Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR INVESTERINGSBUDSJETT Forslag til VEDTAK:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 013 2014 INVESTERINGSBUDSJETT 2014. Forslag til VEDTAK:"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR INVESTERINGSBUDSJETT 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Sykehuset Innlandet HF har behov for nærmere 400 mill kr årlig til investeringer for å vedlikeholde dagens infrastruktur. Foretaket har totalt 317 mill kr til disposisjon til investeringer i Styret er svært tilfreds med at foretaket har klart å skape et så stort positivt resultat til investeringer gjennom årsresultatet for Det er stor innsats fra de ansatte som gjør dette mulig. 3. Styret vedtar at midlene som disponeres på foretaksnivå fordeles på følgende måte (avrundede beløp): Bygg 100 mill kr Medisinskteknisk utstyr 102 mill kr IKT (informasjonsteknologi) 17 mill kr Annet utstyr 12 mill kr Avsetning til nye strålekanoner 20 mill kr Utskiftning av ambulanser 15 mill kr Røntgen LMS Otta 2 mill kr Restfinansiering MR Kongsvinger 4 mill kr Sum 272 mill kr 4. Overførbart overskudd fra divisjonene og staber utgjør 45 mill kr. Dette skal gå til investeringer i divisjonene/staber. Divisjoner med underskudd får redusert investeringsrammen tilsvarende 75% av divisjonens ansvarlige underskudd. Brumunddal, 13. februar 2014 Morten Lang-Ree administrerende direktør

2 SAKSFREMSTILLING SAK NR Innledning Tilgjengelige investeringsmidler for 2014 består av innsparte midler i 2013, og likviditet til investeringer fra Helse Sør-Øst. Foretaket har selv ansvar for å planlegge disponible midler slik at det blir avsatt midler til investeringer. Positivt regnskapsresultat fra 2013 vil være midler som skal anvendes til investeringer i I styresak ble det vedtatt at divisjoner med positivt resultat skal få benytte dette til investeringer påfølgende år. Videre ble det i styresak vedtatt en endring som omfatter negativt resultat. Divisjoner med et negativt driftsresultat vil få redusert sitt investeringsbudsjett med et beløp tilsvarende 75 % av divisjonens underskudd, jfr. styresak Overordnet om styringsprinsipper for likviditet og investeringer Investeringsregimet fra eier innebærer at foretakene blir tildelt en samlet likviditet til drift og investeringer. Prioriteringsansvaret for å anvende midler til drift og investeringer er overført til foretakene. Foretaket har innmeldt investeringsbehov som overstiger den likviditet som er tilgjengelig til investeringer. I økonomisk langtidsplan (ØLP) og det årlige budsjettarbeidet er det avgjørende at foretakets midler disponeres på en optimal måte for å dekke lovpålagte oppgaver og investeringer. Tidligere års investeringsbeslutninger og likviditet Investeringsområdet har en lengre syklus en et normalt budsjettår. Et investeringsprosjekt går ofte over flere år og det kan gå lang tid fra en investering besluttes til faktisk utbetaling. Prosjekter som ble tildelt likviditet tidligere år, men som ikke er ferdigstilt vil få beholde den likviditeten som er ubrukt ved årsskifte. Prosjektmidler som ikke er benyttet ved årsskiftet 2013 påvirker foretakets likviditetssituasjon positivt. Likviditeten på disse prosjektene vil videreføres som investeringsmidler inntil prosjektet ferdigstilles. Pr er det om lag 250 mill kr som ikke er utbetalt av tidligere års bevilgede investeringer. Sykehuset Innlandet har ca kvadratmeter med bygningsmasse, og det drives pasientaktivitet i ca 75% av denne bygningsmassen. SI har en samlet MTU-portefølje, ekskl. behandlingshjelpemidler, på 880 mill kr. Begge områdene, bygg og medisinteknisk utstyr, har et betydelig investerings- og vedlikeholdsetterslep. I tillegg foreligger det et stort behov for å oppgradere arealer hensiktsmessig til dagens pasientaktivitet, samt nyinvestering til mer oppgradert og funksjonelt medisinskteknisk utstyr. De siste tre årene har reinvesteringsgraden variert fra 37-44% jfr styresak ØLP Se vedlegg. Sykehuset Innlandet har behov for å benytte nærmere 400 mill kr årlig til investeringer for å vedlikeholde dagens infrastruktur. Tilgjengelige investeringsmidler 2014 Tabellen under viser hvordan resultat 2013 er disponert i investeringsbudsjett for Positivt resultat fra stab og fellesområdet går i hovedsak til sentrale investeringer. Divisjoner med positivt resultat i 2013 får disponere dette til investeringer i Divisjoner med negativt resultat vil få avkortning i investeringsrammen. Foretakets mulighet for gjennomføring av investeringer er styrt av den likviditet som er stilt til disposisjon fra eier. Et underskudd i driften på en divisjon i foretaket reduserer tilgjengelig likviditet for foretaket totalt sett, og dermed også muligheten til å gjennomføre investeringer. Side 2 av 6

3 I styresak som nevnt ovenfor er det vedtatt at divisjoner med underskudd i driften i 2013 vil få fratrekk i investeringsrammen i Fradraget er 75% av divisjonens underskudd. Formålet med ordningen er å skape incitament for å oppnå balanse/overskudd i driften. Tabellen viser fordeling av tilgjengelige investeringsmidler. Disponering av investeringsmidler 2014 Tall i 1000 Årsresultat Avsatt likviditet fra HSØ Sum investeringsramme før fordeling Uttrekk av felles investeringsmidler Divisjoner med positivt resultat Positivt resultat i stab som benyttes til IKT- investering Sum overskudd divisjoner og staber Overordnede disponeringer Strålemaskiner Gjøvik Røntgen Nord-Gudbrandsdal LMS Restfinansiering MR Kongsvinger Utskifting av ambulanser Sum overordnede disponeringer Sum midler til fordeling Underskudd i divisjoner 75 % I behandling av budsjettet for 2014 og senere administrative vedtak ble det lagt enkelte føringer for bruk av disponible investeringsmidler i Overskudd ved divisjoner med positivt resultat kan disponeres av divisjonen. 40,8 mill kr trekkes ut fra fellesmidler til fordeling. Divisjon Psykisk helsevern får beholde 20 mill kr av sitt overskudd til bruk innen Masterplan bygg. Stabsområdene har iverksatt tiltak som har bidratt til driftsmessig overskudd. Av dette overskuddet disponeres 4,0 mill kr som trekkes ut fra fellesmidler til fordeling. 3,5 mill kr skal benyttes til nødvendig oppgradering av økonomisystem og 0,5 mill kr til lisenser datasystem innen stab Helse. En andel av overskudd stab benyttes derfor til IKTinvesteringer. Resten går til felles fordeling. Det må skiftes ut Strålemaskiner på Gjøvik. Det settes av 20 mill kr til dette i I tillegg sendes det søknad til HSØ om lånefinansiering av 50 % av totalsum som utgjør om lag 60 mill kr. Det er erstattet et røntgenapparat på Nord-Gudbrandsdal LMS. Dette tas av fellesmidler. I forhold til investering i MR på Kongsvinger settes det av 4 mill kr for å sikre fullfinansiering av dette. Foreløpig total kostnadsramme er beregnet til 21,8 mill kr pluss prisjustering. Side 3 av 6

4 Fra og med 2013 har SI driftsansvaret for hele ambulansetjenesten i opptaksområdet. Det er behov for å skifte ut omlag tolv biler per år. Dette utgjør en årlig investering på 15 mill kr. Korrigert resultat i divisjon prehospitale tjenester (fratrukket underskudd på pasientreiser) på 4,6 mill kr inngår som delfinansiering av ambulansene i Restoverskudd på 7,5 mill kr skal benyttes til multimonitorer i ambulansene. Total utskifting av dette utstyret utgjør 15 mill kr, og det antas at deler tas i 2014 og deler i Divisjoner med underskudd blir trukket for dette ved fordeling av midler til medisinskteknisk utstyr (MTU). 75 % av ansvarlig underskudd utgjør kr 37,9 mill kr. Foretaket har etter dette 231 mill kr til fordeling til investeringer i Dette skal fordeles på bygg, MTU, IKT og posten annet. Fordeling mellom MTU, bygg, IKT og annet I styresak ble fordelingsnøkkel mellom fagområdene innført. Denne fordelingsnøkkelen ble utarbeidet etter en totalvurdering. Hvert fagområde har et stort etterslep på investeringer og dermed blir det å benytte avskrivningsgrad basert på årlige avskrivninger feil som grunnlag for å beregne nytildelinger. Fordelingsnøkkelen ble i all hovedsak videreført i Økonomisk langtidsplan , styresak Fordelingsnøkkelen ble endret i 2013 da man ønsket å gi medisinskteknisk utstyr (MTU).. I 2013 ble det avsatt 125 mill kr til bygg og 129 mill kr til MTU utover divisjonenes egne overskudd. Administrerende direktør anbefaler å opprettholde en fordelingsnøkkel som prioriterer investeringer til MTU også i 2014, dette tiltross for at det er betydelige behov og etterslep knyttet til bygningsmassen. I posten Annet inngår investeringer i senger, autoklaver, biler med mer. Innmeldt behov for senger er 4 mill kr. Ettersom det er stort behov for utskifting av senger, økes posten Annet til 12 mill kr i Tabellen under viser forslag til fordeling av investeringsmidlene mellom fagområdene MTU, IKT, Bygg og Annet i Investeringsmidler til fordeling Fordelings nøkkel 2012 Investerings midler 2013 Fordelings nøkkel Investerings midler 2014 Fordelings nøkkel Bygg 57 % % % MTU 35 % % % IKT 4 % 15 5 % 17 7 % Annet 4 % 5 2 % 12 5 % Sum 100 % % % Fordelingsregime Administrerende direktør vil tilrå at investeringsmidlene til bygg, IKT og posten annet utstyr fordeles i tråd med tidligere års prosedyrer ut fra prioriteringer fra respektive fagstaber/fagdivisjoner. Når det gjelder regimet for medisinsk teknisk utstyr (MTU), innførte SI i 2013 et nytt opplegg hvor den formelle og reelle beslutningsmyndigheten ble overført fra administrerende direktør til divisjonsdirektørene gjennom rammeoverføringer av investeringsmidler til MTU, herunder også havarier. Ut fra foranstående fordeling mellom investeringsformål, ble det avsatt 129 mill kr til Side 4 av 6

5 MTU i Dette ga divisjonene så vidt store investeringsbudsjetter til MTU at handlingsrommet ble opplevd som reelt. Delegering av investeringsmidler MTU til divisjonene representerer en videreføring av den linjen Sykehuset Innlandet har lagt seg på ved å gi økt ansvar og myndighet til divisjonene. Sykehuset Innlandet har tidligere innført ordning med at divisjonene selv får disponere driftsoverskudd, og det har fra og med 2012 også blitt innført ordning med at divisjonene selv må dekke driftsmessig underskudd gjennom avkorting av investeringsmidler. Det økonomiske styringssystemet blir således på mange måter å videreføre det opplegget Helse Sør-Øst benytter overfor foretakene videre nedover til divisjonene. For 2014 foreslås det å benytte 102 mill kr til MTU. Regimet innebærer større lokal frihet til disponering av investeringsbudsjettet og vil stimulere til fornying og innovasjon på divisjonsnivå, samt sikre god kvalitet i beslutningene om utstyrsanskaffelser. Selv om myndighet delegeres, er det også viktig å sikre en helhetlig og overordnet styring av disponeringen av investeringsmidlene. Administrerende direktør opprettet en intern arbeidsgruppe som utarbeidet prosedyre som omhandlet følgende: 1. Ordningen gjennomføres for en periode på tre år for å sikre kontinuitet og helhetlige, langsiktige vurderinger. Etter tre år gjennomføres en evaluering av modellen. 2. Ubrukte investeringsmidler gjøres overførbare til senere år. 3. Investeringsmidlene benyttes til medisinsk teknisk utstyr, herunder havarier. Midlene kan også benyttes til investeringstiltak knyttet til økonomiske omstillingskrav (business case). 4. Havarier, oppgradering og fornying av eksisterende utstyr prioriteres foran nye utstyrsbehov. Divisjonene forutsettes å legge vesentlig vekt på faglige og tekniske tilrådinger/prioriteringer fra stabsområde Helse ved fagdirektør. Divisjonene må selv bære risikoen for eventuelle feilprioriteringer/suboptimale prioriteringer dersom de går på tvers av sentrale tilrådinger. I den grad anskaffelse av nytt utstyr får innvirkning på driften ved andre divisjoner, må utstyrsanskaffelsen godkjennes av administrerende direktør på bakgrunn av tilråding fra ledergruppen. 5. Eventuelle driftskonsekvenser og bygningsmessige behov som følger av utstyrsanskaffelse må håndteres innenfor divisjonenes egne investeringsrammer med mindre noe annet er avtalt eksplisitt. Alle konsekvenser av en utstyrsanskaffelse må være avklart og kvalitetssikret før innkjøpsprosedyre igangsettes 6. Divisjonsdirektør Eiendoms- og internservice (EIS) tillegges anvisningsmyndigheten for hele MTU budsjettet på vegne av alle divisjonene. Divisjonene melder opp tiltak innenfor sine rammer overfor divisjonsdirektør EIS som iverksetter tiltaket innenfor avtalt økonomisk ramme. 7. Investeringsrammene fordeles slik at også de minste divisjonene får reell mulighet (og ansvar) til å dekke havarier og annet nødvendig utstyr (små enheter kan ha like stor risiko for havari som store enheter). 8. Før investeringsrammen til MTU fordeles til divisjonene foretar administrerende direktør i samråd med fagdirektør og ledergruppen en vurdering av om det er noe utstyr som skal prioriteres ut fra overordnet/helhetlig hensyn. Denne tilrådingen legges frem for styret til godkjenning. Med bakgrunn i punkt 8 vil administrerende direktør tilrå at følgende tiltak prioriteres i 2014 før investeringsmidler fordeles til divisjonene: Side 5 av 6

6 Delfinansiering av nye strålekanoner på Gjøvik som planlegges utskiftet i 2014 og Det avsettes 20 mill kr i 2014 til dette formålet. Samtidig sendes en lånesøknad til HSØ om delfinansiering av disse strålemaskinene. Totalkostnad utgjør om lag 60 mill kr. Anskaffelse av MR på Kongsvinger. Det ble gitt økt investeringsramme for divisjonen i 2013 for å muliggjøre en anskaffelse. Det foreslås å sette av 4,0 mill kr for at MR skal være fullfinansiert. På Nord-Gudbransdal LMS ble det nødvendig å skifte ut røntgenutstyr på Otta. Dette er lagt ut av divisjon Lillehammer, men foreslås og tas fra fellespotten før fordeling av årets investeringsmidler. Fordeling av investeringsmidler MTU I samråd med ledergruppen vil administrerende direktør fordele investeringsmidler innenfor MTU på til sammen 102 mill kr. Det er gjennomgått i administrerende direktørs ledergruppe en modell for fordeling av medisinskteknisk utstyr mellom divisjonene som hensyntar total utstyrsandel, tilstanden til det medisinsktekniske utstyret, samt andel utstyr eldre enn 10 år. Det var bred enighet i ledergruppen om prinsipiell bruk av modell. I tillegg vil administrerende direktør utøve noe grad av skjønn ved behov. Investeringsbudsjettets risikoprofil Over flere år har det vært for lite midler til investeringer, selv om det de siste to årene har vært gode positive driftsresultater som har muliggjort større investeringer enn tidligere år. På lang sikt vil knappe ressurser til investeringer og vedlikehold av bygningsmasse og MTU få negative konsekvenser. Styret vil løpende holdes orientert om konsekvenser av investeringsnivået i Sykehuset Innlandet gjennom tertialvise risikovurderinger. Det vises i denne sammenheng til risikovurderingen som ligger i årlig melding Kompetanse Enkelte år som foretaket har hatt positivt driftsresultat har det også vært avsatt midler til kompetanseheving. Administrerende direktør har sett på dette som en viktig investering i Sykehuset Innlandet sin fremtid. I avslutningen av driftsbudsjett 2014 ble det avsatt 10 mill kr til divisjonene med klare føringer om at dette skal benyttes til kompetanse. Det foreslås ikke å avsette ytterligere midler knyttet til kompetanse i Det gjenstår relativt mye ubrukte midler fra tidligere år på divisjonene. Det vises herunder til følgende oversikt over ubrukte midler på nærmere 9,0 mill kr: Ubrukte kompetansemidler stab (bl.a. orden i eget hus) Divisjon Elverum/Hamar Divisjon Gjøvik Divisjon Lillehammer Divisjon Hab/rehab Divisjon Medisinsk service Divisjon Eiendom- og internservice Divisjon Kongsvinger Røntgenfond til kompetanseheving alle berørte divisjoner Divisjonene har egne planer for bruk av kompetansemidlene over. Side 6 av 6

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 13. januar 2011 05/11 Saksbeh: Reidun Martine

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett.

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett. Arkivsak Dato 19.01.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 0062012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Investerings og likviditetsbudsjett

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

Økonomisk langtidsplan 2015-2018

Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Arkivsak Dato 02.05.2014 Saksbehandler Per B Qvarnstrrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 01.05.2014 Sak nr 044-2014 Sakstype Beslutningssak Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Sakstittel

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

SAK NR 029 2015 OPPFØLGING AV MÅL OG BUDSJETT 2015, KVALITETSIKRING AV DIVISJONSVISE TILTAK VEDTAK:

SAK NR 029 2015 OPPFØLGING AV MÅL OG BUDSJETT 2015, KVALITETSIKRING AV DIVISJONSVISE TILTAK VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 029 2015 OPPFØLGING AV MÅL OG BUDSJETT 2015, KVALITETSIKRING AV DIVISJONSVISE TILTAK Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar informasjonen om oppfølging av budsjett

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400457-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014.

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014. VEDLEGG 1 UTREDNING RULLERING AV PLAN FOR DRIFT OG INVESTERING 2015-2022 1 Innledning Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan 2015-2018 skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014. Vedtatt

Detaljer

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning

Detaljer

Styresak 98/2013: Budsjett 2014

Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Møtedato: 12.-13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Styret for Helgelandssykehuset HF behandlet den 18.09.2013 sak 69/2013 Foreløpig budsjett 2014.

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012. revisjon

Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012. revisjon Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 152-2012 Konsernbestemmelser for investeringer, revisjon Formål/sammendrag Helse

Detaljer

Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse Finnmark HF Boligbehov og nedsalg av boliger.

Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse Finnmark HF Boligbehov og nedsalg av boliger. Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.6.2010 Styresak 74-2010 Salg av boliger Helse Finnmark HF Deler av vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. 5. Formål/sammendrag

Detaljer

SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER VEDTAK:

SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapport vedrørende oppstart av omstillingsarbeidet

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13. Administrerende direktør Postboks 333 Telefon: 74 09 80 00 N-7601 LEVANGER Telefaks: 74 09 85 00 E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 49/05 REF: 2005/000148 BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 27/05 og 48/05 Trykt vedlegg : Notat om budsjett 2006 Nordlandssykehuset.

Detaljer

Finansstrategi Helse Midt-Norge

Finansstrategi Helse Midt-Norge Finansstrategi Helse Midt-Norge 1 Gyldighet, endringslogg og definisjoner... 3 1.1 Gyldighet... 3 1.2 Endringslogg... 3 1.3 Definisjoner... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 4

Detaljer