Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 27. oktober 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 27. oktober 2010"

Transkript

1 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks Bergen 27. oktober 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 27. oktober 2010: Utgreier miljøvenleg ferjedrivstoff Hordaland fylkeskommune skal utarbeida eit forprosjekt for overgang til meir miljøvenleg drivstoff for ferjer, har fylkesutvalet vedteke samrøystes. Fylkesutvalet ser eit stort potensial for utskifting av ferjeflåten i fylket. I arbeidet med dette må det leggjast til grunn både eit miljø- og næringsmessig perspektiv. På dette grunnlag har fylkesutvalet vedteke å setja i gang arbeid med eit forprosjekt for utvikling av alternativ drivstoffteknologi inklusiv batteridrift i ferjedrifta. Fylkesutvalet ber om at forprosjektet vert sett i samanheng med den utviklingskontrakten som Samferdselsdepartementet lyser ut i sambandet Lavik-Oppedal. Fylkeskommunen har ansvaret for drift av heile 17 ferjestrekningar i Hordaland. Mange ferjesamband vert drifta med gamle og tilårskomne ferjer med konvensjonelle dieselmaskiner. For dei fleste sambanda er det også tildelt kontraktar som gjeld i mange år framover. Fylkesutvalet ynskjer overgang til ny miljøvenleg teknologi snarast. Fylkesutvalet ber derfor om at det vert vurdert om det er mogeleg å ta i bruk t.d. batteridrift i eksisterande kontraktar på ferjer i Hordaland for å stø opp om utviklinga av alternativ drivstoffteknologi. Fylkesutvalet ber og om at det vert vurdert om det er mogleg å få stønad til ein utviklingskonktrakt gjennom Transnova, Nox-fondet og andre. Fylkesutvalet ser at eit pilotprosjekt med batteriteknologi kan vera særleg aktuelt for rask realisering i Hordaland. Målet er å få avklåring/oppstart av eit pilotprosjekt i løpet av 2011.

2 Ber Nofima oppretthalda drift i Austevoll Hordaland fylkeskommune meiner at ei nedlegging av Nofima sitt landanlegg i Austevoll vil vera svært uheldig og ber om at drifta av anlegget vert oppretthalden. Hordaland fylkeskommune er kjend med at det er konkrete planar om nedlegging av Nofima sitt landanlegget på Austevoll og er uroa for at dette på sikt vil kunna vera uheldig for marin forsking i Bergen og på Vestlandet og svekka Bergen Marine Forskningsklynge, seier fylkesutvalet i ei fråsegn til konsernleiinga i Nofima. Fylkesutvalet peikar også på at nedlegg kan få konsekvensar for tilbodet ved Austevoll vidaregåande skule og maritime fagskule ved at lærlingplassar forsvinn. Hordaland fylkeskommune oppmodar Nofima om å finne løysingar for vidare drift. 10. juni vedtok styret i Nofima Marin å avvikla aktiviteten på Austevoll og dette vedtaket er oppretthalde i konsernstyret. Samtidig er det vedteke endringar som vedkjem aktiviteten på Sunndalsøra og Averøya i Møre og Romsdal. Ei avvikling av landanlegget i Austevoll vil på sikt kunna svekkja Nofima Ingediens i Bergen. Det vil vera uheldig for marin næringsforsking i Bergen og på Vestlandet sidan det er viktig for industrien å kunne gjennomføre forsøk i nærleiken av der bedriftene er lokaliserte. Nedlegginga vil og kunna svekkja Bergen Marine Forskingsklynge, heiter det i saksutgreiinga. Nofima har lærling gjennom TAF-ordninga og ved ei nedlegging på Austevoll vil denne forsvinna og få konsekvensar for tilbodet ved Austevoll vidaregåande skule og tekniske fagskule. Nofima Ingrediens i Bergen meiner dette er uheldig i forhold til å kunna vera konkurransedyktig og attraktiv som samarbeidspart for FoU-miljøa og næringa i Bergensregionen. Nofima Ingrediens arbeider med ny modell og finansiering av vidare drift. Nofima er eit næringsretta forskingskonsern som driv forsking og utvikling for akvakulturnæringa, fiskerinæringa og matindustrien. Nofima vart etablert 1. januar 2008 og har om lag 490 tilsette. Konsernet som omsette i 2009 for ca. 470 millionar kroner, har hovudkontor i Tromsø. Etablerer klimanettverk for Hordaland Fylkeskommunen skal etablera eit klimanettverk for Hordaland i løpet av januar Fylkesutvalet ynskjer også eit Regionalt klimapanel som ein fylkesdekkande klimapolitisk møteplass. 2

3 Klimanettverk Hordaland er vedteke oppretta av fylkestinget. Det skal vera for alle kommunar i fylket. Kommunane vert inviterte til å peika ut ein fast administrativ kontaktperson for klimaarbeidet, og vedkomande vert deira primære representant i klimanettverket. Kommunane kan delta med fleire personar på samlingar i regi av nettverket. Klimanettverket er også ope for deltaking frå andre offentlege verksemder, frivillige lag og organisasjonar og eventuelt andre interesserte. Hordaland fylkeskommune leiar Klimanettverket og har sekretariat. Klimanettverket er eit kontaktorgan for iverksetting av Handlingsprogrammet i Klimaplanen for Hordaland , aktivitetar i kommunane og deira klima- og energiplanar. Mandat for klimanettverket bør fastsetjast av Hordaland fylkeskommune og få tilslutnad på eit oppstartseminar. Regionalt klimapanel vart etablert i 2008 av regionrådet for Nordhordland og det tidlegare regionrådet for Bergen og omland. Fylkesutvalet ber den politiske leiinga i fylkeskommunen om å gå i dialog med aktørane i Regionalt klimapanel med sikte på å etablera ein fylkesdekkande klimapolitisk møteplass. I dialogen må prinsipp for politisk representasjon, skilje politikk/administrasjon, organisering av panelet osv. avklårast. Tilskot til ny veg Etne-Sauda Hordaland fylkesutval har løyvd kr til sluttføring av arbeidet med reguleringsplanen for Fv 520 Etne-Sauda. Det er eit vilkår for løyvinga, at dei tre andre partane i prosjektet kommunane Sauda og Etne og Rogaland fylkeskommune løyver tilsvarande finansiering. Hordaland fylkesutval har i to omgangar tidlegare (2007 og 2008) løyvd i alt kr til reguleringsplanarbeidet. Kostnadene med å sluttføra arbeidet er stipulert til 1,4 mill. kr. Utvida hjortejakt i Kvinnherad Jakttida på hjort i Kvinnherad vert utvida i delar av kommunen i sesongane 2010 og 2011, har Hordaland fylkesutval godkjent. I delar av Kvinnherad vert jakttida utvida frå til Med delar av Kvinnherad vert i denne samanheng meint: Dyrka mark og innmarksbeite. 3

4 På tre vald i Åkra; Fatland, Hillesdal og Lio jaktvald, vert det utvida jakttid på hjort også utanfor dyrka mark og innmarksbeite frå og med til og med 6.12., i 2010 og /andre saker: 227/10 ALTERNATIV DRIVSTOFFTEKNOLOGI I FERJEDRIFTA 1 Fylkesutvalet ser eit stort potensiale for utskifting av ferjeflåten i fylket. I arbeidet med dette må det leggjast til grunn både eit miljø- og næringsmessig perspektiv. På dette grunnlag vedtek fylkesutvalet å setja i gang arbeid med eit forprosjekt for utvikling av alternativ drivstoffteknologi inklusiv batteridrift i ferjedrifta. 2. Fylkesutvalet ber om at forprosjektet vert sett i samanheng med den utviklingskontrakten som Samferdselsdepartementet lyser ut i sambandet Lavik-Oppedal. 3. Fylkesutvalet ber om at det vert vurdert om det er mogeleg å ta i bruk t.d. batteridrift i eksisterande kontraktar på ferjer i Hordaland for å stø opp om utviklinga av alternativ drivstoffteknologi. 4. Fylkesutvalet ber og om at det vert vurdert om det er mogleg å få stønad til ein utviklingskonktrakt gjennom Transnova, Nox-fondet og andre. 5. Fylkesutvalet ser at eit pilotprosjekt med batteriteknologi kan vera særleg aktuelt for rask realisering i Hordaland. 6. Målet er å få avklåring/oppstart av eit pilotprosjekt i løpet av /10 STEND GAMLE HOVEDGÅRD - RENESSANSEHAGEN 1. Fylkesutvalet tek forprosjektet Stend Gamle Hovudgard Renessansehagen til etterretning. 2. Fylkesutvalet bed om at prosjektet vert ført vidare i eit hovudprosjekt og det vert etablert ei tverretatleg styringsguppe. 3. Fylkesutvalet bed om at ein prioriterer følgjande deltiltak: reetablering av renessansehagen, og reetablering av alléen frå sjøen. 4. Arbeidet med å kartleggje fysiske spor i det aktuelle området, ved bruk av georadar, må setjast i gong og vere eit grunnlag for avgjerd om vidare tiltak. 5. Fylkesuvalet bed om at delprosjekta vert lagt fram i eigne saker før igangsetting. 229/10 SØKNAD OM UTVIDA JAKTTID PÅ HJORT I KVINNHERAD 1. I medhald av forskrift om jakt- og fangsttider 3, vedtek fylkesutvalet at det vert utvida jakttid på hjort i delar av Kvinnherad kommune frå og med til og med Med delar av Kvinnherad vert å forstå i denne samanheng: Dyrka mark og innmarksbeite. Den utvida jakttida gjeld for inneverande år og På tre vald i Åkra; Fatland, Hillesdal og Lio jaktvald, vert det utvida jakttid på hjort også utanfor dyrka mark og innmarksbeite frå og med til og med 6.12., i 2010 og Fylkesutvalet vedtek at forskrift om utvida jakttid elles vert i samsvar med fylkesrådmannen sitt utkast til forskrift (jf. tilrådinga i saka). 4

5 231/10 ETABLERING AV KLIMANETTVERK HORDALAND - UTVIKLING AV EIN FYLKESDEKKANDE KLIMAPOLITISK MØTEPLASS 1 Fylkesutvalet tar opplegg for etablering av Klimanettverk Hordaland til orientering. 2 Fylkesutvalet ber den politiske leiinga i Hordaland fylkeskommune om å gå i dialog med aktørane i Regionalt klimapanel med sikte på å etablera ein fylkesdekkande klimapolitisk møteplass. I dialogen må prinsipp for politisk representasjon, skilje politikk/administrasjon, organisering av panelet osv. avklårast. 232/10 RUTINAR FOR INTERN VARSLING I HORDALAND FYLKESKOMMUNE - FORSLAG OM ENDRINGAR 1. Utkast til reviderte Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune vert vedtatt. 2. Leiaren for HMT-seksjonen går inn som medlem i varslingsutvalet. 3. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjera endringar i rutinane når endringane ikkje er av prinsipiell karakter. 233/10 GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE - JUSTERING AV SATSANE Innstilling til fylkestinget ( desember): Fylkestinget godkjenner at godtgjerslene for politisk arbeid vert auka med 3,2 % pr. 1. juli 2010 og at utrekningsgrunnlaget for politiske verv vert fastsett til kr ,- Satsane for tapt arbeidsforteneste vert justert tilsvarande. Fylkesrådmannen vert beden om å greia ut ei eventuell pensjonsordning på godtgjersle på minst 25 % i Hordaland fylkeskommune. 234/10 KONVERTERING AV LÅN TIL AKSJAR I SARSIA INNOVATION OG GODKJENNING AV FUSJON MELLOM SARSIA INNOVATION OG SARSIA DEVELOPMENT 1. Fylkesutvalet godkjenner at løyvde midlar på kr ,- til konvertibelt lån med sikte på kjøp av fleire aksjar i Sarsia Innovation AS no blir gjort om til aksjar. 2. Fylkesutvalet gir sin tilslutnad til at Sarsia Innovation AS blir fusjonert med Sarsia Development AS. 235/10 REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET Forslag til planprogram for Regionalplan for areal og transport på Haugalandet blir lagt ut til offentleg ettersyn. 5

Pressemelding. Byggjer ut Kvinnherad vgs for 134 mill. kr

Pressemelding. Byggjer ut Kvinnherad vgs for 134 mill. kr Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 14. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 14. oktober 2008:

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

Handlingsprogram 2013. Klimaplan for Hordaland 2010-2020

Handlingsprogram 2013. Klimaplan for Hordaland 2010-2020 Handlingsprogram 2013 Klimaplan for Hordaland 2010-2020 Forord Handlingsprogram til klimaplan for Hordaland vart vedteken første gong i oktober 2010, og gjaldt for 2010-2011. Handlingsprogram for 2012

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001077-2 Arkivnr. 814 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 28. november 2012 201111067-60/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Det vert med dette

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016... 3 Hovudpunkt

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK Jnr. 1142.13 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009:

Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009: Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 9. desember 2009 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer

MIRO-ENSEMBLET OG NY ORGANISERING AV MUSIKKMILJØET PÅ HAUGALANDET

MIRO-ENSEMBLET OG NY ORGANISERING AV MUSIKKMILJØET PÅ HAUGALANDET Saksutredning: MIRO-ENSEMBLET OG NY ORGANISERING AV MUSIKKMILJØET PÅ HAUGALANDET Trykte vedlegg: MiRo-ensemblet og ny organisering av musikkmiljøet på Haugalandet utredning Politisk vedtak: Haugesund Karmøy

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001515-10 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland

Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 78 (2008 2009) Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 29. mai 2009, godkjend i statsråd

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer