? 4. Dokumenteres risikohistorien i prosjektet? 5. Gjøres det en risikovurdering i planleggingsfasen? 6. Tas identifiserte og vurderte risikokostnader med i kostnadsestimatene? 11 Finanstilsynet

12 Prosjektplanlegging Ja Nei Prosjektavtaler 1. Følges foretakets faste innkjøpsrutiner for prosjektet? 2. Utarbeides det nøyaktige beskrivelse av anskaffelser? 3. Er det klare kriterier for valg av leverandør? 4. Inneholder kontrakten klare regler for akseptanse av leveransen? 5. Sikrer kontrakten rett til eventuelle tilleggsleveranser til avtalte priser? 6. Hvis kjøper har leveranser (for eksempel testdata/ testfaciliteter) til leverandør, er disse klart definert? 7. Gjennomføres risikovurdering av avtalene ved bruk av eksterne leverandører? 8. Gjennomføres juridiske vurderinger av avtalene med eksterne leverandører? 9. Er det i avtalen regulert hvordan foretaket sikrer avslutning av avtalen? 12 Finanstilsynet

13 Prosjektplanlegging Ja Nei Prosjektbudsjett 1. Fordeles totalbudsjett i WBS-strukturen etter kostnadsestimatene? 2. Settes det opp en baseline 7 for kostnader i henhold til tidsplanen? 3. Hvis det kommer endringer i løpet av planleggingsperioden, blir da kostnader (eller kostnadsreduksjoner) ved slike endringer tatt med? 4. Hvis budsjettet er fastsatt før estimering, blir estimatene rapportert til sponsor(ene) som grunnlag for budsjettjusteringer? 5. Er det tatt med kostnader for nødvendig opplæring av ressurser? 6. Er kostnader fra prosjektavtalene tatt med i budsjett? 7. Er kostnader ved kvalitetsaktiviteter tatt med i budsjettet? 8. Er det satt av en pott for å håndtere uidentifiserte risikoer (contingency reserves)? 7 Baseline er den originale godkjente planen for prosjektet, pluss (eller minus) de godkjente endringene. 13 Finanstilsynet

14 Prosjektplanlegging Ja Nei Kvalitetssikring 1. Er foretakets kvalitetspolicy/ kvalitetsstandard innarbeidet i kvalitetsplanen? 2. Er ansvar for kvalitetskontroll klart definert i rollebeskrivelsen? 3. Er det markert i tidsplanen når kvalitetskontroller skal foretas? 4. Er kvalitetskontroller timet mot prosjektets hovedleveranser? 5. Er det beskrevet kvalitetskrav i spesifikasjoner til eventuelle eksterne leverandører? 6. Er det definert hvordan kvalitet skal måles? 7. Er rutine for problemhåndtering innarbeidet i kvalitetsplanen? 8. Er det utarbeidet sjekklister for alle trinn i framstillingen av leveransene? 14 Finanstilsynet

15 Prosjektgjennomføring Ja Nei Prosjektledelse 1. Er prosjektplan og budsjett godkjent av prosjekteier og styringsgruppe? 2. Avholdes det oppstartsmøter ved start av hovedfaser for å informere prosjektdeltakerne om planer og forventninger? 3. Kontrolleres betingelser for den enkelte aktivitet før oppstart av aktiviteten? 4. Startes aktivitetene i henhold til plan? 5. Holdes det regelmessige statusmøter for oppfølging av planen? 6. Gjennomføres nødvendig opplæring for ressurser som trenger dette? 7. Gjøres det tiltak i henhold til prosedyrer for å korrigere for avvik fra planen? 8. Blir arbeidsresultater og leveranser kontrollert mot etablerte kvalitetsmål? 9. Sikrer prosjektmetoden at det gjennomføres revisjons- og kvalitetsgjennomganger av prosjektet? 15 Finanstilsynet

16 Prosjektgjennomføring Ja Nei Rapportering 1. I statusrapporten: rapporteres status i forhold til tidsplan og budsjett? 2. I statusrapporten: rapporteres det hva som er oppnådd og hva som er i arbeid/gjenstår? (estimate to complete) 3. I statusrapporten: gis det prognoser på gjenstående basert på oppnådd effektivitet? 4. I statusrapporten: rapporteres det på risiko med gradering av risikoelementer og planlagte tiltak? 5. I statusrapporten: rapporteres det på oppnådd kvalitet? 6. Er godkjente endringer tatt med i rapporteringen? 7. Distribueres informasjon i henhold til informasjonsplanen? 8. Gis det forhåndsvarsel til interessentene ved større endringer og avvik? 9. Sikrer prosjektmetoden at revisjons- og kvalitetsgjennomganger rapporteres og følges opp? 16 Finanstilsynet

17 Prosjektgjennomføring Ja Nei Endringshåndtering 1. Behandles endringer i prosjektet i henhold til foretakets rutiner for endringshåndtering? 2. Har prosjektet en logg over alle endringer? 3. Logges også interne endringer som for eksempel er initiert av avvik? 4. Analyseres endringer i forhold til alle relevante forhold (risiko, omfang, tid, kostnader, kvalitet, eventuelt kontraktsforhold)? 5. Behandles tiltak som er besluttet på grunnlag av risikogjennomganger, i henhold til foretakets rutiner for endringshåndtering? 6. Oppdateres prosjekt-planverk med vedtatte endringer? 17 Finanstilsynet

18 Prosjektgjennomføring Ja Nei Avvikshåndtering 1. Er det i prosjektmetoden beskrevet hvordan prosjektet skal behandle problemer som kan medføre større avvik fra prosjektplanen? 2. Blir avvik/problemer som har oppstått i prosjektet behandlet som et fast tema på prosjektmøtene? 3. Blir rotårsak til problemet kartlagt før man beslutter en løsning på problemet? 4. Blir alle muligheter og alternative løsninger kartlagt og diskutert før man beslutter en løsning på problemet? 5. Hvis den løsningen man velger, involverer eller berører aktører som ikke er direkte involvert i prosjektet, blir disse informert? 6. Logges tiltak for å korrigere avvik/problemer, samt årsak til avvik, for bruk i senere prosjekter? 18 Finanstilsynet

19 Prosjektgjennomføring Ja Nei Leveranse og implementering 1. Er det etablert prosedyrer og kontroller som sikrer overgangen fra utvikling til drift som blant annet skal inkludere testing, opplæring, dokumentasjon og godkjenning? 2. Har foretaket utarbeidet krav til implementeringsplan for innføring av nye ITløsninger? 3. Sikrer implementeringsplanen at testing av nye ITløsninger gjennomføres i relevant testmiljø? 4. Foreligger det rutiner for kontroll av, og godkjenning av testresultater? 5. Foreligger det i implementeringsplanene krav til roll-back og kontinuitetsløsninger som sikrer tilstrekkelig stabilitet ved overgang til ny løsning? 6. Foreligger det i implementeringsplanen krav til oppdatering av kontinuitets- og katastrofeplaner ved innføring av nye IT-løsninger? 19 Finanstilsynet

20 Kontrollspørsmål Prosjektavslutning Ja Nei Avslutning av eksterne kontrakter (underleverandører) 1. Gjennomføres det en sluttkontroll på at alle deler er levert, og at kvalitet er i henhold til kontrakt? 2. Arkiveres kontrakten i prosjektarkivet? 3. Informeres leverandør skriftlig om at kontrakten er avsluttet? 20 Finanstilsynet

21 Prosjektavslutning Ja Nei Avslutning av prosjektet 1. Er prosjektarkivet oppdatert med ajourførte produkt- og prosjektdokumenter? 2. Bekrefter dokumentene at alle aktuelle leveranser er utført, og alle aktiviteter er avsluttet? 3. Har prosjektet uført en lesson learned sesjon, og dokumentert resultatet? 4. Er erfaringsinfo/ tilbakemeldinger gitt medarbeidere og ressurseiere? 5. Er prosjektets sluttrapport formelt godkjent? 21 Finanstilsynet

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema for foretakets IT-virksomhet forenklet versjon basert på 12 COBIT prosesser Dato: 10.07.2012 Versjon 2.6 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no

Detaljer

Foretakets navn : Dato: Underskrift :

Foretakets navn : Dato: Underskrift : Evalueringsskjema IT-virksomhet for filialforetak Foretakets navn : Dato: Underskrift : Versjon 1.0 24.11.2008 Side 1 av 16 Rangering av prosess Planlegging og organisering (POx): PO1 Definere en IT-strategi

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR INNFØRING AV VISMA LØSNINGER FOR UNINETT FAS PROSJEKTBESKRIVELSE 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO Beskrivelse av anbefalte rutiner for prosjektstyring, risikohåndtering, avviks- og endringshåndtering

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune Målsetning: Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

ISACA Temahefte. Temahefte 1

ISACA Temahefte. Temahefte 1 ISACA Temahefte Temahefte 1 PROSJEKTSTYRING OG KONTROLLHANDLINGER Hva er ISACAs temahefter? ISACAs Temahefter er en serie av hefter som inneholder praktiske tilnærminger til kontroll, styring og revisjon

Detaljer

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft Formål Skape engasjement for flere vellykkede prosjekter i offentlig sektor! Innføring i prosjektrammeverk

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Change Management, Release Management og Configuration Management - ITIL Dato: 29.01.2009 Versjon 1.0 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 18.02.13 RAPPORT 1/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn kommune

Detaljer

Kursinnhold vs totalt kurstilbud innen prosjektledelse

Kursinnhold vs totalt kurstilbud innen prosjektledelse Kursinnhold vs totalt kurstilbud innen prosjektledelse PM6 Innkjøpsledelse PM4 Forhandling & kommunikasjon PM2 Riktig Oppstart PM0 Effektivitet i prosjektarbeid PM8 Porteføljestyring PM7 Usikkerhetsstyring

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning

Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning Prosjektstyring år 2000 Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning Dato: 10. september 1999 Versjon 1.0 Gradering: Åpen Prosjektstyring år 2000 PS 2000 - RAPPORT TITTEL

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Avtalebok verdikjede

Avtalebok verdikjede IT-programmet - Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Avtalebok verdikjede Versjon 7.0 Innovasjon Norge Juni 2005 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler Forord I er det nå utviklet en versjon 7.0 av

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet 5.oktober 2011 5. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Lotteri- og stiftelsestilsynets virksomhet... 4 1.2 Tilsyn... 5 1.3 Standarder

Detaljer