Innledning Sentrale utviklingstrekk Folkevalgte og politisk sekretariat Overordnet ledelse, miljø og kriminalitetsforebyggende arbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning Sentrale utviklingstrekk Folkevalgte og politisk sekretariat Overordnet ledelse, miljø og kriminalitetsforebyggende arbeid"

Transkript

1 ÅRSBERETNING

2 Innhold Innledning... 4 Sentrale utviklingstrekk... 5 Befolkning... 5 Arbeidsledighet... 7 Folkehelseprofilen... 7 Sykefravær :... 9 Likestilling... 9 Etiske retningslinjer Organisering Kommentarer til regnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Balansen Den økonomiske utviklingen Finansforvaltning Gjeldsporteføljen Folkevalgte og politisk sekretariat Ressursbruk Analyse KOSTRA-tall Personalressurser Måloppnåelse av handlingsplanen Overordnet ledelse, miljø og kriminalitetsforebyggende arbeid Ressursbruk Analyse KOSTRA-tall Personalressurser Sykefravær Måloppnåelse av handlingsplanen IKT og kvalitet Ressursbruk Personalressurser Sykefravær Måloppnåelse av handlingsplanen Kultur Ressursbruk Analyse KOSTRA-tall Personalressurser Sykefravær Måloppnåelse av handlingsplanen Oppvekst Ressursbruk Analyse KOSTRA-tall Personalressurser Sykefravær Måloppnåelse av handlingsplanen Helse- og omsorg Ressursbruk Analyse KOSTRA-tall

3 Personalressurser Sykefravær Måloppnåelse av handlingsplanen Teknisk Ressursbruk Analyse KOSTRA-tall Personalressurser Sykefravær Måloppnåelse av handlingsplanen

4 Innledning I årsberetningen skal det i følge kommunelovens 48 gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak for å sikre en høy etisk standard og likestilling i virksomheten. Årsberetningen gir dessuten en endelig og samlet tilbakemelding til kommunestyret om måloppnåelsen av handlingsplanen for. Den gir også en kortfattet oppsummering av det økonomiske resultatet til virksomhetene, utviklingen i tjenesteproduksjonen, status i bemanningen og viktige utfordringer fremover. Kommunestyret vedtok i møte den nytt reglement for finansforvaltning i Røyken Kommune. I henhold til reglementet skal Kommunestyret motta rapport hvert tertial og det skal utarbeides en årsmelding ved hver årsavslutning. Denne rapporteringen er innarbeidet som et eget kapittel i årsberetningen. Årsberetningen består av en fellesdel og en del for hver sektor, oppdelt etter samme mal som handlingsplanen og budsjettet. KOSTRA-nøkkeltallene i fellesdelen er foreløpige tall som er innrapportert fra kommunene i forbindelse med årsoppgjøret. Endelige kvalitetssikrede tall er tilgjengelige på fra ca juni

5 Sentrale utviklingstrekk Befolkning Figuren nedenfor viser alderssammensetningen i befolkningen i Norge og Røyken kommune i. Figuren viser at Røykens befolkning består av flere unge og færre eldre enn i landet sett under ett. Totalt bodde det personer i Røyken pr Befolkningsveksten var 2,5 % eller 484 personer i Røyken i fjor. For landet totalt var veksten 1,3 %. Figuren nedenfor viser den prosentvise endringen i de ulike aldersgruppene for Røyken kommune de neste 10 årene, i følge middels-alternativet til Statistisk sentralbyrå. 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0-5 år 6-15 år år 67 år eller eldre 0,2 0 5

6 Gruppene 0-5 år og 1-15 år vil få relativt liten endring, mens år vil øke med 18 %. Gruppen over 67 år vil øke med hele 55 % i perioden. Total befolkningsvekst i Røyken kommune er antatt å bli 19 %. Det tilsvarer en befolkning på i Trenden er lik i resten av landet med hensyn til at de over 67 år vil øke mest, men ikke så dramatisk som i Røyken kommune. Veksten i gruppen år forventes å vokse mindre i landet totalt enn i Røyken. Total befolkningsvekst forventes å bli 13 % i Norge mens den ligger an til 19 % i Røyken de neste 10 årene. Figuren nedenfor viser alderssammensetningen i Røyken i 2002, og 2022 (prognose) år 6-15 år år 67 år eller eldre Denne figuren viser også at den voksne befolkningsgruppen vil vokse mest i antall, og at de eldre vil vokse prosentvis mest. Figuren viser dessuten at befolkningsprognosen til SSB i stor grad er en videreføring av trenden de siste 10 årene. Hvilke grupper som flytter til kommunen avhenger i stor grad av hvilke utbyggingsprosjekter som realiseres. Historisk sett har prognosene for Røyken vist seg og treffe best for gruppen over 67 år da denne gruppen har flyttet minst på tvers av kommunegrenser. 6

7 jan.08 mai.08 sep.08 jan.09 mai.09 sep.09 jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Arbeidsledighet Arbeidsledigheten i Røyken ligger lavere enn landsgjennomsnittet. 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Røyken Hele landet 0,5 0 Pr var ledigheten i Røyken 1,8 % mens landsgjennomsnittet var 2,4 %. Det siste året har det vært lave ledighetstall for både Røyken og landet for øvrig. Folkehelseprofilen Fra 1. januar trådte lov om folkehelsearbeid i kraft. Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og hvilke faktorer som kan påvirkes. Se Nedenfor gjengis noen funn fra folkehelseundersøkelsen. I oversikten betyr forholdstall = 100 at situasjonen er lik landsgjennomsnittet. Tema Indikator Røyken Buskerud kommune Om befolkningen Forventet levealder menn 77,1 77 Forventet levealder kvinner 82,5 81,9 Innvandrere og norskfødte m innv foreldre (%) Levekår Uføretrygdede år (%) 1,6 2,4 Barn av enslige forsørgere (%) Miljø Personskader behandlet i sykehus (pr innbygger) Skole Trives på skolen, 10. kl. (Gjennomsnitt siste 5 år) Frafall i videregående Helse og sykdom Psykisk lidelse, behandlet i prim h tj (pr

8 1000 innb) KOLS, behandlet i sykehus (pr 1000 innb) Kreft, nye tilfeller pr innb Type 2-diabetes, legemiddelbrukere pr innb Hoftebrudd behandlet i sykehus pr ,4 2,2 innb Vaksinasjonsdekning, 6 åringer (%) 91,6 93,2 Røyken kommune har en ung befolkning sammenlignet med landsgjennomsnittet. Forventet levealder er omtrent som gjennomsnittet. Utdanningsnivået i befolkningen er bedre enn landsgjennomsnittet. Andelen arbeidsledige og uføre er lavere enn landsgjennomsnittet. Trivselen på skolen er omtrent som gjennomsnittet. Røyken kommune har færre behandlinger i sykehus enn landsgjennomsnittet, bortsett fra når det gjelder KOLS, astma, psykiske lidelser og hoftebrudd. Representasjonen av kreft og type 2-diabetes er lavere enn gjennomsnittet. 8

9 Sykefravær : Tabellen nedenfor gir en oversikt over fraværet i kommunen etter fraværslengde og totalt. Årstall Data Sum av egenmelding 1,09 % 1,04 % 1,23 % Sum av 1-3dager 0,11 % 0,16 % 0,19 % Sum av 4-16 dager 0,89 % 1,06 % 1,06 % Sum av dager 1,23 % 1,25 % 1,43 % Sum av over 56 dager 7,18 % 5,37 % 4,27 % Sum av fravær totalt 10,50 % 8,88 % 8,18 % Totalt fravær i var 8,18 %. Det har altså vært en nedgang i fraværet det siste året. Røyken kommune er den kommunen i Buskerud med størst nedgang i legemeldt fravær i. Figuren nedenfor viser utviklingen i fraværet fra måned til måned de tre siste årene jan feb mar apr mai jun aug sep okt nov des Sykefraværet viste en positiv nedgang fra februar til august. Det ble en økning fra september til november. Det er normalt at sykefraværet øker noe utover høsten. Fraværet i de ulike sektorene fremkommer i årsberetningens del 2. Likestilling Røyken kommune arbeider for å fremme likestilling og hindre diskriminering i sin virksomhet. Røyken kommune har som overordnet prinsipp at oppgavene skal løses på lavest mulig nivå og alle medarbeiderne har et selvstendig ansvar for å bidra til dette, uansett kjønn, alder eller etnisk 9

10 bakgrunn. Under ellers like vilkår skal de som har utfordringer med å få innpass i arbeidslivet foretrekkes (funksjonshemmede, arbeidssøkere med minoritetsbakgrunn m.m). Tabell 1 Tabellen viser prosent av antall kvinner og menn i ulike sektorer i Røyken kommune pr Røyken kommune har størst andel kvinnelige arbeidstakere med unntak innenfor teknisk sektor. Bemanning i helse/omsorg og undervisning bekles vesentlig av kvinner. Vi kan se en liten økning av kvinneandelen innenfor teknisk sektor. Det er vanskelig å se at dette har noe element av diskriminering i seg, men kommunen er seg bevisst å tilstrebe og utjevne fordelingen av kvinner og menn i organisasjonen. Sektor Antall Andel Kvinner Menn Andel kvinner i % Andel menn i % I ALT Sentraladministrasjonen Oppvekst Grunnskole Barnehager Øvrig oppvekst Helse/sosial Administrasjon Alm helsevern PU Hjemhjelp/-sykepl Sosialhjelp Andre virksomheter Kultur Teknisk sektor Uoppgitt

11 Tabell 2 Tabellen viser lønnsutviklingen for fast- og timelønte i hoved- og bistillinger. I tabellen fremkommer det at menn gjennomgående har en noe høyere lønnsutvikling enn kvinner. Tall pr og basert på Pai- registeret. Kjønn Månedsfortjeneste Grunnlønn Endring i månedsfortjeneste Endring i grunnlønn Ansatte Årsverk Endring i årsverk Kvinner og menn ,6 % 5,7 % ,5 % Kvinner ,9 % 5,2 % ,8 % Menn ,7 % 7,5 % ,5 % Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret 12. mars Formålet med de etiske retningslinjene er å sikre kommunens innbyggere en respektfull og forsvarlig behandling i møte med kommunens ansatte. Retningslinjene skal også bidra til at virksomheten drives i tråd med gjeldende lover, regler og politiske vedtak. 11

12 Organisering 12

13 Tjenester som utføres i egne foretak: Nedenfor finnes en gjennomgang av tjenester som utføres i egne foretak, samarbeidsprosjekter og lignende. Vertskommunesamarbeid Vertskommune-samarbeid er regulert i kommunelovens kap 5. Samarbeidsformen innebærer at vertskommunen drifter og fører regnskap for en tjeneste som er felles for en eller flere samarbeidende kommuner. Røyken kommune er vertskommune for felles legevakt med Hurum kommune. et for legevakten fremgår av note 25. Hurum dekker sin andel av de faktiske kostnadene det enkelte år. Kostnaden fordeles etter innbyggertallet. De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Lier kommune er vertskommune for samarbeidet, som kalles Tilsynet for små avløpsanlegg. Dette er et selvkostområde som skal finansieres gjennom gebyrer. Budsjett og gebyrer for Røyken faststettes årlig av kommunestyret. Røyken kommune yter et tilskudd tilsvarende kr 6 pr innbygger til Betzy krisesenter. Beløpet er kroner og deflatorjusteres årlig. Drammen kommune er vertskommune for dette tilbudet. Det er til enhver tid mindre samarbeidsprosjekter og oppgaver mellom Røyken og omkringliggende kommuner. Denne oversikten er derfor ikke uttømmende, men nevner kun de største samarbeidsområdene. IKS-samarbeid Dette er en samarbeidsform hvor de samarbeidende kommunene danner et eget rettsubjekt (IKS) som drifter og fører regnskap for enheten. Årlige budsjetter skal vedtas av selskapets styre og representantskap. Eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser med en avtalt andel. Dette reguleres i kommunelovens 27 og tilhørende forskrift. Kemner og innfordring av kommunale krav utføres i et IKS-samarbeid mellom Drammen, Sande og Svelvik. Utgiftene fordeles i henhold til innbyggertallet i den enkelte kommune. IKT-drift utføres i et IKS-samarbeid mellom Drammen, Røyken, Sande, Svelvik og Nedre Eiker. I vedtektene er det fastsatt at Røyken kommune hefter for 15,9 % av kostnadene i samarbeidet. Kommunens sykehjemsplasser driftes i et IKS-samarbeid med Asker kommune (Bråset bo- og omsorgssenter). Kommunen hefter for en del av kostnadene som tilsvarer kommunens andel av plassene ved institusjonen. Kommuneadvokaten i Drammensregionen er et interkommunalt samarbeid mellom Drammen, Hurum, Nedre Eiker, Røyken, Sande og Svelvik. Fordeling av kostnader skjer etter innbyggertallet. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RFD) er et samarbeid mellom Drammen, Hurum, Røyken, Lier, Svelvik, Sande, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Modum. Renovasjon er et selvkostområde. 13

14 Kommunestyret vedtar gebyrsatser basert på budsjettforslag fra RFD for hvert enkelt år. Røykens eierandel i selskapet utgjør 10 %. Glitrevannverket er et interkommunalt selskap som forsyner kommunene, Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Frogn og en mindre del av Sande med vann. Røyken kommunes eierandel er 14,72 %. Røyken kommuneeier en andel på 9 % i Drammen havn IKS. Det er ikke gjort innskudd i dette selskapet. Havneloven hindrer uttak av utbytte. Midlene i selskapet skal benyttes til havneformål. Aksjeselskaper Kommunen har samlet sin eiendomsmasse i et aksjeselskap, Røyken Eiendom AS (REAS). Kommunen betaler en årlig leie som skal dekke renter, avdrag og FDV-kostnader i byggene. Kommunen eier 100 % av aksjene i REAS. Kommunen er videre ansvarlig for å dekke eventuelle endringer i rentenivå og FDV-kostnader gjennom den årlige husleien. REAS er unntatt fra skatteplikt, fordi selskapet har et allmennyttig formål. Røyken kommune eier 100 % av aksjene i eiendomsutviklingsselskapet Røyken eiendomsutvikling AS (REU). Selskapet eier arealer som tidligere var eid av kommunen eller REAS. Disse skal videreutvikles og eventuelt selges i regi av selskapet. For øvrig vises det til note 5 som gir en fullstendig oversikt over selskaper hvor kommunen har skutt inn aksjer eller andeler. 14

15 Kommentarer til regnskapet Driftsregnskapet Regulert budsjett Opprinnelig budsjett 2011 Tall i 1000 kroner DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger smessig mer-/mindreforbruk

16 Brutto driftsresultat viser kommunens brutto driftsinntekter fratrukket brutto driftsutgifter, inkludert avskrivningskostnader. Begrepet kan i stor grad sammenlignes med "driftsresultat" i resultatoppstillingen til bedrifter med regnskapsplikt etter regnskapsloven. Kommunens regnskap er gjort opp med et brutto driftsoverskudd på 13,0 mill. Dette er 31,2 mill bedre enn budsjettert. Netto driftsresultat kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et uttrykk for kommunenes økonomiske handlefrihet. Til forskjell fra brutto driftsresultat er det i netto driftsresultat gjort fradrag for netto rente- og avdragsbelastning, mens virkningen av avskrivningskostnadene er eliminert. Et netto driftsresultat på rundt 3 prosent over et lengre tidsrom er ansett som et tegn på en sunn kommuneøkonomi. Netto driftsresultat i ble et overskudd på 34,5 mill, eller 3,1 %. Dette er 34,4 mill bedre enn budsjett. Hovedårsaken til at netto driftsresultat er vesentlig bedre enn brutto driftsresultat, er at kommunen har inntektsført 6,2 mill i utbytte fra REU og at kommunens finanskostnader er lavere enn avskrivningskostnadene. Ubrukte midler som er øremerket til spesielle formål, er avsatt til bundne fond (13,6 mill). Videre er 2,8 mill avsatt til disposisjonsfond i tråd med kommunestyrets vedtak. 3,0 mill er overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Dette er 60 % av mva-refusjoner på investeringsprosjekter, samt 1,0 mill til fullfinansiering av Skolebakken. Etter at disse avsetningene er foretatt, gjenstår et udisponert mindreforbruk på 22,4 mill. Pr september var prognosen at kommunen ville få et regnskapsmessig mindreforbruk på 6,9 mill. Sluttresultatet ble altså 15,5 mill bedre enn prognostisert. Hovedårsakene til mindreforbruket i forhold til budsjett er høyere frie inntekter, lavere rentekostnader og bedre resultat enn budsjettert i enkelte virksomheter. Mindreforbruket ble også høyere enn antatt fordi kommunen ikke måtte sette av ekstra midler til private barnehager i. Ved utgangen av har kommunen et disposisjonsfond på 6,8 mill. Det vises til årsberetningens del 2 når det gjelder resultatet i de ulike virksomhetene. 16

17 Investeringsregnskapet Regulert budsjett Opprinnelig budsjett 2011 Tall i 1000 kroner INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert

18 Inntektene Salg av driftsmidler med 2,8 mill gjelder salg av kommunale tomter. Salget er 2,2 mill lavere enn budsjettert. Dette skyldes at 3 av 4 tomter er solgt. Den siste tomten må omreguleres. Det kan da budsjetteres med en salgsinntekt på 2,5 mill i Overføringen med krav til motytelse gjelder i hovedsak refusjon av kostnader i fm vei, vann og avløp på Follestad industriområde, samt delfinansiering av kryssing av vei på Spikkestad. Budsjettavviket på denne posten skyldes at beløpene ikke er budsjettert hverken på inntekts eller utgiftssiden. Utgiftene Sum utgifter er ca 42,6 mill lavere enn budsjettert. Avviket er hovedsakelig knyttet til kommunens egen tjenesteproduksjon. Hovedårsaken er mindreforbruk på Kommunalteknikk innen vann, avløp og vei. Ubrukte investeringsmidler i pågående prosjekter blir foreslått overført til 2013 i en egen kommunestyresak våren Finansiering Investeringene er i all hovedsak finansiert med bruk av lån. Det er overført 3,1 mill fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Dette gjelder pliktig andel av mva-refusjoner fra investeringer som skal inntektsføres i investeringsregnskapet i følge regnskapsforskriften samt en overføring fra drift til investering på 1,0 mill jfr. vedtak i sak 12/

19 Gjennomgang av de ulike prosjektene 0201 Mortensrud fyllplass oppr budsj rev. budsj Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato 2013 Kommentar: Det ble bevilget 4,0 mill til prosjektet i. I tillegg er det bevilget 3,4 mill i 2013 for å fullfinansiere prosjektet. Prosjekteringen ble gjennomført vår/sommer. Anbudskonkurranse med valg av entreprenør ble gjennomført sommer/høst. Fylkesmannen godtok plan for avslutning av fyllplass i 2011, men kom med reviderte krav i. I tillegg oppnådde man ikke avtale med grunneier. Planene måtte revideres høsten og byggesøknaden fremmet for behandling i Godkjent IG i april 2013 og anlegget er nå gangsatt. Prosjektet fullføres i Egenkapitalinnskudd KLP oppr budsj rev. budsj Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Årlig egenkapitalinnskudd til KLP (sykepleierordningen). Tilskuddet er budsjettert også i Infridde boliglån etc. oppr budsj rev. budsj Gjenstående Gjenstående Gjenstående Utgifter Inntekter Evt prognose 2013 Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Dette er en ubudsjettert inntekt som gjelder innfrielse av etablerings- og utbedringslån (Utgått ordning). Midlene kan brukes til å finansiere merforbruk i andre prosjekter. 19

20 0227 Startlån oppr budsj rev. budsj Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Årets vedtatte låneopptak på 30 mill sammen med innestående midler fra 2011 på 29,4 mill gir samlet disponibelt 59,4 mill for utlån i. Pr er 23,4 mill av kvoten ikke utlånt. Disponible lånemidler er overført til bundet investeringsfond. I tillegg er det vedtatt låneopptak med inntil 30 mill i utlån egne midler oppr budsj rev. budsj Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Beløpet gjelder avdrag på lån som videreformidles til Boligstiftelsen. Utgiftene til avdrag dekkes av inntekter fra boligstiftelsen 0235 PC-skap, oppbevaring, lading - elever oppr budsj rev. budsj Gjenstående Gjenstående Gjenstående Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Investeringen er gjennomført som planlagt. Planlagt antall PCer er innkjøpt til ungdomsskolen. Mindreforbruket foreslås ikke overført til 2013, fordi det er bevilget ytterligere 1,680 mill i budsjett Restsummen på 0,3 mill foreslås brukt til å finansiere merforbruk i andre prosjekter. 20

21 0243 Applikasjonsinvesteringer oppr budsj rev. budsj Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Beløpet gjelder investeringer i applikasjoner regi av DIKT i henhold til egen handlingsplan. Merforbruket på 0,6 mill dekkes inn av mindreforbruk i prosjekt 0235 og Det er bevilget 2,3 mill til området i Helsenett - Samhandlingsreformen oppr budsj rev. budsj Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato 2013 Kommentar: Midlene skal gå til et meldingsutvekslingssystem/prosjekt som sluttføres neste år. Ubrukte midler vil bli foreslått overført til I tillegg er det bevilget 0,6 mill til prosjektet i Generell IKT, Nettverkspunkter oppr budsj rev. budsj Gjenstående Gjenstående Gjenstående Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Prosjektet har et mindreforbruk på 0,8 mill. Ubrukte midler trengs ikke overføres til 2013 fordi det er bevilget 1,2 mill til generelle IKT investeringer i budsjett Restsummen på 0,8 mill foreslås brukt til å dekke merforbruk i andre prosjekter. 21

22 0247 IT-investering oppr budsj rev. budsj Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Dette er et investeringstilskudd til DIKT (hardware). Ubrukte midler trengs ikke overføres til Det er budsjettert med 1,9 mill i budsjett Restsummen på 0,1 mill foreslås brukt til å dekke merforbruk i andre prosjekter Røyken kirke oppr budsj rev. budsj Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Bevilgningen er overført til kirken. Det er sendt søknad til Riksantikvaren om restaurering av kortak og av veggene i koret. Riksantikvaren har pr. dags dato ikke svart på søknaden. Det må foreligge prosjektgodkjenning fra riksantikvaren før arbeidet settes i gang. Prosjektleder foreslår for Riksantikvaren at restaureringsprosjektet av kor, korvegger, vindu i kor og altertavle blir delt i fire ulike prosjekter. Det er bevilget ytterligere 0,5 mill til prosjektet i Utstyr kirkegårdene oppr budsj rev. budsj Gjenstående Gjenstående Gjenstående Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Bevilgningen er overført til kirken. Nyere bruktbil og ny klipper er kjøpt inn og er i full bruk. Det er bevilget 0,5 mill til brannsikring i kirkene i

23 0269 Finansiering oppr budsj rev. budsj Utgifter Inntekter Evt prognose 2013 Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Prosjektet omfatter samlet oversikt over felles finansiering i investeringsprosjekter. Inntektene gjelder bruk av lån med 33,1 mill, bruk av ubundne kapitalfond med 2,4 mill og bruk av tidligere års overskudd med 1,8 mill. Det er også overført 1,0 mill fra driftsbudsjettet for å fullfinansiere Skolebakken (Slemmestad). Finansieringen inntektsføres årlig i takt med gjennomføringen av prosjektene DIFI-prosjekt oppr budsj rev. budsj Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Midlene er overført fra De vil bli foreslått overført til neste år til videreutvikling av crm-system og intranettet Arkivsystem oppr budsj rev. budsj Gjenstående Gjenstående Gjenstående Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Midlene er overført fra Prosjektet gjelder opprydding i gamle arkiver og ferdigstilles innenfor budsjett i. Midler som blir igjen foreslås brukt til å dekke merforbruk i andre prosjekter. 23

24 0275 PDA i hjemmetjenesten oppr budsj rev. budsj Utgifter Inntekter Evt prognose 2013 Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Investeringsbudsjettet er avsluttet og PDA er tatt i bruk som rapporteringsverktøy. Fremtidig utskiftning av PDAer vil være en driftsutgift. Ledige midler kan derfor benyttes til å dekke merforbruk i andre prosjekter Lærebøker skole oppr budsj rev. budsj Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Anskaffelsen er gjennomført som planlagt. Anskaffelser i 2013 vil bli finansiert gjennom driftsbudsjettet Hernestangen oppr budsj rev. budsj Gjenstående Gjenstående Gjenstående Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: (Se også prosjekt 0506) prosjektet ferdigstilles seinhøsten. Budsjett er flyttet til

25 0506 Hernestangen servicebygg oppr budsj rev. budsj Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato 2013 Kommentar: Prosjektet sees i sammenheng med prosjekt Se kommentar ovenfor. Prosjektets ramme ble økt med 0,441 mill i 1. tertialmelding. Prosjektet sluttføres i Det er søkt spillemidler, som det avventes svar på. Ubrukte midler pr må overføres til 2013 for å sluttføre prosjektet Innløsing Oredalen RK's 24% andel oppr budsj rev. budsj Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Dette er en ubudsjettert inntekt fra salg av anleggsmidler fra næringsdelen til Oredalen fyllplass 0519 EU-prosjekt geologi/industri materiell oppr budsj rev. budsj Gjenstående Gjenstående Gjenstående Evt prognose 2013 Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato Kommentar: Budsjettmidlene er overført fra 2011, men vil ikke bli benyttet. Prosjektet ble ferdig med forestilling "plassen forteller" under kulturuka i april. Ingen midler foreslås overført til

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2. FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Analyse av regnskap 2009 2 1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Kommuneblomst: Linnea

Kommuneblomst: Linnea Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS BETRAKTNINGER... 3 ØKONOMISK RESULTAT... 4 Driftsregnskapet... 5 Investeringsregnskapet... 12 Balanseregnskapet... 16 Balansen... 17 MEDARBEIDERE... 21 ORGANISASJON... 26

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Årsberetning 2013 Arendal kommune 2014

Årsberetning 2013 Arendal kommune 2014 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2. POLITISK ORGANISERING OG AKTIVITET... 5 2.1 Politisk organisering og aktivitet i kommunen 2013... 5 2.2 Arendalsuka 2013... 8 3. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer