Innkalling til dialogmøter og møte i Høgskolestyret april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til dialogmøter og møte i Høgskolestyret 9.-10. april 2013"

Transkript

1 Til høgskolestyret med vara, dekaner, tillitsvalgte og hovedverneombud Lillehammer, 3. april 2013 Innkalling til dialogmøter og møte i Høgskolestyret april 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland Udnæs, Geir Haugsbakk, Tore Maritvold, Sara Elisabeth Inholm og Fredrik Lundestad Kopi: Anja Rynning Veum, Dag Harald Claes, Øyvind Tønnesson, Hans Anders Hanslien, Victoria Celine Brovoll, Vegard Gjertsen, TVF, DNF, APS, ASV, ØKORG, studiedirektør, økonomi- og driftsdirektør, personal- og organisasjonsdirektør, Biblioteket, SOPP, LiSt, Studenttorget, Hovedbibliotekar, Leder IT-tjenesten, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, dekaner og SELL-leder. Tid: Tirsdag 9. april kl Dialogmøter med påfølgende middag Onsdag 10. april kl Ordinært styremøte. Lunsjpause kl Sted: Radisson Blu Lillehammer Hotel, Turisthotellvegen 6, 2609 Lillehammer Meldt forfall: Styremedlem Victoria Celine Brovoll. Vara Sara Inholm møter i hennes sted. Forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til Med vennlig hilsen Bente Ohnstad Rektor Kari Kjenndalen Direktør Vedlagt saksliste Høgskolen i Lillehammer, postboks 952, 2604 Lillehammer. Telefon: Faks E-post:

2 Dagsorden tirsdag 9. april Fra kl Kl Kl Kl Oppmøte. Kaffe. Dialogmøte med de tillitsvalgte og hovedverneombud: Kort om samarbeidet, hovedavtalen og arbeidsmiljøloven v/personal- og organisasjonsdirektør Lars Petter Mathisrud Kort presentasjon fra de enkelte organisasjoner. Sveinung Berild (Forskerforbundet), Gro Vasbotten (NTL), Geir Ove Thorsveen (Akademikerne) og Kine Strandsveen (Parat). Hovedverneombud Turid Thomassen har meldt forfall, men forbereder noen punkter skriftlig. Tilbakemelding til styret Pause med kaffe og enkel servering Dialogmøter med avdelingene: Innledning ved prorektor Jens Uwe Korten. Kort presentasjon av hovedutfordringene på utdanningsområdet basert på utdanningsmeldingen (30 min) Pause med frukt ØKORG ved dekan Finn Olsen APS ved dekan Kjell Ivar Iversen ASV ved kontorsjef Trude Israelsen TVF ved dekan Hege Michelsen DNF ved dekan Thomas Stenderup SELL ved leder Mette Villand Reichelt Det er satt av en halvtime på hver avdeling/enhet beregnet til ca ti minutters innledning og 20 minutter dialog med styret. Grunnlagsdokumenter: Utdanningsmeldingen (jf sak 27/13) og handlingsplaner for 2013 (tilgjengelig på Kl Middag. Dekaner, tillitsvalgte og hovedverneombud inviteres til å spise middag sammen med styret. 2

3 Dagsorden onsdag 10. april 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Godkjenning av protokoll fra møte 7. og 22. mars (jf referatsak 20/13 a og b) 3. Styreleder oppsummerer viktige hendelser i perioden og orienterer om de viktigste sakene 4. Referatsaker 20/13 a Protokoll fra møte i høgskolestyret b Protokoll fra møte i høgskolestyret c Protokoll fra møte i Læringsmiljøutvalget (LMU) d Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) e Protokoll fra avd.styremøte ØKORG f Referat fra Studienemndsmøte deles ut g Protokoll fra avd.styremøte ASV deles ut h Protokoll fra avd.styremøte APS deles ut i Saksprotokoll fra Fylkestinget og Fylkesutvalget vedr. etablering av et kompetanse-, universitets- og forskningsfond (KUF) for Oppland j Sammendrag fra Meld. St. 18 ( ): Lange linjer kunnskap gir muligheter k Brev fra KD av vedr. organisasjoners bruk av statlige universiteter og høyskolers lokaler l Brev fra KD av vedr. forlengelse av overenskomsten mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til høyere utdanning m Høring forslag til endring i reglement og veileder for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Høringsbrev fra KD av og svarbrev fra HiL av n Brev fra NOKUT av vedr. avvisning om søknad om akkreditering av mastergradsstudium i film og fjernsyn o På rektorfullmakt i perioden: Sammensetning av sakkyndig komité. Vurdering av søkere på stilling innen klinisk psykologi og/eller utv.psykologi. Godkjent Beslutningssaker 21/13 Regnskap /13 Handlingsplan for likeverd og likestilling /13 Utvidelse av Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Lillehammer for ny hjemmel om fellesgrad 24/13 Søknad til NOKUT om akkreditering av fellesgrad med NTNU «De audiovisuelle medienes estetikk» 25/13 Forslag til styremedlem i Østlandsforskning (ØF) AS 26/13 Møteplan for høsten

4 6. Drøftingssaker 27/13 Utdanningsmeldingen - ettersendes 28/13 Styreevaluering 29/13 Oppfølging etter styremøte 22. mars (sak 19/13) instruks for rektor og direktør 7. Orienteringssaker 30/13 Forskningsrapport 2012 ettersendes / deles ut /13 Status idrettsbygg og forskningspark 32/13 Status arealplan og interne ombygginger 33/13 Presentasjon av prosjektet Senter for Sports Media Technology 34/13 Status Opplandsfond samarbeid med HiG (muntlig) 8. Eventuelt 35/13 Eventuelt 4

5 Møtedato Saksbehandler Kristin Korsvold Arkivreferanse 2013/717 20/13: Referatsaker 20/13 Side a Protokoll fra møte i høgskolestyret b Protokoll fra møte i høgskolestyret c Protokoll fra møte i Læringsmiljøutvalget (LMU) d Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) e Protokoll fra avd.styremøte ØKORG f Referat fra Studienemndsmøte deles ut g Protokoll fra avd.styremøte ASV deles ut h Protokoll fra avd.styremøte APS deles ut i Saksprotokoll fra Fylkestinget og Fylkesutvalget vedr. etablering av et kompetanse-, universitets- og forskningsfond (KUF) for Oppland j Sammendrag fra Meld. St. 18 ( ): Lange linjer kunnskap gir muligheter k Brev fra KD av vedr. organisasjoners bruk av statlige 25 universiteter og høyskolers lokaler l Brev fra KD av vedr. forlengelse av overenskomsten 26 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til høyere utdanning m Høring forslag til endring i reglement og veileder for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Høringsbrev fra KD av og svarbrev fra HiL av n Brev fra NOKUT av vedr. avvisning om søknad om akkreditering av mastergradsstudium i film og fjernsyn o På rektorfullmakt i perioden: Sammensetning av sakkyndig komité. Vurdering av søkere på stilling innen klinisk psykologi og/eller utv.psykologi. Godkjent

6 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 7. mars 2013 Kl Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Peter Arbo Styremedlem Synnøve Brenden Styremedlem Marit Roland Udnæs Styremedlem Geir Haugsbakk Styremedlem Tore Maritvold Styremedlem Celine Brovoll Styremedlem Fredrik Lundestad Direktør Kari Kjenndalen Førstekonsulent Kristin Korsvold (sekretariat) Forfall: Styremedlem Jan Grund og vara Dag Harald Claes Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingen merknader til protokoll fra siste møte. Dokumenter til sak 16/13 ble ettersendt per e-post den 5. mars. Styreleder oppsummerte viktige hendelser i perioden og orienterte om de viktigste sakene: Direktøren har sagt opp sin stilling. Kommer tilbake til oppfølging under sak 15/13. Opplandsfondet ble vedtatt av fylkestinget den 21. feb. og det må videre utarbeides en samarbeidsavtale med Høgskolen i Gjøvik. Lillehammer-regionen inngår som del av søknad om et eventuelt OL i 2022 til Osloregionen. Høgskolen har sagt seg villig til å stille lokalene til disposisjon og det må finnes alternative lokaler for denne perioden. Arbeidet med felles grunnutdanning for film og fjernsyn kommer som beslutningssak i styremøte i april. Utdelt faksimile fra sak i VG av 5. mars om å flytte filmskolen til Oslo. 13/13: Referatsaker 13/13 a Protokoll fra møte i høgskolestyret b Referat fra ekstraordinært avd.styremøte ØKORG c Referat fra avd.styremøte DNF d Referat fra møte i Studienemnda e Brev fra KD av vedr. vurdering av sikkerhetstilstanden for virksomheter i statsforvaltningen 1

7 f Rundskriv fra KD av vedr. endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning g Brev fra KD av vedr. krav til informasjon om deltakelse i LAR ved praksis i helsefag h Brev fra KD av vedr. oppfølging av Riksrevisjonens Dokument 3:2 i Brev fra KD av ad opptaksforskriften 3-6 Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag j På rektorfullmakt i perioden: Sammensetning av sakkyndig komité ved DNF. Vurdering av søkere på stilling som hovedlærer regi og hovedlærer manus. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité ved DNF. Vurdering av søkere på stilling som hovedlærer Produsent. Godkjent Beslutningssaker: 14/13: Rapport og planer for Direktøren innledet og presenterte kort dokumentet. Deretter gikk styret gjennom dokumentet sektormål for sektormål. Styret vedtok: Styret gir sin tilslutning til forslag til Rapport og planer Administrasjonen gis fullmakt til å supplere dokumentet og innarbeide de momentene som fremkom i møtet, før oversendelse til KD innen fristen den 15. mars. 15/13: Oppfølging etter direktørens oppsigelse (lukket møte) Styret vedtok: 1) Direktøren bes om å være i sin stilling fram til 31. mai 2013, det vil si ut oppsigelsestiden. 2) Opptjente ferie- og fridager avvikles etter 1. juni 2013 og arbeidsforholdet opphører deretter. 3) Administrasjonen bes om å forberede en sak om prosess og forslag til utlysningstekst for rekruttering av ny direktør, som behandles på et ekstraordinært styremøte før påske. Styremøtet blir gjennomført som et telefonmøte. 16/13: Styreevaluering Direktøren orienterte kort om de ulike malene som var utsendt og det ble foreslått å ta utgangspunkt i malen fra NHH supplert med et spørsmål om tilstrekkelig informasjon om virksomheten. Styret vedtok: Styret slutter seg til forslag til styreevaluering. Skjema sendes ut i uke 11 og en sammenstilling av resultatene legges frem av administrasjonen på møtet april som grunnlag for samlet diskusjon. 2

8 Orienteringssaker: 17/13: Årsrapporter 2012 fra råd og utvalg Rektor orienterte kort om råd og utvalg. Årsrapportene ble behandlet under ett. Sees på som et viktig dokument for å holde styret orientert. 18/13: Eventuelt Tjenestemannsorganisasjonen hadde bedt om dialogmøte med styret i anledning sak 15/13 og ble gitt anledning til å fremføre sine synspunkter. 3

9 Protokoll fra ekstraordinært møte i Høgskolestyret 22. mars 2013 Kl Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten deltok fra kl Styremedlem Kari Broberg deltok per telefon Styremedlem Peter Arbo deltok per telefon Styremedlem Jan Grund - deltok per telefon Styremedlem Synnøve Brenden deltok per telefon Styremedlem Marit Roland Udnæs Styremedlem Geir Haugsbakk Styremedlem Tore Maritvold Styremedlem Fredrik Lundestad Personal- og organisasjonsdirektør Lars Petter Mathisrud Førstekonsulent Kristin Korsvold (sekretariat) Forfall: Styremedlem Celine Brovoll og vara Sara Inholm Protokoll fra styremøtet 7. mars ble godkjent. 19/13: Utlysning av stilling som høgskoledirektør Styret støttet forslaget om at stillingen lyses ut som åremålsstilling over 4 år. Kari Broberg ble foreslått og oppnevnt som leder av innstillingsutvalget. Styret ønsker å følge opp saken i april/mai med drøfting av bruk av eksterne konsulenter og diskutere prosessen videre. Til neste møte bør det foreligge et forslag til innstillingsutvalgets mandat. Det bør også foreligge en direktørinstruks. Styret vedtok: 1. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å fastsette endelig utlysningstekst med grunnlag i vedlagte utkast og styrets behandling. 2. Stillingen utlyses som åremålsstilling over 4 år. 3. Styret vedtar følgende sammensetning av innstillingsutvalget: En ekstern styrerepresentant Kari Broberg (leder av utvalget) Rektor Bente Ohnstad En intern styrerepresentant Tore Maritvold En studentrepresentant utpekt av LiSt En representant for de ansatte utpekt av fagforeningene Personal- og organisasjonsseksjonen er sekretariat for tilsettingsprosessen. 4. Rektor gis fullmakt til å beslutte rekrutteringsprosessen herunder eventuell ekstern bistand med grunnlag i styrets behandling. Gjennomføring av prosessen skal skje i samråd med innstillingsutvalgets medlemmer. 1

10 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:40 tirsdag Sted: Ø-201, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 7. mars 2013 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Leder FA Jan Aasen Medlem FA Vegard Gjertsen Medlem ST Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Ingrid Tvete (permisjon) Cathrine Bexrud Tobias Veidahl Olsen Funksjon Medlem Medlem Medlem Representerer FA ST ST Varamedlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Iben Kardel Varamedlem FA Sveinung Berild Varamedlem FA Fra administrasjonen møtte: Navn Kjell Magne Enget Rådgiver/sekretær LMU Dessuten møtte Alexander Løtvedt, leder LiSt (t.o.m. sak 5/13). Saksnummer BS 01/13 BS 02/13 RS 03/13 a b c d e Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ny leder for LMU (student) Referatsaker: Protokoll fra LMU-møte Referat fra studienemndsmøte Referat fra studienemndsmøte Referat fra vaffelmøte Referat fra vaffelmøte OS 04/13 a b c d e f Orienteringssaker: Årsrapport LMU 2012 Status avvikssaker og forbedringsforslag Status arealdisponering Studentenes arbeidsmiljø i ombyggingsperiode IKT statusrapport (jf OS 31/12) Status universell utforming / handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse - tiltak BS 05/13 BS 06/13 BS 07/13 Beslutningssaker: Studentenes arbeids-/læringsmiljø (LiSt) Avdelingenes handlingsplaner (læringsmiljø) Læringsmiljøprisen utsettelse DS 08/13 Drøftingssaker: 1

11 a b c Studiekvalitetsdagene utsettelse NOKUT-evaluering av høgskolens kvalitetssystem Læringsmiljøundersøkelse 2013/2014 OS 09/13 Eventuelt Side 2 BS 01/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent. BS 02/13 Valg av ny leder for LMU Vedtak: Vegard Gjertsen (studentrepresentant, bachelor i juss) valgt til ny leder for LMU med akklamasjon. RS 03/13 Referatsaker: a) Protokoll fra LMU-møte 3. desember 2012 (se hil.no) Godkjent. b) Referat fra studienemndsmøte 14. desember 2012 Tatt til etterretning. c) Referat fra studienemndsmøte 25. januar 2013 Tatt til etterretning. d) Referat fra vaffelmøte 4. desember 2012 Tatt til etterretning. e) Referat fra vaffelmøte 24. januar 2013 Tatt til etterretning. OS 04/13 Orienteringssaker: a) Årsrapport LMU 2012 Godkjent. b) Status avvikssaker og forbedringsforslag Åpne (gamle), og nye meldinger sidene forrige møte: (Trådløst nett/pålogging IKT Åpen) (Audiovisuelt utstyr i auditoriene IKT Åpen) (For få printere IKT Åpen) 2

12 (To-sidig print IKT/bibl. Åpen) (Tregt nett på lesesal IKT Åpen) (Trege (nye) datamaskiner/avlogging IKT Åpen) Temperatur lesesal, kantine, audit. Drift Lukket Temperatur Drift Lukket Døralarm (støy) Drift Lukket Side 3 Administrasjonen vurderer om det er andre måter å fremstille oppstillingen på. Det er imidlertid viktig at det fremgår hva som er et engangstilfelle som enkelt rettes opp, og hva som er gjentagende problemstillinger/feil som institusjonen ikke raskt finner løsninger på. Tatt til etterretning. c) Status arealdisponering Det ble gitt en generell orientering om fremdrift arealdisponering/ombygginger. Av det som har betydning for studentenes arbeidsmiljø, er det først og fremst at Montenegro relativt raskt kan bli et nytt område for studentene; midlertidig datasal, lesesal, seminarrom og grupperom. Prosjekt universell utforming har fått flere midler, fra 4,3 til 9 mill. kroner. Toalett ved lesesal/læringssenteret i 4. etasje blir ikke endret slik tidligere antydet. Servicesenteret (IT, ny datasal) er nå ferdigtegnet og oppdraget skal ut på anbud. Prosjektet er et par måneder forsinket og vil ikke startes opp før til høsten. Tatt til etterretning. d) Studentenes arbeidsmiljø i ombyggingsperioden Se foregående punkt. e) IKT statusrapport Ny IKT-sjef tiltrer primo april. HiL har et stort oppgraderingsbehov på IKT-området, krevende utfordringer og betydelige kostnader tilknyttet «teknisk gjeld». I løpet av våren skal dette utredes nærmer ift status, kritiske områder og prioriteringer. Tatt til etterretning. f) Status universell utforming / handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse - tiltak Fra prinsippdokumentet: «Oppsummert meiner prosjektgruppa at det er gjort mykje på fysisk tilrettelegging av bygningsmasse og uteområde, men at det framleis er ein del å hente på pedagogisk tilrettelegging i studie- og undervisingssamanheng, haldningsskapande arbeid blant tilsette og bruk av informasjonsteknologi. Ein fersk rapport frå organisasjonen Unge funksjonshemmede viser at mange studentar med usynlege funksjonshemmingar ikkje er tilfreds med den tilrettelegginga dei får ved lærestadane. Universell utforming tek omsyn til mangfaldet blant studentane, gjev allmenne løysingar av god kvalitet og bidreg til auka deltaking og likestilling for alle studentar uansett funksjonsevne.» 3

13 LMU bør drøfte hvilke tiltak en ønsker å prioritere innenfor studie- og undervisningsområdet. Med unntak av «Fronter-kontrakten» og fortløpende opplæring i bruk av Fronter, er det for tiden ingen tiltak i gang for å utvikle pedagogiske virkemidler. Se også sak DS 08/13 a (tema for studiekvalitetsdagene: videreutvikle undervisningsformer). Side 4 Tatt til etterretning. Følges opp. Beslutningssaker: BS 05/13 Studentenes arbeids-/læringsmiljø Aktuelle områder: Om servicetilbudet generelt 24-timers høgskole Generell plassmangel Overfylte auditorier /luftkvalitet og temperatur Tilgang på grupperom Arbeidsplasser i glassgården Kontakt mellom studentene og vitenskapelig ansatte Studentene ønsker først og fremst utredet et utvidet servicetilbud/åpningstider i bibliotek og kantine, fortrinnsvis 8 18 eller 20 (avhengig av undervisningstiden). Et utvidet servicetilbud i avgrenset område. Flere grupperom og ingen fortrinnsrett til disse. Vedtak: LMU ber om at det settes i gang et prøveprosjekt med utvidet åpningstid 7-24 i DownHiL i vårsemesteret. BS 06/13 Avdelingenes handlingsplaner (læringsmiljø) Handlingsplanene for fagavdelingene, skal reflektere HiLs strategiske plan, HiLs handlingsplan og Årsrapport for studiekvalitet. HiLs strategiske plan har følgende virksomhetsmål 2 (utdanning): Høgskolen skal kjennetegnes av et godt faglig og pedagogisk læringsmiljø. Flere tilbud skal tilrettelegges som fleksible studier. Det er altså særlig i dette kapitlet avdelingene kan redegjøre for tiltak av betydning for læringsmiljøet. APS har satt opp følgende tiltak: «Arbeide for å videreutvikle studieutvalgene som gode samhandlingsarenaer for utvikling av studiekvalitet mellom studenter og fagpersonale. Ansvar: Studielederne.» ASV: «Legge til rette for gjennomføring og oppfølging av studentledete kollokviegrupper Ansvarlig: emneansvarlig og seksjonsleder.» 4

14 ØKORG: «Gjøre bruk av varierte undervisningsmetoder der dette er naturlig. Gi studentene muligheten til å jobbe med reelle bedriftscases.» Med utgangspunkt i årsrapportene for studiekvalitet og Læringsmiljøundersøkelsen 2010/2011, svarer disse tiltakene godt på noen av de utfordringer rapportene nevner: studentengasjement og aktiv medvirkning til utvikling av studiene/styrke studieutvalgene/tilbakeføring og drøfting av evalueringer/kvalitetsutvikling bruk av digitale læringsressurser/alternative undervisningsmetoder studentledete kollokviegrupper/samarbeid studenter og fagmiljø Side 5 I Årsrapport for studiekvalitet 2011/2012 påpekte DNF og TVF i sine rapporter at høgskolens LMS (Fronter) er lite egnet for disse avdelingene. Det fremgår ikke av DNFs handlingsplan hvilke tiltak som er planlagt på dette området; avdelingen ønsker å gjennomføre en moderniseringsplan, men mangler finansiering. TVF skal fokusere på digitale læringsplattformer framover og har egne tiltak i sin handlingsplan (LMS og IKT i undervisningen). Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar avdelingenes handlingsplaner til etterretning. BS 07/13 Læringsmiljøprisen 2013 Det er kommet inn nominasjoner til prisen fra studentenes side, men i og med at studiekvalitetsdagene er besluttet utsatt, foreslås det at prisutdelingen også utsettes. Vedtak: Læringsmiljøprisen deles ut i forbindelse med Studiekvalitetsdagene som vil bli arrangert høsten DS 08/13 Drøftingssaker: a) Studiekvalitetsdagene utsettelse LMU ønsker mer fokus på hvordan det faktisk undervises ved HiL og hvordan en ut fra dette kan videreutvikle undervisningsformene. Det er også foreslått at opplæring av studenttillitsvalgte og Studiekvalitetsdagene samordnes. Med det tema som er foreslått, er dette høyst aktuelt for studenttillitsvalgte. Etter en samlet vurdering vil en derfor legge arrangementet til høst 2013 for å se om dette er et bedre egnet tidspunkt enn vårsemesteret, som ellers er belagt med mange arrangementer og aktiviteter. Tatt til etterretning. b) NOKUT-evaluering av høgskolens kvalitetssystem NOKUT har varslet oppstart av evaluering av kvalitetssystemet i Dette betyr at dette og deler av kommende studieår (2013/14) blir en viktig periode for å dokumentere at kvalitetssystemet fungerer etter hensikten. Studentenes medvirkning til å utvikle studiekvalitet 5

15 og læringsmiljø er en helt sentral premiss for et velfungerende kvalitetssystem. Det er helt essensielt at studieutvalgene fungerer etter hensikten. Tatt til etterretning. Side 6 c) Læringsmiljøundersøkelsen 2013/2014 Ny felles nasjonal studentundersøkelse Fra 2013 har NOKUT fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om å gjennomføre en større årlig studentundersøkelse hvor det skal samles inn data om studentenes synspunkter på ulike sider av studiekvalitet. Funn for hvert enkelt bachelor- og studieprogram skal presenteres i en egen nettportal, og i portalen skal data fra undersøkelsene blant annet sammenstilles med andre relevante data fra DBH og andre relevante kilder. Formålet med undersøkelsen og nettportalen er å gi studiesøkere og andre relevante aktører informasjon om studentenes syn på ulike sider av studiekvalitet. Utvalget for NOKUTs studentundersøkelse er andreårsstudenter på bachelor- og mastergradsstudier i Norge, og oppdraget går over fem år. På denne bakgrunn vil heller ikke HiL forestå en egen Læringsmiljøundersøkelse slik det ligger inne i årshjulet for kvalitetssystemet. Tatt til etterretning. OS 09/13 Eventuelt Ingen saker under eventuelt. 6

16 Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 28. februar 2013 Tidspunkt: kl Sted: N501 (møterom ved SeLL) Til stede: Navn Funksjon Representerer Kari Kjenndalen Jan Aasen Finn Olsen Sveinung Berild Høgskoledirektør Økonomi/driftsdirektør Dekan Studieleder Arbeidsgiver Arbeidsgiver Arbeidsgiver Arbeidsgiver Turid Thomassen (leder) Geir Ove Thorsveen (vara for Syversen) Kristin Sandvik Helene Strat Lium Lars Petter Mathisrud Forfall: Ane Gunhild Amirnejad Trine Løvvold Syversen Tobias Veidahl Olsen (ikke møtt) Anne Katrine Eidissen (forfall) Anne Hagestande (forfall) Anne-Grethe Grinnhaug (forfall) Hovedverneombud Overing Universitetsbibliotekar Student Personal- og org.direktør Førstekonsulent Høgskolelektør Student Ekstern repr. Ekstern repr. Rådgiver Arbeidstaker Arbeidstaker Arbeidstaker Student Sekretær Arbeidstaker Arbeidstaker Student BHT NAV Sekretær I tillegg deltok rektor Bente Ohnstad og verneombudene Erik Sutterud (TVF) og Anne ---- (SeLL ) i forbindelse med rektor og direktørs redegjørelse innledningsvis. Rektor og verneombudene forlot møtet etter innledningen. Amu-leder og hovedverneombud Turid Thomassen ledet møtet. 1

17 Referat Innmeldt sak fra vernetjenesten med bakgrunn i direktørens oppsigelse Med bakgrunn i henvendelse fra vernetjenesten ble møtet innledet med en orientering fra rektor og direktør om situasjonen etter at direktør har sagt opp sin stilling. Vernetjenesten hadde stilt spørsmål knyttet til tre områder som de mener at hele organisasjonen bør orienteres om: 1. Forhold knyttet til to-delt ledelse 2. Direktørens oppsigelsestid 3. Satsningsområder for HiL, og hvordan det sikres at to-delt ledelse samarbeider om den veien. Rektor orienterte om at det vil bli gitt en orientering til styret i møtet 7. mars. I denne orienteringen vil spørsmålet om man skal vurdere overgang til enhetlig ledelse (tilsatt rektor) bli tatt opp. Det legges videre opp til en drøftingssak om dette, eventuelt utlysning av direktørstillingen i styremøtet i april. Eventuell endring av styringsordning krever ¾ flertall i styret og må forankres i organisasjonen. Direktør orienterte om at hun har sagt opp fra slutten av september, men at hun vil avvikle ferie mv som gjør at hun i realiteten fratrer i løpet av juli. Rektor og direktør orienterte om at det har vært noe ulike ståsteder ift. roller og ansvar, og at det i enkelte saker har vært uenighet mellom rektor og direktør. To-delt ledelse er utfordrende. Flere institusjoner i sektoren har valgt å gå over til tilsatt rektor / enhetlig ledelse, og man ser også at det er flere institusjoner i sektoren som har utfordringer ift å få to-delt ledelse til å fungere godt. Vedrørende spørsmål om rekruttering av direktør så svarer rektor at man først må ta en diskusjon i styret på om man ønsker å legge opp til en vurdering av styringsordning før det besluttes om det skal tilsettes direktør. Dette vil antagelig innebære en periode med konstituering av direktør. Leder av AMU avsluttet med en oppfordring til AMU medlemmer og vernetjenesten om å bidra til å hindre støy og ryktespredning med bakgrunn i denne saken.. Sak 01/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 02/2013 Godkjenning av referat fra møte Referat mangler. Vil bli sendt ut etter møtet. Sak 03/2013 Ledelsen orienterer Arealplan status Økonomi- og driftsdirektør orienterte om status. Den innvendige arealplanen er i ferd med å falle på plass. Det er gjennomført ca. 70 flyttinger. Det vises for øvrig til utdelt referat fra møte i den sentrale prosjektgruppen (vedlagt). Informasjonen 2

18 finnes også på medarbeiderportalen. Det er opprettet brukergrupper med aktiv medvirkning fra medarbeidere på alle aktuelle områder. Vedrørende studentrepresentasjon så er det ønskelig at LiSt sin organisasjonssekretær deltar i den sentrale prosjektgruppen. Det vil bli opprettet en egen arbeidsgruppe for fellesarealene. Statsbygg er ca 2 mnd. forsinket ift. prosjektering på de områdene de har ansvar for. HiL har meldt inn overfor Statsbygg at man ønsker et miljøprosjekt for bygget. Bygget varmes opp på en uøkonomisk og lite miljøvennlig måte. Universell utforming. Dette er et Statsbygg prosjekt hvor det er investert mye midler (utenfor HiLs budsjett) ift å gjøre bygget mer universelt utformet. Prosjektet fortsetter fram mot sommeren. Det ble stilt spørsmål vedrørende sentralbordløsningen-/herunder organisering. Den tekniske løsningen er installert slik at vi nå har en moderne sentralbordløsning. Organisering og arbeidsfordeling gjenstår. Bør være på plass i løpet av våren. Pågående arbeidsmiljø / HMS saker o Konflikthåndtering med ekstern bistand i to miljøer er gjennomført. o Brannvern, temadag i mars. o Avtale om hjertestarter er fornyet. Vi får nå to hjertestartere. Den andre tenkes plassert i glassgården. Nytt kurs i løpet av våren. Styresaker (styremøte 12. februar og 7. mars). Direktør orientert om saker fra styremøtet 12. februar (protokoll er tilgjengelig på hil.no og i Lotus Notes). Det ble videre orientert om styresaker som skal opp på møtet 7. mars. Hovedsak er HiLs rapport for 2012 og planer for 2013 som skal sendes KD innen 15. mars. Innkalling og saksdokumenter er tilgjengelig på og i Lotus Notes Aktivitetsplan samarbeid med Bedriftshelsetjenesten Plan sendt ut til orientering Ny arbeidsmiljøundersøkelse for UH-sektoren status Orientering om prosess, lanseringsseminar i juni. Gjennomføring og oppfølging gjennom høst/vinter 2013/2014. Beskrivelse av opplegget sendes ut til AMUs medlemmer. 3

19 Sak 04/2013 Hovedverneombudet orienterer Vernetjenesten ønsker å ha fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet i tiden framover. Kommentar på at det er en kultur på HiL om at det siteres fra diskusjoner i møter og at dette tas ut av sin sammenheng. Det er viktig å være bevisst på at diskusjoner er en del av møtene, og at det er konklusjonene/vedtakene som skal ut. Spesielt gjelder dette saker som omhandler enkeltpersoner eller grupper av personer. Innspill på at dette er et tema som bør diskuteres i ulike fora hvor møteledere er tilstede. Et mulig tema på temamøte HMS og kultur. Sak 05/2013 Årsrapport fra AMU Utkast til årsrapport var sendt ut. Det tas inn et punkt om studentenes deltakelse. Rapporten skal legges ut på nett (medarbeiderportalen og under utvalg på / om høgskolen.) Forslag til vedtak: AMU vedtar den fremlagte årsrapporten med de innspill som fremkom i møtet. Sak 06/2013 Kravspesifikasjon for anbud om kjøp av Bedriftshelsetjenester Det påpekes at det er viktig at vi bygger kompetanse internt i organisasjonen og at kravspesifikasjonen bør inneholde noe om dette. Det ble videre understreket at det er behov for å spesifisere krav til leveranse med hensyn til responstid i kritiske situasjoner. AMU ønsker at vi ser på vektingen av tildelingskriterier (pris, kvalitet, kursbredde og tilgjengelighet). Saken vil bli forelagt AMU på nytt når tilbud er mottatt og før valg av bedriftshelsetjeneste foretas. Vedtak: AMU vedtar kravspesifikasjon for avtale om bedriftshelsetjeneste med bakgrunn i administrasjonens forslag og de innspill som fremkom i møtet. Sak 07/2013 Sykefravær ved HiL 2012 Det var på forhånd sendt ut ulike statistikker som grunnlag for diskusjon i AMU. Forslag til vedtak: 4

20 AMU tar orienteringen om HiLs sykefravær til etterretning og ber om at det jobbes videre med individuell oppfølging, lederopplæring og rapporteringsrutiner/- praksis. Sak 08/2013 HiLs beredskapsarbeid Saken er meldt opp med bakgrunn i hendelser andre steder. Det er ønskelig med en orientering om varsling mv. Arbeidsgiver viste i utgangspunktet til styresak 10/13 som var sendt ut i forkant av møtet. Her er det orientert om status i arbeidet med HiLs beredskapsarbeid. Det er fokus på varsling og øvelse for beredskapsledelsen. Varslingslister for beredskapsledelsen er oppdatert, men det er utfordringer ift. å varsle internt på HiL (auditoriter, undervisningsrom). HiL samarbeider med Lillehammer kommune, politiet, fylkesmannen mv. ift å få opp en god beredskapsorganisering. Det er stor oppmerksomhet også fra Kunnskapsdepartementet på hvordan institusjonene er forberedt ift. kriser. Det er ønskelig fra AMU om å bli orientert om de konkrete planer og tiltak som skal gjennomføres i kommende møter. Forslag til vedtak: AMU tar orienteringen om HiLs beredskapsarbeid til orientering. Sak 09/2013 Interne kurstilbud arbeidsmiljø /HMS Vedtak: AMU gir sin tilslutning til kurstilbudene som er avtalt i aktivitetsplanen. Sak 10/2013 Administrativ organisering og arbeidsdeling AMUs rolle i prosessen Direktør orienterte om organiseringen av det videre arbeidet hvor det nå legges opp til at det etableres en ny arbeidsgruppe som har ansvar for prosessen videre, deriblant Forslag til vedtak:. AMU avventer den nye arbeidsgruppens arbeid men forutsetter å å bli holdt løpende orientert. AMU ber videre arbeidsgruppen om å vurdere om det hensiktsmessig å dele opp de ulike prosessene for å ivareta medvirkningsaspektet. Sak 11/2013 AMUs rolle i omstillings-/endringsprosesser Saken ble utsatt til neste AMUmøte. 5

21 Eventuelt Det var ikke meldt saker til eventuelt. 6

22 Avdelingsstyret ØKORG Utskriftdato: 22. mars 2013 Møteprotokoll Tid: 19. mars 2013, 12:15-15:30 Sted: S-201, Sørhove, Høgskolen i Lillehammer Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Finn Olsen Leder AD Linda Terningen Svein Bergum Helene Strat Lium Medlem Medlem Medlem FA FA ST Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gudbrand Lien Medlem FA Marit Elvsås Medlem FA Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Stine Jeanette Lien-Nasir Gudbrand Lien, Marit Elvsås FA Merete Groven Anniken Finanger ST Fra administrasjonen møtte: Navn Randi Kvamme Stilling Referent Saksnr Innhold Lukket BS 3/13 BS 4/13 BS 5/13 OR 6/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsrapport 2012 Avdeling for Økonomi og Organisasjonsvitenskap Regnskapsrapport 2012 Avdeling for Økonomi og Organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2012 Avdeling for Økonomi og Organisasjonsvitenskap På dekanfullmakt: godkjenning sensorer BS 7/13 Eventuelt Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent.

23 BS 3/13 Årsrapport 2012 Avdeling for Økonomi og Organisasjonsvitenskap 2012 var et bra publiseringsår for økorg, med 31,3 publiseringspoeng som riktignok er lavere enn året før, men høyere enn målsettingen. Studiepoengproduksjonen ble bedre enn forventet i prognosen. I tillegg ble doktorgradsprogrammet INTOP offisielt godkjent av NOKUT og satt i gang. BOL mottok utdanningskvalitetsprisen. Ulik innspill som kom fra medlemmer i avdelingsstyret: - Viktig at vi tar med oss årsrapporten ved utforming av neste års handlingsplan, for å tydeliggjøre hva vi vil gjøre videre; sammenheng i det vi gjør. - Er det behov for en type to ledermøter ved avdelingen? dette for å få med aktivitetene som skjer på avdelingen ift. forskning. - Studentene er opptatt av at markedsføring av videre studier (både master og PhD) blir satt fokus på; karrieresenter ved HiL? Enstemmig vedtak: Avdelingsstyret tar framlagte Årsrapport 2012 Avdeling for Økonomi og Organisasjonsvitenskap til etterretning. BS 4/13 Regnskapsrapport 2012 Avdeling for Økonomi og Organisasjonsvitenskap Linda Terningen orienterte kort om regnskapstallene, se rapporten i saksdokumentet. Resultatet for økorg 2012, inkludert SIT/INTOP og etter avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet, er på kr ,-. Se ellers kommentarer i regnskapsrapporten. Generelt viser rapporten at det er behov for tettere oppfølging av budsjettering på studiemiljøene og på eksternfinansiert virksomhet, for å redusere avvikene og sannsynliggjøre inntekter og kostnader bedre på økorg. Enstemmig vedtak: Avdelingsstyret tar framlagte regnskapsrapport 2012 Avdeling for Økonomi og Organisasjonsvitenskap til etterretning. BS 5/13 Kvalitetsrapporten 2012 Avdeling for Økonomi og Organisasjonsvitenskap Studiekvalitetsrapporten bygger på evaluering fra studieledere, studieprogramundersøkelse for MPA og MAINN, og nøkkeltall fra avdelingens studier. Rapporten skal behandles i høgskolestyret i mai. Det har ikke kommet avviksmeldinger i 2012, alle saker har godt via tillitsvalgt studieleder dekan. Innspill som kom fra medlemmer i avdelingsstyret: - Streaming av forelesninger: studentene i avdelingsstyret har opplevd dette som bra, gir fleksibilitet og fint å kunne gå tilbake og se en forelesning. Foreleser har derimot opplevd det som noe tungrodd og mer tidkrevende. - Ift. strykprosent i faget, som var på ca 20 prosent, hadde studentene en mulig forklaring på en av årsakene til dette: dersom man får dårlig karakter og ønsker å ta opp igjen en eksamen, kan man ikke gjøre dette før om et år. Men dersom man stryker med vilje på eksamen fordi man ser at man ikke kommer til å få den karakteren man ønsker, kan man ta konteeksamen i begynnelsen av neste semester. Dette er en løsning flere studenter velger. Det bør gis mulighet for konteeksamen påfølgende semester for å unngå at studentene velger å stryke med vilje. - Valgemner: studentene opplever å velge emner de ikke har faglige forutsetninger for å gjennomføre, et eksempel er internasjonal politikk som er valgemne bl.a. på BOL. Enstemmig vedtak: Avdelingsstyret godkjenner framlagte Kvalitetsrapport 2012 Avdeling for Økonomi og Organisasjonsvitenskap som avdelingens kvalitetsrapport, med de endringsforslagene som kom fram på møtet. OR 6/13 På dekanfullmakt: Godkjenning sensorer

24 BS 7/13 Eventuelt Ingen saker. Neste møte er tirsdag 7.mai.

25 Arkivsak-dok Arkivkode Saksbehandler Erik Lagethon Behandlet av Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /13 2 Fylkestinget /13 SAKSPROTOKOLL Etablering av et Kompetanse-, universitets- og forskingsfond for Oppland Fylkestinget har behandlet saken i møte sak 1/13 Forslag til VEDTAK Oppland fylkeskommune vedtar å kjøpe aksjer i Kompetanse-, universitets- og forskingsfondet i Oppland AS til en total kostnad på kr. Det er en forutsetning for kjøpet at det foreligger en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet om at selskapet fritas for skatteplikt. Kjøpet finansieres av tilbakebetalt kapital fra KUF-fondet i Innlandet Møtebehandling Eivind Brenna (V) fremmet tilleggsforslag: «Oppland må ha som mål å etablere en 5-årig lærerutdanning på masternivå i løpet av 2015». Jørand Ødegård Lunde (H) ba om gruppemøte. Gruppemøter mellom kl og Votering Forslag fremmet av Brenna (V) fikk 5 stemmer og falt. Fylkesutvalgets innstilling: Enstemmig vedtatt. Vedtak I samsvar med fylkesutvalgets innstilling fattet fylkestinget slikt vedtak: Oppland fylkeskommune vedtar å kjøpe aksjer i Kompetanse-, universitets- og forskingsfondet i Oppland AS til en total kostnad på kr.

26 Det er en forutsetning for kjøpet at det foreligger en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet om at selskapet fritas for skatteplikt. Kjøpet finansieres av tilbakebetalt kapital fra KUF-fondet i Innlandet 2

27 Meld. St. 18 ( ) - STM DDDPDFS.pdf 7 av :09

28 Meld. St. 18 ( ) - STM DDDPDFS.pdf 8 av :09

29 Meld. St. 18 ( ) - STM DDDPDFS.pdf 9 av :09

30 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vårref Dato Organisasjoners bruk av statlige universiteter og høyskolers lokaler Jeg viser til oppslag i media om ulike organisasjoners høyskolers lokaler. bruk av statlige universiteter og Universiteter og høyskoler skal blant annet legge til rette for at institusjonens ansatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten. Dette kan innebære at det kommer frem synspunkter mange ikke er enige i, som kan virke provoserende eller til og med støtende. Så lenge slike synspunkter er i tråd med ytringsfriheten har vi alle rett til å fremme dem, og andre har rett til å diskutere dem. Dette er det er viktig for meg å forsvare. Institusjonene må selv vurdere hvem de vil leie ut lokaler til. Det er ønskelig med debatt og meningsbrytninger, og da er det en forutsetning at arrangementer er åpne for alle. Selvsagt forutsetter jeg også at institusjonenes lokaler ikke brukes i strid med norsk lov. Som store og viktige samfunnsinstitusjoner er det viktig at de statlige universitetene og høyskolene er oppmerksomme på dette og følger det opp. Det er også viktig for meg å understreke at hatefulle ytringer ikke skal forekomme. Ingen skal bli mobbet for sin hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, seksuelle legning, funksjonsevne eller på noe annet grunnlag. Med hilsen Krisbn Halvorsen Kopi: Nettverk for private høyskoler Postadresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo Kontoradresse: Kirkeg. 18 Telefon: Telefaks: Oref nr.:

31

32 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ifølge liste Deres ref Vårref Dato 12/ Høring - forslag til endringer i reglement og veileder for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Departementet har i 2012nedsatt en arbeidsgruppe for å gå gjennom utfordringer knyttet tilboa-forvaltningen.arbeidsgruppen har levert forslag til forbedringer veiledningsmaterielletsom nå sendes ut på høring. Arbeidsgruppen har bestått av seks medlemmer, hvorav fire har vært oppnevnt av Universitets-og høgskolerådet (UHR)1.Hovedoppgavenei gruppens mandat har vært å revidere aktuelle avsnittog punkter i veilederen til rundskriv F (bla.avsnitt C. sentrale definisjoner)og utarbeide en konkret veiledningfor kategorisering av oppdragsvirksomhet og bidragsvirksomhet.arbeidsgruppen har ikke hatt som oppgave å revidere reglementet, men foreslår likevelnoen endringer i de definisjonenesom brukes i veilederen, og som er viktigefor klassifiseringen av BOA. Viviser for øvrig til presentasjoner av dette arbeidet under de regionale økonomiseminarene. Bakgrunn Riksrevisjonenhar i mange år avdekket svakheter når det gjelder klassifisering av bidrags- og oppdragsaktiviteten(boa)i sektoren. Til tross for at både KD og institusjonenehar hatt stor oppmerksomhetpå dette forholdet er omfanget av avvik fortsatt for stort. Marit ElisabethJohnsen, UiN;Inger Beate Madsvåg,NTNII;RuneSandaker,HiVe;KirstiRobertsen Aarøen, UiB;RolfPetter Søvik,KD;GustavBirkeland,KD 2 RunclskrivF-20-07:Reglementom statligeuniversiteterog høyskolersforpliktendesamarbeid og erverv av aks'er Postadresse Kontoradresse Telefon Universitels-og Saksbehandler Postboks8119Dep Kirkeg * hoyskoleavdelingen GustavBirkeland 0032Oslo Org no

33 Klassifiseringsproblemeneog manglende internkontroll på BOA-områdethar konsekvenser både for regnskapskvaliteten og for riktigheten i de data som rapporteres tilfinansieringssystemet. Forslag til endringer Viviser til vedlagt utkast til nytt reglement og veileder, og ber om at spørsmålene knyttet til de viktigste endringene besvares. Endringeri sentraledefinisjoner De sentrale definisjonenei reglementet og veilederen er endret noe for å legge til rette for en klarere kategorisering av aktivitetene.de viktigste endringene er presentert nedenfor. Definisjonenav bevilgninger nå knyttet til de midler Stortinget stiller til rådighet for at institusjonenskal utføre sitt statsoppdrag, og følger avbestemmelsene i bevilgningsreglementet. Definisjonenav bidragsfinansiertaktivitet er noe endret for å presisere at det gjelder institusjonensegen aktivitet (støtte kan også hentes tilandres aktivitet)og for å understreke skillet mellom bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Overføringav risiko og kontroll at et avtaleforholder gjensidigbehyrdende brukes for å skille mellom bidrags-og oppdragsfinansiert aktivitet.ved bidragsfinansiert aktivitetstilles det altså ikke krav om motytelse til biclragsyteren.motytelse forutsetter overføringav risiko og kontroll over en eiendel. Tilskuddfra statlige etater, herunder NFR,er foreslått klassifisert som bidrag for å skape et klarere skille mellom bevilgningsfinansiertog bidragsfinansiert aktivitet.dette har vært en viktig utfordring med den nåværende veilederen til F Da denne typen tilskudd også kan falleinn under begrepet statsoppdrag, og dermed definisjonenav bevilgning,er de eksplisitt klassifisert som bidrag i veilederen og tabellen i vedlegget til denne. På denne måten blir klassifiseringen av bevilgningerog bidrag enklere, for så vidtsom det bare er tildelingerfra departementer og basisbevilgningfra NFR (for instituttsektoren) som skal klassifiseres som bevilgning.det forenklede skilletmellom bevilgnings-og bidragsfinansiert aktivitet er også trukket opp for at bestemmelsene skal harmonere med Direktoratet For Økonomistyring(DFØ) sitt veiledningsmateriale til de statlige regnskapsstandardene (SRS). Gruppenhar forsøkt å foreslå mest muligtydelige skiller mellom de forskjellige inntektstypene,men har kommet frem til at det ikke alltidgår klare grenser mellom bidragog gaver og mellom oppdragog salg.disse kategoriene henger sammen og kan ikke avgrenses gjennom definisjoner.det er derfor introdusert avsnittsom beskriver disse overgangene mellom,eller innenfor kategoriene. Dette synliggjørdet skjønn den enkelte institusjon må utøve i disse klassifiseringsspørsmålene.art og omfang er Side 2

34

35

36

37

38 Kunnskapsdepartementet Boks 8119, Dep Oslo Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/ / Høringssvar forslag til endringer i reglement og veileder for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Det vises til brev datert vedrørende forslag til endringer i reglement og veileder for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Høgskolen i Lillehammer støtter det arbeidet som departementet har gjort sammen med sektoren med å endre reglementet og veilederen for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Høringsspørsmål: 1. Vil endringene i definisjonene av bevilgninger og bidragsfinansiert aktivitet og veiledningen til disse lette klassifiseringen og håndteringen av tildelinger og tilskudd? 2. Vil den foreslåtte klassifiseringen av tilskudd fra Norges Forskningsråd som bidragsfinansiert aktivitet bidra til å lette klassifiseringen og håndteringen av tildelinger og tilskudd? 3. Overføring av risiko og kontroll over en eiendel er vektlagt for å skille mellom bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Er dette beskrevet på en måte som gjør det enklere å klassifisere disse aktivitetene? Høringssvar samlet for punkt 1 til 3 Endringene i definisjoner og forslagene til klassifiseringene anser vi for å være en klargjøring som vil bidra til å forenkle håndtering av BOA. Eksemplene som er gitt bidrar også til dette. Høgskolen vil anbefale at arbeidet med å forenkle og tydeliggjøre reglementet fortsetter, og at departementet jevnlig tar initiativ til opplæringstilbud til medarbeidere innen økonomi- og forskningsadministrasjon om bruk og tolkning av regelverket. 4. Er det skjønn institusjonen selv må utøve i å velge klassifisering som bidragsfinansiert aktivitet eller gave og oppdragsfinansiert aktivitet eller salg beskrevet på en forståelig måte? Er de formelle kravene til disse inntektskategoriene tydelige nok? Tilsvarende som for høringssvar vedrørende punkt 1 til 3, vil beskrivelsen og eksemplene bidra til å gjøre skjønnsvurderingene enklere å foreta. Ved utøvelse av skjønn vil det alltid være en viss grad av usikkerhet, slik at også dette bør være et tema som tas opp i sektoren med jevne mellomrom. 5. Hvor stor bør en terskelverdi for skillet mellom bidragsfinansiert aktivitet og gave være? Høgskolen har ingen kommentar til hvor stor en terskelverdi for skillet mellom bidragsfinansiert aktivitet og gave bør være. Besøksadresse: Storhove 2624 Lillehammer Web: E-post: Telefon: Telefax: Postadresse: Postboks Lillehammer Fakturaadresse: HiL, Pb 370, Alnabru 0614 Oslo Organisasjonsnr.: MVA

39 Høringsspørsmål ny klassifikasjonstabell: 1. Gjør denne tabellen i vedlegget det lettere å klassifisere aktivitet korrekt? Tabellen i vedlegget bidrar til å forenkle arbeidet med å klassifisere korrekt. Det er viktig at tabellen fortløpende oppdateres med nye eksempler, slik at sektoren gjennom det kan få en mest mulig ensartet praksis. 2. Finnes det generelle eksempler som ikke er godt nok dekket i tabellen? Høgskolen har ingen forslag til generelle eksempler som ikke er godt nok dekket i tabellen. 3. Har dere konkrete forslag til andre forbedringer av veiledningsmateriellet? Høgskolen har ingen konkrete forslag til andre forbedringer av veiledningsmateriellet. Vi vil foreslå at det etableres en arena for å utveksle erfaringer og informasjon (for eksempel på Agora i regi av UNINETT), slik at institusjonene i sektoren kan benytte hverandres kompetanse på området og få en mest mulig ensartet praktisering av reglementet. Med vennlig hilsen Kari Kjenndalen Direktør Jan Aasen Økonomi- og driftsdirektør Besøksadresse: Storhove 2624 Lillehammer Web: E-post: Telefon: Telefax: Postadresse: Postboks Lillehammer Fakturaadresse: HiL, Pb 370, Alnabru 0614 Oslo Organisasjonsnr.: MVA

40 Høgskolen i Lillehammer Postboks LILLEHAMMER Kronprinsens gate 9 Postboks 1708 Vika 0121 Oslo Tlf: Faks: Saksbehandler: Magnus Strand Hauge Vår ref: 13/144-2 Vår dato: Dir. tlf: Deres ref: Deres dato: Avvisning av søknad om akkreditering av mastergradsstudium i film og fjernsyn (120 sp) ved Høgskolen i Lillehammer Vi viser til søknad av om akkreditering av mastergradsstudium i film og fjernsyn ved Høgskolen i Lillehammer. NOKUT har foretatt en innledende vurdering av søknaden, og har etter dette truffet følgende vedtak: Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i film og fjernsyn ved Høgskolen i Lillehammer avvises. Begrunnelse for vedtaket Vi er usikre på om innholdet i søknaden virkelig beskriver situasjonen slik den er i dag. Søknaden som ble sendt inn til fristen 1. februar 2013 er identisk med den søknaden som ble sendt inn 14. mars Søknaden inneholder derfor ikke informasjon om endringer de siste to årene. Etter forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 27. januar 2011 (tilsynsforskriften) skal følgende vilkår være oppfylt for at søknaden skal kunne behandles: 4-1 Grunnleggende forutsetninger for akkreditering Krav i rammeplaner og aktuelle forskrifter fra Kunnskapsdepartementet skal være fylt. Høgskolen skriver at omfanget for det selvstendige arbeidet for regissørene utgjør 20 studiepoeng. Dette tilfredsstiller ikke krav til selvstendig arbeid ( 6) i Forskrift om krav til mastergrad. I en erfaringsbasert mastergrad skal det inngå selvstendig arbeid på minimum 30 studiepoeng. I en ny søknad må høgskolen begrunne hvordan regissørenes selvstendige arbeid oppfyller kravet i mastergradsforskriften. 4-2 Plan for studiet Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. Da søknaden ikke er oppdatert de siste to årene, kan ikke de sakkyndige vurdere om studiet i dag er koblet til FoU-arbeid (herunder også kunstnerisk utviklingsarbeid). Høgskolen må her presentere informasjon som er aktuell i dag, ikke i 2011.

Læringsmiljøutvalget HiL

Læringsmiljøutvalget HiL Møteprotokoll Tid: 14:00-15:40 tirsdag 19.2.2013 Sted: Ø-201, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 7. mars 2013 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Leder

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret april 2013

Protokoll fra møte i Høgskolestyret april 2013 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 9.-10. april 2013 Sted: Radisson Blu Lillehammer Hotel Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Peter Arbo Styremedlem

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 onsdag 08.02.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 tirsdag 29.05.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:10 torsdag 4.11.011 Sted: N-405, HiL Faste medlemmer som møtte: Marthe Bonnerud Jens Uwe Korten Fredrik Torgersen ST FA ST Catrine Bexrud til 14:50 ST Læringsmiljøutvalget HiL

Detaljer

Vi viser for øvrig til presentasjoner av dette arbeidet under de regionale økonomiseminarene.

Vi viser for øvrig til presentasjoner av dette arbeidet under de regionale økonomiseminarene. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/453 08.02.13 Høring forslag til endringer i reglernent og veileder for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Departementet

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl. 10.30-14.30 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund (forlot møtet 13.6. kl. 13.45) Styremedlem

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Kl. 10-14 på HiL

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Kl. 10-14 på HiL Protokoll fra møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Kl. 10-14 på HiL Tilstede: Styreleder Kari Broberg Styremedlem Peter Nicolai Arbo Styremedlem Jan Grund Styremedlem Trine Løvold Syversen Styremedlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 25. september 2012 Varighet: kl

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 25. september 2012 Varighet: kl Protokoll fra møte i Høgskolestyret 25. september 2012 Varighet: kl. 11.45-15.15 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem

Detaljer

Referat fra AMU-møte

Referat fra AMU-møte Referat fra AMU-møte 09.12.14 Medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Bergkastet (leder) Finn Olsen Ingrid Tvete Jan Aasen Høgskoledirektør Dekan Studieleder Økonomi og Turid Thomassen Ane

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet ) Tid: kl Sted: Møterom Ø-201

Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet ) Tid: kl Sted: Møterom Ø-201 Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet 2013-2014) Tid: 26.09.2014 kl. 11-12 Sted: Møterom Ø-201 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Leder FA Ingrid

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

Referat fra AMU-møte 3. juni 2015

Referat fra AMU-møte 3. juni 2015 Referat fra AMU-møte 3. juni 2015 Tilstede: Navn Funksjon Representerer Geir Bergkastet (leder) Finn Olsen Ingrid Tvete Jan Aasen Høgskoledirektør Dekan Studieleder Økonomi- og Turid Thomassen Ane Gunhild

Detaljer

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten Til stede på møtet: Utvalgsmedlemmer Marte Myre Linberg Hege Kristin Haaland Stephen Dobson Ingrid Grimsmo Jørgensen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Medlem FA Mona Stokke Medlem FA Karoline Spange Andreas Halvorsen.

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Medlem FA Mona Stokke Medlem FA Karoline Spange Andreas Halvorsen. Møteprotokoll Tid: 14:00-16:00 torsdag 26.11.2009 Sted: N-405, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2009 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret

Protokoll fra møte i Høgskolestyret Protokoll fra møte i Høgskolestyret 27.-28.2.12 Styremøtet 27. februar varte kl. 13.00-17.15: Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg (via tlf på sak 9/12)

Detaljer

Protokoll fra møte i høgskolestyret 20. april 2012

Protokoll fra møte i høgskolestyret 20. april 2012 Protokoll fra møte i høgskolestyret 20. april 2012 Styremøtet varte kl. 10.30-15.30 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem

Detaljer

LMU-MØTEREFERAT. Varamedlem Varamedlem

LMU-MØTEREFERAT. Varamedlem Varamedlem LMU-MØTEREFERAT Tid: 09:00-10:30 Onsdag 10.12.2014 Sted: Ø-201, HiL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Leder FA Ingrid Tvete Medlem FA Kim Nicolay Branstad Medlem ST

Detaljer

Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 28. april Styremøtet varte fra kl

Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 28. april Styremøtet varte fra kl Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 28. april Styremøtet varte fra kl. 09.00-14.30 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Jenny Steinnes Styremedlem Sigmund Thue Styremedlem

Detaljer

Protokoll fra styreseminar og -møte i Høgskolestyret 29.-30. april 2014

Protokoll fra styreseminar og -møte i Høgskolestyret 29.-30. april 2014 Protokoll fra styreseminar og -møte i Høgskolestyret 29.-30. april 2014 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Jan Grund Styremedlem Synnøve Brenden Styremedlem Marit

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2012 om årsregnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013.

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2012 om årsregnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/4155-29.04.13 Delårsrapportering 1. tertial 2013 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2012 om årsregnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013. Delårsrapportering

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Innkalling og agenda Oppnevning av nye varamedlemmer til styret 4. 48/17 17/ Navn på fakultet for audiovisuelle fag 5

Innkalling og agenda Oppnevning av nye varamedlemmer til styret 4. 48/17 17/ Navn på fakultet for audiovisuelle fag 5 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 29.08.2017 kl. 10:00 Sted: Lillehammer, Storhove møterom Ø112/113 Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin-Sofie Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Nicolai Arbo, Maren Kyllingstad,

Detaljer

Referat fra AMU-møte 1. oktober 2015

Referat fra AMU-møte 1. oktober 2015 Referat fra AMU-møte 1. oktober 2015 Tilstede: Navn Funksjon Representerer Geir Bergkastet (leder) Finn Olsen Jan Aasen Høgskoledirektør Dekan Økonomi- og driftsdirektør Kåre Letrud Turid Thomassen Ane

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl , N-501

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl , N-501 Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl. 13.00 15.40, N-501 Til stede på møtet: Utvalgsmedlemmer Hans-Johan Karlsen Ida Mattsson Andreas Halvorsen (til og med sak 34/2007) Ingrid

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 26.01.2017 kl. 9:00 Sted: Campus Hamar, rom B006 Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Arbo, Maren Kyllingstad (ikke under sak 7 og 8),

Detaljer

Møtedag: Møtested: 6. mai 2014 kl.10.00 13.00 Kunsthøgskolen i Oslo. Til stede:

Møtedag: Møtested: 6. mai 2014 kl.10.00 13.00 Kunsthøgskolen i Oslo. Til stede: MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: Forfall: STYREMØTE UTKAST 6. mai 2014 kl.10.00 13.00 Kunsthøgskolen i Oslo Ida Børresen (IB) Kristoffer Christiansen (KC) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE)

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139

Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Sted: Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Til stede under sak 29/15:

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: Forfall: STYREMØTE UTKAST 6. november 2013 kl.9.00 12.00 Lysebu, Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Ida Børresen (IB) Kristoffer Christiansen (KC) Inger Lise Eid (ILE)

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/16 MØTE 11. februar 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Bjørge Herman Hansen Per Nilsson Mari Kristin Sisjord

Detaljer

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen.

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen. Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 Tilstede: Jens Uwe Korten (Leder), Tore Helseth (ASV), Camille Thisell (TVF), Sveinung Berild (ØKORG), Sigbjørn Hernes (ADM), Anette Velure (Studentrepresentant),

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/11 MØTE 29. SEPTEMBER 2011 KL. 12:00 15:15 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

Maren Kyllingstad og vara Sevat Lappegard. Fakultetsstruktur for Høgskolen i Innlandet 3

Maren Kyllingstad og vara Sevat Lappegard. Fakultetsstruktur for Høgskolen i Innlandet 3 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 25.04.2017 kl. 10:00-16:00 Sted: Lillehammer Arkivsak: 17/00001 Til stede: Forfall: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Nicolai Arbo, Aasmund Hagen, Arve Thorsberg,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Erik Bratlie (leder) Andreas Halvorsen (nestleder) Kari Bruun Jens Bruun Tilagawaty Sanmuganathan Håkons vei 45 B, 1470 Lørenskog Mobil: 478 66 610 Øvre Grønlivei 10, 1472 Fjellhamar Mobil: 924 09 617

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Hege Randi Eriksen Einar Jebens Øystein Noreng

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU, UiA,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Innkalling og agenda 3. 86/17 17/ Årsbudsjett Revidert framdriftsplan for utvikling av nytt kvalitetssystem for utdanning

Innkalling og agenda 3. 86/17 17/ Årsbudsjett Revidert framdriftsplan for utvikling av nytt kvalitetssystem for utdanning MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 19.12.2017 kl. 10:00 16.30 Sted: Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin N. Vestli, Astrid Sandvoll, Peter Arbo, Jan Andersen, Kari Broberg, Maren Kyllingstad, Yvonne Fritze,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: 07.03.2013 Tid: 09:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder

Detaljer

ENHETSRÅDET I HEDMARK

ENHETSRÅDET I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Møte 4.oktober 2004 kl. 1200 Statens Hus, Hamar ENHETSRÅDET I HEDMARK Medlemmer tilstede: Fylkesmannen: Tormod W. Karlstrøm Anne Kathrine Fossum Ragni Grude Amb Fylkeskommunen: Reidar

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap Vågsøy kommune Møteprotokoll Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Tidspunkt: 15:30-17:00 Til behandling: Saksliste nr. 011/12-014/12 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: STYREMØTE UTKAST 29. oktober 2014 kl.12.00 15.30 Kunsthøgskolen i Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Ida Børresen (IB) Kristoffer Christiansen (KC) Karen Disen (KD) Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR.12/14 MØTE 13. november 2014 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Henriette Øien Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter Dyndahl, Torstein

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 2/14 MØTE 13. februar 2014 KL. 12:00 15:00 Til stede fra styret: Kari Bø Yngvar Ommundsen Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Tonje Fjogstad Langnes Tomas Kristensen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Universitetsstyret 25.08.2016. Møtet ble holdt i Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00-16:15. Til stede fra Universitetsstyret: Dag Rune Olsen, Kari Amble, Kjersti

Detaljer

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtetet.

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtetet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Lierne Gjestegård, Lierne Ungdomsmesterskapet for løshund 2015 Dato: 3.9.2015 Tid: Kl. 12.00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 1. Nøkkeltall DNF tar inn 42 studenter hvert andre år, fordelt med 6 studenter på 7 linjer. Siden starten i 1997 har alle studenter

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

S T Y R E S A K # 35/12 STYREMØTET DEN 26.09.13 VITENSKAPELIG HØGSKOLE STATUS FOR AKKREDITERINGSPROSESSEN

S T Y R E S A K # 35/12 STYREMØTET DEN 26.09.13 VITENSKAPELIG HØGSKOLE STATUS FOR AKKREDITERINGSPROSESSEN S T Y R E S A K # 35/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 VITENSKAPELIG HØGSKOLE STATUS FOR AKKREDITERINGSPROSESSEN Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering. Vedlegg: Brev fra NOKUT

Detaljer

Møtebok fra IDF-møte 22. august 2011

Møtebok fra IDF-møte 22. august 2011 Møtebok fra IDF-møte 22. august 2011 Til stede Fra organisasjonene Fra administrasjonen Vera Berg FF Ann Elisabeth Wedø Eldbjørg Schøn FF Tore Dæhlin Anne Thorsen Akademikerne Live K. Pedersen Ingunn Haavardsholm

Detaljer

Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 10. november 2009

Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 10. november 2009 Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 10. november 2009 Styremøtet varte fra kl.12.40 18.05 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Krister Johnson Styremedlem Jon Helge

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 9. desember 2008

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 9. desember 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 09.12.2008 PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 9. desember 2008 Tilstede fra Avdelingsstyret: Styreleder Anne Bakken Faglig

Detaljer

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 18.11.2015 Tid: kl 13.00 kl 16.35 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 30/15 38/15 Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)

Detaljer

LMU-MØTEREFERAT. Godkjent. I tillegg ble det besluttet at Jan Aasen skulle orientere om beredskap ved HiL ved neste møte.

LMU-MØTEREFERAT. Godkjent. I tillegg ble det besluttet at Jan Aasen skulle orientere om beredskap ved HiL ved neste møte. LMU-MØTEREFERAT Tid: 9:00-10:30 Fredag 24.10.2014 Sted: Ø-201, HiL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Leder FA Ingrid Tvete Medlem FA Kim Nicolay Branstad Medlem ST

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/11 MØTE 23. JUNI 2011 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Innkalling og sakliste ble godkjent. Én sak ble meldt til eventuelt. Sak 78/16 ble behandlet før sak 74/16.

Innkalling og sakliste ble godkjent. Én sak ble meldt til eventuelt. Sak 78/16 ble behandlet før sak 74/16. Møtebok fra møte i Høgskolestyret 26. oktober 2016 Kl. 10-14.45 Til stede: Styreleder Peter Arbo Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Camilla Jarlsby Styremedlem Audun Løhre (gikk ila behandlingen av sak

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2012 20. april 2012 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2012/10035-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder Hilde Skanke, medlem

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 12.6.2015 Utkast referat - Vedtas endelig i styremøte 19.10. 2015 Møte i styret for CRIStin 11. juni 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE Styreprotokoll nr. 9/13 Møte 17. desember 2013 kl. 13:00 17:00 Til stede fra styret: Kari Bø Tomas Kristensen Per Nilsson Henriette Øien Heidi Sørensen Mari Kristin Sisjord Egil

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 13. juni 2005 Varighet: kl. 12.30 15.00 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse Høgskolen i Lillehammer Årsrapport 2009 jjuss,reiseliv, ss,reiseliv ss, v film film, lm, id idrett, rett,, helse h n, økono økonomi ko mi mi,, led ledelse else,, ssamfunn else amfun amfunn ivv, film m,

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 2/16 MØTE 10. mars 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Bjørge Herman Hansen Per Nilsson Mari Kristin Sisjord

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715

Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715 Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715 Vår ref.: 2011/201 Til stede: Gunnar Stave (leder), Mette Tollefsrud (nestleder), Vibeke Grøver

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn Ivar Vasaasen /

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn Ivar Vasaasen / Statens vegvesen Oppland Fylkeskommune, Regionalenheten Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Medlemmer av FTU Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 3/17 MØTE 16. februar 2017 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Egil Ivar Johansen Siv Gjesdal Svend Sondre Frøshaug

Detaljer

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Tilstede: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Personal- og økonomisjef Lise

Detaljer

Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingen merknader til protokoll fra forrige møte ( ).

Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingen merknader til protokoll fra forrige møte ( ). Møtebok fra møte i Høgskolestyret 26. april 2016 Kl. 9-12 (felles styreseminar med Høgskolen i Hedmark kl. 13-16) Tilstede: Styreleder Peter Arbo Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Camilla Jarlsby Styremedlem

Detaljer

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 07.03.2013 13/109 418 5.4 PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 7. mars 2013 kl. 13.00 15.30 Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Leinesfjord Saksnr.:

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Åse Mørkeset,

Detaljer