Protokoll fra møte i Høgskolestyret juni 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012"

Transkript

1 Protokoll fra møte i Høgskolestyret juni 2012 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund (forlot møtet kl ) Styremedlem Peter Arbo (forlot møtet kl ) Styremedlem Marit Reitan Styremedlem Marit Roland Udnæs Styremedlem Geir Haugsbakk Styremedlem Tore Maritvold Styremedlem Sara Elisabeth Inholm Direktør Kari Kjenndalen Førstekonsulent Kristin Korsvold (sekretariat) Studiedirektør Iben Kardel Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Personaldirektør Lars Petter Mathisrud Forfall: Styremedlem Mads E. Larsen Dialogmøter tirsdag 12. juni kl Direktøren holdt en kort innledning om bakgrunn for dialogmøtene. Utdelt notat om samarbeid, medvirkning og medbestemmelse. Dialogmøte med tillitsvalgte; Forskerforbundet ved Rolf Borgos og NTL ved Gro Vasbotten. Representanter fra Parat og Akademikerne var ikke tilstede. Styret tar med seg de innspill, synspunkter og kommentarer som kom frem i møtet i det videre arbeidet. Dialogmøter med fagavdelingene og Senter for livslang læring. Det ble satt av en halvtime for hver avdeling/enhet hvor det ble lagt vekt på avdelingens handlingsplan for 2012, plan for kostnadsreduksjon/inntektsøkning og anbefalinger fra Kvalitetsrapporten for 2011/2012. Senter for livslang læring (SELL) ved leder Mette Villand Reichelt Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV) ved dekan Tone Haraldsen Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) ved dekan Finn Olsen Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) ved dekan Kjell Ivar Iversen Avdeling for TV-fag (TVF) ved dekan Hege Michelsen og kontorsjef Morten Bakken Den norske filmskolen (DNF) ved dekan Thomas Stenderup og kontorsjef Maria Bang 1

2 Dagen ble avsluttet med en kort oppsummering. Styret ga tilbakemelding på at dialogmøtene var nyttige og godt forberedt. Gjennomgang av morgendagens agenda. Sak 28/12h, 33/12 og 34/12, samt engelsk versjon av forskningsrapporten, ble utdelt. Referatsakene ble behandlet ila tirsdag 12. juni, se kommentar under sak 28/12. Ordinært styremøte onsdag 13. juni kl Sak 33/12 og 34/12 ble behandlet før sak 32/12. Sak 37/12 ble behandlet før sak 36/12. Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingen merknader til protokoll fra siste møte. Ingen saker meldt til eventuelt. Styreleder oppsummerer viktige hendelser i perioden og orienterer om de viktigste sakene: Møte med fylkeskommunen 6. juni. Status KUF-fondet og samarbeid om videre faglig utvikling. Bjørnsonforelesningen 31. mai. Årets foreleser var den syriske forfatteren Adonis. Forelesningen er en del av Litteraturfestivalen og arrangeres i samarbeid med HiL som også er hovedsamarbeidspartner i festivalen. HiL har fått ny kvinnelig professor og har nå totalt fire. Flere positive oppslag i media om saker fra HiL; søkertall, idrett (testlab), campus, filmpriser etc. Veiutbygging Storhovearmen og utvikling av området er under arbeid. 28/12: Referatsaker a Protokoll fra møte i Høgskolestyret b Referat fra Studienemndsmøte c Referat fra avdelingsstyremøte DNF d Referat fra Studienemndsmøte e Referat fra avdelingsstyremøte ØKORG f Protokoll fra avdelingsstyremøte APS g Protokoll fra Læringsmiljøutvalget h Referat fra avdelingsstyremøte TVF i Brev fra KD av med orientering om nytt rammeverk for Riksrevisjonens revisjon j Brev fra Språkrådet av vedr. rapport om målbruk i offentleg teneste 2011 k Brev fra Riksrevisjonen av vedr. regnskapet for 2011 avsluttende revisjonsbrev, samt brev til KD av med oversendelse av revidert årsregnskap og RRs revisjonsbrev l Pressemelding fra KD av vedr. nye studieplasser Brev fra KD av vedr. revidert nasjonalbudsjett 2012 foreløpig tildelingsbrev, er lagt ved til slutt i dokumentet. 2

3 m Brev fra KD av vedr. delårsregnskap 1.tertial 2012 n På rektorfullmakt i perioden: Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som stipendiat audiovisuelle medier, ASV. Godkjent o E-post fra KD av ; tilbakemelding fra etatsstyringsmøte c) Behandlet i tilknytning til sak 36/12 og 37/12. j) Litt om tiltakene som er tenkt meldt tilbake innen fristen 15. juni Drøftingssaker: 29/12: Prosjekt Innlandsuniversitetet Leder for universitetsprosjektstyret (UPS), Ulf Christensen, og prosjektdirektør Harald Landheim var tilstede. Sammen med styret drøftet de erfaringene fra prosjektet og så på mulighetene fremover. De har hatt/skal ha tilsvarende møter med de to andre styrene, fylkeskommunene og KUF-fondet. Beslutningssaker: 30/12: Strategisk plan Saksgjennomgang ved direktøren. Styret ønsker at planen er mer tydelig på egenart og veivalg, litt i tråd med KDs etterlysninger i etatsstyringsmøtet. Tilbakemeldingene som kom fram i møtet innarbeides i planen. Ytterligere konkretiseringer må gjøres i andre dokument som Handlingsplan og i styringsparametre. Det vurderes å sette opp egen sak om kommunikasjonsstrategi. I septembermøtet arbeides det videre med noen konkretiseringer og veivalg for Styret gir sin tilslutning til forslag til virksomhetsmål i ny Strategisk plan for med de endringer som fremkom i møtet. Styret legger opp til en utdypende diskusjon om strategiske valg i løpet av høsten. Handlingsplan for 2013og rullering av virksomhetsmål bes lagt frem for styret før årsskiftet. 31/12: Forskningsstrategi Direktøren gjennomgikk prosessen i arbeidet med strategien. Viserektor Ole Gunnar Austvik og forskningsrådgiver Anne Sofie Lofthus tilstede for kommentarer. Må sees i sammenheng med sak 30/12. Det kom forslag til justeringer av visjon og utfyllende momenter, spesielt til punkt 2.1. Styret slutter seg til de foreslåtte mål og tiltak i den utsendte FoU strategien med de endringer som fremkom i møtet og ber administrasjonen samordne strategien med sentrale og avdelingsvise Handlingsplaner samt relevante styringsparametre i Rapport og planer. 3

4 32/12: Revidert budsjett for 2012 ny rammefordeling Direktøren redegjorte kort for bakgrunnen av revidering pga PIU-bortfall for inneværende år. Hovedtrekkene i PIU-bevilgningen ble gjennomgått av økonomidirektøren. Det ble utdelt et internt notat vedr. innføring av reduserte stillingsrammer, som en illustrasjon på mulige tiltak. Geir Haugsbakk fremmet følgende tilleggsforslag til administrasjonens forslag til vedtak: Det blir forsøkt innarbeidet reduksjoner i fellesadministrasjonen tilsvarende andelen i fagavdelingene. Forslaget falt mot 3 stemmer. Styret vedtar rammene i forslaget til revidert budsjett for 2012 jf tabell 1. Styret forutsetter at nødvendige tiltak ses i sammenheng med budsjettprosessen for 2013 og arbeidet med langtidsbudsjettet. 33/12: Samarbeidsavtale HiL-ØF Direktøren gjennomgikk den reviderte samarbeidsavtalen. Bakgrunnen for endringene er gjengitt i saksframleggets punkt 1. Styret bad om at det legges til et punkt om kreditering av publiseringspoeng, samt eventuelt eierskap til data. Styret gir sin tilslutning til forslag til revidert samarbeidsavtale mellom Østlandsforskning AS og Høgskolen i Lillehammer med de forslag til endringer som kom fram i møtet. 34/12: Samarbeidsavtale HiL-NINA Styret bad om samme tilføyelse som i sak 33/12. For øvrig ingen endringsforslag. Styret gir sin tilslutning til forslag til intensjonsavtale om samarbeid mellom NINA, avd. Lillehammer, og Høgskolen i Lillehammer med de forslag til endringer som kom fram i møtet. 35/12: Årsrapport for studiekvalitet 2011/12 Saksgjennomgang ved direktør og studiedirektør. Styret tar årsrapporten til etterretning og ber avdelinger og enheter om å prioritere arbeidet slik det oppsummeres i de overordnede konklusjoner og tiltakspunkter i rapporten. Arbeidet med kvalitetsutvikling av studieprogrammene må fortsatt få stor oppmerksomhet i fagavdelingenes handlingsplaner og tiltak. 4

5 Styret ber om at ledelsen spesielt følger opp områder som læringsmiljøundersøkelsen i 2011 avdekket. Dette gjelder spesielt utfordringer innenfor IKT området. 36/12: Stilling som dekan ved Avdeling for film og TV Saksgjennomgang ved styreleder. Styret drøftet begrunnelsen for absolutt krav om førstekompetanse samt sammensetning av innstillingsutvalg. 1. Høgskolestyret fastsetter følgende innstillingsutvalg for tilsetting av dekan ved Avdeling for film og TV. Direktør Kari Kjenndalen En ekstern representant fra film- og fjernsynsbransjen oppnevnt av bransjeorganisasjoner i i film- og TV-bransjen. En representant for ansatte oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene En representant for studentene oppnevnt av LIST. 2. Styret gir rektor fullmakt til å fastsette endelig utlysningstekst, tidspunkt for utlysning og sammensetning av innstillingsutvalget. Orienteringssaker: 37/12: Orientering om status i arbeidet med å etablere ny avdeling for film og TV ved HiL Personaldirektøren, som også har vært sekretær for arbeidsgruppen, orienterte om prosess, status og veien videre. Saken må sees i sammenheng med sak 28/12c og 36/12. Det ble fremmet ønske om at også studentene får representanter i styringsgruppen. Saken settes opp igjen på dagsorden i høst. 38/12: Regnskapsrapport 1. tertial 2012 Direktøren orienterte kort. Ingen merknader. 39/12: Forskningsrapport 2011 Forskningsrapporten har vært oppe til diskusjon i tilknytning til andre saker. Styret ga positive tilbakemeldinger om rapporten. 40/12: Eventuelt Ingen saker meldt. Styremedlem Marit Reitan går ut i permisjon i 1 år fra høsten og ble ønsket lykke til i forskningsopphold i USA. 5

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker Agnete Vabø Rapport 30/2013 Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

9.12.2011. HHs svar på oppdrag om å vurdere ett felles fakultet for folkehelseorganisasjons-

9.12.2011. HHs svar på oppdrag om å vurdere ett felles fakultet for folkehelseorganisasjons- 9.12.2011. HHs svar på oppdrag om å vurdere ett felles fakultet for folkehelseorganisasjons- og ledelsesfag Sak 29/11 til UPS - DRØFTINGSSAK: HELHETLIG FORSLAG TIL FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

Hvordan oppfylle likestillingslovens aktivitets- og redegjørelsesplikt?

Hvordan oppfylle likestillingslovens aktivitets- og redegjørelsesplikt? Hvordan oppfylle likestillingslovens aktivitets- og redegjørelsesplikt? Anbefalinger og veiledning til universiteter og høgskoler Basert på innspill fra arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010

REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010 REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010 Tilstede: Victor D. Norman under sakene 32/10 og 33/10 Anne-Lise Bakken Arild Kastmann Gunnar Helgerud Helge Jan Nilsen Dag Nordby Vigdis Bolås Rita H. Jensen

Detaljer

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Til: Menighetsmøtet Østenstad menighet 26. august 2012 Fra: Menighetsrådet Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Bakgrunn Den nasjonalt organiserte gudstjenestereformen

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad DATO: 25.02.10 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Administrasjon NMS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Sveinung

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer