Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen."

Transkript

1 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober 2010: Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling Under føresetnad av at Stord kommune, som er majoritetseigar, gjev nytt lån til Sunnhordland Lufthavn AS, vil Hordaland fylkeskommune medverka med inntil 2,52 mill. kr (21 %) av lånet, har Hordaland fylkesting vedteke. Sunnhordland Lufthavn AS har søkt eigarane, Stord kommune (79 %) og Hordaland fylkeskommune (21 %), om 12 mill. kr i lån til finansiering av sikringstiltak ved Stord Lufthamn. Selskapet har fått avslag frå fleire bankar om lån til sikringstiltaka. I vedtaket seier fylkestinget: «Hordaland fylkeskommune føreset at det vert kalla inn til ekstraordinær generalforsamling med agenda val. Representantar for eigarane, Hordaland fylkeskommune og Stord kommune, skal fram til ekstraordinær generalforsamling evaluere styret i Sunnhordland Lufthamn AS sitt arbeid og fungere som valkomité. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.» Vedtaket i fylkestinget var samrøystes. Planen er at lånet som no vert gjeve, skal betalast ned over seks år. Stord Lufthamn ligg i perioden inne i Nasjonal transportplan med årlege løyvingar på 12 mill. kr. Lufthamnselskapet mottek også årleg tilskot til lufttrafikktenesta, for 2010 er dette budsjettert med ca. 4,6 mill. kr. Protokollmerkand frå Sosialistisk venstreparti: «SV meiner det no er trong for ei sak med vurdering av fylkeskommunen sitt engasjement i Sunnhordland Lufthavn AS.»

2 Ny boresimulator ved Bergen maritime Bergen maritime videregående skole får eit tilbygg på taket til ny boresimulator og tilhøyrande klasserom og grupperom. Hordaland fylkesting har løyvd 9 mill. kr til utbygginga. Tilbygget til den nye boresimulatoren vert på 290 m 2 og skal reisast som eit frittståande hus på taket av skulebygningen. Byggjekostnaden er 9 mill. kr. Av denne summen vert 1 mill. kr dekka av midlar som Bergen maritime vgs. har på fond. 8 mill. kr vert dekka over fylkeskommunen sitt investeringsbudsjett med 2 mill. kr i år og 6 mill. kr i Den nye boresimulatoren kostar 8 mill. kr og vert finansiering med fondsmidlar frå skulen og midlar frå fylkeskommunen sin budsjettpost til utstyrsmidlar ved skulane. Simulatorbygget skal vera klar til skulestart hausten Opprettar Odda vegfinans AS Hordaland fylkesting har vedteke å etablera eit bompengeselskap for E134 Haukelivegen (Seljestad- Haukelifjell). Selskapet får namnet Odda vegfinans AS, og skal organisert som eit aksjeselskap og med fylkeskommunal aksjemajoritet. Kommunane Odda, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Etne, Ullensvang, Jondal, Kvinnherad, Vinje, Tokke, Kvitseid og Seljord vert inviterte med til å vera aksjonærar i selskapet. Selskapet skal ha ein aksjekapital på kr. Fylkeskommunen skal teikna aksjar for kr, medan aksjar for kr skal fordelast jamt mellom dei inviterte kommunane. Bompengeselskapet skal etablerast for utbygging av nye tunnelar på E134 Haukelivegen (Seljestad Haukelifjell). I NTP , St.meld. nr. 16 ( ), er det vurdert som aktuelt å prioritera statlege midlar til prosjektet. Men prosjektet er ikkje prioritert før i andre halvdel av planperioden. Eit bompengeselskap må seinast opprettast når bompengesøknaden går frå Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet. Fylkestilskot til trafikksikringsplanar Hordaland fylkeskommune skal i bruka kr årleg som tilskot til utarbeiding av kommunale trafikksikringsplanar, har fylkestinget vedteke. Tilskotsordninga er eitt av tiltaka i arbeidet med å redusera talet på trafikkulykker i fylket. 2

3 Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland har 0-visjonen som målsetjing. Eit viktig etappemål er at talet på drepne og hardt skadde skal reduserast med minst ein tredel innan For å nå målet tilrår samferdsleutvalet å øyremerka 202 millionar kroner til trafikksikringstiltak denne fireårsperioden. Nær 800 personar i Hordaland vert skadde eller drepne i trafikken kvart år. Handlingsplanen legg opp til målretta tiltak som kan redusera talet på alvorlege ulukker, og som kan redusera skadealvoret når ulukka likevel skjer. Trafikkretta tiltak Tre område har topp prioritet: Det vert særleg lagt vekt på fysiske tiltak som kan redusera talet på møte- og utforkøyringsulukker, tiltak mot MC-ulukker og tiltak som kan redusera talet på fotgjengar og sykkelulukker. Handlingsplanen legg opp til auka satsing på førebyggjande arbeid. 110,8 millionar kroner skal øyremerkast fysiske tiltak i Bergensprogrammet. 75,5 millionar kroner skal fordelast til fysiske tiltak i resten av fylket. 16 millionar kroner skal gå til trafikkantretta tiltak, informasjon og handlingsskapande arbeid. Kommunane medverkar Utkastet til handlingsplan har vore ute til høyring, og samferdselsavdelinga i fylkeskommunen har fått mange positive tilbakemeldingar. Mange av kommunane har lagt fram omfattande behov for fysiske trafikksikringstiltak. Kommunale trafikksikringsplanar utgjer då også eit særs viktig grunnlag for det samla trafikksikringsarbeidet i fylket. Andre midlar Fleire av trafikksikringstiltaka som vil verta gjennomført i fylket dei komande åra er ikkje omfatta av handlingsprogrammet for Det gjeld til dømes midlar til bygging av gang- og sykkelvegar utanfor Bergen, og til kollektivtiltak. For å verkeleggjera den ambisiøse satsinga på sykkelvegnettet i Bergen, har Bergensprogrammet ei økonomisk ramme på 180 millionar kroner til gang- og sykkeltiltak i perioden. Bahus saksordførar for regional transportplan Leiar i samferdselsutvalet Gustav Bahus (Frp) skal vera saksordførar for utarbeidinga av regional transportplan for Hordaland , har Hordaland fylkesting vedteke. Gisle Handeland (Ap) føreslo Nils Olav Nøss (Ap) som saksordførar. Forslaget fekk 27 røyster (Ap, SV, Raudt, Sp, V), medan 30 (H, Frp, KrF) røysta for Bahus. Regional transportplan for Hordaland vil byggja på og erstatta handlingsprogrammet for 3

4 fylkesvegnettet i Hordaland (19). Planen vil vera føresetnad for budsjett for innkjøp av transporttenester og investeringstiltak på fylkesvegnettet. Samferdselsutvalet skal vera politisk styringsgruppe for planprogrammet og det vidare arbeidet med Regional transportplan for Hordaland. Det vil verta sett ned ei administrativ prosjektgruppe leia av samferdselssjefen. Det er ønskjeleg at følgjande utanom Hordaland fylkeskommune er representert: eit utval av kommunane i Hordaland Fylkesmannen Statens vegvesen Jernbaneverket Kystverket Avinor Aktuelle NGOs Samferdselsavdelinga i fylkeskommunen er sekretariat for arbeidet. I tillegg vil det vere aktuelt med deltaking frå Statens vegvesen. Fortau-forskot på Askøy Fylkestinget i Hordaland har godkjent at Adams Express Eiendomsinvest AS får forskottera inntil 15 mill.kr til trafikksikringstiltak og opprusting langs fylkesveg 212 ved Follese på Askøy. Forskoteringa omfattar mellom anna bygging av eit 799 meter langt fortau langs fylkesveg 212 ved Follese på Askøy. Kostnadsoverslaget er på 12,6 mill. kr, men for å ta høgde for ein eventuell høgare kostnad, er det søkt om løyve til å forskotera inntil 15 mill. kr. Prosjektet vil gje ein betre og sikrare skuleveg fram til Follese skule. Refusjonstidspunktet vert fastsett i samband med handsaminga av Handlingsprogram (23) for fylkesvegnettet i Hordaland. Forskotteringa vert refundert utan kompensasjon for renter eller prisauke. 4

5 Utbetrar RV 13 Brattlandsdalen Hordaland fylkesting har vedteke å forskottera 5 mill. kr til utbetring av kritiske punkt på rv 13 i Brattlandsdalen, og legg til grunn at dette vert innarbeidd i budsjettet for Ryfylkevegen AS, Suldal og Odda kommuner har søkt Statens vegvesen om løyve til å forskottere 8 mill. kr til utbetring av nokre dårlege parti på rv 13 i Brattlandsdalen i Odda kommune. Søknaden føreset at Statens vegvesen finansierer restkostnaden på om lag 5 mill. kr. Sjølv om rv 13 er klassifisert som riksveg, er det ikkje innarbeidd midlar til tiltak på denne strekninga i riksvegprogrammet for Det er stort behov for å rusta opp den gjeldande strekninga. Vidare er det eit sterkt lokalt engasjement og sterk vilje på tvers av kommunegrensene for å realisera prosjektet, heiter det i saksutgreiinga. Fylkestinget føreset at midlane vert refundert gjennom Statens vegvesen sitt handlingsprogram for perioden Fylkesgjeld på 4,2 milliardar Hordaland fylkeskommune har for tida samla lånegjeld på millionar kroner, går det fram av finansrapporten per august Gjennomsnittsrenta for heile låneportefølgjen er 3,21 %. Av låna er mill. kr med fast rente og mill. kr med flytande rente. Fylkesgaranti for bompengelån Hordaland fylkeskommune skal gje sjølvskuldnargaranti fram til 2025 for lån på inntil mill. kr som Bergen Bompengeselskap AS skal ta opp i samband med gjennomføring av prosjekt i Bergensprogrammet, har Hordaland fylkesting vedteke. Prosjekta i Bergensprogrammet er fylkeskommunale prosjekt, og det er i fylkeskommunen si interesse at bompengeselskapet får så gode lånevilkår som mogeleg. Den samla garantien vil utgjera mill. kr og denne inkluderer garantien fylkeskommunen overtok frå Bergen kommune på mill. kr. Garantiauken er dermed på mill. kr og varer no til

6 Budsjettoverskriding for samferdsel og opplæring Hordaland fylkeskommune går mot budsjettoverskriding på 50 mill. kr innan samferdsel og 20 mill. kr innan opplæring, viser prognosen basert på økonomirapporten per 31. august Samla ser fylkeskommunen ut til å gå mot ei overskriding i høve til budsjettet på 25 mill. kr. For tannhelse er prognosen ei overskriding på 2 mill. kr, og for renter og avdrag 3 mill. kr. Momskompensasjonen ser ut til å verta 13 mill. kr lågare enn budsjettert. På den andre sida vert konsesjonskraftinntektene rekordhøgde, truleg 128 mill. kr som er 28 mill. kr meir enn budsjettert. Overskridinga i samferdselssektoren gjeld kollektivtrafikken. Her vert det meirkostnader på 70 mill. kr knytt til buss- og bybane, samstundes som det vert innsparingar på 20 mill. kr for ferje- og båtdrifta. Fylkestinget godkjente økonomirapporten på møte 13. oktober. Andre saker: 51/10 TILSTANDSRAPPORT VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 2009/2010 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget tek tilstandsrapport for vidaregåande opplæring 2009/2010 for Hordaland fylkeskommune til orientering. Ved dei komande tilstandsrapportane i vidaregåande opplæring skal det i statistikken skiljast mellom karakterane for elevar som går yrkesfag og elevane som går studiespesialiserande. 52/10 BERGEN MARITIME VIDEREGÅENDE SKOLE - TILBYGG FOR BORESIMULATOR Fylkestinget godkjenner at det vert bygd eit simulatorrom på taket av Bergen maritime videregående skole. Til prosjektet - som får ei kostnadsramme på 9 mill kroner - vert det løyvd 2 mill kr. i Løyvinga til Årstad 6

7 videregående skole vert redusert tilsvarande. Fylkestinget må løyve dei resterande midlane i 2011-budsjettet. Arbeidet kan setjast i gang. Det vert gjort slik endring i 2010-budsjettet: Bergen maritime videregående skole Boresimulator Nybygg/nyanlegg + kr , Årstad videregående skole Tilbygg/rehab Nybygg/nyanlegg - kr ,- 53/10 FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 Fylkestinget tek rapporten til orientering. 54/10 BERGEN BOMPENGESELSKAP AS - SØKNAD OM GARANTI FOR LÅNEOPPTAK Hordaland fylkeskommune gjev sjølvskuldnargaranti fram til 2025 for lån på inntil mill. kr som Bergen Bompengeselskap AS skal ta opp i samband med gjennomføring av prosjekt i Bergensprogrammet. Fylkestinget viser elles til vedtak i fylkestingssak 41/10 om overtaking av garanti frå Bergen kommune på mill. kr som er inkludert i summen ovanfor. 55/10 TERTIALRAPPORT PR. 31. AUGUST REKNESKAPSPROGNOSE Fylkestinget tek rekneskapsprognosen til orientering. 56/10 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND Fylkestinget vedtek Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland Fylkestinget peikar på at kommunale trafikksikringsplanar er særs viktige for det samla trafikksikringsarbeidet i fylket. Fylkestinget legg derfor opp til ei ordning der kommunane kan søkje om tilskot gjennom fylkestrafikksikringsrådet (FTR), til gjennomføring av kommunale trafikksikringsplanar innanfor ei ramme på inntil kroner per år. Ordninga vert å finansiere innanfor dei økonomiske rammene for trafikantretta tiltak som er skissert i handlingsplanen. 7

8 57/10 MELDING OM OPPSTART AV ARBEID MED REGIONAL TRANSPORTPLAN FOR HORDALAND Fylkesutvalet vedtek å starta opp arbeidet med Regional Transportplan for Hordaland Fylkesutvalet ber om at utkast til planprogram vert utarbeidd i samsvar med føringane i saksframlegget. 2. Fylkestinget oppnemner Gustav Bahus til saksordførar for Regional Transportplan for Hordaland Samferdselsutvalet utgjer den politiske styringsgruppa for arbeidet med Regional Transportplan. 60/10 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) - ODDA VEGFINANS AS 1. Fylkestinget vedtek å etablera eit bompengeselskap for E134 Haukelivegen (Seljestad Haukelifjell) - Odda Vegfinans AS - organisert som eit aksjeselskap og med fylkeskommunal aksjemajoritet. Kommunane Odda, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Etne, Ullensvang, Jondal, Kvinnherad, Vinje, Tokke, Kvitseid og Seljord vert inviterte med til å vera aksjonærar i selskapet. 2. Fylkestinget sluttar seg til vedlagte utkast til vedtekter med foreslått aksjefordeling for Odda Vegfinans AS. 3. Til styret for Odda Vegfinans AS oppnemner fylkestinget: leiar: Elisabeth Eide Tharaldsen personleg varamedlem: Gunvor Sønnesyn medlem: Einar Lutro personleg varamedlem: Arne Havnerås medlem: Agnar Aarskog personleg varamedllem: Bente Bondhus 4. Fylkestinget løyver kr ,- i aksjekapital (130 aksjar á kr ) til Odda Vegfinans AS. Fylkestinget legg til grunn at dei inviterte kommunane løyver den resterande aksjekapitalen (dvs. 120 aksjar á kr ). Budsjettet for 2010 vert endra slik: Tilleggsløyvingskonto Interne finansieringstrans Kjøp av aksjar Interne finansieringstrans /10 FYLKESKOMMUNALT VERV - NYVAL Som ny medlem i styret for Voss og omland bompengeselskap AS vert vald: Ragnar Tyssebotn (Frp) Som ny varamedlem vert vald: Georg Indrevik (H) 8

9 62/10 SØKNAD OM FRITAK FRÅ POLITISKE VERV - VAL OG SUPPLERINGSVAL FORSLAG TIL INNSTILLING 1. Representanten Eivind Nævdal-Bolstad, Høyre, vert friteken frå verva som medlem i fylkestinget, medlem og nestleiar i opplærings- og helseutvalet, medlem og nestleiar i fagskulestyret, medlem i Kontaktutvalet mellom innvandrarar og styresmakter i Hordaland, varamedlem i fylkesutvalet, varamedlem i administrasjonsutvalet, varamedlem i fylkesvalstyret og varamedlem i valnemnda for resten av valperioden For resten av valperioden gjer fylkestinget slike val: a. Ny medlem i fylkestinget etter opprykk: Haakon Thuestad b. Som ny medlem i opplærings- og helseutvalet vert vald: Jan Arthur Nilsen c. Som ny nestleiar i opplærings- og helseutvalet vert vald: Dan Femoen d. Som ny medlem i fagskulestyret vert vald: Chatrine Schjelderup e. Som ny nestleiar i fagskulestyret vert vald: Chatrine Schjelderup f. Som ny medlem i Kontaktutvalet mellom innvandrarar og styresmakter i Hordaland vert vald: Chatrine Schjelderup g. Som ny varamedlem i fylkesutvalet vert vald: Dan Femoen h. Som ny varamedlem i administrasjonsutvalet vert vald: Dan Femoen i. Som ny varamedlem i fylkesvalstyret vert vald: Dan Femoen j. Som ny varamedlem i valnemnda vert vald: Dan Femoen k. Som ny varamedlem i Kontaktutvalet mellom innvandrarar og styresmakter i Hordaland vert vald: Jan Arthur Nilsen 63/10 SPAREBANKEN VEST - VAL AV MEDLEMER TIL REPRESENTANTSKAPET FORSLAG TIL INNSTILLING Til representantskapet i Sparebanken Vest oppnemner Hordaland fylkeskommune følgjande for 4 år, : 9

10 Medlemer: Terje Søviknes (Frp) Eli Årdal Berland (H) Mette Holmefjord Olsen (SV) Varamedlem: Brigt O. Gåsdal (A) 64/10 Stord Lufthamn - søknad om lån til finansiering av sikkerhetstiltak 1. Under føresetnad av at Stord kommune gjev nytt lån til Stord Lufthamn, vil Hordaland fylkeskommune medverke med 21%, inntil kr Fylkesrådmannen får fullmakt til å godkjenne lånevilkåra. 3. Budsjettet for 2010 vert endra slik: Stad Art Prosjekt Tekst Meirutg./ Meirinnt Stord Lufthamn - utlån Bruk av investeringsfond Hordaland fylkeskommune føreset at det vert kalla inn til ekstraordinær generalforsamling med agenda val. Representantar for eigarane, Hordaland fylkeskommune og Stord kommune, skal fram til ekstraordinær generalforsamling evaluere styret i Sunnhordland Lufthamn AS sitt arbeid og fungere som valkomité. 5. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. 10

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001077-2 Arkivnr. 814 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Per Steffen Myhren -55516534 2005/045942-026 2005/4562-30.01.2007

Detaljer

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 8. juni 2010 9. juni 2010 Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15 Stad: Rica Brakanes hotel, Ulvik Saknr.: 19/10 41/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

SAMFERDSEL. Hovudutfordringar

SAMFERDSEL. Hovudutfordringar SAMFERDSEL Budsjett 2011 Budsjett 2012 Tal i heile 1000 kr Endring % 720 Vedlikehald fylkesvegar Brutto driftsutgifter 392 154 396 396 1,1 % Driftsinntekter -25 000-30 000 20,0 % Netto driftsutgifter 367

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Planprogrammet for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 har vore på høyring, med høyringsfrist 2. mai 2011. Hordaland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Til Høyanger kommune ved Ordførar Leikanger kommune ved Ordførar Sogndal kommune ved Ordførar Luster kommune ved Ordførar Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Me viser til hyggjeleg møte i

Detaljer