Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark"

Transkript

1 Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

2 RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark 00 Rev. Dato Revisjonen gjelder Utarbeidet av: Stein Emilsen Pål Szilvay Kontrollert av: Knut Aalde Oppdragsansvarlig / avd.: Kimme Arnesen/ Areal og transport Sign.: Sign.: Oppdragsleder / avd.: Knut Aalde/ Areal og transport Sign. p:\141\ ski næringspark konferansesenter - trafikk og støyanalyse\08 rapporter\

3 Innhold 1 Innledning Dagens situasjon Eksisterende arealer Biladkomst Adkomst for gående og syklende Kollektivtransport Planforslaget Trafikkgenerering Gjeldende reguleringsplan Konferansesenter Flerbrukshaller Trafikale konsekvenser og avbøtende tiltak Støykonsekvenser Metode Støy fra parkering Støy fra tekniske anlegg Oppsummering og konklusjon i

4 1

5 1 Innledning På oppdrag for Ski Næringspark Tomter AS arbeider MAP Arkitekter AS med forslag til ny reguleringsplan for tomten Gnr/Bnr 141/91 i Ski Næringspark. Forslaget innebærer å endre reguleringsformålet på tomten fra industri til kontor, kurs- og konferansesenter. Sweco Norge AS er engasjert for å bistå med trafikale vurderinger. Figur 1 viser plasseringen av planområdet. Figur 1 - Tomtens beliggenhet (kilde:

6 2 Dagens situasjon 2.1 Eksisterende arealer Tomten består for det meste av et skogholt, i tillegg til Solli & Hoff Oppmåling AS som befinner seg lengst sørvest på tomten. Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt , og tomten er regulert til byggeområde for industri, bebyggelse for ervervsvirksomhet. Bilde 1 - Skogholtet og næringsvirksomheten på tomten Nord, øst og sør for tomten befinner det seg et industriområde. I vest grenser tomten delvis til et jorde og delvis til et boligområde. 2.2 Biladkomst Tomten har i dag adkomst både fra Glynitveien og Drømtorpjordet. Det er ikke mulig å kjøre over tomten fra Glynitveien til Drømtorpjordet. Trafikanter som ønsker å kjøre fra Glynitveien til Drømtorpjordet må kjøre via Kirkeveien. For å komme ut på hovedvegnettet fra Glynitveien, må man enten kjøre mot nord i Løkenveien til Kirkeveien, eller via Dynamitveien til Kjeppestadveien i sør. Adkomst eksisterende næring Glynitveien Bilde 2 - Adkomst til eksisterende næring fra Glynitveien

7 2.3 Adkomst for gående og syklende Fremkommeligheten for gående og syklende er god i nærheten av tomten. Langs hele Glynitveien er det anlagt gang- og sykkelveg. Nord for tomten går det en gang- og sykkelveg som forbinder Glynitveien med Drømtorpjordet. Gående og syklister kan dermed komme seg fra Glynitveien til Drømtorpjordet uten å ta seg helt opp til Kirkeveien. Fra Drømtorpjordet kan man sykle eller spasere langs Idrettsveien til Ski sentrum. Bilde 3 - Gang- og sykkelveg på nordsiden av tomten sett fra øst Innenfor en gangavstand på 600 meter fra tomten ligger i prinsippet hele Ski næringspark i øst, med Drømtorp videregående skole og med blant annet Kontra kulturskole og Ski kirke i nord.

8 2.4 Kollektivtransport Figur 2 viser et kartutsnitt der aktuelle holdeplasser og jernbanestasjoner for reisende til og fra tomten er navngitt. Kontra Ski st. Idrettsveien Antatt gangadkomst Drømtorp st. Ski næringspark Industriveien Holdeplass/stasjonGangavstand[m] Bussrutenr. Toglinjenr. Antallavganger kl.7-9 Antallavganger kl Figur 2 - Kart med aktuelle holdeplasser og stasjoner (kilde: Skibussterminal Skinæringsparkved ,906,911,951,963, Industriveien Idrettsveien Kontra Drømtorpvgs ,905,911og ,914og Skistasjon Drømtorpstasjon ,972,F4, ,550og Tabell 1 viser gangavstanden mellom holdeplassene og planområdet. Tallene må betraktes som omtrentlige mål. I tabellen står det også antall avganger med tog og buss i periodene kl og Tallene er hentet fra Tabell 1 - Gangavstand mellom holdeplasser og tomten Avstanden til Drømtorp stasjon og Industriveien er målt langs gangvegen som går ved jordet. Gangvegen er markert med en pil på Figur 2. Distansen til Ski stasjon er målt langs Idrettsveien og Sanderveien.

9 Med unntak av Ski bussterminal og Kontra, er det relativt få bussavganger fra holdeplassene. Den nærmeste bussholdeplassen er Idrettsveien, og denne betjenes kun av en ringrute som går én gang i timen mellom klokken 0925 og Flere av linjene er skolebusser som også tar med andre passasjerer. Disse rutene har naturlig nok ingen avganger midt på dagen. Kontra holdeplass er den nærmeste holdeplassen med forholdsvis bra frekvens på tilbudet, med en gangavstand på ca. 300 meter. Ski sentrum, med togstasjon og bussterminal, har en gangavstand på ca meter, høye frekvenser og et meget godt kollektivtilbud. I tillegg kommer Drømtorp stasjon, med en gangavstand på ca. 900 meter. Over døgnet går det ca. ett tog i time i hver retning fra Drømtorp stasjon. Totalt sett gir dette en akseptabel lokalisering av tomten med hensyn på kollektivtilbud. I følge Statens vegvesens Håndbok 232 Tilrettelegging for kollektivtransport på veg, bør ikke gangavstanden til lokallinjer være mer enn 500 meter. For langrutelinjer og regionbusser kan avstanden være betydelig lengre. Vi mener at meter, som er avstanden fra Ski sentrum, er en akseptabel avstand å gå. Ved spesielle arrangementer kan det også settes opp busser. Figur 3 - Avstand fra Ski stasjon, Drømtorp stasjon og Kontra 3 Planforslaget Det foreslås å endre reguleringsformål fra industri til kontor og kurs- og konferansesenter. På tomten planlegges det å bygge flerbrukshaller og et konferansesenter. I konferansesenteret skal det være en sal med sitteplasser. Det er tenkt at antall sitteplasser skal økes til i etter år. Flerbrukshallene vil få en størrelse på m 2 hver. Totalt bruksareal til hele bygningsmassen anslås til m 2.

10 Det forutsettes at parkering skal foregå i dagen, og den skisserte løsningen gir plass til cirka 200 parkeringsplasser. Adkomsten til tomten er lagt til Glynitveien, og det vil ikke være mulig å kjøre bil til tomten fra Drømtorpjordet. Figur 4 viser forslaget til bebyggelsesplan. Figur 4 - Forslag til bebyggelsesplan (kilde: MAP Arkitekter AS) I følge fremtidig eier av anlegget vil den kristelige menighet (DKM) bli fast leietaker av tomten. I perioder der DKM ikke bruker anlegget, er det tenkt utleid til aktiviteter som konferanser, kongresser, messer, konserter og andre kulturarrangementer. Når det ikke er noen store arrangementer, antar vi at flerbrukshallene vil bli brukt til fotballtreninger og lignende.

11 3.1 Trafikkgenerering Det foreligger lite erfaringsdata for trafikkgenerering fra messe- og konferansesenter og flerbrukshaller. Vurderingen av konsekvenser knyttet til utbyggingen vil derfor være beheftet med en betydelig usikkerhet Gjeldende reguleringsplan Gjeldende regulering for tomten er industri med erverv. 60 % utnyttelse av tomten gir en maksimal utnyttelse på m 2. Det er videre antatt at 70 % av tomten, tilsvarende m 2, benyttes til lager og 30 % av tomten, tilsvarende m 2, benyttes til kontorer. Genereringsfaktorer angitt i håndbok 146 viser en trafikkgenerering på 3,5 bilturer pr. 100 m 2 pr. døgn for lager og 8 bilturer pr. 100 m 2 pr. døgn for kontorer. Ved å benytte disse faktorene gir dette en døgntrafikk på ca. 800 kjt/døgn totalt til og fra tomten innenfor dagens regulering. Denne trafikkmengden er brukt som en referansesituasjon. Ved å benytte parkeringsnormen gir denne arealsammensetning i overkant av 200 p-plasser Konferansesenter Vanligvis vurderes trafikale konsekvenser ved hjelp av generert årsdøgntrafikk per kvadratmeter, ansatt, bolig eller lignende. Denne trafikken fordeler seg som regel forholdsvis jevnt over uken, eventuelt med noe endret trafikk i helgene. Et anlegg av typen som foreslås, vil i mange tilfeller være helt tomt og andre tilfeller fullt. Trafikken vil dermed i større grad være preget av topper enn trafikk knyttet til andre virksomheter. Etter vårt skjønn er det vel så interessant å gi en bedømmelse av hvor mye trafikk som genereres per døgn under spesielle arrangementer. Arrangement Vi har valgt å ta utgangspunkt i hvordan fremtidig eier ser for seg at DKM og andre leietakere Fest Fastmøte Arrangør DKM Hyppighetpå arrangement 1gang/måned 2ganger/uke Minimum besøkende Maksimum besøkende vil bruke anlegget. Tabell 2 viser mulig omfang med tanke på antall deltakere og hyppigheten på DKM sine arrangementer. Regulært Annenleietaker2ganger/måned Topp Stevne AnnenleietakerSjeldent DKM Tabell 2 - Anslått omfang av arrangementer i konferansesenteret Rapporten Trafikkmessige konsekvenser ved utbygging av BCC, Rambøll, er en trafikkanalyse skrevet for Stiftelsen Brunstad stevnested. Brunstad er et konferansesenter for DKM i Stokke i Vestfold. I rapporten heter det at DKM sine største arrangement i løpet av et år er påskestevnet, sommerstevnet og nyttårsstevnet. Vi antar at tilsvarende arrangementer vil finne sted i Ski næringspark, og at disse arrangementene vil være DKMs største gjennom

12 året. I rapporten henvises det til et gjennomsnitt på ca. 3 personer pr bil, med 4 personer pr bil for de største stevnene. Brukere Arrangement av senteret Arrangør vil komme med Personer/bil bil, kollektivtransport, sykkel eller som fotgjengere. Med hensyn på konferansesenteret, kan det tenkes at bil vil være dominerende, med innslag av kollektivreiser. Kollektivreisene kan enten gjennomføres med det ordinære rutetilbudet, eller ved hjelp av spesielt oppsatte busser. Regulært Tabell 3 viser antall personer pr. som benyttet i beregningene. Topp Annenleietaker 2 Stevne Fest Fastmøte DKM 2,5 3 Tabell 3 - Antatt bilbelegg Som nevnt foreligger det lite erfaringsdata for trafikkgenerering fra messer og konferansesentre. Det er derfor vanskelig å anslå hvor mange personer som ankommer arrangementene som bilfører, bilpassasjerer eller kollektivreisende. Vi har valgt å se på to scenarioer. Arrangement I det ene scenarioet ankommer 50 % av besøkende med bil til anlegget. I det andre scenarioet kommer alle besøkende til anlegget med bil. Med antagelsene beskrevet over, Fastmøte Antall besøkende kan trafikken beregnes 700områdetved50 %bildekning Bilturertil som i Tabell områdetved100 %bildekning Bilturertil Tabellen viser 28050%bildekning Døgntrafikkved både til tomten 280Døgntrafikkved 100%bildekning og 560 totaltrafikk til og fra tomten over døgn. Kolonnen med biltur til området er tilsvarende behovet for parkeringsplasser. Regulært Stevne Topp Fest Tabell 4 - Beregnet trafikk fra konferansesenteret Beregningene viser at de største arrangementene som ikke arrangeres av DKM vil tiltrekke seg mest trafikk. Den genererte trafikken med unntak av Topp ligger under trafikknivået til referansesituasjonen på 800 kjt/døgn. I henhold til våre beregninger vil 200 parkeringsplasser være tilstrekkelig ved de aller fleste arrangementene gitt en bildekning på 50 %. Ved 100 % bildekning er 200 p-plasser for lite til å dekke behovet. Ved Topp situasjon er det behov for 375 p-plasser ved 50 % kollektivdekning og 750 p-plasser ved 100 % bildekning.

13 3.1.3 Flerbrukshaller Også trafikkmengdene til flerbrukshallene er vanskelig å anslå. Dette skyldes dels at vi ikke vet hva hallene skal brukes til, og dels at vi ikke vet hvordan bruken vil variere over døgnet og året. Vi har valgt å bruke antall besøkende for å beregne trafikken. Forutsetningene er en kombinasjon av egne vurderinger og rapporten Sole skog skole og idrettsanlegg. Vestby kommune. Trafikale konsekvenser, Sweco, VirksomhetÅpnetimer går ut fra at hallene vil være åpne fra klokken 0800 til klokken På dagtid antar vi at det Idrettshalldagtid(8-15)Åpnetimer til sammen 7 kveld(15-22)personbesøk vil ankomme 7 dagtid(prtime)personbesøk 35 besøkende 35 kveld(prtime)bilandel hver 50 dagtid time. Skoleungdommer 5% kveld Bilandel 75% dag Personer/bil vil trolig 1,2 kveld Personer/bil utgjøre 1,5 en stor del av denne gruppen, og vi regner med at kun 5 % vil bruke bil. For ettermiddagen har vi antatt at antallet besøkende er 50 per time. Andelen som kjører eller blir kjørt antas å være 75 %. Forutsetningene er summert opp i Tabell 5. VirksomhetBesøkende Tabell Idrettshall 5 - Forutsetninger for beregning 595Bilturertil området Døgntrafikk av trafikkgenerering 185 for flerbrukshall 370 Forutsetningene beskrevet over gir biltrafikken som vist i Tabell 6. Tabellen viser både bilturer til området og total døgntrafikk. Tabell 6 - Generert trafikk fra flerbrukshallene Beregningene viser at flerbrukshallene genererer 185 bilturer per døgn til området. Bilene vil nødvendigvis også forlate tomten, slik at generert trafikk over døgnet blir 370 kjt/døgn. Dette er omtrent halvparten av referansesituasjonen. Under store tilstelninger i konferansesenteret, antar vi at hallene vil være forbeholdt de besøkende til arrangementene. Hallene vil da kunne benyttes til for eksempel bevertning, overnatting eller utstilling. De 185 bilturene til hallene vil dermed ikke genereres under de største arrangementene på konferansesenteret. Det vil være tilstrekkelig med parkering med hensyn på denne bruken av flerbrukshallene. 3.2 Trafikale konsekvenser og avbøtende tiltak Den genererte trafikken vil benytte enten Kirkeveien eller Kjeppestadveien for å komme til og fra den aktuelle tomten. Vi antar at den genererte trafikken til flerbrukshallene samt messe- og konferansesenteret ikke vil gi merkbare avviklingsproblemer på det overordnete vegnettet. Dette begrunner vi med at trafikken trolig vil fordele seg over flere timer, og at den neppe kommer til å sammenfalle med den vanlige rushtrafikken. Etter vårt skjønn vil den største utfordringen være knyttet til parkering. Beregningene viser, med unntak av Topp situasjonen, at konferansesenteret/ flerbrukshallene vil generere vesentlig mindre trafikk ved 50 % bildekning, enn potensialet

14 som ligger inne i dagens regulering. Ved 100 % bildekning og Stevne er det omtrent tilsvarende trafikk pr. døgn som dagens regulering gir rom for. Behovet for parkeringsplasser er sterkt knyttet opp mot kollektivandelen man oppnår, samt antall personer pr. bil. Jamfør beregningen av trafikkgenerering, 100 % bildekning, kan det et par ganger i året teoretisk oppstå et behov for 750 parkeringsplasser ved spesielle situasjoner. Det virkelige behovet vil imidlertid med stor sannsynlighet ligge under 750, og det vil være en viss grad av utskifting av parkerte biler. Som nevnt i kapittel 2.3 ligger tomten i umiddelbar nærhet til hele Ski næringspark, Drømtorp videregående skole, Kontra kulturskole og Ski kirke i nord. Dette gir muligheter for sambruk for kurs og konferansesenteret med virksomheter i nærområdet. Disse ligger innenfor gangavstand til planområdet. I henhold til våre beregninger vil 200 parkeringsplasser være tilstrekkelig ved de aller fleste arrangementene gitt at man oppnår en kollektiv- og gang/sykkel andel på 50 %. For å oppnå dette målet kan følgende tiltak utføres: Opprusting av Drømtorp stasjon. Stasjonen består i dag kun av et nedtagget leskur og en liten plattform, og totalinntrykket er en lite attraktiv stasjon. Som nevnt i kapittel 2.4, er det forholdsvis mange bussholdeplasser i nærheten av tomten. Frekvensene på linjene som betjener holdeplassene, er imidlertid lave. Det eksisterende busstilbudet er neppe attraktivt for de besøkende til kurs- og konferansesenteret, muligens med unntak av bussholdeplassen på Kontra. Vi tror ikke at det er realistisk å øke frekvensen på disse rutene, fordi arrangementene ikke finner sted så ofte. Derimot vil oppsetting av busser, for eksempel til og fra Ski stasjon, være et hensiktsmessig tiltak ved større arrangementer. Dette bør være enkelt å få til, og vil trolig ha positiv effekt for å øke andelen kollektivreisende. Begrenset parkering vil i seg selv være en faktor for å øke kollektivandelen. Bilde 4 - Drømtorp stasjon i eksisterende situasjon

15 Det er innhentet erfaringstall for Norges Varemesse på Lillestrøm som sammenligning. Dataene er hentet fra rapport NIBR rapport: 2003:13 og viser en kollektivandel på 37 %, 3 % gang/sykkel og en bilandel (sjåfør eller passasjer) på 60 % for Norges varemesse. Messen på Lillestrøm ligger meter fra jernbanestasjonen. Bussterminalen er lokalisert på samme sted, og kollektivtilbudet er minst like attraktivt som på Ski. Hvis man legger 60 % bilandel til grunn og 3 personer pr. bil vil et stevne ha et behov for 240 p- plasser. Basert på beregningene synes 200 parkeringsplasser noe lavt og det bør trolig økes. Det er ønskelig at samtlige biler parkerer på tomten, fordi lokalvegnettet ikke er egnet til gateparkering. Spesielt er parkering i Drømtorpveien og Idrettsveien ugunstig. Allerede i dag er det satt opp skilting som forbyr parkering i disse veiene. Også i Glynitveien er det parkering forbudt. Dersom parkeringsanlegget blir overbelastet, vil de besøkende se seg om etter andre steder for å sette fra seg bilen. I Ski næringspark finnes det andre parkeringsplasser som kan tenkes benyttet ved spesielt store arrangementer. 3.3 Støykonsekvenser Metode Støy fra trafikk på parkeringsarealer er beregnet ved bruk av nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy. Kildedata for P-plassen er basert på tysk metode 1 for estimering av utgangsnivå (i mangel av nordiske metoder). Geometri er basert på digitalt kartverk og manuelt digitaliserte foreløpige skisser av planlagte bygg Støy fra parkering Det er antatt følgende trafikksituasjon på P-plassen: 200 P-plasser i dagen 400 hendelser (kjøretøy ankommer eller kjøretøy forlater plass) I kveldsperioden Lydnivå er beregnet på fasader til nærliggende boliger og på terreng (høyde 2m). Resultat er vist Figur 5. Beregningene viser at døgnveid lydnivå fra parkeringsplass med gitt aktivitetsnivå gir LdenA på nærmeste boligfasader under 42 dba. Lydnivå på bakkeplan er under 40 dba. Gjennomsnittsnivå i kveldsperioden er ca 3dB høyere. Norske planretningslinjer for støy (T-1442 og veileder TA-2115) setter ingen konkrete grenser til denne type anlegg, men anbefaler grenseverdier som for vegtrafikk. Anbefalt grense for støy fra vegtrafikk: LdenA<= 55dBA Det er med andre ord i utgangspunktet god margin til anbefalt grense. Vi gjør oppmerksom på at overholdelse av grenseverdiene i T-1442 ikke medfører fravær av støyplager. I dette tilfellet 1 Guidelines for Noise Control at Roads (RLS-90) Published by the German Federal Ministry of Transport

16 er beregnet lydnivå fra P-anlegg lavt og margin til grenseverdi stor. Sannsynligheten for støykonflikt bør derfor være liten. Ved eventuelle endringer av antall P-plasser vil plassering av disse, antallet plasser og trafikkmønsteret ha betydning. En ren endring av kjøretøyfrekvens for den viste geometrien vil imidlertid ha relativt liten betydning. For eksempel vil beregnet lydnivå øke ca 3 db dersom antallet hendelser øker fra 400 til 800 kjøretøy.

17 Figur 5 Beregnet lydnivå fra P-plass (200 plasser I dagen, 400 P-hendelser på kveldstid). Resulterende LdenA

18 3.3.3 Støy fra tekniske anlegg Teknisk forskrift setter krav til støy fra tekniske anlegg tilknyttet de planlagte bygningene. Eksempelvis gjelder dette støy fra kjøleanlegg, luftavkast og inntak, porter og/eller lydanlegg. Avstand til nærmeste boliger er her ca 50m. Dette betyr at det er nødvendig å tilpasse plassering, eventuelt også typevalg, av utvendig støyende komponenter slik at støy til boliger og bolignære arealer overholdes. Gjennomføres dette vurderer vi det som uproblematisk å unngå støykonflikter med naboområder.

19 4 Oppsummering og konklusjon Tomten Gnr/Bnr 141/91 i Ski næringspark består i dag av et skogholt og noe næringsvirksomhet. MAP Arkitekter AS arbeider med et forslag til ny reguleringsplan der tomten foreslås omregulert til kontor og kurs- og konferansesenter. Senteret planlegges å gi plass til besøkende. Bruksarealet til bygningsmassen vil være m 2, og det planlegges å anlegge 200 parkeringsplasser. Sannsynligvis vil DKM bli fast leietaker. I perioder der DKM ikke bruker anlegget, vil det bli leid ut til andre leietakere. Våre beregninger viser at dagens regulering gir et potensial på cirka 800 kjt/døgn. Beregningene viser, med unntak av Topp situasjonen (opptrer sjeldent), at konferansesenteret/ flerbrukshallene vil generere mindre trafikk enn potensialet som ligger inne i dagens regulering. Vi anslår at en omregulering ikke vil påvirke trafikkavviklingen i Ski negativt. Dette skyldes at trafikken til anlegget vil ankomme og reise på tidspunkter som ikke sammenfaller med den alminnelige rushtrafikken. Etter vår mening vil den største trafikale utfordringen være knyttet til parkering. Beregningene viser at det teoretisk kan ankomme 750 biler under de største arrangementene. I virkeligheten vil tallet trolig ligge lavere da ikke alle bilene ankommer samtidig. Det vil foregå en viss utskiftning av besøkende og biler. Under de aller fleste arrangementene vil det komme langt færre besøkende. Parkeringsbehovet kan reduseres ved å tilrettelegge for kollektivtrafikk. Vi foreslår at dette gjøres ved å satse på tog til Ski og Drømtorp stasjon, og ved å sette opp busser fra Ski sentrum under større arrangementer. Beregningene viser at 200 parkeringsplasser vil være tilstrekkelig gitt at man oppnår en kollektivandel (inkl. gang/sykkel) på 50 %. Dette er en høy kollektivandel og det er trolig et behov for noen flere parkeringsplasser. Det forventes lavt støynivå fra parkeringsplass til boliger og god margin til aktuelle grenseverdier. Utvendige tekniske anlegg og installasjoner må tilpasses omgivelsene i senere planfase, og det vurderes da som uproblematisk å tilfredsstille krav til støy ved boliger fra anlegget.

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

Statens vegvesen. Rv 155 Nytt kollektivfelt Støyberegninger

Statens vegvesen. Rv 155 Nytt kollektivfelt Støyberegninger Statens vegvesen Nytt kollektivfelt Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 459611-1 459611 Kunde: Statens vegvesen Region Øst Nytt kollektivfelt Støyberegninger Sammendrag: I forbindelse

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 11.11.2016 Rev. dato 18.01.2017 EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE EPLEHAGEN BARNEHAGE Revisjon 1.1 Dato 11.11.16 Rev. dato 18.01.17 Utført av Magne Fjeld Kontrollert av Thor

Detaljer

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464281 Kunde: Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy Sammendrag: Det er utført beregninger av

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2 IN GEBORG AAS VEG 4 TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens ve g 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H OL D 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 Endret arealbruk i planforslag.

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging BRG Entreprenør Lillesand senter Støykartlegging RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464631 Kunde: BRG Entreprenør Sammendrag: Lillesand senter Støykartlegging Det er utført støykartlegging av Lillesand

Detaljer

Støyberegning fra veitrafikk

Støyberegning fra veitrafikk TEKNISK RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 465181 27.06.13 Oppdragsnavn: Kvartalslekeplasser Osloveien, Askim Kunde: Byggeservice Askim AS, Terje Mathiassen beregning fra veitrafikk Sammendrag:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer

Ski Næringspark AS. Detaljreguleringsplan for Konferanse og flerbrukssenter i Ski næringspark PLANPROGRAM

Ski Næringspark AS. Detaljreguleringsplan for Konferanse og flerbrukssenter i Ski næringspark PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for Konferanse og flerbrukssenter i Ski næringspark PLANPROGRAM Dato: 08.06.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram Utgave/dato: 1/ 08.06.2016 Filnavn:

Detaljer

Tromsø Bunkerdepot AS

Tromsø Bunkerdepot AS Tromsø Bunkerdepot AS Stenberg trinn 2 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Støy 01 501984 Kunde: Tromsø Bunkerdepot AS v/kontorfellesskapet John Kristoffersen Arkitektkontor AS og Dalsbøes

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger

Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger TEKNISK RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 459891 12.08.08 Oppdragsnavn: Haakon den VIIs gate 25 Kunde: Polarhus AS Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger Sammendrag: I forbindelse med etablering

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Berghagan nord - Støyvurdering DOKUMENTKODE 128295-RIA-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sportomten AS OPPDRAGSLEDER Vemund S. Thorød KONTAKTPERSON Civitas AS v/ Elin Enlid

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAku01_rev01 12375001 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: I forbindelse med planlagt etablering av nytt motell ved Hjorten

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-12-05 NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (15) NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007

Detaljer

Blådalen Eiendomsutvikling AS. Støyvurdering Blådalen boligprosjekt

Blådalen Eiendomsutvikling AS. Støyvurdering Blådalen boligprosjekt Blådalen Eiendomsutvikling AS Støyvurdering Blådalen boligprosjekt RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98437001 Kunde: Blådalen Eiendomsutvikling AS Støyvurdering Blådalen boligprosjekt Sammendrag:

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning Nysted Invest AS Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464981 Kunde: Nysted Invest AS v/ Rune Nysted Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal

Detaljer

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra:

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Oppdragsgiver: Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Morten Lysheim, Stokke kommune Alf Haukeland REVISJON AV KAPITTEL 3.2 STØY

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-05-06 DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (14) PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsnr.: 3120094 Oppdragsnavn:

Detaljer

1. INNLEDNING FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER BEREGNINGSGRUNNLAG Beregningsmetode Driftssituasjon...

1. INNLEDNING FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER BEREGNINGSGRUNNLAG Beregningsmetode Driftssituasjon... HYTTATIPPEN, STØYVURDERINGER Side : 2 av 9 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER...3 3. BEREGNINGSGRUNNLAG...4 3.1 Beregningsmetode... 4 3.2 Driftssituasjon... 4 4. BEREGNINGSRESULTATER...7

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Kjellstad Utvikling AS

Kjellstad Utvikling AS Kjellstad Utvikling AS Vurdering av trafikkstøy Reguleringsplanforslag Kjellstad krysset øst 27.2.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 1201 27.02.2015 Kunde: Kjellstad Utvikling AS Vurdering

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Fauske kommune. Omsorgsboliger Eiaveien, Fauske. Vegtrafikkstøy

Fauske kommune. Omsorgsboliger Eiaveien, Fauske. Vegtrafikkstøy Fauske kommune Vegtrafikkstøy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 9860001 Kunde: Fauske kommune Georg de Besche dy Sammendrag: Sweco Norge har beregnet og vurdert støy fra vegtrafikk mot planlagte

Detaljer

pka Arkitekter Eikåsen 1 - Støyberegninger

pka Arkitekter Eikåsen 1 - Støyberegninger pka Arkitekter - Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 97787001 Kunde: pka Arkitekter - Støyberegninger Sammendrag: Det er utført støyberegninger i forbindelse med forslag til reguleringsplan

Detaljer

Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3. 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6

Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3. 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3 3.1 Beregningsmetode... 3 3.2 Terrenggeometri... 3 3.3 Støysituasjon... 3 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6 Vedleggsliste

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

Heggdalen Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS STØY-001 Støyvurderinger. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Heggdalen Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS STØY-001 Støyvurderinger. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Heggdalen Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 09.10.2014 Kenneth Røed Larsen Voll Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE Beregnet til Krohnsminde Dokument type Notat Dato 2015-01-15 NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE NOTAT Dato 2015-01-15 Oppdragsnr.: 3130251 Oppdragsnavn: Krohnsminde idrettsplass Utført av Espen Motzfeldt

Detaljer

Støyvurderinger for Buskerud handelspark

Støyvurderinger for Buskerud handelspark Steen & Strøm Eiendomsutvikling AS Støyvurderinger for Buskerud handelspark April 2008 Rev. juni 08 Oppdragsnr.: 5007119 Side: 3 av 7 Dato: 27.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN...4 GRENSEVERDIER...4

Detaljer

Støysonekart, Grustak og pukkverk på Lyngås

Støysonekart, Grustak og pukkverk på Lyngås Støysonekart, Grustak og pukkverk på Lyngås RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 462251 Kunde: Franzefoss AS Støysonekart, Grustak og pukkverk på Lyngås Sammendrag: Sweco AS har på oppdrag fra Franzefoss

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN PLAN 2599P BOGANESVEIEN 10-12 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Boganesveien 10-12 Rapporttype Mobilitetsplan Dato 31.08.16 rev. 23.05.17 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården, Tromsø sentrum. Deltema transport

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården, Tromsø sentrum. Deltema transport Samvirkegården AS Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården, Tromsø sentrum Deltema transport Tromsø 10.10.2008, rev 30.04.2009 DELTEMA TRANSPORT Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e): Reguleringsplan

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

RAPPORT. Otta nord, reguleringsplan. Støykartlegging. Sammendrag: Structor Lillehammer AS v/ Harald Snippen

RAPPORT. Otta nord, reguleringsplan. Støykartlegging. Sammendrag: Structor Lillehammer AS v/ Harald Snippen RAPPORT Otta nord, reguleringsplan Kunde: Structor Lillehammer AS v/ Harald Snippen Sammendrag: Denne rapporten omfatter beregning av støy fra veg- og jernbanetrafikk i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer

Støyutredning - reguleringsplan

Støyutredning - reguleringsplan Bergenhus, gnr 166 bnr. 520 mfl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_65170000 RAPPORT Støyutredning - reguleringsplan Kundenavn: Oppdrag: SKB Vest AS RIAKU Kong Oscars gate 22-24, vegtrafikkstøy Oppdragsnummer:

Detaljer

STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 07.07.2016 På forespørsel fra Areal+ AS er det foretatt

Detaljer

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 Q:\Prosjekt\2013\410364 Lade Alle 59-63\2. FAG\Fag_støy\Notat-støy.docx side 1 Notat Vedr: STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 LADE ALLÉ 59-63, TRONDHEIM KOMMUNE Innledning I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Frode Atterås. Boliger Schweigårds vei Støy fra vegtrafikk. Revisjon 2.

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Frode Atterås. Boliger Schweigårds vei Støy fra vegtrafikk. Revisjon 2. OPPDRAG Schweigårds vei 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Frode Atterås DATO KONTROLLERT AV Tormod Kvåle Boliger Schweigårds vei 22-24.

Detaljer

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 Q:\Prosjekt\2013\410364 Lade Alle 59-63\2. FAG\Fag_støy\Notat-støy.docx side 1 Notat Vedr: STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 LADE ALLÉ 59-63, TRONDHEIM KOMMUNE Innledning I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG. Utskrift av beregninger av støyberegning: Vedlegg 1. Veitrafikk og jernbane. Lden. Vedlegg 2. Tett rekkverk, høyde 1,6 m.

INNHOLD VEDLEGG. Utskrift av beregninger av støyberegning: Vedlegg 1. Veitrafikk og jernbane. Lden. Vedlegg 2. Tett rekkverk, høyde 1,6 m. INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 4 2.1 Utendørs støy - T-1442... 4 2.2 TA 2115: Veilederen til T-1442... 4 2.3 Innendørs støy - NS 8175... 5 3 MÅLSETTING... 6 4 TRAFIKKFORHOLD...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Trafikk Detalj/områdereguleringsplan, Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand

KONSEKVENSUTREDNING Trafikk Detalj/områdereguleringsplan, Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand KONSEKVENSUTREDNING Trafikk Detalj/områdereguleringsplan, Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand Forslagsstiller: Aust Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune (eiendom) Plankonsulent:

Detaljer

KRAV OG RETNINGSLINJER...

KRAV OG RETNINGSLINJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KRAV OG RETNINGSLINJER... 4 2.1 MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T-1442... 4 2.2 M-128 (2014): VEILEDEREN TIL T-1442... 5 3 MÅLSETTING... 5 4 OM BEREGNINGENE...

Detaljer

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE DETALJREGULERINGREGULERING FOR MOBILITETSPLAN GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR. 2015 121 SANDNES KOMMUNE 20. APRIL 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING - Bakgrunn for krav om utarbeidelse av mobilitetsplan

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Krav og retningslinjer. Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Krav og retningslinjer. Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Lier hageby DOKUMENTKODE 128205-RIA-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Lier Boligutvikling AS OPPDRAGSLEDER Vemund S. Thorød KONTAKTPERSON Civitas AS /v Tine Aagesen SAKSBEH

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Franzefoss Pukk AS. Lia Pukkverk Støyberegninger

Franzefoss Pukk AS. Lia Pukkverk Støyberegninger Franzefoss Pukk AS Lia Pukkverk Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 6 462251 Kunde: Franzefoss Pukk AS Støyberegninger, Lia Pukkverk Sammendrag: På oppdrag fra Franzefoss Pukk AS har

Detaljer

E8 Riksgrensen - Skibotn

E8 Riksgrensen - Skibotn Statens vegvesen Region nord E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering Desember 2010 Statens vegvesen E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr. Til: Marit Linnerud Onstad Fra: Enno Swets Dato: 2011-07-07 TEGLVERKSTOMTA OPPDATERT STØYVURDERING BAKGRUNN Det planlagte utbyggingsområdet kan være utsatt for støy fra både vei og bane. Helt nord på reguleringsområdet

Detaljer

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage Bergen 24. januar 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. PROBLEMSTILLINGER... 4 4. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 5 4.1. TILKNYTNING TIL HOVEDVEGNETTET...

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG E134 Damåsen - Saggrenda, Teigen DOKUMENTKODE RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger Teigen TILGJENGELIGHET Åpen

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG E134 Damåsen - Saggrenda, Teigen DOKUMENTKODE RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger Teigen TILGJENGELIGHET Åpen NOTAT OPPDRAG E134 Damåsen - Saggrenda, Teigen DOKUMENTKODE 813749-RIA-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen, region sør OPPDRAGSLEDER Cecilie Øinæs Opsanger KONTAKTPERSON Lasse

Detaljer

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes NOTAT Til: Floire Daub Fra: Frode Konst Dato 2016-07-04 Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes Bakgrunn Denne vurderingen er en del av den samlede dokumentasjonen

Detaljer

C.O. LUNDSGATE 56 STØYUTREDNING

C.O. LUNDSGATE 56 STØYUTREDNING Beregnet til Kobbervikdalen Eiendom AS Dokument type Støyutredning Dato 2009-05-12 C.O. LUNDSGATE 56 STØYUTREDNING STØYUTREDNING Revisjon 0 Dato 2009-05-12 Utført av Lars Erik A. Solbraa Kontrollert av

Detaljer

Franzefossbyen AS. Støykartlegging av Franzefossbyen

Franzefossbyen AS. Støykartlegging av Franzefossbyen Franzefossbyen AS Støykartlegging av Franzefossbyen RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 462751-3 462751 Kunde: Franzefoss AS Støykartlegging av Franzefossbyen Sammendrag: Det er utført beregning av

Detaljer

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Nordplan side 1 av 6 Notat Prosjekt: 15052 Sak: Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Trafikkanalyse 1 Innledning Nordplan AS er engasjert av Sel kommune for å bistå

Detaljer

Lekeplass boligfelt Voll-Lund Vold og Lund. Beregning av vegtrafikkstøy

Lekeplass boligfelt Voll-Lund Vold og Lund. Beregning av vegtrafikkstøy Lekeplass boligfelt Voll-Lund Vold og Lund Beregning av vegtrafikkstøy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 Kunde: HRTB AS Arkitekter v.kikkan Landstad Lekeplass - boligfelt Vold og Lund Vegtrafikkstøyberegninger

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 RAPPORT Granmo gård OPPDRAGSGIVER Stig O. Bakken EMNE DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

RAPPORT. Prosjekt Sørlia - støyberegning STRAXBO EIENDOM AS SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER KJELL OLAV AALMO (KS)

RAPPORT. Prosjekt Sørlia - støyberegning STRAXBO EIENDOM AS SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER KJELL OLAV AALMO (KS) STRAXBO EIENDOM AS Prosjekt Sørlia - støyberegning OPPDRAGSNUMMER 14531001 SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK MATHIAS EFTEVAND (UTF) KJELL OLAV AALMO (KS) repo002.docx 2013-06-14 Sweco Endringsliste VER. KONTR.

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Mobilitetsplan Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Formål: Bedriftsidrettsarena og hotell Planen er utarbeidet av Hallinglos AS v/ragnhild Halbjørhus i sambarbeid med oppdragsgiver v/ Torger Været

Detaljer

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse Bøler ParkeringAS It -,^11»Vms Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse SWECO RAPPORT Rapport nr.: 2 Kunde: Bøler Parkering AS Oppdrag nr.: Dato: 252731 01.10.2012.2012 Bølerlia 73

Detaljer