Innledning Sentrale utviklingstrekk Folkevalgte og politisk sekretariat Overordnet ledelse, miljø og kriminalitetsforebyggende arbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning Sentrale utviklingstrekk Folkevalgte og politisk sekretariat Overordnet ledelse, miljø og kriminalitetsforebyggende arbeid"

Transkript

1 ÅRSBERETNING

2 Innhold Innledning... 4 Sentrale utviklingstrekk... 5 Befolkning... 5 Arbeidsledighet... 7 Folkehelseprofilen... 7 Sykefravær :... 9 Likestilling... 9 Etiske retningslinjer Organisering Kommentarer til regnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Balansen Den økonomiske utviklingen Finansforvaltning Gjeldsporteføljen Folkevalgte og politisk sekretariat Ressursbruk Analyse KOSTRA-tall Personalressurser Måloppnåelse av handlingsplanen Overordnet ledelse, miljø og kriminalitetsforebyggende arbeid Ressursbruk Analyse KOSTRA-tall Personalressurser Sykefravær Måloppnåelse av handlingsplanen IKT og kvalitet Ressursbruk Personalressurser Sykefravær Måloppnåelse av handlingsplanen Kultur Ressursbruk Analyse KOSTRA-tall Personalressurser Sykefravær Måloppnåelse av handlingsplanen Oppvekst Ressursbruk Analyse KOSTRA-tall Personalressurser Sykefravær Måloppnåelse av handlingsplanen Helse- og omsorg Ressursbruk Analyse KOSTRA-tall

3 Personalressurser Sykefravær Måloppnåelse av handlingsplanen Teknisk Ressursbruk Analyse KOSTRA-tall Personalressurser Sykefravær Måloppnåelse av handlingsplanen

4 Innledning I årsberetningen skal det i følge kommunelovens 48 gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak for å sikre en høy etisk standard og likestilling i virksomheten. Årsberetningen gir dessuten en endelig og samlet tilbakemelding til kommunestyret om måloppnåelsen av handlingsplanen for. Den gir også en kortfattet oppsummering av det økonomiske resultatet til virksomhetene, utviklingen i tjenesteproduksjonen, status i bemanningen og viktige utfordringer fremover. Kommunestyret vedtok i møte den nytt reglement for finansforvaltning i Røyken Kommune. I henhold til reglementet skal Kommunestyret motta rapport hvert tertial og det skal utarbeides en årsmelding ved hver årsavslutning. Denne rapporteringen er innarbeidet som et eget kapittel i årsberetningen. Årsberetningen består av en fellesdel og en del for hver sektor, oppdelt etter samme mal som handlingsplanen og budsjettet. KOSTRA-nøkkeltallene i fellesdelen er foreløpige tall som er innrapportert fra kommunene i forbindelse med årsoppgjøret. Endelige kvalitetssikrede tall er tilgjengelige på fra ca juni

5 Sentrale utviklingstrekk Befolkning Figuren nedenfor viser alderssammensetningen i befolkningen i Norge og Røyken kommune i. Figuren viser at Røykens befolkning består av flere unge og færre eldre enn i landet sett under ett. Totalt bodde det personer i Røyken pr Befolkningsveksten var 2,5 % eller 484 personer i Røyken i fjor. For landet totalt var veksten 1,3 %. Figuren nedenfor viser den prosentvise endringen i de ulike aldersgruppene for Røyken kommune de neste 10 årene, i følge middels-alternativet til Statistisk sentralbyrå. 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0-5 år 6-15 år år 67 år eller eldre 0,2 0 5

6 Gruppene 0-5 år og 1-15 år vil få relativt liten endring, mens år vil øke med 18 %. Gruppen over 67 år vil øke med hele 55 % i perioden. Total befolkningsvekst i Røyken kommune er antatt å bli 19 %. Det tilsvarer en befolkning på i Trenden er lik i resten av landet med hensyn til at de over 67 år vil øke mest, men ikke så dramatisk som i Røyken kommune. Veksten i gruppen år forventes å vokse mindre i landet totalt enn i Røyken. Total befolkningsvekst forventes å bli 13 % i Norge mens den ligger an til 19 % i Røyken de neste 10 årene. Figuren nedenfor viser alderssammensetningen i Røyken i 2002, og 2022 (prognose) år 6-15 år år 67 år eller eldre Denne figuren viser også at den voksne befolkningsgruppen vil vokse mest i antall, og at de eldre vil vokse prosentvis mest. Figuren viser dessuten at befolkningsprognosen til SSB i stor grad er en videreføring av trenden de siste 10 årene. Hvilke grupper som flytter til kommunen avhenger i stor grad av hvilke utbyggingsprosjekter som realiseres. Historisk sett har prognosene for Røyken vist seg og treffe best for gruppen over 67 år da denne gruppen har flyttet minst på tvers av kommunegrenser. 6

7 jan.08 mai.08 sep.08 jan.09 mai.09 sep.09 jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Arbeidsledighet Arbeidsledigheten i Røyken ligger lavere enn landsgjennomsnittet. 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Røyken Hele landet 0,5 0 Pr var ledigheten i Røyken 1,8 % mens landsgjennomsnittet var 2,4 %. Det siste året har det vært lave ledighetstall for både Røyken og landet for øvrig. Folkehelseprofilen Fra 1. januar trådte lov om folkehelsearbeid i kraft. Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og hvilke faktorer som kan påvirkes. Se Nedenfor gjengis noen funn fra folkehelseundersøkelsen. I oversikten betyr forholdstall = 100 at situasjonen er lik landsgjennomsnittet. Tema Indikator Røyken Buskerud kommune Om befolkningen Forventet levealder menn 77,1 77 Forventet levealder kvinner 82,5 81,9 Innvandrere og norskfødte m innv foreldre (%) Levekår Uføretrygdede år (%) 1,6 2,4 Barn av enslige forsørgere (%) Miljø Personskader behandlet i sykehus (pr innbygger) Skole Trives på skolen, 10. kl. (Gjennomsnitt siste 5 år) Frafall i videregående Helse og sykdom Psykisk lidelse, behandlet i prim h tj (pr

8 1000 innb) KOLS, behandlet i sykehus (pr 1000 innb) Kreft, nye tilfeller pr innb Type 2-diabetes, legemiddelbrukere pr innb Hoftebrudd behandlet i sykehus pr ,4 2,2 innb Vaksinasjonsdekning, 6 åringer (%) 91,6 93,2 Røyken kommune har en ung befolkning sammenlignet med landsgjennomsnittet. Forventet levealder er omtrent som gjennomsnittet. Utdanningsnivået i befolkningen er bedre enn landsgjennomsnittet. Andelen arbeidsledige og uføre er lavere enn landsgjennomsnittet. Trivselen på skolen er omtrent som gjennomsnittet. Røyken kommune har færre behandlinger i sykehus enn landsgjennomsnittet, bortsett fra når det gjelder KOLS, astma, psykiske lidelser og hoftebrudd. Representasjonen av kreft og type 2-diabetes er lavere enn gjennomsnittet. 8

9 Sykefravær : Tabellen nedenfor gir en oversikt over fraværet i kommunen etter fraværslengde og totalt. Årstall Data Sum av egenmelding 1,09 % 1,04 % 1,23 % Sum av 1-3dager 0,11 % 0,16 % 0,19 % Sum av 4-16 dager 0,89 % 1,06 % 1,06 % Sum av dager 1,23 % 1,25 % 1,43 % Sum av over 56 dager 7,18 % 5,37 % 4,27 % Sum av fravær totalt 10,50 % 8,88 % 8,18 % Totalt fravær i var 8,18 %. Det har altså vært en nedgang i fraværet det siste året. Røyken kommune er den kommunen i Buskerud med størst nedgang i legemeldt fravær i. Figuren nedenfor viser utviklingen i fraværet fra måned til måned de tre siste årene jan feb mar apr mai jun aug sep okt nov des Sykefraværet viste en positiv nedgang fra februar til august. Det ble en økning fra september til november. Det er normalt at sykefraværet øker noe utover høsten. Fraværet i de ulike sektorene fremkommer i årsberetningens del 2. Likestilling Røyken kommune arbeider for å fremme likestilling og hindre diskriminering i sin virksomhet. Røyken kommune har som overordnet prinsipp at oppgavene skal løses på lavest mulig nivå og alle medarbeiderne har et selvstendig ansvar for å bidra til dette, uansett kjønn, alder eller etnisk 9

10 bakgrunn. Under ellers like vilkår skal de som har utfordringer med å få innpass i arbeidslivet foretrekkes (funksjonshemmede, arbeidssøkere med minoritetsbakgrunn m.m). Tabell 1 Tabellen viser prosent av antall kvinner og menn i ulike sektorer i Røyken kommune pr Røyken kommune har størst andel kvinnelige arbeidstakere med unntak innenfor teknisk sektor. Bemanning i helse/omsorg og undervisning bekles vesentlig av kvinner. Vi kan se en liten økning av kvinneandelen innenfor teknisk sektor. Det er vanskelig å se at dette har noe element av diskriminering i seg, men kommunen er seg bevisst å tilstrebe og utjevne fordelingen av kvinner og menn i organisasjonen. Sektor Antall Andel Kvinner Menn Andel kvinner i % Andel menn i % I ALT Sentraladministrasjonen Oppvekst Grunnskole Barnehager Øvrig oppvekst Helse/sosial Administrasjon Alm helsevern PU Hjemhjelp/-sykepl Sosialhjelp Andre virksomheter Kultur Teknisk sektor Uoppgitt

11 Tabell 2 Tabellen viser lønnsutviklingen for fast- og timelønte i hoved- og bistillinger. I tabellen fremkommer det at menn gjennomgående har en noe høyere lønnsutvikling enn kvinner. Tall pr og basert på Pai- registeret. Kjønn Månedsfortjeneste Grunnlønn Endring i månedsfortjeneste Endring i grunnlønn Ansatte Årsverk Endring i årsverk Kvinner og menn ,6 % 5,7 % ,5 % Kvinner ,9 % 5,2 % ,8 % Menn ,7 % 7,5 % ,5 % Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret 12. mars Formålet med de etiske retningslinjene er å sikre kommunens innbyggere en respektfull og forsvarlig behandling i møte med kommunens ansatte. Retningslinjene skal også bidra til at virksomheten drives i tråd med gjeldende lover, regler og politiske vedtak. 11

12 Organisering 12

13 Tjenester som utføres i egne foretak: Nedenfor finnes en gjennomgang av tjenester som utføres i egne foretak, samarbeidsprosjekter og lignende. Vertskommunesamarbeid Vertskommune-samarbeid er regulert i kommunelovens kap 5. Samarbeidsformen innebærer at vertskommunen drifter og fører regnskap for en tjeneste som er felles for en eller flere samarbeidende kommuner. Røyken kommune er vertskommune for felles legevakt med Hurum kommune. et for legevakten fremgår av note 25. Hurum dekker sin andel av de faktiske kostnadene det enkelte år. Kostnaden fordeles etter innbyggertallet. De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Lier kommune er vertskommune for samarbeidet, som kalles Tilsynet for små avløpsanlegg. Dette er et selvkostområde som skal finansieres gjennom gebyrer. Budsjett og gebyrer for Røyken faststettes årlig av kommunestyret. Røyken kommune yter et tilskudd tilsvarende kr 6 pr innbygger til Betzy krisesenter. Beløpet er kroner og deflatorjusteres årlig. Drammen kommune er vertskommune for dette tilbudet. Det er til enhver tid mindre samarbeidsprosjekter og oppgaver mellom Røyken og omkringliggende kommuner. Denne oversikten er derfor ikke uttømmende, men nevner kun de største samarbeidsområdene. IKS-samarbeid Dette er en samarbeidsform hvor de samarbeidende kommunene danner et eget rettsubjekt (IKS) som drifter og fører regnskap for enheten. Årlige budsjetter skal vedtas av selskapets styre og representantskap. Eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser med en avtalt andel. Dette reguleres i kommunelovens 27 og tilhørende forskrift. Kemner og innfordring av kommunale krav utføres i et IKS-samarbeid mellom Drammen, Sande og Svelvik. Utgiftene fordeles i henhold til innbyggertallet i den enkelte kommune. IKT-drift utføres i et IKS-samarbeid mellom Drammen, Røyken, Sande, Svelvik og Nedre Eiker. I vedtektene er det fastsatt at Røyken kommune hefter for 15,9 % av kostnadene i samarbeidet. Kommunens sykehjemsplasser driftes i et IKS-samarbeid med Asker kommune (Bråset bo- og omsorgssenter). Kommunen hefter for en del av kostnadene som tilsvarer kommunens andel av plassene ved institusjonen. Kommuneadvokaten i Drammensregionen er et interkommunalt samarbeid mellom Drammen, Hurum, Nedre Eiker, Røyken, Sande og Svelvik. Fordeling av kostnader skjer etter innbyggertallet. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RFD) er et samarbeid mellom Drammen, Hurum, Røyken, Lier, Svelvik, Sande, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Modum. Renovasjon er et selvkostområde. 13

14 Kommunestyret vedtar gebyrsatser basert på budsjettforslag fra RFD for hvert enkelt år. Røykens eierandel i selskapet utgjør 10 %. Glitrevannverket er et interkommunalt selskap som forsyner kommunene, Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Frogn og en mindre del av Sande med vann. Røyken kommunes eierandel er 14,72 %. Røyken kommuneeier en andel på 9 % i Drammen havn IKS. Det er ikke gjort innskudd i dette selskapet. Havneloven hindrer uttak av utbytte. Midlene i selskapet skal benyttes til havneformål. Aksjeselskaper Kommunen har samlet sin eiendomsmasse i et aksjeselskap, Røyken Eiendom AS (REAS). Kommunen betaler en årlig leie som skal dekke renter, avdrag og FDV-kostnader i byggene. Kommunen eier 100 % av aksjene i REAS. Kommunen er videre ansvarlig for å dekke eventuelle endringer i rentenivå og FDV-kostnader gjennom den årlige husleien. REAS er unntatt fra skatteplikt, fordi selskapet har et allmennyttig formål. Røyken kommune eier 100 % av aksjene i eiendomsutviklingsselskapet Røyken eiendomsutvikling AS (REU). Selskapet eier arealer som tidligere var eid av kommunen eller REAS. Disse skal videreutvikles og eventuelt selges i regi av selskapet. For øvrig vises det til note 5 som gir en fullstendig oversikt over selskaper hvor kommunen har skutt inn aksjer eller andeler. 14

15 Kommentarer til regnskapet Driftsregnskapet Regulert budsjett Opprinnelig budsjett 2011 Tall i 1000 kroner DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger smessig mer-/mindreforbruk

16 Brutto driftsresultat viser kommunens brutto driftsinntekter fratrukket brutto driftsutgifter, inkludert avskrivningskostnader. Begrepet kan i stor grad sammenlignes med "driftsresultat" i resultatoppstillingen til bedrifter med regnskapsplikt etter regnskapsloven. Kommunens regnskap er gjort opp med et brutto driftsoverskudd på 13,0 mill. Dette er 31,2 mill bedre enn budsjettert. Netto driftsresultat kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et uttrykk for kommunenes økonomiske handlefrihet. Til forskjell fra brutto driftsresultat er det i netto driftsresultat gjort fradrag for netto rente- og avdragsbelastning, mens virkningen av avskrivningskostnadene er eliminert. Et netto driftsresultat på rundt 3 prosent over et lengre tidsrom er ansett som et tegn på en sunn kommuneøkonomi. Netto driftsresultat i ble et overskudd på 34,5 mill, eller 3,1 %. Dette er 34,4 mill bedre enn budsjett. Hovedårsaken til at netto driftsresultat er vesentlig bedre enn brutto driftsresultat, er at kommunen har inntektsført 6,2 mill i utbytte fra REU og at kommunens finanskostnader er lavere enn avskrivningskostnadene. Ubrukte midler som er øremerket til spesielle formål, er avsatt til bundne fond (13,6 mill). Videre er 2,8 mill avsatt til disposisjonsfond i tråd med kommunestyrets vedtak. 3,0 mill er overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Dette er 60 % av mva-refusjoner på investeringsprosjekter, samt 1,0 mill til fullfinansiering av Skolebakken. Etter at disse avsetningene er foretatt, gjenstår et udisponert mindreforbruk på 22,4 mill. Pr september var prognosen at kommunen ville få et regnskapsmessig mindreforbruk på 6,9 mill. Sluttresultatet ble altså 15,5 mill bedre enn prognostisert. Hovedårsakene til mindreforbruket i forhold til budsjett er høyere frie inntekter, lavere rentekostnader og bedre resultat enn budsjettert i enkelte virksomheter. Mindreforbruket ble også høyere enn antatt fordi kommunen ikke måtte sette av ekstra midler til private barnehager i. Ved utgangen av har kommunen et disposisjonsfond på 6,8 mill. Det vises til årsberetningens del 2 når det gjelder resultatet i de ulike virksomhetene. 16

17 Investeringsregnskapet Regulert budsjett Opprinnelig budsjett 2011 Tall i 1000 kroner INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert

18 Inntektene Salg av driftsmidler med 2,8 mill gjelder salg av kommunale tomter. Salget er 2,2 mill lavere enn budsjettert. Dette skyldes at 3 av 4 tomter er solgt. Den siste tomten må omreguleres. Det kan da budsjetteres med en salgsinntekt på 2,5 mill i Overføringen med krav til motytelse gjelder i hovedsak refusjon av kostnader i fm vei, vann og avløp på Follestad industriområde, samt delfinansiering av kryssing av vei på Spikkestad. Budsjettavviket på denne posten skyldes at beløpene ikke er budsjettert hverken på inntekts eller utgiftssiden. Utgiftene Sum utgifter er ca 42,6 mill lavere enn budsjettert. Avviket er hovedsakelig knyttet til kommunens egen tjenesteproduksjon. Hovedårsaken er mindreforbruk på Kommunalteknikk innen vann, avløp og vei. Ubrukte investeringsmidler i pågående prosjekter blir foreslått overført til 2013 i en egen kommunestyresak våren Finansiering Investeringene er i all hovedsak finansiert med bruk av lån. Det er overført 3,1 mill fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Dette gjelder pliktig andel av mva-refusjoner fra investeringer som skal inntektsføres i investeringsregnskapet i følge regnskapsforskriften samt en overføring fra drift til investering på 1,0 mill jfr. vedtak i sak 12/

19 Gjennomgang av de ulike prosjektene 0201 Mortensrud fyllplass oppr budsj rev. budsj Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato 2013 Kommentar: Det ble bevilget 4,0 mill til prosjektet i. I tillegg er det bevilget 3,4 mill i 2013 for å fullfinansiere prosjektet. Prosjekteringen ble gjennomført vår/sommer. Anbudskonkurranse med valg av entreprenør ble gjennomført sommer/høst. Fylkesmannen godtok plan for avslutning av fyllplass i 2011, men kom med reviderte krav i. I tillegg oppnådde man ikke avtale med grunneier. Planene måtte revideres høsten og byggesøknaden fremmet for behandling i Godkjent IG i april 2013 og anlegget er nå gangsatt. Prosjektet fullføres i Egenkapitalinnskudd KLP oppr budsj rev. budsj Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Årlig egenkapitalinnskudd til KLP (sykepleierordningen). Tilskuddet er budsjettert også i Infridde boliglån etc. oppr budsj rev. budsj Gjenstående Gjenstående Gjenstående Utgifter Inntekter Evt prognose 2013 Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Dette er en ubudsjettert inntekt som gjelder innfrielse av etablerings- og utbedringslån (Utgått ordning). Midlene kan brukes til å finansiere merforbruk i andre prosjekter. 19

20 0227 Startlån oppr budsj rev. budsj Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Årets vedtatte låneopptak på 30 mill sammen med innestående midler fra 2011 på 29,4 mill gir samlet disponibelt 59,4 mill for utlån i. Pr er 23,4 mill av kvoten ikke utlånt. Disponible lånemidler er overført til bundet investeringsfond. I tillegg er det vedtatt låneopptak med inntil 30 mill i utlån egne midler oppr budsj rev. budsj Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Beløpet gjelder avdrag på lån som videreformidles til Boligstiftelsen. Utgiftene til avdrag dekkes av inntekter fra boligstiftelsen 0235 PC-skap, oppbevaring, lading - elever oppr budsj rev. budsj Gjenstående Gjenstående Gjenstående Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Investeringen er gjennomført som planlagt. Planlagt antall PCer er innkjøpt til ungdomsskolen. Mindreforbruket foreslås ikke overført til 2013, fordi det er bevilget ytterligere 1,680 mill i budsjett Restsummen på 0,3 mill foreslås brukt til å finansiere merforbruk i andre prosjekter. 20

21 0243 Applikasjonsinvesteringer oppr budsj rev. budsj Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Beløpet gjelder investeringer i applikasjoner regi av DIKT i henhold til egen handlingsplan. Merforbruket på 0,6 mill dekkes inn av mindreforbruk i prosjekt 0235 og Det er bevilget 2,3 mill til området i Helsenett - Samhandlingsreformen oppr budsj rev. budsj Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato 2013 Kommentar: Midlene skal gå til et meldingsutvekslingssystem/prosjekt som sluttføres neste år. Ubrukte midler vil bli foreslått overført til I tillegg er det bevilget 0,6 mill til prosjektet i Generell IKT, Nettverkspunkter oppr budsj rev. budsj Gjenstående Gjenstående Gjenstående Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Prosjektet har et mindreforbruk på 0,8 mill. Ubrukte midler trengs ikke overføres til 2013 fordi det er bevilget 1,2 mill til generelle IKT investeringer i budsjett Restsummen på 0,8 mill foreslås brukt til å dekke merforbruk i andre prosjekter. 21

22 0247 IT-investering oppr budsj rev. budsj Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Dette er et investeringstilskudd til DIKT (hardware). Ubrukte midler trengs ikke overføres til Det er budsjettert med 1,9 mill i budsjett Restsummen på 0,1 mill foreslås brukt til å dekke merforbruk i andre prosjekter Røyken kirke oppr budsj rev. budsj Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Bevilgningen er overført til kirken. Det er sendt søknad til Riksantikvaren om restaurering av kortak og av veggene i koret. Riksantikvaren har pr. dags dato ikke svart på søknaden. Det må foreligge prosjektgodkjenning fra riksantikvaren før arbeidet settes i gang. Prosjektleder foreslår for Riksantikvaren at restaureringsprosjektet av kor, korvegger, vindu i kor og altertavle blir delt i fire ulike prosjekter. Det er bevilget ytterligere 0,5 mill til prosjektet i Utstyr kirkegårdene oppr budsj rev. budsj Gjenstående Gjenstående Gjenstående Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Bevilgningen er overført til kirken. Nyere bruktbil og ny klipper er kjøpt inn og er i full bruk. Det er bevilget 0,5 mill til brannsikring i kirkene i

23 0269 Finansiering oppr budsj rev. budsj Utgifter Inntekter Evt prognose 2013 Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Prosjektet omfatter samlet oversikt over felles finansiering i investeringsprosjekter. Inntektene gjelder bruk av lån med 33,1 mill, bruk av ubundne kapitalfond med 2,4 mill og bruk av tidligere års overskudd med 1,8 mill. Det er også overført 1,0 mill fra driftsbudsjettet for å fullfinansiere Skolebakken (Slemmestad). Finansieringen inntektsføres årlig i takt med gjennomføringen av prosjektene DIFI-prosjekt oppr budsj rev. budsj Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Midlene er overført fra De vil bli foreslått overført til neste år til videreutvikling av crm-system og intranettet Arkivsystem oppr budsj rev. budsj Gjenstående Gjenstående Gjenstående Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Midlene er overført fra Prosjektet gjelder opprydding i gamle arkiver og ferdigstilles innenfor budsjett i. Midler som blir igjen foreslås brukt til å dekke merforbruk i andre prosjekter. 23

