Pressemelding. Utsetjing og dyrare Amalie Skram vgs. Tilleggsløyving til nytt fagskuletilbod på Stord HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pressemelding. Utsetjing og dyrare Amalie Skram vgs. Tilleggsløyving til nytt fagskuletilbod på Stord HORDALAND FYLKESKOMMUNE"

Transkript

1 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon E-post: Bergen 21. september 2011 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 21. september 2011: Tilleggsløyving til nytt fagskuletilbod på Stord Hordaland fylkesutval har godkjent at det vert oppretta fagskuletilbod på Stord innan maskinteknikk og elkraft frå skuleåret 2012/13 i tråd med pilotprosjektet. Fylkeskommunen har tidlegare løyvd kr til pilotprosjektet over regionalt utviklingsprogrogram. I møtet 21. september vedtok fylkesutvalet å tilleggsløyva kr til pilotprosjektet. Samla løyving frå Hordaland fylkeskommune er då 2,2 mill. kr. Verksemdene Apply Leirvik, Advantec, Aker Stord og Wärtsila, har saman med Samarbeidsrådet i Sunnhordland teke initiativet til det nye fagskuletilbodet på Stord. I pilotprosjektet som er planlagt, er kostnadene budsjettert til 4,4 mill. kr for to år. Halvparten av denne summen vert dekka av dei fire bedriftene og samarbeidsrådet, og den andre halvdelen av fylkeskommunen. I vedtaket i fylkesutvalet 21. september heiter det: «Langsiktig finansiering av tilbodet vert å koma attende til i økonomiplanarbeidet for 2014 og utover. Omfanget av endeleg tilbod med oppstart av klassar kvart år eller annankvart år må då vurderast i høve etterspurnad etter studieplassar og økonomi.» Det var Terje Søviknes (Frp), på vegner av Høgre, Fremskrittspartiet og Kristeleg folkeparti, som sette fram forslaget som vart vedteke. Forslaget fekk også tilslutnad frå alle dei andre partia i fylkesutvalet og vart vedteke samrøystes. Utsetjing og dyrare Amalie Skram vgs. Kostnadsramma for Amalie Skram vidergeående skole i Bergen må aukast med 100 mill. kr. Opninga av skulen vert seinka med eitt år og vert ved skulestart hausten Hordaland fylkesutval rår fylkestinget til å godkjenna ny kostnadsramme på 830 mill. kr. Saka kjem opp til avgjerd i fylkestinget 18. oktober.

2 Amalie Skram videregående skole og Bergen kommune sitt nye symjeanlegg vert bygd som eit felles prosjekt på Nygårdstangen. Det har lenge vore kjent at bassengdelen i prosjektet er forseinka. Dette har også forseinka arbeidet med skulen der fylkeskommunen også har fått ein stor kostnadsauke knytt til grunnarbeida. Grunnarbeida er no avslutta og det er laga ein ny framdriftsplan for prosjektet. Denne syner at byggjearbeida kan avsluttast tidlegast i oktober 2013, og at skulen såleis kan takast i bruk til skuleåret 2014/2015. Det er laga eit nytt kostnadsoverslag med grunnlag i den oversikten som ein no har. Det er postane knytt til risiko og prisstigning som har endra seg. Fylkesrådmannen har difor rådd til at kostnadsoverslaget vert auka med 100 mill. kr. til 830 mill kr. Kostnadsoverskridingar for grunnarbeida knytt til skuledelen utgjer 30 mill. kr og skuldast at ein måtte fjerna monaleg større mengder ureina massar enn det som var tatt med i kontrakten. Det er også andre utegløymde postar knytte til grunnarbeidet, mellom anna grøftar for leidningar. Alle kontraktane skal regulerast for løns- og prisauke frå tilbod til utføring. Den forseinka framdriften vil føra med seg om lag 40 mill. kr i auka kostnader. Kostnadene knytte til prosjektleiing er også auka. Får bruka fagskule-namn Fusa vidaregåande skule og Fitjar vidaregåande skule har no begge i gang fagskuletilbod. I den samanheng har fylkesutvalet godkjent at dei kan nytta nemninga fagskule. Både Fusa og Fitjar vgs. har fagskuletilbod innan helsefag, i tillegg har Fusa vidaregåande skule i år fått godkjent fagskuletilbodet akvakultur i samarbeid med Austevoll fagskule. For å synleggjera fagskuletilboda i Hordaland som høgare utdanning etter vidaregåande skule vert det sett på som ein føremon at dei to vidaregåande skulane også kan nytta fagskulenamnet. Skulane vil då heita Fusa fagskule og Fitjar fagskule i tillegg til vidaregåande skule. Nye innklimatiltak for 2 mill. kr Hordaland fylkesutval har løyvd i alt 1,9 mill. kr til inneklimatiltak ved Knarvik vidaregåande skule og Laksevåg vidergående skole. Til prosjekt ved Knarvik vgs. er det løyvd 1,7 mill. kr. Midlane skal nyttast til prosjektering og installasjon av nytt varmeanlegg med automatikk i spesialromsfløyen. Til prosjekt ved Laksevåg vgs. er løyvd kr til forprosjekt for å planleggja opprusting av ventilasjonsanlegga ved skulen. 2

3 Til utskifting av effektbrytarar og ny lysarmatur i tre klasserom ved Fyllingsdalen videregående skole er det løyvd kr. Vil ha Sotrasambandet med i transportplan for Vestlandet Fylkesutvalet i Hordaland ber om at Vestlandsrådet tek Sotrasambandet som prosjekt inn i Handlingsprogram for Transportplan for Vestlandet». Dette er ei viktig sidegrein til E 39. Fylkesutvalet seier dette i fråsegna si til handlingsprogrammet som Vestlandsrådet skal handsama i møte 24. november. Fylkesutvalet meiner at Vestlandsrådet sitt Handlingsprogram for Transportplan for Vestlandet i stor grad og på ein god måte omtalar og prioriterer dei viktigaste transportprosjekta for Vestlandet. Fylkesutvalet tilrår at Handlingsprogram , slik det ligg føre med endringar vedteke av Vestlandsrådet (sak 009/11), vert endeleg godkjent av Vestlandsrådet med tilføyinga om Sortrasambandet. Tunnelnamn, men ikkje Long John Fylkesutvalet i Hordaland har vedteke at skrivemåten på tunnelane på Fv 107 Nordrepollen Torsnes vert Jondalstunnelen og Torsnestunnelen. I samferdselsutvalet føreslo Nils O. Nøss (Ap) at Long John skulle vera namnet på Jondalstunnelen, men han fekk ikkje støtte frå andre til dette forslaget. 3

4 i fylkesutvalet 21. september 2011: 164/11 AVTALE OM UTLÅN TIL BYSTASJONEN AS Fylkestinget godkjenner opptak av lån på 50 million kroner, og vidare utlån av 50 million kroner til Bystasjonen AS Vedlagde framlegg til låneavtale mellom Hordaland fylkeskommune og Bystasjonen AS vert godkjent. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjere mindre justeringar i avtalen og til å signere for fylkeskommunen. Det vert gjort følgjande endringar i budsjettet for 2011: Meirutg./ Mindreutg./ Stad Art Prosjekt Tekst mindreinnt. meirinnt Utlån Bystasjonen AS Bystasjonen lån /11 FINANSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Fylkestinget tek finansrapporten for 2. tertial til orientering /11 AMALIE SKRAM VIDEREGÅENDE SKOLE - REVIDERT FRAMDRIFT OG KOSTNADSRAMME Fylkestinget godkjenner ny kostnadsramme på kr 830 mill. for prosjektet Amalie Skram videregående skole. 167/11 HJELTNES VIDAREGÅANDE SKULE - SAL AV TO HUSVÆRE - GODKJENNING AV INVESTERINGSTILTAK VATN PG AVLØP 1. Fylkesadministrasjonen får fullmakt til å selje eigedomen Vesttun. Salet skal skje på den opne marknaden, ved bruk av meklar og til marknadspris. Fylkesrådmannen får fullmakt til å godkjenne eller avslå bod. 2. Fylkesadministrasjonen får fullmakt til å selje eigedomen Austtun. Leigetakar skal først få tilbod om å kjøpe huset til takst. Fylkesrådmannen får fullmakt til å godkjenne eller avslå bod. 3. Fylkesadministrasjonen får fullmakt til å setje i gang arbeidet med å utbetre pålegget frå Ulvik kommune om vatn og avløp, til ein kalkulert kostnad på inntil 2 million kroner. Tiltaket vert finansiert med bruk av kapitalfond. 4. Det vert gjort følgjande endringar i budsjettet for Meirutg./ Mindreutg./ Stad Prosjekt Art Tekst mindreinnt. meirinnt Hjeltnes vgs Vatn og avløp Bruk av kapitalfondet

5 168/11 HØYRINGSUTTALE - TRANSPORTPLAN FOR VESTLANDET, HANDLINGSPROGRAM Fylkesutvalet meiner at Vestlandsrådet sitt Handlingsprogram for Transportplan for Vestlandet i stor grad og på ein god måte omtalar og prioriterer dei viktigaste transportprosjekta for Vestlandet. 2. Fylkesutvalet ber om at Vestlandsrådet tek Sotrasambandet som prosjekt inn i Handlingsprogrammet. Dette er ei viktig sidegrein til E Fylkesutvalet tilrår at Handlingsprogram , slik det ligg føre med endringar vedteke av Vestlandsrådet (sak 009/11), vert endeleg godkjent av Vestlandsrådet med denne tilføyinga 169/11 KONSEPTVALUTREDNING (KVU) FOR RV7 HARDANGERVIDDA 1. Med grunnlag i IS Rv7 si utgreiing «Vurdering av konsept for Rv 7 over Hardangervidda» ber Hordaland fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune i fellesskap om at Samferdselsdepartemenet bestiller arbeid med KVU for Rv7 Hardangervidda. 2. Fylkeskommunane ber om at dette seinast vert avklart i samband med handsaminga av Nasjonal transportplan /11 OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN Fylkesutvalet sluttar seg til hovudgrepa i Handlingsplanen oppfølging av sykkelstrategi for Bergen Fylkesutvalet peiker på at sykkelstrategien er særs ambisiøs, og held fast på prioriteringane som vart signalisert i fylkeskommunen si høyringsuttale til sykkelstrategien: - Bruk av ressursar til å få fram planavklarte prosjekt - Ferdigstilling av samanhengande hovudruter inn til Bergen 171/11 ORIENTERING OM TRAFIKANT- OG SANNTIDSINFORMASJON I KOLLEKTIVTRAFIKKEN I HORDALAND 1. Fylkesutvalet ser positivt på dei konkrete prosjekta knytt til trafikant- og sanntidsinformasjon som bidrag til realisering av det overordna målet om vekst i kollektivtrafikken. 2. Fylkesutvalet sluttar seg til dei overordna prioriteringane som er gjort i orienteringa frå Skyss om pågåande prosjekt om trafikant- og sanntidsinformasjon i kollektivtrafikken i Hordaland. 172/11 FV 107 JONDALSTUNNELPROSJEKTET - SKRIVEMÅTEN AV NAMN PÅ TUNNELAR Fylkesutvalet vedtar at skrivemåten på tunnelane på Fv 107 Nordrepollen Torsnes vert Jondalstunnelen og Torsnestunnelen. 173/11 VEDTAK AV REGIONAL PLAN FOR HARDANGERVIDDA INNSTILLING til fylkestinget 1 I medhald av plan- og bygningslova si 8-4 vedtek fylkestinget i Hordaland Regional plan for Hardangervidda, plankart og planrapport datert 9. juni

6 2 Fylkestinget ber om at det i samarbeid med Buskerud og Telemark fylkeskommunar blir lagt fram ei eiga sak om vidare oppfølging av handlingsprogrammet. 3 et blir gjort under føresetnad av at Buskerud og Telemark fylkeskommunar gjer likelydande vedtak. 4 Fylkestinget ber rådmannen kome tilbake med sak om oppfølging av planen sitt handlingsprogram. 174/11 MØTEPLAN 2012 FOR FYLKESKOMMUNALE ORGAN Fylkesutvalet vedtek møteplan for 2012 for fylkestinget, fylkesutvalet, kultur- og ressursutvalet, opplærings- og helseutvalet, samferdselsutvalet og administrasjonsutvalet. 175/11 STRATEGIDOKUMENTET "NORTH SEA REGION 2020"- HØYRINGSUTTALE FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalet vedtar høyringsuttalen til forslaget til strategidokumentet North Sea Region 2020 slik den går fram av saksframlegget 176/11 FAGSKULETILBOD PÅ STORD I SAMARBEID MED BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE : 1. Det vert oppretta fagskuletilbod på Stord innan maskinteknikk og elkraft frå skuleåret 2012/13 i tråd med pilotprosjektet. 2. Fylkesutvalet løyver kr til pilotprosjektet frå tilleggsløyvingskontoen for Langsiktig finansiering av tilbodet vert å koma attend til i økonomiplanarbeidet for 2014 og utover. Omfanget av endeleg tilbod med oppstart av klassar kvart år eller annankvart år må då vurderast i høve etterspurnad etter studieplassar og økonomi. 177/11 SØKNAD OM NAMNESKIFTE - FUSA OG FITJAR VIDAREGÅANDE SKULE 1 Fusa vidaregåande skule kan nytta namnet Fusa fagskule om fagskuledrifta ved skulen 2 Fitjar vidaregåande skule kan nytta namnet Fitjar fagskule om fagskuledrifta ved skulen 178/11 INNEKLIMATILTAK BUDSJETTENDRING 4 Fylkesutvalet godkjenner slik fordeling av midlar til inneklimatiltak 2011 og at det vært gjort fylgjande budsjettendring Knarvik vidaregåande skule Inneklimatiltak Nyanlegg + kr ,- Laksevåg vidaregåande skule Inneklimatiltak Nyanlegg + kr ,- Fyllingsdalen vidaregåande skule Internkontroll elektro Nyanlegg + kr , Inneklima og internkontroll elektro Inneklima- og internkontrolltiltak Nyanlegg - kr ,- 6

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober

Detaljer

Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016

Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016 Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Bergen 5. oktober 2012 Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Os 20. november 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Os 20. november 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Os 20. november 2008 Hordaland fylkesutval sitt møte på Os 20. november 2008:

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

Bompengeperioden skal framleis gjelda fram til 2025, men med fleire prosjekt og nytt takstog rabattsystem.

Bompengeperioden skal framleis gjelda fram til 2025, men med fleire prosjekt og nytt takstog rabattsystem. Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Vedtak og tilrådingar frå fylkestinget 13. mars 2012 Bergen 13. mars 2012 Fylkestinget

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009:

Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009: Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 9. desember 2009 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember

Detaljer

Dette er det klåre kravet frå Hordaland fylkesting i fråsegna til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-23.

Dette er det klåre kravet frå Hordaland fylkesting i fråsegna til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-23. Pressemelding Organis as jons avdelinga Infor masjonss ek sjonen 5020 Bergen Telef on E -p ost 55 23 99 42 inf ormasjon@hfk.no Stord 12. juni 2012 Vedtak i Hordaland fylkesting 12. juni 2012: Krev 65 %

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen, fylkeshuset, Bergen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 11.00-15.40

Møteprotokoll. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen, fylkeshuset, Bergen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 11.00-15.40 Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen, fylkeshuset, Bergen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 11.00-15.40 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Parti Merknad Nils-Olav Nøss Medlem

Detaljer

Kl.: 09.00 15.30 09.00 13.10. Stad:

Kl.: 09.00 15.30 09.00 13.10. Stad: HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. juni 2009 10. juni 2009 Kl.: 09.00 15.30 09.00 13.10 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 20/09-44/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016... 3 Hovudpunkt

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 200804221-10 KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Her skal det leggjast inn eit bilete i den endelege versjonen Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2008 Måla til kontrollutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonsseksjonen 5020 Bergen. Bergen 15. desember 2010

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonsseksjonen 5020 Bergen. Bergen 15. desember 2010 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 15. desember 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 14.-15.

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 16. desember 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 16. desember 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 16. desember 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte på Bergen 16. desember

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 27. oktober 2010

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 27. oktober 2010 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 27. oktober 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 27. oktober

Detaljer

Pressemelding. Byggjer ut Kvinnherad vgs for 134 mill. kr

Pressemelding. Byggjer ut Kvinnherad vgs for 134 mill. kr Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 14. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 14. oktober 2008:

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 14 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 14/882-11 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg DESSE MØTTEandeland,

Detaljer