Sluttrapport pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport pr. 25.09.07"

Transkript

1 Sluttrapport pr TITTEL REINERTSEN AS Divisjon Engineering Konseptfase Sunnaas sykehus HF Hovedprogram Utstyr Besøksadresse: Lilleakerveien 2C, 0283 Oslo Postadresse: Postboks 18 Lilleaker, 0216 Oslo Telefon: Telefaks: Foretaksregisteret: NO MVA SAMMENDRAG FORFATTER(E) Kai Enger og Else-Beate M. Ruud OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF OPPDRAGSGIVERS REF. Inge Skullerud PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG sider, 1 bilag ANSVARLIG FOR OPPDRAGET Kai Enger GODKJENT AV Eivind Wium VERIFISERT AV Silje Ballo Lassesen I forbindelse med konseptfase for Sunnaas sykehus HF har REINERTSEN AS (RE) utarbeidet Hovedprogram Utstyr (HPU). Dette omfatter registrering og vurdering av dagens utstyr, vurdering av utstyrsbehov og overordnet utstyrsbudsjett. HPU er utarbeidet i henhold til Veileder for Hovedprogram Utstyr. HPU er satt opp overordnet i forhold til hovedfunksjon og arealbehov. På bakgrunn av analyse av dagens utstyrpark og utstyrsbehov er det utarbeidet et netto utstyrprogram samt en utstyrskalkyle. Dette er sett i sammenheng med organisering og funksjonsfordeling for det nye sykehuset. Dette notatet inneholder: Overordnet retningslinje for planlegging og anskaffelse av utstyr med vekt på kostnadskrevende utstyr Vurdering av eksisterende utstyr og behov for opprustning av utstyrparken for aktuelle områder Plan for gjenbruk, overflytting og fornyelse av utstyr Overordnet utstyrbudsjett

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Bakgrunn Avgrensninger og forutsetninger BRUTTO UTSTYRSPROGRAM Grunnlag for vurdering av utstyrbehov Utstyrsbehov Bygg- og installasjonspåvirkende utstyr NETTO UTSTYRSPROGRAM Vurdering av eksisterende utstyr Plan for gjenbruk, overflytting og fornyelse UTSTYRSBUDSJETT Utstyrskalkyle Usikkerhetskalkyle LEVERANSEN

3 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedprogram Utstyr (HPU) bygger på forutsetninger vedrørende funksjoner, kapasitet og overordnet organisering gitt i Hovedfunksjonsprogram (HFP). Det blir redegjort for hvordan føringene som er gitt prosjektet kan forventes å påvirke utstyrsbehovet, samt andre faktorer som vil kunne påvirke utstyrsbehovet fremover. HPU gir, med utgangspunkt i beskrivelse av hovedfunksjoner, opplysninger om det viktigste bygg- og installasjonspåvirkende utstyret. Prinsipielle skillelinjer mellom byggutstyr og brukerutstyr er beskrevet. Registrering av dagens utstyr er for medisinsk-teknisk utstyr (MTU) gjort på bakgrunn av utstyrsdatabasen ved Sunnaas. Det er også gjort en vurdering av hvor mye av utstyret som kan gjenbrukes og hvilke nyanskaffelser som vil være nødvendige. I den forbindelse er blant annet levetid vurdert; teknisk, medisinsk og økonomisk. HPU inkluderer alt brukerutsyr. Det er lagt spesielt vekt på utstyr som er kostbart og utstyr som er bygningspåvirkende eller installasjonspåvirkende. Byggutstyr er holdt utenfor HPU. Utstyrskalkylen er bygd opp slik at det er en sammenheng mellom rombehovet i HFP og brutto utstyrsbehov. Endringer i et HFP vil gi utslag på utstyrskalkylene. Kostnadsvurderingene er basert på dagens prisnivå. Den usikkerheten som er knyttet til angivelse av utstyrskalkylen på overordnet nivå, er synliggjort gjennom bruk av usikkerhetsberegninger. 1.2 Avgrensninger og forutsetninger HPU er utarbeidet av RE på bakgrunn av HFP utarbeidet av SINTEF og på bakgrunn av noe innspill fra brukerne i forbindelse med besiktigelse av utstyret. I det videre arbeid med utstyrsprogrammering bør også brukere, leverandører og prosjekteringsgruppe trekkes tettere inn i arbeidet. I forbindelse med konseptfase for Sunnaas vurderes to alternative utbyggingsmodeller på Nesodden. Disse to alternativene er i HPU behandlet samlet da funksjonsplassering ikke er klarlagt enda. Utstyrskalkylen vil være gyldig uansett alternativ ettersom begge alternativene innebærer det samme utstyrsbehovet og like flyttekostnader. Bygging av nye lokaler for et eksisterende sykehus innebærer i seg selv ikke endringer i utstyrsbehov, men i forbindelse med utbygginger skyldes store utstyrsanskaffelser andre forhold. Det kan skyldes at det nye sykehuset får nye funksjoner som det før ikke har hatt. Eller det kan skyldes endring i driftsmodeller som kan gi endring i utstyrsbehovet. Det kan også skyldes gammelt utstyr som av tekniske eller økonomiske grunner ikke er medflyttbart. Det må gjøres gjenanskaffelser parallelt med byggeprosjektet. Analysene i HPU tar utgangspunkt i dagens situasjon ved Sunnaas. Konklusjonene i rapporten baseres på om endringene skulle skjedd i dag. Det forutsettes at utstyr reanskaffes løpende frem til byggestart for å opprettholde verdi og alder på dagens utstyrspark. 3

4 HPU omfatter kun brukerutstyr, ikke byggutstyr. Det skilles mellom ulike typer utstyr på flere nivåer. På overordnet nivå skilles brukerutstyr og byggutstyr. Byggutstyr er tekniske installasjoner i bygget, som elektro- og VVS-installasjoner. Disse feltene forutsettes ivaretatt av tekniske konsulenter på de respektive fagområder og omfattes ikke av HPU. Brukerutstyr deles inn i medisinsk-teknisk utstyr (MTU), grunnutrustning (GRU), møbler og inventar (INV) og utstyr til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). MTU omfatter utstyr for kliniske formål, dvs. pasientbehandling og undersøkelser og mot forskning og undervisning. Eksempler på utstyrstyper er laboratorieutstyr, billeddiagnostisk utstyr, temperaturmålere, pulsoksimetere, nervestimulatorer osv. GRU omfatter blant annet pasientløftere, senger, undersøkelsesbenker, spesialmøbler, rengjøringsutstyr, kontor og A/V-utstyr, samt hvite- og brunevarer. INV omfatter blant annet bord og sittemøbler, møtebord, kontormøbler, gardiner/tekstiler og diverse småutstyr. IKT omfatter IT periferutstyr, sentrale servere, medisinsk IKT (lab.-system, utstyrsdatabase), elektroniske pasientjournaler. HPU fokuserer på utstyr som har potensial for et vesentlig kost/nytte-forhold mellom gjenbruksverdi, flyttekostnader og gjenanskaffelseskostnad. Det vil i praksis si større, byggfast utstyr med høy enhetspris eller totalkost. Øvrig utstyr forutsettes løpende reanskaffet og eventuelt medflyttet uten merkostnader eller innsparinger forårsaket av de ulike utbyggingsmodellene. Det er også lagt vekt på bygg- og installasjonspåvirkende utstyr. 4

5 2 Brutto utstyrsprogram 2.1 Grunnlag for vurdering av utstyrbehov Det er sykehusets oppgaver, kapasitet og organisering som danner utgangspunktet for vurdering av sykehusets utstyrsbehov. Grovt sett kan det sies at sykehusets funksjoner avgjør hva slags utstyr sykehuset trenger, mens sykehusets størrelse og organisering avgjør hvor mye utstyr sykehuset trenger. Utstyrsinvesteringer bør være begrunnet i at utstyret er nødvendig for å kunne utføre sykehusets oppgaver. Sykehuset vil, uavhengig av oppgaver og funksjoner, trenge en viss basisutrustning av utstyr. Mens grunnutrustning og inventar i hovedsak varierer med sykehusets størrelse, vil medisinsk-teknisk utstyr være avhengig av sykehusets oppgaver og funksjoner. Selv om mange behandlingsfunksjoner gjør seg nytte av fellesutstyr, vil etablering av nye spesialiteter og behandlingstilbud medføre at det må anskaffes spesialisert utstyr. Et eksempel er audiologiutstyr om det skal etableres en høresentral. Utstyret kan gi en effektiviseringsgevinst for sykehuset i form av bedre pasientbehandling eller reduserte kostnader, eller begge deler. IKT-systemer, utstyr som reduserer arbeidsinnsatsen i ulike rutiner og som er mindre belastende for arbeidsmiljø er eksempler på effektiviseringsgevinst. 2.2 Utstyrsbehov HFP tar utgangspunkt i vedtatt idefaseprogram med netto arealramme på m 2. Det forutsettes i HFP at det nye sykehuset langt på vei skal være fulldigitalisert slik at testprogram som benyttes skal kunne nås fra alle rom med datatilknytning, inkludert sengerommene. Det pekes i HFP på at Sunnaas antagelig har en lav utnyttelse av behandlingsarealene. I dag er det utstyret og funksjonen som er styrende for arealbehovet snarere enn bruken. Det påpekes derfor at det bør tilstrebes en sentral plassering av behandlingsarealene for ergo- og fysioterapi og laboratorier. Det vil være fordelaktig i relasjon til utstyrsbehovet å samlokalisere eller sentralisere funksjoner med like utstyrsbehov. Dette gir bedre utnyttelse av utstyret og dermed mindre behov for utstyr som er felles for fagområder, pasientgrupper eller fagpersoner. Nødvendig utstyr på sengeposter er diverse grunnutstyr som senger og nattbord, pasientløftere, lamper, diverse mindre MTU som termometre, pasientvekter og pulsoksimetre, samt i begrenset grad apparater som EKG, ultralyd eller lignende av spesialitet. Videre finnes det utstyr og inventar til ekspedisjoner, vaktrom og fellesrom for pasienter. Utstyrsbehovet for sengepostene er i relativt liten grad påvirket av organiseringen. Siden en del utstyr vil være relatert til antall sengeposter vil det være fordelaktig å ha få, relativt store sengeposter. Det er antall sengeplasser og antall sengeposter som er styrende for utstyrsbehovet. 5

6 2.2.1 Forskning og utvikling (FKL) FKL har behov for følgende spesialrom: KF-laboratoriet: utvides med tredemølle bygd ned i gulvet. Det må være mulig å montere en armsykkel på veggen. Eventuelt nyinnkjøp av tredemølle vil koste kr ,-. Rommet vil også kreve bygningsmessig tilpasning for å plassere tredemøllen nede i gulvet. Urologilaboratoriet må inneholde ett cystemetrirom med tilknyttet toalett, en C-bue (VFS og MCG), ett skyllerom med dekontaminator og autoklave. Bevegelseslaboratorium: må ha tilstrekkelig høyde for at kameraene skal kunne få riktige bilder. Behov for tilgang til et ERP-laboratorium der det må være mulig å trille inn seng Vurdering og opplæring (VO) Nødvendig utstyr i ergoterapiområdet: Håndmotorisk laboratorium Sittelaboratorium Rom for grovmotorisk trening Test og samtalerom Treningskjøkken Snekkerverksted Ortoseverksted Utprøvingsområde og plass for lagring av utstyr som brukes jevnlig Alle områdene må ha plass for brukere i el rullestoler og magetraller. Nødvendig utstyr i fysioterapiområdet: Egentreningsrom etter modell av treningsstudioer Åpent behandlingsrom med stort utstyr Areal for gangtrening Liten gymsal med god høyde under taket for ballspill Sunnaas spesialpedagogiske kompetansesenter (SSKS) SSKS har behov for følgende spesialrom: IKT-laboratorium Dysfagilab (svelgevansker): plass for oppbevaring av spesialutstyr for undersøkelser og gjennomgang av videofluoroskopier. Denne funksjonen samles i programmet i labområdet som er programmert under FKL og lab samordnes med urologilab og videofluoresenslab. Pris på bronkoskop og rack: kr ,- inkl mva. Synslab: skal romme store måleinstrumenter og mye kostbart spesialutstyr. Samles også i labområdet programmert under FKL. Antatt kostnad: kr ,- inkl mva. 6

7 2.3 Bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Utstyr og funksjoner som krever spesielle bygningsmessige tilpasninger: På sengerom skal det være mulighet for å feste pasient-/løfteheiser i tak I treningsarealer må det legges til rette for god plass til ergometerapparater. Dette er apparater som er forholdsvis tunge og som genererer en god del bevegelse. Det må også være muligheter for å montering av ribbevegger på vegg eller i tak, samt montering av pasient-/løfteheiser i tak. I laboratoriearealene vil det være behov for støyskjermede rom med god ventilasjon for analyseapparater som er støyende og krever kjøling. Arealer for røntgenundersøkelser trenger generell god plass. Pasientseng skal ha mulighet til adkomst til røntgenbordet fra begge sider. I røntgen thorax-laboratorium med veggbucky er selve røntgenrøret takhengt. Generator og annet støyende utstyr plasseres i eget tilstøtende rom med god kjøling. Alt kommunikasjons- og datautstyr bør etableres i egne datarom med plass for nettverksutstyr, server, fordelere osv. Slikt utstyr krever ekstra kjøling. 7

8 3 Netto utstyrsprogram 3.1 Vurdering av eksisterende utstyr I arbeidet med HPU er det benyttet data om eksisterende utstyr ved sykehuset. Det har vært gjennomført en datainnsamling og befaring på Sunnaas. Vurdering av MTU er gjort på bakgrunn av rapport fra utstyrsdatabasen Merida og en besiktigelse av dette utstyret. Verdi på dagens utstyrspark er beregnet til ca kr. 33 millioner kroner inkl. mva (historisk verdi), se vedlegg 1. Behov for nyanskaffelser/utskiftning: Ergo/fysio treningsrom: Generelt er alle treningsapparatene klare for utskiftning grunnet alder og lang tids bruk. Røntgenlab: Forholdsvis nytt laboratorium. Ingen utskiftningsbehov de nærmeste 5 årene. C-bue: Forholdsvis ny. Ingen utskiftningsbehov de nærmeste 5 årene. Ultralyd: Forholdsvis ny. På grunn av store endringer i ultralydsteknologien vil en se på eksisterende utstyr som foreldet og uegnet selv om det teknisk sett kan fungere tilnærmet like bra som når det var nytt. Anbefalt skiftet ut innen 3 år. Lungespirometri: Gammelt utstyr (10 år) Anbefalt byttet ut innen IKT-utstyr har en generell levetid på 4-6 år. Utskiftning av IKT-utstyr skjer i henhold til avtaler inngått mellom Helse Sør-Øst RHF og IT-leverandører Kriterier for utskiftning Samspill mellom elektriske signaler i nerver og elektroniske mikroprosessorer koblet til mikrodatamaskiner kan gjøre det mulig å få lammede kroppsdeler til å fungere eller gjenvinne tapt syn og hørsel. Nye materialer og nye måter å bruke datateknologi på kommer til å gi stadig nye medisinske oppfinnelser. Mulighetene for avanserte tekniske hjelpemidler kommer til å øke sterkt. Teknisk levetid: Et apparats levetid hvor det teknisk sett vil kunne fungere tilfredsstillende i forhold til de funksjonskrav som er satt (toleransegrenser, billedkrav, driftsstabilitet, arbeidsmiljø). Medisinsk levetid: Medisinsk forskning kombinert med den teknologiske utvikling fører til utvikling som muliggjør en rekke nye undersøkelser og behandlingsmetoder, og som samtidig stiller nye krav til MTU. I noen tilfeller kan det dreie seg om nytt utstyr som gir nye behandlingsmuligheter som genererer behov for nye behandlingstilbud, men det kan også være etablerte behandlingstilbud der en ved hjelp av nyutviklede generasjoner av utstyr kan få sikrere diagnose og et bedre behandlingsresultat. Økonomisk levetid: Økonomisk levetid er den perioden en eiendel har økonomisk verdi for en eller flere brukere ved bruk i deres virksomhet (Fra Foreløpig Norsk Regnskapsstandard fra 2000). Bedriftsøkonomisk tenkning med økonomisk utskiftningskalkyle, sammenligner kostnadseffektivitet mellom eksisterende utstyr og aktuelle nyanskaffelser. 8

9 3.2 Plan for gjenbruk, overflytting og fornyelse Generelt må det sørges for å legge til rette for at sykehuset sin investeringstakt innen utstyr holder seg på det samme nivået som i dag frem til ferdigstilling av prosjektet. Det er estimert behov for årlige nyanskaffelser tilsvarende ca. 4 millioner kroner, se avsnitt 4.1. Det kan også nevnes at i tiden frem til ferdigstilling, vil det forekomme at utstyr som enten er tenkt overflyttet eller skal erstattes av nytt utstyr, bryter sammen. Dette må erstattes og kan løses enkelt ved forhåndsleveranse. Dersom utstyr som bryter sammen er enkeltstående enheter, bør utstyret erstattes av nytt utstyr med funksjon og spesifikasjoner tilsvarende det som er planlagt i det nye prosjektet, og flyttes over ved ibruktakelse Flyttekostnader Flyttekostnader for takhengt røntgenutstyr vil være i størrelsesorden: ca 150 arbeidstimer. Dette inkluderer demontering, montering og i gangkjøring. Regner man en gjennomsnittlig timepris på kr 1500,- eks mva vil dette gi en flyttekostnad på kr ,- eks mva. Kostnadene inkluderer fysisk flytting ved hjelp av paller og truck og det er kun medregnet timepris. Det er en fare for at elektronikkort o.l. ikke vil virke etter demontering og flytting og det kan derfor påregnes bytte av deler for kr ,- eks mva. Det resterende utstyr som antas overflyttbart kan flyttes uten andre kostnader enn den tiden det tar å rigge ned, bære/trille over, oppmontering og i gangkjøring. Det antas at 30 % av MTU er overflyttbart og det kan påregnes 350 timer til flytting av dette utstyret. For GRU, INV og IKT antas 15 % overflyttbart og til flytting kan det påregnes 200 timer for GRU, 200 timer for INV og 350 timer for IKT. Dersom man regner gjennomsnittlig timepris på kr.1000,- eks mva for flytting av MTU og IKT, og kr.500,- eks mva for flytting av GRU og INV gir dette en flyttekostnad på kr ,- eks mva. Flyttekostnader, inklusiv flytting av røntgen takhengt utstyr, er estimert til kr ,- eks mva. 9

10 4 Utstyrsbudsjett 4.1 Utstyrskalkyle Kalkylen må på dette stadiet av prosjektet bygge på. Vi antar et investeringsbehov på totalt 36 mill kr inkl mva, se tabell 4.1. En forutsetning er at det sørges for å legge til rette for at sykehuset sin investeringstakt innen utstyr holder seg på det samme nivået som i dag frem til ferdigstilling av prosjektet, dvs. ca. 4 millioner kroner hvert år. (Ca. 10 % av netto utstyrsverdi). Ettersom størrelse eller funksjon på sykehuset ikke endres betydelig tar beregningen utgangspunkt i verdi på dagens utstyr når det gjelder MTU. Verdi på dagens utstyr og kostnad for innkjøp av nytt utstyr (se avsnitt 2.2) er brukt som grunnlag for brutto utstyrskalkyle for MTU. For GRU, INV og IKT er brutto utstyrskalkyle beregnet fra antall rom i romprogrammet. Andel av overflyttbart utstyr er vurdert og trukket fra for å finne netto utstyrsbehov. For detaljer se vedlegg 1. Tabell 4.1: Brutto- og netto utstyrskalkyle MTU GRU INV IKT SUM Brukerutstyr Bruttokalkyle eks mva MVA 25 % Bruttokalkyle inkl mva Andel overflyttbart 30 % 15 % 15 % 15 % Nettokalkyle inkl.mva

11 4.2 Usikkerhetskalkyle Det anbefales på bakgrunn av erfaring fra andre prosjekter, at det minimum legges tilgrunn en usikkerhet knyttet til bruttokalkylen på 10 %. Usikkerheten går begge veier. Kalkylen er et uttrykk for antatt reell anskaffelseskostnad og inneholder ikke reserver. Beregning av investeringsbehov er basert på historisk verdi av utstyret. Usikkerhetsberegningen tar derfor blant annet hensyn til prisstigningen etter at utstyret ble kjøpt inn. Den tar også hensyn til avskrivningstid på utstyret. Det er ikke medregnet kostnader til administrasjon og innkjøp. Det antas at kostnader til administrasjon og innkjøp vil utgjøre i underkant av 10 % av brutto utstyrskalkyle. Flyttekostnader inngår ikke i utstyrskalkylen. Flyttkostnader er estimert til kr ,- eks mva; se avsnitt Utstyrskalkylen baserer seg på investering i utstyr av samme type og omfang som dagens utstyrspark. Ved etablering av funksjoner/rom med nye utstyrsbehov må påregnes ytterligere investering på omkring 1 mill kr inkl mva, se avsnitt Leveransen Sluttrapporten slik den foreligger pr Vedlegg: 1. Grunnlag for utstyrskalkylen 11

Prosjektforslag. Konseptfase. (Beslutningspunkt B3) Plan for utvikling av eiendomsmassen ved. Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag. Konseptfase. (Beslutningspunkt B3) Plan for utvikling av eiendomsmassen ved. Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase (Beslutningspunkt B3) Plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 29.11.2007 Revidert etter styremøtet 18.06.2008, sak 41/08 Prosjekteier: Adm.dir. Einar

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 45/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 45/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 45/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Jorunn Lægland Investeringer Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Hovedprogram utstyr (HPU) Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling Sørlandet sykehus HF

Hovedprogram utstyr (HPU) Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling Sørlandet sykehus HF Vedlegg 5 Hovedprogram utstyr (HPU) Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling Sørlandet sykehus HF Kristiansand 25.04.2014 Navn Navn Sørlandet sykehus HF INNHOLD 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 2.1

Detaljer

Risikovurdering medisinsk teknisk utstyr

Risikovurdering medisinsk teknisk utstyr Risikovurdering medisinsk teknisk utstyr Utstyrsparken på Ullevål i dag: 10179 enheter, verdi 1127 mill. kr 1. Avgrensninger og definisjoner Utstyrskategorier Medisinsk teknisk utstyr (MTU) defineres som:

Detaljer

Revidert Hovedprogram utstyr (HPU) Nybygg psykisk helse, SSK Sørlandet sykehus HF

Revidert Hovedprogram utstyr (HPU) Nybygg psykisk helse, SSK Sørlandet sykehus HF Revidert Hovedprogram utstyr (HPU) Nybygg psykisk helse, SSK Sørlandet sykehus HF Kristiansand 25. mars 2015 Sørlandet sykehus HF INNHOLD 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 4 2.1 Gjennomføring og avgrensing...

Detaljer

Utstyrsprosjektet prosjekt nytt østfoldsykehus

Utstyrsprosjektet prosjekt nytt østfoldsykehus Utstyrsprosjektet prosjekt nytt østfoldsykehus Informasjonsmøte for leverandører 5. mars 2012 Elisabeth Gudmundsen Prosjektsjef utstyr Brukerutstyr hva er det? Medisinsk teknisk utstyr Laboratorieutstyr

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR Forslag til vedtak: Styret tar administrerende

Detaljer

Verktøy for kravbeskrivelse og romprogrammering

Verktøy for kravbeskrivelse og romprogrammering Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Verktøy for kravbeskrivelse og NBEF BIM

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. april 2009 Dato møte: 7. mai 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 65/2009 INVESTERINGER 2009 Investeringer for 2009 har vært omtalt i fire

Detaljer

Helse Stavanger HF. Hovedprogram utstyr (HPU)

Helse Stavanger HF. Hovedprogram utstyr (HPU) Helse Stavanger HF Hovedprogram utstyr (HPU) Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Bearbeidet rapport 28.11.2013 2 Bearbeidet rapport 15.01.2014 3 Samlet revisjon CØ 05.03.2014

Detaljer

Vedlegg til styresak Investeringsbudsjett utdrag fra styresak ØLP , kap.3 side

Vedlegg til styresak Investeringsbudsjett utdrag fra styresak ØLP , kap.3 side Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 Vedlegg til styresak 013-2014 Investeringsbudsjett 2014 - utdrag fra styresak 042-2013 ØLP 2014-2017, kap.3 side 16-19. Investeringer Overordnet vurdering De store

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.04.16 SAK NR 027 2016 INVESTERINGSBUDSJETT 2016. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.04.16 SAK NR 027 2016 INVESTERINGSBUDSJETT 2016. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.04.16 SAK NR 027 2016 INVESTERINGSBUDSJETT 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Sykehuset Innlandet HF har behov for nærmere 550 mill kr årlig til investeringer for å vedlikeholde

Detaljer

Investeringsbudsjett 2008 og Investeringsplan 2009-18 Innspill til Helse Nord

Investeringsbudsjett 2008 og Investeringsplan 2009-18 Innspill til Helse Nord Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 29.05.07 Versjon 1.00 Saksbehandler: Økonomisjef Investeringsbudsjett 2008 og Investeringsplan 2009-18 Innspill til Helse Nord 1. Bakgrunn I brev av 27.04.07 ber Helse

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Arkivsak Dato 18.06.202 Saksbehandler Magne Gamman/ Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Møtedato 22.06.2012 Sørlandet sykehus HF Sak nr 068-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppgradering av operasjons-

Detaljer

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10 OPPSUMMERING: (etterslep inkl 2011-15) SUM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 058/2011 27.06.11 Trykte vedlegg:

Styret ved Vestre Viken HF 058/2011 27.06.11 Trykte vedlegg: Saksfremlegg Medisinsk teknisk utstyr (MTU) Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 972 02 040 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 058/2011 27.06.11

Detaljer

Hovedprogram utstyr (HPU) Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling og ABUP Sørlandet sykehus HF

Hovedprogram utstyr (HPU) Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling og ABUP Sørlandet sykehus HF Vedlegg 5 Hovedprogram utstyr (HPU) Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling og ABUP Sørlandet sykehus HF Kristiansand 13.11.2014 Navn Navn Sørlandet sykehus HF INNHOLD 1. Sammendrag... 3 2. Innledning...

Detaljer

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T.A.Haug/H. Rolandsen Bodø, 3.6.2016 Styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Bakgrunn Forprosjektet

Detaljer

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Sykehusbyggkonferansen Trondheim 9. november 2015 Utfordringer Legge til rette

Detaljer

HOVEDPROGRAM UTSTYR (HPU) HAUGESUND SJUKEHUS KONSEPTFASE / HELSE FONNA HF

HOVEDPROGRAM UTSTYR (HPU) HAUGESUND SJUKEHUS KONSEPTFASE / HELSE FONNA HF HOVEDPROGRAM UTSTYR (HPU) HAUGESUND SJUKEHUS KONSEPTFASE / HELSE FONNA HF REV DATO BAKGRUNN FOR REVISJON UTARB. AV KONTR. AV GODKJ. AV [4] [02.12.2015] [Hovedprogram utstyr, konseptfase Haugesund sjukehus,

Detaljer

V e ile de r IS-0392 Veileder for Hovedprogram utstyr April 2013

V e ile de r IS-0392 Veileder for Hovedprogram utstyr April 2013 Veileder IS-0392 Veileder for Hovedprogram utstyr April 2013 2 Innhold 1 Forord... 3 2 Veilederens hensikt... 4 3 Definisjon av utstyrskategorier... 6 3.1 Bygg- og brukerutstyr... 6 3.2 Bygg- og installasjonspåvirkende

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011

Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011 Direktøren Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2010/1043 Dato: 17.06.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styresak 78/10 Budsjett 2011 Konsernbestemmelser

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035)sendt HSØ 28.4.14, oppdatert til styresak. Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF Hensikt

Detaljer

Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt

Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt Momentum Arkitekter 1AS Innledning Tidligere prosjektfaser Funksjonsprosjekt Fremdrift Brukersamarbeid i MVG Momentum Arkitekter 2AS Tidligere

Detaljer

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning forenklet Hovedprogram utstyr

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning forenklet Hovedprogram utstyr Vestre Viken HF Utviklingsplan 2025 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Etter møte VV HF 08.11.2012 30.11.2012 2 Internkontroll 4.12.2012 Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: Kontroll:

Detaljer

Økonomiske indikatorer og medisinsk-tekniske tjenester

Økonomiske indikatorer og medisinsk-tekniske tjenester Årsmøte på Røros den 20.- 23. Mars 2003 Økonomiske indikatorer og medisinsk-tekniske tjenester Servicesjef Trond Strømme og avdelingssjef Øystein Jensen, Rikshospitalet 1 Bakgrunn: Hvorfor etablering av

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.15 SAK NR 037 2015 INVESTERINGSBUDSJETT 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.15 SAK NR 037 2015 INVESTERINGSBUDSJETT 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.15 SAK NR 037 2015 INVESTERINGSBUDSJETT 2015 Forslag til VEDTAK: 1. Styret er tilfreds med at foretaket har klart å skape et positivt resultat til investeringer gjennom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03. MØTEINNKALLING Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.2013 Tid: 10:00 Fast Byggekomitè SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for embolisering av intrakranielle og spinale (arteriovenøse) AV-malformasjoner

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248 Romtype m² stk Administrasjon Helse og omsorg Kontor for HoO sjef 0 0 4 kontorplasser i arb.fellesskap for rådgivere 40 40 6 kontorplasser i arb.fellesskap Mottakskontor 60 60 5-6 møterom, ulik størrelse,

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 008-2013 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - LEIEAVTALE BYGG FOR SØNDRE OSLO DPS OG BUP OSLO SYD PÅ MORTENSRUD Forslag til

Detaljer

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Hemit betjener 20.000 av Norges mest krevende IT-brukere 24 timer i døgnet

Detaljer

HOVEDPROGRAM UTSTYR (HPU)

HOVEDPROGRAM UTSTYR (HPU) NYE KIRKENES SYKEHUS HOVEDPROGRAM UTSTYR (HPU) Utarbeidet av Versjon 1.0 13.11.2009 1 INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 UTARBEIDELSE AV HPU FOR KIRKENES SYKEHUS... 4 1.3 STYRENDE DOKUMENTER OG OVERORDNEDE

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste i strålekniv Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold og avgrensning

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Anskaffelse av CT til Skien Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 23-2016 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 06.04.2016 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Polofas AS 3290 STAVERN Deres referanse Vår referanse Dato 2009/104 30.11.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage på offentlig

Detaljer

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Styresaknr. 09/06 REF: 2006/000008 PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Utbygging voksenpsykiatri

Detaljer

Sak 43/13 Prosjekt nytt bygg Sunnaas sykehus HF (SunHF) - endring i økonomi og fremdrift

Sak 43/13 Prosjekt nytt bygg Sunnaas sykehus HF (SunHF) - endring i økonomi og fremdrift Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Inge Skullerud, Hilde Westli, Inger Nitteberg, Einar M Strand Dato: 16.08.13 Sak 43/13 Prosjekt nytt bygg Sunnaas sykehus HF (SunHF) - endring i økonomi og fremdrift

Detaljer

ANSKAFFELSESPLAN 2014

ANSKAFFELSESPLAN 2014 ANSKAFFELSESPLAN 2014 Plan for utlysninger av rammeavtaler og driftsavtaler i Sykehuset Innlandet for 2014. Planen er delt opp etter Helse Sør-Øst sine innkjøpskategorier og omfatter avtaler for kjøp av

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER Oppdragsgiver Tana kommune Rapporttype Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER 2 (8) TANA BRU:BASSENG Oppdragsnr.: 1350002380-003 Oppdragsnavn: Ny skole i

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123.

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Styresak 37/2007 - Sør-Varanger samdriftskjøkken, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Finnmark, Kirkenes og Sør-Varanger kommune.

Styresak 37/2007 - Sør-Varanger samdriftskjøkken, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Finnmark, Kirkenes og Sør-Varanger kommune. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Driftssjef Hanne P. Bentsen 27-08-2007 Styresak 37/2007 - Sør-Varanger samdriftskjøkken, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Finnmark, Kirkenes og Sør-Varanger kommune.

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. februar 2006 i sak 2005/280. El.entreprenør Arne H. Johansen AS

Klagenemndas avgjørelse 13. februar 2006 i sak 2005/280. El.entreprenør Arne H. Johansen AS Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for entrepriser i forbindelse med ombygging og renovering av en skole. Tilbudene var gitt som fastpris. På grunn av endrede behov ble det gjort visse tillegg

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 013 2014 INVESTERINGSBUDSJETT 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 013 2014 INVESTERINGSBUDSJETT 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 013 2014 INVESTERINGSBUDSJETT 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Sykehuset Innlandet HF har behov for nærmere 400 mill kr årlig til investeringer for å vedlikeholde

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Etterutdanningskurs jernbanetrafikk FORFATTER(E) Nils Olsson OPPDRAGSGIVER(E) PeMRO-prosjektet, Jernbaneverket

Etterutdanningskurs jernbanetrafikk FORFATTER(E) Nils Olsson OPPDRAGSGIVER(E) PeMRO-prosjektet, Jernbaneverket SINTEF NOTAT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Etterutdanningskurs jernbanetrafikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 36 13 Telefaks: 73 59 02 60 Foretaksregisteret:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 30/15 Psykiatriutbygging - Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.11.2015 Saksansvarlig: Jan Morten

Detaljer

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder:

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder: Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14 Styret for Bergen Vann KF Anskaffelse av TV-bil JOTA BV-5404-200414651-101 Hva saken gjelder: Bergen Vann KF (BV) disponerer i dag to biler med TV-utstyr for rørinspeksjon

Detaljer

Omstilling i skole og barnehage November 2016

Omstilling i skole og barnehage November 2016 Omstilling i skole og barnehage November 2016 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Administrasjonens tabell 18. november 2016 Prosjektene er

Detaljer

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for LEPPE - KJEVE - GANESPALTE. Informasjon til foreldre og foresatte

Norsk kvalitetsregister for LEPPE - KJEVE - GANESPALTE. Informasjon til foreldre og foresatte Norsk kvalitetsregister for Informasjon til foreldre og foresatte Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte Postadresse Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte Kirurgisk klinikk

Detaljer

Eksempler på pasientsikker bruk av ikke-medisinsk elektrisk utstyr i medisinske omgivelser

Eksempler på pasientsikker bruk av ikke-medisinsk elektrisk utstyr i medisinske omgivelser Intern service Medisinsk-teknisk avdeling Eksempler på pasientsikker bruk av ikke-medisinsk elektrisk utstyr i medisinske omgivelser Postadresse: 0027 OSLO Besøksadresse: Sognsvannsvn. 20 Sentralbord:

Detaljer

Investeringslikviditet HSØ 72 606 72 606 72 606 72 606 Likviditet fra driftsoverskudd 0 50 000 100 000 150 000 Total 72 606 122 606 172 606 222 606

Investeringslikviditet HSØ 72 606 72 606 72 606 72 606 Likviditet fra driftsoverskudd 0 50 000 100 000 150 000 Total 72 606 122 606 172 606 222 606 Bakgrunn for saken Foretaket etablerte i 2011 et investeringsutvalg med bred sammensetning og mandat å utarbeide et forslag til en flerårig helhetlig investeringsplan som rulleres årlig, i samsvar med

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen)

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Vedlegg til e-læringskurs om dysmeli for ansatte i skolen Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Samarbeid mellom hjem og skole Forventningsavklaringer

Detaljer

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1)

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1) Alle klinikksjefer, avdelingsledere og enhetsledere i administrerende direktørs stab med budsjettansvar Hovedtillitsvalgt AMU Dato: 14.9.2012 Budsjettdokument nr. 2/ (oppdatert versjon av nr.1) Arbeid

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 25. oktober 2012 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til leiekontrakt Nåverdiberegning SAK 75/2012 LEIEAVTALE BYGG

Detaljer

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP NOTAT Til: Kopi: Fra: Administrerende direktør Morten Lang Ree Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP Det vises til

Detaljer

Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015

Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015 Klinikk for teknologi og e-helse Eiendomsavdelingen, Kristiansand Notat Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015 Deres dato Deres referanse Innspill til Utviklingsplan 2030

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR

KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR Vedlegg nr. 1 KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR for Namsskogan Kommune NAMSSKOGAN KOMMUNE Kommunehuset 7890 NAMSSKOGAN UTARBEIDET AV: NAMSSKOGAN KOMMUNE og COWI AS JANUAR 2016 2/8 KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill. Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr

Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill. Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr 2 Helsevesenets oppgaver Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Opplæring

Detaljer

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag 4 til Rammeavtale

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 Energiberegning TEK 10 og lavenergi etter NS 3701 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

LEPPE - KJEVE - GANESPALTE

LEPPE - KJEVE - GANESPALTE Norsk kvalitetsregister for LEPPE - KJEVE - GANESPALTE Informasjon til foreldre og foresatte Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte Postadresse Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte

Detaljer

METODE Sykehus- og pasientadministrert biologisk behandling av inflammatorisk tarmsykdom årlige ressurser og kostnader

METODE Sykehus- og pasientadministrert biologisk behandling av inflammatorisk tarmsykdom årlige ressurser og kostnader METODE Sykehus- og pasientadministrert biologisk behandling av inflammatorisk tarmsykdom årlige ressurser og kostnader Av Bjørn Moum, professor, leder IBD-seksjon og FoU, Avdeling for fordøyelsessykdommer,

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer Bilag 2 Installasjon av IT systemer Bilag 2a Beskrivelse av krav til materiellet ifm billettsystemet 1. Billettsystemet 1.1 Installasjon av elektronisk billettsystem i fartøy Fartøyene skal forberedes

Detaljer

Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram

Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus i rehabilitering. Våre hovedfunksjoner er behandling, opplæring av pasient og pårørende, veiledning

Detaljer

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Hensikt: Informere og oppdatere Sikkerhetsforum om status innenfor ISO bransjen, synligjøre utfordringer. Bakgrunn:

Detaljer

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling.

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling. VEDLEGG 2 (B) ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING Ansvars- og arbeidsfordelingen mellom brukerne i den enkelte virksomheten og servicemedarbeider er i utgangspunktet bygget på en felles ønske om godt samarbeid.

Detaljer

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Dato 05.02.2014 Referanse Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin, Eiendomsforvaltningen, St.Olav Eiendom, Almenteknikk

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015 Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.8.2015 Styresak 80-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015 Formål/sammendrag

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Bygningsstatus og videre planer for bygningsmassen ved ST Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 91-2014 Eiendomssjef Einar Ramsli/ Økonomidirektør

Detaljer

Samlet plan enøk Overhalla kommune

Samlet plan enøk Overhalla kommune Samlet plan enøk Overhalla kommune Kommunale bygg Aktuelle enøktiltak Investeringsbehov lønnsomhet og Prioritert gjennomføring En rapport fra Mai 211 TITTEL TEKNISK RAPPORT Postadresse: Svein Jarls gt

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Konkurranse med forhandling i ett trinn, jfr. del II, forskrift for offentlige anskaffelser. Spesifikasjon av oppdrag.

Konkurranse med forhandling i ett trinn, jfr. del II, forskrift for offentlige anskaffelser. Spesifikasjon av oppdrag. Konkurranse med forhandling i ett trinn, jfr. del II, forskrift for offentlige anskaffelser. Spesifikasjon av oppdrag. Generelt: Berlevåg kommune ønsker å erstatte dagens nøkkel- og adgangssystem med et

Detaljer