SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)"

Transkript

1 SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. ( )

2 Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter ditt barn i fokus, og våre grunnverdier er: Alle er like mye verd, barn, foreldre og ansatte. Alle følelser blir respektert, ingen følelser er feil. Vi voksne tar ansvaret, og tillater barna og være barn. Vi har primært fokus på prosessen ikke det ferdige resultatet.

3 Litt om barnehagen: Snehvit barnehage er en aksje eid barnehage som eies av ulike bedrifter her i Alta. Barnehagen ble bygget i 1992, men har vært gjennom store endringer siden den gang. Vi ønsker å ha mer fleksible løsninger, med tanke på bruk av både arealer og voksenressurser. I stedet for å ha identiske avdelinger, har vi utstyrt rommene for forskjellige aktiviteter. Personalet har også mulighet til å fordele arbeidet mellom seg, slik at den enkelte får holde på med de tingene som interesserer mest. Vi har to baser: Lillebasen med barn fra 0-3 år, og Storbasen med barn fra 3-6 år. Begge baser har et fast område hver, med garderobe og lekearealer. Barnehagen ellers har ulike leke/aktivitetsrom som barna kan benytte seg av. Vi har bl.a. klatrerom, dramarom og konstruksjonsrom. Lillebasen er plassert på ene siden av barnehagen, slik at de har mulighet til å trekke seg tilbake til det kjente og nære. Barna får utforske rundt på aktivitetsrommene når de er modne og klare til det. Vi er opptatt et sunt og variert kosthold, og serverer både frokost, lunsj og fruktmåltid. Måltidene serveres på bufféen, der barna får ordne selv det de ønsker, og når de ønsker det (innenfor noen rammer).

4 Frokost blir servert frem til halv 9, og bufféen er åpen mellom halv 11 og halv ett. Ca har vi et måltid som består av knekkebrød frukt og grønnsaker. Også i forhold til måltidene tenker vi modning og progresjon. 1-åringene spiser gjerne på basen for å få ro under måltidet, i begynnelsen får de valget mellom ulike ferdigsmurte brød, mens de etter hvert begynner å øve seg på å smøre selv. På uteområdet har vi et lysthus. Her fyrer vi opp og nyter ofte lunsjen ute. Flinke medhjelpere

5 Mål og samfunnsmandat: De generelle målene er formulert i 1 i lov om barnehage. Disse overordnede målene angir hva som er barnehagens totale oppgave og danner grunnlag for det videre arbeidet. 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 828). Virksomhetsplanen er utarbeidet for å være et faglig arbeidsredskap og utgangspunkt for faglig utvikling i barnehagen. Samtidig er det også grunnlag for kommunens tilsyn. Det er også info om det pedagogiske arbeidet til foreldre, eier, politikere, kommune og samarbeidspartnere. Barnehagen styres ut fra følgende dokument: Lov om barnehager Rammeplan Forskrift om miljørettet helsevern Virksomhetsplan

6 Mål: Skape et varmt og inkluderende sosialt miljø hvor barn skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv. Barna skal lære å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse. Sosialt samspill Sosialt samspill utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser sammen med barn og voksne. Alle barn må få varierte samspills erfaringer. Barnehagen er en viktig arena i forhold til sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Et samspill handler blant annet om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Barna skal bli utfordret til å mestre balansen mellom selvhevdelse, og å kunne se andres behov. Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing. Hos oss betyr dette: Personalet i barnehagen er rollemodeller, og skal gjennom egen væremåte være med å bidra til barns læring av sosiale ferdigheter. Være aktive og tydelige. Anerkjennende og støttende. Hjelpe barn til å utvikle trygghet og stolthet over egen tilhørighet, og respekt for andres kulturelle verdier og ytringer. Bevisstgjøre barna på å ta vare på seg selv og det fysiske miljøet rundt. Hvert barnehageår starter med tema vennskap, og vi har fokus på å danne gode relasjoner både blant barn og voksne.

7 Mål for omsorg, lek og læring: Barna skal utvikle seg og lære gjennom lek Barna skal lære gjennom ulike situasjoner i barnehagen Barna skal utvikle gode vennskap, og empati for hverandre. Ta vare på lek - skapt av barn Alle barn skal finne sin plass i leken, og i gruppen Voksne skal være aktive støttespillere, ha tid til å lytte,være tilstede og undre seg sammen med barna. Rammeplanen sier: Barn har rett til omsorg og nærhet. For barnehagen er det en primæroppgave å gi omsorg og nærhet og sørge for at barna ut fra alder og individuelle forutsetninger blir møtt med lydhørhet, innlevelse og vilje til samspill. Barnehagen skal gi rom for barns utøvelse av empati og omsorg i hverdagen. Barn kan uttrykke seg på mange måter i lek, og leken har en selvskreven og viktig plass i barnehagen. Barnehagen skal bidra til den gode barndommen ved å gi alle barn muligheter for lek. Leken har betydning for barns trivsel og som en grunnleggende livs- og læringsform. I barnehagen skal barna få oppleve lek både som egenverdi og som grunnlag for læring og allsidig utvikling. Læring skal foregå i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet og være nært sammenvevd med omsorg, lek og danning. De fleste barn har barnehageerfaring før de begynner på skolen. Det er derfor viktig å sørge for helhet og sammenheng i omsorgs- og læringstilbudet Hva er så danning? Gjennom gode dannelsesprosesser settes barn i stand til å håndtere livet, ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen. De lærer å se seg selv som et verdifullt medlem, av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, oppdragelse og sosialisering, samtidig rommer danning alt dette.

8 I Snehvit barnehage har leken en sentral plass i barnehagens hverdag. Vi mener leken er viktig fordi den er indremotivert, og har en egenverdi i seg selv. Barn har den største kompetansen innen lek, og når de kommer sammen danner derfor dette grunnlaget for vennskapet og felles erfaringer. I lek med andre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Det er ikke alle barn som mestrer ulike lekestrategier. Utforming av det fysiske rommet har vært viktig for oss å tenke på når vi har ordnet rommene og basene, dette for å skape gode lekearenaer. Vi ønsker at personalet skal delta aktivt i barnas lek, og være en støtte der det trengs. Andre metoder vi bruker for å hjelpe barna i lek er voksenstøtte, skjerming av lek og faste lekegrupper. De voksne har en lyttende holdning til barna. Tid til å undre sammen, og kunne gi støtte og omsorg når det er behov.

9 Mål for barns medvirkning: Barna skal bli trygge på å uttrykke sine tanker og meninger Barna skal få oppleve innflytelse Rammeplanen sier: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet jf. Barnehageloven. Medvirkning vil være avhengig av barns alder og modning, og omfatter all kommunikasjon fra kroppsholdning til verbalt språk. Barn må oppmuntres aktivt til å uttrykke sine tanker og meninger, og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet - samt mellom personalet og foreldrene. Hos oss betyr dette: Det må legges til rette for en utviklende, inkluderende og allsidig lek gjennom barnehagedagen De voksne må engasjere seg i å lytte, observere og være tilstede, slik at de er en støtte for barna i deres lek. Barna skal få gode og varierte leke opplevelser De voksne skal legge til rette for utforskning

10 Fra Rammeplanen: Foreldrene har ansvar for barns oppdragelse og danning. Barnehagen representerer et kompletterende miljø til hjemmet. Barnehagen må vise respekt for ulike familieformer. To begreper i (barnehage)loven, forståelse og samarbeid dekker ulike sider ved kontakten mellom barnehagen og foreldrene. Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles Hva er målet med foreldresamarbeidet, hvordan ønsker vi å være? Vi ønsker at foreldrene drar fra barnehagen med en følelse av at barnet blir tatt vare på, og får gode opplevelser. Vi ønsker at foreldrene skal være trygge på at barna har det bra. Vi er lydhør og ydmyk i forhold til foreldrenes forventninger og ønsker. Alt går ikke an, men alt skal vurderes, og begrunnes. Personalet gir foreldrene kontinuerlig informasjon om barnets dag i barnehagen. Vi tar oss god tid når vi tar imot foreldre og barn på morgenen, og skaper rom for prat uten barneører til stede. Beskjeder noteres i Mykid. Flere av personalet er sertifiserte som foreldreveiledere, og kan bistå både med gode råd og erfaringer. Foruten den daglige kontakten, gjennomføres det kontaktsamtaler 2 ganger pr år, og foreldremøter. Det arrangeres også temamøter ved behov. Ellers inviterer vi til ulike sosiale sammenkomster gjennom året.

11 : For oss er det viktig å tidlig skape gode holdninger i forhold til å ferdes i trafikken. Vi har ulike tema gjennom hele året der vi er innom trafikksikkerhet. Vi har også beltedyret Tarkus som har ulike rollespill med barna. Ulike tema vi er innom er: - Hva er viktig når vi går i trafikken? - Hvordan er vi på tur? - Bruk av refleks/ refleksvest. - Bruk av bilbelte i bil og buss - Og mye mer Vi oppfordrer også foreldre til å være bevisste i forhold til sikring av barn i bil, og hvordan man kan være gode forbilder og opptre trafikksikkert.

12 Her kommer vi med en kort presentasjon av fagområdene, og hvordan vi jobber med disse. I tillegg har vi progresjonsplaner til hvert fagområde. Mer info om disse kan dere få ved å kontakte oss. Språk, tekst og kommunikasjon Barnehagen skal stimulere barna til å bruke språket aktivt. Vi vil jobbe med språkstimulerende aktiviteter, kommunikasjon og konfliktløsning. Gi barna erfaringer og opplevelser som kan være med på å øke barnas begrepsforståelse. I barnehagen vil vi snakke om opplevelser, tanker og følelser. Vi vil også jobbe med litteratur fra Norge og andre land. Mål: Lære barn å bruke språket for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer. Lære barna å løse konflikter og skape gode relasjoner. Bli kjent med bøker, sanger, rim og regler. Hos oss betyr dette: Vi vil bidra til gode samtaler i lek, aktiviteter og måltider. Vi vil lese bøker, synge, og synliggjøre skriftspråk, tekst og bilder. Hvert barn får sin egen mappe med innhold som dokumenterer tiden i barnehagen. Vi har språkgrupper og individuell tilpasning for de barna som har behov for dette. vi utforsker og lærer om andre språk i naturlige sammenhenger.

13 Kropp, bevegelse og helse: Barnet skal tilegne seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper og gode helsevaner. Barnet lærer seg selv og verden å kjenne gjennom kroppslig aktivitet,og får erfaringer gjennom sanseinntrykk og bevegelse. Mål: o Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppsbeherskelse og mestringsglede. o Få gode erfaringer og opplevelser gjennom å være ute på tur, bruk av gymsal, og ute- og inne lek. Hos oss betyr dette: o Vi vil bidra til at barna får gode erfaringer med allsidige og varierte bevegelser. Barna får videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk gjennom frie og organiserte aktiviteter. Barna får erfaringer med ulikt materiell når de er fysisk aktive (ball, rokkering, osv). o Vi går på tur i barnehagens nærmiljø. Vi utforsker naturen og ser hvordan den forandrer seg gjennom de ulike årstidene. Barna lærer forståelse og respekt for egen og andres kropp. Vi fokuserer på et sunt og godt kosthold. Kunst, kultur og kreativitet Barna får oppleve kunst og kultur, og får mulighet til å uttrykke seg estetisk. De deltar i felles kulturelle opplevelser som bidrar til samhørighet, og som kan hjelpe barna til å skape sin egen kultur. Mål: Barna skal utvikle fantasi, kreativ tenkning og oppleve skaperglede. Gi barna mulighet til å uttrykke seg gjennom kunst, musikk og drama. Hos oss betyr dette: Vi vil bidra til at barna lærer å lytte, iaktta og uttrykke seg. Barnehagen har tilgang på bøker og formingsmateriale der barna kan eksperimentere med ulike teknikker. Vi ønsker å gi barna store og små opplevelser.

14 Natur, miljø og teknikk Barna skal bli kjent med og få forståelse for planter, dyr, landskap, årstider og vær. Vi vil legge til rette for gode naturopplevelser og få forståelse for samspill mellom menneskene og naturen. Mål: Oppleve naturen og undring over naturens mangfold. Erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. Hos oss betyr dette: Vi vil bidra til at barna opplever gleden ved å være i naturen. Vi lærer om dyr, fugler, innsekter og planter. Barna vil oppdage mangfoldet og lære å iaktta og undre seg. Vi vil eksperimentere, systematisere, og få erfaringer gjennom bruk av teknikk i lek. Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og menneskenes verdier og holdninger på. Kristen tro og tradisjon har sammen med humanistiske verdier preget norsk og europeisk kultur. Norge er i dag et flerkulturelt samfunn. Barnehagene skal respektere og reflektere mangfoldet, og samtidig formidle verdier og tradisjoner. Mål: o Barna skal få kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i de ulike livssyn som er representert i barnegruppen. o Å utvikle toleranse, interesse og respekt for hverandre. Hos oss betyr dette: Vi vil gi barna anledning til å kunne undre seg, tenke og samtale om de grunnleggende spørsmål i livet. Vi skal vise respekt for hverandre og hverandres bakgrunn uansett kulturell, religiøs og livssynsmessig tilhørighet. Barna skal få innsikt i de kristne grunnverdiene og kjennskap til de kristne høytider og tradisjoner. Barna skal få kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen.

15 Nærmiljø og samfunn Barnas medvirkning i barnehagen vil være den første erfaringen med deltagelse i et demokratisk samfunn. Vi skal bidra til at barna møter verden utenfor hjemmet med tillit og nysgjerrighet. Vi skal gi erfaringer i lokalmiljøet. Mål: o Bli kjent med barnehagens nærmiljø. o Alle barn skal oppleve å være en del av barnehagens fellesskap. Hos oss betyr dette: Barna skal få erfaringer og kjennskap til samfunnet rundt seg. Vi vil bidra til at barna opplever å være en del av et fellesskap. Barna skal bli hørt og tatt på alvor, og selv lære å lytte til hverandre. De skal få opplevelsen av at alle er viktige brikker i det store samspillet. Gjennom oppgaver vil barna få bekreftet at jeg kan og blir sett. Antall, rom og form Barna er tidlig opptatt av tall og telling, rom og form. Personalet skal legge til rette og stimulere utviklingen av barnas matematiske kompetanse. Mål: o Barna skal få mulighet til å utforske og leke med mengder og former. o Barna skal oppleve antall, rom og form gjennom hverdagssituasjoner i barnehagen. Hos oss betyr dette: Vi vil bidra til at barna opplever glede ved å utforske tall og former. Gjennom hverdagslige og tilrettelagte aktiviteter får barna praktiske opplevelser og erfaringer. Vi vil undre oss sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelse, antall, og på den måten stimulere til logisk tenkning. Personalet bruker grunnleggende matematiske begreper når de snakker med barna om antall, rom og form. Vi vil tilby materiell som stimulerer til begynnende matematikk-forståelse slik som klosser, ulike typer spill og tellemateriell som gir barna erfaringer med klassifisering og sortering.

16 De syv fagområdene i rammeplanen, er i stor grad de samme områder som barn senere vil møte igjen som fag i skolen. Gode opplevelser, erfaringer og læring innenfor disse områdene i barnehagen vil kunne gi barn et positivt forhold til fagene og motivasjon til å lære mer. Dette er viktig for å sikre kontinuitet og sammenheng i utdanningssystemet. Skolen på sin side kan bidra til kontinuiteten ved å orientere seg om hvordan de ulike temaene behandles i rammeplanen og hvilke erfaringer barna faktisk har med seg når de kommer til skolen. Rammeplan for barnehagen sier at det må legges til rette for at barn: Kan ta avskjed med barnehagen på en god måte. Kan glede seg til å begynne på skolen. Barna skal oppleve at det er sammenheng mellom barnehage og skole. Bokstavhus

17 Både barnehagen og skolen skal beholde sin egenart. Barnehagen skal ikke bli skole. Barnehagen preges av lek og læring i det daglige sammen med trygge omsorgspersoner og venner. Barnehagens egenart har en verdi i seg selv, ikke bare som et skoleforberedende tiltak. Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, lek og læring. Barn vil møte både likhetstrekk og ulikheter mellom institusjonene, og både barnehagen og skolen har et ansvar for at barn kan møte disse ulikhetene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. I Snehvit barnehage får barna være med på Bokstavhus (førskolegruppe). Vi besøker skole og SFO som barnet skal begynne på, og vi har forberedende temaopplegg. Mål: Overgangen fra liten til stor avdeling skal være trygg for barn og foreldre. Hos oss betyr det: Den siste tiden på Lillebasen besøker vi regelmessig storbasen, slik at de blir kjent med personalet og barna der. Ofte treffer de igjen barn de har gått sammen med tidligere. I Sommerbarnehagen slås basene sammen og etter dette blir barna værende på den nye basen. På denne måten får barna en gradvis tilnærming til barn, voksne og omgivelser på storavdeling.

18 Praktiske tiltak for å kvalitet sikre overgangen mellom barnehage- skole. Faglig samarbeidsmøte mellom pedagogiske ledere i barnehagen, og lærere på 1. trinn Foreldre inviteres til informasjonsmøte på skolen Besøksdag på skolen (litt ulik praksis på de forskjellige skolene) Avsluttende foreldresamtale med utfylling av overføringsskjema. Skjema sendes til skolen. I overgangen fra liten til stor base, er det en pedagog fra Storbasen med på vårsamtalen.

19 Dokumentasjon skal danne et grunnlag for utvikling av barnehagen. På denne måten kan foreldre, lokalmiljø og kommunen få informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Dokumentasjonen er todelt: 1. Lov/kommunalt bestemte dokumentasjoner og vurderinger. Disse skal barnehagen utføre til faste tider. 2. Hverdagsdokumentasjonen: Her tar vi utgangspunkt i barnas perspektiv, i deres opplevelse og deres undring. Denne dokumentasjonen blir synliggjort på bl.a. oppslagstavler, hjemmeside og i barnas permer. Barnegruppen og det enkelte barns trivsel og utvikling skal fortløpende observeres og evalueres. Vi må til enhver tid se på samspillet mellom barna, mellom voksne og barn og voksne i mellom. Barnehagens arbeid skal beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier/mål i planer og lover vi arbeider ut fra. Ulike typer dokumentasjon Hvordan Tidspunkt Virksomhetsplan revideres April-juni TRAS Alle med Sirkel fylles ut i.f.t. utvikling Sirkel fylles ut i.f.t. utvikling Ved 2, 4 og 5 års alder. 1 år Hverdagsdokumentasjon Dokumentasjonsvegg Barnas permer MyKid Arkiv i.f.t. samtaler Daglig/ ukentlig

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Virksomhetsplan kalender

Virksomhetsplan kalender Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage www.storetunegaard.no 2015 2016 Velkommen til Store Tune Gård barnehage! Hjertelig velkommen til nytt barnehageår her på

Detaljer