Prisnivået på legemidler i Norge i forhold til andre land i Europa. Rapport utarbeidet av LMI våren 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prisnivået på legemidler i Norge i forhold til andre land i Europa. Rapport utarbeidet av LMI våren 2006"

Transkript

1 LEGEMIDDELINDUSTRIFORENINGEN Prisnivået på legemidler i Norge i forhold til andre land i Europa Rapport utarbeidet av LMI våren 2006

2 Innhold Kapittel 1 Bakgrunn side 3 Kapittel 2 Metode side 4 Kapittel 3 Resultater side 6 Kapittel 4 Andre prisundersøkelser side 10 Kapittel 5 Konklusjon side 11 VEDLEGG 1 Legemidler/pakninger med i undersøkelsen side 12 VEDLEGG 2 Deltagende legemiddelfirmaer side 19 VEDLEGG 3 Antall prisobservasjoner i de enkelte landene side 20 VEDLEGG 4 Kjøpekraftspariteter side 21 Side

3 Kapittel 1 Bakgrunn Legemiddelindustriforeningen mener at det er et behov for å ha god offentlig og faktabasert kunnskap om hvordan prisnivået på legemidler i Norge er i forhold til andre land. Med utgangspunkt i dette besluttet medlemmene av LMIs helseøkonomiutvalg og LMIs administrasjon å gjennomføre en ny prisundersøkelse høsten Dette som en oppfølging av de tidligere prisundersøkelsene som er gjennomført av Lege-middelindustriforeningen og dets medlemsfirmaer, som da har vist at prisene på legemidler i Norge har vært lave i et europeisk perspektiv. Side 3

4 Kapittel 2 Metode Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvor mye dyrere eller rimeligere det norske forbruket/ forbrukssamensetningen ville vært hvis prisene på legemidlene var de samme som i andre land. Dette innebærer at det vektes med den norske forbrukssammensetningen, hvilket er den mest relevante metoden gitt målsettingen med undersøkelsen. Resultatene presenteres i form av indekser, med det norske prisnivået normalisert til nivå 100. Dette innebærer at resultatene ikke direkte kan tas til inntekt for at prisnivået generelt mot andre land er tilsvarende indeksforskjellene, da andre land kan ha en annen forbrukssammensetning enn den norske. Det er samlet inn priser med utgangspunkt i de 300 mest omsatte legemidlene/pakningene i Norge (kilde: Farmastat) fra 11 legemiddelfirmaer fra september Utvalget er gjengitt i vedlegg 1. Dette utvalget representerte 42,4% av legemiddelomsetningen i Norge. Deltagende firmaer er gjengitt i vedlegg 2. Årsaken til at det er valgt ut 11 legemiddelfirmaer og ikke data fra alle legemiddelfirmaer er av hensyn til å kunne gjennomføre undersøkelsen på en håndterbar måte. Det er ikke funnet grunn til å tro at dette skulle være kilde til bias i undersøkelsens resultater. Undersøkelsen er gjort på AIP 1 -nivå, eksklusive merverdiavgift og øvrige offentlige skatter og avgifter, som er det nivået som prisfastsettelsen gjøres på i Norge i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer. Der det ikke har vært tilgjengelige AIPer men GIPer, er det lagt til en gjennomsnittlig grossistmargin fra det aktuelle landet basert på EFPIAs 3 anslag for slike marginer. Det er videre lagt til grunn at pakningene som er valgt ut basert på norsk omsetning, skal være tilsvarende i størrelse i de øvrige utvalgte landene. Det er akseptert et avvik i pakningsstørrelse på inntil +/- 10%, hvoretter det er beregnet pris pr pakning i utlandet tilsvarende norsk pakningsstørrelse. Alle pakninger som selges i Norge finnes ikke nødvendigvis i de øvrige landene, og generelt er det færre treff/felles pakninger dess lenger unna Norge man kommer. Antallet treff i de ulike landene er gjengitt i vedlegg 3. Det er regnet om fra utenlandsk valuta til norske kroner med seks måneders gjennomsnittlig valutakurs for perioden mars 2005 august Dette er tilsvarende metoden som brukes av Legemiddelverket for fastsettelse av legemiddelpris i Norge, og er gjort for å unngå utslag av mer tilfeldige kortvarige valutasvingninger. De ulike prisnivåindeksene for respektive land er i kapittel 3.2 regnet om med såkalte kjøpekraftspariteter (kilde: Statistisk sentralbyrå). Utgangspunktet for dette er at ulike land har ulikt velstandsog inntektsnivå og dermed ulik kjøpekraft. Hvis prisen på et legemiddel er den samme i et land med høyt velstands- og inntektsnivå som i et land med lavt velstands- og inntektsnivå, er det åpenbart at andelen av inntekten som brukes til dette legemidlet er høyere i landet med lavt velstands- og inntektsnivå enn i landet med høyt velstands- og inntektsnivå. Legemidlet kan således oppfattes som dyrere i landet med lavt velstands- og inntektsnivå enn i landet med høyt velstands- og inntektsnivå når prisen er lik. Det er derfor relevant å presentere prisnivåindekser justert for kjøpekraft. Vektene for de ulike landenes kjøpekraft er hentet fra Statistisk sentralbyrå/eurostat, og er gjengitt i vedlegg 4. 1 Apotekenes Innkjøpspris Grossist innkjøpspris The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations Side 4

5 Kapittel 3 Resultater Prisindeksene er gjengitt i figurer og tabeller under hvert kapittel nedenfor. 3.1 Prisnivå uten kjøpekraftsparitetsjustering Figur 1 Prisindeks september ,8 115,8 116,5 116,8 Indeks, Norge lik ,5 97,8 99,0 100,0 101,0 102,5 103,1 104,4 107,0 109,4 108, ,0 85 Spania Hellas Belgia Frankrike Norge Finland Italia Østerrike Portugal Sverige UK Nederland Tyskland Danmark Sveits Irland Som det fremgår av figuren ovenfor og tabellen på neste side har Norge et lavt prisnivå på legemidler relativt til andre land. Bare Spania kan sies å ha et prisnivå som er vesentlig lavere enn Norge. Side 5

6 Tabell 1 Land Prisindeks september 2005 rangert Spania 92,0 Hellas 97,5 Belgia 97,8 Frankrike 99,0 Norge 100,0 Finland 101,0 Italia 102,5 Østerrike 103,1 Portugal 104,4 Sverige 107,0 UK 108,5 Nederland 109,4 Tyskland 115,8 Danmark 116,5 Sveits 116,8 Irland 119,8 Side 6

7 3.2 Prisnivå med kjøpekraftsparitetsjustering Figur 2 Prisindeks september PPI ,3 Indeks, Norge lik ,5 129,1 133,7 134,8 136,2 137,6 138,6 139,6 142,9 144,6 147,0 153,2 163,6 183, ,0 85 Norge Belgia Østerrike Irland Nederland Sveits Finland Frankrike Sverige UK Spania Danmark Italia Tyskland Hellas Portugal Som det fremgår av figur 2 ovenfor og tabell 2 på neste side har Norge det klart laveste prisnivået når det justeres for kjøpekraft. Dette resultatet er intuitivt lett å forstå siden Norge har et lavt prisnivå på legemidler og et høyt velstands-/kjøpekraftsnivå. Side

8 Tabell 2 Land Prisindeks september 2005 justert med kjøpekraftspariteter, rangert Norge 100,0 Belgia 126,5 Østerrike 129,1 Irland 133,7 Nederland 134,8 Sveits 136,2 Finland 137,6 Frankrike 138,6 Sverige 139,6 UK 142,9 Spania 144,6 Danmark 147,0 Italia 153,2 Tyskland 163,6 Hellas 183,0 Portugal 223,3 Side 8

9 Kapittel 4 Andre prisundersøkelser Det er gjort flere andre prisundersøkelser de senere årene som i sum bekrefter at prisnivået på legemidler i Norge er lavt internasjonalt sett. Metodikken i disse undersøkelsene er ulik, også utvalget av legemidler, slik at resultatene ikke er direkte overførbare til norske forhold Likevel er det slik at hovedbildet er at prisene i Norge er lave i en internasjonal sammenheng, og resultatene gjengitt i kapittel 3 synes derfor robuste. Ved Universitetet i København, Økonomisk Institutt, har Jørgensen og Keiding for 2003 beregnet at Norge hadde de laveste prisene i et utvalg av 13 land. Se: Videre har den danske Konkurrancestyrelsen i 2005 gjort en undersøkelse som viste at Norge hadde de laveste legemiddelprisene. Se: Undersøkelsen er også gjengitt i Norges Apotekerforenings publikasjon Apotek og legemidler 2006, side 35. Se: Norges Apotekerforening har også innhentet priser for de 15 patentbeskyttede virkestoffene med høyest omsetning i Norge i de tre skandinaviske landene i februar 2006, og resultatet viste at gjennomsnittlig lå Norge langt under prisene i Sverige og Danmark på disse virkestoffene. Undersøkelsen er gjengitt i Norges Apotekerforenings publikasjon Apotek og legemidler 2006, side 36 (følg ovenstående link). IMS Consulting gjennomførte i 2004 en prissammenligningsundersøkelse for den finske legemiddelindustriforeningen PIF som viste at prisene på apotek utsalgspris nivå inklusiv merverdiavgift var på middels nivå sammnelignet med de øvrige europeiske landene. Norge lå her for eksempel litt lavere enn Finland og Danmark, men litt høyere enn Sverige. Hvis det hadde vært tatt hensyn til at Norge har høy og full merverdiavgiftssats på legemidler i motsetning til de fleste andre europeiske land, ville rsultatet her blitt at Norge hadde et relativt lavt prisnivå. Se: Side 9

10 Kapittel 5 Konklusjon Prisundersøkelsen gjennomført i regi av LMI og dets medlemsfirmaer viser at prisnivået på legemidler i Norge er lavt internasjonalt sett. Når det tas hensyn til kjøpekraft, har Norge det klart laveste prisnivået i Europa. Andre prisundersøkelser som er gjennomført de seneste årene støtter også opp under at prisene på legemidler i Norge er lave i en internasjonal sammenheng. Side 10

11 VEDLEGG 1 Legemidler/pakninger med i undersøkelsen ENBREL WYD INJ SUB 25 MG 4SETT LIPITOR PFZ TAB 20 MG 100ENPAC REMICADE SHC INJ SUB 100 MG 1HGL LIPITOR PFZ TAB 10 MG 100ENPAC FOSAMAX MSD TAB 70 MG 12ENPAC SERETIDE GSK INH PLV 50/250MCG 3X60DOSER SERETIDE GSK INH PLV 50/500MCG 3X60DOSER COZAAR COMP MSD TAB 98DATOPK ZYPREXA LLY TAB 10 MG 56ENPAC CELEBRA PFZ KAPS 200 MG 100ENPAC COZAAR MSD TAB 50 MG 98DATOPK DETRUSITOL SR PFZ DEPOTKA 4 MG 84ENPAC AERIUS SHC TAB 5 MG 100ENPAC PLAVIX SAA TAB 75 MG 84DATOPK SELO-ZOK ATR DEPOTTA 100 MG 98DATOPK SINGULAIR MSD TAB 10 MG 98DATOPK PRAVACHOL BMS TAB 40 MG 98ENPAC IMIGRAN GSK TAB 100 MG 18ENPAC ZOLOFT PFZ TAB 50 MG 98ENPAC EFEXOR DEPOT WYD DEPOTKA 150 MG 98DATOPK CASODEX ATR TAB 150 MG 100ENPAC ATACAND PLUS ATR TAB 16 MG 98ENPAC XALATAN PFZ OYEDR 50 MCG/ML 3X2.50ML SELO-ZOK ATR DEPOTTA 50 MG 98DATOPK COZAAR COMP FORTE MSD TAB 98DATOPK MABTHERA ROC INF 10 MG 50MLHGL LIPITOR PFZ TAB 40 MG 100ENPAC LAMICTAL GSK DISPTAB 100 MG 100ENPAC XENICAL ROC KAPS 120 MG 84ENPAC EFEXOR DEPOT WYD DEPOTKA 75 MG 98DATOPK CELLCEPT ROC TAB 500 MG 50ENPAC SYMBICORT TURBU ATR INH PLV 160 MCG/DOS 120DOSER ZOLADEX ATR IMPLANT 10.8 MG/SPR 1SPR NEXIUM ATR ENTTAB 40 MG 100STK ATACAND ATR TAB 8 MG 98DATOPK COPAXONE SAA INJ 20 MG/SPR 28X1ML SERETIDE GSK INH PLV 50/250MCG 60DOSER ZYPREXA LLY TAB 5 MG 28ENPAC ATACAND ATR TAB 16 MG 98DATOPK ARICEPT PFZ TAB 10 MG 98DATOPK DIOVAN COMP NAT TAB 80/12.5MG 98DATOPK GLIVEC NAT TAB 400 MG 30ENPAC TAXOTERE SAA INF KON 80 MG 1SETT TAXOL BMS INF 6 MG 50ML HERCEPTIN ROC IN SUBS 150 MG 1HGL Side 11

12 NASONEX SHC NESESPR 50 MCG/DOS 140DOSER SERETIDE GSK INH PLV 50/500MCG 60DOSER VIAGRA PFZ TAB 100 MG 12ENPAC COMBIVIR GSK TAB 60ENPAC APROVEL SAA TAB 150 MG 98DATOPK GENOTROPIN PFZ IN SUBS 12 MG 5TOKAMA COAPROVEL SAA TAB 300/12.5 M 98DATOPK DIOVAN NAT TAB 80 MG 98ENPAC DETRUSITOL SR PFZ DEPOTKA 2 MG 28ENPAC MAXALT RAPITAB MSD SMELTAB 10 MG 18ENDOS IMIGRAN GSK INJ 12 MG 6X0.50ML LAMICTAL GSK DISPTAB 50 MG 50ENPAC PRAVACHOL BMS TAB 20 MG 98ENPAC SEROQUEL ATR TAB 200 MG 100ENDOS SANDOSTATIN LAR NAT IN SUBS 30 MG 1SETT VISUDYNE NAT IN SUBS 15 MG 1HGL HUMALOG LLY INJ 100 IE/ML 5X3ML MERONEM ATR IN SUBS 1 G 10HGL VENTOLINE DISKUS GSK INH PLV 0.2 MG 60DOSER GLIVEC NAT TAB 100 MG 60ENPAC LAMICTAL GSK DISPTAB 200 MG 100ENPAC LOSEC MUPS ATR ENTTAB 20 MG 2X50STK ZOFRAN GSK TAB 8 MG 10ENPAC MABTHERA ROC INF 10 MG 2X10MLHGL CARDURAN CR PFZ DEPOTTA 8 MG 98ENPAC SYMBICORT TURBU ATR INH PLV 160 MCG/DOS 3X120DOSER ZYPREXA LLY TAB 7.5 MG 56ENPAC ZOCOR MSD TAB 20 MG 98ENPAC COSOPT MSD OYEDR 3X5ML SUBUTEX SHC RESORIB 8 MG 7ENPAC ZOCOR MSD TAB 40 MG 98ENPAC ARICEPT PFZ TAB 5 MG 98DATOPK NORVASC PFZ TAB 5 MG 100ENPAC NORVASC PFZ TAB 10 MG 100ENPAC NEURONTIN PFZ KAPS 300 MG 100ENPAC APROVEL SAA TAB 300 MG 98DATOPK OXIS TURBUHALER ATR INH PLV 9 MCG/DOS 3X60DOSER VENTOLINE GSK INH VSK 2 MG 60X2.50ML SERETIDE GSK INH AER 25/250MCG 120DOSER VIAGRA PFZ TAB 50 MG 12ENPAC SEREVENT GSK INH PLV 0.05 MG 60DOSER TEMODAL SHC KAPS 100 MG 5STK SELO-ZOK ATR DEPOTTA 200 MG 98DATOPK CARDURAN CR PFZ DEPOTTA 4 MG 98ENPAC XALCOM PFZ OYEDR 50 MCG 3X2.50ML COZAAR MSD TAB 100 MG 98DATOP GENOTROPIN PFZ IN SUBS 5 MG 5TOKAMA LESCOL DEPOT NAT DEPOTTA 80 MG 98DATOP SERETIDE GSK INH PLV 50/100MCG 3X60DOSER FLUTIDE GSK INH PLV 0.25 MG 60DOSER REOPRO CCO INJ 2 MG 5ML MALARONE GSK TAB 100/250 MG 12ENPAC Side 12

13 DIOVAN NAT TAB 160 MG 98ENPAC SEROXAT GSK GSK TAB 20 MG 100ENPAC ARCOXIA MSD TAB 90 MG 98ENPAC OMACOR PFZ KAPS 840 MG 98STK DETRUSITOL SR PFZ DEPOTKA 4 MG 28ENPAC SANDOSTATIN LAR NAT IN SUBS 20 MG 1SETT CIALIS LLY TAB 20 MG 8ENPAC ARCOXIA MSD TAB 60 MG 98ENPAC TRIATEC SAA TAB 5 MG 98ENPAC SEROQUEL ATR TAB 100 MG 100ENDOS IMIGRAN GSK NESESPR 20 MG/DOS 18DOSER IMOVANE SAA TAB 7.5 MG 100STK PEGASYS ROC INJ 180 MCG/SPR SPR4X0.50ML ZOMETA NAT IN SUBS 4 MG 1SETT ZYPREXA VELOTAB LLY SMELTAB 10 MG 28ENPAC AMARYL SAA TAB 3 MG 90ENPAC NEORECORMON ROC INJ 4000 IE/SPR 6X0.30ML FLOLAN GSK IN SUBS 1.5 MG 1SETT ZYPREXA LLY TAB 2.5 MG 28ENPAC NEORECORMON ROC INJ IE/SPR 6X0.60ML IMIGRAN GSK NESESPR 20 MG/DOS 6DOSER ZOLOFT PFZ TAB 100 MG 98ENPAC REFACTO WYD INJ SUB 1000 IE 1SETT AMARYL SAA TAB 2 MG 90ENPAC RELPAX PFZ TAB 40 MG 18ENPAC IMIGRAN GSK TAB 100 MG 6ENPAC SEROQUEL ATR TAB 300 MG 100ENPAC TAXOTERE SAA INF KON 20 MG 1SETT FOSAMAX MSD TAB 10 MG 98DATOPK ZOMETA NAT INF KON 4 MG/5ML 5MLHGL IMIGRAN GSK TAB 50 MG 12ENPAC VENTOLINE GSK INH VSK 1 MG 60X2.50ML ZELDOX PFZ KAPS 40 MG 50ENDOS TAXOL BMS INF KON 6 MG 16.70ML DIDRONATE M/CA ROC TAB MG 14+76ENPAC LAMISIL NAT TAB 250 MG 98ENPAC OPTINATE SAA TAB 35 MG 12ENPAC LANZO MELT WYD ENTTAB 30 MG 98ENPAC MONOKET OD PFZ DEPOTKA 50 MG 98ENPAC SANDIMMUN NEORAL NAT KAPS 100 MG 50ENPAC ZELDOX PFZ KAPS 20 MG 50ENDOS SPERSADEX M/KLORAM NAT OYEDR 5ML HUMALOG LLY INJ 100 IE/ML 5X3MLSYL COAPROVEL SAA TAB 300/12.5MG 98ENPAC VALTREX GSK TAB 500 MG 42ENPAC VIAGRA PFZ TAB 100 MG 4ENPAC PLAVIX SAA TAB 75 MG 28DATOPK ZOMIG ATR TAB 5 MG 18ENPAC MAXALT RAPITAB MSD SMELTAB 10 MG 6ENDOS LAMICTAL GSK DISPTAB 25 MG 50ENPAC VENTOLINE GSK INH AER 0.1 MG 200DOSER FLUTIDE GSK INH PLV 0.5 MG 60DOSER Side 13

14 COSYLAN PFZ MIKSTUR 300ML APROVEL SAA TAB 150 MG 98ENPAC SERETIDE GSK INH AER 25/125MCG 120DOSER CELEBRA PFZ KAPS 100 MG 100ENPAC SELO-ZOK ATR DEPOTTA 25 MG 28ENPAC TRIATEC SAA TAB 10 MG 98ENPAC ARTHROTEC SEA TAB 100ENPAC SINGULAIR MSD TYGGETA 5 MG 98DATOPK FEMAR NAT TAB 2.5 MG 100ENPAC LAMISIL NAT TAB 250 MG 28ENPAC RELPAX PFZ TAB 40 MG 6ENPAC SOMAC ALN ENTTAB 40 MG 100ENDOS LOETTE 28 WYD TAB 3X28DATOP REBETOL SHC KAPS 200 MG 168ENPAC FLUTIDE NASAL GSK NESESPR 50 MCG 120DOSER TEMGESIC R&C RESORIB 0.4 MG 50ENPAC NEXIUM ATR ENTTAB 40 MG 50ENDOS IMDUR ATR DEPOTTA 30 MG 98ENPAC CAMPTO PFZ INF KON 20 MG/ML 5ML ULTIVA GSK IN SUBS 2 MG 5HGL AMARYL SAA TAB 1 MG 90ENPAC KLEXANE SAA INJ 40 MG/SPR 10X0.40ML AZITROMAX PFZ TAB 500 MG 3ENPAC SYNARELA SEA NESESPR 0.2 MG 60DOSER PULMICORT ATR INH VSK 0.5 MG/ML 20X2ML STOCRIN MSD TAB 600 MG 30STK IMDUR ATR DEPOTTA 60 MG 98DATOPK ALIMTA LLY INF SUB 500 MG 1HGL MAXALT MSD TAB 10 MG 18ENPAC XALATAN PFZ OYEDR 50 MCG/ML 2.50ML NEURONTIN PFZ TAB 600 MG 100ENPAC NEXIUM ATR ENTTAB 40 MG 28ENPAC RENITEC COMP MSD TAB 98ENPAC IMOVANE SAA TAB 7.5 MG 30ENPAC SALAZOPYRIN EN PFZ ENTTAB 500 MG 100STK ZYBAN GSK DEPOTTA 150 MG 100ENPAC NEXIUM ATR ENTTAB 20 MG 100STK ZELDOX PFZ KAPS 80 MG 50ENDOS AVANDIA GSK TAB 4 MG 56ENPAC GEMZAR LLY IN SUBS 1 G 1HGL PROSCAR MSD TAB 5 MG 98DATOPK CELEBRA PFZ KAPS 200 MG 20ENPAC SEROQUEL ATR TAB 25 MG 100ENDOS FLUTIDE GSK INH AER MG 120DOSER KREDEX ROC TAB 25 MG 100ENPAC RILUTEK SAA TAB 50 MG 56ENPAC HUMATROPE LLY IN SUBS 12 MG 1SETT EVISTA LLY TAB 60 MG 84DATOPK LYRICA PFZ KAPS 150 MG 56ENPAC ZOFRAN GSK TAB 8 MG 50ENDOS RITALIN NAT TAB 10 MG 200ENPAC FLUTIDE NASAL GSK NESESPR 0.05 MG 3X120DOSER Side 14

15 KLEXANE SAA INJ 40 MG/SPR 50X0.40ML VIAGRA PFZ TAB 50 MG 4ENPAC RHINOCORT ATR NESESPR 64 MCG/DOS 3X120DOSER ARICEPT PFZ TAB 5 MG 28DATOPK CELEBRA PFZ KAPS 200 MG 50ENDOS ATACAND ATR TAB 4 MG 50ENDOS VALCYTE ROC TAB 450 MG 60STK ZOCOR MSD TAB 80 MG 98DATOPK SINEMET MSD TAB 25MG/100MG 100STK LANTUS SAA INJ 100 IE/ML 5X3MLAMP AERIUS SHC TAB 5 MG 30ENPAC RHINOCORT ATR NESESPR 64 MCG/DOS 120DOSER LITHIONIT ATR DEPOTTA 84 MG LI+ 100ENPAC ZYPREXA VELOTAB LLY SMELTAB 20 MG 28ENPAC DOLCONTIN PFZ DEPOTTA 100 MG 100ENPAC ARCOXIA MSD TAB 60 MG 28ENPAC ZOFRAN GSK SUPP 16 MG 5STK COAPROVEL SAA TAB 150/12.5MG 98ENPAC XELODA ROC TAB 500 MG 120ENPAC PULMOZYME ROC INH VSK 1 MG 30X2.50ML AROMASIN PFZ TAB 25 MG 100ENPAC FONTEX LLY TAB 20 MG 100ENPAC TRIATEC SAA TAB 2.5 MG 98ENPAC CABASER PFZ TAB 2 MG 20STK CAELYX SHC INF KON 2 MG/ML 10X10MLHGL ELOCON SHC KREM 0.1 % 100G ZESTORETIC ATR TAB 98ENPAC CIALIS LLY TAB 20 MG 4ENPAC CANCIDAS MSD INF SUB 50 MG 1HGL AMARYL SAA TAB 4 MG 90ENPAC ZOFRAN GSK INJ 2 MG 5X2ML TAMIFLU ROC KAPS 75 MG 10ENPAC TAZOCIN WYD IN SUBS 4 G/0.5G 10HGL NAVOBAN NAT KAPS 5 MG 5ENPAC CABASER PFZ TAB 4 MG 16STK IMUREL GSK TAB 50 MG 100ENPAC PEGINTRON SHC INJ SUB 150 MCG 4SPR HUMULIN NPH LLY INJ 100 IE 5X3ML TRILAFON DEKANOAT SHC INJ MG 10X1ML NASACORT SAA NESESPR 0.05 MG 120DOSER KLEXANE SAA INJ 80 MG/SPR 10X0.80ML TIENAM MSD IN SUBS 500 MG 12HGL MESASAL SAA ENTTAB 250 MG 100ENPAC KLEXANE SAA INJ 60 MG/SPR 10X0.60ML ARCOXIA MSD TAB 90 MG 28ENPAC EXELON NAT KAPS 3 MG 56DATOPK COPEGUS ROC TAB 200 MG 168STK ZYVOXID PFZ TAB 600 MG 30ENPAC PEGINTRON SHC INJ SUB 120 MCG 4SPR LYRICA PFZ KAPS 75 MG 56ENPAC DIOVAN COMP FORTE NAT TAB 160MG/ DATOP PLENDIL ATR DEPOTTA 10 MG 98ENPAC Side 15

16 ARAVA SAA TAB 20 MG 100STK PULMICORT ATR INH VSK 0.25 MG/ML 20X2ML SERETIDE GSK INH PLV 50/100MCG 60DOSER ZOMIG RAPIMELT ATR SMELTAB 2.5 MG 12ENPAC CASODEX ATR TAB 150 MG 30ENPAC GENOTROPIN PFZ IN SUBS 2 MG/SPR SPR7TOKAMA XYLOCAIN ATR GEL 2 % 10X10G ERY-MAX ATR ENTKAPS 250 MG 40ENPAC EFEXOR DEPOT WYD DEPOTKA 75 MG 28DATOPK ZYVOXID PFZ TAB 600 MG 10ENPAC AZITROMAX PFZ TAB 500 MG 2ENPAC NEURONTIN PFZ TAB 800 MG 100ENPAC MUCOMYST ATR BRUSETA 200 MG 100STK COAPROVEL SAA TAB 150/12.5 M 98DATOPK GENOTROPIN PFZ IN SUBS 1.6 MG/SPR SPR7TOKAMA CIALIS LLY TAB 10 MG 4ENPAC TELFAST SAA TAB 180 MG 100ENPAC STRATTERA LLY KAPS 40 MG 28ENPAC VALLERGAN SAA TAB 10 MG 100ENPAC HUMATROPE LLY IN SUBS 24 MG 1SETT TRILEPTAL NAT TAB 300 MG 100ENPAC TRUSOPT MSD OYEDR 20 MG 3X5ML FOSAMAX MSD TAB 70 MG 4ENPAC EZETROL MSD TAB 10 MG 98ENPAC CARDIZEM RETARD PFZ DEPOTTA 120 MG 200STK REFACTO WYD INJ SUB 2000 IE 1HGL PERFALGAN BMS INF 10 MG/ML 12X100MLHG VOLTAREN NAT ENTTAB 50 MG 20ENPAC ARICEPT PFZ TAB 10 MG 50ENDOS FLUTIDE GSK INH AER 0.25 MG 120DOSER TELFAST SAA TAB 120 MG 100ENPAC SANDIMMUN NEORAL NAT KAPS 50 MG 50ENPAC OXIS TURBUHALER ATR INH PLV 9 MCG/DOS 60DOSER EPIVIR GSK TAB 150 MG 60STK PEGINTRON SHC INJ 100 MCG 4SPR REYATAZ BMS KAPS 150 MG 60ENPAC APROVEL SAA TAB 300 MG 98ENPAC TEGRETOL RETARD NAT DEPOTTA 200 MG 200ENPAC TAXOL BMS INF KON 6 MG 5ML VOLTAREN NAT ENTTAB 50 MG 100ENPAC VALIUM ROC TAB 5 MG 100ENPAC DEPO-PROVERA PFZ INJ 150 MG/SPR 1ML ULTIVA GSK INF/INJ 5 MG 5HGL SURMONTIL SAA TAB 25 MG 100STK TEMODAL SHC KAPS 250 MG 5STK COSOPT MSD OYEDR 5ML NEBCINA LLY INJ 40 MG 10X2ML Side 16

17 VEDLEGG 2 Deltagende legemiddelfirmaer AstraZeneca AS Bristol-Myers Squibb Norway Ltd. Eli Lilly Norge A.S. GlaxoSmithKline AS MSD (Norge) A/S Novartis Norge A/S Pfizer A/S Roche Norge A/S sanofi-aventis Schering-Plough A/S Wyeth Norge Side 17

18 VEDLEGG 3 Antall prisobservasjoner i de enkelte landene Det norske utvalget utgjør 300 legemidler/pakninger. Tallet angitt for hvert land angir antallet observasjoner/treff i de andre landene. Land Antall observasjoner/treff Belgia 177 Danmark 251 Finland 236 Frankrike 122 Hellas 119 Irland 154 Italia 130 Nederland 166 Portugal 104 Spania 144 Sveits 139 Sverige 267 Tyskland 231 UK 172 Østerrike 172 Side 18

19 VEDLEGG 4 Kjøpekraftspariteter Land Prisnivåjustert BNP per innbygger Belgia 119 Danmark 122 Finland 113 Frankrike 110 Hellas 82 Irland 138 Italia 103 Nederland 125 Norge 154 Portugal 72 Spania 98 Sveits 132 Sverige 118 Tyskland 109 UK 117 Østerrike 123 Data fra 2004 Kilde: SSB/Eurostat Side 19

20 Ansvarlig utgiver: Legemiddelindustriforeningen Postboks 734 Sentrum, N-0105 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Utgitt: mars 2006 Foto: Terje Rakke, Nordic Life Photography

Legemidler fire kommuner i Troms og Nordland

Legemidler fire kommuner i Troms og Nordland Legemidler fire kommuner i Troms og Nordland Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37322719.aspx Konkurranse type: Anbudskonkurranse Prosedyre Åpen anbudskonkurranse Dato

Detaljer

Legemidler fire kommuner i Troms og Nordland

Legemidler fire kommuner i Troms og Nordland Legemidler fire kommuner i Troms og Nordland Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37322719.aspx Tender type Tender Procurement procedure Open procedure Publish date 1/25/2013 1:48 PM Bid

Detaljer

4.legemiddelpriser i norge og internasjonalt

4.legemiddelpriser i norge og internasjonalt Apotek og legemidler 2006 031 d e l i i l e g e m i d d e l p r i s e r 4.legemiddelpriser i norge og internasjonalt l e g e m i d d e l p r i s e r i n o r g e Felles for de fleste land det er naturlig

Detaljer

Legemiddelindustriforeningen. Legemidler og helsetjeneste

Legemiddelindustriforeningen. Legemidler og helsetjeneste Legemiddelindustriforeningen Legemidler og helsetjeneste 26 Liten vekst i legemiddelomsetningen Omsetningen av legemidler var på 16, 1 milliarder kroner i AUP (apotekenes utsalgspris) i 25. Fra 24 til

Detaljer

Antall unike brukere** Refusjon 1 R03AK06 Salmeterol og andre midler ved 288 952 528 89 350 1 C10AA01 Simvastatin (Simvastatin) 351 331 180 024 297

Antall unike brukere** Refusjon 1 R03AK06 Salmeterol og andre midler ved 288 952 528 89 350 1 C10AA01 Simvastatin (Simvastatin) 351 331 180 024 297 Store preparater på forhandsgodkjent ( 2*) og individuell ( 3***) refusjon 2010 Oversikt over de 25 største preparatene som ble refundert etter 2 og 3 i 2010, fordelt på refusjonsutgifter og antall personer.

Detaljer

Legemiddelindustriforeningen. Legemidler og helsetjeneste

Legemiddelindustriforeningen. Legemidler og helsetjeneste Legemiddelindustriforeningen Legemidler og helsetjeneste 27 Reell reduksjon i legemiddelomsetningen Omsetningen av legemidler var på 16,4 milliarder kroner i 26 målt i AUP (apotekenes utsalgspris). Fra

Detaljer

Legemiddelindustriforeningen. Legemidler og helsetjeneste

Legemiddelindustriforeningen. Legemidler og helsetjeneste Legemiddelindustriforeningen Legemidler og helsetjeneste 2008 Beskjeden vekst i legemiddelsalget Omsetningen av legemidler var på ca 16,9 milliarder kroner i målt i apotekenes utsalgspris (AUP). Justert

Detaljer

Er legemidler fortsatt billige i Norge?

Er legemidler fortsatt billige i Norge? Er legemidler fortsatt billige i Norge? Kurt R. Brekke, Tor Helge Holmås og Odd Rune Straume Legemiddeldagen, 6. mai 2010, Oslo www.nhh.no Introduksjon Oppdrag fra Apotekforeningen (oppfølging av tidligere

Detaljer

Tall og fakta. Kor t versjon. Legemidler og helsetjeneste

Tall og fakta. Kor t versjon. Legemidler og helsetjeneste L e g e m i d d e l i n d u s t r i e n Tall og fakta 2011 Kor t versjon Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta 2011 Kortversjon Legemiddelindustrien (LMI) i Norge Medisinske fremskritt for bedre helse

Detaljer

Tall og fakta. Legemidler og helsetjeneste ISSN 1503-352X

Tall og fakta. Legemidler og helsetjeneste ISSN 1503-352X L e g e m i d d e l i n d u s t r i f o r e n i n g e n Tall og fakta 2 0 0 8 Legemidler og helsetjeneste ISSN 1503-352X Tall og Fakta 2008 (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling

Detaljer

Nr. 1/2013 Uke 4 INNHOLD: Side 2-3 TEMA Håndhygiene Tørre øyne. Side 6 NYE PREPARATER PER 1. JANUAR 2013

Nr. 1/2013 Uke 4 INNHOLD: Side 2-3 TEMA Håndhygiene Tørre øyne. Side 6 NYE PREPARATER PER 1. JANUAR 2013 Nr. 1/2013 Uke 4 INNHOLD: Side 2 INFORMASJON Side 2-3 TEMA Håndhygiene Tørre øyne Side 4-5 LEGEMIDDELMANGEL Side 6 NYE PREPARATER PER 1. JANUAR 2013 Side 7 AVREGISTRERTE PREPARATER PER 1. JANUAR 2013 1

Detaljer

Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept

Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept Elisabeth Bryn Avdelingsdirektør 21. mai 2015 Legemiddelpolitiske mål Befolkningen skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler uavhengig av betalingsevne

Detaljer

Tall og fakta. L e g e m i d d e l i n d u s t r i f o r e n i n g e n. Legemidler og helsetjeneste ISSN 1503-352X

Tall og fakta. L e g e m i d d e l i n d u s t r i f o r e n i n g e n. Legemidler og helsetjeneste ISSN 1503-352X L e g e m i d d e l i n d u s t r i f o r e n i n g e n Tall og fakta 2 0 0 7 Legemidler og helsetjeneste ISSN 1503-352X Tall og Fakta 2007 (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling

Detaljer

Legemiddelindustrien. Tall og fakta. Legemidler og helsetjeneste

Legemiddelindustrien. Tall og fakta. Legemidler og helsetjeneste Legemiddelindustrien Tall og fakta 2010 Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta - Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta 2010 Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette

Detaljer

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien 214 For 1 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. Nesten samtlige nye medisiner

Detaljer

legemiddelmarkedet en kort innføring

legemiddelmarkedet en kort innføring l e g e m i d d e l m a r k e d e t en kort innføring 4 Legemiddelmarkedet INNHOLD 1 INNLEDNING 4 1.1 GENERELT OM LEGEMIDLER 4 Hva er et legemiddel? 4 Hvorfor innvilges nye legemidler patent? 5 Hva skjer

Detaljer

Tall og fakta - Legemidler og helsetjeneste

Tall og fakta - Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta - Legemidler og helsetjeneste Tall og Fakta 2009 Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling over legemidler, helse og legemiddelmarkedet.

Detaljer

INFORMASJON TEMA. Legemidler og sol - unngå hudreaksjoner

INFORMASJON TEMA. Legemidler og sol - unngå hudreaksjoner Nr. 5/2013 Uke 22 INNHOLD: Side 2 Side 2-3 INFORMASJON TEMA Legemidler og sol - unngå hudreaksjoner Side 4 LEGEMIDDELMANGEL Side 5 NYE PREPARATER PER 1. MAI 2013 Side 6 AVREGISTRERTE PREPARATER PER 1.

Detaljer

Legemiddelindustriforeningen

Legemiddelindustriforeningen Legemiddelindustriforeningen T all og fakta 25 Kortversjon Legemidler og helsetjenesten Tall og fakta 25 kortversjon Omsetningen av legemidler Omsetningen av legemidler fra legemiddelgrossister til apotek

Detaljer

Legemidler og helsetjeneste. For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske.

Legemidler og helsetjeneste. For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Kortversjon Tall og fakta 2013 Legemidler og helsetjeneste For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. Tall og fakta

Detaljer

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Kraftig velstandsøkning Indeks 197=1 3 3 25 25 2 2 15 15 1 BNP per innbygger

Detaljer

4. omsetning av legemidler hovedtall

4. omsetning av legemidler hovedtall Apotek og legemidler 2007 043 d e l i i l e g e m i d d e l m a r k e d e t mill kr inkl. mva mill kr ekskl. mva andel endring 2005 Reseptpliktige legemidler med markedsføringstillatelse 14 080,7 11 266,6

Detaljer

1.01 Antall virkestoffer på det norske markedet The number of active substances on the Norwegian market

1.01 Antall virkestoffer på det norske markedet The number of active substances on the Norwegian market 1.01 Antall virkestoffer på det norske markedet The number of active substances on the Norwegian market Virkestoffer/ Active substances 1 400 1 200 1 000 800 600 400 1 144 1 267 1 316 200 0 2000 2001 2002

Detaljer

TALL OG FAKTA 2013 Legemidler og helsetjeneste

TALL OG FAKTA 2013 Legemidler og helsetjeneste TALL OG FAKTA 2013 Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta 2013 Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling over legemidler, helse og legemiddelmarkedet.

Detaljer

Legemidler og helsetjeneste

Legemidler og helsetjeneste L e g e m i d d e l i n d u s t r i e n Legemidler og helsetjeneste 2010 Legemiddelindustrien (LMI) Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge, og har 43 medlemsbedrifter.

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler Foto: www.rakke.no Utarbeidet av: Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG

Detaljer

PASIENTCASE 1 PASIENTCASE 1 TIL FARMASØYTEN TIL PASIENTEN. Pasienten: Denne informasjonen har farmasøyten om deg

PASIENTCASE 1 PASIENTCASE 1 TIL FARMASØYTEN TIL PASIENTEN. Pasienten: Denne informasjonen har farmasøyten om deg PASIENTCASE 1 Mann, 70 år Har kols Henter ut Atrovent inhalasjonsaerosol Atrovent inhalasjonsaerosol (ved behov, 2 doser inntil 4 ganger daglig) PASIENTCASE 1 Jeg er en mann, 70 år Jeg har kols Jeg henter

Detaljer

Interaksjonsproblematikk som årsak til variabel effekt av kardiovaskulære legemidler

Interaksjonsproblematikk som årsak til variabel effekt av kardiovaskulære legemidler Interaksjonsproblematikk som årsak til variabel effekt av kardiovaskulære legemidler Espen Universitetet i Oslo og Diakonhjemmet Sykehus [espen.molden@farmasi.uio.no] Norsk Cardiologisk Selskap, 18. oktober

Detaljer

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft 3. september 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Den norske modellen virker Ulikhet målt ved Gini koeffisent, Chile Mexico,4,4 Israel USA,3,3,2 Polen Portugal

Detaljer

Farmakogenetikk. viktigere for pasienten enn interaksjoner KURS PSYKOFARMAKOLOGI, DIAKONHJEMMET 19.04.2016. Espen Molden. Forskningsleder/professor II

Farmakogenetikk. viktigere for pasienten enn interaksjoner KURS PSYKOFARMAKOLOGI, DIAKONHJEMMET 19.04.2016. Espen Molden. Forskningsleder/professor II Farmakogenetikk viktigere for pasienten enn interaksjoner KURS PSYKOFARMAKOLOGI, DIAKONHJEMMET 19.04.2016 Espen Molden Forskningsleder/professor II Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus Farmasøytisk

Detaljer

Rapport. Søkelys på landbrukspolitikken i EU

Rapport. Søkelys på landbrukspolitikken i EU Rapport Søkelys på landbrukspolitikken i EU Figuren viser avstanden mellom verkeleg BNP og trend BNP i prosent av trend BNP for Norge og ØMU-landa. (Dersom verkeleg BNP aukar mindre enn trend BNP kjem

Detaljer

er en annen enn den som bestemmer legemiddelbruken (legen), som igjen er en annen enn brukeren.

er en annen enn den som bestemmer legemiddelbruken (legen), som igjen er en annen enn brukeren. 30 Apotek og legemidler 2008 Apotek og legemidler 2008 31 2 PrisfasT settelse Som de aller fleste vestlige land regulerer også norske myndigheter prisene på reseptpliktige legemidler. Den viktigste begrunnelsen

Detaljer

Resultater fra LMIs årlige forsknings og utviklingsundersøkelse 2007

Resultater fra LMIs årlige forsknings og utviklingsundersøkelse 2007 Resultater fra LMIs årlige forsknings og utviklingsundersøkelse 2007 Innledning Legemiddelindustriforeningen, LMI, sender hvert år ut en forespørsel til sine medlemsfirmaer om deres investeringer i forskning

Detaljer

TALL OG FAKTA 2012 Legemidler og helsetjeneste

TALL OG FAKTA 2012 Legemidler og helsetjeneste TALL OG FAKTA 2012 Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta 2012 Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling over legemidler, helse og legemiddelmarkedet.

Detaljer

Nr. 2 / 2013 Uke 9 INNHOLD: Nye blodfortynnende medisiner. Side 6-7 NYE PREPARATER PER 1. FEBRUAR 2013

Nr. 2 / 2013 Uke 9 INNHOLD: Nye blodfortynnende medisiner. Side 6-7 NYE PREPARATER PER 1. FEBRUAR 2013 Nr. 2 / 2013 Uke 9 INNHOLD: Side 2 INFORMASJON Side 2-3 TEMA Nye blodfortynnende medisiner Side 4-5 LEGEMIDDELMANGEL Side 6-7 NYE PREPARATER PER 1. FEBRUAR 2013 Side 7 AVREGISTRERTE PREPARATER PER 1. FEBRUAR

Detaljer

10. omsetning av legemidler etter atc hovedgrupper

10. omsetning av legemidler etter atc hovedgrupper d e l v o m s e t n i n g av l e g e m i d l e r i n o r g e d e ta l j e r t s tat i s t i k k 10. omsetning av legemidler etter atc hovedgrupper ATC-systemet er et internasjonalt (Anatomical Therapeutic

Detaljer

Del 3 - Oppfølging 3 mnd.

Del 3 - Oppfølging 3 mnd. Del 3 - Oppfølging 3 mnd. ECRI nr. 09 senter pasient Sub-studier pas.nr. familie nr. Stroke in the young NOR-SYS 001 Tenecteplase NOR-TEST 002 Sonothrombolysis NOR-SASS 003 Hemorrhage /TXA NOR-ICH 004

Detaljer

Apotek og legemidler. En oversikt over apotek- og legemiddelmarkedet i 2015

Apotek og legemidler. En oversikt over apotek- og legemiddelmarkedet i 2015 Apotek og legemidler En oversikt over apotek- og legemiddelmarkedet i 2015 Apotek og legemidler Apotekforeningen Februar 2016 Trykk: Konsis Det kan siteres fra heftet, dersom kilden oppgis www.apotekstatistikk.no

Detaljer

Gjengivelse av tekst og tabeller er tillatt ved kildehenvisning.

Gjengivelse av tekst og tabeller er tillatt ved kildehenvisning. Tall og Fakta 2006 (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling over legemidler, helse og legemiddelmarkedet. Alle figurer og tabeller er lagt ut på LMIs hjemmside, www.lmi.no.

Detaljer

Klinisk bruk av farmakogenetiske analyser

Klinisk bruk av farmakogenetiske analyser Klinisk bruk av farmakogenetiske analyser BIOINGENIØRKONGRESSEN 2016 Espen Molden Forskningsleder/professor II Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus Farmasøytisk institutt, UiO [espen.molden@gmail.com]

Detaljer

Prisundersøkelse 2010 LUA-ordningen. 14. desember 2010 Statens legemiddelverk

Prisundersøkelse 2010 LUA-ordningen. 14. desember 2010 Statens legemiddelverk Prisundersøkelse 2010 LUA-ordningen 14. desember 2010 Statens legemiddelverk 1 Innhold 1. Innledning og bakgrunn... 3 2. Konklusjoner... 3 3. Metode og gjennomføring... 4 3.1 Utvalg apotek og utsalgssteder:...

Detaljer

Legemidler med markedsføringstillatelse

Legemidler med markedsføringstillatelse Varenytt 15.05.2014 Legemidler: Nye Legemidler med markedsføringstillatelse Varenr Varebetegnelse Kvantum/enhet Koder Maks Aup Firma ATC-kode Substans Kommentar 061631 Actelsar HCT tab 80/25mg 28 ENPAC

Detaljer

KURS I RESEPTLÆRE LEGEMIDDELFORSKRIVNING I INSTITUSJON. 19. august 2013. Janne Kutschera Sund Helge Ovesen Sykehusapotekene i Midt-Norge

KURS I RESEPTLÆRE LEGEMIDDELFORSKRIVNING I INSTITUSJON. 19. august 2013. Janne Kutschera Sund Helge Ovesen Sykehusapotekene i Midt-Norge KURS I RESEPTLÆRE LEGEMIDDELFORSKRIVNING I INSTITUSJON 19. august 2013 Janne Kutschera Sund Helge Ovesen Sykehusapotekene i Midt-Norge 1 Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 6 sykehusapotek i Helse-Midt Norge

Detaljer

LEGEMIDDELLISTER -UTFORDRINGER MED SAMSTEMMING

LEGEMIDDELLISTER -UTFORDRINGER MED SAMSTEMMING LEGEMIDDELLISTER -UTFORDRINGER MED SAMSTEMMING Lisbeth Damlien Nymoen MSc Farmasi, Klinisk farmasøyt Eldre og legemidler 13. september 2016 Liste 1 fra Ahus Mann, 65 år Hvilke legemidler Liste fra fastlege

Detaljer

5FINANSIERING AV LEGEMIDLER

5FINANSIERING AV LEGEMIDLER 5FINANSIERING AV LEGEMIDLER 5. 5. FINANSIERING AV LEGEMIDLER 5Legemidler finansieres dels av staten gjennom blåreseptordningen og de regionale helseforetakene, dels av andre helseinstitusjoner, og dels

Detaljer

Bedre tilpasset behandling med serummålinger og CYP-testing

Bedre tilpasset behandling med serummålinger og CYP-testing Diakonhjemmet Sykehus Senter for Psykofarmakologi www.psykofarmakologi.no Bedre tilpasset behandling med serummålinger og CYP-testing Helge Refsum Avdelingsoverlege / professor dr.med. Farmakologi Farmakodynamikk

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015 Økonomiske perspektiver Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 215 Figur 1 BNP per innbygger i 1971. Kjøpekraftskorrigert. Indeks. USA=1 Sveits USA Sverige Danmark

Detaljer

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien 216 For 1 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. Nesten samtlige nye medisiner

Detaljer

Legemidler og helsetjeneste

Legemidler og helsetjeneste L e g e m i d d e l i n d u s t r i e n Tall og fakta 2011 Legemidler og helsetjeneste 1 Tall og fakta 2011 Tall og fakta - Legemidler og helsetjeneste Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen

Detaljer

Sykehusinnkjøp HF etablert januar 2016

Sykehusinnkjøp HF etablert januar 2016 2 Sykehusinnkjøp HF etablert januar 2016 Sykehus innkjøp HF - HINAS Sykehus innkjøp HF LIS Sykehusinnkjøp HF Sør-Øst De 23 mest omsatte legemidler i verdi februar 2016 HUMIRA ENBREL HARVONI MABTHERA SERETIDE

Detaljer

N01BB Amíð Verðmæti N01BB: kr. Vnr Lyfjaheiti Lyfjaform Styrkl. Magn Ein Fj.pkn. Ein.verð Verðmæti

N01BB Amíð Verðmæti N01BB: kr. Vnr Lyfjaheiti Lyfjaform Styrkl. Magn Ein Fj.pkn. Ein.verð Verðmæti N TAUGA- OG GEÐLYF N01 SVÆFINGAR- OG DEYFINGARLYF N01B Staðdeyfilyf nema útvortis lyf N01BB Amíð Verðmæti N01BB: 459.460 kr. N01BB01 Búpivakaín Vnr Lyfjaheiti Lyfjaform Styrkl. Magn Ein Fj.pkn. Ein.verð

Detaljer

Geriatrisk farmakoterapi

Geriatrisk farmakoterapi Geriatrisk farmakoterapi Torgeir Bruun Wyller Professor/avd.overlege Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus, Ullevål Kvinne, 79 år, flere fall, magesmerter, vekttap Hjertesvikt Atrieflimmer Angina

Detaljer

CYP-problematikk. - utfordringer ved bruk av legemidler. Espen Molden. Farmasøytisk institutt, UiO Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus

CYP-problematikk. - utfordringer ved bruk av legemidler. Espen Molden. Farmasøytisk institutt, UiO Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus CYP-problematikk - utfordringer ved bruk av legemidler Espen Molden Farmasøytisk institutt, UiO Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus [emolden@farmasi.uio.no] Det er jo nesten utrolig at det

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013 Økonomiske perspektiver Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo,. februar 13 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden 199. 1) Millioner fat daglig 5 5 15 Kina

Detaljer

En pille til deg = ti piller til meg

En pille til deg = ti piller til meg Diakonhjemmet Sykehus Senter for Psykofarmakologi www.psykofarmakologi.no En pille til deg = ti piller til meg Helge Refsum Avdelingsoverlege / professor dr.med. Farmakologi Farmakodynamikk = Hva gjør

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Clarityn 10 mg tablett loratadin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for

Detaljer

Overføring fra individuell til forhåndsgodkjent refusjon

Overføring fra individuell til forhåndsgodkjent refusjon Overføring fra individuell til forhåndsgodkjent refusjon 28. april 2006 1. INNLEDNING... 2 2. OPPSUMMERING AV ARBEIDSGRUPPENS FORSLAG... 3 3. DAGENS ORDNINGER... 3 3.1. Forhåndsgodkjent refusjon - 9...

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

Høringsnotat Endring av trinnpris for virkestoffet simvastatin

Høringsnotat Endring av trinnpris for virkestoffet simvastatin Høringsnotat Endring av trinnpris for virkestoffet simvastatin 1 Innholdsfortegnelse 1. Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2. Innledning... 3 3. Mål om lavest mulig pris... 4 4. Prisregulering for byttbare

Detaljer

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007 tpb, 11. juni 2007 Notat 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv Det er visse sammenlignbarhetsproblemer landene imellom når det gjelder data om arbeidstid. Det henger sammen med ulikheter i

Detaljer

I dette kapitlet beskrives hvordan prisene på legemidler i Norge blir fastsatt, avhengig av karakteristika for de ulike legemidlene.

I dette kapitlet beskrives hvordan prisene på legemidler i Norge blir fastsatt, avhengig av karakteristika for de ulike legemidlene. 3PRISFASTSETTELSE 3. Prisfastsettelse 3 Som i de aller fleste vestlige land regulerer også norske myndigheter prisene på reseptpliktige legemidler. Den viktigste begrunnelsen for dette er å skjerme samfunnet

Detaljer

Nordmenn blant de ivrigste på kultur

Nordmenn blant de ivrigste på kultur Nordmenn blant de ivrigste på kultur Det er en betydelig større andel av befolkningen i Norge som de siste tolv måneder har vært på kino, konserter, museer og kunstutstillinger sammenlignet med gjennomsnittet

Detaljer

LMIs forsknings- og utviklingsundersøkelse 2010. Basert på 2009-tall

LMIs forsknings- og utviklingsundersøkelse 2010. Basert på 2009-tall LMIs forsknings- og utviklingsundersøkelse 21 Basert på 29-tall Innholdsfortegnelse OM LEGEMIDDELINDUSTRIEN (LMI) I NORGE...4 INNLEDNING...5 ANTALL ANSATTE I NORGE...6 FOU-INVESTERINGEN TIL LMIs MEDLEMSBEDRIFTER...7

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

14,7 10,0 9,5 8,5 5,3 4,7. Totalt Primærapotek Sykehusapotek 2,0 1,2 0,4 0,3 1,7 1, E ndringsperiode

14,7 10,0 9,5 8,5 5,3 4,7. Totalt Primærapotek Sykehusapotek 2,0 1,2 0,4 0,3 1,7 1, E ndringsperiode 50 Apotek og legemidler 2008 Apotek og legemidler 2008 51 Figur 3.1.1 Omsetningsutvikling for reseptpliktige legemidler 2003 ( kroner) 16 14 14,7 12 10 8 6 4 2 0 9,5 8,5 10,0 5,3 2,0 1,2 0,4 0,3 4,7 1,7

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Figur 1 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden ) Millioner fat daglig

Figur 1 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden ) Millioner fat daglig Figur 1 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden 199. 1) Millioner fat daglig. 199 1 5 Kina 5 15 Andre fremvoksende økonomier OECD 15 1 1 5 5 199 1996 1998 6 8 1 1 1 1) Anslag

Detaljer

apotek og legemidler apotek og legemidler apotek og legemidler apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår

apotek og legemidler apotek og legemidler apotek og legemidler apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår 2 0 0 6 2 apotek og legemidler apotek og legemidler 06-46159 / Grafia Kommunikasjon AS / www.grafia.net 006 APOTEKENE I NORGE solgte i legemidler for omkring 16 milliarder kroner. Det mest solgte legemidlet

Detaljer

10. fordøyelsesorganer og stoffskifte. for 559 millioner kroner og midler mot diabetes (A10A). For sistnevnte legemiddelgruppe

10. fordøyelsesorganer og stoffskifte. for 559 millioner kroner og midler mot diabetes (A10A). For sistnevnte legemiddelgruppe d e l i i i o m s e t n i n g av l e g e m i d l e r i n o r g e d e ta l j e r t s tat i s t i k k 10. fordøyelsesorganer og stoffskifte at c - g r u p p e a Gruppen omfatter en rekke ulike legemidler

Detaljer

Levermetabolisme CYP-enzymer Nyrefunksjon

Levermetabolisme CYP-enzymer Nyrefunksjon Levermetabolisme CYP-enzymer Nyrefunksjon Roar Dyrkorn Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Overlege, Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital Tabell 3.2 Vanlige eliminasjonsveier for

Detaljer

Bruk av farmakogenetiske analyser som hjelpemiddel til individtilpasset medisinering

Bruk av farmakogenetiske analyser som hjelpemiddel til individtilpasset medisinering Bruk av farmakogenetiske analyser som hjelpemiddel til individtilpasset medisinering Espen Molden Forskningsleder/professor II Senter for Psykofarmakologi Diakonhjemmet sykehus/universitetet i Oslo espen.molden@farmasi.uio.no

Detaljer

Omsetningsstatistikk - Ordre

Omsetningsstatistikk - Ordre Etternavn/firma: Gargo Sykestue Alle utleveringsgrupper Gargo Sykestue 71114 Acetylcystein sa brustab 200mg 100 R05CB01 55894 14.01.2010 201,28 2,000 71114 Acetylcystein sa brustab 200mg 100 R05CB01 56419

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Oslo 25. september 2006 Deres ref: /MAM Vår ref CQ/25906/PCR/eu

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Oslo 25. september 2006 Deres ref: /MAM Vår ref CQ/25906/PCR/eu LEGEMIDDEL INDUSTRIEN Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo 25. september 2006 Deres ref: 200605451-/MAM Vår ref CQ/25906/PCR/eu Høring av prising av generiske legemidler Legemiddelindustriforeningen

Detaljer

del iii legemiddelmarkedet

del iii legemiddelmarkedet Apotek og legemidler 2006 043 del iii legemiddelmarkedet 5. omsetning av legemidler hovedtall om s e t n i ng e n av l e g e m i dl e r f or de lt på r e s e p t t y p e r Av totalomsetningen i apotek

Detaljer

8. reguleringer og rammevilkår i 2005

8. reguleringer og rammevilkår i 2005 Apotek og legemidler 2006 067 d e l i v r a m m e v i l k å r l e g e m i d l e r o g r e f u s j o n egenandeler blå resept 2005 Egenandelen per resept var 36 prosent, men maksimalt 490 kroner (en økning

Detaljer

NORSKE KOMMUNER I ET EUROPEISK PERSPEKTIV FAKTA OM STRUKTUR LOKALSAMFUNNSFORENINGEN, GARDEMOEN 07.09.09 PROFESSOR BJARNE JENSEN

NORSKE KOMMUNER I ET EUROPEISK PERSPEKTIV FAKTA OM STRUKTUR LOKALSAMFUNNSFORENINGEN, GARDEMOEN 07.09.09 PROFESSOR BJARNE JENSEN NORSKE KOMMUNER I ET EUROPEISK PERSPEKTIV FAKTA OM STRUKTUR LOKALSAMFUNNSFORENINGEN, GARDEMOEN 07.09.09 PROFESSOR BJARNE JENSEN KOMMUNER I NORGE FORDELT ETTER INNBYGGERTALL 2008 75 PST AV KOMMUNENE HAR

Detaljer

Nye antikoagulanter bare fryd og gammen?

Nye antikoagulanter bare fryd og gammen? 1 Nye antikoagulanter bare fryd og gammen? DM Arena hjerte & kar Oslo 06. mars 2013 Per Wiik Johansen Overlege, dr.med. Seksjonsleder - Seksjon for LMK og -sikkerhet Avdeling for farmakologi OUS, Rikshospitalet

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 63/96 av 22. november om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 63/96 av 22. november om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 63/96 av 22. november 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Samstemming av legemiddellister. Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt

Samstemming av legemiddellister. Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt Samstemming av legemiddellister Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt Samstemming «Målet er å etablere en fullstendig liste over de legemidlene pasienten faktisk bruker.» (også kalt Legemidler i bruk, LIB)

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

NHO om ulike fremtidsbilder for rente og valutakurs

NHO om ulike fremtidsbilder for rente og valutakurs NHO om ulike fremtidsbilder for rente og valutakurs CME 7. november 214 Torill Lødemel Foto: Øyivind Haug Medlemsutviklingen i NHO Antall bedrifter (tv) og årsverk (th) 3 6 25 5 2 4 15 3 1 2 5 1 Medlemsbedrifter

Detaljer

Sammenligninger av BNP mellom land

Sammenligninger av BNP mellom land Knut Ø. Sørensen I de siste årene har det blitt stadig viktigere for nasjonalregnskapet å lage tall som er sammenlignbare mellom land. En vil sammenligne ikke bare veksten i BNP (bruttonasjonalproduktet)

Detaljer

Knuse-/ delelisten OUS 2013

Knuse-/ delelisten OUS 2013 Vedlegg til: Tabletter og kapsler deling, åpning og knusing Knuse-/ delelisten OUS 2013 Listen er sortert alfabetisk etter produktnavn. Som hovedregel skal alle tabletter og kapsler svelges hele. Før avvik

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

EBL næringspolitisk verksted - Sammenlikning av nordiske nettariffer -

EBL næringspolitisk verksted - Sammenlikning av nordiske nettariffer - EBL næringspolitisk verksted - Sammenlikning av nordiske nettariffer - Jørgen Festervoll ADAPT Consulting AS 7. juni 2007 7/10/2007 Slide 2 Formål og utfordringer Formål: Hvilket land har det mest effektive

Detaljer

Tabell 5.1.1 Nye og gamle paragrafer. I dag Før 3. mars 2008

Tabell 5.1.1 Nye og gamle paragrafer. I dag Før 3. mars 2008 5Finansiering av legemidler 5. 5. Finansiering av legemidler 5 Legemidler finansieres dels av staten gjennom blåreseptordningen og de regionale helseforetakene, dels av andre helseinstitusjoner, og dels

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

legemidler og refusjon

legemidler og refusjon Apotek og legemidler 2007 083 d e l i i i r a m m e v i l k å r 8. r e g u l e r i n g e r og r a m m e v i l k å r i 2006 Apotekene og legemiddelområdet er underlagt en omfattende og detaljert regulering

Detaljer

Det norske karaktersystemet. land. Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN

Det norske karaktersystemet. land. Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN Det norske karaktersystemet og karaktersystemer i andre land Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN Delrapport fra UHRs analysegruppe v/asbjørn Bjørnset Oversikt over

Detaljer

Perspektivmeldingen februar 2013 Statsminister Jens Stoltenberg

Perspektivmeldingen februar 2013 Statsminister Jens Stoltenberg 8. februar 213 Statsminister Jens Stoltenberg Arbeid Kunnskap Velferd Klima 2 Foto: Oddvar Walle Jensen / NTB Scanpix Den norske modellen virker Vi har høy inntekt og jevn fordeling,5 Ulikhet målt ved

Detaljer

Individuell variasjon i. klinisk respons av smertestillende

Individuell variasjon i. klinisk respons av smertestillende Individuell variasjon i klinisk respons av smertestillende - fokus på interaksjoner og farmakogenetikk Espen Molden Forskningsleder/professor II Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus Farmasøytisk

Detaljer

Handlingsregel og aksjeandel: Regjeringens oppfølging av Thøgersen- og Mork-utvalgene

Handlingsregel og aksjeandel: Regjeringens oppfølging av Thøgersen- og Mork-utvalgene Handlingsregel og aksjeandel: Regjeringens oppfølging av Thøgersen- og Mork-utvalgene Statssekretær Tore Vamraak 14. desember 2017 Flertallet i Mork-utvalget ga råd om en aksjeandel på 70 pst. Høyere forventet

Detaljer

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Per Mathis Kongsrud Torsdag 1. desember Skiftende utsikter for finanspolitikken Forventet fondsavkastning og bruk av oljeinntekter Prosent

Detaljer

Akkurat passe medisiner

Akkurat passe medisiner Akkurat passe medisiner Anette Hylen Ranhoff Overlege dr med, Diakonhjemmet sykehus Professor, Kavlis forskningssenter for aldring og demens. Inst for indremedisin Universitetet i Bergen. Den 4. Norske

Detaljer

Hovedstyret. 14. desember 2011

Hovedstyret. 14. desember 2011 Hovedstyret. desember Tiltak i EU ESB Styringsrenten redusert til, prosent Tiltak: Likviditetsoperasjoner med måneders løpetid Reservekravet redusert fra til prosent Reduserte krav til sikkerhetsstillelsen

Detaljer

4,5 3,0 1,6 1,7 2,9 0,9 1,4 0,9 2006-2007 2005-2006. Endringsperiode

4,5 3,0 1,6 1,7 2,9 0,9 1,4 0,9 2006-2007 2005-2006. Endringsperiode 4LEGEMIDDELMARKEDET 4.1 Omsetning og forbruk av legemidler hovedtall 4.1.1 Omsetning av legemidler fordelt på resepttyper Tabell 4.1.1 Omsetning av legemidler* inkl. og ekskl. mva ( kroner) mill kr inkl.

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

BRUKER VI FOR MYE PÅ HELSE? En vurdering av offentlige helseutgifter fra et samfunnsøkonomisk perspektiv med særlig fokus på spesialisthelsetjenesten

BRUKER VI FOR MYE PÅ HELSE? En vurdering av offentlige helseutgifter fra et samfunnsøkonomisk perspektiv med særlig fokus på spesialisthelsetjenesten 1 8. J A N U A R 2 0 1 7 BRUKER VI FOR MYE PÅ HELSE? En vurdering av offentlige helseutgifter fra et samfunnsøkonomisk perspektiv med særlig fokus på spesialisthelsetjenesten - «At vi ligger omtrent der

Detaljer

Er det arbeid til alle i Norden?

Er det arbeid til alle i Norden? Er det arbeid til alle i Norden? I Europa er Norden den regionen som har høyest sysselsetting, både blant menn og kvinner, viser tall for 2010. Finland, som har den laveste sysselsettingen i Norden, har

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer