AKERSHUS OG OSLO. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKERSHUS OG OSLO. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE"

Transkript

1 1/84 2. januar 1984 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE 8 Nye distriktstall. Innhold; Banker. Norges Postsparebank, forretningsog sparebanker. Disponerte utlån til og bankinnskott fra foretak, kommuner og 31. des privatpersoner og Hjelpeordninger for hjemmene (K) Overformynderiene. Midler forvaltet (K) 31. des Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Okt Jernbanetransport Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i desember Tilf0yelsen (K) viser at tabellen inneholder kommunetall. Statistisk Sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt

2 1 ND Akershus og Oslo 1.1 NYE DISTRIKTSTALL. INNHOLD1983 AKERSHUS OG OSLO BEFOLKNING Folketallet i kommunene 1. januar Familiestatistikk 1. juli Statistikk over folkemengde etter kjønn og alder i valgkretser og skolekretser Folketallet i kommunene 1. april Flyttinger mellom kommunene, og flyttinger fra og til kommunene etter flytternes kjønn og alder Folkemengden etter kjønn og alder. 31. desember Folketallet i kommunene 1. juli Folketallet i kommunene 1. oktober Personer som var med bade i folketellingen i 1970 og folketellingen i 1980, etter bostedskommune på de to tidspunktene. Statistisk fylkeshefte Rettet tabell Statistisk fylkeshefte Rettet tabell 2.7. Se: Personer som var med i folketellingen 12 NR. ARBEIDSMARKED Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet 4. kvartal 1982 Regional sysselsettingsstatistikk for oljeutvinning og bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 1. kvartal Sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket og Sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn.1981 og Personer meldt til arbeids- og sjømannskontorene som helt arbeidsløse 1981 og Regional sysselsettingsstatistikk for oljeutvinning og bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 2. kvartal JORDBRUK. SKOGBRUK. JAKT Elgjakta Jordbruksavling Kjøttkontrollen Tallet på husdyr pr. 1. august 1982 etter oppgaver gitt i samband med tilskottsordningene.. 5 Rådyrjakta Skog- og utmarksbranner Investeringstiltak i jordbruket med statstilskott 8 Landbruksvikarvirksomhet Skogavvirkning til salg og industriell produksjon Skoggreting 1982 Akershus 10 Tallet på husdyr pr. 1. januar etter oppgaver gitt i samband med tilskottsordningene 10 Skogsveier for motorkjøretøyer FISKE OG FANGST Fiskeflåten og utbytte av fiskeriene i OLJEUTVINNING. BERGVERKSDRIFT. INDUSTRI Industristatistikk KRAFTFORSYNING, ENERGI Produksjonen av elektrisk kraft 4

3 2 ND Akershus og Oslo I.2x BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET NR. Bygge- og anleggsstatistikk Byggearealstatistikk Foreløpige tall 9 UTENRIKSHANDEL Statistikk over utenrikshandelen ANNEN SAMFERDSEL Eie og bruk av personbil Snarstatistikk for lastebil 6 Registrerte kjøretøyer ved utgangen av 1981 og Veitrafikkulykker med personskade i OFFENTLIGE FINANSER Kommuneregnskaper Kommunebudsjetter INNTEKT OG FORMUE Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Oktober Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. November Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Desember Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Januar Skattestatistikk Gjennomsnittstall for personlige skattytere 4 Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Februar Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Mars Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. April Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Mai Skattestatistikk Personlige skattytere etter inntektstrinn 8 Mdnedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Juni Skattestatistikk Oversikt over skattelikningen 9 Manedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Juli Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. August Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. September SOSIALE FORHOLD Barnehager pr. 15. desember Sosialhjelp i Barnehager pr. 15. desember Sosialhjelp i RETTSFORHOLD Midler forvaltet av overformynderiene pr. 31. desember Reaksjoner for forbrytelser i Sivilrettsstatistikk Reaksjoner for forseelser i Forbrytelser ferdig etterforsket av politiet i UTDANNING OG FORSKNING Grunnskoler 1. oktober Videregående skoler 1. oktober Studenter ved universiteter og høgskoler 1. oktober VaksenopplLTing 1981/82 7 DIVERSE Dataservice for regional planlegging 11

4 3 ND Akershus 2.1 BANKER. NORGES POSTSPAREBANK, FORRETNINGS- OG SPAREBANKER. DISPONERTE UTLÅN TIL OG BANKINNSKOTT FRA FORETAK, KOMMUNER OG PRIVATPERSONER. 31. DESEMBER 1981 OG 1982 Tallene bygger på oppgaver som bankene sender inn til Statistisk Sentralbyrå. For forretningsbankene er tallene basert på fullstendig telling, mens de for sparebankene er beregnet ut fra et utvalg av banker. Valutalån etter lisens og utlån i norske kroner til oljevirksomhet er ikke medregnet. Utlånstallene er for en bloc-avskrivninger. Fordelingen på fylker gjelder låntakernes, respektive innskyternes, fylke.

5 4 ND Akershus 2.2 Norges Postsparebank, forretnings- og sparebanker. Disponerte ut 1 ån 1) til og bankinnskott fra foretak, kommuner og privatpersoner etter låntaker-/innskytersektor og-næring. 31. desember 1981 og Mill.kr Låntaker- /innskytersektor og -næring I alt orges ost- orretningss arebank Sparebanker 2) banker * * * I. Disponerte utlån i alt 9 747, ,5 318,5 379, ,66 633,33448,73 732, 03. Kommuneforv. og kommuneforetak 506,3 501,2 1,9 3,6185,5233,9 318,9 263, Sektor etter næring. I alt 3) 3 392, ,4 14,4 14, ,02 189, , , 1. Jordbruk og skogbruk 347,5 451, ,7105,6 243,8 345, 2. Fiske og fangst 0,4 0,4 - -0,30,2 0,1 0, 03. Oljeutvinning og bergverksdrift 27,3 50, ,4 37,4 8,9 12, Industri i alt 564,7 449,6 0,4 1,2 422,6 313,9 141,7 134, 4. Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer 150,1 96,8 0,2 0,2 109,3 64,6 40,6 32, 5. Produksjon av tekstilog kledevarer, lær og lærvarer 32,6 28, ,2 16,3 12,4 12, 6. Produksjon av trevarer 63,6 63,7 0,1 0,1 37,3 44,1 26,2 19, 7. Treforedling 15,6 11, ,6 10,5-0, 8. Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 23,3 29,2 0,8 14,9 17,4 8,4 11, 9. Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummiog plastprodukter 60,2 53, ,3 33,1 13,9 20, 10. Produksjon av mineralske produkter 14,8 22, ,4 19,2 1,4 3, 11. Produksjon av metaller 8,9 11, ,8 11,4 1,1 12. Bygging av fartøyer 1,0 1, ,4 0,3 0,6 0, 13. Produksjon av verkstedprodukter (ekskl. bygging av fartøyer) 189,1122,7 0,10,1 152,992,3 36,1 30, 14. Industriproduksjon ellers 5,59,7 - -4,54,7 1,0 5, 15. Kraft- og vannforsyning 4 ) 63,666,8 0,80,7 42,343,0 20,5 23, 16. Bygge- og anleggsvirksomhet 272,4271,0 0,40,4 207,0190,0 65,0 80, 17. Varehandel 1 052,61 015,8 1,01,0 829,7743,6 221,9 271, 18. Hotell- og restaurantdrift19,445,3 0,20,2 12,631,6 6,6 13, 19. Utenriks sjøfart 12,1 11, , 6 10,3 0,5 0, 20. Transport, lagring, postog telekommunikasjoner (ekskl. utenriks sjøfart).169,6283,0 8,07,0 115,7225,0 45,9 51, 21. Finansiering, efendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting 556,7632,9 1,31,6 264,1288,3 291,3 343, 22. Offentlig, sosial og privat tjenesteyting 305,8319,0 2,3 2,3212,0200,3 91,5 116, 18. Lønnstakere o.l 5 794,26 572,3 302,2 361, ,44 196, , , 20. Andre private sektorer 55,2 75,6-0,115,713,7 39,5 61, 1) Ikke medregnet valutalån etter lisens og utlån i norske kroner til oljevirksomhet. 2) Tallene er gitt med forbehold, da de er beregnet ut fra et utvalg av banker. Bankene i Akershus er spesiel svakt representert. 3) Foretak i sektorene 14 Statsforetak, 15 Private ikke-personlige foretak, 16 Personlige foretak og 17 Personlig næringsdrivende. 4) Kommunale kraft- og vannverk er med under 03 Kommuneforvaltningen og kommuneforetak.

6 5 ND Akershus 2.3 Norges Postsparebank, forretnings- og sparebanker. Disponerte ut1ån 1) til og bankinnskott fra foretak, kommuner og privatpersoner etter låntaker-/innskytersektor og-næring. 31. desember 1981 og Mill.kr Låntaker- /i nnskytersektor og -næring I alt * * orges ostspbank orretningsbanker * Sparebanker * II. Bankinnskott i alt , ,5 908, , , , , ,6 03. Kommuneforv. og kommuneforetak 759,1 673,1-448,7 412,2 310,4 260,9 Sektor etter næring. I alt 3 ) 3 017, ,2 1. Jordbruk og skogbruk 242,9 222,0 2. Fiske og fangst 0,7 0,2 03. Oljeutvinning og bergverksdrift 176,4 90,7 Industri i alt 373,2 349,6 4. Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer. 73,7 42,5 5. Produksjon av tekstilog kledevarer, lær og lærvarer 13,3 7,6 6. Produksjon av trevarer 39,5 77,8 7. Treforedling 2,9 4,0 8. Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 29,6 19,8 9. Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummiog plastprodukter 29,8 36, ,7 24,5 12,1 12,1 10. Produksjon av mineralske produkter 7,8 12, ,9 9,1 1,9 3,5 11. Produksjon av metaller 2,2. 2, ,2 1,6-0,9 12. Bygging av fartøyer 8,2 3, ,8 0,3 0,4 2,9 13. Produksjon av verkstedprodukter (ekskl. bygging av fartøyer).. 163,7 139,7 14. Industriproduksjon ellers 2,5 3,3 15.Kraft- og vannforsyning 4 ) 15,2 17,8 16. Bygge- og anleggsvirksomhet 255,9 247,0 17. Varehandel 793,2 797,9 18. Hotell- og restaurantdrift 7,5 24,9 19. Utenriks sjøfart 74,5 77,5 20.Transport, lagring, postog telekommunikasjoner (ekskl. utenriks sjøfart). 259,2 460,4 21. Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting 634,8 537,0 22. Offentlig, sosial og privat tjenesteyting 183,5. 229,2 18. Lønnstakere o.l 7 681, ,5 898,5 994,6 20. Andre private sektorer 125,3 125,7 10,1 11, , ,0 839,8 595,2 22,8 24,7 220,1 197,3 0,7 0,2-170,4 84,5 6,0 6,2-279,0 272,6 94,2 77,0 53,4 23,6 20,3 18,9 6,6 7,1 6,7 0,5 23,3 60,6 16,2 17,2 2,9 3,8-0,2 21,5 14,2 8,1 5, ,7 125,6 28,0 14,1-2,0 2,2 0,5 1,1-1,7 2,0 13,5 15,8-218,7 210,2 37,2 36,8 _ 650,1 705,4 143,1 92,5-5,2 14,5 2,3 10,4-74,5 77, ,4 422,6 32,8 37,8-409,3 481,6 225,5 55,4-118,4 163,2 65,1 66, , , , ,2 52,0 61,2 63,2 53,3 1) Ikke medregnet valutalån etter lisens og utlån i norske kroner til oljevirksomhet. 2) Tallene er gitt med forbehold, da de er beregnet ut fra et utvalg av banker. Bankene i Akershus er spesielt svakt representert. 3) Foretak i sektorene 14 Statsforetak, 15 Private ikke-personlige foretak, 16 Personlige foretak og 17 Personlig næringsdrivende. 4) Kommunale kraft- og vannverk er med under 03 Kommuneforvaltningen og kommuneforetak.

7 6 ND Oslo 2.4 BANKER. NORGES POSTSPAREBANK, FORRETNINGS- OG SPAREBANKER. DISPONERTE UTLÅN TIL OG BANKINNSKOTT FRA FORETAK, KOMMUNER OG PRIVATPERSONER. 31. DESEMBER 1981 OG 1982 Tallene bygger på oppgaver som bankene sender inn til Statistisk Sentralbyrå. For forretningsbankene er tallene basert på fullstendig telling, mens de for sparebankene er beregnet ut fra et utvalg av banker. Valutalån etter lisens og utlån i norske kroner til oljevirksomhet er ikke medregnet. Utlånstallene er for en bloc-avskrivninger. Fordelingen på fylker gjelder låntakernes, respektive innskyternes, fylke.

8 7 ND Oslo 2.5 Norges Postsparebank, forretnings- og sparebanker. Disponerte ut 1 ån 1) til og bankinnskott fra foretak, kommuner og privatpersoner etter låntaker-/innskytersektor og-næring. 31. desember 1981 og Mill.kr Låntaker - /i nnskytersektor og -næring Ialt * orges osts oarebank orretningsbanker * * Sparebanker 2) * I. Disponerte utlån i alt , ,2 370,2 433, , , , ,6 03. Kommuneforv. og kommuneforetak 272,9 366,3-88,9 118,5 184,0 247,8 Sektor etter næring. I alt 3 ) 9 050, ,6 1. Jordbruk og skogbruk 67,4 27,1 2. Fiske og fangst 1,4 1,1 03. Oljeutvinning og bergverksdrift... 82,8 94,9 Industri i alt 1 709, ,0 4. Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer. 197,6 114,3 5. Produksjon av tekstilog kledevarer, lær og lærvarer 44,7 37,1 6. Produksjon av trevarer 24,2 42,4 7. Treforedling 30,3 28,8 8. Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 277,7 305,0 9. Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummiog plastprodukter 417,7 277,0 10. Produksjon av mineralske produkter 94,5 47,8 11. Produksjon av metaller 184,2. 87,6 12. Bygging av fartøyer 23,4 22,0 13. Produksjon av verkstedprodukter (ekskl. bygging av fartøyer) 373,3 281,9 14. Industriproduksjon ellers 41,6 24,1 15. Kraft- og vannforsyning 4 ) 112,7 105,4 16. Bygge- og anleggsvirksomhet 722,8 655,5 17. Varehandel 3 248, ,6 18. Hotell- og restaurantdrift 123,0 126,1 19. Utenriks sjøfart 190,9 283,2 20. Transport, lagring, postog telekommunikasjoner (ekskl. utenriks sjøfart). 350,6 350,5 21. Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting 1 659, ,3 22. Offentlig, sosial og privat tjenestayting 18. Lønnstakere o , ,5 20. Andre private sektorer 301,4 334,8-88,3 91, , , , ,8-61,0 16,1 6,4 11,0 0,8 1,1 0,6-82,5 81,7 0,3 13,2 0,5 0, ,6 971,7 292,1 295,7-169,1-34,4 19,0-18,8-0,1 201,8 71,5 23,9 41,4 18,2 226,7 28,5 42,8 10,3 5,2 11,5 13,2 1,0 10,6 75,9 78,2 369,1 235,1 48,6 41,9 _ 79,8 45,5 _ 166,9 72,1-18,6 17,1 14,7 2,3 17,3 15,5 4,8 4,9 0,5 0,5 300,8 198,0 72,0 83, ,3 22,2 3,3 1, ,8 0,3 111,9 105,1 1,1 1,0 616,5 528,5 105,2 126,0 2,2 4, , ,2 452,9 453,3 _ - 92,5 98,8 30,5 27, ,8 251,9 3,1 31,3 30,9 30,0 279,1 287,7 40,6 32,8 32,8 35, , ,7 329,2 328,4 782,6 856,9 20,8 20,9 532,4 587,3 229,4 248,7 281,9 341, , , , ,1-43,9 52,9 257,5 281,9 1) Ikke medregnet valutalån etter lisens og utlån i norske kroner til oljevirksomhet. 2) Tallene er gitt med forbehold, da de er beregnet ut fra et utvalg av banker. 3) Foretak i sektorene 14 Statsforetak, 15 Private ikke-personlige foretak, 16 Personlige foretak og 17 Personlig næringsdrivende. 4) Kommunale kraft- og vannverk er med under 03 Kommuneforvaltningen og kommuneforetak.

9 8 ND Oslo 2.6x Norges Postsparebank, forretnings- og sparebanker. Disponerte ut1an 1) til og bankinnskott fra foretak, kommuner og privatpersoner etter låntaker-linnskytersektor og-næring. 31. desember 1981 og Mill.kr Låntaker-/i nnskytersektor og -næring I alt orges ostsparebank orretningsbanker 03. Kommuneforv. og kommuneforetak 1 369, ,7 863,2 616,8 752,5 598, , , , ,9 30,7 38,8 5,3 124,2 0,4 0,9-343,4 334,6 1,1 4, , ,9 269,8 273,4 324,6 298,2 26,2 37,7 21,2 20,8 12,2 18,8 10,9 299,4 Sparebanker 2) * * * * II. Bankinnskott i alt , , , , , Sektor etter næring. I alt 3) , ,1 1. Jordbruk og skogbruk 36,0 163,0 2. Fiske og fangst 0,4 0,9 03. Oljeutvinning og bergverksdrift 344,5 339,5 Industri i alt 1 991, ,3 4. Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer 350,8 335,9 5. Produksjon av tekstilog kledevarer, lær og lærvarer 26,7 29,0 6. Produksjon av trevarer 26,3 21,2 7. Treforedling 18,3 304,5 8. Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 271,9 329,2 9. Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummiog plastprodukter 476,2 360,3 10. Produksjon av mineralske produkter. 71,5 44,3 11. Produksjon av metaller 119,1 176,2 12. Bygging av fartøyer 131,4 171,8 13. Produksjon av verkstedprodukter (ekskl. bygging av fartøyer) 447,5 765,6 14. Industriproduksjon ellers 51,9 36,3 15. Kraft- og vannforsyning 4) 99,9 101,6 16. Bygge- og anleggsvirksomhet 670,8 734,7 17. Varehandel 3 711, ,7 18. Hotell- og restaurantdrift 135,2 141,2 19. Utenriks sjøfart , ,4 20. Transport, lagring, postog telekommunikasjoner (ekskl. utenriks sjøfart) , ,5 21. Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting 2 599, ,3 22. Offentlig, sosial og privat tjenesteyting 3 774, , , , ,2 5,5 5,5 6,1 10,2 10,3 5,1 222,5 280,0 49,4 49,2 376,3 309,3 99,9 51,0 64,2 36,6 7,3 7,7 112,2 159,4 6,9 16,8 123,8 164,0 7,6 7,8 _ 393,2 688,3 54,3 77,3 50,8 36,0 1,1 0,3 _ 22,6 33,1 77,3 68,5 _ 594,6 652,1 76,2 82,6 _ 3 273, ,2 437,7 529,5 _ 119,8 126,0 15,4 15,2 _ 1 777, ,2 6,6 30, , ,8 56,4 58, , ,3 680,0 655, , ,3 227,7 288,7 18. Lønnstakere o.l , , , , , , , ,3 370,7 20. Andre private sektorer 1 110, ,8 16,8 16,6 529,7 722,6 792,5 1) Ikke medregnet valutalån etter lisens og utlan i norske kroner til oljevirksomhet. 2) Tallene er gitt med forbehold, da de er beregnet ut fra et utvalg av banker. 3) Foretak i sektorene 14 Statsforetak, 15 Private ikke-personlige foretak, 16 Personlige foretak og 17 Personlig næringsdrivende. 4) Kommunale kraft- og vannverk er med under 03 Kommuneforvaltningen og kommuneforetak.

10 9 ND Akershus og Oslo 3x HJELPEORDNINGER FOR HJEMMENE 1982 Ved utgangen av 1982 var det ansatt 129 husmorvikarer og hjemmehjelpere i Akershus. Alle kommunene i fylket hadde både husmorvikarvirksomhet og ljemmehjelp for eldre og uføre. I 21 av kommunene var det satt i verk andre tiltak innen hjemmehjelpn (f.eks. rengjøringspatrulje, ambulerende vaktmester mv.). Det var i alt hjem som fikk husmorvikarhjelp i Akershus i Dette er 34 færre enn i Tallet på hjem som har fått hjemmehjelp for eldre og 00re har derimot økt og var i 1982 mot i 1981 og i Utgifter til hjelpeordninger for hjemmene var til samen 80,8 mill.kroner for kommunene i Akershus i I Oslo var det ved utgangen av 1982 ansatt 69 husmor ikarer og hjemmehjelpere for eldre og uføre. I alt var det 852 hjem som fikk husmorvikarhjelp i 00o i Dette er en nedgang fra de to foregående år. Tallet på hjem som har fått hjemmehjelp for, ldre og uføre har også gått ned og var i 1982 mot i Utgiftene til hjelpeordninger for hjemmene var til sammen 131 mill. kroner i Oslo i Hjelpeordninger for hjemmene i Akershus og Oslo. Kommune Kommune AKERSHUS Husmorvikartjenest0 Husmorvikarer Hjem pr. 31. desembersom Av dissefikk I alt A deltid h el Hjemmehjelp for eldre og uføre mv. Hjemmehjelpere Hjem pr. 31. desembersom Av disse fikk Ialt å deltid h'el Brutto utgifter i alt kr Vestby Ski As Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-H0land Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal OSLO !IT 23::

11 10 ND Akershus og Oslo 4.1 OVERFORMYNDERIENE. MIDLER FORVALTET PR. 31. DESEMBER 1982 Overformynderiene i Akershus forvaltet vel 87 mill.kr pr. 31. desember I alt 92 prosent av de forvaltede midler tilhørte umyndige, 7 prosent tilhørte andre personer og 1 prosent offentlige legat og fond. Av forvaltningskapitalen var 23 prosent plassert i fordringer sikret i pant, 53 prosent i bankinnskott og 5 prosent i aksjer. Overformynderiene forvaltet midler for umyndige ved årsskiftet Overformynderient i Oslo forvaltet vel 321 mill.kr pr. 31. desember prosent av de forvaltede midler tilhørte umyndige, 12 prosent tilhørte andre personer og 38 prosent offentlige legat og fond. Av forvaltningskapitalen var 58 prosent plassert i fordringer sikret i pant, 11 prosent i bankinnskott og 5 prosent i aksjer. Overformynderiet forvaltet midler for umyndige ved årsskiftet Tall for hele landet er publisert i Statistisk ukehefte. Tabell 1. Fovaltede midler og tallet på umyndige. Akershus og Oslo For offent- Umyndige med midler Kommune F or F or anre d I alt lige legat umyndige personer Under 18 år og fond I alt 18 år og over kr kr kr kr AKERSHUS Herredskommuner Vestby Ski As Frogn 1).... Nesodden i Oppegård Bærum Asker Aurskog-HOland Sørum Fet Relingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal OSLO ) Det har ikke lykkes Statistisk Sentralbyrå a få oppgave fra Frogn overformynderi.

12 11 ND Akershus og Oslo 4.2x Tabell 2. Forvaltede midler etter plassering. 31. desember kr. Akershus og Oslo Kommune Fast Ford- Ihende- eiendom ringer haver- Andre I alt ( tter Aksjer Bank sikret obliga- aktiva fradrag i pant sjoner av gjeld AKERSHUS Herredskommuner 91 Vestby Ski As Frogn 1) Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-H0land m-um Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal OSLO ) Se note 1, tabell 1.

13 12 ND Akershus og Oslo 5.1 SKATTEREGNSKAP. MANEDSSTATISTIKK OVER INNBETALT OG FORDELT SKATT. OKTOBER 1983 Statistisk Sentralbyrå lager i samarbeid med Skattedirektoratet, de kommunale datasentralene, kommunekassererne og skattefogdene en statistikk over innbetalte og fordelte skatter. Statistikken bygger på månedsoppgjørsskjemaet over innbetalte og fordelte,skatter og avgifter fra kommunekassererne. Tabellene viser både månedstall og sum hittil i år for den enkelte kommune og for det enkelte fylke. Videre blir det vist endringstall i forhold til samme periode året for. Tall for hele landet blir gitt i Statistisk ukehefte. Med "skatteinngang i alt" menes den del av de totale skatteinntekter som blir inntektsfort hos kommunekassererne, og som blir fordelt til kommune, stat og folketrygd. Av skatteinntekter som faller utenfor, kan nevnes sjømannsskatt og indirekte skatter. Oljeskattene som blir inntektsført ved oljeskattkontoret i Sandnes, er med i statistikken f.o.m. januar Byrået håper A få med alle de direkte oljeskattene og e sjomannsskatten i løpet av For oktober viser tabellen for Akershus fylke at skatteinngangen var på 213,1 mill.kr, det vil si en nedgang på 7 prosent i forhold til oktober i fjor. Sumtabellen viser for Akershus et tall på 7 412,0 mill,kr, en stigning på 10 prosent i forhold til samme periode året for. For oktober viser tabellen for Oslo at skatteinngangen var på 464,9 mill.kr, det vil si en stigning på 80 prosent i forhold til oktober i fjor. Sumtabellen viser for Oslo et tall på ,4 mill.kr, en stigning på 12 prosent i forhold til samme periode året for.

14 ND Akershus og Oslo 5.2x 13 TABELL 1. TABELL OVER KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL SKATTEINN JANUAR T.O.M. OKTOBER MANED 1983 MILL.KR ANG MEDREGNET SJOMANNSSKATT F.O.M. - ENDRING I PROSENT I OLJE- FORHOLD TIL SAMME SKATT 4, PERIODE ARET Fe Ft ORDINER HERAV MEDLEMS- AFBEIDS- ORDINER INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT G VER SKATT TEKTS- SKATTE- ORDINER ORDIN4R INNGANG TIL 4UNAL TIL A GIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIMER- SJ Ø- FOLKE- T L FYLKES- STAT, 1 ALT TIL TIL KOM- MANNS- TRYGDENF LKE- KOM- FELLES- PRIMER FYLKES- MUNEN SKATT T YGDEN MUNEN SKATT KOM- NR. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN 02 AKERSHUS 7412,0 1896, ,5 1013,2 1444, VESTRY , )213 SKI , s FPOGN , NESODDEN OPPEGORD 375,4 100,3 81, BERUM 2149, , ASKER , AURSKOG-HOLAND ' SØR UM , , FET 107, , RELINGEN , , ENEBAKK , , LØRENSKOG , SKEDSMO q , , NITTEDAL , , , GJERDRUM ,6-12,7 4, , ULLENSAKER NES 195, EIDSVOLL , NANNESTAD ,4 14, HURDAL 27,28, , , OSLO 14938, ,8-2601, TABELL 2. TABELL OVER KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL OKTOBER MANED MILL.KR SKATTEINNOANG MEDREGNET SJOMANNSSKATT FOR ENDRING I PROSENT I OLJE".. FORHOLD TIL SAMME SKATT. PERIODE ARET FOR ORDINER HERAV MEDLEMS- A BEIDS ORDINER INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT G VER SKATT TEKTS.. SKATTE- ORDINNR ORDINKR INNGANG TIL MUNAL TIL A GIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRII, ER- SJO- FOLKE- TL FYLKE S- STAT. I ALT TIL TIL KOM- MANNS- TRYGD F LKE.* KOM.- FELLES- PRIMAR FYLKES... MUNEN SKATT T YGDEN MUNEN SKATT KOM- NR. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN 02 AKERSHUS VESTBY 3.0 0, , SKI ,9 1, OS 6,1 1, FROGN 1,4 1, , NESODDEN OPPEGORD ,7 2, BERUM 67,0 15, C ASKER ,6 8, AURSKOG-H1LAND 6.5?pl SORUM 0,1 0, FET 1.0 0, , RELINGEN 4,2 1,3 1,2 0, , ENEBAKK 2,7 0, , LØRENSKOG 8,8 2, , SKEDSMO , NITTEDAL 5, ,1 0, GJERDRUM 3.3 1, ULLENSAKER 6.7 1, , NES , EIDSVOLL ,8 0,4 1, , NANNESTAD 0,7 0, HURDAL 0.2 0, , OSLO 464, ,0 78,

15 14 ND Akershus og Oslo 6.1 JERNBANETRANSPORT reiste 24 mill. passasjerer med jernbane fra steder i Akershus og Oslo, mens 25 mill. passasjerer reiste til steder i Akershus og Oslo. Om lag 84 prosent av passasjerene reiste innen fylkene. Buskerud og Østfold var de viktigste fylkene i samtrafikken med Akershus og Oslo. Transportene fra og til fylkene utgjorde henholdsvis 947 mill. og 955 mill. passasjerkilometer. Trafikken innen fylkene utgjorde to tredjedeler av passasjerkilometrene. Fra steder i Akershus og Oslo ble det i 1982 transportert tonn gods, mens godstrafikken til fylkene utgjorde tonn. Av dette gikk tonn innen fylkene. Største andeler av godsmengden gikk fra og til Hordaland og Hedmark. Akershus og Oslo hadde i tillegg stor andel av godstransport fra utlandet. Godstransporten målt i tonnkilometer var 338 mill. fra fylket og 190 mill. tonnkilometer til fylket. Samtrafikken med Nordland, Hordaland og Sør-Trøndelag utgjorde de største andelene av dette transportarbeidet. Statistikken omfatter bare transporter med Norges Statsbaner, og bygger på oppgaver fra NSB. Oppgavene over godstransporten omfatter bare vognlastgods.

16 15 ND Akershus og Oslo 6.2x Tabell 1. Passasjertrafikken med jernbane mellom Akershus og Oslo og andre fylker og utlandet PassasjererPassasjerkilometer Fylke Fra i Fra Til fylket fylket fylket fylket til fra til fra FYLKET I ALT 491, , , ,4 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 More og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland Utlandet i alt 961, , , , , , , , , , , ,2 249,8 245, , ,4 621,1 629, , , , , , ,6 285,3 282, , ,5 108,4 115, , ,5 34,4 32, , ,5 47,6 52, , ,7 39,3 43, , ,9 133,3 142, , ,4 8,6 7, , ,3 29,0 30, , ,0 91,4 96, , ,8 20,2 22, , ,7 27,0 28, , ,7 98,3 40, , ,5 Kild e : Norges Statsbaner. Tabell 2. Vognlastgods med jernbane mellom Akershus og Oslo og andre fylker og utlandet Fylke Godsmengder Fra Til fylket fylket til fra III tonn Tonnkilometer Fra Til fylket fylket til fra III 337 FYLKET I ALT 774,0 849,5 690, ,5 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 More og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 13,7 10,3 10,9 112,7 77,7 81,5 2,0 13,7 2,2 24,4 61,8 130,6 0,4 38,6 94,6 14,9 74,0 28,3 5,9 15,3 36,5 34,4 22,9 3,4 34,2 1,3 22,3 29,1 53,6 0,1 18,8 37,1 5,0 21, , ,0 502,5 257,9 174,3 418, , , , , , ,9 246,6 627, , ,2 724,9 421, , , , , , ,4 134,2 49, , , , , , , , ,0 Utlandet i alt 85,7 308, , ,6 Kilde: Norges Statsbaner.

17 16 PUBLIKASJONER UNDER UTSENDING FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ I DESEMBER 1983 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Energistatistikk 1982 Sidetall 86 Pris kr 18,00 Reiselivsstatistikk 1982 Sidetall 129 Pris kr 18,00 Jordbruksstatistikk 1981 Sidetall 119 Pris kr 18,00 Utenrikshandel 1982 Hefte II Sidetall 339 Pris kr 24,00 Alkohol og andre rusmiddel 1982 Sidetall 44 Pris kr 12,00 Flyttestatistikk 1982 Sidetall 84 Pris kr 18,00 Jaktstatistikk 1982 Sidetall 60 Pris kr 18,00 Lakse- og sjoaurefiske 1982 Sidetall 97 Pris kr 18,00 Oljevirksomhet 1982 Sidetall 79 Pris kr 18,00 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars 1983 Sidetall 28 Pris kr 12,00 Utdanningsstatistikk Oversikt 1. oktober 1981 Sidetall 115 Pris kr 18,00 BoforholdsundersOkelsen 1981 Sidetall 153 Pris kr 18,00 Nasjonalregnskap Sidetall 233 Pris kr 24,00 Statistisk fylkeshefte Oppland 1983 Sidetall 249 Pris kr 24,00 I serien Statistiske analyser (SA): Miljøstatistikk 1983 Naturressurser og forurensing Sidetall 306 Pris kr 24,00 (SA nr. 50) I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART): Éxperiences in Using Input-Output Techniques for Price Calculations Sidetall 22 Pris kr 12,00 (ART nr. 141) Price Sensitivity of Energy Demand in Norwegian Industries Sidetall 25 Pris kr 12,00 (ART nr. 143) I serien Rapporter fra Statistisk Sentralbyrå (RAPP): Fylkenes bruk av helseinstitusjoner Oversikt 1980 og forsok på framskrivning Sidetall 91 Pris kr 18,00 (RAPP nr. 83/18) MODIS IV Dokumentasjonsnotat nr. 17 Endringer i utgave 80-1, 81-1 og 82-1 Sidetall 62 Pris kr 18,00 (RAPP nr. 83/19) Planrekneskap for Sør-Trøndelag Hovudresultat Sidetall 43 Pris kr 12,00 (RAPP nr. 83/23) Aktuelle skattetall Sidetall 46 Pris kr 12,00 (RAPP nr. 83/25) FASTE PUBLIKASJONER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ Statistisk månedshefte Månedsstatistikk over utenrikshandelen Statistisk ukehefte Pris: Årsabonnement kr 60,00 Pr. hefte " 6,00 Pris: Arsabonnement kr 72,00 Pr. hefte " 6,00 Pris: Årsabonnement kr 96,00 Pr. hefte " 4,00

18 SYSTEMATISK OVERSIKT. EMNEBETEGNELSE NR. EMNEGRUPPE 01 Miljø. Geografiske forhold 02 Befolkning 03 Helseforhold 04 Arbeidsmarked. Sysselsetting 05 Nasjonalregnskap og utenriksregnskap 06 Jordbruk. Skogbruk. Jakt 07 Fiske og fangst 08 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri 09 Kraftforsyning. Energi 10 Bygge- og anleggsvirksomhet 11 Utenrikshandel 12 Innenlandsk handel. Offentlig og privat tjenesteyting 13 Sjøtransport. Sjøulykker 14 Annen samferdsel. Veitrafikkulykker. Reiseliv. Post. Telekommunikasjoner 15 Offentlige finanser 16 Penger og kreditt. Bankvesen, forsikring 17 Priser. Prisindekser 18 Lønninger 19 Inntekt og formue. Skattelikningen 20 Forbruk. Forbruksutgifter 21 Boliger og boforhold 22 Sosiale forhold 23 Rettsforhold. Kriminalitet 24 Utdanning og forskning 25 Kultur 26 Ferie og friluftsliv 27 Valg 28 Diverse

19 Ir. 2/ januar 1984 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD EMNE-.KUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 06 Elgjakta (K) Bosettingskart over Akershus og Oslo 2 27 Komnunestyrevalget. Partifordeling av stemmer og representanter (K) 19S3 4 24Grunnskoler (K) 1. okt Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Nov Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i januar Tilføyelsen (K) viser at tabellen inneholder kommunetall. Statistisk Sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt

20 ND Akershus og Oslo lx ELGJAKTA 1983 Statistisk Sentralbyrås sammendrag av oppgavene over den ordinære elgjakta viser at det Akershus og Oslo ble tillatt felt elger i 1983, mot i I 1983 ble det felt dyr, eller 81 prosent av det tillatte. Det ble felt i 618 dyr i 1982, eller 82 prosent av det tillatte. I alt 59 prosent av de felte dyrene i 1983 var hanndyr, mot 55 prosent i I 1983 ble det felt 342 årskalver, mot 358 året for. Detaljerte opplysninger om elgjakta i 1983 blir gitt i publikasjonen Jaktstatistikk 1983, som vil foreligge høsten Elgjakta Akershus og Oslo Kommune Felte dyr i Felte prosent Tillatt dyr av felt I alt tillatt felt Felte dyr Hann- Hunndyr dyr Felte dyr i prosent av tillatt felt AKERSHUS Vestby Ski As Frogn Nesodden Oppegård... Bærum Asker Aurskog-Høl and Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog... Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal OSLO

21 ND Akershus og Oslo BOSETTINGSKART OVER AKERSHUS OG OSLO Fylkene Akershus og Oslo er nå dekket av det ny bosettingskartet i målestokk 1: Kartbladene 5 Oslo og 8 Hamar dekker fylkene. Alle de 33 kartbladene som bosettingskartet består av, er dermed utgitt, og det arbeides også med et forenklet kart i målestokk 1:1 million. Bosettingsdataene er nå hentet fra Folke- og boligtelling 1980, og kartet er en ajourføring av et tilsvarende kart fra Folke- og boligtelling Kartet gir et detaljert bilde av hvor folk bor i fylket. I spredtbygde strok er bosettingen vist med prikker for 10 og 50 personer. Folketallet i tettstedene er symbolisert med sirkelflater som står i forhold til folketallet. Bosettingskart 1980, kombinert med kartet fra 1970, gir en rekke bruks- og analysemuligheter. En kan f.eks. studere hvordan tettstedene har utviklet seg i forhold til de mer spredtbygde områdene. Det er også muligheter til A beregne hvor stor del av befolkningen som bor innen bestemte områder, f.eks. innen et nedbørfelt eller innen arbeidsreiseomlandettil et tettsted. Kartet inneholder også hoydekurver, veger, grenser for kommuner og grunnkretser og referanse til et koordinatsystem, og kan brukes som et arbeidskart ved kartlegging av andre emner som angår befolkning, næringsliv eller naturforhold. Denne utgaven av bosettingskartet er i stor grad framstilt ved hjelp av digital teknikk, dvs. at grenser og bosettingssymboler er registrert på EDB med koordinater og blir tegnet ut på EDB-styrt tegnemaskin. Dette gir muligheter for alternative kartframstillinger og analyser direkte på dataene. Kartet er resultat av et omfattende samarbeid mellom Statistisk Sentralbyrå og Norges geografiske oppmåling. Kartblad kan bestilles fra Norges geografiske oppmåling gjennom kartforhandlere.

22 ND Akershus og Oslo 2.2x 3 OVERSYNSKART OVER BOSETTINGSKART 1: SVOLV 17 NAMSil 15 KRIST1ANSU cori 'FONNEIM <6, 3 HAUGES

23 ND Akershus og Oslo KOMMUNESTYREVALGET PARTIFORDELING AV STEMMER OG REPRESENTANTER Statistikken for kommunestyrevalget 11. og 12. september 1983 bygger på opplysninger innhentet direkte fra de enkelte valgstyrer. En fullstendig oversikt over valgresultatene for hver enkelt kommune i hele landet vil bli publisert i "NOS Kommunestyrevalget 1983". Hovedtall for hele landet og de enkelte fylker er også gitt i Statistisk ukehefte nr. 51/52, 1983 og nr. 5, 1984.

24 ND Akershus og Oslo 3.2 TA3ELL I. KOMMUNESTYREVALGET GODKJENTE STEMMESEDLER ETTER PARTI/VALGLISTE. KOMMUNE. AKERSHUS OG OSLO NR. KOMMUNE GOD KJENTE STEMME SEDLER I ALT DET NORSKE ARBEIDER PARTI DET LISE RALE FOL KEPARTIET FREM SKRITTS PARTIET HØYRE KRISTELIG FOLKE PARTI NORGES KOMMU NISTISKE PARTI ROD VALG- ALLIANSE 02 AKERSHUS VESTBY SKI As FROGN NESODDEN.., OPPEGARD BÆRUM ASKER AURSKOG HOLAND SØRUM FET RÆLINGEN ENEBAKK LØRENSKOG SKEDSMO NITTEDAL GJERDRUM ULLENSAKER NES EIDSVOLL NANNESTAD HURDAL OSLO TABELL 2. KOMMUNESTYREVALGET REPRESENTANTER ETTER PARTI/VALGLISTE. KOMMUNE. AKERSHUS OG OSLO NR. KOMMUNE UPOLI- IKKE TISKE SOS. OG FELLES LOKALE LISTER LISTER ANDRE I ALT A DLF F H KRF K RV SP SV V LISTER TOTAL 02 AKERSHUS Q VESTBY i 1 13 SKI As FROGN NESCD3EN OPPEGÅRD BÆRUM ASKER AUPSKPG HOLAND SORUM FET RÆLINGEN ENEBAKK LØRENSKOG SKEDSMO NITTEDAL GJERDRUM JLLENSAKER NES EIDSVOLL NANNESTAD HURDAL OSLO

25 ND Akershus og Oslo 3.3x 6 TABELL 1. FORTS. NR. KOMMUNE SENTER- PARTIET,02 AKERSHUS VESTBY SKI As FROGN NESODDEN OPPEGARD BtRUM ASKER AURSKOG HOLAND SARUM FET RiELINGEN ENEBAKK LØRENSKOG 242 )31 SKEDSMO Representanter SOSIALIS- TISK VENSTRE- PARTI VENSTRE FRIE FOLKE VALGTE FOR FOLKE AVSTEMNING IKKE SOSIA LISTISKE FELLES LISTER UPOLITIS- KE OG LO KALE LIS TER ANDRE LISTER 33 NITTEDAL GJERDRUM ULLENSAKER NES EIDSVOLL NANNESTAD 39 HURDAL OSLO Tabell 3. Spesifikasjon av "Ikke-sosialistiske felleslister", "Upolitiske og lokale lister" og "Andre lister" i tabellene 1 og 2 Nr. Kommune Listens navn Godkjente stemmer 0216 Nesodden Nesodden upolitiske bygdeliste 70

26 ND Akershus og Oslo GRUNNSKOLER 1. OKTOBER AKERSHUS Statistisk Sentralbyrås statistikk over grunnskoler 1. oktober 1983 viser at det på dette tidspunkt var 224 grunnskoler i Akershus fylke. Av disse var 161 barneskoler, 8 kombinerte barne- og ungdomsskoler og 55 ungdomsskoler. Av elevene ved disse skolene fikk grunnskoleutdanning på klassetrinn og 199 på 10. klassetrinn. Sammenliknet med året for var det 829 færre elever på klassetrinn, som gir en nedgang på 1,5 prosent, mens elevtallet i det 10. frivillige skoleår økte med 36. Størst økning i elevtallet var det i kommunene Vestby og Enebakk med henholdsvis 4,8 prosent og 2,9 prosent, mens kommunene Sørum, Fet og Rælingen hadde størst nedgang med henholdsvis 3,7 nrosent, 3,5 prosent og 3,4 prosent. Av fylkets 22 kommuner var det 14 som hadde elever på 10. klassetrinn. En oversikt over skoleskyssen i fylket viser at 15 prosent av elevene hadde skyss hele året. Tilsvarende tall for hele landet var 23. HOyest andel med skyss var det i Gjerdrum kommune med 62 prosent og lavest i Asker med 3 prosent. Det var 650 fremmedspråklige elever i Akershus fylke, fordelt på 18 kommuner. Flest elever hadde Bærum med 233, deretter kom Skedsmo med 112 og Rælingen med 52 fremmedspråklige elever. Flere opplysninger vil bli gitt i publikasjonen Grunnskoler 1983, som vil komme ut i 2. kvartal GRUNNSKOLER 1. OKTOBER OSLO Statistisk Sentralbyrås statistikk over grunnskoler 1. oktober 1983 viser at det på dette tidspunkt var 116 grunnskoler i Oslo. Av disse var 57 barneskoler, 36 kcmbinerte barne- og ungdomsskoler og 23 ungdomsskoler. Det var i alt elever i grunnskolen i Oslo. Av disse var elever på klassetrinn og på klassetrinn. Sammenliknet med året for var det færre elever på klassetrinn, som gir en nedgang på 2,9 prosent. En oversikt over skoleskyssen viser at 5 prosent av elevene hadde skyss hele året. Tilsvarende tall for hele landet var 23. Det var fremmedspråklige elever i Oslo. Den største språkgruppen var elever med urdu, 25 prosent, fulgt av tyrkisk med 12 prosent og arabisk med 10 prosent. Flere opplysninger vil bli gitt i publikasjonen Grunnskoler 1983, som vil komme ut i 2. kvartal 1984.

27 ND Akershus og Oslo 4.2x 8 Grunnskoler 1. oktober Skoler etter skoleslag og elever etter klassetrinn/skyss/fremmedspråklig bakgrunn. Akershus og Oslo Kommune I alt Skoler never Prosent Kombinerte Barne- barne- og Ungdomsskoler ungdoms- skoler skoler I alt klasse- klasse trinn trinn elever med skyss hele skoleåret Fremmedspråklige elever AKERSHUS Hele fylket Vestby Ski As Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-H0land S0rum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal OSLO

28 ND Akershus og Oslo 5.1 SKATTEREGNSKAP. MANEDSSTATISTIKK OVER INNBETALT OG FORDELT SKATT. NOVEMBER 1983 Statistisk Sentralbyrå lager i samarbeid med Skattedirektoratet, de kommunale datasentralene, kommunekassererne og skattefogdene en statistikk over innbetalte og fordelte skatter. Statistikken bygger på månedsoppgjørsskjemaet over innbetalte og fordelte skatter og avgifter fra kommunekassererne. Tabellene viser både månedstall og sum hittil i år for den enkelte kommune og for det enkelte fylke. Videre blir det vist endringstall iforhold til samme periode Aret før. Tall for hele landet blir gitt i Statistisk ukehefte. Med "skatteinngang i alt" menes den del av de totale skatteinntekter som blir inntektsført hos kommunekassererne, og som blir fordelt til kommune, stat og folketrygd. Av skatteinntekter osm faller utenfor, kan nevnes sjømannsskatt og indiretke skatter. Oljeskattene som blir inntektsført ved oljeskattkontoret i Sandnes, er med i statistikken f.o.m. januar Byråen håper 8 få alle de direkte oljeskattene og sjomannsskatten i løpet av For november viser tabellen for Akershus fylke at skatteinngangen var på 1 587,6 mill.kr, det vil si en stigningpå 15 prosent i forhold til november i fjor. Sumtabellen viser for Akershus et tall p ,7 mill.kr, en stigning p8 11 prosênt i forhold til samme periode året for. For november viser tabellen for Oslo at skatteinngangen var på 2 781,5 mill.kr, det vil si en nedgang på 21 prosent i forhold til november i fjor. Sumtabellen viser for Oslo et tall på ,9 mill.kr, en stigning på 5 prosent i forhold til samme peirode året for.

29 ND AKERSHUS OG OSLO 5.2X 10 TABELL 1. TABELL OVER MILL.KR - KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL... SKATTEINNGANG F.O.M. JANUAR T.O.M. NOVEMBER.. MÅNED ENDRING I PROSENT I OLJE- FORHOLD TIL SAMME SKATT, PERIODE BREIFOR OR DINAR HERAV MEDLEMS- ARBEIDS-. ORDINAR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GIVER SKATT TEKTS- SKATTE- ORUINAR ORDINAR INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIMAR-. SJØ- FOLKE- TIL FYLKES- STAT, I ALT TIL TIL KOM- MANNS- TRYGDEN FOLKE- KOM- FELLES- PRIM/ER FYLKES- MUNEN SKATT TRYGDEN MUNEN SKATT - KOM-. KOM- NR. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN AKERSHUS 8999, , VESTBY 162, , ,1 30, SKI o6 104,7 70,7 62,6 90, AS ,3 65,1 55, , FROGN 170, , , NESODDEN ,7 42, OPPEGARD 440, ,9 94, BRUM 2663, ,9 552, ASKER , , , AURSKOG-HOLAND ,6 30,2 23,1 33, SØRUM , FET ,9 17,0 24, RALINGEN.. 243,1 74,9 67,2 16,0 34,9 50, ENEBAKK / ,7 15,3 22, LORENSKOG 557,0 139,4 121, ,6 97, SKEDSMO 809, ,9 197,4 99,2 142, NITTEDAL ,4 58, GJERDRUM , ULLENSAKER 328,7 94, NES , ,0 43, EIDSVOLL , ,8 52, , NANNESTAD ,5 32,9 12, , HURDAL ,1 9,0 4,9 3,7 5, OSLO ,9 2398,9 7018, TABELL 2. TABELL OVER KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL SKATTEINNGANG FOR NOVEMBER MÅNED MILL.KR ENDRING I PROSENT I OLJE- FORHOLD TIL SAMME SKATT, PERIODE ARET FOR ORD! NAR HERAV MEDLEMS -- ARBEIDS- ORDINAR INN-.. -, SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GIVER SKATT TEKTSi- SKATTE-ORDINAR ORDINAR INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT I SKATT SKATT I ALT PRIMAR.. SJO- FOLKE.. TIL FYLKES- STAT, I ALT TIL TIL KOM- MANNS- TRYGDEN FOLKE- KOM- FELLES- PRIMAR FYLKES- MUNEN SKATT TRYGDEN MUNEN SKATT KOM... KOM- NR. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN.... M 02 AKERSHUS ,8 336,1 270, VESTBY 23,1 6,6 6,2 3, SKI 76,1 21,3 18, ,9 14, A S , ,4 4,6 5, FROGN ,1 4, NESODDEN 38,8 11, , OPPEGARD.. 64, ,1 10, BIRU M , , , ASKER ,5 37,4 30, AURSKOG-HOLAND 27,9 8,4 7,4 4, SØRUM 36,9 11,2 8,9 4,8 4,8 7, FET , ,9 3,0 4, RALINGEN /8 11,6 1, ENEBAKK ,4 3, LØRENSKOG... 97, ,6 11,5 17, SKEDSMO 132,0 35,2 29,9 27,4 15,8 23, NITTEDAL... 50, ,2 5,0 7,0 10, GJERDRUM 9, ,6 0,8 1,3 1, ULLENSAKER , , , NES ,8 11,6 3,5 5,6 8, EIDSVOLL... 46, ,4 5,5 8, NANNESTAD ,0 2,3 3, HURDAL 5, ,8 0,5 0,7 1, OSLO ,0 1148,8 523,

OPPLAND REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE- TUPPE

OPPLAND REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE- TUPPE 1/84 2. januar 1984 OPPLAND INNHOLD NE- TUPPE REGISTRERINGS- SIDE PERIODE?8 Nye distriktstall. Innhold 1983 1 _6 Banker. Norges Postsparebank, forretnings - og sparebanker. Disponerte utlån til og bankinnskott

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD ir. 1/87 5. januar 1987 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD Emne Side 21 Folkemengde etter kjønn og alder, 1. januar 1986 (K) 1 21 Folketallet i kommunene, 1. oktober 1986 (K) 6 21 Utenlandske statsborgere, 1. januar

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

VEST-AGDER. . 1/849. januar 1984 REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Okt.

VEST-AGDER. . 1/849. januar 1984 REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Okt. . 1/849. januar 1984 VEST-AGDER INN H O L D ge- LIPPE REGISTRERINGS- SIDE PERIODE B Nye distriktstall. Innhold 1983 1 3 Overformynderiene. Midler forvaltet (K) 31. des. 1982 4 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk

Detaljer

Nr. 14/ september 1985

Nr. 14/ september 1985 Nr. 14/85 12. september 1985 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Norges Postsparebank. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 30/6 1985 3 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

INNHOLD. innbetalt og fordelt skatt (K) Nov Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i desember 1983 og hittil i januar

INNHOLD. innbetalt og fordelt skatt (K) Nov Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i desember 1983 og hittil i januar Nr. 1/84 9. januar 1984 BUSKERUD INNHOLD EMNEREGISTRERINGS SIDE GRUPPE PERIODE 28 Nye distriktstall. Innhold 1983 1 23 Overformynderiene. Midler forvaltet (K) 31. des. 1982 4 19 Skatteregnskap. Månedsstatistikk

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 193 331 189 370 187 327 184 474

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal Tr. /78 2. januar 978 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD r Nye distriktstall. Innhold 977 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 977 og endringene i 3. kvartal Framskriving av folkemengden 977-2000 Regional

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

INNHOLD 1990 SIDE. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver. fr= rigitre heftet blir oienaitt.

INNHOLD 1990 SIDE. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver. fr= rigitre heftet blir oienaitt. INNHOLD SYSTEMATISK INNHOLDSOVERSIKT 2 12 ENERGI 2 20 GENERELLE SOSIODEMOGRAFISKE EMNER 2 21 BEFOLKNING 2 22 HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE 3 23 UTDANNING OG SKOLEVESEN 3 24 KULTURELLE FORHOLD, GENERELL

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

VESTFOLD REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. . 1/84 9. januar 1984 INNHOLD NE- LIPPE

VESTFOLD REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. . 1/84 9. januar 1984 INNHOLD NE- LIPPE . 1/84 9. januar 1984 VESTFOLD INNHOLD NE- LIPPE REGISTRERINGS- SIDE PERIODE 8 Nye distriktstall. Innhold 1983 1 3 Overformynderiene. Midler forvaltet (K) r 31. des. 1982 4 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder 2008 2009 2010 (mill. kr) 2010 2009 2008 Utlån fordelt på fordringstype Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.078 2.187 2.237 9.233 7.760 10.171 Kasse-/drifts-

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Innspill til Kunnskapsbyen Forum 26. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med andre kvartal 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn Attraktivitet og næringsutvikling Frogn 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2017 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Tabell 2.3 Geografisk fordeling av saker opprettet i 2014 Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Østfold... 136 5,2 5,6 Akershus... 274 10,4 11,3 Oslo... 531 20,2 12,4 Hedmark...

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned (1) Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2014 for Trondheimsregionen

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2011 2012 (mill. kr) 2012 2011 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.901 1.920 10.697 10.250 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Muligheter i ny arbeidsregion Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Medlemmene i NHO Oslo og Akershus Et mangfoldig næringsliv i hovedstadsregionen NHO Oslo og Akershus har over

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Næringsanalyse for Akershus

Næringsanalyse for Akershus Næringsanalyse for Akershus A Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune og er den syvende

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2014 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2013 2014 (mill. kr) 2014 2013 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.937 1.877 11.547 12.523 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2015 for Trondheimsregionen

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer