VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,"

Transkript

1 ir. 1/78 9. januar 1978 VESTFOLD I NNH OLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet 3. kvartal 1977 Kjøtkontrollen kvartal Førebels tal Avlingane i hagebruket Førebels tal Kommunalteknisk statistikk 1975 Sosialhjelp i 1976 Midler forvaltet av overformynderiene pr. 31. desember 1976 Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i desember 1977 og hittil i januar 1978 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

2 ND Vestfold 1.1 NYE DISTRIKTSTA.LL. INNHOLD VESTFOLD BEFOLKNING OG HELSEFORHOLD Folketallet i kommunene 1. januar Statistikk over folkemengde etter kjønn og alder i valgkretser og skolekretser 4 Folketallet i kommunene vedutgangen av mars Folketallet i kommunene ved utgangen av juni 1977 og endringene i 2. kvartal Flyttinger mellom kommunene, og flyttinger fra og til kommunene etter flytternes kjønn og, alder Folkemengden etter kjønn og alder i kommunene.31. desember Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal 12 ARBEIDSMARKED Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1976 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 4. kvartal 1976 Sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1975 og 1976 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 1. kvartal 1977 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 2. kvartal 1977 Sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket og JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT Avlingane i hagebruket Førebels tal 1 Elgjakten 1976 Kjøtkontrollen kvartal Førebels tal Jordbruksavling 1976 Talet på husdyr pr. 31. desember Austlandet og Agder OOOOOO e O OOOOOO Utvalgstelling for skogbruket østlandet, sondre del 3 Kjøtkontrollen Rådyrjakten Skogavvirkning til salg og industriell produksjon Skoggreting Bøndenes inntekt og formue etter skattelikninga Kjøtkontrollen 1. kvartal Førebels tal Omsetnad av faste eigedomar i Skog- og utmarksbranner Skogsveier for motorkjøretøyer Landbruksvikarvirksomhet Veterinærenes sjukebehandlinger Arbeidskraft og arbeidsinnsats i jordbruket 10 Kjøtkontrollen 1. halvår Førebels tal 10 Elgjakten Husdyrhald pr. 20. juni Talet på bruk, jordbruksareal og traktorar m m pr. 20 juni

3 ND Vestfold 1.2x FISKE OG FANGST NR. Laks- og sjesaurefiske Førebels tal 4 Utbytte av fiskeriene i BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, KRAFTFORSYNING, BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET Industristatistikk 1975 Byggearealstatistikk Foreløpige tall... Produksjonen av elektrisk kraft 1975 og 1976 Industristatistikk UTENRIKSHANDEL Statistikk over utenrikshandelen ANNEN SAMFERDSEL Registrerte kjøretøyer ved utgangen av Snarstatistikk for lastebil 4 Veitrafikkulykker OFFENTLIGE FINANSER Skattestatistikk Kommuneregnskaper PENGER OG KREDITT Forretnings- og sparebanker. Regnskapstall for 1976 INNTEKT OG FORMUE Personlige skattytere etter inntekt ved skattelikningen for inntektsåret 1975 SOSIALE FORHOLD Salgs- og skjenkesteder for brennevin, vin og o.l pr. 15. juni Sosialhjelp i Hjelpeordninger for hjemmene Salgs- og skjenkesteder for brennvin, vin og øl pr. 15. juni RETTSFORHOLD Forbrytelser etterforsket av politiet i Registrering av drukkenskap Sivilrettsstatistikk Reaksjoner for forbrytelser i UTDANNING OG FORSKNING Avsluttet grunnskoleutdanning våren Grunnskoler 1. oktober Elever ved videregående skoler 1. oktober Kursplaner og karakterer har betydd mye for videreutdanning etter grunnskolen 9

4 ND Vestfold 2.1 FRAMSKRIVING AV FOLKEMENGDEN Statistisk Sentralbyrå har foretatt en ny framskriving av folkemengden etter kjønn og alder. Framskrivingen gir tall for kommunene som minste geografiske enhet. Utgangsbestanden er den registrerte folkemengde i Byråets sentrale personregister ved utgangen av Som tidligere framskrivingsmodeller er det også denne gang tatt hensyn bare til rent demografiske faktorer (fruktbarhet, dødelighet og flyttinger). Fødselstallet har vist fortsatt synkende tendens, og en har også denne gang regnet med to alternativer for fruktbarheten. I alternativ H (høy) er det forutsatt at fødselshyppigheten for kvinner i de enkelte aldersklasser mellom 15 og 45 år vil holde seg konstant på samme nivå som i I alternativ L (lav) er det forutsatt en nedgang i fødselshyppigheten i forhold til 1976 med 3 prosent i 1977, 6 prosent i 1978, 8 prosent i 1979, og 10 prosent i 1980 og alle senere år. I begge alternativer er det tatt hensyn til regionale forskjeller i fruktbarheten. For avgang ved død er det for de enkelte aldersklasser i hele framskrivingsperioden regnet med en dødelighet basert på landsgjennomsnittet For innenlandske flyttinger bygger framskrivingen på de registrerte flyttinger mellom kommunene i årene , og de flyttetendenser som ble observert i denne perioden er forutsatt å gjelde også i framskrivingsperioden. på bakgrunn av at det har vært nettoinnflytting fra utlandet i de senere år er det denne gang regnet med nettoinnflytting også i framskrivingsperioden. Det er nyttet to alternativer for storrelsen av nettoinnflyttingen, henholdsvis og pr. år. I begge alternativene er nettoinnflyttingen holdt konstant over hele framskrivingsperioden. For de enkelte kommuner er det utarbeidd tabeller etter alternativet med i nettoinnflytting (kalt henholdsvis H 1 og L 1). For kommunene er det videre utarbeidd tabeller der det ikke er forutsatt flyttinger, verken mellom kommunene eller til og fra utlandet (alternativene H 0 og L 0). Resultatene av de regionale befolkningsframskrivingene må brukes med særlig stor varsomhet. Det er viktig at de alltid sees i sammenheng med de forutsetninger framskrivingen bygger på. Disse forutsetningene kan være urealistiske for mange kommuner. Den befolkningsutvikling som framskrivingen skisserer er derfor bare sannsynlig i den grad forutsetningene om fruktbarhet, dødelighet, flyttinger mellom kommunene blir oppfylt i framskrivingsperioden. Generelt kan en si at resultatene blir mer usikre jo lengre en går framover i tiden, og jo mindre områder en betrakter. Usikkerheten er størst for aldersklasser som ennå ikke er fruit og minst for aldersklassene over 50 Ar. Sammenlikninger med de alternative framskrivinger som ble foretatt i 1975 vil vise at utviklingen for mange kommuner blir en annen etter de nye framskrivingene. Endringer i fødselshyppighetene har betydning for alle kommuner, men viktigst for den enkelte kommune er endringer i flyttebevegelsen. Mens en i de foregående framskrivingene bygde på flyttetendensene i årene , har en denne gang gått ut fra de registrerte flyttingene i årene I de tilfelle flyttebevegelsen for en kommune har endret karakter i de senere år, vil en derfor kunne få store utslag i resultatene. Videre er det i denne framskrivingen regnet med flyttinger til og fra utlandet. Resultater av framskrivingen for de enkelte kommuner i fylket etter alternativ H 1 og L 1 er gitt i tabellen på neste side. En fullstendig oversikt over resultatene av framskrivingen for samtlige kommuner i landet blir gitt i publikasjonen "Framskriving av folkemengden " som vil foreligge i februar. Noen resultater for hele landet under ett og for de enkelte fylker er publisert i Statistisk ukehefte nr. 47, 1977.

5 ND Vestfold 2.2x Registrert og framskrevet folkemengde etter kommune. Vestfold Nr. Kommune Registrert folkemengde 1976 Framskrevet folkemengde Alternativ H 1 1)Alternativ L 1 2) VESTFOLD Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Stavern Svelvik Sande Hof Våle Borre Ramnes Andebu Stokke Sem Nøtterøy Tjøme Tjølling Brunlanes Hedrum Lardal ) H - høy fruktbarhet og nettoinnflytting pr. år. 2) L - lav fruktbarhet og nettoinnflytting pr. år.

6 ND Vestfold 3x REGIONAL SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI OG BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET. 3. KVARTAL 1977 Statistisk Sentralbyrås regionale sysselsettingsstatistikk for 3. kvartal 1977 viser at tallet på sysselsatte i Vestfold da var 450 (av dette 40 kvinner) i bergverksdrift, (4 200 kvinner) i industri og (200 kvinner) i bygge- og anleggsvirksomhet. Sammenliknet med 2. kvartal 1977 er dette ingen endring i bergverksdrift, en oppgang på om lag 100 i industri og en oppgang på om lag 550 i bygge- og anleggsvirksomhet. I forhold til 3. kvartal 1976 viser tallene en nedgang på om lag 40 i bergverksdrift, en oppgang på 250 i industri og en oppgang på om lag 550 i bygge- og anleggsvirksomhet. Undersøkelsen som gjennomføres i samarbeid med arbeidsformidlingen, omfatter alle bedrifter som i 1975 var registrert med 20 eller flere sysselsatte. Blant de mindre bedriftene blir oppgaver innhentet fra et utvalg av bedrifter. Oppgavene fra disse blir så nyttet til å beregne den samlede sysselsettingen i de mindre bedriftene. Dette gjør at resultatene blir noe usikre. Tall med forholdsvis stor usikkerhet er satt i parentes. Slike tall bor ikke brukes til å måle endringer fra et kvartal til et annet. Feil i tidligere publiserte tall er korrigert. Tall for mer detaljerte næringsgrupper er gitt for hele landet og de enkelte fylker i Statistisk ukehefte nr. 51/52, Regional sysselsettingsstatistikk 3. kvartal og 3. kvartal Vestfold (inkl. Svelvik) Arbeidskontordistrikt Næring 3. varta 7 23/8-29/8 Antall sysselsatte I alt Kvinner. varta. varta 23/5-29/5 22/8-28/8 Av dette med Antall Antall arbeidstid sysselsatte sysselsatte under 30 timer I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner 485 VESTFOLD 2 Bergverk (ekskl. Svelvik) 3 Industri Bygg og anlegg (305) (195) (186) (111) 071 Larvik og omland 072 Sandefjord og omland 073 Tønsberg og omland 2 Bergverk 3 Industri 5 Bygg og anlegg 2 Bergverk 3 Industri 5 Bygg og anlegg 2 Bergverk 3 Industri 5 Bygg og anlegg (300) (23) 275 (25) 272 (30) 30 (24) (41) 777 (57) (105) (71) (45) (37) 900 (31) (34) (39) (27) (205) (25) (42) (19) Nordre 2 Bergverk Vestfold 3 Industri 5 Bygg og anlegg (22) 683 (19) 777 (31) 34 20

7 ND Vestfold 16x KJØTKONTROLLEN KVARTAL FØREBELS TAL Statistisk Sentralbyrås månadsstatistikk over kjøtkontrollen viser at det i kvartal 1977 blei kontrollert tonn slakt i Vestfold, mot tonn i same periode i Tala gjeld godkjent vare ved forstegongskontroll av innanlandsk slakt etter oppgåver frå kontrollveterinærane. Av det kontrollerte slaktet i kvartal 1977 var det heile slakt av svin (38 MO i 1976), heile slakt av storfe i alt (3 000 i 1976) og vel slakt av fjørfe, mot knapt ' i Tal for heile landet er gitt i Statistisk ukehefte. Offentleg kjøtkontroll. Førstegongskontrollerte godkjende slakt Vestfold l l kvartal1.-3. kvartal3. kvartal1.-3. kvartal Talet Talet Talet Talet på Tonn på Tonn pa Tonn på Tonn slakt slakt slakt slakt I alt Hest Storfe i alt Ku Kvige/okse Spedkalv Annan kalv Sau Svin Fjørfe Andre dyr ) Slakt kontrollert av kontrollveterinær ved stasjon i Vestfold.

8 ND Vestfold 7x AVLINGANE I HAGEBRUKET 'FØREBELS TAL Etter Statistisk Sentralbyrås avlingsstatistikk for hagebruket er fruktavlinga i Vestfold utrekna til tonn eller 93 prosent av eit middelsår. I 1976 var avlinga av frukt tonn. Plomme gav 120 prosent av eit middelsår, sommareple 105 prosent, kirsebær 100 prosent, pære 95 prosent og vintereple 80 prosent. Avlinga-av hagebær er utrekna til tonn eller 97 prosent av eit middelsår, mot tonn i Samla avling av grønsaker på friland og under glas/plast er utrekna til tonn eller 105 prosent av eit middelsår, mot tonn i Av hageerter fekk ein 126 prosent, av kål 110 prosent, av gulrot 100 prosent og av matlauk 95 prosent av eit middelsår. Tal for heile landet er gitt i Statistisk ukehefte. Avlingane i hagebruket. Vestfold Frukt 1) Avling tonn 1976 Prosent av eit middelsår Avling tonn 1977 Prosent av eit middelsar Hagebær 2) Grønsaker på friland og under glas/plast 3) OOOOO.O S* ) Gjeld eple, pære, plomme og kirsebær. 2) Gjeld rips, stikkelsbær, solbær, jordbær og bringebær. 3) Gjeld kål, gulrot, bønner, hageerter, purre, selleri, raudbete, matlauk, agurk på friland og agurk og tomat under glas/plast. Grønsaker som kvar for seg blir dyrka i mindre omfang enn 0,05 dekar er haldne utanfor. Det same gjeld hageerter, bønner, selleri og raudbete på bruk med under 1 dekar grønsaker i alt på friland og grønsaker under glas/plast i gartneri med under 100 m2 veksthus og benkeareal.

9 ND Vestfold 8.1 KOMMUNALTEKNISK STATISTIKK VESTFOLD Statistikken er utarbeidd av Norske Kommuners Sentralforbund i samarbeid med Statistisk Sentralbyrå. Den gir opplysninger om sentrale forhold som angår det tekniske arbeidet i kommunene, bl.a. bygningskontroll, brannvesen, renovasjon, vannforsyning, rekreasjonsområder, veier og maskinpark. Svarprosenten for de enkelte postene i statistikken har variert. Et utdrag fra statistikken er tatt inn i dette heftet. For en videre analyse av tabellene viser en til Statistisk ukehefte nr. 41, 1977 der gjennomsnittstall for kommuner i forskjellige kommunetyper og størrelsesgrupper av kommuner er 'presentert. Et annet utvalg fra statistikken blir presentert i Statistiske fylkeshefter Materialet vil i sin helhet bli publisert av Norske Kommuners Sentralforbund. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Statistisk Sentralbyrå, Oslo, linje 588. Standardtegn Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler.. Null Tabell 1. Golvareal i kommunale bygg Vestfold Kommune Golvareal i kommunale bygg Areal Admini- Sosial- Kommu- leiet stra- -og helse- Andre Skoler nale av komsjons- institu- bygg boliger munen by sjoner 0702 Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Stavern Svelvik _ Sande _ Hof Våle Borre Ramnes Andebu Stokke Sem (.) Nøtterøy Tjøme Tjølling Brunlanes 0727 Hedrum Lardal

10 ND Vestfold 8.2 Tabell 2. Vei lengder. Veidekke Vestfol d Kommune Kom- Fylkes- muneveier veier Private veier 1) Km Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Stavern Svelvik Sande Hof Våle Borre Ramnes Andebu Stokke Sem 0722 Nøtterøy 0723 Tjøme 0725 Tjølling 0726 Brunlanes 0727 Hedrum 0728 Lardal : iô ) Private veier som vedlikeholdes av kommunen eller som kommunen gir tilskudd til vedlikehold av. Tabell 3. Kommunale og private vannverk l) Vestfold Kommune Antall ' ei.e e p Gangoffentlig vei og Oljesykkel- Fast Grusdekke grusveier dekke dekke Riksveier Produsert vannmengde Kommunale vannverk Samlet rørlengde 2) m /døgn Km Leiligheter og fritidshus tilkn ttet Abonnenter med vannmalere Holmestrand Horten i Tønsberg Sandefjord Larvik Stavern Svelvik 0713 Sande 0714 Hof 0716 Vale 0717 Borre 0718 Ramnes 0719 Andebu 0720 Stokke 0721 Sem 0722 Nøtterøy 0723 Tjøme 0725 Tjølling 0726 Brunlanes 0727 Hedrum 0728 Lardal i ; Private vannverk Leiligheter og Antall fritidshus tilknyttet ) Gjelder vannverk som forsyner mer enn 100 personer. 2) Ledning med diameter større enn 100 mm.

11 ND Vestfold 8.3x Tabell 4. Avløpsledninger. Renseanlegg. Slammengder. Utslipp Vestfold Tallet Lengden Leili g - Kapasiteten ved kommunale på komav avlops- Slammunalheter renseanlegg ledninger til- Renseanlegg til mengde utslipp inkl. Kommune knyttet latrine Meka- kommu- Kombi- Separat i alt Biolo- vasseller Kjemisk og p- nal 10- I alt nisk gisk 0 drag nert dobbetningi) system system rensing rensing eller rensing tik,- l fjorder Km Personekvivalenter 3) i m 3/ 0702 Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Stavern Svelvik...e Sande Hof Våle Borre * Ramnes Andebu Stokke Sem ' 466 _ Nøtterøy Tjøme Tjølling Brunlanes Hedrum 1 8 : ii 0728 Lardal ) Gjelder også leiligheter som er tilknyttet kommunal avløpsledning via felles privat ledning. 2) Gjelder uavvannet slam. 3) Tilsvarer belastningen fra en person. Tabell 5. Renovasjon. Avfallsmengde. Behandlingsmetode Vestfold Kommune Tallet På leiligheter med renovasjon Tallet Behandlingsmetode På (avmerket med x) hytter Avfallsmed, mengde') Depo- Opp- Forrenonering maling brenning vas jon m'/år 0702 Holmestrand Horten x 0705 Tønsberg x x 0706 Sandefjord x 0707 Larvik x 0708 Stavern x 0711 Svelvik x 0713 Sande x 0714 Hof x 0716 Våle x 0717 Borre x Ramnes 429 _ x 0719 Andebu Stokke Sem 6 3( ') Nøtterøy X 0723 Tjøme Tjølling Brunlanes Hedrum x 0728 Lardal x - - 1) Ukomprimert avfall. Annet X

12 ND Vestfold 5.1 SOSIALHJELP I 1976 Oppgaver til Statistisk Sentralbyrå viser at det i 1976 ble registrert stønadstilfelle av sosialhjelp ved sosialkontorene i Vestfold, det vil si 12 stønadstilfelle pr innbyggere i fylket. Det tilsvarende tallet for hele landet er 13. Av stønadstilfellene var det som gjaldt økonomisk stønad og 170 mottok andre ytelser. I stønad ble det i alt utbetalt 3,1 mill.kr, dvs. gjennomsnittlig kroner pr. stonadstilfelle med økonomisk stønad.' Av stønadstilfellene var det 51 prosent som fikk stønad i 1 måned, 37 prosent i 2-6 måneder og 12 prosent.i 7-12 måneder. Det var videre 955 enslige uten barn under 18 år, mens det var 470 enslige med barn under 18 år som mottok hjelp. Det var dessuten 160 ektepar uten barn under 18 år. Det tilsvarende tall for ektepar med barn under 18 Ar var 196. Tabell 1. Stønadstilfelle etter ytelsens art og formål. Stønadskommuner. Vestfold Stonadskommune Stønadstilfelle pr innbyggere Stønadstilfelle i alt I alt Med økonomisk stønad Ytelsens formål Livsopp- Andre hold Selvhjelp Uoppgitt Med andre ytelserl) VESTFOLD 1976 Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Stavern Svelvik Sande Hof Våle Borre Ramnes Andebu Stokke2) Sem Nøtterøy Tjøme Tjølling Brunlanes Hedrum Lardal I alt ) Stønadsmottakere plassert i aldershjem, sykehjem o.l., i vernet bedrift, i andre sosiale institusjoner eller i privat forpleining. 2).. Oppgave mangler.

13 , ND Vestfold 5.2 Tabell 2. Utgifter. til økonomisk stønad etter art og stønadskommune. Vestfold, Stønads kommune VESTFOLD Utgifter i alt Tilfelle med bare økonômisk stønad Gjennom- Bidrag Lan Garanti snittlig for lån økonomisk stonad III roner III r III r III 1976 Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Stavern Svelvik Sande Hof 3 3 Våle Borre Ramnes Andebu Stokke' ) Sem Nøtterøy Tjøme Tjølling Brunlanes Hedrum Lardal , i lait ).. Oppgave mangler.

14 ND Vestfold 5.3 Tabell 3. Stønadstilfelle etter tallet på måneder med økonomisk stønad. Stønadskommuner. Vestfold Stonadskommune I alt 1 mnd. 2 mndr. 3 mndr Uoppmndr. mndr. mndr. gitt VESTFOLD 1976 Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Stavern Svelvik Sande Hof Våle Borre Ramnes Andebu Stokke') Sem Nøtterøy Tjøme Tjolling Brunlanes Hedrum Lardal I alt ).. Oppgave mangler

15 ND Vestfold 5.4x Tabell 4. Stønadstilfelle etter familietype. Stonadskommuner. Vestfold Familietype Stønads kommune I alt EnsligEktepar Uten Med Uten Med barn barn barn barn under under under under 18 Ar 18 år 18 Ar 18 Ar Uoppgitt VESTFOLD 1976 Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord , 25 9 Larvik Stavern Svelvik Sande Hof Vale Borre Ramnes Andebu Stokke 1) Sem Nøtterøy Tjøme Tjølling Brunlanes Hedrum Lardal I alt ).. Oppgave mangler

16 ND Vestfold 4.1 MIDLER FORVALTET AV OVERFORMYNDERIENE PR. 31. DESEMBER 1976 Oppgaver til Statistisk Sentralbyrå viser at overformynderiene i Vestfold forvaltet nesten 25 mill kr pr. 31. desember Det var 2 mill kr mer enn i I alt 93 prosent av de forvaltede midler tilhørte umyndige, 6 prosent tilhørte andre personer og 1 prosent offentlige legat og fond. Av forvaltningskapitalen var 24 prosent plassert i obligasjoner, 55 prosent i bankinnskott og 4 prosent i aksjer. Overformynderiene forvaltet midler for umyndige ved årsskiftet Tall for hele landet er publisert i Statistisk ukehefte. Tabell 1. Forvaltede midler og tallet på umyndige. Vestfold For offent- Umyndige med midler Kommune F or F or an d e I alt r lig e legat oner umyndige pers Under. 20 Ar og fond I alt 20 At- og over kr kr kr kr Bykommuner Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord _ Larvik Stavern I alt Herredskommuner Svelvik Sande , Hof Våle Borre Ramnes * Andebu Stokke Sem Nøtterøy Tjøme Tjølling Brunlanes Hedrum Lardal I alt

17 . ND Vestfold 4.2x Tabell 2. Forvaltede midler etter plassering. 31. desember kr. Vestfold Kommune Pant- obliga- I alt sjoner i fast eiendom Skifteutlegg. mot pant i fast gods og løsøre Statsog Andre Fast stats- ihendegods og garan- haverløsøre terte obligaobliga- sjoner sjoner Livs- Bank- for- Andre Aksjer innsik- aktiva skott ring , 139 1, Bykommuner Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Stavern I alt Herredskommuner Svelvik Sande _ Hof Våle Borre Ramnes Andebu Stokke Sem Nøtterøy Tjøme Tjølling Brunlanes Hedrum ' Lardal I alt

18 ND PUBLIKASJONER UNDER UTSENDING FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ I DESEMBER 1977 OG HITTIL I JANUAR 1978 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Inntektsstatistikk 1973 Sidetall 157 Pris kr 13,00 Utenrikshandel 1976 II Sidetall 361 Pris kr 15,00 Helårs- og heltidssysselsattes inntekter 1970 Sidetall 337 Pris kr 15,00 Statistisk Arbok 1977 Sidetall 500 Pris kr 20,00 FASTE PUBLIKASJONER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ Statistisk månedshefte. Pris: Arsabonnement kr 40,00 Pr. hefte " 5,00 Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Pris: Arsabonnement kr 50,00 Pr. hefte " 5,00 Statistisk ukehefte. Pris: Årsabonnement kr 60,00 Pr. hefte " 3,00 Kvartalshefte for private og offentlige banker. Pris: Arsabonnement kr 18,00 Pr. hefte " 11,00

19 Ir. 2/78 6. februar 1978 VESTFOLD INNHOLD Tørking og lagring av korn på bruk med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. Utvalgstelling for skogbruket Østlandet, søndre del Jordbruksareal, husdyrhold m.v. Bruk med 5 dekar jordbruksareal og mer i drift. Folketellingskretser Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i januar 1978 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved gjengivelser av oppgaver. fra dette hefte.

20 ND Vestfold 3x TØRKING OG LAGRING AV KORN PA BRUK MED MINST 5 DEKAR JORDBRUKSAREAL I DRIFT Statistisk Sentralbyrås utvalgstelling for jordbruket viser at det i 1977 var 900 bruk med tørkeanlegg for korn i Vestfold. Det er 100 flere bruk enn i I alt 28 prosent av brukene med korndyrking hadde tørkeanlegg for korn i 1977, mot 25 prosent i Av brukene med under'100 dekar kornareal var det 8 prosent som hadde tørkeanlegg for korn. Prosenten økte med økende kornareal, og av brukene med 200 dekar og mer var det 66 prosent som hadde torkeanlegg. I sesongen 1976/77 ble det tørket tonn korn på brukene, eller 22 prosent av kornavlingen i Det ble gjennomsnittlig tørket 45 tonn korn pr bruk med korntorking. Pr. 20. juni 1977 var det bruk som hadde permanent lagerplass for korn, med en samlet lagerkapasitet på tonn. Av disse brukene var det 80 prosent som hadde korn på lager pr. 31. desember Ved utgangen av 1976 hadde brukene i Vestfold tonn på lager. Det er da bare regnet med korn som var lagret lost i tørker, binger og siloer (ikke korn lagret i sekker). Tall for hele landet er gitt i Statistisk ukehefte. Tørking og lagring av korn på bruk med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. Vestfold Tellingsår Bruk med Korn tørket Permanent tørkeanlegg sesongen lagerplass for korn før for korn pr. 20/6 tellingen pr. 20/6 Tonn Korn på lager pr. 31/12 året før tell incien

ROGALAND IN NH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977. Framskriving av folkemengden 1977-2000. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

ROGALAND IN NH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977. Framskriving av folkemengden 1977-2000. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, Nr. 1/78 16. januar 1978 ROGALAND IN NH OLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet.

Detaljer

ØSTFOLD INNHOLD. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal. Framskriving av folkemengden 1977-2000

ØSTFOLD INNHOLD. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal. Framskriving av folkemengden 1977-2000 Nr. 1/78 2. januar 1977 ØSTFOLD INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional

Detaljer

MORE OG ROMSDAL INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1977. Framskriving av folkemengden 1977-2000

MORE OG ROMSDAL INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1977. Framskriving av folkemengden 1977-2000 Nr. 1/78 16. januar 1978 MORE OG ROMSDAL INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet.

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal Tr. /78 2. januar 978 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD r Nye distriktstall. Innhold 977 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 977 og endringene i 3. kvartal Framskriving av folkemengden 977-2000 Regional

Detaljer

FJORDLAND INN HOL D. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3.

FJORDLAND INN HOL D. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. Sir. 1/78 23. januar 1978 FJORDLAND INN HOL D Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet.

Detaljer

NORD-TRONDELAG INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold Framskriving av folkemengden

NORD-TRONDELAG INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold Framskriving av folkemengden Nr. 1/78 23. januar 1978 NORD-TRONDELAG INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for berg-' verksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet.

Detaljer

VEST-AGDER INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

VEST-AGDER INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, Nr. 1/78 9. januar 1978 VEST-AGDER INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

AUST-AGDER NNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

AUST-AGDER NNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, Nr. 1/78 9. januar 1978 AUST-AGDER I NNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

BUSKERUD INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

BUSKERUD INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, Nr. 1/78 9. januar 1978 BUSKERUD INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

VESTFOLD OLD. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1976

VESTFOLD OLD. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1976 r. 1/77 10. januar 1977 VESTFOLD INN H OLD Nye distriktstall. Innhold 1976 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1976 Kjøtkontrollen

Detaljer

HEDMARK I N N HOL D. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal. Framskriving av folkemengden

HEDMARK I N N HOL D. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal. Framskriving av folkemengden Nr. 1/78 2. januar 1978 HEDMARK I N N HOL D Nye distriktstall. Innhold 1977 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

OPPLAND INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978

OPPLAND INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978 Nr. 1/79 8.. januar 1979 OPPLAND INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1978 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1978 Avlingane i hagebruket

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

FINNMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold Framskriving av folkemengden Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

FINNMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold Framskriving av folkemengden Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, Nr. 1/78 23. januar 1978 FINNMARK INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet.

Detaljer

SØR-TRØNDELAG INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1980. Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Sør-Trøndelag

SØR-TRØNDELAG INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1980. Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Sør-Trøndelag Nr. 1/61 19. januar 1981 SØR-TRØNDELAG INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1980 Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Sør-Trøndelag Avlingane i hagebruket 1980. Førebels tal Talet på husdyr

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD. Nye distrikstall. Innhold Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD. Nye distrikstall. Innhold Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, . 1/81 5. januar 1981 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD Nye distrikstall. Innhold 1980 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1980 Talet på bruk,

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

TROMS INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978. Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal. Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978.

TROMS INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978. Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal. Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978. ok.. 1" 7 29. januar 19 79 TROMS INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1978 Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978. Førebels tal Elgjakta 1978 Midler forvaltet av overformynderiene

Detaljer

BUSKERUD INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold Talet på bruk, jordbruksareal og husdyrhald pr. 20. juni 1980

BUSKERUD INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold Talet på bruk, jordbruksareal og husdyrhald pr. 20. juni 1980 1/61 12. januar 1981 BUSKERUD INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1980 Talet på bruk, jordbruksareal og husdyrhald pr. 20. juni 1980 Avlingane i hagebruket 1980. FØrebels tal Elgjakta 1980 Skattestatistikk

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

AUST-AGDER NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1978

AUST-AGDER NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1978 Nr. 1/79 15. januar 1979 AUST-AGDER I NNH OLD Nye distriktstall. Innhold 1978 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1978 Avlingane i

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Dette dokumentet inneholder en oversikt over årsverksinnsatsen innen psykisk helsearbeid i kommunene i Vestfold. De to første tabellene og figurene illustrerer

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

NORDLAND I N N HOL D. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, Salgs- og skjenkesteder for brennevin, vin og øl pr. 15.

NORDLAND I N N HOL D. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, Salgs- og skjenkesteder for brennevin, vin og øl pr. 15. . 1/77 24. januar 1977 NORDLAND I N N HOL D Nye distriktstall. Innhold 1976 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1976 Elgjakten 1976

Detaljer

SøR-TRøNDELAG INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978. Avlingane i hagebruket 1978. FØrebels tal. Kjçtkontrollen 1.-3. kvartal 1978.

SøR-TRøNDELAG INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978. Avlingane i hagebruket 1978. FØrebels tal. Kjçtkontrollen 1.-3. kvartal 1978. Nr. 1/79 22. januar 1979 SøR-TRøNDELAG INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1978 Avlingane i hagebruket 1978. FØrebels tal Kjçtkontrollen 1.-3. kvartal 1978. FØrebels tal Elgjakta 1978 Midler forvaltet av

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978. Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal. Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978.

MØRE OG ROMSDAL INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978. Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal. Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978. Nr. 1/79 22. januar 1979 MØRE OG ROMSDAL INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1978 Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978. Førebels tal Elgjakta 1978 Midler forvaltet

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

ØSTLANDET (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold)

ØSTLANDET (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold) 2007-2011 ØSTLANDET (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold) 1 og 2, fulldyrket og overflatedyrket eng: 409 FEm pr daa (bruttoavling) 124 655 570 1,49 850 3 Innmarksbeite 87 1599

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Regional. Basis Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Regional. Basis Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Bosted Gunstig struktur Lav attraktivitet 2009-2014 12 000 10 000 Offentlig Privat 8 000 6 000 7 175 7 001 7 102 6 800 6 773 6 888 7 381 7

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 080 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellin::resultater - Tilbake ende -, - Prognoser"

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

ROGALAND INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978. Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal. Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978.

ROGALAND INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978. Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal. Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978. Nr. 1/79 22. januar 1979 ROGALAND INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1978 Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978. Førebels tal Midler forvaltet av overformynderiene

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Verdiskaping fra jord til bord. om landbruk og matindustri i Vestfold

Verdiskaping fra jord til bord. om landbruk og matindustri i Vestfold Verdiskaping fra jord til bord om landbruk og matindustri i Vestfold Selvforsyningsgrad Norge Bestillere: Vestfold Bondelag Vestfold Bonde- og Småbrukarlag LO NHO Fylkeskommunen Fylkesmannen Lansering

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. oktober

Vegtrafikkindeksen. oktober Vegtrafikkindeksen 2011 oktober Vegtrafikkindeksen oktober 2011 Det var 1,6 meir trafikk i oktober 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 1,3 meir trafikk

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 0625 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 0625 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 025 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg, NAV VESTFOLD // AVDELING FAG OG SAMFUNN // NOTAT Utviklingen for andre halvår Skrevet av Tor Erik Nyberg, tor.erik.nyberg@nav.no, 13.3.2017. Sammendrag Færre med nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Bosted. Besøk. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Bosted. Besøk. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Basis Bosted Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 120 000 100 000 80 000 60 000 73 646 72 835 72 257 71 792 72 052 72 311

Detaljer

Framtidsretta kompetansebehov for landbruket på Sør-Østlandet Statistikk Buskerud

Framtidsretta kompetansebehov for landbruket på Sør-Østlandet Statistikk Buskerud Vedlegg til ØF-rapport 15/2012 Framtidsretta kompetansebehov for landbruket på Sør-Østlandet Statistikk Buskerud Innhold 1 Strukturendringer i landbruket - Buskerud... 2 1.1 Utviklingstrekk i jordbruket...

Detaljer

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdelinga. Kjelde: Statistisk Sentralbyrå. Arbeidsinnsats og årsverk: Jordbruksteljinga 1999 og Landbruksteljinga 2010. Jordbruksareal:

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

BUSKERUD N NHOLD. Nye distriktstall. Innhold Framskriving av folkemengden Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975

BUSKERUD N NHOLD. Nye distriktstall. Innhold Framskriving av folkemengden Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Nr. 1/76 12. januar 1976 BUSKERUD I N NHOLD Nye distriktstall. Innhold 1975 Framskriving av folkemengden 1975-2000 Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2011 april Vegtrafikkindeksen april 2011 Det var 0,3 meir trafikk i april 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RYGGE 0136 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RYGGE 0136 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RYGGE 0136 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER. I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen mars 2009 Vegtrafikkindeksen mars 2009 Det var 5,6 meir trafikk i mars 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 5,4 meir trafikk med lette

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Det var 1,5 meir trafikk i 2011 enn i 2010. Trafikken med lette kjøretøy auka med 1,3, mens trafikken med tunge kjøretøy auka med 2,9. Trafikkauken

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen september 2009 Vegtrafikkindeksen september 2009 Det var 1,3 meir trafikk i september 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,1. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 1525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 1525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen 2010 mars Vegtrafikkindeksen mars 2010 Det var 1,3 meir trafikk i mars 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,7. Det var 1,3 trafikkauke med lette

Detaljer

r. 1/ januar 1981 SOGN OG FJORDANE INNHOLD Nye distrikstall. Innhold 1980 Avlingane i hagebruket FOrebels tal

r. 1/ januar 1981 SOGN OG FJORDANE INNHOLD Nye distrikstall. Innhold 1980 Avlingane i hagebruket FOrebels tal r. 1/81 19. januar 1981 SOGN OG FJORDANE INNHOLD Nye distrikstall. Innhold 1980 Avlingane i hagebruket 1980. FOrebels tal Talet på husdyr frå kraftfôrrabattordninga Skattestatistikk 1979. Gjennomsnittstall

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen 2010 september Vegtrafikkindeksen september 2010 Det var 1,9 meir trafikk i september 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,2. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

ALFABETISK INNHOLDSREGISTER 1977

ALFABETISK INNHOLDSREGISTER 1977 ALFABETISK INNHOLDSREGISTER 1977 Hver henvisning består vanligvis av to ledd: a) tidsperioden som vedkommende melding dekker og b) nummeret på det hefte hvor meldingen finnes. De enkelte henvisninger er

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2010 april Vegtrafikkindeksen april 2010 Det var 0,7 meir trafikk i april 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. februar

Vegtrafikkindeksen. februar Vegtrafikkindeksen 2011 februar Vegtrafikkindeksen februar 2011 Det var 2,7 meir trafikk i februar 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,4. Det var 2,6 trafikkauke

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KOLBU 0531 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KOLBU 0531 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser OLBU 0531 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERWDER TIL ART OG TABELLER serien "Tellin resultatgsr Tilbakeende u.l - Prognoser"

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. årsindeks

Vegtrafikkindeksen. årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 Det var 1,1 meir trafikk i 2010 enn i 2009. Trafikkveksten i 2010 var for lette kjøretøy og 1,9 for tunge kjøretøy. Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 85/31 VAR HEFTE I STATISTIKK FOR VANNFORSYNING, AVLØP OG RENOVASJON ANALYSE AV VAR: DATA - AV FRODE BRUNVOLL

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 85/31 VAR HEFTE I STATISTIKK FOR VANNFORSYNING, AVLØP OG RENOVASJON ANALYSE AV VAR: DATA - AV FRODE BRUNVOLL RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 85/31 VAR HEFTE I STATISTIKK FOR VANNFORSYNING, AVLØP OG RENOVASJON ANALYSE AV VAR: DATA - AV FRODE BRUNVOLL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2258-3

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

JORDBRUKSSTATISTIKK 1955

JORDBRUKSSTATISTIKK 1955 NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK XI 235 JORDBRUKSSTATISTIKK 1955 Agricultural Statistics 1955 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1956 Utkomen før : Representativ landbrukstelling

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. november

Vegtrafikkindeksen. november Vegtrafikkindeksen 2010 november Vegtrafikkindeksen november 2010 Det var 2,4 meir trafikk i november 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 2,2 trafikkauke

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar 2007 Vegtrafikkindeksen januar 2007 Det var 3,6 meir trafikk i januar 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 3,1 meir trafikk med

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 070 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegåande tall

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. juli

Vegtrafikkindeksen. juli Vegtrafikkindeksen 2010 juli Vegtrafikkindeksen juli 2010 Det var 0,2 mindre trafikk i juli 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mai 2006 Det var 3,2 meir trafikk i mai 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer