ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 814 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS Fylkesutvalet har i vedtak , sak 268/08 E134 - nye tunnelar på Haukelifjell - kartleggjing av bompengepotensialet, og , sak 193/09, Høyringsuttale delvis bompengefinansiering av utbygging av E134 Haukeli Seljestad mulighetsstudie, gjort prinsippvedtak om å delfinansiera utbygginga av E134 Haukelivegen (Seljestad Haukelifjell) med bompengar. Fylkesrådmannen legg med dette fram sak om etablering av eit bompengeselskap for utbygging av nye tunnelar på E134 Haukelivegen (Seljestad Haukelifjell). Fylkesrådmannen føreslår at namnet på det nye selskapet vert Odda Vegfinans AS. I NTP , St.meld. nr. 16 ( ), er det vurdert som aktuelt å prioritera statlege midlar til prosjektet. Men prosjektet er ikkje prioritert før i andre halvdel av planperioden. Eit bompengeselskap må seinast opprettast når bompengesøknaden går frå Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet. For å sikra framdrifta i det vidare planarbeidet, ser fylkesrådmannen det som føremålstenleg allereie no å oppretta eit bompengeselskap for utbygginga av E134 Seljestad Haukelifjell.

2 FORSLAG TIL INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtek å etablera eit bompengeselskap for E134 Haukelivegen (Seljestad Haukelifjell) - Odda Vegfinans AS - organisert som eit aksjeselskap og med fylkeskommunal aksjemajoritet. Kommunane Odda, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Etne, Ullensvang, Jondal, Kvinnherad, Vinje, Tokke, Kvitseid og Seljord vert inviterte med til å vera aksjonærar i selskapet. 2. Fylkestinget sluttar seg til vedlagte utkast til vedtekter med foreslått aksjefordeling for Odda Vegfinans AS. 3. Til styret for Odda Vegfinans AS oppnemner fylkestinget: leiar. personleg varamedlem. medlem. personleg varamedlem.. medlem....personleg varamedlem. 4. Fylkestinget løyver kr ,- i aksjekapital (130 aksjar á kr ) til Odda Vegfinans AS. Fylkestinget legg til grunn at dei inviterte kommunane løyver den resterande aksjekapitalen (dvs. 120 aksjar á kr ). Budsjettet for 2010 vert endra slik: Tilleggsløyvingskonto Interne finansieringstrans Kjøp av aksjar Interne finansieringstrans Paul M. Nilsen Anne Iren Fagerbakke Vedlegg: Utkast til vedtekter. 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : Bakgrunn Fylkesrådmannen legg med dette fram sak om etablering av eit bompengeselskap for utbygging av nye tunnelar på E134 Haukelivegen (Seljestad Haukelifjell). Forslag til namn på selskapet er Odda Vegfinans AS. I NTP , St.meld. nr. 16 ( ), er det vurdert som aktuelt å prioritera statlege midlar til prosjektet. Men prosjektet er ikkje prioritert før i andre halvdel av planperioden. Eit bompengeselskap må seinast opprettast når bompengesøknaden går frå Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet. For å sikra framdrifta i det vidare planarbeidet, ser fylkesrådmannen det som føremålstenleg allereie no å oppretta eit bompengeselskap for Seljestad - Haukelifjell. Bompengeselskapet vil, etter avtale med Statens vegvesen, kunna gjera låneopptak for å forskottera vidare planarbeid, samt ha ei pådrivarrolle, jf. s. 27 i Statens vegvesen si Håndbok 102 Bompengeprosjekter 1, i prosjektet: Før et prosjektet er vedtatt av Stortinget, er bompengeselskapets oppgave primært å virke som pådriver for realisering av et ønsket prosjekt samt medvirke i utredningsarbeidet med sikte på raskest mulig gjennomføring etter at prosjektet er vedtatt Omtale og status for bompengeprosjektet Kort om prosjektet Prosjektet går ut på å bygga ny vegtrase mellom Seljestad i Oddadalen og Ulevåvatn på Haukelifjell. I dette inngår to nye tunnelar, pluss litt veg i dagen ved kryssing av Røldal. Prosjektet vil gje innsparingar i køyretid og drivstoffkostnader. Statens vegvesen har utarbeida ein mulighetsstudie 2, som konkluderer med at det er mogleg å delfinansiera prosjektet med bompengar. I Handlingsprogrammet (2019) for Statens vegvesen er kostnadsramma for utbygginga sett til 3 milliardar. Staten sin del er sett til 800 millionar. Resten er bompengar. Politiske vedtak Fylkesutvalet har gjort prinsippvedtak om å bompengefinansiera E134 Seljestad Haukelifjell (Røldalstunnelane):. 1 Håndbok 102 Bompengeprosjekter : 2 Mulighetstudie : 3

4 Fylkesutvalet gjorde slikt vedtak i sak 268/08 E134 - nye tunnelar på Haukelifjell - kartleggjing av bompengepotensialet : 1. E134 Haukelivegen er ein stamveg som har landsdekkjande funksjonar. Vegen er ein viktig fjellovergang for sambandet aust vest og nord sør. Fylkesutvalet meiner prinsipielt at slike viktige stamvegar bør fullfinansierast av staten slik det er formulert i forslaget til NTP Fylkesutvalet er likevel innstilt på å bruka bompengar for å få realisert dei planlagde miljøtunnelane på E134. Trafikkmengd og høg andel tungtrafikk talar for at bompengar kan nyttast i finansieringa. Fylkesutvalet ber Statens vegvesen greia ut dette. Fylkesutvalet gjorde slikt vedtak i sak 193/09, Høyringsuttale delvis bompengefinansiering av utbygging av E134 Haukeli Seljestad mulighetsstudie : 1. Fylkesutvalet går inn for at arbeidet med delvis bompengefinansiering av utbygging av E134 Haukeli - Seljestad held fram. 2. Fylkesutvalet går inn for at det vert nytta parallellinnkrevjing og etterskotsinnkrevjing. 3. Som eit alternativ vil fylkesutvalet be om at prosjektet også vert vurdert som eit OPS prosjekt. Også kommunestyret i Odda, i sak 78/08, og kommunestyret i Vinje, i sak 08/84, har gjort prinsippvedtak om å bompengefinansiera prosjektet. Planstatus Det ligg føre vedtekne kommunedelplanar i Odda og Vinje for prosjektet. Reguleringsplan er enno ikkje utarbeidd. Organisering av bompengeselskapet Etablering og organisering av bompengeselskap er omtala i Håndbok 102 Bompengeprosjekter : Oppgåvene til bompengeselskapet Med grunnlag i ein bompengeavtale mellom bompengeselskapet og Vegdirektoratet skal bompengeselskapet stå for del- eller fullfinansiering av utbygging av infrastruktur, administrera bompengeinnkrevinga, samt ha ansvaret for drift og vedlikehald av innkrevingsutstyret (frå pkt. 1.3 i mal for bompengeavtale). Bompengeselskapet skal administrera bompengeinnkrevinga slik at det gjev minst mogleg ulempe for trafikantane, høgast mogleg innteningsevne og lågast mogleg drifts- og administrasjonskostnader (frå pkt. 5.2 i mal for bompengeavtale). Selskapet sine administrasjonskostnader, løn og styrehonorar vert finansiert gjennom bompengeinntektene. Selskapet kan ikkje engasjere seg i tiltak eller aktivitetar som ikkje direkte har samanheng med innkrevinga av bompengar eller betjeninga av selskapet si gjeld ((frå pkt. 1.3 og 5.3 i mal for bompengeavtale). Selskapsform Eit bompengeselskap kan organiserast på fleire måtar. Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet ser det som ein fordel at nye bompengeselskap vert organisert som aksjeselskap eller andelslag, slik at selskapa får ei mest mogleg lik selskapsform. Er bompengeselskapet organisert som eit aksjeselskap, skal vedtektene, i følgje aksjeloven 2-2 (L1-4), innehalda: 1. Selskapet sitt firmanamn 2. Namnet på kommunen kor selskapet har forretningskontoret sitt 3. Føremålet til selskapet 4

5 4. Aksjekapitalen 5. Pålydande på aksjane (nominelle beløp) 6. Talet eller lågaste og høgaste talet på styremedlemmer 7. Kva saker som skal handsamast på ordinære generalforsamlingar. I mal for bompengeavtalen, punkt 6.1.b, er det eit krav at selskapet skal vera majoritetseigd av fylkeskommune/kommunar og at styrerepresentantar som utgår frå desse, utgjer fleirtalet i styret. Nokre moment frå utkastet til vedtekter for Odda Vegfinans AS Føremålet med selskapet er gjeve i 3 i vedtektene: Selskapet sitt føremål er å stå føre delfinansiering av planlegging og bygging av ny veg og ny tunnelløysing for E134 innafor planområdet som er definert i vedtekne kommunedelplanar for Odda og Vinje kommunar frå 2008, og å bidra til rask og god realisering av prosjektet. Selskapet har ikkje erverv som føremål. Val og samansetjing av styre er omhandla i 6: Selskapet skal ha eit styre på 5 medlemmer med personlege varemedlemer. Begge kjønn skal vere representert med minst 2 styremedlemer og 2 varamedlemer. Styremedlem med varamedlem vert vald for kvar kommune- og fylkestingsperiode på første vanlege generalforsamling etter valet. Hordaland fylkeskommune peikar ut tre av styremedlemene. Begge kjønn skal då vere representert og generalforsamlinga vel leiar av styret frå desse tre. Odda kommune nominerer 2 kandidatar med personlege varamedlemer til den 4 styreplassen, ein kandidat og ein vararepresentant av kvart kjønn. Eit styremedlem skal velgast blant desse 2. Det femte styremedlemet med personleg vara blir vald av generalforsamlinga etter forslag frå dei andre aksjonærane. Sjå elles vedlagde utkast til vedtekter. Prosedyre for etablering av Odda Vegfinans AS Fylkesrådmannen legg til grunn følgjande opplegg for etablering av bompengeselskapet for Haukelivegen (Røldal- Haukeli) Odda Vegfinans AS: Fylkestinget gjer i oktober 2010 vedtak om etablering av aksjeselskap, opplegg for eigarstruktur, aksjekapital, val av fylkeskommunen sine styremedlemmer og godkjenning av utkast til stiftingsdokument. Omlag samstundes gjer dei aktuelle medeigarkommunane vedtak om deltaking, aksjekjøp og godkjenning av utkastet til stiftingsdokument. Odda kommune vel sin styremedlem. Fylkeskommunen inviterer ultimo oktober medeigarkommunane til stiftingsmøte, der stiftingsdokumentet vert signert. På eit slikt møte vil og løysingar for dei administrative behova i selskapet bli drøfta. Fylkesrådmannen sine merknader For å sikra vidare framdrift i planarbeidet, ser fylkesrådmannen det som føremålstenleg at det alt no vert etablert eit bompengeselskap for E134 Haukelivegen (Seljestad Haukelifjell) - Odda Vegfinans AS. I ein første fase må bompengeselskapet arbeida for å sikra gjennomføringa av reguleringsarbeidet og deretter utarbeida ein bompengesøknad for prosjektet. Fylkesrådmannen viser til Statens vegvesen si tilråding om selskapsform( i Håndbok 102 Bompengeprosjekter ) og rår til at selskapet vert organisert som eit aksjeselskap med fylkeskommunal aksjemajoritet. Fylkesrådmannen rår til at kommunane i omlandet til prosjektet - Odda, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Etne, Ullensvang, Jondal, Kvinnherad, Vinje, Tokke, Kvitseid og Seljord - vert inviterte med til å vera aksjonærar i selskapet. Interesseselskapet AS Haukelivegen har, på vegne av 5

6 fylkesrådmannen, teke kontakt med desse kommunane med førespurnad om eventuell deltaking i eit bompengeselskap for E134 Haukelivegen (Seljestad Haukelifjell). Stiftinga av selskapet skjer på grunnlag av det framlagte utkastet til vedtekter (vedlegg), men med rom for tilpassingar og redaksjonelle endringar, seinast på stiftingsmøtet. Komplett stiftingsdokument vert utarbeida til stiftingsmøtet. AS Haukelivegen har sagt seg villige til å dekkja eventuelle utgifter til stiftingsmøtet og registreringsavgift i Brønnøysund, samt mindre kostnader fram til selskapet gjer låneopptak. Bompengeslskapet si forretningsadresse legg ein opp til vert Odda heimkommunen til prosjektet. Dettte er i tråd med noverande praksis (jf. bompengeselskapa for Vossapakken, Kvammapakken, Bømlopakken mfl.). Det er lagt opp til eit styre på fem medlemmer i bompengeselskapet med tre i frå fylkeskommunen (sjå 6 i utkastet til vedtekter). Det vert og lagt opp til at Odda kommune vel ein styremedlem, ut frå at prosjektet ligg i Odda kommune. Etter aksjeloven er det ikkje krav om varamedlemmer når styret har meir enn 2 medlemmer (sjå aksjeloven 6-3). Fylkesrådmannen vil likevel rå til å følgja den praksis som er lagt til grunn for selskap der fylkeskommunen har stilt garanti og kravd styrefleirtal, med personleg varamedlem for kvart styremedlem. Det er også praksis at fylkeskommunen oppnemner styreleiaren. I utkastet til vedtekter er det foreslått at selskapet skal ha ein aksjekapital på kr Fylkeskommunen skal eiga 52 prosent av aksjane. Dei resterande aksjane legg fylkesrådmannen opp til vert jamt fordelte mellom dei inviterte omlandskommunane. Fylkesrådmannen rår til at fylkeskommunen sitt aksjeinnskott vert finansiert frå fylkesutvalet sin tilleggsløyvingskonto. Det kan seinare i haust bli aktuelt å fremja sak om fylkeskommunalt garantiansvar for låneopptak til bompengeselskapet. 6

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Til Høyanger kommune ved Ordførar Leikanger kommune ved Ordførar Sogndal kommune ved Ordførar Luster kommune ved Ordførar Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Me viser til hyggjeleg møte i

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

2. Fylkesutvalet gir fylkesordføraren fullmakt til å signere avtalen på vegner av Hordaland fylkeskommune.

2. Fylkesutvalet gir fylkesordføraren fullmakt til å signere avtalen på vegner av Hordaland fylkeskommune. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200812222-59 Arkivnr. 563 Saksh. Engelsvold, Jone Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2009-19.11.2009 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF 1 Namn og heimel Føretaket sitt namn er Luster bad KF. Føretaket er oppretta med heimel i kommunelova kap. 11, jf vedlegg til vedtektene. 2 Lokalisering Forretningskontoret

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS Til Rogaland Fylkeskommune Hordaland Fylkeskommune Sogn og Fjordane Fylkeskommune Vestlandsrådet NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS Generelt til alle

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Rapport «Byen og regionsenteret Stord» 30. desember 2014 «Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport Samarbeidsrådet for Sunnhordland Tittel: Prosjektnr.: 2091

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer