Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15 Innkallingen er sendt til: Laila Øygarden Fylkesordfører AP Oddvar Skaiaa Fylkesvaraordfører KRF Arne Thomassen Medlem H Tellef Inge Mørland AP Signe Ann Jørgensen SV Øystein Haga V Ingrid Skårmo FRP Eyolf A. Bakke FRP Tarald Myrum SP Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland Fylkesrådmannen vil gi en del orienteringer etter møtet. Arendal, 23. mai 2011 Laila Øygarden fylkesordfører Kopi: Vararepresentantene Kontrollutvalget Politiske partier Statens vegvesen Internt: Ledergruppa/andre

2

3 Dato: Arkivref: / /2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Agnese Bjerkholt, Bent Sørensen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget 11/60 Fylkesutvalget /25 Fylkestinget TERTIALRAPPORT PER FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget tar tertialrapporten til etterretning. 2. a) Det foretas følgende endringer i driftsbudsjettet: Ansvar Tjeneste Art Endring Tusen kroner 267 Strømsbu vgs. 200 Ordinær undervisning utgift økes med Tvedestrand og Åmli vgs. 200 Ordinær undervisning utgift økes med Tannhelsetjenesten 340 Tannhelsetjenester utgift økes med Vegsjefen 550 Fylkesveger inntekt økes med Aust-Agder bibl. m.m. 410 Fylkesbibliotektjen. utgift økes med Aust-Agder bibl. m.m. 410 Fylkesbibliotektjen. inntekt økes med Aust-Agder bibl. m.m. 432 Kunst og kunstformidl. utgift økes med Aust-Agder bibl. m.m. 432 Kunst og kunstformidl. inntekt økes med Fylkesrådmannen 010 Fylkesting/fylkesutvalg utgift økes med Fylkesrådmannen 010 Fylkesting/fylkesutvalg inntekt økes med Fylkesrådmannen 100 Administrasjon utgift økes med Fylkesrådmannen 194 Felles utg. og inntekter utgift økes med Fylkesrådmannen 197 Folkehelse utgift økes med Fylkesrådmannen 197 Folkehelse inntekt økes med Fylkesrådmannen 198 Lønnsavsetninger utgift økes med Fylkesrådmannen 199 Tilleggsbevilgninger utgift reduseres med Fylkesrådmannen 200 Ordinær undervisning utgift økes med Fylkesrådmannen 200 Ordinær undervisning inntekt økes med Fylkesrådmannen 420 Kulturvern utgift reduseres med Fylkesrådmannen 420 Kulturvern inntekt reduseres med Fylkesrådmannen 431 Idrett og friluftsliv utgift økes med Fylkesrådmannen 431 Idrett og friluftsliv inntekt økes med 2 325

4 505 Fylkesrådmannen 500 Kollektivtransport utgift økes med Fylkesrådmannen 600 Tilr.l. og st.f. næringsliv utgift økes med Fylkesrådmannen 600 Tilr.l. og st.f. næringsliv inntekt økes med Fylkesrådmannen 601 Finansb. o.f. næringsliv utgift økes med Fylkesrådmannen 601 Finansb. o.f. næringsliv inntekt økes med Internservice 101 interne servicefunksj. utgift økes med Bygge- og eiendomstj. 200 Ordinær undervisning inntekt økes med Felles inntekter og utg. 200 Ordinær undervisning utgift økes med Felles inntekter og utg. 550 Fylkesveger utgift økes med Felles inntekter og utg. 901 Rammetilskudd inntekt økes med Felles inntekter og utg. 923 Disposisjonsfond inntekt økes med Felles inntekter og utg. 940 Øvrig økonomiforv. utgift økes med Felles inntekter og utg. 941 Premieavvik utgift økes med Sum 0 2. b) Det foretas følgende endringer i investeringsbudsjettet: Ansvar Tjeneste Art Endring Tusen kroner 410 Vegsjefen 550 Fylkesveger utgift økes med Vegsjefen 550 Fylkesveger inntekt økes med Bygge- og eiendomstj. 200 Ordinær undervisning inntekt reduseres med Felles inntekter og utg. 200 Ordinær undervisning inntekt økes med Felles inntekter og utg. 550 Fylkesveger inntekt økes med Felles inntekter og utg. 940 Øvrig økonomiforv. utgift økes med Felles inntekter og utg. 940 Øvrig økonomiforv. inntekt økes med 28 Sum 0 3. Det gjøres følgende endringer i stillingshjemler: 0,3 stilling som renholder ved Tvedestrand og Åmli videregående skole opprettes 1,0 stilling ved Aust-Agder bibliotek og kulturformidling knyttet til Ønskebok inndras. 4. Fylkesutvalget får fullmakt til å behandle sak vedrørende opprustning og utleie av det tidligere Amo-bygget ved Risør videregående skole til Risør kommune, jf. pkt. 6 i saksforelegget.

5 2. SAMMENDRAG I rapporten for 1. tertial gis det en tilbakemelding på fylkeskommunens aktivitet og økonomiske situasjon per Videre gis det en oversikt over bruk av midler i henhold til fylkesplanens handlingsprogram. Rapporten viser at aktiviteten for de aller fleste områder er i samsvar med budsjettet. En har en underbalanse på kroner ved utgangen av 1. tertial. Beløpet foreslås dekket inn ved midler avsatt til fylkestingets disposisjon på 4,5 mill. kroner og bruk av disposisjonsfond på kroner. 3. BAKGRUNN FOR SAKEN 3.1 Tidligere vedtak og andre føringer Det skal legges fram regnskapsrapporter for politisk behandling hvert tertial. Rapportene blir utarbeidet med bakgrunn i regnskapet per og Siste tertial er årsslutt. I årsrapporten blir det foretatt en mer grundig evaluering av aktivitet og resultater enn i tertialrapportene. Tertialrapporten skal gi oversikt over utviklingen i regnskap og aktivitetstall i forhold til budsjettet. Budsjettendringer som må foretas av fylkestinget i løpet av året vil en i størst mulig grad ta i forbindelse med tertialrapporteringen. Vedlagt saken følger en rapport som gir en mer detaljert beskrivelse av utviklingen ved den enkelte virksomhet (ansvar). Rapporten er utarbeidet av fylkesrådmannen, men virksomhetene og tjenestene har deltatt i rapporteringsarbeidet. I vedlegget er det også gitt en nærmere orientering når det gjelder status for de ulike investeringsprosjektene. Foreliggende rapport er utarbeidet med bakgrunn i regnskapsrapporter per Dette innebærer blant annet at budsjettendringer som er vedtatt etter dette tidspunkt ikke er med i tabellene. De forskjellige utgifter og inntekter belastes ulikt gjennom året og regnskapstallene må derfor leses med dette for øye. Fylkesutvalget og fylkestinget har tidligere i år behandlet flere saker vedrørende budsjettendringer og den økonomiske situasjonen. Sentrale saker i denne sammenheng er: fylkesutvalgssak 22/2011 Avsetning av ubrukte bevilgninger fra 2010 til bruk i trekk i budsjettrammen for 2011, fylkestingssak 10/2011 Aust-Agder fylkeskommunes årsregnskap og årsrapport for Problemstillinger Hvordan er den økonomiske og aktivitetsmessige utviklingen? Hvilke budsjettendringer må foretas? 4. DRIFTSBUDSJETTET 4.1 Felles utgifter og inntekter - likviditetsutvikling Skatt og rammetilskudd I vedtatt budsjett er det budsjettert med 461,6 mill. kroner i skatteinntekter og 652 mill. kroner i rammetilskudd, hvorav 34 mill. kroner er inntektsutjevning. Samlet gir dette 1 113,6 mill. kroner.

6 Oppdaterte skattetall for 2010 gir Aust-Agder fylkeskommune høyere inntekter også i Regjeringen la 13. mai fram Kommuneproposisjonen I denne gjøres det en gjennomgang også i forhold til det økonomiske opplegget for kommunesektoren for Skatteanslaget for 2011 oppjusteres med 1,3 mrd. kroner. For Aust-Agder fylkeskommune gir de endringene som er omtalt foran en økning i inntektene på 7,2 mill. kroner. Inntektssystemet gjør at dette fordeler seg med en økningen i rammetilskudd på 0,5 mill. kroner og 6,7 mill. kroner i økt inntektsutjevning. Endringene foreslås innarbeidet i denne saken. Etter dette vil det være budsjettert med 618,5 mill. kroner i rammetilskudd, 40,7 mill. kroner i inntektsutjevning og 461,6 mill. kroner i skatteinntekter. Samlet gir dette 1 120,8 mill. kroner. Pensjonspremie premieavvik I årsrapporten for 2010 er premieavviket for 2010 omtalt. I 2010 var premieavviket fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) positivt. Avviket var på 9 mill. kroner inkl. arbeidsgiveravgift. Når det gjelder Statens pensjonskasse (SPK) hadde en også et positivt avvik. Avviket var på 10,6 mill. kroner inkl. arbeidsgiveravgift. Samlet ga dette reduserte kostnader i 2010 på 19,6 mill. kroner. Det positive avviket i 2010 ble avsatt til fond til dekning av tilsvarende kostnader i Beløpet foreslås innarbeidet på utgifts- og inntektssiden. Når det gjelder premieavviket for 2011 vil en komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Foreløpig informasjon fra KLP viser et positivt avvik i størrelsesorden 0,5 mill. kroner. En har ikke mottatt foreløpig informasjon fra SPK. Renter og avdrag I budsjettet for 2011 var det lagt inn en generell forutsetning om et rentenivå på 3,7 % for renteinntekter og 3,0 % for renteutgifter for lån med flytende rente. Foreløpig har rentenivået lagt noe under dette, men det forventes en renteoppgang i løpet av året. Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner for renteutviklingen og en vil derfor komme tilbake til dette i forbindelse med rapporten for andre tertial. Rentekompensasjon Det er forutsatt en gjennomsnittlig flytende husbankrente på 3 % for Per var renten 2,7 %, men det forventes stigende rente utover året. En hadde videre forutsatt at en kunne utnytte fylkeskommunens resterende ramme på 59 mill. kroner for ordningen med rentekompensasjon for skolebygg fra Det har tidligere vært praksis å innvilge rentekompensasjon fra den dato det søkes om utbetaling, men Husbanken har for investeringen på til sammen 59 mill. kroner innvilget rentekompensasjonen fra Det er også knyttet usikkerhet til størrelsen på rentekompensasjonsbeløpet når det gjelder rentekompensasjonsordningen for investeringer i veg. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til ovenstående i forbindelse med rapporten for 2. tertial. 4.2 Sentrale styringsorganer og felles utgifter Oppreisningsordningen Aust-Agder fylkeskommune har deltatt i to oppreisningsordninger for barn som har vært plassert i barnevernsinstitusjoner i perioden 1980 til I sak 21/2011 og 25/2011 har

7 fylkesutvalget bevilget til sammen 1,347 mill. kroner til dekning av fylkeskommunens forpliktelser vedrørende ordningene. Fylkesutvalget vedtok i begge saker at beløpet skulle innarbeides i rapporten for 1. tertial. Fylkesrådmannen har innarbeidet beløpet. Vedlikehold fylkeshuset Fylkeshuset er bygget i to trinn. Første byggetrinn var ferdig Andre byggetrinn var ferdig Fylkeshusets bygningsmasse er ut fra dette henholdsvis 34 år og 27 år gammel og vedlikeholdsbehovet er sterkt økende. Siden 2007 har fylkeskommunen i følge leiekontrakten hatt ansvaret for ytre og indre vedlikehold. Bygge- og eiendomstjenesten har gjennomgått behovet for større utvendig vedlikehold og har funnet følgende vedlikeholdsbehov: Vedlikeholdsbehov Kostnadskalkyle Prioritet Fasaderehabilitering, hus 2 og kr. 1 (Personsikkerhet) Takutbedring hus kr. 2 (Bør prioriteres) Takutbedring hus kr. 3 (Kan godt vente 3 til 5 år) Takutbedring hus kr. 3 (Kan godt vente 3 til 5 år) Alle tall er inkl. mva. Det er en usikkerhet knyttet til fylkeshuset. Det er usikkerhet knyttet til fylkesmannens leieforhold og usikkerhet knyttet til spørsmålet om fylkessammenslutning. Ut fra ovenstående er det naturlig å vente med store vedlikeholdsoppgaver. Imidlertid kan dagens fasader på hus 2 og 3 utgjøre en sikkerhetsrisiko. Fylkeshuset AS har på styremøte vedtatt følgende i sak 3/11: Det foreslås for fylkeskommunen at en setter i gang fasadeutbedring/-sikring av hus to og tre. Fylkesrådmannen foreslår at det bevilges 3,3 mill. kroner til utbedring av fasadene på hus to og tre. Fylkesting og fylkesutvalg I vedtatt budsjett er fylkesordførers bevilgning på kroner, med beløpsgrense inntil kroner per tilskudd. Innenfor dette beløpet skal også tilskuddet til TV-aksjonen 2011 med 1 krone per innbygger dekkes. Beløpet til fylkesordførers disposisjon foreslås økt til kroner. Ved utarbeidelsen av budsjettet for 2011 har en videreført aktiviteten på samme nivå som for Høsten 2011 vil det i tillegg til ordinært fylkesting i oktober være konstituerende fylkesting etter valget høsten Fra høsten tas det også sikte på å få etablert fylkeselevråd. På bakgrunn av disse forholdene foreslås bevilgningen til fylkesting og fylkesutvalg økt med 0,5 mill. kroner. Innvandrerråd Ved behandling av økonomiplan og budsjett 2011 vedtok fylkestinget at det er et ønske å etablere et innvandrerråd i Aust-Agder fra høsten Fylkestinget ba

8 administrasjonen forberede en sak om dette til behandling i fylkestinget i juni En har dessverre ikke klart å følge opp dette vedtaket, men tar sikte på å komme tilbake med en sak til fylkestinget i oktober. Digitalisering av saksdokumenter Det vises til egen sak. Fylkesrådmannen tilrår at beløpet kostnaden på kroner innarbeides i denne saken ved at utgiftene økes med kroner og inntektene (merverdiavgiftskompensasjon) økes med kroner. Fylkesrådmannens kontor Ved utarbeidelsen av budsjettet for 2011 har en ved en feil ikke innarbeidet en av stillingene ved fylkesrådmannens kontor. Dette innebærer at lønnsbudsjettet for 2011 er kroner for lavt. Fylkesrådmannen beklager dette. Beløpet foreslås innarbeidet i denne saken. Folkehelse I vedtatt budsjett er det innarbeidet kroner til tiltak gjennomført i regi av lag og foreninger i fylket som tildeles av Helsedirektoratet. Tilsagnet for 2011 lyder på kroner. Det foreslås at økningen på kroner innarbeides i budsjettet på utgifts- og inntektssiden i denne saken. Helsedirektoratet tildeler fylkeskommunene i 2011 øremerkede midler til lavterskeltilbud for å fremme sunne levevaner med fokus på fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Fylkeskommunene skal forvalte midlene og fordele til kommunene. Tilsagnet lyder på kroner. Det foreslås at økningen på kroner innarbeides i budsjettet på utgifts- og inntektssiden i denne saken. Lønnsavsetninger Utgangspunkt for beregning av lønnsavsetningsposten for 2011 var statsbudsjettet forutsetninger om en lønnsvekst på 3,25 %. I kommuneproposisjonen 2012 anslås nå lønnsveksten i 2011 til 4 ¼ %. Dette er 1 % høyere enn det fylkesrådmannen la til grunn i budsjettet for Med en lønnsmasse på 570 mill. kroner og de samme forutsetninger for glidning og overheng som en la til grunn i budsjettet gir det økte kostnader på 5,7 mill. kroner sammenlignet med vedtatt budsjett. Beløpet foreslås innarbeidet i denne saken. En vil komme nærmere tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Innsparinger I vedtatt budsjett for 2011 er det innarbeidet et samlet innsparingskrav i sentraladministrasjonen på 2,0 mill. kroner. Ved gjennomgang av ledige lønnsmidler og sykepenger ved utgangen av 1. tertial kan det inndras 1,2 mill kroner. Fordelingen av inndragningen er som følger: Fylkeskassa Fylkesrevisjonen Fylkesrådmannens kontor Sum kroner kroner kroner kroner Den resterende innsparingen på 0,8 mill. kroner vil en komme tilbake til i rapporten for 2. tertial. Tilleggsbevilgninger til fylkesutvalgets/fylkestingets disposisjon I budsjettet for 2010 er det avsatt 0,2 mill. kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Etter vedtak i fylkesutvalgssak 22/2011 vedrørende avslutningen av regnskapet for 2010 ble det avsatt

9 ytterligere kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Videre ble det i den samme saken avsatt 4,5 mill. kroner til fylkestingets disposisjon. Av bevilgningen til fylkesutvalgets disposisjon er kroner disponert, jf. sak 27/2011 Søknad om tilskudd for 2011 fra LEVE Aust-Agder, kroner, sak 44/2011 Støtte til medseilere med Fullriggeren Sørlandet, kroner og sak 45/2011 Søknad om transportstøtte til humanitær innsats i Rezekne, kroner, sak 57/2011 Søknad om støtte til Redd Barna sitt katastrofearbeid i Japan, kroner og sak 58/2011 Søknad om støtte til Color Line Setesdal Tour 2011, kroner. Etter dette gjenstår det kroner. Bevilgningen til fylkestingets disposisjon foreslås i denne saken brukt i sin helhet for å løse de økonomiske utfordringene en har ved utgangen av første tertial. 4.3 Utdanningsformål Klasseoppsett for skoleåret 2011/12 Fylkesutvalget behandlet 10. mai sak 49/2011 Endringer i klasseoppsett skoleåret 2011/12 for videregående opplæring. Fylkesutvalget foretok enkelte endringer i klasseoppsettet for skoleåret 2011/12. Endringene er i samsvar med de forutsetningene som følger av vedtatt budsjett. Etter de justeringer som ble foretatt, regner en med at det vil være mulig å tilby samtlige søkere med rett tilbud om plass i henhold til opplæringsloven. Vedtaket gir også økt mulighet til å gi et tilbud om opplæring i skole for søkere som ikke får læreplass. Fylkesrådmannen fikk fullmakt til å fordele 1,4 mill. kroner i innsparte midler til de videregående skolene til ekstra språkopplæring for minoritetsspråklige for skoleåret 2011/12. De budsjettmessige konsekvensene av vedtaket i denne saken vil bli innarbeidet i rapporten for 2. tertial. Statstilskudd helsefagskole En har nå mottatt tilsagn om tilskudd til helsefagskole i 2011 på kroner. Dette er kroner høyere enn det som er innarbeidet i budsjettet. Beløpet foreslås innarbeidet i denne saken. Overtallighet I vedtatt budsjett for 2011 er det avsatt 5,2 mill. kroner til å dekke utgiftene til overtallig lærerpersonale. Foreløpige beregninger viser at en våren 2011 vil ha utgifter på om lag 2,3 mill. kroner. Det er 17 personer som har vært/er overtallige våren Til sammen utgjør overtalligheten 7-8 årsverk. Noen av disse utfører oppgaver for andre fylkeskommunale virksomheter og lønnsutgiftene belastes overtallighetsmidlene. Andre er satt til å løse oppgaver som skolene ellers ikke ville fått løst og lønnsutgiftene belastes overtallighetsmidlene. Videre er det seks personer som har benyttet ordningen med servicepensjon. En har enda ikke oversikt over hvor stor overtalligheten vil bli for høsten Dersom en legger til grunn at den vil være på omtrent samme nivå som inneværende skoleår vil det avsatte beløpet være noe for høyt. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Gratis læremidler I budsjettet for 2011 er det avsatt 7,4 mill. kroner til gratis læremidler. Inntil 20 % av beløpet benyttes til utvikling av nye fag og forbedring av eksisterende fag på digitale plattformer gjennom Nasjonal Digital Lærings Arena (NDLA). De resterende midlene vil bli fordelt på skolene etter den dimensjoneringen som følger av vedtatt antall klasser og elevplasser. Noe av midlene skal også dekke gratis læremidler for voksne. Førerkortopplæring Ved behandling av økonomiplan og budsjett vedtok fylkestinget å avsette kroner til førerkortopplæring ved Tvedestrand videregående skole. Prøveprosjekt er i gang i

10 Tvedestrand/Åmli og Setesdal. Det er opprettet en statlig ordning som gjelder skoler innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Den delen av prøveprosjektet som faller utenfor den statlige ordningen finansieres med midler fra fylkeskommunen i Det er søkt om utvidet deltakelse i den statlige forsøksordningen for Risør, Setesdal og Tvedestrand og Åmli videregående skoler. Ny GIV (gjennomføring i videregående opplæring) I statsbudsjettet for 2011 legger Kunnskapsdepartementet opp til en omfattende satsing på prosjektet Ny GIV. En har mottatt tilsagn om tilskudd til flere ulike prosjekter og satsingsområder, slik som overgangsprosjektet ungdomsskole videregående skole, oppfølgingsprosjektet og sommeraktiviteter for elever. Til sammen har en mottatt tilsagn om statstilskudd på kroner. Beløpet foreslås innarbeidet både på utgifts- og inntektssiden. En vil senere komme tilbake med mer informasjon rundt de ulike prosjektene og satsingsområdene. Alle skolene er for tiden engasjert i aktivt utviklingsarbeid, spesielt knyttet til prosjektene Ny GIV, Tettere oppfølging, Vurdering for læring og Bedre læringsmiljø, samt etter- og videreutdanning. Videre vil sommerskoletilbudet bli kraftig utvidet denne sommeren. En vil komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Det er et mål for mye av utviklingsarbeidet at skolene skal øke sin evne til å ivareta elevenes ulike behov gjennom tiltak innenfor differensiert og tilpasset opplæring. Dette anses som både pedagogisk og økonomisk gunstig, sammenlignet med utstrakt bruk av spesialundervisning. Samtidig må man være klar over at målsettingen om at alle skal gjennomføre videregående opplæring, medfører økte kostnadsbehov, spesielt innenfor fag- og yrkesopplæringen. Gjesteelever Gjesteelevsoppgjøret foretas to ganger per år, per 1. april og 1. oktober. En har ennå ikke mottatt eller sendt regninger for våren På bakgrunn av oppgjøret for høsten 2010 ser det ut til at en vil få en innsparing da en har færre elever i andre fylker enn tidligere år. En foreslår ikke å gjøre endringer nå, men vil komme nærmere tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Spesialundervisning/tilpasset opplæring Kostnadene til spesialundervisning har økt kraftig de senere årene, som følge av at flere elever søker om spesialundervisning, at flere har svært store tilretteleggingsbehov, og at flere av disse har fått tilråding om et 4. og 5. år i videregående opplæring. Elevtallet innenfor denne gruppen har økt gjennom flere år, og ser ut til å få en økning på elever høsten Kjøp av plasser ved Langemyr skole ser ut til å bli redusert fra 5 til 4. Det arbeides for å oppnå budsjettbalanse innenfor denne tjenesten ved årets utgang, noe som innebærer en stram styring med hvordan ressursene benyttes. En har imidlertid ennå ikke full oversikt over endelig inntak høsten Det er usikkerhet knyttet til arbeidet med sakkyndige vurderinger og enkeltvedtak om spesialundervisning, samt behandling av eventuelle klager. En vil derfor måtte komme nærmere tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Tilskudd til lærebedrifter/fagopplæring Det er budsjettert med 600 fag- og svenneprøver i Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til antallet som avlegger fag- og svenneprøver. En vil derfor komme nærmere tilbake til dette i rapporten for 2. tertial.

11 I budsjett 2011 er det satt av 4,6 mill. kroner mottatt i rammetilskuddet for tilrettelegging for lærebedrifter/lærlinger. Fylkesutvalget behandlet i sak 31/2011 Tiltak for bedre formidling til fagopplæring i bedrift Det framgår av vedtaket i denne saken at midlene skal benyttes til å iverksette et treårig prosjekt for å rekruttere flere lærebedrifter, stimulere til opprettelse av flere kontrakter for lærlinger og lærekandidater i eksisterende bedrifter og etablere tiltak for søkere som ikke får ordinære læreplasser. Det ble videre opprettet en 100 % stilling som prosjektleder. Prosjektet skal evalueres høsten Det er i budsjettet for 2011 avsatt 53,2 mill. kroner til utbetaling av tilskudd til lærebedrifter. Dette innbefatter tilskudd til kontrakter inngått de to siste årene, samt kontrakter som inngås i Anslagene over nye kontrakter er forbundet med stor usikkerhet noe som i år forsterkes av usikkerhet rundt prosjektet omtalt ovenfor vil resultere i mange nye kontrakter. Antallet nye kontrakter i 2010 var på samme nivå som for I 2011 ventes antallet nye kontrakter å ligge omtrent på samme nivå som i Samlet antas antallet løpende kontrakter å holde seg stabilt gjennom 2011, slik at kostnadene vil ligge innenfor budsjettets ramme. En vil komme tilbake med et bedre anslag for samlede utgifter til tilskudd lærebedriftene i rapporten for 2. tertial. Strømsbu videregående skole Skolen søker om en kompensasjon for økte lønnsutgifter på kroner som skyldes at fire renholdere har tatt fagbrev som renholdsoperatør. Videre er det i økonomiplanen fra og med 2011 innarbeidet en innsparing på kroner grunnet frigjort stillingshjemmel som fagarbeider/vaktmester. Skolen påpeker at effektiviseringsgevinsten først vil inntre ved innflytting i Sam Eyde videregående skole, og anmoder om å få dette kompensert. Fylkesrådmannen foreslår at skolens søknad imøtekommes og at det innarbeides i rapporten for 1. tertial med til sammen kroner. Annet I 2011 har en fra Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox, fått tildelt kroner til videreføring av arbeidet med partnerskap for karriereveiledning. Midlene vil bli disponert i tråd med fylkestingets vedtak i sak 33/2007 Karriereveiledning i Aust-Agder. Forslag til ny organisering av yrkes- og utdanningsveiledning i Aust-Agder fylkeskommune. Beløpet foreslås innarbeidet på inntekts- og utgiftssiden. En har mottatt tilsagn om kroner fra fylkesmannen i Aust-Agder som på oppdrag for Utdanningsdirektoratet utbetaler utviklingsmidler for den nasjonale satsingen Vurdering for læring. Midlene foreslås innarbeidet både på utgifts- og inntektssiden. Ved skolestart i august 2011 vil Tvedestrand og Åmli videregående skole ta i bruk et nyoppført undervisningsbygg for spesialundervisning ved avdeling Holt. I den forbindelse vil det bli behov for utvidet stilling som renholder på 30 %. Fylkesrådmannen tilrår at kostnadene forbundet med dette innarbeides i rapporten for 1. tertial og at stillingshjemmelen opprettes. Skolene melder at rammene i budsjettet gir lite handlingsrom. Det er spesielt utfordringer i forhold til å avsette ressurser til differensiert og tilpasset opplæring, og å gi tilstrekkelig bredde i programfagtilbudet ved små skoler med studieforberedende utdanningsprogrammer. Halvparten av skolene har i tillegg med seg trekk i rammene for 2011 på bakgrunn av merforbruk tidligere år. For tre av skolene er trekket relativt stort. Dette gjelder Arendal, Blakstad og Strømsbu videregående skoler. Flere av disse skolene melder at en trenger mer enn ett år på å ta igjen trekket og komme i balanse. En vil følge disse nøye i tiden fremover. 4.4 Helseformål

12 Tannhelsetjenesten har et fratrekk i den økonomiske rammen på kroner som følge av akkumulert merforbruk gjennom de siste årene. Det ble i 2010 gjennomført en rekke innsparingstiltak. Effekten av tiltakene har så langt ikke vært tilstrekkelig til å få økonomien i balanse. Dette gir betydelige utfordringer, og fortsetter utviklingen i 1. tertial resten av året, vil tannhelsetjenesten også i 2011 ha et underskudd ved årets slutt. Det arbeides for å redusere underskuddet noe i løpet av Tilsetting av åtte klinikkledere har medført ekstra lønnskostnader på kroner per år. Fylkesrådmannen tilrår at beløpet innarbeides i budsjettet. 4.5 Kulturformål Tilskudd fra Riksantikvaren Fra Riksantikvaren har en mottatt tilsagnsbrev hvor fylkeskommunen tildeles 2 mill. kroner til fredede verneverdige bygninger og miljøer, samt til kystkultur. I vedtatt budsjett for 2011 er det budsjettert 2,5 mill. kroner i bevilgning fra Riksantikvaren. Det tilrås at både utgifts- og inntektssiden reduseres med 0,5 mill. kroner. Spillemidler I budsjettet er det innarbeidet 22,0 mill. kroner i spillemidler (utenom renteinntektene). Tilsagnet lyder på kroner. Det tilrås at både utgifts- og inntektssiden økes med kroner. Ønskebok Prosjektet Ønskebok har vært behandlet i fylkesutvalgssak 137/2010 Ønskebok drift av nasjonalt nettsted for litteraturformidling, og vedtatt driftet fra Aust-Agder fylkeskommune under forutsetning om statlig finansiering. Da det ikke ble bevilget statlige midler til videre drift, ble prosjektet avsluttet ved årsskiftet. Driften er avviklet i løpet av første kvartal, finansiert av restmidler fra I vedtatt budsjett er det innarbeidet 2,5 mill. kroner i statlig finansiering som er redusert på inntekts- og utgiftssiden. Knyttet til prosjektet var det opprettet en stilling. Da prosjektet ikke videreføres, foreslås stilingshjemmelen inndratt. Formidlingskompetanse Et nytt prosjekt Formidlingskompetanse er under oppstart. Formålet er å utvikle kurspakker i litteraturformidling, som kan tilbys fylkesbibliotekene i hele landet. Prosjektet utvikles i samarbeid med fylkesbibliotekene i Buskerud og Østfold, med Aust-Agder bibliotek og kulturformidling som prosjektansvarlig. Prosjektet har fått tildelt kroner fra Nasjonalbiblioteket. Beløpet på kroner innarbeides i budsjettet på utgifts- og inntektssiden i denne saken. Agder rundt Prosjektet Agder rundt er et nytt regionalt litteraturformidlingsprosjekt med Aust-Agder bibliotek og kulturformidling som prosjektansvarlig. Det skal arrangeres en lesestafett med arrangementer i alle folkebibliotekene i Agder, der temaet alle steder skal være reiser i forskjellig form og innhold. Prosjektet har fått tildelt kroner fra Fritt ord og kroner fra Norsk Kulturråd. Beløpet på kroner innarbeides i budsjettet på utgifts- og inntektssiden i denne saken. Tilskudd Tilskudd fra Norsk Scenekunstbruk varierer fra år til år. For 2011 er tilskuddet på kroner, mot budsjettert kroner. Beløpet på kroner innarbeides i budsjettet på utgifts- og inntektssiden i denne saken.

13 4.6 Samferdsels- og vegformål Kollektivtrafikk i distriktene Aust-Agder fylkeskommune er tildelt kroner fra Samferdselsdepartementets tilskuddsordning Bedre kollektivtilbud i distriktene for Tilskuddet gjelder videreføring av tilbringertjenesten til Vegårshei stasjon. Tilbringertjenesten til Vegårshei stasjon ble etablert i 2006 i et samarbeid mellom Aust-Agder fylkeskommune, Vegårshei kommune og NSB. Tilbringertjenesten er fra 2011 gjeldende kun innenfor Vegårshei kommune. Ved behandling av økonomiplan og budsjett for vedtok fylkestinget å bevilge kroner til å opprettholde tilbudet til Vegårshei stasjon. Midlene inngår som Aust-Agder fylkeskommunes egenandel i prosjektet. Prosjektet Kveldsruter til Froland ble tildelt kroner fra Samferdselsdepartementet i Fylkesutvalget vedtok i sak 178/2010 at tiltaket skulle settes i gang fra og at fylkeskommunen skulle følge opp med en bevilgning på kroner. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Froland kommune og Aust-Agder fylkeskommune. Prosjektet ble satt i gang og ut fra tidligere vedtak tilrår fylkesrådmannen at budsjettet økes med kroner. Areal- og transportplansamarbeidet (ATP) Fylkesutvalget vedtok i sak 6/2010 Videreføring av areal- og transportplanarbeidet i Kristiansandsregionen fra 2010 å videreføre ATP samarbeidet. Ved en feil har en glemt å innarbeide midlene i budsjettet for For 2011 er dette beløpet på kroner. Fylkesrådmannen beklager dette og foreslår at beløpet innarbeides i denne saken. Billettering Driftsutgiftene til billetteringssystemet blir 3,25 mill. kroner for Det er budsjettert 2,6 mill. kroner. Kostnaden øker ut fra dette med kroner, mens inntekten øker med kroner. Fylkesrådmannen tilrår ut fra dette at budsjettet økes med kroner. Endringen skyldes en kommunikasjonssvikt knyttet til hvorvidt mva var inkludert i budsjettbeløpet for 2011 eller ikke. Det ble overført 1,406 mill. kroner fra 2010 til 2011 for å dekke etterfakturering av driftsutgifter vedrørende Billettering AS opplyser at det ikke vil komme etterfakturering for En har imidlertid ennå ikke fått regninger fra FARA når det gjelder driftsutgifter for Dette utgjør ca. 0,8 mill. kroner. Fylkesrådmannen tilrår derfor at kroner omdisponeres i denne saken. Netto budsjettendring for driftutgifter til billetteringssystem blir ut fra ovenstående en reduksjon på kroner. Transporttjeneste for funksjonshemmede Utbetalingene til transporttjenesten for funksjonshemmede viser en økning på 4 % i forhold til 1. tertial Variasjoner i utbetalinger fra måned til måned vil forekomme. En vil komme nærmere tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. 4.7 Næringsformål/regionalt utviklingsprogram For omtale av enkeltprosjekter vises til nærmere omtale i vedlegget i kapittel 5. Regionalt utviklingsprogram.

SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET 2010/11

SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET 2010/11 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.05.2010 2009/7333-11109/2010 / A41 Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato 10/91 Fylkesutvalget SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET

Detaljer

SØRLANDETS FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLEÅRET 2009/10

SØRLANDETS FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2006/2029-7730/2009 / A41 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØRLANDETS FAGSKOLE -

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Endringer i budsjett 2017

Endringer i budsjett 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.01.2009 2008/1905-1350/2009 / 124 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget ENDRINGER I BUDSJETT 2009 - KONSEKVENSER

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 07.05.2009 2009/951-9238/2009 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Agnese Bjerkholt, Bent Sørensen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget

Detaljer

Forslag fra Ap til økonomiplan , budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014.

Forslag fra Ap til økonomiplan , budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014. Forslag fra Ap til økonomiplan 2014-2017, budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014. Pkt1: Fylkestinget vedtar økonomiplan 2014-17 med følgende endringer: (beløp i hele tusen) 2014 2015 2016 2017

Detaljer

Inger Løite Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Mikalsen Inger Løite Ap. Sekretær

Inger Løite Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Mikalsen Inger Løite Ap. Sekretær Møteprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 20.12.2011 Tid: 10:30 Faste medlemmer som møtte: Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører H Kåre Gunnar Fløystad Medlem SP Maiken

Detaljer

Endringer i fylkestingssak PS 17/52 rapport for 2. tertial Informasjon vedrørende statsbudsjettet for 2018.

Endringer i fylkestingssak PS 17/52 rapport for 2. tertial Informasjon vedrørende statsbudsjettet for 2018. Notat Arkivsak-dok. 17/3358-13 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkestinget 24.10.2017 Endringer i fylkestingssak PS 17/52 rapport for 2. tertial 2017. Informasjon vedrørende statsbudsjettet

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 06.09.2011 Tid: 10:30. Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 06.09.2011 Tid: 10:30. Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 06.09.2011 Tid: 10:30 Faste medlemmer som møtte: Laila Øygarden Fylkesordfører AP Oddvar Skaiaa Fylkesvaraordfører KRF Tellef

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 18.09.2009 2009/7103-22446/2009 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Agnese Bjerkholt, Bent Sørensen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

En minner om at interpellasjoner må være innkommet hertil senest torsdag 3. Juni 2011.

En minner om at interpellasjoner må være innkommet hertil senest torsdag 3. Juni 2011. Møteinnkalling Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkestingssalen, Fylkeshuset Dato: 7.6. kl. 10.00 14.6.2011 kl. 13.00. Foreløpig program for dagene: 7.6.2011: Kl. 10.00: Fylkestinget settes Kl. 10.15: Gruppemøter

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 31.8.2009

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 31.8.2009 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 31.8.2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMLETABELLER... 1 2. FYLKESRÅDMANNEN OG STØTTEFUNKSJONER... 3 Ansvar 500 Fylkesrådmannen... 3 Ansvar 510 Interneservice...

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 17.04.2009 2008/1907-4379/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16679/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rapport for 1. tertial 2017

Rapport for 1. tertial 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3358-2 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Hovedarbeidsmiljøutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Fylkesutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Tertialrapport per 31.08.2011

Tertialrapport per 31.08.2011 Tertialrapport per 31.08.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMLETABELLER... 1 2. FYLKESRÅDMANNEN OG STØTTEFUNKSJONER... 3 Ansvar 500 Fylkesrådmannen... 3 Ansvar 510 Interneservice... 12 Ansvar 512 Bygge- og

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 31.8.2010

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 31.8.2010 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 31.8.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMLETABELLER... 1 2. FYLKESRÅDMANNEN OG STØTTEFUNKSJONER... 3 Ansvar 500 Fylkesrådmannen... 3 Ansvar 510 Interneservice...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

ASYLMOTTAK/FLYKTNINGER - KONSEKVENSER FOR FYLKESKOMMUNEN

ASYLMOTTAK/FLYKTNINGER - KONSEKVENSER FOR FYLKESKOMMUNEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.11.2015 2015/1826-39360/2015 / A40 Saksbehandler: Karen Eva Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 01.03.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

Rapport for 2. tertial 2017

Rapport for 2. tertial 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3358-9 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 09.10.2017 Administrasjonsutvalget 10.10.2017 Fylkesutvalget 10.10.2017 Fylkestinget 24.10.2017 Rapport

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Finansrapportering Per mars 2017

Finansrapportering Per mars 2017 Finansrapportering Per 31.12.2016 23. mars 2017 I henhold til kommunens finansreglement (sist revidert av kommunestyret i september 2014, K-sak 73/14) skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkesutvalget

Møteinnkalling. Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Dato: 07.11.2017 Tid: 11:00 Sted: Fylkeshuset - Vegår 1615 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Det vil i tillegg bli ettersendt

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksliste Politiske saker 17/22 Rapport for 2. tertial /23 Etablering av ny felles IKT-virksomhet ved sammenslutning av IKT Agder og DDØ 17/24 N

Saksliste Politiske saker 17/22 Rapport for 2. tertial /23 Etablering av ny felles IKT-virksomhet ved sammenslutning av IKT Agder og DDØ 17/24 N Hovedsamarbeidsutvalget (9.1.217) Saksdokumenter med vedlegg Saksliste Politiske saker 17/22 Rapport for 2. tertial 217 17/23 Etablering av ny felles IKT-virksomhet ved sammenslutning av IKT Agder og DDØ

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Saksliste Politiske saker 17/1 Rapport for 1. tertial /2 Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskom

Saksliste Politiske saker 17/1 Rapport for 1. tertial /2 Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskom Hovedarbeidsmiljøutvalget (06.06.2017) Saksdokumenter med vedlegg Saksliste Politiske saker 17/1 Rapport for 1. tertial 2017 17/2 Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder

Detaljer

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2006/1093-7765/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget ÅRSSTUDIUM IDRETT PÅ HOVDEN OG I SIRDAL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

AVSLUTTET PROSJEKTREGNSKAP FOR SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE BYGGETRINN 1

AVSLUTTET PROSJEKTREGNSKAP FOR SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE BYGGETRINN 1 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 19.01.2016 2012/1375-1504/2016 / 210 Saksbehandler: Knut Værland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 02.02.2016 Fylkestinget 18.02.2016 AVSLUTTET PROSJEKTREGNSKAP FOR

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011 Dato: Arkivref: 23.02.2011 2009/5055-5471/2011 / G10/&30 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Saksframlegg Vår saksbehandler Kjersti Bærug Hulbakk, tlf. 32808665 Vår referanse 2008/697-25 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur 29.01.2014 Revidert fordeling av budsjettet

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.11.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: 06.11.2017 Tid: 12:00 12:48 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Ark.: 153 Lnr.: 4954/11 Arkivsaksnr.: 11/893-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Vedlegg: 1. Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2011. 2. Sammendrag

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 14.05.2009 2004/571-9736/2009 / 221/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Bodil Lindestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER

Detaljer

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 15 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.11.2016 Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: 07.11.2016 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/1315-10434/2009 / 243/Q80 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER 2009. FORDELING.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER

SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 07.04.2009 2004/52-6999/2009 / A42/&71 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer