Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark"

Transkript

1 Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

2 RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark 00 Rev. Dato Revisjonen gjelder Utarbeidet av: Stein Emilsen Pål Szilvay Kontrollert av: Knut Aalde Oppdragsansvarlig / avd.: Kimme Arnesen/ Areal og transport Sign.: Sign.: Oppdragsleder / avd.: Knut Aalde/ Areal og transport Sign. p:\141\ ski næringspark konferansesenter - trafikk og støyanalyse\08 rapporter\

3 Innhold 1 Innledning Dagens situasjon Eksisterende arealer Biladkomst Adkomst for gående og syklende Kollektivtransport Planforslaget Trafikkgenerering Gjeldende reguleringsplan Konferansesenter Flerbrukshaller Trafikale konsekvenser og avbøtende tiltak Støykonsekvenser Metode Støy fra parkering Støy fra tekniske anlegg Oppsummering og konklusjon i

4 1

5 1 Innledning På oppdrag for Ski Næringspark Tomter AS arbeider MAP Arkitekter AS med forslag til ny reguleringsplan for tomten Gnr/Bnr 141/91 i Ski Næringspark. Forslaget innebærer å endre reguleringsformålet på tomten fra industri til kontor, kurs- og konferansesenter. Sweco Norge AS er engasjert for å bistå med trafikale vurderinger. Figur 1 viser plasseringen av planområdet. Figur 1 - Tomtens beliggenhet (kilde:

6 2 Dagens situasjon 2.1 Eksisterende arealer Tomten består for det meste av et skogholt, i tillegg til Solli & Hoff Oppmåling AS som befinner seg lengst sørvest på tomten. Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt , og tomten er regulert til byggeområde for industri, bebyggelse for ervervsvirksomhet. Bilde 1 - Skogholtet og næringsvirksomheten på tomten Nord, øst og sør for tomten befinner det seg et industriområde. I vest grenser tomten delvis til et jorde og delvis til et boligområde. 2.2 Biladkomst Tomten har i dag adkomst både fra Glynitveien og Drømtorpjordet. Det er ikke mulig å kjøre over tomten fra Glynitveien til Drømtorpjordet. Trafikanter som ønsker å kjøre fra Glynitveien til Drømtorpjordet må kjøre via Kirkeveien. For å komme ut på hovedvegnettet fra Glynitveien, må man enten kjøre mot nord i Løkenveien til Kirkeveien, eller via Dynamitveien til Kjeppestadveien i sør. Adkomst eksisterende næring Glynitveien Bilde 2 - Adkomst til eksisterende næring fra Glynitveien

7 2.3 Adkomst for gående og syklende Fremkommeligheten for gående og syklende er god i nærheten av tomten. Langs hele Glynitveien er det anlagt gang- og sykkelveg. Nord for tomten går det en gang- og sykkelveg som forbinder Glynitveien med Drømtorpjordet. Gående og syklister kan dermed komme seg fra Glynitveien til Drømtorpjordet uten å ta seg helt opp til Kirkeveien. Fra Drømtorpjordet kan man sykle eller spasere langs Idrettsveien til Ski sentrum. Bilde 3 - Gang- og sykkelveg på nordsiden av tomten sett fra øst Innenfor en gangavstand på 600 meter fra tomten ligger i prinsippet hele Ski næringspark i øst, med Drømtorp videregående skole og med blant annet Kontra kulturskole og Ski kirke i nord.

8 2.4 Kollektivtransport Figur 2 viser et kartutsnitt der aktuelle holdeplasser og jernbanestasjoner for reisende til og fra tomten er navngitt. Kontra Ski st. Idrettsveien Antatt gangadkomst Drømtorp st. Ski næringspark Industriveien Holdeplass/stasjonGangavstand[m] Bussrutenr. Toglinjenr. Antallavganger kl.7-9 Antallavganger kl Figur 2 - Kart med aktuelle holdeplasser og stasjoner (kilde: Skibussterminal Skinæringsparkved ,906,911,951,963, Industriveien Idrettsveien Kontra Drømtorpvgs ,905,911og ,914og Skistasjon Drømtorpstasjon ,972,F4, ,550og Tabell 1 viser gangavstanden mellom holdeplassene og planområdet. Tallene må betraktes som omtrentlige mål. I tabellen står det også antall avganger med tog og buss i periodene kl og Tallene er hentet fra Tabell 1 - Gangavstand mellom holdeplasser og tomten Avstanden til Drømtorp stasjon og Industriveien er målt langs gangvegen som går ved jordet. Gangvegen er markert med en pil på Figur 2. Distansen til Ski stasjon er målt langs Idrettsveien og Sanderveien.

9 Med unntak av Ski bussterminal og Kontra, er det relativt få bussavganger fra holdeplassene. Den nærmeste bussholdeplassen er Idrettsveien, og denne betjenes kun av en ringrute som går én gang i timen mellom klokken 0925 og Flere av linjene er skolebusser som også tar med andre passasjerer. Disse rutene har naturlig nok ingen avganger midt på dagen. Kontra holdeplass er den nærmeste holdeplassen med forholdsvis bra frekvens på tilbudet, med en gangavstand på ca. 300 meter. Ski sentrum, med togstasjon og bussterminal, har en gangavstand på ca meter, høye frekvenser og et meget godt kollektivtilbud. I tillegg kommer Drømtorp stasjon, med en gangavstand på ca. 900 meter. Over døgnet går det ca. ett tog i time i hver retning fra Drømtorp stasjon. Totalt sett gir dette en akseptabel lokalisering av tomten med hensyn på kollektivtilbud. I følge Statens vegvesens Håndbok 232 Tilrettelegging for kollektivtransport på veg, bør ikke gangavstanden til lokallinjer være mer enn 500 meter. For langrutelinjer og regionbusser kan avstanden være betydelig lengre. Vi mener at meter, som er avstanden fra Ski sentrum, er en akseptabel avstand å gå. Ved spesielle arrangementer kan det også settes opp busser. Figur 3 - Avstand fra Ski stasjon, Drømtorp stasjon og Kontra 3 Planforslaget Det foreslås å endre reguleringsformål fra industri til kontor og kurs- og konferansesenter. På tomten planlegges det å bygge flerbrukshaller og et konferansesenter. I konferansesenteret skal det være en sal med sitteplasser. Det er tenkt at antall sitteplasser skal økes til i etter år. Flerbrukshallene vil få en størrelse på m 2 hver. Totalt bruksareal til hele bygningsmassen anslås til m 2.

10 Det forutsettes at parkering skal foregå i dagen, og den skisserte løsningen gir plass til cirka 200 parkeringsplasser. Adkomsten til tomten er lagt til Glynitveien, og det vil ikke være mulig å kjøre bil til tomten fra Drømtorpjordet. Figur 4 viser forslaget til bebyggelsesplan. Figur 4 - Forslag til bebyggelsesplan (kilde: MAP Arkitekter AS) I følge fremtidig eier av anlegget vil den kristelige menighet (DKM) bli fast leietaker av tomten. I perioder der DKM ikke bruker anlegget, er det tenkt utleid til aktiviteter som konferanser, kongresser, messer, konserter og andre kulturarrangementer. Når det ikke er noen store arrangementer, antar vi at flerbrukshallene vil bli brukt til fotballtreninger og lignende.

11 3.1 Trafikkgenerering Det foreligger lite erfaringsdata for trafikkgenerering fra messe- og konferansesenter og flerbrukshaller. Vurderingen av konsekvenser knyttet til utbyggingen vil derfor være beheftet med en betydelig usikkerhet Gjeldende reguleringsplan Gjeldende regulering for tomten er industri med erverv. 60 % utnyttelse av tomten gir en maksimal utnyttelse på m 2. Det er videre antatt at 70 % av tomten, tilsvarende m 2, benyttes til lager og 30 % av tomten, tilsvarende m 2, benyttes til kontorer. Genereringsfaktorer angitt i håndbok 146 viser en trafikkgenerering på 3,5 bilturer pr. 100 m 2 pr. døgn for lager og 8 bilturer pr. 100 m 2 pr. døgn for kontorer. Ved å benytte disse faktorene gir dette en døgntrafikk på ca. 800 kjt/døgn totalt til og fra tomten innenfor dagens regulering. Denne trafikkmengden er brukt som en referansesituasjon. Ved å benytte parkeringsnormen gir denne arealsammensetning i overkant av 200 p-plasser Konferansesenter Vanligvis vurderes trafikale konsekvenser ved hjelp av generert årsdøgntrafikk per kvadratmeter, ansatt, bolig eller lignende. Denne trafikken fordeler seg som regel forholdsvis jevnt over uken, eventuelt med noe endret trafikk i helgene. Et anlegg av typen som foreslås, vil i mange tilfeller være helt tomt og andre tilfeller fullt. Trafikken vil dermed i større grad være preget av topper enn trafikk knyttet til andre virksomheter. Etter vårt skjønn er det vel så interessant å gi en bedømmelse av hvor mye trafikk som genereres per døgn under spesielle arrangementer. Arrangement Vi har valgt å ta utgangspunkt i hvordan fremtidig eier ser for seg at DKM og andre leietakere Fest Fastmøte Arrangør DKM Hyppighetpå arrangement 1gang/måned 2ganger/uke Minimum besøkende Maksimum besøkende vil bruke anlegget. Tabell 2 viser mulig omfang med tanke på antall deltakere og hyppigheten på DKM sine arrangementer. Regulært Annenleietaker2ganger/måned Topp Stevne AnnenleietakerSjeldent DKM Tabell 2 - Anslått omfang av arrangementer i konferansesenteret Rapporten Trafikkmessige konsekvenser ved utbygging av BCC, Rambøll, er en trafikkanalyse skrevet for Stiftelsen Brunstad stevnested. Brunstad er et konferansesenter for DKM i Stokke i Vestfold. I rapporten heter det at DKM sine største arrangement i løpet av et år er påskestevnet, sommerstevnet og nyttårsstevnet. Vi antar at tilsvarende arrangementer vil finne sted i Ski næringspark, og at disse arrangementene vil være DKMs største gjennom

12 året. I rapporten henvises det til et gjennomsnitt på ca. 3 personer pr bil, med 4 personer pr bil for de største stevnene. Brukere Arrangement av senteret Arrangør vil komme med Personer/bil bil, kollektivtransport, sykkel eller som fotgjengere. Med hensyn på konferansesenteret, kan det tenkes at bil vil være dominerende, med innslag av kollektivreiser. Kollektivreisene kan enten gjennomføres med det ordinære rutetilbudet, eller ved hjelp av spesielt oppsatte busser. Regulært Tabell 3 viser antall personer pr. som benyttet i beregningene. Topp Annenleietaker 2 Stevne Fest Fastmøte DKM 2,5 3 Tabell 3 - Antatt bilbelegg Som nevnt foreligger det lite erfaringsdata for trafikkgenerering fra messer og konferansesentre. Det er derfor vanskelig å anslå hvor mange personer som ankommer arrangementene som bilfører, bilpassasjerer eller kollektivreisende. Vi har valgt å se på to scenarioer. Arrangement I det ene scenarioet ankommer 50 % av besøkende med bil til anlegget. I det andre scenarioet kommer alle besøkende til anlegget med bil. Med antagelsene beskrevet over, Fastmøte Antall besøkende kan trafikken beregnes 700områdetved50 %bildekning Bilturertil som i Tabell områdetved100 %bildekning Bilturertil Tabellen viser 28050%bildekning Døgntrafikkved både til tomten 280Døgntrafikkved 100%bildekning og 560 totaltrafikk til og fra tomten over døgn. Kolonnen med biltur til området er tilsvarende behovet for parkeringsplasser. Regulært Stevne Topp Fest Tabell 4 - Beregnet trafikk fra konferansesenteret Beregningene viser at de største arrangementene som ikke arrangeres av DKM vil tiltrekke seg mest trafikk. Den genererte trafikken med unntak av Topp ligger under trafikknivået til referansesituasjonen på 800 kjt/døgn. I henhold til våre beregninger vil 200 parkeringsplasser være tilstrekkelig ved de aller fleste arrangementene gitt en bildekning på 50 %. Ved 100 % bildekning er 200 p-plasser for lite til å dekke behovet. Ved Topp situasjon er det behov for 375 p-plasser ved 50 % kollektivdekning og 750 p-plasser ved 100 % bildekning.

13 3.1.3 Flerbrukshaller Også trafikkmengdene til flerbrukshallene er vanskelig å anslå. Dette skyldes dels at vi ikke vet hva hallene skal brukes til, og dels at vi ikke vet hvordan bruken vil variere over døgnet og året. Vi har valgt å bruke antall besøkende for å beregne trafikken. Forutsetningene er en kombinasjon av egne vurderinger og rapporten Sole skog skole og idrettsanlegg. Vestby kommune. Trafikale konsekvenser, Sweco, VirksomhetÅpnetimer går ut fra at hallene vil være åpne fra klokken 0800 til klokken På dagtid antar vi at det Idrettshalldagtid(8-15)Åpnetimer til sammen 7 kveld(15-22)personbesøk vil ankomme 7 dagtid(prtime)personbesøk 35 besøkende 35 kveld(prtime)bilandel hver 50 dagtid time. Skoleungdommer 5% kveld Bilandel 75% dag Personer/bil vil trolig 1,2 kveld Personer/bil utgjøre 1,5 en stor del av denne gruppen, og vi regner med at kun 5 % vil bruke bil. For ettermiddagen har vi antatt at antallet besøkende er 50 per time. Andelen som kjører eller blir kjørt antas å være 75 %. Forutsetningene er summert opp i Tabell 5. VirksomhetBesøkende Tabell Idrettshall 5 - Forutsetninger for beregning 595Bilturertil området Døgntrafikk av trafikkgenerering 185 for flerbrukshall 370 Forutsetningene beskrevet over gir biltrafikken som vist i Tabell 6. Tabellen viser både bilturer til området og total døgntrafikk. Tabell 6 - Generert trafikk fra flerbrukshallene Beregningene viser at flerbrukshallene genererer 185 bilturer per døgn til området. Bilene vil nødvendigvis også forlate tomten, slik at generert trafikk over døgnet blir 370 kjt/døgn. Dette er omtrent halvparten av referansesituasjonen. Under store tilstelninger i konferansesenteret, antar vi at hallene vil være forbeholdt de besøkende til arrangementene. Hallene vil da kunne benyttes til for eksempel bevertning, overnatting eller utstilling. De 185 bilturene til hallene vil dermed ikke genereres under de største arrangementene på konferansesenteret. Det vil være tilstrekkelig med parkering med hensyn på denne bruken av flerbrukshallene. 3.2 Trafikale konsekvenser og avbøtende tiltak Den genererte trafikken vil benytte enten Kirkeveien eller Kjeppestadveien for å komme til og fra den aktuelle tomten. Vi antar at den genererte trafikken til flerbrukshallene samt messe- og konferansesenteret ikke vil gi merkbare avviklingsproblemer på det overordnete vegnettet. Dette begrunner vi med at trafikken trolig vil fordele seg over flere timer, og at den neppe kommer til å sammenfalle med den vanlige rushtrafikken. Etter vårt skjønn vil den største utfordringen være knyttet til parkering. Beregningene viser, med unntak av Topp situasjonen, at konferansesenteret/ flerbrukshallene vil generere vesentlig mindre trafikk ved 50 % bildekning, enn potensialet

14 som ligger inne i dagens regulering. Ved 100 % bildekning og Stevne er det omtrent tilsvarende trafikk pr. døgn som dagens regulering gir rom for. Behovet for parkeringsplasser er sterkt knyttet opp mot kollektivandelen man oppnår, samt antall personer pr. bil. Jamfør beregningen av trafikkgenerering, 100 % bildekning, kan det et par ganger i året teoretisk oppstå et behov for 750 parkeringsplasser ved spesielle situasjoner. Det virkelige behovet vil imidlertid med stor sannsynlighet ligge under 750, og det vil være en viss grad av utskifting av parkerte biler. Som nevnt i kapittel 2.3 ligger tomten i umiddelbar nærhet til hele Ski næringspark, Drømtorp videregående skole, Kontra kulturskole og Ski kirke i nord. Dette gir muligheter for sambruk for kurs og konferansesenteret med virksomheter i nærområdet. Disse ligger innenfor gangavstand til planområdet. I henhold til våre beregninger vil 200 parkeringsplasser være tilstrekkelig ved de aller fleste arrangementene gitt at man oppnår en kollektiv- og gang/sykkel andel på 50 %. For å oppnå dette målet kan følgende tiltak utføres: Opprusting av Drømtorp stasjon. Stasjonen består i dag kun av et nedtagget leskur og en liten plattform, og totalinntrykket er en lite attraktiv stasjon. Som nevnt i kapittel 2.4, er det forholdsvis mange bussholdeplasser i nærheten av tomten. Frekvensene på linjene som betjener holdeplassene, er imidlertid lave. Det eksisterende busstilbudet er neppe attraktivt for de besøkende til kurs- og konferansesenteret, muligens med unntak av bussholdeplassen på Kontra. Vi tror ikke at det er realistisk å øke frekvensen på disse rutene, fordi arrangementene ikke finner sted så ofte. Derimot vil oppsetting av busser, for eksempel til og fra Ski stasjon, være et hensiktsmessig tiltak ved større arrangementer. Dette bør være enkelt å få til, og vil trolig ha positiv effekt for å øke andelen kollektivreisende. Begrenset parkering vil i seg selv være en faktor for å øke kollektivandelen. Bilde 4 - Drømtorp stasjon i eksisterende situasjon

15 Det er innhentet erfaringstall for Norges Varemesse på Lillestrøm som sammenligning. Dataene er hentet fra rapport NIBR rapport: 2003:13 og viser en kollektivandel på 37 %, 3 % gang/sykkel og en bilandel (sjåfør eller passasjer) på 60 % for Norges varemesse. Messen på Lillestrøm ligger meter fra jernbanestasjonen. Bussterminalen er lokalisert på samme sted, og kollektivtilbudet er minst like attraktivt som på Ski. Hvis man legger 60 % bilandel til grunn og 3 personer pr. bil vil et stevne ha et behov for 240 p- plasser. Basert på beregningene synes 200 parkeringsplasser noe lavt og det bør trolig økes. Det er ønskelig at samtlige biler parkerer på tomten, fordi lokalvegnettet ikke er egnet til gateparkering. Spesielt er parkering i Drømtorpveien og Idrettsveien ugunstig. Allerede i dag er det satt opp skilting som forbyr parkering i disse veiene. Også i Glynitveien er det parkering forbudt. Dersom parkeringsanlegget blir overbelastet, vil de besøkende se seg om etter andre steder for å sette fra seg bilen. I Ski næringspark finnes det andre parkeringsplasser som kan tenkes benyttet ved spesielt store arrangementer. 3.3 Støykonsekvenser Metode Støy fra trafikk på parkeringsarealer er beregnet ved bruk av nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy. Kildedata for P-plassen er basert på tysk metode 1 for estimering av utgangsnivå (i mangel av nordiske metoder). Geometri er basert på digitalt kartverk og manuelt digitaliserte foreløpige skisser av planlagte bygg Støy fra parkering Det er antatt følgende trafikksituasjon på P-plassen: 200 P-plasser i dagen 400 hendelser (kjøretøy ankommer eller kjøretøy forlater plass) I kveldsperioden Lydnivå er beregnet på fasader til nærliggende boliger og på terreng (høyde 2m). Resultat er vist Figur 5. Beregningene viser at døgnveid lydnivå fra parkeringsplass med gitt aktivitetsnivå gir LdenA på nærmeste boligfasader under 42 dba. Lydnivå på bakkeplan er under 40 dba. Gjennomsnittsnivå i kveldsperioden er ca 3dB høyere. Norske planretningslinjer for støy (T-1442 og veileder TA-2115) setter ingen konkrete grenser til denne type anlegg, men anbefaler grenseverdier som for vegtrafikk. Anbefalt grense for støy fra vegtrafikk: LdenA<= 55dBA Det er med andre ord i utgangspunktet god margin til anbefalt grense. Vi gjør oppmerksom på at overholdelse av grenseverdiene i T-1442 ikke medfører fravær av støyplager. I dette tilfellet 1 Guidelines for Noise Control at Roads (RLS-90) Published by the German Federal Ministry of Transport

16 er beregnet lydnivå fra P-anlegg lavt og margin til grenseverdi stor. Sannsynligheten for støykonflikt bør derfor være liten. Ved eventuelle endringer av antall P-plasser vil plassering av disse, antallet plasser og trafikkmønsteret ha betydning. En ren endring av kjøretøyfrekvens for den viste geometrien vil imidlertid ha relativt liten betydning. For eksempel vil beregnet lydnivå øke ca 3 db dersom antallet hendelser øker fra 400 til 800 kjøretøy.

17 Figur 5 Beregnet lydnivå fra P-plass (200 plasser I dagen, 400 P-hendelser på kveldstid). Resulterende LdenA

18 3.3.3 Støy fra tekniske anlegg Teknisk forskrift setter krav til støy fra tekniske anlegg tilknyttet de planlagte bygningene. Eksempelvis gjelder dette støy fra kjøleanlegg, luftavkast og inntak, porter og/eller lydanlegg. Avstand til nærmeste boliger er her ca 50m. Dette betyr at det er nødvendig å tilpasse plassering, eventuelt også typevalg, av utvendig støyende komponenter slik at støy til boliger og bolignære arealer overholdes. Gjennomføres dette vurderer vi det som uproblematisk å unngå støykonflikter med naboområder.

19 4 Oppsummering og konklusjon Tomten Gnr/Bnr 141/91 i Ski næringspark består i dag av et skogholt og noe næringsvirksomhet. MAP Arkitekter AS arbeider med et forslag til ny reguleringsplan der tomten foreslås omregulert til kontor og kurs- og konferansesenter. Senteret planlegges å gi plass til besøkende. Bruksarealet til bygningsmassen vil være m 2, og det planlegges å anlegge 200 parkeringsplasser. Sannsynligvis vil DKM bli fast leietaker. I perioder der DKM ikke bruker anlegget, vil det bli leid ut til andre leietakere. Våre beregninger viser at dagens regulering gir et potensial på cirka 800 kjt/døgn. Beregningene viser, med unntak av Topp situasjonen (opptrer sjeldent), at konferansesenteret/ flerbrukshallene vil generere mindre trafikk enn potensialet som ligger inne i dagens regulering. Vi anslår at en omregulering ikke vil påvirke trafikkavviklingen i Ski negativt. Dette skyldes at trafikken til anlegget vil ankomme og reise på tidspunkter som ikke sammenfaller med den alminnelige rushtrafikken. Etter vår mening vil den største trafikale utfordringen være knyttet til parkering. Beregningene viser at det teoretisk kan ankomme 750 biler under de største arrangementene. I virkeligheten vil tallet trolig ligge lavere da ikke alle bilene ankommer samtidig. Det vil foregå en viss utskiftning av besøkende og biler. Under de aller fleste arrangementene vil det komme langt færre besøkende. Parkeringsbehovet kan reduseres ved å tilrettelegge for kollektivtrafikk. Vi foreslår at dette gjøres ved å satse på tog til Ski og Drømtorp stasjon, og ved å sette opp busser fra Ski sentrum under større arrangementer. Beregningene viser at 200 parkeringsplasser vil være tilstrekkelig gitt at man oppnår en kollektivandel (inkl. gang/sykkel) på 50 %. Dette er en høy kollektivandel og det er trolig et behov for noen flere parkeringsplasser. Det forventes lavt støynivå fra parkeringsplass til boliger og god margin til aktuelle grenseverdier. Utvendige tekniske anlegg og installasjoner må tilpasses omgivelsene i senere planfase, og det vurderes da som uproblematisk å tilfredsstille krav til støy ved boliger fra anlegget.

NOTAT. Supplerende notat vedrørende utbygging på Brunstad kommentarer til spørsmål fra Statens vegvesen. 1. Bakgrunn

NOTAT. Supplerende notat vedrørende utbygging på Brunstad kommentarer til spørsmål fra Statens vegvesen. 1. Bakgrunn NOTAT Oppdrag Brunstad Conference Center Kunde Stiftelsen Brunstad Stevnested Notat nr. Nr 3 Til BCC v/ Tore Aslaksen Fra Rambøll v/ Øystein Ludvigsen Tema Planer for utbygging på Brunstad i regi av BCC

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 09/2473-16 Arknr.: GNR 141/91 Saksbehandler: Kristian Larsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 14/10 20.04.2010 OMREGULERING FRA INDUSTRI TIL KONTOR OG

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Parkering i Kongsberg sentrum

Parkering i Kongsberg sentrum Parkering i Kongsberg sentrum Versjon 08.03.2013 FORORD Notatet er utarbeidet av Analyse og Strategi AS i samarbeid med Asplan Viak AS i perioden oktober til februar 2013. Harald Ringset Sundlo (Analyse

Detaljer

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

Miklagard golfbane. Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE

Miklagard golfbane. Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE Miklagard golfbane Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE 20.03.2015 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 2 FORORD Det er utarbeidet forslag til å utvikle Miklagard golfbane med et nytt

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Rapport v 1 Utgave/dato: v2 / 2011-07-01 Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning rapport /// mai 2011 1 Oppdragsgiver Ruter AS Konsulent Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no 4 Innhold FORORD 3 1. BAKGRUNN 5 2. DAGENS SITUASJON

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter.

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter. Ruterrapport 2011:18 Versjon 2,0. 23.02.2012 Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter Ruter # SLUTTRAPPORT 2 (71) SENTRUMSPLAN FOR TRIKK OG BUSS SLUTTRAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt Bergen kommune: Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt 21.desember 2010 VISTA Utredning AS 2 Forord Bergen kommune har utlyst et parallelloppdrag, der 3 konsulentfirmaer har fått samme oppgave,

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer