BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: /64 Saksbeh.: ANWE Emnekode: ESARK-5120 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: Fagnotat anbefaling i sak: klage på saksgebyr - Kjøkkelvikveien Hva saken gjelder Saken gjelder klage mottatt og utfyllende klage mottatt 24. april. 2013, på utstedt gebyr kr ,-, den med hjemmel i gebyrregulativet vedtatt Gebyret er ilagt på bakgrunn av innsendt Planforslag for Kjøkkelvikveien 146. Vedtaket om gebyr ble påklaget av Advokatfirmaet Harris på vegne av Kjøkkelvikveien 146 AS. Hovedformålet med planforslaget er areal for utvidelse og forskyving av plasseringen av den eksisterende småbåthavnen i Kjøkkelvik. Hovedproblemstillingen gjelder klage på gebyrilegging da forslagstiller mener at kommunen skal ha krevd betaling to ganger for samme planforslag. Det henføres videre at tidsfristen på 12 ukers behandling av planforslaget som første gang ble fremmet er oversittet. I tillegg er det påstand om at kommunen har gitt muntlig tilsagn om gebyrfritak. Saken er blitt vurdert på nytt basert på innkomne klager og øvrige opplysninger, uten at det er funnet grunnlag for å ta klagen til følge. 2. Forslag til vedtak: Gebyrvedtak datert stadfestes. Klagen tas ikke til følge. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Petter Wiberg byggesakssjef Liv-Wigdis Smith Seksjonsleder Stab

2 3. Klage: I klagen mottatt anføres det: Samt klage vedrørende tidsfrister, Og til slutt påstand om muntlig tilsagn om gebyrfritak: 4. Merknader/vurderinger: Merknader til punkt 3.1 «Det foreligger ikke hjemmel for å kreve gebyr for to planbehandlinger». Det fremgår ikke av opplysninger i sakssystemet at det er gitt krav om betaling for det første planforslaget mottatt Dette fremkommer heller ikke i Etatens økonomisystem. Det er ikke nevnt i klagesaken at faktura inneholder direkte feil mht. grunnlaget for beregning av gebyret, og vi kan heller ikke se at det er feil i anvendelsen av gebyrregulativet. Vi oppfatter klagen dithen at Advokat Harris mener at det i faktura fremkom betaling for begge planforslagene, men dette samsvarer ikke med gebyrvedtaket datert Gebyrvedtaket inneholder henvisning til hvilket forslag gebyret er basert på, dvs. planmateriale som ble mottatt kommunen Se for øvrig vedlegg 7, Gebyrvedtak. Planforslaget mottatt ble drøftet med byrådsavdelingen, hvor det ble besluttet å holde et møte med forslagstiller med tanke på vesentlig omarbeiding av planforslaget. Fagavdelingen kunne ikke støtte forslaget da blant annet båthavn var mer enn doblet i forhold til eksisterende båthavn og gjeldende KPA. Friarealet/badeområdet var heller ikke korrekt i forhold til gjeldende KPA. Ettersom det ikke ble gitt skriftlig vedtak om avvisning, var det heller ikke anledning iht. gebyrregulativet for 2010, vedtatt å ta gebyr. Det første planforslaget er det derfor ikke beregnet gebyr for. 2

3 I klagen anføres det videre at forslaget ikke ble oppfattet å være avvist, men at forslaget måtte foreta enkelte justeringer. I klagen er det tatt utgangspunkt i Fagnotatet datert : (utklipp fra Klage datert ) Her slutter kommunen seg til planforslaget som ble mottatt kommunen og som kommunen har oppfattet som et helt nytt forslag. Dette må ikke forveksles med det første planforslaget mottatt kommunen , og hvor kommunen ikke kunne anbefale forslaget slik det fremsto, og hvor det ble enighet med forslagstiller om at det skulle sendes inn et nytt planforslag. Dersom kommunen tar utgangspunkt i at det allerede må anses at det er beregnet gebyr for det første planforslaget, men at dette er ettergitt grunnet for lang saksbehandlingstid, så vil det likevel være anledning med henvisning til gebyrregulativet (gjeldende for år 2012) til å kreve nytt gebyr dersom det fremlegges et revidert planforslag (70% av hovedgebyret). Kommunen har imidlertid oppfattet sist innsendt planforslag som et helt nytt planforslag, men som baserer seg på dokumenter i samme sak. Gebyrfastsettelsen som det er klaget på er gitt med utgangspunkt i Fagetatens beslutning om offentlig ettersyn datert , basert på det planforslaget som hadde betydelige endringer i forhold til første planforslag. Faktura pålydende kr ,- gjelder kun det planområdet og BRA som gjengis i gebyrvedtaket og som gjenspeiler seg på Fagnotatet datert Det er ikke dobbeltfakturert for planforslag mottatt og nytt planforslag mottatt Merknader til punkt 3.2. «Saksbehandlingsfristen er oversittet» Forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private planforslag etter 12-11i plan- og bygningsloven. Det legges til grunn at klagen må behandles utfra forskrift om tidsfrister som gjelder for private planforslag etter plan- og bygningsloven. «Kommunen kan presisere krav til framstilling og innhold. Kravene skal framgå av en nærmere spesifikasjon fra kommunen for utarbeiding og behandling av reguleringsplaner. Slike krav skal forslagsstiller gjøres kjent med når kommunen underrettes om at det er aktuelt å sette i gang reguleringsplanarbeid for et område. Dersom kommunen finner at det innsendte materialet ikke tilfredsstiller kravene, stopper fristen å løpe fra det tidspunkt kommunen i melding til forslagsstiller påviser de mangler materialet har. Fristen fortsetter å løpe når det materiale kommunen krever har kommet inn.» Tidspunktet hvor fristen begynner å løpe følger av 1 i "Forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private planforslag etter i plan- og bygningsloven" hvor det står at "Frist begynner å løpe når forslag har kommet inn.". Dette tilsier at 12 ukers fristen for behandling av reguleringsforslaget i det først planforslaget i utgangspunktet begynte å løpe den Planforslaget mottatt er vi enig om er oversittet mht. frist, ettersom det ikke er sendt ut melding om mangler i forslaget, og hvor 3

4 saksbehandlingstiden ikke er stoppet. Kommunen har ikke slik det fremkommer i sakens dokumenter, hatt nødvendig kontakt med forslagstiller og dens plankonsulent. Kommunen har heller ikke brukt sin rett til å utvide fristen på bakgrunn av bl.a. særlig kompliserte planforslag. Det ble imidlertid ikke sendt ut gebyr for dette planarbeidet, da forslaget manglet skriftlig vedtak om avvisning. Forslagstiller fikk anledning til å sende inn nytt planforslag etter anbefaling fra kommunen, og forslagstiller sendte inn nytt vesentlig endret forslag som bygger på de opprinnelige dokumentene. Saksbehandler oppfattet planforslaget som ble mottatt kommunen som et helt nytt planforslag. Utdrag fra Fagnotat av side 7.: Planforslaget og mottatt materiale ble etter dette gjennomgått på nytt og det ble fattet vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn den Dette planforslaget er ikke oversittet de lovpålagte frister og vi mener derfor at vi kan ta gebyr for planforslaget. Merknader til punkt, 3.3 «Muntlig tilsagn om gebyrfritak» Når det gjelder påstand om muntlig tilsagn om fritak for gebyr, så kan vi referere til seksjonsleder Ulf Sæterdals svar til adv. Harris, se vedlegg 2 dok. 59, E-post datert 26. mars Sæterdal henviser til det første planforslaget som ble innsendt og hvor det ikke er sendt ut gebyr. Seksjonsleder Ulf Sæterdal har for øvrig ikke fullmakt til å gi fritak for gebyr, men på generelt grunnlag vil et planforslag som er oversittet lovpålagte tidsfrister bli redusert eller helt fritatt, avhengig av hvor mange uker saksbehandlingstiden er oversittet. Oppsummering og konklusjon I klageomgangen er vurderingen, i tråd med drøftelsene over, at 12 ukers fristen for saksbehandlingen til planforslaget mottatt , er oversittet i henhold til tidsfrister og sanksjoner ved overskridelse av fristene. Det andre planforslaget som ble mottatt er overholdt de lovpålagte tidsfrister. Dette planforslaget var vesentlig endret i forhold til første innsendelse av planforslag for Marina Kjøkkelvik. Kommunen må kunne hevde at planforslaget mottatt er å anse som et nytt planforslag og ikke kun et revidert forslag. Det er kun sendt ut gebyr for ett planforslag og da for planforslaget mottatt , og ikke to forslag slik det hevdes i klagen. Det er ikke gitt fritak om gebyr for siste planforslag og etter vårt syn må vi etter dette kunne hevde at vi kan kreve gebyr for planbehandlingen. På bakgrunn av ovenstående anbefales klagen ikke tatt til følge. 4

5 Trykte vedlegg: 1. (62) Klage datert (59) E-Postmelding Svar på spørsmål vedr. klage på saksgebyr 3. (48) Foreløpig svar etter forvaltningslovens 11A 4. (47) E-Postmelding Merknader og spørsmål vedrørende saksgebyr 5. (45) E-Postmelding Klage på mottatt faktura 6. (44) Gebyrvedtak detaljregulering Kjøkkelvikveien 146 5

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Startpakke reguleringsplan presentasjon og erfaringer. Bergen kommune Finn Wetteland 17.Mars 2010

Startpakke reguleringsplan presentasjon og erfaringer. Bergen kommune Finn Wetteland 17.Mars 2010 Startpakke reguleringsplan presentasjon og erfaringer Bergen kommune Finn Wetteland 17.Mars 2010 oversikt Ca 60 oppstartmøter årlig Ca 40 nye private planforslag årlig En rekke forespørsler om planarbeid

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD Nore Sunde Utviklingsselskap AS Welhavens vei 4 4319 SANDNES Stavanger kommune v/ Kommunalstyret for byutvikling Postboks 8001 4068 STAVANGER Sendt på e-post til: britt.beege@stavanger.kommune.no Deres

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 23. august 2010 i sak 2010/208

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 23. august 2010 i sak 2010/208 Klager: Shj. Salomonsen AS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennornforte en åpen anbudskonkurranse vedrørende utvendig rehabilitering av Reine kirke. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse på tilbygg/ombygging av Knarvik videregående skole. Konkurransen, som senere ble omgjort til en konkurranse med forhandling

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

-vrwfi/«zrvveeaw.bare

-vrwfi/«zrvveeaw.bare Fylkesmanneni NORDLAND -vrwfi/«zrvveeaw.bare kommune 1,/n,yvt) L _ 1 //H fsaksb.@\:ellonica Sjaaeng,7 ~.,5, -.+ -'.= j»,f j. y e-post: mnovsj y esmannen.no :)jhljssa I:JDNEss ØEN L' ' T 7 53152 5 J Varef:2014/3039

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk tre kontrakter om utførelse av elektriker-, tømrer- og rørleggerarbeid i forbindelse med ombygging av Sveio Skole Vigdartun, uten å kunngjøre

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/61 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2003/61 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Børsklagenemnden fattet 16. april 2013 vedtak med slik konklusjon:

Børsklagenemnden fattet 16. april 2013 vedtak med slik konklusjon: BØRSKLAGENEMNDEN - SAK 2/2013 Avgjørelse av 26. juni 2013 i sak om krav om dekning av saksomkostninger fremsatt av Intex Resources ASA etter Børsklagenemndens vedtak av 16. april 2013 om opphevelse av

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73 KLAGESAK NR 3661 Ingress: Kl nr 3661. Klagenemndas avgjørelse av 18. desember 1997 Etterberegnet utgående merverdiavgift for utlån av erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere. Etterberegningen

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

PFU-SAK NR. 225/14. Kontrollkomiteen i Norges Korforbund v/harold Jenssen ADRESSE:

PFU-SAK NR. 225/14. Kontrollkomiteen i Norges Korforbund v/harold Jenssen ADRESSE: PFU-SAK NR. 225/14 KLAGER: Kontrollkomiteen i Norges Korforbund v/harold Jenssen ADRESSE: Liaveien 330, 9357 Tennevoll TELEFON/TELEFAX: PUBLIKASJON: Ballade.no PUBLISERINGSDATO: 20.01.2014 STOFFOMRÅDE:

Detaljer

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune.

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. Byrådssak 91/15 Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. ANLS ESARK-6241-201218362-21 Hva saken gjelder: Saken gjelder forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt

Detaljer

(2) Etter kunngjøringens punkt IV.2 var tildelingskriteriet laveste pris. (3) Det fremgikk av konkurransegrunnlagets punkt 2.

(2) Etter kunngjøringens punkt IV.2 var tildelingskriteriet laveste pris. (3) Det fremgikk av konkurransegrunnlagets punkt 2. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse vedrørende generalentreprise om utvendig renovering av trygdeboliger. Klagenemnda kom til at Hemne kommune hadde utvist

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

1. Begjæringen tas ikke til følge 2. Owe Grauphaugen tilpliktes å betale sakens omkostninger.

1. Begjæringen tas ikke til følge 2. Owe Grauphaugen tilpliktes å betale sakens omkostninger. TOBYF-2011-99682 INSTANS: Oslo byfogdembete - Kjennelse. DATO: 2011-07-01 KUN DOKNR/PUBLISERT: TOBYF-2011-99682 STIKKORD: Avtaleloven 32, forskrift om offentlige anskaffelser 11-10, 12- Midlertidig forføyning.

Detaljer

Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet.

Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet. NOTAT Saksnr.: 10/1415 Lovanvendelse: Dato: OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet. X har tatt kontakt med Y for å

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling etter forskriften del I om anskaffelse av konsulenttjeneste i forbindelse med åpningsfesten for Bybanen i

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer