Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15 Innkallingen er sendt til: Laila Øygarden Fylkesordfører AP Oddvar Skaiaa Fylkesvaraordfører KRF Arne Thomassen Medlem H Tellef Inge Mørland AP Signe Ann Jørgensen SV Øystein Haga V Ingrid Skårmo FRP Eyolf A. Bakke FRP Tarald Myrum SP Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland Fylkesrådmannen vil gi en del orienteringer etter møtet. Arendal, 23. mai 2011 Laila Øygarden fylkesordfører Kopi: Vararepresentantene Kontrollutvalget Politiske partier Statens vegvesen Internt: Ledergruppa/andre

2

3 Dato: Arkivref: / /2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Agnese Bjerkholt, Bent Sørensen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget 11/60 Fylkesutvalget /25 Fylkestinget TERTIALRAPPORT PER FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget tar tertialrapporten til etterretning. 2. a) Det foretas følgende endringer i driftsbudsjettet: Ansvar Tjeneste Art Endring Tusen kroner 267 Strømsbu vgs. 200 Ordinær undervisning utgift økes med Tvedestrand og Åmli vgs. 200 Ordinær undervisning utgift økes med Tannhelsetjenesten 340 Tannhelsetjenester utgift økes med Vegsjefen 550 Fylkesveger inntekt økes med Aust-Agder bibl. m.m. 410 Fylkesbibliotektjen. utgift økes med Aust-Agder bibl. m.m. 410 Fylkesbibliotektjen. inntekt økes med Aust-Agder bibl. m.m. 432 Kunst og kunstformidl. utgift økes med Aust-Agder bibl. m.m. 432 Kunst og kunstformidl. inntekt økes med Fylkesrådmannen 010 Fylkesting/fylkesutvalg utgift økes med Fylkesrådmannen 010 Fylkesting/fylkesutvalg inntekt økes med Fylkesrådmannen 100 Administrasjon utgift økes med Fylkesrådmannen 194 Felles utg. og inntekter utgift økes med Fylkesrådmannen 197 Folkehelse utgift økes med Fylkesrådmannen 197 Folkehelse inntekt økes med Fylkesrådmannen 198 Lønnsavsetninger utgift økes med Fylkesrådmannen 199 Tilleggsbevilgninger utgift reduseres med Fylkesrådmannen 200 Ordinær undervisning utgift økes med Fylkesrådmannen 200 Ordinær undervisning inntekt økes med Fylkesrådmannen 420 Kulturvern utgift reduseres med Fylkesrådmannen 420 Kulturvern inntekt reduseres med Fylkesrådmannen 431 Idrett og friluftsliv utgift økes med Fylkesrådmannen 431 Idrett og friluftsliv inntekt økes med 2 325

4 505 Fylkesrådmannen 500 Kollektivtransport utgift økes med Fylkesrådmannen 600 Tilr.l. og st.f. næringsliv utgift økes med Fylkesrådmannen 600 Tilr.l. og st.f. næringsliv inntekt økes med Fylkesrådmannen 601 Finansb. o.f. næringsliv utgift økes med Fylkesrådmannen 601 Finansb. o.f. næringsliv inntekt økes med Internservice 101 interne servicefunksj. utgift økes med Bygge- og eiendomstj. 200 Ordinær undervisning inntekt økes med Felles inntekter og utg. 200 Ordinær undervisning utgift økes med Felles inntekter og utg. 550 Fylkesveger utgift økes med Felles inntekter og utg. 901 Rammetilskudd inntekt økes med Felles inntekter og utg. 923 Disposisjonsfond inntekt økes med Felles inntekter og utg. 940 Øvrig økonomiforv. utgift økes med Felles inntekter og utg. 941 Premieavvik utgift økes med Sum 0 2. b) Det foretas følgende endringer i investeringsbudsjettet: Ansvar Tjeneste Art Endring Tusen kroner 410 Vegsjefen 550 Fylkesveger utgift økes med Vegsjefen 550 Fylkesveger inntekt økes med Bygge- og eiendomstj. 200 Ordinær undervisning inntekt reduseres med Felles inntekter og utg. 200 Ordinær undervisning inntekt økes med Felles inntekter og utg. 550 Fylkesveger inntekt økes med Felles inntekter og utg. 940 Øvrig økonomiforv. utgift økes med Felles inntekter og utg. 940 Øvrig økonomiforv. inntekt økes med 28 Sum 0 3. Det gjøres følgende endringer i stillingshjemler: 0,3 stilling som renholder ved Tvedestrand og Åmli videregående skole opprettes 1,0 stilling ved Aust-Agder bibliotek og kulturformidling knyttet til Ønskebok inndras. 4. Fylkesutvalget får fullmakt til å behandle sak vedrørende opprustning og utleie av det tidligere Amo-bygget ved Risør videregående skole til Risør kommune, jf. pkt. 6 i saksforelegget.

5 2. SAMMENDRAG I rapporten for 1. tertial gis det en tilbakemelding på fylkeskommunens aktivitet og økonomiske situasjon per Videre gis det en oversikt over bruk av midler i henhold til fylkesplanens handlingsprogram. Rapporten viser at aktiviteten for de aller fleste områder er i samsvar med budsjettet. En har en underbalanse på kroner ved utgangen av 1. tertial. Beløpet foreslås dekket inn ved midler avsatt til fylkestingets disposisjon på 4,5 mill. kroner og bruk av disposisjonsfond på kroner. 3. BAKGRUNN FOR SAKEN 3.1 Tidligere vedtak og andre føringer Det skal legges fram regnskapsrapporter for politisk behandling hvert tertial. Rapportene blir utarbeidet med bakgrunn i regnskapet per og Siste tertial er årsslutt. I årsrapporten blir det foretatt en mer grundig evaluering av aktivitet og resultater enn i tertialrapportene. Tertialrapporten skal gi oversikt over utviklingen i regnskap og aktivitetstall i forhold til budsjettet. Budsjettendringer som må foretas av fylkestinget i løpet av året vil en i størst mulig grad ta i forbindelse med tertialrapporteringen. Vedlagt saken følger en rapport som gir en mer detaljert beskrivelse av utviklingen ved den enkelte virksomhet (ansvar). Rapporten er utarbeidet av fylkesrådmannen, men virksomhetene og tjenestene har deltatt i rapporteringsarbeidet. I vedlegget er det også gitt en nærmere orientering når det gjelder status for de ulike investeringsprosjektene. Foreliggende rapport er utarbeidet med bakgrunn i regnskapsrapporter per Dette innebærer blant annet at budsjettendringer som er vedtatt etter dette tidspunkt ikke er med i tabellene. De forskjellige utgifter og inntekter belastes ulikt gjennom året og regnskapstallene må derfor leses med dette for øye. Fylkesutvalget og fylkestinget har tidligere i år behandlet flere saker vedrørende budsjettendringer og den økonomiske situasjonen. Sentrale saker i denne sammenheng er: fylkesutvalgssak 22/2011 Avsetning av ubrukte bevilgninger fra 2010 til bruk i trekk i budsjettrammen for 2011, fylkestingssak 10/2011 Aust-Agder fylkeskommunes årsregnskap og årsrapport for Problemstillinger Hvordan er den økonomiske og aktivitetsmessige utviklingen? Hvilke budsjettendringer må foretas? 4. DRIFTSBUDSJETTET 4.1 Felles utgifter og inntekter - likviditetsutvikling Skatt og rammetilskudd I vedtatt budsjett er det budsjettert med 461,6 mill. kroner i skatteinntekter og 652 mill. kroner i rammetilskudd, hvorav 34 mill. kroner er inntektsutjevning. Samlet gir dette 1 113,6 mill. kroner.

6 Oppdaterte skattetall for 2010 gir Aust-Agder fylkeskommune høyere inntekter også i Regjeringen la 13. mai fram Kommuneproposisjonen I denne gjøres det en gjennomgang også i forhold til det økonomiske opplegget for kommunesektoren for Skatteanslaget for 2011 oppjusteres med 1,3 mrd. kroner. For Aust-Agder fylkeskommune gir de endringene som er omtalt foran en økning i inntektene på 7,2 mill. kroner. Inntektssystemet gjør at dette fordeler seg med en økningen i rammetilskudd på 0,5 mill. kroner og 6,7 mill. kroner i økt inntektsutjevning. Endringene foreslås innarbeidet i denne saken. Etter dette vil det være budsjettert med 618,5 mill. kroner i rammetilskudd, 40,7 mill. kroner i inntektsutjevning og 461,6 mill. kroner i skatteinntekter. Samlet gir dette 1 120,8 mill. kroner. Pensjonspremie premieavvik I årsrapporten for 2010 er premieavviket for 2010 omtalt. I 2010 var premieavviket fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) positivt. Avviket var på 9 mill. kroner inkl. arbeidsgiveravgift. Når det gjelder Statens pensjonskasse (SPK) hadde en også et positivt avvik. Avviket var på 10,6 mill. kroner inkl. arbeidsgiveravgift. Samlet ga dette reduserte kostnader i 2010 på 19,6 mill. kroner. Det positive avviket i 2010 ble avsatt til fond til dekning av tilsvarende kostnader i Beløpet foreslås innarbeidet på utgifts- og inntektssiden. Når det gjelder premieavviket for 2011 vil en komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Foreløpig informasjon fra KLP viser et positivt avvik i størrelsesorden 0,5 mill. kroner. En har ikke mottatt foreløpig informasjon fra SPK. Renter og avdrag I budsjettet for 2011 var det lagt inn en generell forutsetning om et rentenivå på 3,7 % for renteinntekter og 3,0 % for renteutgifter for lån med flytende rente. Foreløpig har rentenivået lagt noe under dette, men det forventes en renteoppgang i løpet av året. Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner for renteutviklingen og en vil derfor komme tilbake til dette i forbindelse med rapporten for andre tertial. Rentekompensasjon Det er forutsatt en gjennomsnittlig flytende husbankrente på 3 % for Per var renten 2,7 %, men det forventes stigende rente utover året. En hadde videre forutsatt at en kunne utnytte fylkeskommunens resterende ramme på 59 mill. kroner for ordningen med rentekompensasjon for skolebygg fra Det har tidligere vært praksis å innvilge rentekompensasjon fra den dato det søkes om utbetaling, men Husbanken har for investeringen på til sammen 59 mill. kroner innvilget rentekompensasjonen fra Det er også knyttet usikkerhet til størrelsen på rentekompensasjonsbeløpet når det gjelder rentekompensasjonsordningen for investeringer i veg. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til ovenstående i forbindelse med rapporten for 2. tertial. 4.2 Sentrale styringsorganer og felles utgifter Oppreisningsordningen Aust-Agder fylkeskommune har deltatt i to oppreisningsordninger for barn som har vært plassert i barnevernsinstitusjoner i perioden 1980 til I sak 21/2011 og 25/2011 har

7 fylkesutvalget bevilget til sammen 1,347 mill. kroner til dekning av fylkeskommunens forpliktelser vedrørende ordningene. Fylkesutvalget vedtok i begge saker at beløpet skulle innarbeides i rapporten for 1. tertial. Fylkesrådmannen har innarbeidet beløpet. Vedlikehold fylkeshuset Fylkeshuset er bygget i to trinn. Første byggetrinn var ferdig Andre byggetrinn var ferdig Fylkeshusets bygningsmasse er ut fra dette henholdsvis 34 år og 27 år gammel og vedlikeholdsbehovet er sterkt økende. Siden 2007 har fylkeskommunen i følge leiekontrakten hatt ansvaret for ytre og indre vedlikehold. Bygge- og eiendomstjenesten har gjennomgått behovet for større utvendig vedlikehold og har funnet følgende vedlikeholdsbehov: Vedlikeholdsbehov Kostnadskalkyle Prioritet Fasaderehabilitering, hus 2 og kr. 1 (Personsikkerhet) Takutbedring hus kr. 2 (Bør prioriteres) Takutbedring hus kr. 3 (Kan godt vente 3 til 5 år) Takutbedring hus kr. 3 (Kan godt vente 3 til 5 år) Alle tall er inkl. mva. Det er en usikkerhet knyttet til fylkeshuset. Det er usikkerhet knyttet til fylkesmannens leieforhold og usikkerhet knyttet til spørsmålet om fylkessammenslutning. Ut fra ovenstående er det naturlig å vente med store vedlikeholdsoppgaver. Imidlertid kan dagens fasader på hus 2 og 3 utgjøre en sikkerhetsrisiko. Fylkeshuset AS har på styremøte vedtatt følgende i sak 3/11: Det foreslås for fylkeskommunen at en setter i gang fasadeutbedring/-sikring av hus to og tre. Fylkesrådmannen foreslår at det bevilges 3,3 mill. kroner til utbedring av fasadene på hus to og tre. Fylkesting og fylkesutvalg I vedtatt budsjett er fylkesordførers bevilgning på kroner, med beløpsgrense inntil kroner per tilskudd. Innenfor dette beløpet skal også tilskuddet til TV-aksjonen 2011 med 1 krone per innbygger dekkes. Beløpet til fylkesordførers disposisjon foreslås økt til kroner. Ved utarbeidelsen av budsjettet for 2011 har en videreført aktiviteten på samme nivå som for Høsten 2011 vil det i tillegg til ordinært fylkesting i oktober være konstituerende fylkesting etter valget høsten Fra høsten tas det også sikte på å få etablert fylkeselevråd. På bakgrunn av disse forholdene foreslås bevilgningen til fylkesting og fylkesutvalg økt med 0,5 mill. kroner. Innvandrerråd Ved behandling av økonomiplan og budsjett 2011 vedtok fylkestinget at det er et ønske å etablere et innvandrerråd i Aust-Agder fra høsten Fylkestinget ba

8 administrasjonen forberede en sak om dette til behandling i fylkestinget i juni En har dessverre ikke klart å følge opp dette vedtaket, men tar sikte på å komme tilbake med en sak til fylkestinget i oktober. Digitalisering av saksdokumenter Det vises til egen sak. Fylkesrådmannen tilrår at beløpet kostnaden på kroner innarbeides i denne saken ved at utgiftene økes med kroner og inntektene (merverdiavgiftskompensasjon) økes med kroner. Fylkesrådmannens kontor Ved utarbeidelsen av budsjettet for 2011 har en ved en feil ikke innarbeidet en av stillingene ved fylkesrådmannens kontor. Dette innebærer at lønnsbudsjettet for 2011 er kroner for lavt. Fylkesrådmannen beklager dette. Beløpet foreslås innarbeidet i denne saken. Folkehelse I vedtatt budsjett er det innarbeidet kroner til tiltak gjennomført i regi av lag og foreninger i fylket som tildeles av Helsedirektoratet. Tilsagnet for 2011 lyder på kroner. Det foreslås at økningen på kroner innarbeides i budsjettet på utgifts- og inntektssiden i denne saken. Helsedirektoratet tildeler fylkeskommunene i 2011 øremerkede midler til lavterskeltilbud for å fremme sunne levevaner med fokus på fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Fylkeskommunene skal forvalte midlene og fordele til kommunene. Tilsagnet lyder på kroner. Det foreslås at økningen på kroner innarbeides i budsjettet på utgifts- og inntektssiden i denne saken. Lønnsavsetninger Utgangspunkt for beregning av lønnsavsetningsposten for 2011 var statsbudsjettet forutsetninger om en lønnsvekst på 3,25 %. I kommuneproposisjonen 2012 anslås nå lønnsveksten i 2011 til 4 ¼ %. Dette er 1 % høyere enn det fylkesrådmannen la til grunn i budsjettet for Med en lønnsmasse på 570 mill. kroner og de samme forutsetninger for glidning og overheng som en la til grunn i budsjettet gir det økte kostnader på 5,7 mill. kroner sammenlignet med vedtatt budsjett. Beløpet foreslås innarbeidet i denne saken. En vil komme nærmere tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Innsparinger I vedtatt budsjett for 2011 er det innarbeidet et samlet innsparingskrav i sentraladministrasjonen på 2,0 mill. kroner. Ved gjennomgang av ledige lønnsmidler og sykepenger ved utgangen av 1. tertial kan det inndras 1,2 mill kroner. Fordelingen av inndragningen er som følger: Fylkeskassa Fylkesrevisjonen Fylkesrådmannens kontor Sum kroner kroner kroner kroner Den resterende innsparingen på 0,8 mill. kroner vil en komme tilbake til i rapporten for 2. tertial. Tilleggsbevilgninger til fylkesutvalgets/fylkestingets disposisjon I budsjettet for 2010 er det avsatt 0,2 mill. kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Etter vedtak i fylkesutvalgssak 22/2011 vedrørende avslutningen av regnskapet for 2010 ble det avsatt

9 ytterligere kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Videre ble det i den samme saken avsatt 4,5 mill. kroner til fylkestingets disposisjon. Av bevilgningen til fylkesutvalgets disposisjon er kroner disponert, jf. sak 27/2011 Søknad om tilskudd for 2011 fra LEVE Aust-Agder, kroner, sak 44/2011 Støtte til medseilere med Fullriggeren Sørlandet, kroner og sak 45/2011 Søknad om transportstøtte til humanitær innsats i Rezekne, kroner, sak 57/2011 Søknad om støtte til Redd Barna sitt katastrofearbeid i Japan, kroner og sak 58/2011 Søknad om støtte til Color Line Setesdal Tour 2011, kroner. Etter dette gjenstår det kroner. Bevilgningen til fylkestingets disposisjon foreslås i denne saken brukt i sin helhet for å løse de økonomiske utfordringene en har ved utgangen av første tertial. 4.3 Utdanningsformål Klasseoppsett for skoleåret 2011/12 Fylkesutvalget behandlet 10. mai sak 49/2011 Endringer i klasseoppsett skoleåret 2011/12 for videregående opplæring. Fylkesutvalget foretok enkelte endringer i klasseoppsettet for skoleåret 2011/12. Endringene er i samsvar med de forutsetningene som følger av vedtatt budsjett. Etter de justeringer som ble foretatt, regner en med at det vil være mulig å tilby samtlige søkere med rett tilbud om plass i henhold til opplæringsloven. Vedtaket gir også økt mulighet til å gi et tilbud om opplæring i skole for søkere som ikke får læreplass. Fylkesrådmannen fikk fullmakt til å fordele 1,4 mill. kroner i innsparte midler til de videregående skolene til ekstra språkopplæring for minoritetsspråklige for skoleåret 2011/12. De budsjettmessige konsekvensene av vedtaket i denne saken vil bli innarbeidet i rapporten for 2. tertial. Statstilskudd helsefagskole En har nå mottatt tilsagn om tilskudd til helsefagskole i 2011 på kroner. Dette er kroner høyere enn det som er innarbeidet i budsjettet. Beløpet foreslås innarbeidet i denne saken. Overtallighet I vedtatt budsjett for 2011 er det avsatt 5,2 mill. kroner til å dekke utgiftene til overtallig lærerpersonale. Foreløpige beregninger viser at en våren 2011 vil ha utgifter på om lag 2,3 mill. kroner. Det er 17 personer som har vært/er overtallige våren Til sammen utgjør overtalligheten 7-8 årsverk. Noen av disse utfører oppgaver for andre fylkeskommunale virksomheter og lønnsutgiftene belastes overtallighetsmidlene. Andre er satt til å løse oppgaver som skolene ellers ikke ville fått løst og lønnsutgiftene belastes overtallighetsmidlene. Videre er det seks personer som har benyttet ordningen med servicepensjon. En har enda ikke oversikt over hvor stor overtalligheten vil bli for høsten Dersom en legger til grunn at den vil være på omtrent samme nivå som inneværende skoleår vil det avsatte beløpet være noe for høyt. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Gratis læremidler I budsjettet for 2011 er det avsatt 7,4 mill. kroner til gratis læremidler. Inntil 20 % av beløpet benyttes til utvikling av nye fag og forbedring av eksisterende fag på digitale plattformer gjennom Nasjonal Digital Lærings Arena (NDLA). De resterende midlene vil bli fordelt på skolene etter den dimensjoneringen som følger av vedtatt antall klasser og elevplasser. Noe av midlene skal også dekke gratis læremidler for voksne. Førerkortopplæring Ved behandling av økonomiplan og budsjett vedtok fylkestinget å avsette kroner til førerkortopplæring ved Tvedestrand videregående skole. Prøveprosjekt er i gang i

10 Tvedestrand/Åmli og Setesdal. Det er opprettet en statlig ordning som gjelder skoler innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Den delen av prøveprosjektet som faller utenfor den statlige ordningen finansieres med midler fra fylkeskommunen i Det er søkt om utvidet deltakelse i den statlige forsøksordningen for Risør, Setesdal og Tvedestrand og Åmli videregående skoler. Ny GIV (gjennomføring i videregående opplæring) I statsbudsjettet for 2011 legger Kunnskapsdepartementet opp til en omfattende satsing på prosjektet Ny GIV. En har mottatt tilsagn om tilskudd til flere ulike prosjekter og satsingsområder, slik som overgangsprosjektet ungdomsskole videregående skole, oppfølgingsprosjektet og sommeraktiviteter for elever. Til sammen har en mottatt tilsagn om statstilskudd på kroner. Beløpet foreslås innarbeidet både på utgifts- og inntektssiden. En vil senere komme tilbake med mer informasjon rundt de ulike prosjektene og satsingsområdene. Alle skolene er for tiden engasjert i aktivt utviklingsarbeid, spesielt knyttet til prosjektene Ny GIV, Tettere oppfølging, Vurdering for læring og Bedre læringsmiljø, samt etter- og videreutdanning. Videre vil sommerskoletilbudet bli kraftig utvidet denne sommeren. En vil komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Det er et mål for mye av utviklingsarbeidet at skolene skal øke sin evne til å ivareta elevenes ulike behov gjennom tiltak innenfor differensiert og tilpasset opplæring. Dette anses som både pedagogisk og økonomisk gunstig, sammenlignet med utstrakt bruk av spesialundervisning. Samtidig må man være klar over at målsettingen om at alle skal gjennomføre videregående opplæring, medfører økte kostnadsbehov, spesielt innenfor fag- og yrkesopplæringen. Gjesteelever Gjesteelevsoppgjøret foretas to ganger per år, per 1. april og 1. oktober. En har ennå ikke mottatt eller sendt regninger for våren På bakgrunn av oppgjøret for høsten 2010 ser det ut til at en vil få en innsparing da en har færre elever i andre fylker enn tidligere år. En foreslår ikke å gjøre endringer nå, men vil komme nærmere tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Spesialundervisning/tilpasset opplæring Kostnadene til spesialundervisning har økt kraftig de senere årene, som følge av at flere elever søker om spesialundervisning, at flere har svært store tilretteleggingsbehov, og at flere av disse har fått tilråding om et 4. og 5. år i videregående opplæring. Elevtallet innenfor denne gruppen har økt gjennom flere år, og ser ut til å få en økning på elever høsten Kjøp av plasser ved Langemyr skole ser ut til å bli redusert fra 5 til 4. Det arbeides for å oppnå budsjettbalanse innenfor denne tjenesten ved årets utgang, noe som innebærer en stram styring med hvordan ressursene benyttes. En har imidlertid ennå ikke full oversikt over endelig inntak høsten Det er usikkerhet knyttet til arbeidet med sakkyndige vurderinger og enkeltvedtak om spesialundervisning, samt behandling av eventuelle klager. En vil derfor måtte komme nærmere tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Tilskudd til lærebedrifter/fagopplæring Det er budsjettert med 600 fag- og svenneprøver i Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til antallet som avlegger fag- og svenneprøver. En vil derfor komme nærmere tilbake til dette i rapporten for 2. tertial.

11 I budsjett 2011 er det satt av 4,6 mill. kroner mottatt i rammetilskuddet for tilrettelegging for lærebedrifter/lærlinger. Fylkesutvalget behandlet i sak 31/2011 Tiltak for bedre formidling til fagopplæring i bedrift Det framgår av vedtaket i denne saken at midlene skal benyttes til å iverksette et treårig prosjekt for å rekruttere flere lærebedrifter, stimulere til opprettelse av flere kontrakter for lærlinger og lærekandidater i eksisterende bedrifter og etablere tiltak for søkere som ikke får ordinære læreplasser. Det ble videre opprettet en 100 % stilling som prosjektleder. Prosjektet skal evalueres høsten Det er i budsjettet for 2011 avsatt 53,2 mill. kroner til utbetaling av tilskudd til lærebedrifter. Dette innbefatter tilskudd til kontrakter inngått de to siste årene, samt kontrakter som inngås i Anslagene over nye kontrakter er forbundet med stor usikkerhet noe som i år forsterkes av usikkerhet rundt prosjektet omtalt ovenfor vil resultere i mange nye kontrakter. Antallet nye kontrakter i 2010 var på samme nivå som for I 2011 ventes antallet nye kontrakter å ligge omtrent på samme nivå som i Samlet antas antallet løpende kontrakter å holde seg stabilt gjennom 2011, slik at kostnadene vil ligge innenfor budsjettets ramme. En vil komme tilbake med et bedre anslag for samlede utgifter til tilskudd lærebedriftene i rapporten for 2. tertial. Strømsbu videregående skole Skolen søker om en kompensasjon for økte lønnsutgifter på kroner som skyldes at fire renholdere har tatt fagbrev som renholdsoperatør. Videre er det i økonomiplanen fra og med 2011 innarbeidet en innsparing på kroner grunnet frigjort stillingshjemmel som fagarbeider/vaktmester. Skolen påpeker at effektiviseringsgevinsten først vil inntre ved innflytting i Sam Eyde videregående skole, og anmoder om å få dette kompensert. Fylkesrådmannen foreslår at skolens søknad imøtekommes og at det innarbeides i rapporten for 1. tertial med til sammen kroner. Annet I 2011 har en fra Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox, fått tildelt kroner til videreføring av arbeidet med partnerskap for karriereveiledning. Midlene vil bli disponert i tråd med fylkestingets vedtak i sak 33/2007 Karriereveiledning i Aust-Agder. Forslag til ny organisering av yrkes- og utdanningsveiledning i Aust-Agder fylkeskommune. Beløpet foreslås innarbeidet på inntekts- og utgiftssiden. En har mottatt tilsagn om kroner fra fylkesmannen i Aust-Agder som på oppdrag for Utdanningsdirektoratet utbetaler utviklingsmidler for den nasjonale satsingen Vurdering for læring. Midlene foreslås innarbeidet både på utgifts- og inntektssiden. Ved skolestart i august 2011 vil Tvedestrand og Åmli videregående skole ta i bruk et nyoppført undervisningsbygg for spesialundervisning ved avdeling Holt. I den forbindelse vil det bli behov for utvidet stilling som renholder på 30 %. Fylkesrådmannen tilrår at kostnadene forbundet med dette innarbeides i rapporten for 1. tertial og at stillingshjemmelen opprettes. Skolene melder at rammene i budsjettet gir lite handlingsrom. Det er spesielt utfordringer i forhold til å avsette ressurser til differensiert og tilpasset opplæring, og å gi tilstrekkelig bredde i programfagtilbudet ved små skoler med studieforberedende utdanningsprogrammer. Halvparten av skolene har i tillegg med seg trekk i rammene for 2011 på bakgrunn av merforbruk tidligere år. For tre av skolene er trekket relativt stort. Dette gjelder Arendal, Blakstad og Strømsbu videregående skoler. Flere av disse skolene melder at en trenger mer enn ett år på å ta igjen trekket og komme i balanse. En vil følge disse nøye i tiden fremover. 4.4 Helseformål

12 Tannhelsetjenesten har et fratrekk i den økonomiske rammen på kroner som følge av akkumulert merforbruk gjennom de siste årene. Det ble i 2010 gjennomført en rekke innsparingstiltak. Effekten av tiltakene har så langt ikke vært tilstrekkelig til å få økonomien i balanse. Dette gir betydelige utfordringer, og fortsetter utviklingen i 1. tertial resten av året, vil tannhelsetjenesten også i 2011 ha et underskudd ved årets slutt. Det arbeides for å redusere underskuddet noe i løpet av Tilsetting av åtte klinikkledere har medført ekstra lønnskostnader på kroner per år. Fylkesrådmannen tilrår at beløpet innarbeides i budsjettet. 4.5 Kulturformål Tilskudd fra Riksantikvaren Fra Riksantikvaren har en mottatt tilsagnsbrev hvor fylkeskommunen tildeles 2 mill. kroner til fredede verneverdige bygninger og miljøer, samt til kystkultur. I vedtatt budsjett for 2011 er det budsjettert 2,5 mill. kroner i bevilgning fra Riksantikvaren. Det tilrås at både utgifts- og inntektssiden reduseres med 0,5 mill. kroner. Spillemidler I budsjettet er det innarbeidet 22,0 mill. kroner i spillemidler (utenom renteinntektene). Tilsagnet lyder på kroner. Det tilrås at både utgifts- og inntektssiden økes med kroner. Ønskebok Prosjektet Ønskebok har vært behandlet i fylkesutvalgssak 137/2010 Ønskebok drift av nasjonalt nettsted for litteraturformidling, og vedtatt driftet fra Aust-Agder fylkeskommune under forutsetning om statlig finansiering. Da det ikke ble bevilget statlige midler til videre drift, ble prosjektet avsluttet ved årsskiftet. Driften er avviklet i løpet av første kvartal, finansiert av restmidler fra I vedtatt budsjett er det innarbeidet 2,5 mill. kroner i statlig finansiering som er redusert på inntekts- og utgiftssiden. Knyttet til prosjektet var det opprettet en stilling. Da prosjektet ikke videreføres, foreslås stilingshjemmelen inndratt. Formidlingskompetanse Et nytt prosjekt Formidlingskompetanse er under oppstart. Formålet er å utvikle kurspakker i litteraturformidling, som kan tilbys fylkesbibliotekene i hele landet. Prosjektet utvikles i samarbeid med fylkesbibliotekene i Buskerud og Østfold, med Aust-Agder bibliotek og kulturformidling som prosjektansvarlig. Prosjektet har fått tildelt kroner fra Nasjonalbiblioteket. Beløpet på kroner innarbeides i budsjettet på utgifts- og inntektssiden i denne saken. Agder rundt Prosjektet Agder rundt er et nytt regionalt litteraturformidlingsprosjekt med Aust-Agder bibliotek og kulturformidling som prosjektansvarlig. Det skal arrangeres en lesestafett med arrangementer i alle folkebibliotekene i Agder, der temaet alle steder skal være reiser i forskjellig form og innhold. Prosjektet har fått tildelt kroner fra Fritt ord og kroner fra Norsk Kulturråd. Beløpet på kroner innarbeides i budsjettet på utgifts- og inntektssiden i denne saken. Tilskudd Tilskudd fra Norsk Scenekunstbruk varierer fra år til år. For 2011 er tilskuddet på kroner, mot budsjettert kroner. Beløpet på kroner innarbeides i budsjettet på utgifts- og inntektssiden i denne saken.

13 4.6 Samferdsels- og vegformål Kollektivtrafikk i distriktene Aust-Agder fylkeskommune er tildelt kroner fra Samferdselsdepartementets tilskuddsordning Bedre kollektivtilbud i distriktene for Tilskuddet gjelder videreføring av tilbringertjenesten til Vegårshei stasjon. Tilbringertjenesten til Vegårshei stasjon ble etablert i 2006 i et samarbeid mellom Aust-Agder fylkeskommune, Vegårshei kommune og NSB. Tilbringertjenesten er fra 2011 gjeldende kun innenfor Vegårshei kommune. Ved behandling av økonomiplan og budsjett for vedtok fylkestinget å bevilge kroner til å opprettholde tilbudet til Vegårshei stasjon. Midlene inngår som Aust-Agder fylkeskommunes egenandel i prosjektet. Prosjektet Kveldsruter til Froland ble tildelt kroner fra Samferdselsdepartementet i Fylkesutvalget vedtok i sak 178/2010 at tiltaket skulle settes i gang fra og at fylkeskommunen skulle følge opp med en bevilgning på kroner. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Froland kommune og Aust-Agder fylkeskommune. Prosjektet ble satt i gang og ut fra tidligere vedtak tilrår fylkesrådmannen at budsjettet økes med kroner. Areal- og transportplansamarbeidet (ATP) Fylkesutvalget vedtok i sak 6/2010 Videreføring av areal- og transportplanarbeidet i Kristiansandsregionen fra 2010 å videreføre ATP samarbeidet. Ved en feil har en glemt å innarbeide midlene i budsjettet for For 2011 er dette beløpet på kroner. Fylkesrådmannen beklager dette og foreslår at beløpet innarbeides i denne saken. Billettering Driftsutgiftene til billetteringssystemet blir 3,25 mill. kroner for Det er budsjettert 2,6 mill. kroner. Kostnaden øker ut fra dette med kroner, mens inntekten øker med kroner. Fylkesrådmannen tilrår ut fra dette at budsjettet økes med kroner. Endringen skyldes en kommunikasjonssvikt knyttet til hvorvidt mva var inkludert i budsjettbeløpet for 2011 eller ikke. Det ble overført 1,406 mill. kroner fra 2010 til 2011 for å dekke etterfakturering av driftsutgifter vedrørende Billettering AS opplyser at det ikke vil komme etterfakturering for En har imidlertid ennå ikke fått regninger fra FARA når det gjelder driftsutgifter for Dette utgjør ca. 0,8 mill. kroner. Fylkesrådmannen tilrår derfor at kroner omdisponeres i denne saken. Netto budsjettendring for driftutgifter til billetteringssystem blir ut fra ovenstående en reduksjon på kroner. Transporttjeneste for funksjonshemmede Utbetalingene til transporttjenesten for funksjonshemmede viser en økning på 4 % i forhold til 1. tertial Variasjoner i utbetalinger fra måned til måned vil forekomme. En vil komme nærmere tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. 4.7 Næringsformål/regionalt utviklingsprogram For omtale av enkeltprosjekter vises til nærmere omtale i vedlegget i kapittel 5. Regionalt utviklingsprogram.

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/03395-21 Tone Mediaas Reitlo 31.10.2013 Driftsrapport 2/2013 pr 30.9.

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no Budsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 www.vfk.no Innhold 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer... 5 1.1 Tilbakeblikk på årene 2005-2010 og utviklingen i økonomiplanperioden... 7 1.1.1 Netto

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2007 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2007 FORORD: I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér Årsrapport 2014 Med regnskap og årsberetning gode ideér Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 5 1.3 INTERNE PROSESSER... 8 1.4 ØKONOMI... 10 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer Årsrapport 2013 Med regnskap og årsberetning 2013 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 9 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 DEL I Innhold Fylkestingets budsjettvedtak økonomiplan 2007-2010 1 VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 14 Fylkesrådmannens

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Årsberetning 2011. Side 1

Årsberetning 2011. Side 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1. POLITISK OG ADMINISTRATIV VIRKSOMHET... 5 1.1. Politisk virksomhet... 5 1.2. Bystyrets sammensetning 2007-2011... 6 1.3. Bystyrets sammensetning 2011-2015... 7 1.4. Kommunestyrevalget

Detaljer