Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009:"

Transkript

1 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks Bergen 9. desember 2009 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009: Nordahl Grieg vgs vert knutepunktskule for hørselshemma Nordahl Grieg videregående skole, som opnar neste haust, skal vera knutepunktskule for hørselshemma, har Hordaland fylkesting vedteke 9. desember. All hørselsfagleg kompetanse vil verta administrert frå Nordahl Grieg videregående skole. Dette vert gjort for å få betre høve til å vidareutvikla eit samla hørselsfagleg miljø. Elevane som søkjer knutepunktskulen i Hordaland vert formelt tekne inn som elevar ved Nordahl Grieg videregående skole. Her skal også all undervisning i fellesfaga føregå, uavhengig av kva studieprogram elevane vel. Naturlege samarbeidsskular for Nordahl Grieg videregående skole vil vera Slåtthaug, Sandsli og Stend. Nordahl Grieg vgs skal også samarbeida med andre skular dersom eleven skal ha opplæring i utdanningsprogram som ein ikkje kan får ved desse skulane. Elevane kan søkja alle programområda ved Nordahl Grieg videregående skole og ved samarbeidsskulane. Nordahl Grieg videregående skole, opplæringsavdelinga og samarbeidsskulane i regionen må leggja til rette for at elevane får eit best mogleg tilpassa opplæringstilbod i høve det programområdet den einskilde elev skal ha opplæring i. Styrkjer eigenkapital for Sunnhordland lufthamn Fylkestinget i Hordaland har løyvd kr i til styrking av eigenkapitalen til Sunnhordland lufthamn. Styrkinga fordeler seg med kr i nytt ansvarleg lån til lufthamna og kr til styrking av aksjekapitalen. Ein del av styrkinga er at noverande ansvarleg lån på kr vert gjort om til aksjekapital/overkurs. Fylkeskommunen har dermed samla aksjekapital på kr i lufthamna.

2 Sunnhordland Lufthavn AS har søkt om kapitaltilførsel til drift av flyplassen på Stord ut Frå 2010 vil ein få statstilskot til drifta. Det er eit mål å gå inn i den nye driftsfasen med positiv eigenkapital. Garanti for Hardangerbrua Hordaland fylkesting viser til tidlegare vedtak om å gje simpel garanti for lån til Hardangerbrua AS på inntil 1300 mill kr (2004-kr) og godkjenner at garantien no vert gjeven som sjølvskuldnargaranti. Omgjeringa til sjølvskuldnargaranti er gjort for å få rimelegare lån til prosjektet. Vedtaket vart gjort med 51 mot 6 røyster (3 V, 2 RV, 1 SV). Amalie Skram-tomt til 83,5 mill. kr Fylkestinget i Hordaland har godkjent kjøp av tomt den nye Amalie Skram videregående skole på Nygårdstangen i Bergen til 80 mill. kr. I tillegg kjem 3,5 mill. kr for opparbeiding av reguleringsområdet. Seljar av tomta er Bergen kommune. Tomta har eit areal på m 2. Kvadratmeterprisen for tomta er kr Hordaland vil ha 20 % av rassikringsmidlane Hordaland må få 20 % av rassakringsmidlane til fylkesvegar i perioden , meiner Hordaland fylkesting. Hordaland er eit svært rasutsett fylke og det er stort behov for midlar til rassikring, seier fylkestinget i fråsegna til regjeringa om fordeling av midlane. For 2010 er det i statsbudsjettet føreslege løyvd 500 mill. kr til rassikring av fylkesvegar. Fylkestinget har lagt Statens vegvesen Region vest sitt forslag til prioritering av rassikingstiltak til grunn for søknaden om midlar til rassikring. 2

3 Hordaland fylkesutval meiner Regjeringa i framtidige statsbudsjett må følgja opp satsinga i Nasjonal Transportplan med 1 milliard kroner kvart år til rassikring. Forslag til pioriterte rassikringstiltak Tabellen nedanfor syner forslaget til rassikringstiltak i prioritert rekkjefølgje: Pri Prosjekt Kommune Tiltak Mill 2010-kr 1 Rv 7 Haukanesberget Granvin Tunnel Fv 344 Trefallstrand nedre del Vaksdal Omlegging av vegen 11 3 Fv 300 Bekken i Ryggenes Ulvik Nett, rensk, bolting 3 4 Rv 7 Bruravik ferjekai Ulvik Rasgjerde 130 m 4 5 Rv 7 Veravika øst Granvin Nett og rasgjede 2 6 Rv 572 Eddagjelet Ulvik Overbygg evt tunnel 26 7 Rv 572 Eddagjelet sør Ulvik Overbygg evt tunnel 20 8 Rv 572 Torgilsberget Ulvik Overbygg evt tunnel 10 9 Rv 7 Kattadalen Granvin Nett og rasgjerde Rv 7 Lussandberget Granvin Tunnel Div mindre rastiltak 3 mill kvart år. 12 SUM: 458 Startar Kulturelt utviklingsprogram med 7 mill. kr i 2010 Hordaland fylkeskommune si nysatsing Kulturelt utviklingsprogram (KUP) skal setjast i verk i På budsjettet for neste år har fylkestinget løyvd 7 mill. kr til KUP. KUP skal vere eit verkemiddel for større, klart definerte programsatsingar. Programmet skal på sikt dekkja breidda i kulturlivet, men fordi det er snakk om større satsingar, må ein prioritere nokre få programområde om gongen. Programområda skal utformast i samråd med kulturlivet i fylket og det skal opprettast eit rådgjevande organ som får namnet Regionalt kulturforum. Det vert årleg to søknadsrundar om prosjektmidlar frå KUP. Det skal også vera mogleg å senda inn prosjektidear, som vert samla i ein idebank. Søknadsprosessen og tilråding av søknader skal gjennomførast på ein måte som er og vert oppfatta som transparent og objektiv. KUP skal i prinsippet ikkje fullfinansiera prosjekt, men det kan vera ulike grader av medfinansiering som også kan variera frå program til program. Det vil ikkje kunna søkjast om tilskot til drift og investeringar, berre til prosjekt. Kultur- og ressursutvalet skal vera politisk avgjerdsorgan for programområde, tildelingskriterium og tildelingar. 3

4 Treng 200 mill. kr til universell utforming 200 mill. kr trengst for at alle fylkeskommunale bygg med anlegg og uteområde skal verta universelt utforma, viser ei kartlegging som er gjort. Fylkestinget har vedteke ein tiltaksplanen for å oppnå dette. Ved kartlegging av av fylkeskommunen sine bygningar er funne til saman ca tiltak som må utførast for å oppnå dei vert universelt utforma. Det er eit mål å få gjennomført flest mogleg av tiltaka som ledd i andre utbetringsarbeid, då det vil vere mest kostnadseffektivt. I økonomiplanen for innarbeid midlar til oppstart for dette programmet med 5 mill. kr i 2010, 10 mill. kr i 2011, 15 mill. kr i 2012 og 20 mill. kr i Målet er at alt skal vera gjennomført innan Oppretting av internettsider der publikum kan finna informasjon om tilkomst og anna utforming av fylkeskommunale bygningar dei er interesserte i å besøkja. Hordaland først med plan for små vasskraftverk Fylkestinget har vedteke fylkesdelplanen for små vasskraftverk i Hordaland. Hordaland er det første fylket i landet som har utarbeidd ein slik plan. Planen trekkjer opp fylkespolitiske retningsliner for handsaming av saker om små vasskraftverk. Planen er ei oppfølging av nasjonal målsetjing om å laga regionale planar som sikrar at det vert teke meir omsyn til naturmangfald, landskap og friluftsliv ved planlegging av små vasskraftverk. Sju ulike tema der verdiane kan verte påverka av småkraftutbygging er gjennomgått og presentert med tekst og fylkesdekkande kart. 14 delområde med stort potensial for småkraftutbygging har meir detaljert presentasjon av konkrete verdiar i områda. Grunnlag for forvaltingspolitikk for framtidig handsaming av nye småkraftsaker er lagt gjennom eit sett fylkespolitiske retningsliner. 4

5 Mål for utbygging Mål for utbygging av småkraftverk er formulert slik i planen: 1. Hordaland vil stimulere til og ynskjer auka bruk av fornybare energikjelder. 2. Tilgangen på energiressursar skal gje verdiskaping og danne grunnlag for næring. 3. Utbygging av ny energiproduksjon må ta omsyn til miljø og arealverdiar. 4. Ny fornybar energiproduksjon i små-, mini- og mikrokraftverk må ta omsyn til naturmangfald, friluftslivsområde og store landskapsverdiar. Rullering Fylkesdelplanen skal rullerast og leggjast fram for politisk vurdering kvart 4. år. Rettleiar Fylkestinget vil be OED om å vidareutvikle rettleiar for små vasskraftverk med betre metode for sumverknadsvurderingar på overordna nivå og meir fokus på positive verknader av småkraftutbygging. Nettkapasitet Fylkestinget ber om at kapasiteten i straumnettet vert tilpassa framtidig utbyggingsvedtak for små vasskraftverk. Fortrinnsvis skal nettilkoblinga til stamnettet framførast i kabel. Potensial For Hordaland viser ein rapport frå NVE frå 2004 eit teoretisk potensial for over 1200 småkraftverk som kan gje kring 4,4 TWh ny kraft. Av dette er 34 småkraftprosjekt frå Samla plan for vassdrag som kan gje kring 0,5 TWh, kring 900 mikro- og minikraftverk som kan gje 1,6 TWh og kring 275 småkraftverk som kan gje 2,3 TWh. Samla vil mikro-, mini og småkraftverk til under 3 kr /KWh kunne gje 3,1 GWh ny kraft fordelt på nær 640 kraftverk. Følgjande kommunar i Hordaland har eit potensial for meir enn 50 nye små vasskraftverk: Kvinnherad (135), Voss (134), Kvam (131), Vaksdal (102), Masfjorden (75), Etne (67), Fusa (59), Modalen (57), Odda (55), Jondal (52) og Ulvik (52). Retningsliner Dei fylkespolitiske retningslinene går fram av kapittel seks i planen. Fylkestinget har vedteke retningslinene, med desse endringane: «Tillegg til innleiinga i dei fylkespolitiske retningslinene: Tolkinga av konfliktar og i kva grad eit tiltak er i tråd med omsyn i planen, ligg til fylkesutvalet. a) R5 vert stroken frå retningslinene. b) R6-1: Ein skal vise varsemd med å gje løyve til utbygging av små vasskraftverk som kan føre til skade på artar som er kritisk truga (CR), sterkt truga (EN), eller sårbar (VU) på den norske raudlista. 5

6 c) R6-4 vert stroken frå retningslinene. d) R9-1: I område med direkte tilknytning til verneverdig kulturminne og kulturmiljø skal ein vise varsemd med løyve til ny vasskraftutbygging. (Resten vert stroken. e) R11 vert stroken frå retningslinjene» Utsette sak om administrasjonsselskap Sak 85/09 Oppretting av administrasjonsselskap for bompengeselskapa i Hordaland er utsett. Andre saker: Fylkestinget utsette sakene 78/09 og 79/09 om forvaltningsrevisjon om fråfall og bortval i vidaregåande opplæring, samt organisering av OT/PPT i Hordaland fylkeskommune med 29 røyster (H,Frp og KrF). Forvaltningsrapportane vert oversendt Oplæring- og helseutvalet for gjennomgang før endeleg handsaming i fylkestinget i mars. Sak 80/09 Selskapskontroll 2009 Eigarskapsforvaltning Revisjonsrapport Samsrøystes vedtak i tråd med innstillinga frå Kontrollutvalet: Fylkestinget ber fylkesrådmannen syta for at: Tilrådingane i punkt 7 i rapporten vert følgt opp. Det vert laga ein handlingsplan innan som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å rette opp situasjonen, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga. Framlegg frå Mette Holmefjord Olsen (SV) fell mot 30 røyster (H, Frp, KrF). Det lyder slik:planen vert lagt fram som melding til fylkestinget i mars. Sak 81/09 Forvaltningsrevisjon Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Vedtak: Samrøystes i tråd med innstillinga som lyder slik - Fylkestinget ber fylkesrådmannen syta for at: 1. Tilrådingane i punkt 4.3 i rapporten vert følgt opp. 2. Det vert laga ein handlingsplan innan som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å rette opp situasjonen, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga. Sakene 86-91/09 : Samrøystes vedteke i tråd med innstillingane. 6

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 8. juni 2010 9. juni 2010 Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15 Stad: Rica Brakanes hotel, Ulvik Saknr.: 19/10 41/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Regional plan for vassregionen Hordaland

Regional plan for vassregionen Hordaland Regional plan for vassregionen Hordaland 2016 2021 Høyringsrapport Etter offentleg høyring av planforslag 2014 Regionalavdelinga, Klima- og naturressursavdelinga 27.04. 2015 Regional plan for vassregion

Detaljer

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37 Klimaplan for Hordaland (2010-2020) Forslag til Handlingsprogram 2010-2011 1 av 37 Innleiing Dette er første generasjons handlingsprogram til Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1. Handlingsprogrammet

Detaljer

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Per Steffen Myhren -55516534 2005/045942-026 2005/4562-30.01.2007

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer