AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975"

Transkript

1 Nr. 1/76 5. januar 1976 AKERSHUS OG OSLO INN HOLD Nye distriktstall. Innhold 1975 Framskriving av folkemengden Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Kjøtkontrollen kvartal Førebels tal Avlingane i hagebruket Førebels tal Elgjakten 1975 Midler forvaltet av overformynderiene pr. 31. desember 1974 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå i desember 1975 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

2 ND Akershus og Oslo 1.1 NYE DISTRIKTSTALL. INNHOLD 1975 AKERSHUS OG OSLO GEOGRAFISKE OG METEOROLOGISKE FORHOLD Lufttemperatur og nedbør ved meteorologiske stasjoner. Normal, 1973 og NR. BEFOLKNING OG HELSEFORHOLD Folketallet i kommunene 1. januar Nye blad av Bosettingskart over Norge ,... 3 Folketallet i kommunene ved utgangen av mars Statistikk over folkemengde etter kjønnog alder i valgkretser og skolekretser 7 Flyttinger mellom kommunene, og flyttinger fra og til kommunene etter flytternes kjønn og alder. 8 Folkemengden etter kjønn og alder i kommunene 31. desember Folketallet i kommunene ved utgangen av juni 1975 og endringene i 2. kvartal 9 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1975 og endringene i 3. kvartal 04,04).*** o4o4polire 00.4,00446, 12 ARBEIDSMARKED Regional sysselsettingsstatistikk. Bergverk, industri, bygge- og anleggsvirksomhet. 1. kvartal 1975 Sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn og Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 2. kvartal 10 JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT Avlingane i hagebruket Førebels tal. 1 Avlingane av korn, halm og grønf6r i ***.*. 2 Avlingane av poteter og rotvekstar i Elgjakten Kjøtkontrollen kvartal Førebels tal Talet på husdyr pr. 31. desember Austlandet og Agder 0 00, Driftsutgifter i skogbruket Ostlandet, søndre del Fellingspremier for rov- og skadedyr Kjøtkontrollen Rådyrjakten m.m Skogavvirking til salg og industriell produksjon Akershus 5 Skogavvirking til salg og industriell produksjon Oslo... 5 Skoggrofting ei4o Bruk som i perioden blei borte som særskilde driftseiningar med minst 5 dekar jordbruksareal i drift... 7 Hagebruksteljinga e 7 Jegerstatistikk of4 7 Kjøtkontrollen I. kvartal Førebels tal... e... 7 Skog- og utmarksbranner , Beiteforhold MoVO 8 Omsetnad av faste eigedomar i

3 ND Akershus og Oslo 1.2 JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT forts. NR. 4 Skogsveier for motorkjøretøyer Veterinærenes 8jukebehandlinger Kjøtkontrollen 1. halvår Førebels tal Avling av engvekstar til slått i Husdyrhald pr. 20. juni eoesoo.eseiewe**400ewst*solowa.ses Talet på bruk, jordbruksareal og traktorar m.m. pr. 20. juni FISKE OG FANGST Fiskebåter i Merkeregistret pr. 31/ , Utbytte av fiskeriene i BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, KRAFTFORSYNING, BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET Industristatistikk Produksjonpn av elektrisk kraft i januar' Byggearealstatistikk i974, Foreløpige tall Produksjonen av elektiiisk kraft 1. halvår shus Industristatistikk Aker Industristatistikk Oslo. oo...*...0www.w.o.414,... 12,UTENRIKSHANDEL Statistikk over utenrikshandelen AWN SAMFERDSZL. - Lastebiltransi)ort Akershus Lastebiltransport Oslo Leirplasstatistikk Registrerte kjøretøyer ved utgangen av 1973 og Akershus Registrerte kjøretøyer ved utgangen av 1973 og Oslo Eie og bruk av personbil 1973/74. Akershus Eie og bruk av personbil 1973/74. Oslo. woo*. woo... Woo OOOOO oo 4 Lastebiltransport Lastebiltransport Terminalstatistikk. Akershus Lastebiltransport Terminalstatistikk. Oslo..., Passasjer- og godstrafikk på flyplassene 1974, o. 5 Veitrafikkulykker Akershus Veitrafikkulykker 1974.Oslo Hotellstatistikk *** ow.O.o.0.0 eit.o.m. 7 Rutebilstatistikk Akershus Rutebilstatistikk Oslo *wows. o ote..o4rwoovsese.e.. 9 OFFENTLIGE FINANSER Kommuneregnskaper Skattestatistikk SOM 8 LØNNINGER Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars Akershus 10 Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars Oslo 10

4 ND Akershts og Oslo 1.3x INNTEKT OG FORMUE NR. Bøndenes inntekt og formue etter skattelikninga 1073o o 6 SOSIALE FORHOLD Daginstitusjoner for barn pr. 31. desember Sosialhjelp i Oslo Foreløpige tall wow eoe woo.*... 1 kegistrering av drukkenskap Sosialhjelp i oeosoossoo...000moossosoos.w.se 4 Sosialhjelp i Oslo Foreløpige tall Daginstitusjoner for barn pr. 31. desember Hjelpeordninger for hjemmene sooseseowesow000ttosisesee 11 Landbruksvikarvirksomhet RETTSFORHOLD Straffbare for forbrytelser i 1973 ***** 1 Midler forvaltet av overformynderiene pr. 31. desember Forbrytelser etterforsket av politiet i Akershus... 9 Forbrytelser etterforsket av politiet Oslo *... 9 Sivilrettsstatistikk Personer funnet skyldige i forbrytelser i UTDANNING OG FORSKNING Vaksenopplæring og folkeopplysning Akershus 1 Vaksenopplæring og folkeopplysning Oslo... 1 Fag- og yrkesskoler og høgskoler I. oktober Akershus we's. 2 Fag- og yrkesskoler og høgskoler 1. oktober Oslo... 2 Fullført grunnskoleutdanning i skoleåret Akershus. 3 Fullført grunnskoleutdanning i skoleåret Oslo Grunnskoler I. oktober Avsluttet utdanning på gymnasnivå i skoleåret Akershus.. 7 Avsluttet utdanning på gymnasnivå i skoleåret Oslo... 7 Elever ved videregående skoler 1. oktober Akershus Elever ved videregående skoler I. oktober Oslo 12

5 . FRANS RIVING AV FOLKEMENGDEN Statistisk Sentralbyrå har foretatt en ny framskriving av folkemengden etter kjønn og alder. Framskrivingen gir tall for kommunene som minste geografiske enhet. Utgangsbestanden er den registrerte folkemengde i Byråets sentrale personregister ved ut ganger av Som i tidligere framskrivingsmodeller er det også denne gang tatt hensyn bare til rent emografiske faktorer (fruktbarhet, dodelighet og flyttinger). Fruktbarheten har de siste årene vært sterkt synkende. En har derfor funnet det nødvendig a utarb ide framskrivingen i to alternativer med ulike antakelser om fruktbarheten. I alternativ H (II = Øy) er det forutsatt at fodselshyppigheten for kvinner i de enkelte aldersklasser vil holde seg p panne nivå som i I alternativ L (L = lav) er fodselshyppighetene redusert i forhold til d observerte tall for 1974 med 7 prosent i 1975, 12 prosent i 1976 og 15 prosent i 1977 og alle sener år. I begge alternativer er det tatt hensyn til regionale forskjeller i fruktbarheten. For avgang ved dd er det for hele framskrivingsperioden regnet med samme dodelighet som landsgjennomsnittet for de enkelte aldersklasser. Det er ikke regnet med flytting til og fra utlandet. Når det gjelder innenlandske flyttinger, bygge framskrivingen på de registrerte flyttinger mellom kommunene i årene De flyttetende ser som ble observert i denne perioden er forutsatt gyldige også i framskrivingsperioden. Det er de suten laget framskrivingsalternativer der en har forutsatt at flytting ikke forekommer. Resultatene av de regionale befolkningsframskrivingene må brukes med særlig stor varsomhet. Det e viktig at de alltid sees i sammenheng med de forutsetninger framskrivingen bygger på. Disse forut etpingene kan være urealistiske for mange kommuner. Den befolkningsutvikling som framskrivingen skiss rer er derfor bare sannsynlig i den grad forutsetningene om fruktbarhet, dodelighet og flyttinger mello kommunene blir oppfylt i framskrivingsperioden generelt kan en si at resultatene blir mer usikr jo lenger en går framover i tiden og jo mindre områder en betrakter. Usikkerheten er storst for a dersklasser som ennå ikke er fodt og minst for aldersklassene over 50 år. Sammenlikninger med de alternative framskrivinger som ble foretatt i 1972, vil vise at utvikli gen for mange kommuner blir en annen etter de nye framskrivingene. Nedgangen i fodselshyppigheten har betydning for alle kommuner, men viktigst for den enkelte kommune er endringer i flyttebeveg lsen. Mens en i de foregående framskrivingene bygget på flyttetendensene i årene , har e denne gang gått ut fra de registrerte flyttingene i årene I de tilfelle flyttebeveg lsen for en kommune har endret karakter i de senere år, vil en derfor kunne få store utslag i resul iatene. En fullstendig oversikt over resultatene av framskrivingen for samtlige kommuner i landet blir itt i publikasjonen "Framskriving av folkemengden " som vil foreligge i februarmars 1J976. Noen resultater for hele landet under ett og for de enkelte fylker er publisert i Statistisk ukehete nr. 49, Resultatene av framskrivingen for de enkelte kommuner i fylket fram til 1990 er gitt i tabel en på neste side.

6 ND Aliershus og Oslo 2.2x Regist ert og fram skrevet folkemengde etter kommune. Nr. Ko une Akershus og Oslo Registrert Fram krevet foikernen gde folkemengde Alternativ H Alternativ L AKE SHUS s11 Vest i y Ski 14 As Fro den 16 Neso Oppe 19 Bær ård Aske Aurs 26 Soru og-ho1and W0, Fet Ræli 29 Eneb 30 Lore 31 Sked dal 33 Nitt *OOM Gjer 35 Ulle 36 Nes 37 Eids 38 Nanti 39 Hurd gen kk skog e mo um saker oll stad OSLO **

7 ND A+rshus og Oslo 7 4 FYLKESTINGSVALGET OG KOMMUNESTYREVALGET 1975 FylkeStingsvalg og kommunestyrevalg ble holdt samtidig 14. og 15. september Det ble ikke holdt fylkestingsvalg i Osio4 Da ett av formilene med valgstatistikken er at den skal være grunnlaget for fordeling av økonomisk støtte til lokale politiske partier og representantgrupper i fylkes ing og kommunestyrer, sender Statistisk Sentralbyrå nå ut tall for godkjente stemme og representanter ved henholdsvis fylkestingsvalg og kommunestyrevalg i de enkelt fylker. Statistikken over fylkestinget i Akershus viser at tallet på godkjente stemmer i alt var Valgdeltakingen, regnet på godkjente stemmer, var 74,1 prosent, mot 70,3 prosent for hele landet. En fordeling av stemmene og representantene på parti/valgliste er gitt i tabell 1. Av de i alt 85 representantene til fylkestinget var 25, eller 29,4 prosent, kvinne For alle fylker under ett, medregnet bystyrerepresentantene i Oslo, utgjorde de kvi nelige representantene 24,9 prosent. Ved kommunestyrevalget var summen av godkjente stemmer for kommunene i Akersbus Valgdeltakingen var gjennomsnittlig 74,5 prosent, mot 70,8 prosent på landsb sis. Ved kommunestyrevalget i Oslo var tallet på godkjente stemmer , og val deltakingen var 75,7 prosent. Tall for personer med stemmerett, valgdeltaking og godi jente stemmer etter parti/valgliste i de enkelte kommuner er gitt i tabell 2, og tab 11 3 viser representantene til kommunestyret etter parti/valgliste. En spesifikasj en av "Andre lister" i tabellene 2 og 3 er gitt i tabell 4. Av representantene til kommunestyrene i alt i Akershus var 23,7 prosent kvinner, mh 15,4 prosent for hele landet. For Oslo var prosenttallet 40. En fullstendig oversikt over valgresultatene for hver enkelt kommune i hele landet vil bli publisert i henholdsvis "Fylkestingsvalget 1975" og "Kommunestyrevalget 1975". De viktigste resultatene for hele landet og for de enkelte fylker er gitt i Statistisk ukehefte nr /52, Tabell 1. Fylkestingsvalget Godkjente stemmer og representanter etter parti. Akershus Godkjente Parti/valgliste stemmer Represen- Antall Prosent tanter Anders Langes Parti e. Det norske Arbeiderparti Det Nye Folkepartiet W. Høyre li.poirO000e0eow000Ootioio0O0000e Kristelig Folkeparti se0000so.O0ol00000lpo Senterpartiet o000..oolo00000l000soroooo.o000oo0oo Sosialistisk Venstreparti... Venstre... Rod Valgallianse oiloo.osoo.o.os00000ooooole.osoo I alt.. 0o ,5 35,9 2,7 32,3 7,1 9,0 5,9 3,8 0, ,0 85

8 ND Akershus og Oslo 7.2 Tabell 2 Kommunestyrevalget Personer med stemmerett, valgdeltaking i prosent og gookjente stemmer etter parti/valgliste. Kemmuner. Akershus og Oslo Godkjente stemmer Personer Valg-, Det Det Nr. Komm ne med deltakin Anders norske Nye stemme- i 1 I alt ) anges Arbeider, Folkerett prosent Parti Høyre - parti, partiet 02 AKER HUS, , Vest sy , Ski p , as , Frog , Neso den , Oppe ård, , Bæru , Aske , Aurs og-holand 26 Soru , , 636, , () Fet , Rmli gen , Eneb kk , L; LOre skog , Sked mo , Nitt dal f O.** , ; i2, Gjer rum $1, Ulle saker. * et. t, , Nes , Eids oll , Nann stad,, , Hurd 1 I , OSLO , Godkjente stemwr I '- Kriste- Sosia- trisrulp- Rod lig Senter- listisk Valg- Andre 9, Venstre Part. Frie Folke- partiet Venstrp- ali- lister'' Folkeparti parti valgte anse - 02 AKER HUS, Vest y Ski ; 14 As Frog o Neso den ; 17 Oppe ard Bæru Aske Aurs og-holand SOru Fet Rmli gen s Eneb kk LOre skog Sked mo Nittedal, Gjer rum, s Ulle saker Nes Eids oll Nann stad. 310 $ Hurd-i OSLO ) Godkj nte stemmer i prosent av personer med stemmerett. 2) Se nm mere spesifikasjon i tabell 4.

9 - ND A ershus og Oslo 7.3x Tabel 3. Kommunestyrevalget Representanter etter parti/valgliste. Kommuner. Akershus og Oslo Nr. KommuneI alt ALP A DNF H KrF Sp SV V tp KFF RV Andre i) 02 A RSHUS V stby WO Sd 000, A _ F ogn N:sodden _. 17 Oopegård Brum A ker A rskog- H*land S*rum e - 27 Ft _ a 28 Rvaingen e 1 29 E ebakk e _.. 30 L*renskog e.. 31 S edsmo _ e 33 N. ttedal.. 41 _ Gjerdrum U lensaker Ns e 1 37 E'dsvoll N nnestad H rdal OSLO ) Se nærmere spesifikasjon i tabell 4. Tabel 4. Spesifikasjon av "Andre lister" i tabellene 2 og 3. Akershus og Oslo Godkjente Represen Nr. Kommune stemmer Listens navn tanter 0226 SørumDet Nye Folkepartet og Venstre 0228 Rælingen Anders Langes Parti og Opposisjonen 0236 es Det Nye Folkepartiets og Venstres liste 0237 idsvoll Eidsvoll Frie Folkeparti og Det Nye Folkepartiet 0239 lurdal Venstre og Det Nye Folkepartiet 0301 IslaAnders Langes Parti og Norges Demokratiske Parti slo Natur og Miljøs liste 0301 slo Frie Anders Lange velgeres liste alt alt 6 550

10 ND AkErshus og Oslo 3x KJØTKO TROLLEN KVARTAL FØREBELS TAL Statistisk Sentralb is månadsstatistikk over kjøtkontrollen viste at det i vartal 1975 blei kontrollert tonn slakt i Akershus og Oslo, mot tonn i same periode i Tala gjeld godkjent vare ved førstegongskontroll av innanlandsk slakt etter bppgåver frå kontrollveterinærane. Av dei kontrollerte slaktet i vartal 1975 var det beile slakt av svin ( i 1974), heile slakt v stblife i alt ( i 1974) óg4šó0 heile slakt av sau (1 400 i 1974). Tal for heile landet er gitt i Statistisk ükehefte nr. 49, Offent eg kjøtkontroll Førstegongskontrollerte godkjente slakt. Akershus og Oslo/ kvartal kvartal 3. kvartal Talet Talet Talet på Tonn på Tonn Pa Tonn slakt slaktslakt I. alt Hest i. *owes WOO Storfe i al t Ku Kvige/okse Spedk lv Annen kalv Sau Svin kvartal Talet Pa Tonn slakt Fjørfe o'i...' Andre d o..e.o.4e o ) Slak kontrollert av kontrollveterinær ved stasjon i Akershus og Oslo. 2) Frå 9. august 1974 til 25 september 1974 var det streik ved slakteria.

11 ND Akershus og Oslo 5x AVLINGANE I HAGEBRUKET FØREBELS TAL Etter Statistisk Sen*lbyras ttaistikk over hagebruksavlingane i Akershus og Oslo, er fruktavlinga utrekna til tohn eller 81 prosent av eit middelsår var avlinga av frukt 8 Sdo tonn. Aviinga av scbmareple er oppgitt til 100 prosent av eit middelsår, medan dei andre fruktslaga gav prosent. Avlinga av hagebær er utrekna til bortimot tonn, det same som eit middelsår, mot tonn i Samla avling av grønsaker på friland og under glas/plast er utrekna til tonn eller 96 prosent av eit middelsår, mot tonn i Av vinterkål fekk ein 95 prosent og av gulrot 100 prosent av eit middelsår. Tal for heile landet er gitt i Statistisk ukehefte nr. 51/52, Avlingane i hagebruket. Akershus og Oslo Frukt 1) Hagebær 2).. Grø saker på friland og under glas/plast 3) Prosent Avling Avlin g Prosent av eit av eit tonntonn middelsår middelsår I) jeld eple, pære, plomme og kirsebær. 2) Gjeld rips, stikkelsbær, solbær, jordbær og bringebær. 3) ejeld kål, gulrot, bonner, hageerter, purre, selleri, raudbete, matlauk, agurk på friland og agurk og tomat under glas/plast. Følgjande areal er haldne utan or: Grønsaker som kvar for'seg blir dyrka i mindre omfang enn 0,05 dekar, ageerter, bonner, selleri og raudbete på bruk med under 1 dekar grønsaker ialt på friland og grønsaker under glas/plast i gartneri med under 100 m2 veksthus og benkeareal.

12 ND A <ershus og Oslo 6.1 ELGJA TEN 1975 Statistisk Sentralbyrås sammendrag av oppgavene over den ordinære elgjakten viser at det i Akershus og Oslo ble tillatt felt 990 elg i 1975, mot 829 i ble det felt 840 dyr, eller 85 prosent av det tillatte ble det f lt 685 dyr, eller 83 prosent. 1 alt 61 prosent av de felte dyrene var hanndyr, mot 65 prosent i Det ble f lt 168 årskalver, mot 136 året for. Detaljerte opplysninger om elgjakten 1975 blir gitt i publikasjonen Jaktstatistikk 1975 som vil foreligge hosten 1976.

13 ND A+rshus og Oslo 6.2x Elgja Kommune Akershus og Oslo Felte dyr i Felter Felte dyr i Felte prosent av Tillatt Hann- Hunn- prosent av I alt dyr tillatt felt felt dyr dyr tillatt felt Akersh s 27 Vestby , ,0 Ski 21 84,0 26 As ,6 14 Frogn..... " 15 88,2 20 Nesodd n " ,9 9 Oppegå d O ,0 5 Bærum ,5 44 Asker ,5 10 Aursko -H0land ,5 270 Sørum WOO ,3 65 Fet Ra21ing n Enebak. 4 ** ,9 34 Lørens'og ,9 14 Skedsm ,3 7 Nitted ,7 33 Gjerdr m 8 66,7 16 Ullens ker ,7 56 Nes ,6 122 Eidsvo Nannes ad Hurdal ' *.ww...= I alt , , , , , , ,0, , , , , , , , , , , , , , , Oslo 96,

14 ND A+rshus og Oslo 4.1 MIDLER FORVALTET AV OVERFORMYNDERIENE PR. 31. DESEMBER 1974 Oppgaver til Statistisk Sentralbyrå viser at overformynderiene i Akershus forvaltet 49 mill.kr. pr. 31. desember Det var vel 4 mill.kr. mer enn i I alt 89 prosent av de forvaltede midler tilhørte umyndige, 10 prosent tilhorte andre personer og 1 prosent offentlige legat og fond. Av forvaltningskapitalen var 22 prosent plassert i obligasjoner, 36 prosent i ban innskott og 14 prosent i aksjer. Overformynderiene forvaltet midler for umyndige ved årsskiftet Overformynderiet i Oslo forvaltet 254 mill.kr. pr. 31. desember Det var 10 mill.kr. mer enn i prosent av de forvaltede midler tilhørte umyndige, 11 prosent tilhørte andre personer og 33 prosent offentlige legat og fond. Av forvaltningskapitalen var 58 prosent plassert i obligasjoner, 1 prosent i ban) ( innskott og 20 prosent i aksjer. Overformynderiet forvaltet midler for umyndige ved årsskiftet Tall for hele landet er publisert i Statistisk ukehefte nr. 47, 1975.

15 ND Ake shus og Oslo 4.2 Tabell 1. Forvaltede midler og tallet på umyndige. Akershus og Oslo i $ Herreds ommuner e 0 e, 149L Nesodde II Høland g er 41, $ 00 * For offehtlige Umvndi9:e med midler For For I alt umyndige andre _Legat og Under 20 år personer I alt fond 1000 kr kr kr kr Vestby Ski As Frogn Opp egår Bærum Asker Aurskog Sørum Fet... Rmlinge Enebakk Lorensk Skedsmo Nitteda Gjerdru Ullensa Nes... Eidsvol Hurdal I alt _ _ _ _ _ _ _ _ OSLO ) Det ar ikke lykkes Statistisk Sentralbyrå g få oppgave fra overformynderiet i Nann stad kommune.

16 ND Akerhus og Oslo 4.3x Tabell 2 Kommune. Forvaltede midler etter plassering. 31. desember kr. Akershus og Oslo Skifte- Pant- utlegg Fast obliga- mot gods I alt pjoner pant i og i fast fast løs eiendom gods og øre løsøre Statsog Andre stats- ihendegaran- haver- Aksjer terte obligaobliga- sjoner sjoner Bankinnskott Livsfor- Andre sik- aktiva ring 1973 s s ss Herredskommuner Vestby Ski As Frogn s s Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog- Holand Sovum Fet Rælingen Enebakk Lorensko Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensak r Nes Eidsvoll Hurdal _.. _ alt OS LO

17 PUBLIKASJONER SENDT UT FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ I DESEMBER 1975 I serien Norges offisielle statistikk: Veterinærstatistikk 1974 Sidetall 79 Pris kr. 8,00 Alkohol og andre rusmidler 1974 Sidetall 49 Pris kr. 7,00 Skattestatistikk Inntektsåret 1973 Sidetall 131 Pris kr. 9,00 Laks- og sjøaurefiske 1974 Sidetall 55 Pris kr. 8,00 Ferieundersøkelsen 1974 Sidetall 131 Pris kr. 9,00 Friluftslivundersokelsen 1974 Sidetall 133 Pris kr. 9,00 I serien Statistiske analyser: Sesongskorrigering av norske konjunkturindikatorer Sidetall 29 Pris kr. 7,00 (SA nr. 18) I serien Samfunnsøkonamiske studier: Friluftsliv, idrett og mosjon Sidetall 114 Pris kr. 8,00 (SOS nr. 25) FASTE PUBLIKASJONER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ Statistisk månedshefte. Pris: Arsabonnement kr. 25,00 Pr. hefte 2,50 Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Pris: Arsabonnement kr. 30,00 Pr. hefte 3,00 Statistisk ukehefte. Pris: Arsabonnement kr. 40,00 Pr. hefte 1,00

18 Nr. 2/76 2. februar 1976 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD Skattestatistikk 1974 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1975 Industristatistikk 1974 Avlingane av potet og rotvekstar i 1975 Utdanning etter grunnskoleeksamen våren 1974 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå i januar 1976 Fullført grunnskoleutdanning våren 1975 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

19 ND Akershus og Oslo 5.1 SKATTESTATISTIKK 1974 Statistisk Sentralbyras statistikk over kommuneskattelikningen 1974 for Akershus viser at netto inntekt pluss særfradrag pr personlig skattyter utgjorde i gjennomsnitt for hele fylket kr mot kr for Netto inntekt pluss særfradrag pr innbygger er beregnet til kr mot,kr for For Oslo var netto inntekt pluss særfradrag pr personlig skattyter i gjennomsnitt kr mot kr for Netto inntekt pluss særfradrag pr innbygger utgjorde kr mot kr for I skattestatistikken er fellesliknede ektefeller regnet som én skattyter, og statistikken omfatter bare skattytere som er iliknet en eller annen type inntekts- eller formuesskatt eller som det er oppgitt pensjonsgivende inntekt for. I denne oversikten over skattelikningen er det gitt en del totaltall for hver kommune for forskottspliktige skattytere (personer), etterskottspliktige skattytere (aksjeselskaper, andelslag etc.) og skattytere underlagt den spesielle skatteordningen for sjøfolk. tallene fra kommuneskattelikningen er skattytere som betaler skatt til flere kommuner, registrert som skattyter i hver av kommunene. Sjøfolk som er liknet for formue og/eller inntekt i land, er registrert både som sjomannsskattyter og som forskottspliktig skattyter. En oversikt over personlige skattytere etter inntektstrinn for de enkelte kommuner vil senere bli publisert i Nye distriktstall. Videre vil det i Statistisk ukehefte bli tatt inn en oversikt over skattelikningen 1974 med tall for hele landet og en del fylkestall. Mer detaljerte endelige resultater vil bli gitt i publikasjonen Skattestatistikk 1974 som vil foreligge ved slutten av året.

20 ND Akershus og Oslo 5.2 OVERSIKT OVER SKATTELIKNINGEN AKERSHUS OG OSLO FYLKET I ALT VESTBY SKI AS FROGN NES ODDEN OPPE GARD BÆRUM., FOLKETALL 1.JAN TALLET PA SKATTYTERE ETTERSKOTTSPLIKTIGE A.REDERISELSKAPER ANDRE FORSKOTTSPLIKTIGE AV DISSE INNENBYGDS/BYS SJOFOLK NETTO FORMUE,1000 KR ETTERSKOTTSPLIKTIGE FORSKOTTSPLIKTIGE AV DISSE INNENBYGDS/BYS NETTO INNTEKT PLUSS SERFRADRAG,1000 KR ETTERSKOTTSPLIKTIGE A.REDERISELSKAPER B.ANDRE FORSKOTTSPLIKTIGE AV DISSE INNENBYGDS/BYS SJOFOLK KOMMUNESKATT I ALT,1000 KR FORMUESSKATT A.ETTERSKOTTSPLIKTIGE B.FORSKOTTSPLIKTIGE RDINÆR INNTEKTSSKATT A.ETTERSKOTTSPLIKTIGE B.FORSKOTTSPLIKTIGE C.SJOFOLK STATSSKATT I ALT,1000 KR ETTERSKOTTSPLIKTIGE FORSKOTTSPLIKTIGE SJOFOLK MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN,1000 KR FORSKOTTSPLIKTIGE SJOFOLK SKATT I ALT,1000 KR PR.INNBYGGER FOR PERSON- LIGE SKATTYTERE, KR. NETTO FORMUE NETTO INNTEKT PLUSS SÆRFRADRAG KOMMUNESKATT STATSSKATT MEDLEMSAVGIFT NETTO INNTEKT PLUSS SKR FRADRAG PR. PERSONLIG SKATTYTER,KR PR. INNENBYGDS/BYS PERSON- LIG SKATTYTER,KR. NETTO FORMUE NETTO INNTEKT PLUSS SÆRFRADRAG

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal Tr. /78 2. januar 978 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD r Nye distriktstall. Innhold 977 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 977 og endringene i 3. kvartal Framskriving av folkemengden 977-2000 Regional

Detaljer

VESTFOLD OLD. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1976

VESTFOLD OLD. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1976 r. 1/77 10. januar 1977 VESTFOLD INN H OLD Nye distriktstall. Innhold 1976 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1976 Kjøtkontrollen

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1976

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1976 Nr. 1/77 3. januar 1977 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1976 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1976 Kjøtkontrollen

Detaljer

SOGN OG FJORDANE IN N HOLD. Nye distriktstall. Innhold Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

SOGN OG FJORDANE IN N HOLD. Nye distriktstall. Innhold Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, Nr. 1/76 19. januar 1976 SOGN OG FJORDANE IN N HOLD Nye distriktstall. Innhold 1975 Skattestatistikk 1974 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet.

Detaljer

NORDLAND I N N HOL D. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, Salgs- og skjenkesteder for brennevin, vin og øl pr. 15.

NORDLAND I N N HOL D. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, Salgs- og skjenkesteder for brennevin, vin og øl pr. 15. . 1/77 24. januar 1977 NORDLAND I N N HOL D Nye distriktstall. Innhold 1976 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1976 Elgjakten 1976

Detaljer

ROGALAND IN NH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977. Framskriving av folkemengden 1977-2000. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

ROGALAND IN NH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977. Framskriving av folkemengden 1977-2000. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, Nr. 1/78 16. januar 1978 ROGALAND IN NH OLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet.

Detaljer

ØSTFOLD INNHOLD. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal. Framskriving av folkemengden 1977-2000

ØSTFOLD INNHOLD. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal. Framskriving av folkemengden 1977-2000 Nr. 1/78 2. januar 1977 ØSTFOLD INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional

Detaljer

AUST-AGDER NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1978

AUST-AGDER NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1978 Nr. 1/79 15. januar 1979 AUST-AGDER I NNH OLD Nye distriktstall. Innhold 1978 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1978 Avlingane i

Detaljer

BUSKERUD N NHOLD. Nye distriktstall. Innhold Framskriving av folkemengden Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975

BUSKERUD N NHOLD. Nye distriktstall. Innhold Framskriving av folkemengden Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Nr. 1/76 12. januar 1976 BUSKERUD I N NHOLD Nye distriktstall. Innhold 1975 Framskriving av folkemengden 1975-2000 Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

Detaljer

MORE OG ROMSDAL INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1977. Framskriving av folkemengden 1977-2000

MORE OG ROMSDAL INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1977. Framskriving av folkemengden 1977-2000 Nr. 1/78 16. januar 1978 MORE OG ROMSDAL INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet.

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

TROMS INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978. Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal. Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978.

TROMS INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978. Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal. Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978. ok.. 1" 7 29. januar 19 79 TROMS INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1978 Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978. Førebels tal Elgjakta 1978 Midler forvaltet av overformynderiene

Detaljer

SøR-TRøNDELAG INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978. Avlingane i hagebruket 1978. FØrebels tal. Kjçtkontrollen 1.-3. kvartal 1978.

SøR-TRøNDELAG INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978. Avlingane i hagebruket 1978. FØrebels tal. Kjçtkontrollen 1.-3. kvartal 1978. Nr. 1/79 22. januar 1979 SøR-TRøNDELAG INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1978 Avlingane i hagebruket 1978. FØrebels tal Kjçtkontrollen 1.-3. kvartal 1978. FØrebels tal Elgjakta 1978 Midler forvaltet av

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD. Nye distrikstall. Innhold Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD. Nye distrikstall. Innhold Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, . 1/81 5. januar 1981 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD Nye distrikstall. Innhold 1980 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1980 Talet på bruk,

Detaljer

VEST-AGDER INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold Framskriving av folkemengden Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975

VEST-AGDER INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold Framskriving av folkemengden Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Nr. 1/76 12. januar 1971 VEST-AGDER INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1975 Framskriving av folkemengden 1975-2000 Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

Detaljer

ROGALAND INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978. Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal. Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978.

ROGALAND INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978. Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal. Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978. Nr. 1/79 22. januar 1979 ROGALAND INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1978 Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978. Førebels tal Midler forvaltet av overformynderiene

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978. Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal. Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978.

MØRE OG ROMSDAL INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978. Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal. Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978. Nr. 1/79 22. januar 1979 MØRE OG ROMSDAL INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1978 Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978. Førebels tal Elgjakta 1978 Midler forvaltet

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, ir. 1/78 9. januar 1978 VESTFOLD I NNH OLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

OPPLAND INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978

OPPLAND INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978 Nr. 1/79 8.. januar 1979 OPPLAND INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1978 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1978 Avlingane i hagebruket

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 193 331 189 370 187 327 184 474

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE

AKERSHUS OG OSLO. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE 1/84 2. januar 1984 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE 8 Nye distriktstall. Innhold; 1983 1 6 Banker. Norges Postsparebank, forretningsog sparebanker. Disponerte utlån til og

Detaljer

Framskriving av folkemengden Rettede tall. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, Avlingane i hagebruket 1975.

Framskriving av folkemengden Rettede tall. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, Avlingane i hagebruket 1975. Nr. 1/76 26. januar 1976 TROMS INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1975 Framskriving av folkemengden 1975-2000. Rettede tall Skattestatistikk 1974 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri

Detaljer

INNHOLD. Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober Bedriftstelling Foreløpige hovedtall for Hordaland

INNHOLD. Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober Bedriftstelling Foreløpige hovedtall for Hordaland Nr. 24/76 9. juni 1976 INNHOLD Detaljomsetningen i april 1976 Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1975 Overtredelser av alkohollovene i 1975 Bedriftstelling 1974. Foreløpige hovedtall

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD ir. 1/87 5. januar 1987 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD Emne Side 21 Folkemengde etter kjønn og alder, 1. januar 1986 (K) 1 21 Folketallet i kommunene, 1. oktober 1986 (K) 6 21 Utenlandske statsborgere, 1. januar

Detaljer

SØR-TRØNDELAG INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1980. Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Sør-Trøndelag

SØR-TRØNDELAG INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1980. Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Sør-Trøndelag Nr. 1/61 19. januar 1981 SØR-TRØNDELAG INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1980 Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Sør-Trøndelag Avlingane i hagebruket 1980. Førebels tal Talet på husdyr

Detaljer

Regionalstatistikk 1 /94

Regionalstatistikk 1 /94 k A Januar 1994 Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk 1 /94 all 441. Akershus og Oslo Innhold Emne 19 Kommunalt avfall, 1992 (K) Emne 21 Framskriving av folkemengden, 1993-2050 (K) Emne 32 Arbeidstakere

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Innspill til Kunnskapsbyen Forum 26. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12,

AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12, A. ADOPSJONSSTATISTIKK 1970 nr. 19 AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12, des.-feb. nr. 17, jan.-mars nr. 21, feb.-april nr. 25, mars-mai nr.

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

SØR-TRØNDELAG INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1976

SØR-TRØNDELAG INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1976 Nr. 1/77 17. januar 1977 SØR-TRØNDELAG INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1976 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1976 Kjøtkontrollen

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

MORE OG ROMSDAL I N NHOLD. Nye distriktstall. Innhold Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

MORE OG ROMSDAL I N NHOLD. Nye distriktstall. Innhold Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, Nr. 1/76 19. januar 1976 MORE OG ROMSDAL I N NHOLD Nye distriktstall. Innhold 1975 Skattestatistikk 1974 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3.

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

VEST-AGDER INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

VEST-AGDER INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, Nr. 1/78 9. januar 1978 VEST-AGDER INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Detaljomsetningen i juni 1963

Detaljomsetningen i juni 1963 Nr. 32 - Z.. årgang Oslo, 8. august 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1963 Detaljomsetningen i juni 1963 Drukkenskapsforseelser i mai-juni 1963 Tillegg til de

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

AUST-AGDER NNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

AUST-AGDER NNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, Nr. 1/78 9. januar 1978 AUST-AGDER I NNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

ØSTLANDET (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold)

ØSTLANDET (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold) 2007-2011 ØSTLANDET (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold) 1 og 2, fulldyrket og overflatedyrket eng: 409 FEm pr daa (bruttoavling) 124 655 570 1,49 850 3 Innmarksbeite 87 1599

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn Attraktivitet og næringsutvikling Frogn 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2017 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2014 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

INNHOLD. Nr. 40/88 5. oktober 1988. EmneSide

INNHOLD. Nr. 40/88 5. oktober 1988. EmneSide Nr. 40/88 5. oktober 1988 INNHOLD EmneSide 23 Universitetseksamener. Høstsemesteret, 1987 1 25 Barnehager, 1987 3 33 Lønnsstatistikk for privat bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 1988 7 41 Husdyr,

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

SOGN OG FJORDANE INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1976

SOGN OG FJORDANE INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1976 Ir. 1/77 17. januar 1977 SOGN OG FJORDANE INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1976 Regiona l sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1976 Kjøtkontrollen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

FJORDLAND INN HOL D. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3.

FJORDLAND INN HOL D. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. Sir. 1/78 23. januar 1978 FJORDLAND INN HOL D Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet.

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Akershus. Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Akershus. Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Akershus Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med andre kvartal 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1 NHO Eiendomsskatt Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Delrapport 1 April 2014 Eiendomsskatt utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Innholdsfortegnelse

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2014 for Trondheimsregionen

Detaljer

MORE OG ROMSDAL INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1976

MORE OG ROMSDAL INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1976 Nr. 1/77 17. januar 1977 MORE OG ROMSDAL INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1976 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1976 Kjøtkontrollen

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

BUSKERUD INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold Talet på bruk, jordbruksareal og husdyrhald pr. 20. juni 1980

BUSKERUD INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold Talet på bruk, jordbruksareal og husdyrhald pr. 20. juni 1980 1/61 12. januar 1981 BUSKERUD INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1980 Talet på bruk, jordbruksareal og husdyrhald pr. 20. juni 1980 Avlingane i hagebruket 1980. FØrebels tal Elgjakta 1980 Skattestatistikk

Detaljer

HEDMARK I N N HOL D. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal. Framskriving av folkemengden

HEDMARK I N N HOL D. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal. Framskriving av folkemengden Nr. 1/78 2. januar 1978 HEDMARK I N N HOL D Nye distriktstall. Innhold 1977 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Attraktivitetsmodellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 03.10.2015 2 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Næringsanalyse for Akershus

Næringsanalyse for Akershus Næringsanalyse for Akershus A Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune og er den syvende

Detaljer