AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975"

Transkript

1 Nr. 1/76 5. januar 1976 AKERSHUS OG OSLO INN HOLD Nye distriktstall. Innhold 1975 Framskriving av folkemengden Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Kjøtkontrollen kvartal Førebels tal Avlingane i hagebruket Førebels tal Elgjakten 1975 Midler forvaltet av overformynderiene pr. 31. desember 1974 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå i desember 1975 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

2 ND Akershus og Oslo 1.1 NYE DISTRIKTSTALL. INNHOLD 1975 AKERSHUS OG OSLO GEOGRAFISKE OG METEOROLOGISKE FORHOLD Lufttemperatur og nedbør ved meteorologiske stasjoner. Normal, 1973 og NR. BEFOLKNING OG HELSEFORHOLD Folketallet i kommunene 1. januar Nye blad av Bosettingskart over Norge ,... 3 Folketallet i kommunene ved utgangen av mars Statistikk over folkemengde etter kjønnog alder i valgkretser og skolekretser 7 Flyttinger mellom kommunene, og flyttinger fra og til kommunene etter flytternes kjønn og alder. 8 Folkemengden etter kjønn og alder i kommunene 31. desember Folketallet i kommunene ved utgangen av juni 1975 og endringene i 2. kvartal 9 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1975 og endringene i 3. kvartal 04,04).*** o4o4polire 00.4,00446, 12 ARBEIDSMARKED Regional sysselsettingsstatistikk. Bergverk, industri, bygge- og anleggsvirksomhet. 1. kvartal 1975 Sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn og Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 2. kvartal 10 JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT Avlingane i hagebruket Førebels tal. 1 Avlingane av korn, halm og grønf6r i ***.*. 2 Avlingane av poteter og rotvekstar i Elgjakten Kjøtkontrollen kvartal Førebels tal Talet på husdyr pr. 31. desember Austlandet og Agder 0 00, Driftsutgifter i skogbruket Ostlandet, søndre del Fellingspremier for rov- og skadedyr Kjøtkontrollen Rådyrjakten m.m Skogavvirking til salg og industriell produksjon Akershus 5 Skogavvirking til salg og industriell produksjon Oslo... 5 Skoggrofting ei4o Bruk som i perioden blei borte som særskilde driftseiningar med minst 5 dekar jordbruksareal i drift... 7 Hagebruksteljinga e 7 Jegerstatistikk of4 7 Kjøtkontrollen I. kvartal Førebels tal... e... 7 Skog- og utmarksbranner , Beiteforhold MoVO 8 Omsetnad av faste eigedomar i

3 ND Akershus og Oslo 1.2 JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT forts. NR. 4 Skogsveier for motorkjøretøyer Veterinærenes 8jukebehandlinger Kjøtkontrollen 1. halvår Førebels tal Avling av engvekstar til slått i Husdyrhald pr. 20. juni eoesoo.eseiewe**400ewst*solowa.ses Talet på bruk, jordbruksareal og traktorar m.m. pr. 20. juni FISKE OG FANGST Fiskebåter i Merkeregistret pr. 31/ , Utbytte av fiskeriene i BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, KRAFTFORSYNING, BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET Industristatistikk Produksjonpn av elektrisk kraft i januar' Byggearealstatistikk i974, Foreløpige tall Produksjonen av elektiiisk kraft 1. halvår shus Industristatistikk Aker Industristatistikk Oslo. oo...*...0www.w.o.414,... 12,UTENRIKSHANDEL Statistikk over utenrikshandelen AWN SAMFERDSZL. - Lastebiltransi)ort Akershus Lastebiltransport Oslo Leirplasstatistikk Registrerte kjøretøyer ved utgangen av 1973 og Akershus Registrerte kjøretøyer ved utgangen av 1973 og Oslo Eie og bruk av personbil 1973/74. Akershus Eie og bruk av personbil 1973/74. Oslo. woo*. woo... Woo OOOOO oo 4 Lastebiltransport Lastebiltransport Terminalstatistikk. Akershus Lastebiltransport Terminalstatistikk. Oslo..., Passasjer- og godstrafikk på flyplassene 1974, o. 5 Veitrafikkulykker Akershus Veitrafikkulykker 1974.Oslo Hotellstatistikk *** ow.O.o.0.0 eit.o.m. 7 Rutebilstatistikk Akershus Rutebilstatistikk Oslo *wows. o ote..o4rwoovsese.e.. 9 OFFENTLIGE FINANSER Kommuneregnskaper Skattestatistikk SOM 8 LØNNINGER Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars Akershus 10 Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars Oslo 10

4 ND Akershts og Oslo 1.3x INNTEKT OG FORMUE NR. Bøndenes inntekt og formue etter skattelikninga 1073o o 6 SOSIALE FORHOLD Daginstitusjoner for barn pr. 31. desember Sosialhjelp i Oslo Foreløpige tall wow eoe woo.*... 1 kegistrering av drukkenskap Sosialhjelp i oeosoossoo...000moossosoos.w.se 4 Sosialhjelp i Oslo Foreløpige tall Daginstitusjoner for barn pr. 31. desember Hjelpeordninger for hjemmene sooseseowesow000ttosisesee 11 Landbruksvikarvirksomhet RETTSFORHOLD Straffbare for forbrytelser i 1973 ***** 1 Midler forvaltet av overformynderiene pr. 31. desember Forbrytelser etterforsket av politiet i Akershus... 9 Forbrytelser etterforsket av politiet Oslo *... 9 Sivilrettsstatistikk Personer funnet skyldige i forbrytelser i UTDANNING OG FORSKNING Vaksenopplæring og folkeopplysning Akershus 1 Vaksenopplæring og folkeopplysning Oslo... 1 Fag- og yrkesskoler og høgskoler I. oktober Akershus we's. 2 Fag- og yrkesskoler og høgskoler 1. oktober Oslo... 2 Fullført grunnskoleutdanning i skoleåret Akershus. 3 Fullført grunnskoleutdanning i skoleåret Oslo Grunnskoler I. oktober Avsluttet utdanning på gymnasnivå i skoleåret Akershus.. 7 Avsluttet utdanning på gymnasnivå i skoleåret Oslo... 7 Elever ved videregående skoler 1. oktober Akershus Elever ved videregående skoler I. oktober Oslo 12

5 . FRANS RIVING AV FOLKEMENGDEN Statistisk Sentralbyrå har foretatt en ny framskriving av folkemengden etter kjønn og alder. Framskrivingen gir tall for kommunene som minste geografiske enhet. Utgangsbestanden er den registrerte folkemengde i Byråets sentrale personregister ved ut ganger av Som i tidligere framskrivingsmodeller er det også denne gang tatt hensyn bare til rent emografiske faktorer (fruktbarhet, dodelighet og flyttinger). Fruktbarheten har de siste årene vært sterkt synkende. En har derfor funnet det nødvendig a utarb ide framskrivingen i to alternativer med ulike antakelser om fruktbarheten. I alternativ H (II = Øy) er det forutsatt at fodselshyppigheten for kvinner i de enkelte aldersklasser vil holde seg p panne nivå som i I alternativ L (L = lav) er fodselshyppighetene redusert i forhold til d observerte tall for 1974 med 7 prosent i 1975, 12 prosent i 1976 og 15 prosent i 1977 og alle sener år. I begge alternativer er det tatt hensyn til regionale forskjeller i fruktbarheten. For avgang ved dd er det for hele framskrivingsperioden regnet med samme dodelighet som landsgjennomsnittet for de enkelte aldersklasser. Det er ikke regnet med flytting til og fra utlandet. Når det gjelder innenlandske flyttinger, bygge framskrivingen på de registrerte flyttinger mellom kommunene i årene De flyttetende ser som ble observert i denne perioden er forutsatt gyldige også i framskrivingsperioden. Det er de suten laget framskrivingsalternativer der en har forutsatt at flytting ikke forekommer. Resultatene av de regionale befolkningsframskrivingene må brukes med særlig stor varsomhet. Det e viktig at de alltid sees i sammenheng med de forutsetninger framskrivingen bygger på. Disse forut etpingene kan være urealistiske for mange kommuner. Den befolkningsutvikling som framskrivingen skiss rer er derfor bare sannsynlig i den grad forutsetningene om fruktbarhet, dodelighet og flyttinger mello kommunene blir oppfylt i framskrivingsperioden generelt kan en si at resultatene blir mer usikr jo lenger en går framover i tiden og jo mindre områder en betrakter. Usikkerheten er storst for a dersklasser som ennå ikke er fodt og minst for aldersklassene over 50 år. Sammenlikninger med de alternative framskrivinger som ble foretatt i 1972, vil vise at utvikli gen for mange kommuner blir en annen etter de nye framskrivingene. Nedgangen i fodselshyppigheten har betydning for alle kommuner, men viktigst for den enkelte kommune er endringer i flyttebeveg lsen. Mens en i de foregående framskrivingene bygget på flyttetendensene i årene , har e denne gang gått ut fra de registrerte flyttingene i årene I de tilfelle flyttebeveg lsen for en kommune har endret karakter i de senere år, vil en derfor kunne få store utslag i resul iatene. En fullstendig oversikt over resultatene av framskrivingen for samtlige kommuner i landet blir itt i publikasjonen "Framskriving av folkemengden " som vil foreligge i februarmars 1J976. Noen resultater for hele landet under ett og for de enkelte fylker er publisert i Statistisk ukehete nr. 49, Resultatene av framskrivingen for de enkelte kommuner i fylket fram til 1990 er gitt i tabel en på neste side.

6 ND Aliershus og Oslo 2.2x Regist ert og fram skrevet folkemengde etter kommune. Nr. Ko une Akershus og Oslo Registrert Fram krevet foikernen gde folkemengde Alternativ H Alternativ L AKE SHUS s11 Vest i y Ski 14 As Fro den 16 Neso Oppe 19 Bær ård Aske Aurs 26 Soru og-ho1and W0, Fet Ræli 29 Eneb 30 Lore 31 Sked dal 33 Nitt *OOM Gjer 35 Ulle 36 Nes 37 Eids 38 Nanti 39 Hurd gen kk skog e mo um saker oll stad OSLO **

7 ND A+rshus og Oslo 7 4 FYLKESTINGSVALGET OG KOMMUNESTYREVALGET 1975 FylkeStingsvalg og kommunestyrevalg ble holdt samtidig 14. og 15. september Det ble ikke holdt fylkestingsvalg i Osio4 Da ett av formilene med valgstatistikken er at den skal være grunnlaget for fordeling av økonomisk støtte til lokale politiske partier og representantgrupper i fylkes ing og kommunestyrer, sender Statistisk Sentralbyrå nå ut tall for godkjente stemme og representanter ved henholdsvis fylkestingsvalg og kommunestyrevalg i de enkelt fylker. Statistikken over fylkestinget i Akershus viser at tallet på godkjente stemmer i alt var Valgdeltakingen, regnet på godkjente stemmer, var 74,1 prosent, mot 70,3 prosent for hele landet. En fordeling av stemmene og representantene på parti/valgliste er gitt i tabell 1. Av de i alt 85 representantene til fylkestinget var 25, eller 29,4 prosent, kvinne For alle fylker under ett, medregnet bystyrerepresentantene i Oslo, utgjorde de kvi nelige representantene 24,9 prosent. Ved kommunestyrevalget var summen av godkjente stemmer for kommunene i Akersbus Valgdeltakingen var gjennomsnittlig 74,5 prosent, mot 70,8 prosent på landsb sis. Ved kommunestyrevalget i Oslo var tallet på godkjente stemmer , og val deltakingen var 75,7 prosent. Tall for personer med stemmerett, valgdeltaking og godi jente stemmer etter parti/valgliste i de enkelte kommuner er gitt i tabell 2, og tab 11 3 viser representantene til kommunestyret etter parti/valgliste. En spesifikasj en av "Andre lister" i tabellene 2 og 3 er gitt i tabell 4. Av representantene til kommunestyrene i alt i Akershus var 23,7 prosent kvinner, mh 15,4 prosent for hele landet. For Oslo var prosenttallet 40. En fullstendig oversikt over valgresultatene for hver enkelt kommune i hele landet vil bli publisert i henholdsvis "Fylkestingsvalget 1975" og "Kommunestyrevalget 1975". De viktigste resultatene for hele landet og for de enkelte fylker er gitt i Statistisk ukehefte nr /52, Tabell 1. Fylkestingsvalget Godkjente stemmer og representanter etter parti. Akershus Godkjente Parti/valgliste stemmer Represen- Antall Prosent tanter Anders Langes Parti e. Det norske Arbeiderparti Det Nye Folkepartiet W. Høyre li.poirO000e0eow000Ootioio0O0000e Kristelig Folkeparti se0000so.O0ol00000lpo Senterpartiet o000..oolo00000l000soroooo.o000oo0oo Sosialistisk Venstreparti... Venstre... Rod Valgallianse oiloo.osoo.o.os00000ooooole.osoo I alt.. 0o ,5 35,9 2,7 32,3 7,1 9,0 5,9 3,8 0, ,0 85

8 ND Akershus og Oslo 7.2 Tabell 2 Kommunestyrevalget Personer med stemmerett, valgdeltaking i prosent og gookjente stemmer etter parti/valgliste. Kemmuner. Akershus og Oslo Godkjente stemmer Personer Valg-, Det Det Nr. Komm ne med deltakin Anders norske Nye stemme- i 1 I alt ) anges Arbeider, Folkerett prosent Parti Høyre - parti, partiet 02 AKER HUS, , Vest sy , Ski p , as , Frog , Neso den , Oppe ård, , Bæru , Aske , Aurs og-holand 26 Soru , , 636, , () Fet , Rmli gen , Eneb kk , L; LOre skog , Sked mo , Nitt dal f O.** , ; i2, Gjer rum $1, Ulle saker. * et. t, , Nes , Eids oll , Nann stad,, , Hurd 1 I , OSLO , Godkjente stemwr I '- Kriste- Sosia- trisrulp- Rod lig Senter- listisk Valg- Andre 9, Venstre Part. Frie Folke- partiet Venstrp- ali- lister'' Folkeparti parti valgte anse - 02 AKER HUS, Vest y Ski ; 14 As Frog o Neso den ; 17 Oppe ard Bæru Aske Aurs og-holand SOru Fet Rmli gen s Eneb kk LOre skog Sked mo Nittedal, Gjer rum, s Ulle saker Nes Eids oll Nann stad. 310 $ Hurd-i OSLO ) Godkj nte stemmer i prosent av personer med stemmerett. 2) Se nm mere spesifikasjon i tabell 4.

9 - ND A ershus og Oslo 7.3x Tabel 3. Kommunestyrevalget Representanter etter parti/valgliste. Kommuner. Akershus og Oslo Nr. KommuneI alt ALP A DNF H KrF Sp SV V tp KFF RV Andre i) 02 A RSHUS V stby WO Sd 000, A _ F ogn N:sodden _. 17 Oopegård Brum A ker A rskog- H*land S*rum e - 27 Ft _ a 28 Rvaingen e 1 29 E ebakk e _.. 30 L*renskog e.. 31 S edsmo _ e 33 N. ttedal.. 41 _ Gjerdrum U lensaker Ns e 1 37 E'dsvoll N nnestad H rdal OSLO ) Se nærmere spesifikasjon i tabell 4. Tabel 4. Spesifikasjon av "Andre lister" i tabellene 2 og 3. Akershus og Oslo Godkjente Represen Nr. Kommune stemmer Listens navn tanter 0226 SørumDet Nye Folkepartet og Venstre 0228 Rælingen Anders Langes Parti og Opposisjonen 0236 es Det Nye Folkepartiets og Venstres liste 0237 idsvoll Eidsvoll Frie Folkeparti og Det Nye Folkepartiet 0239 lurdal Venstre og Det Nye Folkepartiet 0301 IslaAnders Langes Parti og Norges Demokratiske Parti slo Natur og Miljøs liste 0301 slo Frie Anders Lange velgeres liste alt alt 6 550

10 ND AkErshus og Oslo 3x KJØTKO TROLLEN KVARTAL FØREBELS TAL Statistisk Sentralb is månadsstatistikk over kjøtkontrollen viste at det i vartal 1975 blei kontrollert tonn slakt i Akershus og Oslo, mot tonn i same periode i Tala gjeld godkjent vare ved førstegongskontroll av innanlandsk slakt etter bppgåver frå kontrollveterinærane. Av dei kontrollerte slaktet i vartal 1975 var det beile slakt av svin ( i 1974), heile slakt v stblife i alt ( i 1974) óg4šó0 heile slakt av sau (1 400 i 1974). Tal for heile landet er gitt i Statistisk ükehefte nr. 49, Offent eg kjøtkontroll Førstegongskontrollerte godkjente slakt. Akershus og Oslo/ kvartal kvartal 3. kvartal Talet Talet Talet på Tonn på Tonn Pa Tonn slakt slaktslakt I. alt Hest i. *owes WOO Storfe i al t Ku Kvige/okse Spedk lv Annen kalv Sau Svin kvartal Talet Pa Tonn slakt Fjørfe o'i...' Andre d o..e.o.4e o ) Slak kontrollert av kontrollveterinær ved stasjon i Akershus og Oslo. 2) Frå 9. august 1974 til 25 september 1974 var det streik ved slakteria.

11 ND Akershus og Oslo 5x AVLINGANE I HAGEBRUKET FØREBELS TAL Etter Statistisk Sen*lbyras ttaistikk over hagebruksavlingane i Akershus og Oslo, er fruktavlinga utrekna til tohn eller 81 prosent av eit middelsår var avlinga av frukt 8 Sdo tonn. Aviinga av scbmareple er oppgitt til 100 prosent av eit middelsår, medan dei andre fruktslaga gav prosent. Avlinga av hagebær er utrekna til bortimot tonn, det same som eit middelsår, mot tonn i Samla avling av grønsaker på friland og under glas/plast er utrekna til tonn eller 96 prosent av eit middelsår, mot tonn i Av vinterkål fekk ein 95 prosent og av gulrot 100 prosent av eit middelsår. Tal for heile landet er gitt i Statistisk ukehefte nr. 51/52, Avlingane i hagebruket. Akershus og Oslo Frukt 1) Hagebær 2).. Grø saker på friland og under glas/plast 3) Prosent Avling Avlin g Prosent av eit av eit tonntonn middelsår middelsår I) jeld eple, pære, plomme og kirsebær. 2) Gjeld rips, stikkelsbær, solbær, jordbær og bringebær. 3) ejeld kål, gulrot, bonner, hageerter, purre, selleri, raudbete, matlauk, agurk på friland og agurk og tomat under glas/plast. Følgjande areal er haldne utan or: Grønsaker som kvar for'seg blir dyrka i mindre omfang enn 0,05 dekar, ageerter, bonner, selleri og raudbete på bruk med under 1 dekar grønsaker ialt på friland og grønsaker under glas/plast i gartneri med under 100 m2 veksthus og benkeareal.

12 ND A <ershus og Oslo 6.1 ELGJA TEN 1975 Statistisk Sentralbyrås sammendrag av oppgavene over den ordinære elgjakten viser at det i Akershus og Oslo ble tillatt felt 990 elg i 1975, mot 829 i ble det felt 840 dyr, eller 85 prosent av det tillatte ble det f lt 685 dyr, eller 83 prosent. 1 alt 61 prosent av de felte dyrene var hanndyr, mot 65 prosent i Det ble f lt 168 årskalver, mot 136 året for. Detaljerte opplysninger om elgjakten 1975 blir gitt i publikasjonen Jaktstatistikk 1975 som vil foreligge hosten 1976.

13 ND A+rshus og Oslo 6.2x Elgja Kommune Akershus og Oslo Felte dyr i Felter Felte dyr i Felte prosent av Tillatt Hann- Hunn- prosent av I alt dyr tillatt felt felt dyr dyr tillatt felt Akersh s 27 Vestby , ,0 Ski 21 84,0 26 As ,6 14 Frogn..... " 15 88,2 20 Nesodd n " ,9 9 Oppegå d O ,0 5 Bærum ,5 44 Asker ,5 10 Aursko -H0land ,5 270 Sørum WOO ,3 65 Fet Ra21ing n Enebak. 4 ** ,9 34 Lørens'og ,9 14 Skedsm ,3 7 Nitted ,7 33 Gjerdr m 8 66,7 16 Ullens ker ,7 56 Nes ,6 122 Eidsvo Nannes ad Hurdal ' *.ww...= I alt , , , , , , ,0, , , , , , , , , , , , , , , Oslo 96,

14 ND A+rshus og Oslo 4.1 MIDLER FORVALTET AV OVERFORMYNDERIENE PR. 31. DESEMBER 1974 Oppgaver til Statistisk Sentralbyrå viser at overformynderiene i Akershus forvaltet 49 mill.kr. pr. 31. desember Det var vel 4 mill.kr. mer enn i I alt 89 prosent av de forvaltede midler tilhørte umyndige, 10 prosent tilhorte andre personer og 1 prosent offentlige legat og fond. Av forvaltningskapitalen var 22 prosent plassert i obligasjoner, 36 prosent i ban innskott og 14 prosent i aksjer. Overformynderiene forvaltet midler for umyndige ved årsskiftet Overformynderiet i Oslo forvaltet 254 mill.kr. pr. 31. desember Det var 10 mill.kr. mer enn i prosent av de forvaltede midler tilhørte umyndige, 11 prosent tilhørte andre personer og 33 prosent offentlige legat og fond. Av forvaltningskapitalen var 58 prosent plassert i obligasjoner, 1 prosent i ban) ( innskott og 20 prosent i aksjer. Overformynderiet forvaltet midler for umyndige ved årsskiftet Tall for hele landet er publisert i Statistisk ukehefte nr. 47, 1975.

15 ND Ake shus og Oslo 4.2 Tabell 1. Forvaltede midler og tallet på umyndige. Akershus og Oslo i $ Herreds ommuner e 0 e, 149L Nesodde II Høland g er 41, $ 00 * For offehtlige Umvndi9:e med midler For For I alt umyndige andre _Legat og Under 20 år personer I alt fond 1000 kr kr kr kr Vestby Ski As Frogn Opp egår Bærum Asker Aurskog Sørum Fet... Rmlinge Enebakk Lorensk Skedsmo Nitteda Gjerdru Ullensa Nes... Eidsvol Hurdal I alt _ _ _ _ _ _ _ _ OSLO ) Det ar ikke lykkes Statistisk Sentralbyrå g få oppgave fra overformynderiet i Nann stad kommune.

16 ND Akerhus og Oslo 4.3x Tabell 2 Kommune. Forvaltede midler etter plassering. 31. desember kr. Akershus og Oslo Skifte- Pant- utlegg Fast obliga- mot gods I alt pjoner pant i og i fast fast løs eiendom gods og øre løsøre Statsog Andre stats- ihendegaran- haver- Aksjer terte obligaobliga- sjoner sjoner Bankinnskott Livsfor- Andre sik- aktiva ring 1973 s s ss Herredskommuner Vestby Ski As Frogn s s Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog- Holand Sovum Fet Rælingen Enebakk Lorensko Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensak r Nes Eidsvoll Hurdal _.. _ alt OS LO

17 PUBLIKASJONER SENDT UT FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ I DESEMBER 1975 I serien Norges offisielle statistikk: Veterinærstatistikk 1974 Sidetall 79 Pris kr. 8,00 Alkohol og andre rusmidler 1974 Sidetall 49 Pris kr. 7,00 Skattestatistikk Inntektsåret 1973 Sidetall 131 Pris kr. 9,00 Laks- og sjøaurefiske 1974 Sidetall 55 Pris kr. 8,00 Ferieundersøkelsen 1974 Sidetall 131 Pris kr. 9,00 Friluftslivundersokelsen 1974 Sidetall 133 Pris kr. 9,00 I serien Statistiske analyser: Sesongskorrigering av norske konjunkturindikatorer Sidetall 29 Pris kr. 7,00 (SA nr. 18) I serien Samfunnsøkonamiske studier: Friluftsliv, idrett og mosjon Sidetall 114 Pris kr. 8,00 (SOS nr. 25) FASTE PUBLIKASJONER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ Statistisk månedshefte. Pris: Arsabonnement kr. 25,00 Pr. hefte 2,50 Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Pris: Arsabonnement kr. 30,00 Pr. hefte 3,00 Statistisk ukehefte. Pris: Arsabonnement kr. 40,00 Pr. hefte 1,00

18 Nr. 2/76 2. februar 1976 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD Skattestatistikk 1974 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1975 Industristatistikk 1974 Avlingane av potet og rotvekstar i 1975 Utdanning etter grunnskoleeksamen våren 1974 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå i januar 1976 Fullført grunnskoleutdanning våren 1975 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

19 ND Akershus og Oslo 5.1 SKATTESTATISTIKK 1974 Statistisk Sentralbyras statistikk over kommuneskattelikningen 1974 for Akershus viser at netto inntekt pluss særfradrag pr personlig skattyter utgjorde i gjennomsnitt for hele fylket kr mot kr for Netto inntekt pluss særfradrag pr innbygger er beregnet til kr mot,kr for For Oslo var netto inntekt pluss særfradrag pr personlig skattyter i gjennomsnitt kr mot kr for Netto inntekt pluss særfradrag pr innbygger utgjorde kr mot kr for I skattestatistikken er fellesliknede ektefeller regnet som én skattyter, og statistikken omfatter bare skattytere som er iliknet en eller annen type inntekts- eller formuesskatt eller som det er oppgitt pensjonsgivende inntekt for. I denne oversikten over skattelikningen er det gitt en del totaltall for hver kommune for forskottspliktige skattytere (personer), etterskottspliktige skattytere (aksjeselskaper, andelslag etc.) og skattytere underlagt den spesielle skatteordningen for sjøfolk. tallene fra kommuneskattelikningen er skattytere som betaler skatt til flere kommuner, registrert som skattyter i hver av kommunene. Sjøfolk som er liknet for formue og/eller inntekt i land, er registrert både som sjomannsskattyter og som forskottspliktig skattyter. En oversikt over personlige skattytere etter inntektstrinn for de enkelte kommuner vil senere bli publisert i Nye distriktstall. Videre vil det i Statistisk ukehefte bli tatt inn en oversikt over skattelikningen 1974 med tall for hele landet og en del fylkestall. Mer detaljerte endelige resultater vil bli gitt i publikasjonen Skattestatistikk 1974 som vil foreligge ved slutten av året.

20 ND Akershus og Oslo 5.2 OVERSIKT OVER SKATTELIKNINGEN AKERSHUS OG OSLO FYLKET I ALT VESTBY SKI AS FROGN NES ODDEN OPPE GARD BÆRUM., FOLKETALL 1.JAN TALLET PA SKATTYTERE ETTERSKOTTSPLIKTIGE A.REDERISELSKAPER ANDRE FORSKOTTSPLIKTIGE AV DISSE INNENBYGDS/BYS SJOFOLK NETTO FORMUE,1000 KR ETTERSKOTTSPLIKTIGE FORSKOTTSPLIKTIGE AV DISSE INNENBYGDS/BYS NETTO INNTEKT PLUSS SERFRADRAG,1000 KR ETTERSKOTTSPLIKTIGE A.REDERISELSKAPER B.ANDRE FORSKOTTSPLIKTIGE AV DISSE INNENBYGDS/BYS SJOFOLK KOMMUNESKATT I ALT,1000 KR FORMUESSKATT A.ETTERSKOTTSPLIKTIGE B.FORSKOTTSPLIKTIGE RDINÆR INNTEKTSSKATT A.ETTERSKOTTSPLIKTIGE B.FORSKOTTSPLIKTIGE C.SJOFOLK STATSSKATT I ALT,1000 KR ETTERSKOTTSPLIKTIGE FORSKOTTSPLIKTIGE SJOFOLK MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN,1000 KR FORSKOTTSPLIKTIGE SJOFOLK SKATT I ALT,1000 KR PR.INNBYGGER FOR PERSON- LIGE SKATTYTERE, KR. NETTO FORMUE NETTO INNTEKT PLUSS SÆRFRADRAG KOMMUNESKATT STATSSKATT MEDLEMSAVGIFT NETTO INNTEKT PLUSS SKR FRADRAG PR. PERSONLIG SKATTYTER,KR PR. INNENBYGDS/BYS PERSON- LIG SKATTYTER,KR. NETTO FORMUE NETTO INNTEKT PLUSS SÆRFRADRAG

mark Regionalstatistikk 1/96 'Emne 03.03 Barnevern, 1994 (K) Emne 05.01 Skattestatistikk. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar, 1994 (K)

mark Regionalstatistikk 1/96 'Emne 03.03 Barnevern, 1994 (K) Emne 05.01 Skattestatistikk. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar, 1994 (K) Januar 996 Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk /96 Sei hald mark.inne 00.00 Oversiktstabell A og B. Utvalde tal for fylker og Kommunar, 994 (K) 'Emne 03.03 Barnevern, 994 (K) Emne 05.0 Skattestatistikk.

Detaljer

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Nr. 40/74 2. oktober 1974 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Kvartalsstatistikk for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG AV KNUT FREDRIK STRØM ISK RALBYR RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 81/20 KONKURSER I INDUSTRI OG VAREHANDEL UTVIKLING, HYPPIGHET OG OMFANG AV

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD Nr. 20/84 16. mai 1984 EMNE- GRUPPE INNHOLD REGISTRERINGS- PERIODE 15 Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter etter art 1981-1983 1 19 Inntekts- og formuesundersøkelsen. Selvangivelsesregnskap 1982

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3 659 000 pr plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr år, side 3 Nordmenn om innvandrere En økende andel i befolkningen mener at innvandrere er mer kriminelle

Detaljer

Økonomiske. analyser Nr. en framskriving. Konjunkturtendensene for Norge. Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU

Økonomiske. analyser Nr. en framskriving. Konjunkturtendensene for Norge. Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU Økonomiske analyser Nr. 6-1985 110000000000001100110000000000001110100110000000110011001 Konjunkturtendensene for Norge Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU Yrkespassive og yrkesaktive en

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS Hedmark Akershus fylke o Oslo Lufthavn - Gardermoen Europaveger Riksveger Jernbane Asker og Bærum Oppland Hurdal Eidsvoll Follo Nedre

Detaljer

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/3 HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 AV TOR SKOGLUND, ERIK STORDAHL OG KNUT Ø. SØRENSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-

Detaljer

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7 Boligpriser opp I 2 kvartal steg prisene på alle boligtyper, både eneboliger, småhus og blokkleiligheucr side 3 energ i 12i6 ill Fornybare energikilder utljnr ü ^i^,>tilt a^,nnenlandsk energiforbruk, side

Detaljer

Lave renter en gjeldsfelle

Lave renter en gjeldsfelle Lave renter en gjeldsfelle Kommunene og norsk økonomi 2/2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013,

Detaljer

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE 31 Folketelling ANDRE EMNEORD Demografi Fruktbarhet

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA OPPLEGG FOR KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPSBEREGNINGER 1 ) INNHOLD

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA OPPLEGG FOR KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPSBEREGNINGER 1 ) INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA IN 79/8 7. august 1979 OPPLEGG FOR KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPSBEREGNINGER 1 ) INNHOLD 1. Innledning Side 1 2. Beregningsopplegg for det løpende kvartalsregnskap

Detaljer

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014 h e i d i k n u t s e n ( r e d. ) Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2014 U t g i tt av : n o r s k i n s t i tutt f o r l a n d b r u k s ø ko n o m i s k f o r s k n i n g NILF utgir

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Forord Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune står overfor store utfordringer i den regionale utviklingen. Kommunene

Detaljer

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111.

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111. WANK I FORS KRING semososaul Nooll inommuni. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A84 AKSJONÆRFORHOLD OG STYRE- SAMMENSETNING I AKSJESELSKAPER 963 SHARE OWNERSHIP AND COMPOSITION OF THE BOARDS OF DIRECTORS IN

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 KOMMUNEHEFTE 0815 KRAGERØ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3507-3 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Notater 29/2011 Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5L-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Lørenskog Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Design: Josef Leupi Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE S. ANDERSEN OG STEIN OPDAHL STATISTISK SENTRALHYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/14 ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE

Detaljer

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER 440 %) I semi Statistisk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titler med detaljerte data for de fleste områder i samfunnet.

Detaljer

STATISTIKKBRUKERUNDERSØKELSEN 1980-81

STATISTIKKBRUKERUNDERSØKELSEN 1980-81 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 82/13 STATISTIKKBRUKERUNDERSØKELSEN 1980-81 RESULTATER FRA EN POSTUNDERSØKELSE OM BRUK OG VURDERING AV OFFISIELL STATISTIKK AV LIV ARGEL STATISTISK SENTRALBYR Å OSLO

Detaljer

Svein Blom. Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet. 2006/33 Rapporter Reports

Svein Blom. Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet. 2006/33 Rapporter Reports 2006/33 Rapporter Reports Svein Blom Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

SOSIALOKONOMI. HiyWL SKOLE

SOSIALOKONOMI. HiyWL SKOLE SOSIALOKONOMI HiyWL SKOLE STATISTISK SENTRALBYRAS HANDBOKER 34 SOS IALOKONOMI KURS III PA BYRASKOLEN Statistisk Sentralbyrå Oslo 1974 ISBN 82-537--0373-2 FORORD Statistisk Sentralhyra har i mange år hatt

Detaljer