24 0275 PDA i hjemmetjenesten oppr budsj rev. budsj Utgifter Inntekter Evt prognose 2013 Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Investeringsbudsjettet er avsluttet og PDA er tatt i bruk som rapporteringsverktøy. Fremtidig utskiftning av PDAer vil være en driftsutgift. Ledige midler kan derfor benyttes til å dekke merforbruk i andre prosjekter Lærebøker skole oppr budsj rev. budsj Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Anskaffelsen er gjennomført som planlagt. Anskaffelser i 2013 vil bli finansiert gjennom driftsbudsjettet Hernestangen oppr budsj rev. budsj Gjenstående Gjenstående Gjenstående Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: (Se også prosjekt 0506) prosjektet ferdigstilles seinhøsten. Budsjett er flyttet til

25 0506 Hernestangen servicebygg oppr budsj rev. budsj Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato 2013 Kommentar: Prosjektet sees i sammenheng med prosjekt Se kommentar ovenfor. Prosjektets ramme ble økt med 0,441 mill i 1. tertialmelding. Prosjektet sluttføres i Det er søkt spillemidler, som det avventes svar på. Ubrukte midler pr må overføres til 2013 for å sluttføre prosjektet Innløsing Oredalen RK's 24% andel oppr budsj rev. budsj Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Dette er en ubudsjettert inntekt fra salg av anleggsmidler fra næringsdelen til Oredalen fyllplass 0519 EU-prosjekt geologi/industri materiell oppr budsj rev. budsj Gjenstående Gjenstående Gjenstående Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Budsjettmidlene er overført fra 2011, men vil ikke bli benyttet. Prosjektet ble ferdig med forestilling "plassen forteller" under kulturuka i april. Ingen midler foreslås overført til

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

DEL 2 ÅRSBERETNING 2010... 57 1. Innledning... 57 2. Oppsummering regnskapsresultat 2010... 57 3. Balanseregnskapet... 57 3.1 Pensjonsforpliktelse...

DEL 2 ÅRSBERETNING 2010... 57 1. Innledning... 57 2. Oppsummering regnskapsresultat 2010... 57 3. Balanseregnskapet... 57 3.1 Pensjonsforpliktelse... DEL 2 ÅRSBERETNING 2010... 57 1. Innledning... 57 2. Oppsummering regnskapsresultat 2010... 57 3. Balanseregnskapet... 57 3.1 Pensjonsforpliktelse... 59 3.2 Langsiktig gjeld.... 59 3.3 Arbeidskapital....

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Innledning... 4 Sentrale utviklingstrekk... 5 Befolkning... 5 Arbeidsledighet... 6 Folkehelseprofilen... 7. Sykefravær... 58

Innledning... 4 Sentrale utviklingstrekk... 5 Befolkning... 5 Arbeidsledighet... 6 Folkehelseprofilen... 7. Sykefravær... 58 ÅRSBERETNING Innhold Innledning... 4 Sentrale utviklingstrekk... 5 Befolkning... 5 Arbeidsledighet... 6 Folkehelseprofilen... 7 Sykefravær... 8 Likestilling... 8 Etiske retningslinjer... 10 Organisering...

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Balansen... 39. Den økonomiske utviklingen... 45

Balansen... 39. Den økonomiske utviklingen... 45 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Innledning... 4 Sentrale utviklingstrekk... 5 Befolkning... 5 Arbeidsledighet... 6 Folkehelseprofilen... 7 Sykefravær :... 8 Likestilling :... 9 Etiske retningslinjer... 10 Organisering...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Røyken kommune. Årsregnskap 2012. Side 1

Røyken kommune. Årsregnskap 2012. Side 1 Røyken kommune Årsregnskap 2012 Side 1 Innhold Innledning... 3 sskjema 1A Driftsregnskapet... 5 sskjema 1B Driftset fordelt på virksomhet... 6 sskjema 2A Investeringsregnskapet... 8 sskjema 2B Investeringsregnskapet

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Det fremlagte regnskapet fastsettes som Lunner kommune sitt årsregnskap for 2016.

Rådmannens innstilling: 1. Det fremlagte regnskapet fastsettes som Lunner kommune sitt årsregnskap for 2016. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6662/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Årsberetning og årsregnskap 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det fremlagte regnskapet fastsettes som

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer