AKERSHUS OG OSLO. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKERSHUS OG OSLO. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE"

Transkript

1 1/84 2. januar 1984 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE 8 Nye distriktstall. Innhold; Banker. Norges Postsparebank, forretningsog sparebanker. Disponerte utlån til og bankinnskott fra foretak, kommuner og 31. des privatpersoner og Hjelpeordninger for hjemmene (K) Overformynderiene. Midler forvaltet (K) 31. des Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Okt Jernbanetransport Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i desember Tilf0yelsen (K) viser at tabellen inneholder kommunetall. Statistisk Sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt

2 1 ND Akershus og Oslo 1.1 NYE DISTRIKTSTALL. INNHOLD1983 AKERSHUS OG OSLO BEFOLKNING Folketallet i kommunene 1. januar Familiestatistikk 1. juli Statistikk over folkemengde etter kjønn og alder i valgkretser og skolekretser Folketallet i kommunene 1. april Flyttinger mellom kommunene, og flyttinger fra og til kommunene etter flytternes kjønn og alder Folkemengden etter kjønn og alder. 31. desember Folketallet i kommunene 1. juli Folketallet i kommunene 1. oktober Personer som var med bade i folketellingen i 1970 og folketellingen i 1980, etter bostedskommune på de to tidspunktene. Statistisk fylkeshefte Rettet tabell Statistisk fylkeshefte Rettet tabell 2.7. Se: Personer som var med i folketellingen 12 NR. ARBEIDSMARKED Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet 4. kvartal 1982 Regional sysselsettingsstatistikk for oljeutvinning og bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 1. kvartal Sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket og Sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn.1981 og Personer meldt til arbeids- og sjømannskontorene som helt arbeidsløse 1981 og Regional sysselsettingsstatistikk for oljeutvinning og bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 2. kvartal JORDBRUK. SKOGBRUK. JAKT Elgjakta Jordbruksavling Kjøttkontrollen Tallet på husdyr pr. 1. august 1982 etter oppgaver gitt i samband med tilskottsordningene.. 5 Rådyrjakta Skog- og utmarksbranner Investeringstiltak i jordbruket med statstilskott 8 Landbruksvikarvirksomhet Skogavvirkning til salg og industriell produksjon Skoggreting 1982 Akershus 10 Tallet på husdyr pr. 1. januar etter oppgaver gitt i samband med tilskottsordningene 10 Skogsveier for motorkjøretøyer FISKE OG FANGST Fiskeflåten og utbytte av fiskeriene i OLJEUTVINNING. BERGVERKSDRIFT. INDUSTRI Industristatistikk KRAFTFORSYNING, ENERGI Produksjonen av elektrisk kraft 4

3 2 ND Akershus og Oslo I.2x BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET NR. Bygge- og anleggsstatistikk Byggearealstatistikk Foreløpige tall 9 UTENRIKSHANDEL Statistikk over utenrikshandelen ANNEN SAMFERDSEL Eie og bruk av personbil Snarstatistikk for lastebil 6 Registrerte kjøretøyer ved utgangen av 1981 og Veitrafikkulykker med personskade i OFFENTLIGE FINANSER Kommuneregnskaper Kommunebudsjetter INNTEKT OG FORMUE Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Oktober Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. November Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Desember Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Januar Skattestatistikk Gjennomsnittstall for personlige skattytere 4 Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Februar Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Mars Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. April Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Mai Skattestatistikk Personlige skattytere etter inntektstrinn 8 Mdnedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Juni Skattestatistikk Oversikt over skattelikningen 9 Manedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Juli Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. August Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. September SOSIALE FORHOLD Barnehager pr. 15. desember Sosialhjelp i Barnehager pr. 15. desember Sosialhjelp i RETTSFORHOLD Midler forvaltet av overformynderiene pr. 31. desember Reaksjoner for forbrytelser i Sivilrettsstatistikk Reaksjoner for forseelser i Forbrytelser ferdig etterforsket av politiet i UTDANNING OG FORSKNING Grunnskoler 1. oktober Videregående skoler 1. oktober Studenter ved universiteter og høgskoler 1. oktober VaksenopplLTing 1981/82 7 DIVERSE Dataservice for regional planlegging 11

4 3 ND Akershus 2.1 BANKER. NORGES POSTSPAREBANK, FORRETNINGS- OG SPAREBANKER. DISPONERTE UTLÅN TIL OG BANKINNSKOTT FRA FORETAK, KOMMUNER OG PRIVATPERSONER. 31. DESEMBER 1981 OG 1982 Tallene bygger på oppgaver som bankene sender inn til Statistisk Sentralbyrå. For forretningsbankene er tallene basert på fullstendig telling, mens de for sparebankene er beregnet ut fra et utvalg av banker. Valutalån etter lisens og utlån i norske kroner til oljevirksomhet er ikke medregnet. Utlånstallene er for en bloc-avskrivninger. Fordelingen på fylker gjelder låntakernes, respektive innskyternes, fylke.

5 4 ND Akershus 2.2 Norges Postsparebank, forretnings- og sparebanker. Disponerte ut 1 ån 1) til og bankinnskott fra foretak, kommuner og privatpersoner etter låntaker-/innskytersektor og-næring. 31. desember 1981 og Mill.kr Låntaker- /innskytersektor og -næring I alt orges ost- orretningss arebank Sparebanker 2) banker * * * I. Disponerte utlån i alt 9 747, ,5 318,5 379, ,66 633,33448,73 732, 03. Kommuneforv. og kommuneforetak 506,3 501,2 1,9 3,6185,5233,9 318,9 263, Sektor etter næring. I alt 3) 3 392, ,4 14,4 14, ,02 189, , , 1. Jordbruk og skogbruk 347,5 451, ,7105,6 243,8 345, 2. Fiske og fangst 0,4 0,4 - -0,30,2 0,1 0, 03. Oljeutvinning og bergverksdrift 27,3 50, ,4 37,4 8,9 12, Industri i alt 564,7 449,6 0,4 1,2 422,6 313,9 141,7 134, 4. Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer 150,1 96,8 0,2 0,2 109,3 64,6 40,6 32, 5. Produksjon av tekstilog kledevarer, lær og lærvarer 32,6 28, ,2 16,3 12,4 12, 6. Produksjon av trevarer 63,6 63,7 0,1 0,1 37,3 44,1 26,2 19, 7. Treforedling 15,6 11, ,6 10,5-0, 8. Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 23,3 29,2 0,8 14,9 17,4 8,4 11, 9. Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummiog plastprodukter 60,2 53, ,3 33,1 13,9 20, 10. Produksjon av mineralske produkter 14,8 22, ,4 19,2 1,4 3, 11. Produksjon av metaller 8,9 11, ,8 11,4 1,1 12. Bygging av fartøyer 1,0 1, ,4 0,3 0,6 0, 13. Produksjon av verkstedprodukter (ekskl. bygging av fartøyer) 189,1122,7 0,10,1 152,992,3 36,1 30, 14. Industriproduksjon ellers 5,59,7 - -4,54,7 1,0 5, 15. Kraft- og vannforsyning 4 ) 63,666,8 0,80,7 42,343,0 20,5 23, 16. Bygge- og anleggsvirksomhet 272,4271,0 0,40,4 207,0190,0 65,0 80, 17. Varehandel 1 052,61 015,8 1,01,0 829,7743,6 221,9 271, 18. Hotell- og restaurantdrift19,445,3 0,20,2 12,631,6 6,6 13, 19. Utenriks sjøfart 12,1 11, , 6 10,3 0,5 0, 20. Transport, lagring, postog telekommunikasjoner (ekskl. utenriks sjøfart).169,6283,0 8,07,0 115,7225,0 45,9 51, 21. Finansiering, efendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting 556,7632,9 1,31,6 264,1288,3 291,3 343, 22. Offentlig, sosial og privat tjenesteyting 305,8319,0 2,3 2,3212,0200,3 91,5 116, 18. Lønnstakere o.l 5 794,26 572,3 302,2 361, ,44 196, , , 20. Andre private sektorer 55,2 75,6-0,115,713,7 39,5 61, 1) Ikke medregnet valutalån etter lisens og utlån i norske kroner til oljevirksomhet. 2) Tallene er gitt med forbehold, da de er beregnet ut fra et utvalg av banker. Bankene i Akershus er spesiel svakt representert. 3) Foretak i sektorene 14 Statsforetak, 15 Private ikke-personlige foretak, 16 Personlige foretak og 17 Personlig næringsdrivende. 4) Kommunale kraft- og vannverk er med under 03 Kommuneforvaltningen og kommuneforetak.

6 5 ND Akershus 2.3 Norges Postsparebank, forretnings- og sparebanker. Disponerte ut1ån 1) til og bankinnskott fra foretak, kommuner og privatpersoner etter låntaker-/innskytersektor og-næring. 31. desember 1981 og Mill.kr Låntaker- /i nnskytersektor og -næring I alt * * orges ostspbank orretningsbanker * Sparebanker * II. Bankinnskott i alt , ,5 908, , , , , ,6 03. Kommuneforv. og kommuneforetak 759,1 673,1-448,7 412,2 310,4 260,9 Sektor etter næring. I alt 3 ) 3 017, ,2 1. Jordbruk og skogbruk 242,9 222,0 2. Fiske og fangst 0,7 0,2 03. Oljeutvinning og bergverksdrift 176,4 90,7 Industri i alt 373,2 349,6 4. Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer. 73,7 42,5 5. Produksjon av tekstilog kledevarer, lær og lærvarer 13,3 7,6 6. Produksjon av trevarer 39,5 77,8 7. Treforedling 2,9 4,0 8. Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 29,6 19,8 9. Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummiog plastprodukter 29,8 36, ,7 24,5 12,1 12,1 10. Produksjon av mineralske produkter 7,8 12, ,9 9,1 1,9 3,5 11. Produksjon av metaller 2,2. 2, ,2 1,6-0,9 12. Bygging av fartøyer 8,2 3, ,8 0,3 0,4 2,9 13. Produksjon av verkstedprodukter (ekskl. bygging av fartøyer).. 163,7 139,7 14. Industriproduksjon ellers 2,5 3,3 15.Kraft- og vannforsyning 4 ) 15,2 17,8 16. Bygge- og anleggsvirksomhet 255,9 247,0 17. Varehandel 793,2 797,9 18. Hotell- og restaurantdrift 7,5 24,9 19. Utenriks sjøfart 74,5 77,5 20.Transport, lagring, postog telekommunikasjoner (ekskl. utenriks sjøfart). 259,2 460,4 21. Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting 634,8 537,0 22. Offentlig, sosial og privat tjenesteyting 183,5. 229,2 18. Lønnstakere o.l 7 681, ,5 898,5 994,6 20. Andre private sektorer 125,3 125,7 10,1 11, , ,0 839,8 595,2 22,8 24,7 220,1 197,3 0,7 0,2-170,4 84,5 6,0 6,2-279,0 272,6 94,2 77,0 53,4 23,6 20,3 18,9 6,6 7,1 6,7 0,5 23,3 60,6 16,2 17,2 2,9 3,8-0,2 21,5 14,2 8,1 5, ,7 125,6 28,0 14,1-2,0 2,2 0,5 1,1-1,7 2,0 13,5 15,8-218,7 210,2 37,2 36,8 _ 650,1 705,4 143,1 92,5-5,2 14,5 2,3 10,4-74,5 77, ,4 422,6 32,8 37,8-409,3 481,6 225,5 55,4-118,4 163,2 65,1 66, , , , ,2 52,0 61,2 63,2 53,3 1) Ikke medregnet valutalån etter lisens og utlån i norske kroner til oljevirksomhet. 2) Tallene er gitt med forbehold, da de er beregnet ut fra et utvalg av banker. Bankene i Akershus er spesielt svakt representert. 3) Foretak i sektorene 14 Statsforetak, 15 Private ikke-personlige foretak, 16 Personlige foretak og 17 Personlig næringsdrivende. 4) Kommunale kraft- og vannverk er med under 03 Kommuneforvaltningen og kommuneforetak.

7 6 ND Oslo 2.4 BANKER. NORGES POSTSPAREBANK, FORRETNINGS- OG SPAREBANKER. DISPONERTE UTLÅN TIL OG BANKINNSKOTT FRA FORETAK, KOMMUNER OG PRIVATPERSONER. 31. DESEMBER 1981 OG 1982 Tallene bygger på oppgaver som bankene sender inn til Statistisk Sentralbyrå. For forretningsbankene er tallene basert på fullstendig telling, mens de for sparebankene er beregnet ut fra et utvalg av banker. Valutalån etter lisens og utlån i norske kroner til oljevirksomhet er ikke medregnet. Utlånstallene er for en bloc-avskrivninger. Fordelingen på fylker gjelder låntakernes, respektive innskyternes, fylke.

8 7 ND Oslo 2.5 Norges Postsparebank, forretnings- og sparebanker. Disponerte ut 1 ån 1) til og bankinnskott fra foretak, kommuner og privatpersoner etter låntaker-/innskytersektor og-næring. 31. desember 1981 og Mill.kr Låntaker - /i nnskytersektor og -næring Ialt * orges osts oarebank orretningsbanker * * Sparebanker 2) * I. Disponerte utlån i alt , ,2 370,2 433, , , , ,6 03. Kommuneforv. og kommuneforetak 272,9 366,3-88,9 118,5 184,0 247,8 Sektor etter næring. I alt 3 ) 9 050, ,6 1. Jordbruk og skogbruk 67,4 27,1 2. Fiske og fangst 1,4 1,1 03. Oljeutvinning og bergverksdrift... 82,8 94,9 Industri i alt 1 709, ,0 4. Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer. 197,6 114,3 5. Produksjon av tekstilog kledevarer, lær og lærvarer 44,7 37,1 6. Produksjon av trevarer 24,2 42,4 7. Treforedling 30,3 28,8 8. Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 277,7 305,0 9. Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummiog plastprodukter 417,7 277,0 10. Produksjon av mineralske produkter 94,5 47,8 11. Produksjon av metaller 184,2. 87,6 12. Bygging av fartøyer 23,4 22,0 13. Produksjon av verkstedprodukter (ekskl. bygging av fartøyer) 373,3 281,9 14. Industriproduksjon ellers 41,6 24,1 15. Kraft- og vannforsyning 4 ) 112,7 105,4 16. Bygge- og anleggsvirksomhet 722,8 655,5 17. Varehandel 3 248, ,6 18. Hotell- og restaurantdrift 123,0 126,1 19. Utenriks sjøfart 190,9 283,2 20. Transport, lagring, postog telekommunikasjoner (ekskl. utenriks sjøfart). 350,6 350,5 21. Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting 1 659, ,3 22. Offentlig, sosial og privat tjenestayting 18. Lønnstakere o , ,5 20. Andre private sektorer 301,4 334,8-88,3 91, , , , ,8-61,0 16,1 6,4 11,0 0,8 1,1 0,6-82,5 81,7 0,3 13,2 0,5 0, ,6 971,7 292,1 295,7-169,1-34,4 19,0-18,8-0,1 201,8 71,5 23,9 41,4 18,2 226,7 28,5 42,8 10,3 5,2 11,5 13,2 1,0 10,6 75,9 78,2 369,1 235,1 48,6 41,9 _ 79,8 45,5 _ 166,9 72,1-18,6 17,1 14,7 2,3 17,3 15,5 4,8 4,9 0,5 0,5 300,8 198,0 72,0 83, ,3 22,2 3,3 1, ,8 0,3 111,9 105,1 1,1 1,0 616,5 528,5 105,2 126,0 2,2 4, , ,2 452,9 453,3 _ - 92,5 98,8 30,5 27, ,8 251,9 3,1 31,3 30,9 30,0 279,1 287,7 40,6 32,8 32,8 35, , ,7 329,2 328,4 782,6 856,9 20,8 20,9 532,4 587,3 229,4 248,7 281,9 341, , , , ,1-43,9 52,9 257,5 281,9 1) Ikke medregnet valutalån etter lisens og utlån i norske kroner til oljevirksomhet. 2) Tallene er gitt med forbehold, da de er beregnet ut fra et utvalg av banker. 3) Foretak i sektorene 14 Statsforetak, 15 Private ikke-personlige foretak, 16 Personlige foretak og 17 Personlig næringsdrivende. 4) Kommunale kraft- og vannverk er med under 03 Kommuneforvaltningen og kommuneforetak.

9 8 ND Oslo 2.6x Norges Postsparebank, forretnings- og sparebanker. Disponerte ut1an 1) til og bankinnskott fra foretak, kommuner og privatpersoner etter låntaker-linnskytersektor og-næring. 31. desember 1981 og Mill.kr Låntaker-/i nnskytersektor og -næring I alt orges ostsparebank orretningsbanker 03. Kommuneforv. og kommuneforetak 1 369, ,7 863,2 616,8 752,5 598, , , , ,9 30,7 38,8 5,3 124,2 0,4 0,9-343,4 334,6 1,1 4, , ,9 269,8 273,4 324,6 298,2 26,2 37,7 21,2 20,8 12,2 18,8 10,9 299,4 Sparebanker 2) * * * * II. Bankinnskott i alt , , , , , Sektor etter næring. I alt 3) , ,1 1. Jordbruk og skogbruk 36,0 163,0 2. Fiske og fangst 0,4 0,9 03. Oljeutvinning og bergverksdrift 344,5 339,5 Industri i alt 1 991, ,3 4. Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer 350,8 335,9 5. Produksjon av tekstilog kledevarer, lær og lærvarer 26,7 29,0 6. Produksjon av trevarer 26,3 21,2 7. Treforedling 18,3 304,5 8. Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 271,9 329,2 9. Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummiog plastprodukter 476,2 360,3 10. Produksjon av mineralske produkter. 71,5 44,3 11. Produksjon av metaller 119,1 176,2 12. Bygging av fartøyer 131,4 171,8 13. Produksjon av verkstedprodukter (ekskl. bygging av fartøyer) 447,5 765,6 14. Industriproduksjon ellers 51,9 36,3 15. Kraft- og vannforsyning 4) 99,9 101,6 16. Bygge- og anleggsvirksomhet 670,8 734,7 17. Varehandel 3 711, ,7 18. Hotell- og restaurantdrift 135,2 141,2 19. Utenriks sjøfart , ,4 20. Transport, lagring, postog telekommunikasjoner (ekskl. utenriks sjøfart) , ,5 21. Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting 2 599, ,3 22. Offentlig, sosial og privat tjenesteyting 3 774, , , , ,2 5,5 5,5 6,1 10,2 10,3 5,1 222,5 280,0 49,4 49,2 376,3 309,3 99,9 51,0 64,2 36,6 7,3 7,7 112,2 159,4 6,9 16,8 123,8 164,0 7,6 7,8 _ 393,2 688,3 54,3 77,3 50,8 36,0 1,1 0,3 _ 22,6 33,1 77,3 68,5 _ 594,6 652,1 76,2 82,6 _ 3 273, ,2 437,7 529,5 _ 119,8 126,0 15,4 15,2 _ 1 777, ,2 6,6 30, , ,8 56,4 58, , ,3 680,0 655, , ,3 227,7 288,7 18. Lønnstakere o.l , , , , , , , ,3 370,7 20. Andre private sektorer 1 110, ,8 16,8 16,6 529,7 722,6 792,5 1) Ikke medregnet valutalån etter lisens og utlan i norske kroner til oljevirksomhet. 2) Tallene er gitt med forbehold, da de er beregnet ut fra et utvalg av banker. 3) Foretak i sektorene 14 Statsforetak, 15 Private ikke-personlige foretak, 16 Personlige foretak og 17 Personlig næringsdrivende. 4) Kommunale kraft- og vannverk er med under 03 Kommuneforvaltningen og kommuneforetak.

10 9 ND Akershus og Oslo 3x HJELPEORDNINGER FOR HJEMMENE 1982 Ved utgangen av 1982 var det ansatt 129 husmorvikarer og hjemmehjelpere i Akershus. Alle kommunene i fylket hadde både husmorvikarvirksomhet og ljemmehjelp for eldre og uføre. I 21 av kommunene var det satt i verk andre tiltak innen hjemmehjelpn (f.eks. rengjøringspatrulje, ambulerende vaktmester mv.). Det var i alt hjem som fikk husmorvikarhjelp i Akershus i Dette er 34 færre enn i Tallet på hjem som har fått hjemmehjelp for eldre og 00re har derimot økt og var i 1982 mot i 1981 og i Utgifter til hjelpeordninger for hjemmene var til samen 80,8 mill.kroner for kommunene i Akershus i I Oslo var det ved utgangen av 1982 ansatt 69 husmor ikarer og hjemmehjelpere for eldre og uføre. I alt var det 852 hjem som fikk husmorvikarhjelp i 00o i Dette er en nedgang fra de to foregående år. Tallet på hjem som har fått hjemmehjelp for, ldre og uføre har også gått ned og var i 1982 mot i Utgiftene til hjelpeordninger for hjemmene var til sammen 131 mill. kroner i Oslo i Hjelpeordninger for hjemmene i Akershus og Oslo. Kommune Kommune AKERSHUS Husmorvikartjenest0 Husmorvikarer Hjem pr. 31. desembersom Av dissefikk I alt A deltid h el Hjemmehjelp for eldre og uføre mv. Hjemmehjelpere Hjem pr. 31. desembersom Av disse fikk Ialt å deltid h'el Brutto utgifter i alt kr Vestby Ski As Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-H0land Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal OSLO !IT 23::

11 10 ND Akershus og Oslo 4.1 OVERFORMYNDERIENE. MIDLER FORVALTET PR. 31. DESEMBER 1982 Overformynderiene i Akershus forvaltet vel 87 mill.kr pr. 31. desember I alt 92 prosent av de forvaltede midler tilhørte umyndige, 7 prosent tilhørte andre personer og 1 prosent offentlige legat og fond. Av forvaltningskapitalen var 23 prosent plassert i fordringer sikret i pant, 53 prosent i bankinnskott og 5 prosent i aksjer. Overformynderiene forvaltet midler for umyndige ved årsskiftet Overformynderient i Oslo forvaltet vel 321 mill.kr pr. 31. desember prosent av de forvaltede midler tilhørte umyndige, 12 prosent tilhørte andre personer og 38 prosent offentlige legat og fond. Av forvaltningskapitalen var 58 prosent plassert i fordringer sikret i pant, 11 prosent i bankinnskott og 5 prosent i aksjer. Overformynderiet forvaltet midler for umyndige ved årsskiftet Tall for hele landet er publisert i Statistisk ukehefte. Tabell 1. Fovaltede midler og tallet på umyndige. Akershus og Oslo For offent- Umyndige med midler Kommune F or F or anre d I alt lige legat umyndige personer Under 18 år og fond I alt 18 år og over kr kr kr kr AKERSHUS Herredskommuner Vestby Ski As Frogn 1).... Nesodden i Oppegård Bærum Asker Aurskog-HOland Sørum Fet Relingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal OSLO ) Det har ikke lykkes Statistisk Sentralbyrå a få oppgave fra Frogn overformynderi.

12 11 ND Akershus og Oslo 4.2x Tabell 2. Forvaltede midler etter plassering. 31. desember kr. Akershus og Oslo Kommune Fast Ford- Ihende- eiendom ringer haver- Andre I alt ( tter Aksjer Bank sikret obliga- aktiva fradrag i pant sjoner av gjeld AKERSHUS Herredskommuner 91 Vestby Ski As Frogn 1) Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-H0land m-um Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal OSLO ) Se note 1, tabell 1.

13 12 ND Akershus og Oslo 5.1 SKATTEREGNSKAP. MANEDSSTATISTIKK OVER INNBETALT OG FORDELT SKATT. OKTOBER 1983 Statistisk Sentralbyrå lager i samarbeid med Skattedirektoratet, de kommunale datasentralene, kommunekassererne og skattefogdene en statistikk over innbetalte og fordelte skatter. Statistikken bygger på månedsoppgjørsskjemaet over innbetalte og fordelte,skatter og avgifter fra kommunekassererne. Tabellene viser både månedstall og sum hittil i år for den enkelte kommune og for det enkelte fylke. Videre blir det vist endringstall i forhold til samme periode året for. Tall for hele landet blir gitt i Statistisk ukehefte. Med "skatteinngang i alt" menes den del av de totale skatteinntekter som blir inntektsfort hos kommunekassererne, og som blir fordelt til kommune, stat og folketrygd. Av skatteinntekter som faller utenfor, kan nevnes sjømannsskatt og indirekte skatter. Oljeskattene som blir inntektsført ved oljeskattkontoret i Sandnes, er med i statistikken f.o.m. januar Byrået håper A få med alle de direkte oljeskattene og e sjomannsskatten i løpet av For oktober viser tabellen for Akershus fylke at skatteinngangen var på 213,1 mill.kr, det vil si en nedgang på 7 prosent i forhold til oktober i fjor. Sumtabellen viser for Akershus et tall på 7 412,0 mill,kr, en stigning på 10 prosent i forhold til samme periode året for. For oktober viser tabellen for Oslo at skatteinngangen var på 464,9 mill.kr, det vil si en stigning på 80 prosent i forhold til oktober i fjor. Sumtabellen viser for Oslo et tall på ,4 mill.kr, en stigning på 12 prosent i forhold til samme periode året for.

14 ND Akershus og Oslo 5.2x 13 TABELL 1. TABELL OVER KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL SKATTEINN JANUAR T.O.M. OKTOBER MANED 1983 MILL.KR ANG MEDREGNET SJOMANNSSKATT F.O.M. - ENDRING I PROSENT I OLJE- FORHOLD TIL SAMME SKATT 4, PERIODE ARET Fe Ft ORDINER HERAV MEDLEMS- AFBEIDS- ORDINER INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT G VER SKATT TEKTS- SKATTE- ORDINER ORDIN4R INNGANG TIL 4UNAL TIL A GIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIMER- SJ Ø- FOLKE- T L FYLKES- STAT, 1 ALT TIL TIL KOM- MANNS- TRYGDENF LKE- KOM- FELLES- PRIMER FYLKES- MUNEN SKATT T YGDEN MUNEN SKATT KOM- NR. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN 02 AKERSHUS 7412,0 1896, ,5 1013,2 1444, VESTRY , )213 SKI , s FPOGN , NESODDEN OPPEGORD 375,4 100,3 81, BERUM 2149, , ASKER , AURSKOG-HOLAND ' SØR UM , , FET 107, , RELINGEN , , ENEBAKK , , LØRENSKOG , SKEDSMO q , , NITTEDAL , , , GJERDRUM ,6-12,7 4, , ULLENSAKER NES 195, EIDSVOLL , NANNESTAD ,4 14, HURDAL 27,28, , , OSLO 14938, ,8-2601, TABELL 2. TABELL OVER KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL OKTOBER MANED MILL.KR SKATTEINNOANG MEDREGNET SJOMANNSSKATT FOR ENDRING I PROSENT I OLJE".. FORHOLD TIL SAMME SKATT. PERIODE ARET FOR ORDINER HERAV MEDLEMS- A BEIDS ORDINER INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT G VER SKATT TEKTS.. SKATTE- ORDINNR ORDINKR INNGANG TIL MUNAL TIL A GIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRII, ER- SJO- FOLKE- TL FYLKE S- STAT. I ALT TIL TIL KOM- MANNS- TRYGD F LKE.* KOM.- FELLES- PRIMAR FYLKES... MUNEN SKATT T YGDEN MUNEN SKATT KOM- NR. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN 02 AKERSHUS VESTBY 3.0 0, , SKI ,9 1, OS 6,1 1, FROGN 1,4 1, , NESODDEN OPPEGORD ,7 2, BERUM 67,0 15, C ASKER ,6 8, AURSKOG-H1LAND 6.5?pl SORUM 0,1 0, FET 1.0 0, , RELINGEN 4,2 1,3 1,2 0, , ENEBAKK 2,7 0, , LØRENSKOG 8,8 2, , SKEDSMO , NITTEDAL 5, ,1 0, GJERDRUM 3.3 1, ULLENSAKER 6.7 1, , NES , EIDSVOLL ,8 0,4 1, , NANNESTAD 0,7 0, HURDAL 0.2 0, , OSLO 464, ,0 78,

15 14 ND Akershus og Oslo 6.1 JERNBANETRANSPORT reiste 24 mill. passasjerer med jernbane fra steder i Akershus og Oslo, mens 25 mill. passasjerer reiste til steder i Akershus og Oslo. Om lag 84 prosent av passasjerene reiste innen fylkene. Buskerud og Østfold var de viktigste fylkene i samtrafikken med Akershus og Oslo. Transportene fra og til fylkene utgjorde henholdsvis 947 mill. og 955 mill. passasjerkilometer. Trafikken innen fylkene utgjorde to tredjedeler av passasjerkilometrene. Fra steder i Akershus og Oslo ble det i 1982 transportert tonn gods, mens godstrafikken til fylkene utgjorde tonn. Av dette gikk tonn innen fylkene. Største andeler av godsmengden gikk fra og til Hordaland og Hedmark. Akershus og Oslo hadde i tillegg stor andel av godstransport fra utlandet. Godstransporten målt i tonnkilometer var 338 mill. fra fylket og 190 mill. tonnkilometer til fylket. Samtrafikken med Nordland, Hordaland og Sør-Trøndelag utgjorde de største andelene av dette transportarbeidet. Statistikken omfatter bare transporter med Norges Statsbaner, og bygger på oppgaver fra NSB. Oppgavene over godstransporten omfatter bare vognlastgods.

16 15 ND Akershus og Oslo 6.2x Tabell 1. Passasjertrafikken med jernbane mellom Akershus og Oslo og andre fylker og utlandet PassasjererPassasjerkilometer Fylke Fra i Fra Til fylket fylket fylket fylket til fra til fra FYLKET I ALT 491, , , ,4 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 More og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland Utlandet i alt 961, , , , , , , , , , , ,2 249,8 245, , ,4 621,1 629, , , , , , ,6 285,3 282, , ,5 108,4 115, , ,5 34,4 32, , ,5 47,6 52, , ,7 39,3 43, , ,9 133,3 142, , ,4 8,6 7, , ,3 29,0 30, , ,0 91,4 96, , ,8 20,2 22, , ,7 27,0 28, , ,7 98,3 40, , ,5 Kild e : Norges Statsbaner. Tabell 2. Vognlastgods med jernbane mellom Akershus og Oslo og andre fylker og utlandet Fylke Godsmengder Fra Til fylket fylket til fra III tonn Tonnkilometer Fra Til fylket fylket til fra III 337 FYLKET I ALT 774,0 849,5 690, ,5 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 More og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 13,7 10,3 10,9 112,7 77,7 81,5 2,0 13,7 2,2 24,4 61,8 130,6 0,4 38,6 94,6 14,9 74,0 28,3 5,9 15,3 36,5 34,4 22,9 3,4 34,2 1,3 22,3 29,1 53,6 0,1 18,8 37,1 5,0 21, , ,0 502,5 257,9 174,3 418, , , , , , ,9 246,6 627, , ,2 724,9 421, , , , , , ,4 134,2 49, , , , , , , , ,0 Utlandet i alt 85,7 308, , ,6 Kilde: Norges Statsbaner.

17 16 PUBLIKASJONER UNDER UTSENDING FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ I DESEMBER 1983 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Energistatistikk 1982 Sidetall 86 Pris kr 18,00 Reiselivsstatistikk 1982 Sidetall 129 Pris kr 18,00 Jordbruksstatistikk 1981 Sidetall 119 Pris kr 18,00 Utenrikshandel 1982 Hefte II Sidetall 339 Pris kr 24,00 Alkohol og andre rusmiddel 1982 Sidetall 44 Pris kr 12,00 Flyttestatistikk 1982 Sidetall 84 Pris kr 18,00 Jaktstatistikk 1982 Sidetall 60 Pris kr 18,00 Lakse- og sjoaurefiske 1982 Sidetall 97 Pris kr 18,00 Oljevirksomhet 1982 Sidetall 79 Pris kr 18,00 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars 1983 Sidetall 28 Pris kr 12,00 Utdanningsstatistikk Oversikt 1. oktober 1981 Sidetall 115 Pris kr 18,00 BoforholdsundersOkelsen 1981 Sidetall 153 Pris kr 18,00 Nasjonalregnskap Sidetall 233 Pris kr 24,00 Statistisk fylkeshefte Oppland 1983 Sidetall 249 Pris kr 24,00 I serien Statistiske analyser (SA): Miljøstatistikk 1983 Naturressurser og forurensing Sidetall 306 Pris kr 24,00 (SA nr. 50) I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART): Éxperiences in Using Input-Output Techniques for Price Calculations Sidetall 22 Pris kr 12,00 (ART nr. 141) Price Sensitivity of Energy Demand in Norwegian Industries Sidetall 25 Pris kr 12,00 (ART nr. 143) I serien Rapporter fra Statistisk Sentralbyrå (RAPP): Fylkenes bruk av helseinstitusjoner Oversikt 1980 og forsok på framskrivning Sidetall 91 Pris kr 18,00 (RAPP nr. 83/18) MODIS IV Dokumentasjonsnotat nr. 17 Endringer i utgave 80-1, 81-1 og 82-1 Sidetall 62 Pris kr 18,00 (RAPP nr. 83/19) Planrekneskap for Sør-Trøndelag Hovudresultat Sidetall 43 Pris kr 12,00 (RAPP nr. 83/23) Aktuelle skattetall Sidetall 46 Pris kr 12,00 (RAPP nr. 83/25) FASTE PUBLIKASJONER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ Statistisk månedshefte Månedsstatistikk over utenrikshandelen Statistisk ukehefte Pris: Årsabonnement kr 60,00 Pr. hefte " 6,00 Pris: Arsabonnement kr 72,00 Pr. hefte " 6,00 Pris: Årsabonnement kr 96,00 Pr. hefte " 4,00

18 SYSTEMATISK OVERSIKT. EMNEBETEGNELSE NR. EMNEGRUPPE 01 Miljø. Geografiske forhold 02 Befolkning 03 Helseforhold 04 Arbeidsmarked. Sysselsetting 05 Nasjonalregnskap og utenriksregnskap 06 Jordbruk. Skogbruk. Jakt 07 Fiske og fangst 08 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri 09 Kraftforsyning. Energi 10 Bygge- og anleggsvirksomhet 11 Utenrikshandel 12 Innenlandsk handel. Offentlig og privat tjenesteyting 13 Sjøtransport. Sjøulykker 14 Annen samferdsel. Veitrafikkulykker. Reiseliv. Post. Telekommunikasjoner 15 Offentlige finanser 16 Penger og kreditt. Bankvesen, forsikring 17 Priser. Prisindekser 18 Lønninger 19 Inntekt og formue. Skattelikningen 20 Forbruk. Forbruksutgifter 21 Boliger og boforhold 22 Sosiale forhold 23 Rettsforhold. Kriminalitet 24 Utdanning og forskning 25 Kultur 26 Ferie og friluftsliv 27 Valg 28 Diverse

19 Ir. 2/ januar 1984 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD EMNE-.KUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 06 Elgjakta (K) Bosettingskart over Akershus og Oslo 2 27 Komnunestyrevalget. Partifordeling av stemmer og representanter (K) 19S3 4 24Grunnskoler (K) 1. okt Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Nov Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i januar Tilføyelsen (K) viser at tabellen inneholder kommunetall. Statistisk Sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt

20 ND Akershus og Oslo lx ELGJAKTA 1983 Statistisk Sentralbyrås sammendrag av oppgavene over den ordinære elgjakta viser at det Akershus og Oslo ble tillatt felt elger i 1983, mot i I 1983 ble det felt dyr, eller 81 prosent av det tillatte. Det ble felt i 618 dyr i 1982, eller 82 prosent av det tillatte. I alt 59 prosent av de felte dyrene i 1983 var hanndyr, mot 55 prosent i I 1983 ble det felt 342 årskalver, mot 358 året for. Detaljerte opplysninger om elgjakta i 1983 blir gitt i publikasjonen Jaktstatistikk 1983, som vil foreligge høsten Elgjakta Akershus og Oslo Kommune Felte dyr i Felte prosent Tillatt dyr av felt I alt tillatt felt Felte dyr Hann- Hunndyr dyr Felte dyr i prosent av tillatt felt AKERSHUS Vestby Ski As Frogn Nesodden Oppegård... Bærum Asker Aurskog-Høl and Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog... Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal OSLO

21 ND Akershus og Oslo BOSETTINGSKART OVER AKERSHUS OG OSLO Fylkene Akershus og Oslo er nå dekket av det ny bosettingskartet i målestokk 1: Kartbladene 5 Oslo og 8 Hamar dekker fylkene. Alle de 33 kartbladene som bosettingskartet består av, er dermed utgitt, og det arbeides også med et forenklet kart i målestokk 1:1 million. Bosettingsdataene er nå hentet fra Folke- og boligtelling 1980, og kartet er en ajourføring av et tilsvarende kart fra Folke- og boligtelling Kartet gir et detaljert bilde av hvor folk bor i fylket. I spredtbygde strok er bosettingen vist med prikker for 10 og 50 personer. Folketallet i tettstedene er symbolisert med sirkelflater som står i forhold til folketallet. Bosettingskart 1980, kombinert med kartet fra 1970, gir en rekke bruks- og analysemuligheter. En kan f.eks. studere hvordan tettstedene har utviklet seg i forhold til de mer spredtbygde områdene. Det er også muligheter til A beregne hvor stor del av befolkningen som bor innen bestemte områder, f.eks. innen et nedbørfelt eller innen arbeidsreiseomlandettil et tettsted. Kartet inneholder også hoydekurver, veger, grenser for kommuner og grunnkretser og referanse til et koordinatsystem, og kan brukes som et arbeidskart ved kartlegging av andre emner som angår befolkning, næringsliv eller naturforhold. Denne utgaven av bosettingskartet er i stor grad framstilt ved hjelp av digital teknikk, dvs. at grenser og bosettingssymboler er registrert på EDB med koordinater og blir tegnet ut på EDB-styrt tegnemaskin. Dette gir muligheter for alternative kartframstillinger og analyser direkte på dataene. Kartet er resultat av et omfattende samarbeid mellom Statistisk Sentralbyrå og Norges geografiske oppmåling. Kartblad kan bestilles fra Norges geografiske oppmåling gjennom kartforhandlere.

22 ND Akershus og Oslo 2.2x 3 OVERSYNSKART OVER BOSETTINGSKART 1: SVOLV 17 NAMSil 15 KRIST1ANSU cori 'FONNEIM <6, 3 HAUGES

23 ND Akershus og Oslo KOMMUNESTYREVALGET PARTIFORDELING AV STEMMER OG REPRESENTANTER Statistikken for kommunestyrevalget 11. og 12. september 1983 bygger på opplysninger innhentet direkte fra de enkelte valgstyrer. En fullstendig oversikt over valgresultatene for hver enkelt kommune i hele landet vil bli publisert i "NOS Kommunestyrevalget 1983". Hovedtall for hele landet og de enkelte fylker er også gitt i Statistisk ukehefte nr. 51/52, 1983 og nr. 5, 1984.

24 ND Akershus og Oslo 3.2 TA3ELL I. KOMMUNESTYREVALGET GODKJENTE STEMMESEDLER ETTER PARTI/VALGLISTE. KOMMUNE. AKERSHUS OG OSLO NR. KOMMUNE GOD KJENTE STEMME SEDLER I ALT DET NORSKE ARBEIDER PARTI DET LISE RALE FOL KEPARTIET FREM SKRITTS PARTIET HØYRE KRISTELIG FOLKE PARTI NORGES KOMMU NISTISKE PARTI ROD VALG- ALLIANSE 02 AKERSHUS VESTBY SKI As FROGN NESODDEN.., OPPEGARD BÆRUM ASKER AURSKOG HOLAND SØRUM FET RÆLINGEN ENEBAKK LØRENSKOG SKEDSMO NITTEDAL GJERDRUM ULLENSAKER NES EIDSVOLL NANNESTAD HURDAL OSLO TABELL 2. KOMMUNESTYREVALGET REPRESENTANTER ETTER PARTI/VALGLISTE. KOMMUNE. AKERSHUS OG OSLO NR. KOMMUNE UPOLI- IKKE TISKE SOS. OG FELLES LOKALE LISTER LISTER ANDRE I ALT A DLF F H KRF K RV SP SV V LISTER TOTAL 02 AKERSHUS Q VESTBY i 1 13 SKI As FROGN NESCD3EN OPPEGÅRD BÆRUM ASKER AUPSKPG HOLAND SORUM FET RÆLINGEN ENEBAKK LØRENSKOG SKEDSMO NITTEDAL GJERDRUM JLLENSAKER NES EIDSVOLL NANNESTAD HURDAL OSLO

25 ND Akershus og Oslo 3.3x 6 TABELL 1. FORTS. NR. KOMMUNE SENTER- PARTIET,02 AKERSHUS VESTBY SKI As FROGN NESODDEN OPPEGARD BtRUM ASKER AURSKOG HOLAND SARUM FET RiELINGEN ENEBAKK LØRENSKOG 242 )31 SKEDSMO Representanter SOSIALIS- TISK VENSTRE- PARTI VENSTRE FRIE FOLKE VALGTE FOR FOLKE AVSTEMNING IKKE SOSIA LISTISKE FELLES LISTER UPOLITIS- KE OG LO KALE LIS TER ANDRE LISTER 33 NITTEDAL GJERDRUM ULLENSAKER NES EIDSVOLL NANNESTAD 39 HURDAL OSLO Tabell 3. Spesifikasjon av "Ikke-sosialistiske felleslister", "Upolitiske og lokale lister" og "Andre lister" i tabellene 1 og 2 Nr. Kommune Listens navn Godkjente stemmer 0216 Nesodden Nesodden upolitiske bygdeliste 70

26 ND Akershus og Oslo GRUNNSKOLER 1. OKTOBER AKERSHUS Statistisk Sentralbyrås statistikk over grunnskoler 1. oktober 1983 viser at det på dette tidspunkt var 224 grunnskoler i Akershus fylke. Av disse var 161 barneskoler, 8 kombinerte barne- og ungdomsskoler og 55 ungdomsskoler. Av elevene ved disse skolene fikk grunnskoleutdanning på klassetrinn og 199 på 10. klassetrinn. Sammenliknet med året for var det 829 færre elever på klassetrinn, som gir en nedgang på 1,5 prosent, mens elevtallet i det 10. frivillige skoleår økte med 36. Størst økning i elevtallet var det i kommunene Vestby og Enebakk med henholdsvis 4,8 prosent og 2,9 prosent, mens kommunene Sørum, Fet og Rælingen hadde størst nedgang med henholdsvis 3,7 nrosent, 3,5 prosent og 3,4 prosent. Av fylkets 22 kommuner var det 14 som hadde elever på 10. klassetrinn. En oversikt over skoleskyssen i fylket viser at 15 prosent av elevene hadde skyss hele året. Tilsvarende tall for hele landet var 23. HOyest andel med skyss var det i Gjerdrum kommune med 62 prosent og lavest i Asker med 3 prosent. Det var 650 fremmedspråklige elever i Akershus fylke, fordelt på 18 kommuner. Flest elever hadde Bærum med 233, deretter kom Skedsmo med 112 og Rælingen med 52 fremmedspråklige elever. Flere opplysninger vil bli gitt i publikasjonen Grunnskoler 1983, som vil komme ut i 2. kvartal GRUNNSKOLER 1. OKTOBER OSLO Statistisk Sentralbyrås statistikk over grunnskoler 1. oktober 1983 viser at det på dette tidspunkt var 116 grunnskoler i Oslo. Av disse var 57 barneskoler, 36 kcmbinerte barne- og ungdomsskoler og 23 ungdomsskoler. Det var i alt elever i grunnskolen i Oslo. Av disse var elever på klassetrinn og på klassetrinn. Sammenliknet med året for var det færre elever på klassetrinn, som gir en nedgang på 2,9 prosent. En oversikt over skoleskyssen viser at 5 prosent av elevene hadde skyss hele året. Tilsvarende tall for hele landet var 23. Det var fremmedspråklige elever i Oslo. Den største språkgruppen var elever med urdu, 25 prosent, fulgt av tyrkisk med 12 prosent og arabisk med 10 prosent. Flere opplysninger vil bli gitt i publikasjonen Grunnskoler 1983, som vil komme ut i 2. kvartal 1984.

27 ND Akershus og Oslo 4.2x 8 Grunnskoler 1. oktober Skoler etter skoleslag og elever etter klassetrinn/skyss/fremmedspråklig bakgrunn. Akershus og Oslo Kommune I alt Skoler never Prosent Kombinerte Barne- barne- og Ungdomsskoler ungdoms- skoler skoler I alt klasse- klasse trinn trinn elever med skyss hele skoleåret Fremmedspråklige elever AKERSHUS Hele fylket Vestby Ski As Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-H0land S0rum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal OSLO

28 ND Akershus og Oslo 5.1 SKATTEREGNSKAP. MANEDSSTATISTIKK OVER INNBETALT OG FORDELT SKATT. NOVEMBER 1983 Statistisk Sentralbyrå lager i samarbeid med Skattedirektoratet, de kommunale datasentralene, kommunekassererne og skattefogdene en statistikk over innbetalte og fordelte skatter. Statistikken bygger på månedsoppgjørsskjemaet over innbetalte og fordelte skatter og avgifter fra kommunekassererne. Tabellene viser både månedstall og sum hittil i år for den enkelte kommune og for det enkelte fylke. Videre blir det vist endringstall iforhold til samme periode Aret før. Tall for hele landet blir gitt i Statistisk ukehefte. Med "skatteinngang i alt" menes den del av de totale skatteinntekter som blir inntektsført hos kommunekassererne, og som blir fordelt til kommune, stat og folketrygd. Av skatteinntekter osm faller utenfor, kan nevnes sjømannsskatt og indiretke skatter. Oljeskattene som blir inntektsført ved oljeskattkontoret i Sandnes, er med i statistikken f.o.m. januar Byråen håper 8 få alle de direkte oljeskattene og sjomannsskatten i løpet av For november viser tabellen for Akershus fylke at skatteinngangen var på 1 587,6 mill.kr, det vil si en stigningpå 15 prosent i forhold til november i fjor. Sumtabellen viser for Akershus et tall p ,7 mill.kr, en stigning p8 11 prosênt i forhold til samme periode året for. For november viser tabellen for Oslo at skatteinngangen var på 2 781,5 mill.kr, det vil si en nedgang på 21 prosent i forhold til november i fjor. Sumtabellen viser for Oslo et tall på ,9 mill.kr, en stigning på 5 prosent i forhold til samme peirode året for.

29 ND AKERSHUS OG OSLO 5.2X 10 TABELL 1. TABELL OVER MILL.KR - KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL... SKATTEINNGANG F.O.M. JANUAR T.O.M. NOVEMBER.. MÅNED ENDRING I PROSENT I OLJE- FORHOLD TIL SAMME SKATT, PERIODE BREIFOR OR DINAR HERAV MEDLEMS- ARBEIDS-. ORDINAR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GIVER SKATT TEKTS- SKATTE- ORUINAR ORDINAR INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIMAR-. SJØ- FOLKE- TIL FYLKES- STAT, I ALT TIL TIL KOM- MANNS- TRYGDEN FOLKE- KOM- FELLES- PRIM/ER FYLKES- MUNEN SKATT TRYGDEN MUNEN SKATT - KOM-. KOM- NR. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN AKERSHUS 8999, , VESTBY 162, , ,1 30, SKI o6 104,7 70,7 62,6 90, AS ,3 65,1 55, , FROGN 170, , , NESODDEN ,7 42, OPPEGARD 440, ,9 94, BRUM 2663, ,9 552, ASKER , , , AURSKOG-HOLAND ,6 30,2 23,1 33, SØRUM , FET ,9 17,0 24, RALINGEN.. 243,1 74,9 67,2 16,0 34,9 50, ENEBAKK / ,7 15,3 22, LORENSKOG 557,0 139,4 121, ,6 97, SKEDSMO 809, ,9 197,4 99,2 142, NITTEDAL ,4 58, GJERDRUM , ULLENSAKER 328,7 94, NES , ,0 43, EIDSVOLL , ,8 52, , NANNESTAD ,5 32,9 12, , HURDAL ,1 9,0 4,9 3,7 5, OSLO ,9 2398,9 7018, TABELL 2. TABELL OVER KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL SKATTEINNGANG FOR NOVEMBER MÅNED MILL.KR ENDRING I PROSENT I OLJE- FORHOLD TIL SAMME SKATT, PERIODE ARET FOR ORD! NAR HERAV MEDLEMS -- ARBEIDS- ORDINAR INN-.. -, SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GIVER SKATT TEKTSi- SKATTE-ORDINAR ORDINAR INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT I SKATT SKATT I ALT PRIMAR.. SJO- FOLKE.. TIL FYLKES- STAT, I ALT TIL TIL KOM- MANNS- TRYGDEN FOLKE- KOM- FELLES- PRIMAR FYLKES- MUNEN SKATT TRYGDEN MUNEN SKATT KOM... KOM- NR. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN.... M 02 AKERSHUS ,8 336,1 270, VESTBY 23,1 6,6 6,2 3, SKI 76,1 21,3 18, ,9 14, A S , ,4 4,6 5, FROGN ,1 4, NESODDEN 38,8 11, , OPPEGARD.. 64, ,1 10, BIRU M , , , ASKER ,5 37,4 30, AURSKOG-HOLAND 27,9 8,4 7,4 4, SØRUM 36,9 11,2 8,9 4,8 4,8 7, FET , ,9 3,0 4, RALINGEN /8 11,6 1, ENEBAKK ,4 3, LØRENSKOG... 97, ,6 11,5 17, SKEDSMO 132,0 35,2 29,9 27,4 15,8 23, NITTEDAL... 50, ,2 5,0 7,0 10, GJERDRUM 9, ,6 0,8 1,3 1, ULLENSAKER , , , NES ,8 11,6 3,5 5,6 8, EIDSVOLL... 46, ,4 5,5 8, NANNESTAD ,0 2,3 3, HURDAL 5, ,8 0,5 0,7 1, OSLO ,0 1148,8 523,

VEST-AGDER. . 1/849. januar 1984 REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Okt.

VEST-AGDER. . 1/849. januar 1984 REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Okt. . 1/849. januar 1984 VEST-AGDER INN H O L D ge- LIPPE REGISTRERINGS- SIDE PERIODE B Nye distriktstall. Innhold 1983 1 3 Overformynderiene. Midler forvaltet (K) 31. des. 1982 4 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk

Detaljer

TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1981. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3.

TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1981. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3. Nr. 1/82 11. januar 1982 TELEMARK INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1981 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3. kvartal Folke- og bustadteljing 1980. Hovudtal for kommunar

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Nr. 1/76 5. januar 1976 AKERSHUS OG OSLO INN HOLD Nye distriktstall. Innhold 1975 Framskriving av folkemengden 1975-2000 Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1975.

Detaljer

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, ir. 1/78 9. januar 1978 VESTFOLD I NNH OLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

REGISTRERINGS- PERIODE

REGISTRERINGS- PERIODE gr. 51-52/84 19. desember 1984 INNHOLD EMNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDF 06 Skogbruket. Utvalgstelling 1 04 Arbeidstakerstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Nr. 46/82 17. november 1982

Nr. 46/82 17. november 1982 Nr. 46/82 17. november 1982 INN HO L D Utenrikshandelen i oktober og januar - oktober1982. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1982 Engrosprisindeksen for. oktober 1982 Produsentprisindeksen

Detaljer

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side Nr. 33/85 4. august 985 NNHOLD Emne Side 07 Fiskeoppdrett, 984 08 Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, juni 985 5 09 Elektrisk kraft. Produksjon og forbruk,

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 0 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 ROGALAND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1028-3 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 348 STATISTISK FYLKESHEFTE 983 VESTFOLD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 983 ISBN 82-537-854-0 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE. Finnmark

STATISTISK FYLKESHEFTE. Finnmark NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 849 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 Finnmark STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1977 ISBN 82-537-0680-4 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 8 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 AUST-AGDER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1026-7 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 356 STATISTISK FYLKESHEFTE 983 SØRTRØNDELAG STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 983 ISBN 82537872 EMNEGRUPPE Oversikter STI KKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 345 STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 HEDMARK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1861-6 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

INNHOLD 1990 SIDE. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver. fr= rigitre heftet blir oienaitt.

INNHOLD 1990 SIDE. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver. fr= rigitre heftet blir oienaitt. INNHOLD SYSTEMATISK INNHOLDSOVERSIKT 2 12 ENERGI 2 20 GENERELLE SOSIODEMOGRAFISKE EMNER 2 21 BEFOLKNING 2 22 HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE 3 23 UTDANNING OG SKOLEVESEN 3 24 KULTURELLE FORHOLD, GENERELL

Detaljer

INNHOLD. Byggevirksomheten i februar 1979. Salg av petroleumsprodukter i februar 1979. Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979

INNHOLD. Byggevirksomheten i februar 1979. Salg av petroleumsprodukter i februar 1979. Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979 r. 13/79 28. mars 1979 INNHOLD Byggevirksomheten i februar 1979 Salg av petroleumsprodukter i februar 1979 Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere

Detaljer

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten Oslo bruker flest kurdøgn Fylkene brukte i fjor 731 000 kurdøgn i institusjoner for rusmiddelmisbrukere Oslo la beslag på en tredel av det totale antall kurdøgn, side 3 J zr Statistisk sentralbyrå har

Detaljer

mark Regionalstatistikk 1/96 'Emne 03.03 Barnevern, 1994 (K) Emne 05.01 Skattestatistikk. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar, 1994 (K)

mark Regionalstatistikk 1/96 'Emne 03.03 Barnevern, 1994 (K) Emne 05.01 Skattestatistikk. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar, 1994 (K) Januar 996 Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk /96 Sei hald mark.inne 00.00 Oversiktstabell A og B. Utvalde tal for fylker og Kommunar, 994 (K) 'Emne 03.03 Barnevern, 994 (K) Emne 05.0 Skattestatistikk.

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 599 STATISTISK FYLKESHEFTE 1973 Finnmark STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 ISBN 82-537-0312-0 FORORD Statistisk fylkeshefte inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 642 STATISTISK FYLKESHEFTE 73 Troms STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 74 ISBN 8253703716 FORORD Statistisk fylkeshefte inneholder tall fra de fleste områder av norsk statistikk.

Detaljer

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Nr. 40/74 2. oktober 1974 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Kvartalsstatistikk for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning 11r. 10/79 7. mars 1979 INNHOLD Utenrikshandelen i januar 1979 Ressursregnskap for energi 1976. ForelØpige tall Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet.

Detaljer

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG AV KNUT FREDRIK STRØM ISK RALBYR RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 81/20 KONKURSER I INDUSTRI OG VAREHANDEL UTVIKLING, HYPPIGHET OG OMFANG AV

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer