Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten"

Transkript

1 Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Komplett Prosjektering AS Russervegen VERDAL Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4418 Dato: Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 307/20/0/0 Saksnr: 619/15 Revidert søknad om ombygging/bruksendring av 2 etasje i garasje til boligformål /307/20 - Knausen, Halsan, 7608 Levanger - Ronny Sagmo Avslag Vi viser til Deres søknad om tiltak med ansvarsrett mottatt her den , uttalelse fra Statens vegvesen mottatt her den , revidert søknad mottatt her den samt ny revidert søknad mottatt her den Søknaden er blitt tilsendt i retur 2 ganger, en gang den og den Bakgrunnen for retursendingen har vært mangel på komplett søknad. Sakens bakgrunn: Det søkes her om bruksendring av garasjens 2 etasje til bruk for boligformål. Garasjen ble omsøkt oppført samtidig som boligen i saksnr. 2011/2507. Garasjens loftsareal var i denne sammenheng omsøkt uinredet og til bruk for lagringsareal. Her var også gitt naboerklæring fra nabo med gnr/bnr 307/5 i Levanger kommune, til oppføring av garasjen med en minsteavstand på 1 meter mot felles tomtegrense. Denne er en privatrettslig avtale mellom byggetomta og berørt nabo og gjelder kun for garasje uten boenhet i loftsareal. Tillatelse til tiltak ble gitt i vedtak av med saksnr. 206/11. Ferdigattest for enebolig og garasje ble gitt vedtak datert , og ingen merknader forelå ved søknaden om ferdigattest. Knapt 2 år etter ferdigattest søkes det om bruksendring av garasjens loftsareal til bruk for enebolig. Kommunen har i brev datert og returnert søknaden begrunnet i mangler tilknyttet krav i plan- og bygningsloven m. forskrifter. Endelig revidert søknad vedrørende bruksendring ble mottatt den Nærmere behandling av søknaden følger nedenfor. Tiltak: Søknaden gjelder bruksendring av loftsareal over garasjen til bruk for boligformål. Bruksareal og bebygd areal er ikke omsøkt endret og vil således bli som eksisterende. Imidlertid er det søkt om fravik fra byggteknisk forskrift, heretter forkortet TEK 10, vedrørende radonsperre og kontroll av lufttetthet. Hva gjelder krav til radonforebyggende tiltak følger dette av 13-5 i TEK 10: Radon 1.Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3. 2.Følgende skal minst være oppfylt: - Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.

2 Innherred samkommune - Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Side 2 av 5 - Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3. 3.Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd. Obligatorisk krav om uavhengig kontroll følger av SAK Her står blant annet at det er krav om at det gjennomføres uavhengig kontroll i samsvar med 14-6 av fuktsikring ved søknadspliktig bygging av våtrom i boliger. Tilsvarende gjelder lufttetthet i nye boenheter. Søknaden om fravik fra radonsperre og kontroll av lufttetthet er begrunnet som følgende: Hovedregelen ved bruksendring er at alle krav i lov, forskrifter og bestemmelser i arealplaner etter loven gjelder. Imidlertid åpner plan og bygningslovens 31-2, fjerde ledd, for at kommunen i visse tilfeller kan gi unntak fra tekniske krav. Vilkårene for at kommunen kan gi fravik fra TEK 10 til bruksendring er at det ikke er mulig å tilpasse byggverket til teknisk krav uten uforholdsmessige kostnader. Fraviket må klart være forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk, jf. 31-2, fjerde ledd. Adgangen til å gjøre unntak er altså begrenset, og alle kravene må være oppfylt (vilkårene er kumulative). Det er søkers ansvar å sannsynliggjøre at vilkårene for unntak er oppfylt. Det første spørsmålet blir dermed om oppfyllelse av tekniske krav vil medføre til uforholdsmessige kostnader for tiltakshaver.

3 Innherred samkommune - Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Side 3 av 5 Med ordet uforholdsmessige kostnader forstås at det må gjøres en sammenligning av kostandene knyttet til det konkrete tiltaket med og uten kostnadene som knytter seg til oppfyllelse av de aktuelle tekniske kravene. Andre ting som følger i vurderingen er verdien av den del av tiltaket som omfattes av tiltaket, altså markedsverdien salg/leie samt byggekostnader og eventuell verdiøkning/besparelse som er resultatet av tiltaket. Ut fra lovteksten i sin helhet er det den enkelte søker som er ansvarlig til å dokumentere dette. Å gjøre om et areal til oppholdsrom, kjøkken, bad og soverom vil etter dagens regelverk utløse en del krav som kan medføre til en del kostnader. Dette gjelder særlig spesielt for eldre hus. I dette tilfellet er det snakk om bruksendring av loftsareal over garasje på ny bebyggelse. Selv om bebyggelsen er ny vil det etter kommunens vurdering fortsatt medføre til en del kostnader da dette kan utløser en del krav til ombygging i dette tilfellet. Imidlertid må kostnader forbundet med bruksendring å anse som påregnelige, slik at plan- og bygningslovens 31-2 ikke kan brukes som en mulig utveg fra å slippe kostnader forbundet med krav som følger av teknisk forskrift. I søknaden om fravik fra TEK 10 foreligger det ingen dokumentasjon på hvorvidt oppføring ihht krav som følger av 13-5 i TEK 10 og 14-2 i SAK 10 vil medføre til uforholdsmessige kostnader i denne sammenheng. Hvorvidt oppfylling av teknisk krav er uforholdsmessige kostnader innebærer en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering i det enkelte tilfellet, jf. Ot.prp.nr. 45 ( ). Det vises først og fremst til at det er ønskelig med unntak fra oppføring av radonsperre i grunnen. Derimot inneholder ikke søknaden radonmåling i området. Slik søknaden er utformet synes det behov for radonsperre og det søkes her unntak om dette. Behovet for radonsperre vil ikke avdekkes uten at det foreligger resultat av radonmåling vedlagt i søknaden. Det må i dette tilfellet tas undersøkelser som klart fastslår behovet før det kan vurderes hvorvidt radonsperre er unødvendig. Målingene kan gi et nærmere svar på behovet. Til sist søkes det om avvik fra teknisk krav om kontroll av lufttetthet. For bruksendringer som medfører nye boenheter vil det være krav om uavhengig kontroll av både våtrom og tetthet av bolig. Ansvarsretten i dette blir utført av samme firma og i dette tilfellet er det omsøkt uavhengig kontroll av våtrom, mens det søkes fravik av kravet til uavhengig kontroll av lufttetthet. Kommunen kan ikke se at det foreligger forhold som klart tilsier at uavhengig kontroll av lufttetthet skal unnvikes. Formålet med kravet er nettopp å avdekke feil og mangler som kan oppstå i arbeidet med tetting av boenheten. Selve bygget er nytt og loftet er omsøkt bruksendret forholdsvis kort tid etter oppføring. Kravene til uavhengig kontroll var også gjeldende da råbygget ble oppført. Kommunen kan ikke se at det er gitt klare dokumentasjoner på at kostnadene er uforholdsmessige. At et tiltak i seg selv er å anse som dyrt er ikke nok til å her kunne fastslå at tiltakene innebærer uforholdsmessige kostnader i dette tilfellet. Når en søknad om unntak fra teknisk forskrift og byggesaksforskriften ikke anses å medføre til uforholdsmessige kostnader, kan søknaden om fraviket heller ikke anses å være verken forsvarlig eller nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk av bygget, jf. vilkårene i plan- og bygningslovens 31-2, fjerde ledd.

4 Innherred samkommune - Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Side 4 av 5 Kravet til uforholdsmessige kostnader er ikke oppfylt og det foreligger dermed ikke grunnlag til å gi fravik fra teknisk forskrift etter plan- og bygningslovens Avstanden mot gnr/bnr 307/5 i Levanger kommune: Tiltaket er omsøkt oppført med en minsteavstand målt til 2 meter mot felles tomtegrense med gnr/bnr 307/5 i Levanger kommune. Utgangspunktet er at boenheter skal bygges med en minsteavstand oppgitt til 4 meter fra felles tomtegrense med nabo, jf. plan- og bygningslovens Også bruksendringer fra deler av garasje påkreves det en minsteavstand på 4 meter fra felles tomtegrense til nabo. En bruksendring med avstanden som målt kan imidlertid godkjennes dersom det foreligger en skriftlig erklæring fra berørt nabo, jf. plan- og bygningslovens 29-4, tredje ledd, bokstav b. Kommunen kan imidlertid ikke se at det foreligger noen skriftlig erklæring fra berørt nabo i dette tilfellet. En slik erklæring må ligge ved i søknaden før den sendes kommunen for endelig godkjenning. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 29-4, tredje ledd, bokstav b, kan ikke kommunen godkjenne at det oppføres en boenhet med en minsteavstand på 2 meter mot gnr/bnr 307/5 i Levanger kommune. Nabovarsling: Naboer skal varsles i samsvar med plan- og bygningsloven Byggesaksforskriften 5-2, tredje ledd, presiserer imidlertid at dersom søknaden sendes kommunen senere enn ett år etter utsending av nabovarselet, skal det sendes nytt nabovarsel til alle naboer og gjenboere. Revidert søknad ble mottatt den 11. mai Nabovarselet er datert senest tidlig april Nabovarselet var gått ut på dato da kommunen mottok revidert søknad slik at tiltaket ved en eventuelt ny søknad må nabovarsles på ny. Nabovarselet har i dette tilfellet gått ut på dato. VEDTAK: Med hjemmel i plan og bygningslovens 31-2 gis det ikke fritak fra TEK (radon) og SAK (uavhengig kontroll av boenheter). Med hjemmel i 20-4 (byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense) gis det ikke tillatelse til oppføring av boenhet med minsteavstand på 2 meter fra felles tomtegrense med gnr/bnr 307/5 i Levanger kommune. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 21-3 (nabovarsling) med tilhørende forskrifter er nabovarselet ikke å anse gyldig i denne sammenheng. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-1 (tiltak som krever søknad og tillatelse) og vedtatte delegasjonsbestemmelser gis det avslag på søknaden om bruksendring av garasjens 2 etasje. Merknader/orientering: Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av vedtaket, jfr. Forvaltningslovens 29.

5 Innherred samkommune - Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Side 5 av 5 Med hilsen Flutra Demaj Jurist Kopi til: Byggkontrollen AS Okkenhaugvegen LEVANGER Mesterrør AS Trekanten 7604 LEVANGER Monica W Svartsund og Ronny Sagmo Tømtevegen LEVANGER Aardal Bygg AS Linkjeldevegen LEVANGER

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. Det er kun

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013.

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. uavhengig kontroll Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. Dette heftet inneholder informasjon som omfatter blandt annet: Gjennomføring av kontroll

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER 30.04.15

FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER 30.04.15 FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER Overordnede mål Regjeringen vil at bygging skal skje Enklere Billigere Raskere Flere tiltak unntas søknad, men bygging skjer på eget ansvar Plan- og bygningslovens status

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer

-vrwfi/«zrvveeaw.bare

-vrwfi/«zrvveeaw.bare Fylkesmanneni NORDLAND -vrwfi/«zrvveeaw.bare kommune 1,/n,yvt) L _ 1 //H fsaksb.@\:ellonica Sjaaeng,7 ~.,5, -.+ -'.= j»,f j. y e-post: mnovsj y esmannen.no :)jhljssa I:JDNEss ØEN L' ' T 7 53152 5 J Varef:2014/3039

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer