Pressemelding. Byggjer ut Kvinnherad vgs for 134 mill. kr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pressemelding. Byggjer ut Kvinnherad vgs for 134 mill. kr"

Transkript

1 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks Bergen 14. okt Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 14. oktober 2008: Byggjer ut Kvinnherad vgs for 134 mill. kr Hordaland fylkesting har godkjent forprosjektet for utbygging ved Kvinnherad vidaregåande skule til 134 mill. kr. Vedtaket var samrøystes. Tilbygget skal ha eit brutto areal på 1930 m 2 og prosjektet omfattar også ombygging av m 2 av eksisterande lokale. Skulen vert dimensjonert for å ha plass til 452 elevar. Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Nybygget skal etter plan vera ferdig til 1. desember 2009 og ombygginga av hovudbygget skal vera klar til skulestart hausten Etter utbygginga vil all undervisning verta samla på skulen og leigelokale andre stader vert avvikla. Nybygget skal vera eit tilbygg på eksisterande verkstadbygg med ein overdekka ny gangveg til hovudbygget og skal romme funksjonane til utdanningsprogramma: Helse og sosialfag (HS), studiespesialisering med formgjeving (ST/FO), service og samferdsel (SAS), spesialrom/lab for naturfag. I tillegg kjem nokon mindre birom samt tekniske rom. Eldøy saksordførar for museumsplan Hordaland fylkesting har vedteke å utarbeida ein ny museumsplan for Hordaland. Berit W. Eldøy, Høgre, er valt til saksordførar for planen. Fylkesdelplan for museum har vore retningsgjevande for Hordaland fylkeskommune si politikkutforming på feltet og gjeve premissar for den omfattande museumsreforma som er gjennomført i fylket.

2 I den nye planperioden står ein framfor fleire nye utfordringar. Det gjeld særleg fylkeskommunen sine politiske målsettingar i det nye museumslandskapet og vidare diskusjon av dei konsoliderte musea si rolle (samfunnsaktør, samfunnsminne og møtestad). Ikkje minst må planarbeidet sjå på vidare struktur på feltet både i høve staten, dei einskilde institusjonane og tilgrensande fagfelt som kulturminnevern, arkiv og bibliotek, heiter det i saksutgreiinga. Formell oppstart av planarbeidet skal skje hausten Statusrapport for museumsfeltet og planprogram vert det teke sikte på å senda ut på høyring i løpet av våren I planperioden vil ein ha samlingar med representantar frå kommunar og dei einskilde musea. Første utkast til plan skal liggja føre hausten Kulturkonferansen i Hordaland vert ein viktig arena for drøfting og innspel til planprosessen. Planutkastet vert sendt til kultur- og ressursutvalet og fylkesutvalet som vedtek høyring i siste halvdel av Ein tek sikte på at planen vil vera klar for handsaming og endeleg godkjenning i Kultur- og ressursutvalet, fylkesutvalet og fylkestinget i første halvdel av Fylkesdelplan for museum gjeld til ny plan er vedteken. Positiv rekneskapsprognose for fylkeskommunen Fylkesrådmannen reknar på grunnlag av økonomirapporten pr i år med at det vert positivt rekneskapsresultat for Innan samferdselssektoren ser det ut til å gå mot ei overskriding på mill. kr Av dette gjeld 8 mill. kr overskriding i vedlikehaldet av fylkesvegane. Båtrutene ser ut til å gå mot 5,2 mill. kr i overskriding. Grunnskuleskyssen vert 3,3 kr høgare enn budsjettert og det vert også noko overskriding for skyss til vidaregåande skule. Innan vidaregåande opplæring er prognosen underskot på 3-4 mill. kr knytt til fagprøvar og gjesteelevordninga. Konsesjonskraftinntektene ser ut til å verta 11 mill. kr lågare enn budsjettert. Momskompensasjonen for ivnesteringar ser ut til å verta 20 mill. kr lågare enn budsjettert. Medan det ser ut til å verta netto innsparing på mill. kr for utgiftene til renter og avdrag på lån. Skatteinngangen ser ut til verta høgare enn budsjettert. Hittil i år ligg ein 50 mill. kr over prognosen. Fylkestinget vedtok samrøystes å ta rekneskapsprognosen til orientering. Fylkestinget ber om at det årleg vert lagt fram sak om drifts- og vedlikehaldsstandarden på fylkesvegane. Saka skal mellom anna innehalda dei økonomiske konsekvensane av standardval og særleg konsekvensane av dei endringane som er tenkt gjennomførde i samband med utlysing av nye funksjonskontraktar.

3 Aktiv kvar dag plan for fysisk aktivitet i Hordaland Fylkestinget i Hordaland vedtok 14. oktober Fylkesdelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Aktiv kvar dag med mål, strategiar og tiltak. Planen uttrykkjer visjon, mål, strategiar og tiltak innan fagområdet fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Hovudmålet er at flest mogleg skal kunne vere aktiv kvar dag nært der dei bur. Satsingsområda er partnarskap for folkehelse, fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv og anleggsutvikling. Det er utarbeidd eit handlingsprogram og langtidsprogram for anlegg for idrett og fysisk aktivitet fram mot Fysisk aktivitet har stor verdi for samfunnet og tre viktige faktorar er skildra; frivillig arbeid, næringsutvikling og miljø. Den nye fylkesdelplanen har som føremål å vera eit nyttig reiskap for fylkeskommunen, kommunar, organisasjonar og andre i Hordaland for å skapa ein aktiv kvar dag. Planen skal medverka til at ressursar vert nytta meir målretta. For å setje fysisk aktivitet inn i eit samfunnsperspektiv, er det fokusert på tre viktige område. Frivillige organisasjonar har brei oppslutnad i Hordaland og har stor verdi for den einskilde og for lokalsamfunnet. Fysisk aktivitet har også stor ringverknad for lokal og regional næringsutvikling. God idrettsaktivitet og eit aktivt friluftsliv skaper ein positiv identitet og medverkar til at både fråflyttingskommunar og tettstader vert meir etterspurde for busetjing og næringsutvikling. All tilrettelegging for fysisk aktivitet har utfordringar med seg med omsyn til miljø. Utforming og lokalisering av anlegg for fysisk aktivitet skal ha som mål at det skal gje minst mogleg energiforbruk og utslepp av klimagassar. Det vert og understreka at anleggs- og aktivitetsutvikling skal ta omsyn til natur- og kulturlandskap. Lengd Fylkesplan for Hordaland Fylkestinget har vedteke at Fylkesplan for Hordaland vert lengja inntil vidare, og minst ut Planen vart vedteken i oktober Planen skal etter rett rullerast kvart 4. år (kvar valperiode). Ny plan- og bygningslov som trer i kraft frå juli 2009 opnar for at fylka i staden kan utarbeida og vedta Regional planstrategi, som er eit enklare opplegg. Det bør vurderast på eit seinare tidspunkt om dette er aktuelt i Hordaland, heiter det i saksutgreiinga.

4 Fylkesplanen har verdiskaping som hovudtema, og satsingsområda er næringsutvikling, kompetanse, kultur, transport, areal og miljø. I høve til desse satsingsområda er gjeldande fylkesplan framleis ei tenleg rettesnor for vidare planutforming og prioritering. Fylkestinget ber om at klima- og folkehelseperspektivet, transport- og areal vert tema ved rullering av planen. Fylkesplanen går ikkje særleg inn på utfordringar som gjeld likeverd og folkehelse, og den tar heller ikkje opp klimautfordringane. Folkehelsearbeid og klima er no sett på dagsorden av fylkeskommunen og vil få større merksemd i tida som kjem. Andre saker: 42/08 Mål og strategiplan med handlingsplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland Fylkestinget sluttar seg til Mål og strategiplan med handlingsplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland Fylkestinget ber om at opplærings- og helseutvalet får framlagt løypemelding om handlingsplan for fag- og yrkesopplæringa i løpet av /08 Forvaltningsrevisjonsrapport - Tilpassa opplæring, læringsmiljø og fråværsføring i vidaregåande skular i Hordaland Fylkestinget merkar seg at Deloitte i sin gjennomgang har peika på fleire forhold med Hordaland fylkeskommune sin praksis, som ikkje i tilstrekkeleg grad samsvarar med sentrale punkt i opplæringslova. På bakgrunn av dette ber fylkestinget fylkesrådmannen syta for å gjennomføre desse tiltaka: 1. Utarbeide eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene blir følgt, og sikre at det blir etablert eit system for avvik som fungerer. 2. Sikre at det blir utforma eit system for gjennomføring av verksemdsbaserte vurderingar som er felles for alle skulane. 3. Sikre at alle elevar, deriblant elevar med svake læreføresetnader og elevar med sterke læreføresetnader, får ei opplæring som er tilpassa deira evner og føresetnader. 4. Gjennomgå og presisere kva som ligg i omgrepa tilpassa opplæring og spesialundervisning, og sørgje for at det er kjent for lærarar ved skulane kva det inneber å ha rett på spesialundervisning.

5 5. Sikre at berre rektorar gjer vedtak om spesialundervisning, og at alle rektorar veit kva det inneber å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning. 6. Sikre at kapittel 5 i opplæringslova, om spesialundervisning, blir følgt. 7. Sikre at ressursar til spesialundervisning blir fastsett på grunnlag av den einskilde elev sine behov og rettar, ikkje på grunnlag av økonomi og budsjettomsyn. 8. Hordaland fylkeskommune og dei einskilde skulane bør ha fokus på korleis spesialundervisning ved skulane kan gjennomførast, slik at ein i størst mogleg grad unngår stigmatisering av elevar som får spesialundervisning. 9. Utarbeida retningsliner/kriterium for vurderingar av pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg gruppestorleik. 10. Hordaland fylkeskommune og dei einskilde skulane må sørgje for at alle lærarar fører fråvær i sine timar. Vidare bør Hordaland fylkeskommune sikre at lærarar ved dei vidaregåande skulane har ei sams oppfatning av kva som skal reknast som ugyldig fråvær. 11. Ha ein dialog med rektorane ved dei vidaregåande skulane kring den økonomiske situasjonen ved skulane, deriblant konsekvensar av ny budsjettmodell, og om den økonomiske situasjonen gjer at elevane sin rett til tilpassa opplæring ikkje blir oppfylt. 12. Vedtaket vert sendt opplærings- og helseutvalet for vidare oppfølgjing. 44/08 Tertialrapport pr. 31. august 2008 rekneskapsprognose 1. Fylkestinget tek rekneskapsprognosen til orientering. 2. Fylkestinget vil be om at det årleg vert lagt fram sak om drifts- og vedlikehaldsstandarden på fylkesvegane. Saka skal mellom anna innehalde dei økonomiske konsekvensane av standardval og særleg konsekvensane av dei endringane som er tenkt gjennomførde i samband med utlysing av nye funksjonskontraktar. 49/08 Revisjon av museumsplan for Hordaland 1. Fylkestinget vedtek oppstart av ny fylkesdelplan for museum Opplegg for rullering av fylkesdelplan for museum vert som skissert i saka. 3. Fylkesdelplan for museum gjeld til ny plan er vedteken. 4. Saksordførar for rullering av fylkesdelplan for museum skal oppnemnast av fylkestinget Kultur- og ressursutvalet sitt forslag til saksordførar er Berit W. Eldøy.

6 5. Fylkesdelplan for museum vert finansiert gjennom fylkesplanprogrammet. 50/08 Lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd - Behandlingsmåte og prosedyrar i fylkeskommunen 1. Fylkesrådmannen har ansvar for å organisere fylkeskommunens arbeid etter Lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd. Alle saker som kjem inn under meldeplikta skal meldast til fylkesordføraren. 2. Eventuelle budsjettmessige konsekvensar må vurderast nærare når ein har fått meir erfaring med fylkeskommunens oppgåver etter lova. 3. Fylkestinget delegerer slike fullmakter etter Lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd (omstillingslova) av nr. 84, med forskrifter: 3 Fylkesrådmannen har fullmakt til å ta i mot melding om nedlegging og be om meir informasjon. 5, 1. og 2. ledd Fylkesrådmannen har fullmakt til å kalla inn til møte og kartleggja og vurdera tiltak for vidare arbeid eller andre alternativ til å leggja ned bedrifta. 6 Fylkesrådmannen har fullmakt til å gjera unntak frå råderettsbanda. 7 Fylkesrådmannen kan påleggja den ansvarlege tvangsmulkt og setja frist for betaling. Fylkesutvalet har fullmakt til å redusera eller gje opp tvangsmulkta. 8 Fylkesrådmannen kan påleggja den ansvarlege lovbrotsgebyr. Fylkesutvalet har fullmakt til å redusera eller gje opp kravet om lovbrotsgebyr. Forskrift om tvangsmulkt og lovbrotsgebyr etter omstillingslova av nr. 713: 5, siste ledd Den fylkeskommunale klagenemnda er klageorgan. 6 Den fylkeskommunale klagenemnda er klageorgan.

7 4. Fylkesutvalet får framlagt årleg rapport om saksomfanget, handsaminga og resultatet av arbeidet. 51/08 Støttesenter mot Incest og seksuelle overgrep i Hordaland - spørsmål om fylkeskommunal representasjon i styret (Vedteke mot 8 (SV, RV, 2 Sp) røyster.) Fylkestinget ønskjer ikkje no å vera representert i styret for Støttesenter mot Incest i Hordaland. 52/08 Fylkesplan for Hordaland Lengjing av gjeldande plan Fylkestinget vedtek at fylkesplanen for Hordaland vert lengja inntil vidare, og minst ut Fylkestinget ber om at klima,- folkehelseperspektivet og transport og areal vert tema ved rullering av planen 53/08 Fylkesdelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Aktiv kvar dag Fylkestinget vedtar Fylkesdelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Aktiv kvar dag med mål, strategiar og tiltak. 55/08 Godtgjersle til folkevalde justering av satsane Fylkestinget godkjenner at godtgjerslene for politisk arbeid vert auka med 7,04 % pr. 1. mai 2008 og at utrekningsgrunnlaget for politiske verv vert fastsett til kr (Vedteke mot 20 røyster (Ap, SV, RV).) SV og RV røysta for sitt eige forslag om at godtgjersla til folkevalde ikkje skal aukast i Forslaget fekk seks røyster (SV og RV) og fall. Arbeidarpartiet fremja forslag om at godtgjersla skulle aukast med 6,34 % (gjennomsnittleg årslønsvekst i KS-området) og at utrekningsgrunnlaget for politiske verv vert fastsett til kr Forslaget fekk 14 røyster (Ap) og fall.

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory November 2013 Samandrag Deloitte har kartlagt og vurdert økonomistyringa i Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009:

Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009: Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 9. desember 2009 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer