VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10"

Transkript

1 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: / /2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Det gjøres følgende endringer i antall grupper i forhold til vedtatt fordelingsplan for 2009: Skole Programområde Nivå Økning Reduksjon Arendal Service og samferdsel 1 Studiespesialisering 1 Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 1 Blakstad Service og samferdsel 1 Kvalifiseringskurs 3. år Vg2 1 Treteknikk Vg2 1 Dahlske Teknikk og industriell produksjon/ 0,5 bygg- og anleggsteknikk, spesialundervisning Møglestu Bygg- og anleggsteknikk 1 Medier og kommunikasjon 1 Matfag, spesialundervisning Vg2 1 Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 1 Interiør og utstillingsdesign Vg2 1 Helsesekretær Vg3 0,5 Risør Medier og kommunikasjon 1 Studiespesialisering 0,5 Design og trearbeid Vg2 1 Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 0,5 Setesdal Helse- og sosialfag 0,5 Helsearbeiderfag Vg2 0,5 Byggteknikk Vg2 1

2 Studiespesialisering Alle 1 Strømsbu Restaurant- og matfag 1 Matfag Vg2 1 IKT-servicefag, spesialundervisning Vg2 1 Tvedestrand Studiespesialisering Vg3 0,5 Åmli Idrettsfag 0,5 Helsearbeiderfag Vg2 0,5 Sum 10, Blakstad videregående skole tilbyr Vg3 over to år innenfor byggfagene fra høsten Tilbudet er for søkere som ikke får læreplass. Eventuelt behov for flere Vg3 fagopplæring i skole vurderes i egen sak i juni. 3. Følgende grupper kan settes i gang uten krav til 60 % oppfylling: Blakstad vgs, Vg2 båtbyggerfag Møglestu vgs, Vg2 studiespesialisering Risør vgs, Vg2 produksjons- og industriteknikk Risør vgs, Vg3 studiespesialisering Setesdal vgs, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Strømsbu vgs, Vg2 data og elektronikk Tvedestrand vgs, Vg3 landbruk 4. Tilbud for minoritetsspråklige behandles som egen sak. 5. Fylkesrådmannen får fullmakt innenfor budsjettets rammer å sette i gang enkelte grupper med redusert elevtall for elever med rett til spesialundervisning.

3 2. SAMMENDRAG Det er inneværende år en betydelig økning i søkning til elektrofag og service og samferdsel. Samtidig er det en betydelig reduksjon i søkningen til bygg- og anleggsteknikk og restaurant- og matfag. På bakgrunn av søkertallene til videregående opplæring foreslår fylkesrådmannen enkelte endringer i tilbud og antall grupper ved de videregående skolene. De fleste forslagene er begrunnet i søkertall og fremmes etter samtaler og ønsker fra skolene. Forslaget vil generelt gi god oppfylling og god kapasitetsutnyttelse. Samtidig vil de fleste skolene likevel ha mulighet for å tilby enkelte grupper med redusert elevtall for å styrke tilbudet innen tilpasset opplæring/spesialundervisning. For å opprettholde enkelte tilbud forutsettes det imidlertid at enkelte søkere fordeles mellom skolene etter geografiske kriterier. Fylkesrådmannen foreslår videre at en nå forbereder en sannsynlig virkning av finanskrisen og at nedgangstidene i byggebransjen kan føre til færre læreplasser i disse fagene. Det foreslås derfor at Blakstad vgs kan planlegge Vg3 fagopplæring i skole i byggfagene. Dersom det er aktuelt med Vg3 fagopplæring i skole i andre fag, vil dette bli lagt frem som egen sak i juni. 3. BAKGRUNN FOR SAKEN 3.1 Tidligere vedtak og andre føringer Inneværende skoleår er det 222,5 grupper (klasser) i videregående skole, hvorav 4 grupper innen teknisk fagskole. I økonomiplan og fordelingsplan for 2009 er det planlagt med 227,5 grupper for neste skoleår, hvorav 4 grupper innen teknisk fagskole. I tillegg er alternativ opplæring for minoritetsspråklige ved Møglestu vgs annonsert uten budsjettmessig dekning, jfr. fylkesutvalgssak nr. 133/2008. Fylkesrådmannen legger fram egen sak om tilbud for minoritetsspråklige, jfr. eget saksdokument Kriterier for justering av klasseoppsettet Fylkestinget har i sak 63/1998 vedtatt følgende kriterier for justering av klasseoppsettet etter søknadsfristens utløp (i prioritert rekkefølge): 1. Søkere med opplæringsrett sikres plass i henhold til inntaksforskriftene. 2. Klasser med bare 60 % oppfylling eller mindre legges ned. Unntak er landslinjer, landsdekkende linjer og kurstilbud der fylkesting/fylkesutvalg har gjort vedtak om avviksordning. 3. Nye klasser opprettes innen budsjettets rammer etter følgende prioriterte rekkefølge: 3.1 Sikre søkere med opplæringsrett plass, jfr. pkt Kurstilbud ut fra et dokumentert behov i nærings- og arbeidslivet. 3.3 Ved stor oversøkning til et kurstilbud. Ved kurstilbud som betinger lærlingplass etter fullført skoleutdanning må yrkesopplæringsnemndas vurdering innhentes.

4 4. Nedlegging/oppretting av klasser som avviker fra nevnte kriterier vedtas av fylkesutvalget. Det presiseres at søkere i dette saksdokument er definert slik: Søkere = primærsøkere (søkernes 1. ønske) Søkere med rett = søkere med ungdomsrett eller fullføringsrett Voksne søkere med rett henvises i hovedsak til egne kurs som er spesielt organisert for voksne Geografisk fordeling av søkerne Fylkesutvalget vedtok i møte 6. mai 2008, sak 46, videregående opplæring endringer i antall grupper og tilbud skoleåret 2008/09, bl.a. følgende: Fylkesrådmannen kan fordele søkerne til de ulike skolene etter geografiske/trafikale eller pedagogiske kriterier. Fylkesrådmannen legger til grunn at denne fullmakten gjelder inntil videre Organisering av opplæringen justeringer i kapasitet Klassebegrepet er tatt ut av opplæringsloven, og elevene deles i grupper etter behov. Gruppene må ikke være større enn det som er pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlig. Fylkesrådmannen har derfor erstattet klasser med grupper i fordelingsplanen for Det foreligger imidlertid forslag om at klassebegrepet tas inn igjen i opplæringsloven, men fylkesrådmannen benytter fortsatt begrepet grupper i dette saksdokumentet. I budsjettet er det fastsatt antall grupper innen ulike skoler/tilbud. På bakgrunn av dette har en fastsatt kapasitet for inntak (i hovedsak 15 og 30 elever). Administrasjonen har hatt møter med skolene og diskutert bl.a. antall grupper og kapasitet. Innenfor noen tilbud anbefales redusert elevtall fordi mange søkere har behov for spesialundervisning/spesiell oppfølging. Fylkesrådmannens forslag til justeringer har i stor grad tatt hensyn til innspill fra skolene og det tas sikte på at forslaget også i år gir rom for grupper med redusert elevtall. Samtidig kan det i enkelte grupper tas inn elever utover 15 og 30. Det er overbooket med ca. 100 elevplasser ved 1. inntak de to siste årene. En har gode erfaringer med dette og tar sikte på tilsvarende overbooking inneværende år. 4. SØKERTALL Vedlagt følger oversikt over antall søkere fordelt på utdanningsprogram/programområde/skole. Søkere fra andre fylker som har søkt gjennom hjemfylkeskommunen, er i hovedsak registrert i vedlagte oversikt (pr ). Tabellene viser antall søkere med rett, antall søkere uten rett og antall særskiltsøkere. En gjør oppmerksom på at mange søkere uten rett vil få plass etter en individuell vurdering. Dette kan være minoritetsspråklige søkere, søkere som flytter til Aust- Agder eller søkere som andre fylker betaler gjesteelevssats for. 4.1 Totalt søkertall

5 Nedenfor følger oversikt over totalt søkertall de siste fem årene Antall søkere til videregående skoler i Aust-Agder Antall søkere til videregående skoler i andre fylker Antall søkere til private/statlige videregående skoler * 73 Antall søkere til læreplass Totalt antall søkere til videregående opplæring * Antall søkere til private/statlige videregående skoler er ufullstendige, da de fleste søker direkte til skolene. For sammenligningens skyld er dette søkertall pr. 1. mars. Sammenlignet med forrige år er det 125 flere søkere til videregående skoler i Aust-Agder, og 33 færre søkere fra Aust-Agder til videregående skoler i andre fylker. Nedenfor følger en oversikt over antall søkere med rett de siste 4 årene: Antall søkere med rett til Antall søkere med rett til Vg Antall søkere med rett til Vg Sum Det er totalt en økning med 138 søkere med rett i forhold til forrige år. Dette var forventet, og det er derfor planlagt i fordelingsplanen en økning med 5 grupper. Økningen er størst på Vg3- nivå pga stort årskull fra grunnskolen i Søkertall fordelt på utdanningsprogram Nedenfor følger en orientering om søkning til samtlige utdanningsprogram innen og enkelte programområder innen Vg2 og Vg3, jfr. vedlegg. I tillegg følger enkelte forslag til endringer i antall grupper i forhold til vedtatt fordelingsplan for Bygg- og anleggsteknikk Det er 116 søkere (109 med rett) til 160 plasser. Forrige år var det 156 søkere, og det er en reduksjon med 40 søkere (26 %) til bygg- og anleggsteknikk ved de videregående skolene i Aust-Agder. Blakstad vgs har 41 søkere til 55 plasser, Dahlske vgs har 36 søkere til 30 plasser, Møglestu vgs har 14 søkere til 30 plasser, Tvedestrand vgs har 18 søkere til 30 plasser og Setesdal vgs har 12 søkere til 15 plasser (hvorav 5 søkere med gjesteelevsgaranti fra Vest- Agder). Det foreslås å redusere med en gruppe ved Møglestu vgs. Samtidig foreslås ingen reduksjon ved Tvedestrand vgs eller Blakstad vgs pga antall søkere med behov for spesialundervisning og sekundærsøkere. Dahlske vgs ønsker å videreføre et tilbud innen teknikk og industriell produksjon/bygg og anleggsteknikk ved Østerhus. Fylkesrådmannen foreslår å øke med 0,5 gruppe (uten at elevtallet økes). Skolen kan da opprettholde dette tilbudet.

6 Vg2 byggteknikk Det er 64 søkere (62 med rett) til 90 plasser. Blakstad vgs har 54 søkere til 60 plasser. Setesdal vgs har 15 søkere til 30 plasser (hvorav 5 søkere med gjesteelevsgaranti fra Vest-Agder). Det foreslås å redusere med en gruppe ved Setesdal vgs. Vg2 treteknikk Blakstad vgs har 2 søkere til 15 plasser. Det foreslås at tilbudet ikke settes i gang pga få søkere. Design og håndverk Det er 84 søkere (81 med rett) til 105 plasser. Møglestu vgs har 21 søkere til 30 plasser, Risør vgs har 8 søkere til 15 plasser og Strømsbu vgs har 55 søkere til 60 plasser. Det foreslås ingen endring i antall grupper. Enkelte søkere fra Tvedestrand til Strømsbu vgs vil isteden bli tilbudt plass ved Risør vgs. Vg2 båtbyggerfag landsdekkende tilbud Blakstad vgs har 9 søkere til 15 plasser. Tilbudet ved Blakstad vgs er nytt inneværende skoleår og det eneste i landet. Det foreslås at tilbudet kan settes i gang uten krav til 60 % oppfylling. Vg2 design og tekstil Strømsbu vgs har 5 søkere til 15 plasser. Pga sekundærsøkere foreslås at tilbudet settes i gang. Det er bl.a. oversøkning til Vg2 frisørfag. Vg2 design og trearbeid Risør vgs har 4 søkere til 15 plasser. Tilbudet er nytt og fylkesrådmannen anbefaler at tilbudet ikke etableres pga få søkere. Vg2 frisør Strømsbu vgs har 27 søkere til 15 plasser. Det foreslås ingen endring pga mangel på læreplasser. Vg2 interiør og utstillingsdesign Det er 21 søkere til 30 plasser. Møglestu vgs har 4 søkere til 15 plasser og Strømsbu vgs har 17 søkere til 15 plasser. Det foreslås at tilbudet ved Møglestu vgs ikke settes i gang. Vg3 gullsmedfaget, 2-årig Tilbudet vil bli behandlet som egen sak. Elektrofag Det er 112 søkere (109 med rett) til 75 plasser. Dahlske vgs har 35 søkere til 30 plasser, Risør vgs har 15 søkere til 15 plasser og Strømsbu vgs har 62 søkere til 30 plasser. Det foreslås ingen endring pga mangel på læreplasser. Samtidig kan opplyses at Strømsbu vgs ikke har kapasitet til å øke antall grupper. Vg2 data og elektronikk og Vg2 elenergi Det er 3 søkere til 15 plasser Vg2 data og elektronikk og 46 søkere til 43 plasser innen Vg2 elenergi. På bakgrunn av primærsøkertallene kan det være grunnlag for ikke å sette i gang Vg2 data og elektronikk. Pga sekundærsøkere foreslår imidlertid fylkesrådmannen likevel ingen reduksjon. Det er bl.a. avviste søkere til Kvadraturen vgs, Vg2 automasjon som kan være aktuelle elever ved dette kurset. Fylkesrådmannen vil vurdere dette i løpet av sommeren.

7 Helse- og sosialfag Det er 230 søkere (206 med rett) til 225 plasser. Dahlske har 56 søkere til 60 plasser, Møglestu vgs har 27 søkere til 30 plasser, Setesdal vgs har 23 søkere (18 med rett) til 15 plasser, Strømsbu vgs har 88 søkere (79 med rett) til 75 plasser, Tvedestrand vgs har 22 søkere til 30 plasser og Åmli vgs har 14 søkere til 15 plasser. Det foreslås å øke med 0,5 gruppe ved Setesdal vgs. Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag Det er 109 søkere (102 med rett) til 60 plasser. Møglestu vgs har 23 søkere til 15 plasser, Strømsbu vgs har 76 søkere til 30 plasser og Åmli vgs har 10 søkere til 15 plasser. Strømsbu vgs har ikke kapasitet til å øke med en gruppe, og det foreslås derfor å øke med en gruppe ved Møglestu vgs. Vg2 helsearbeiderfag Det er 79 søkere (67 med rett) til 105 plasser. Dahlske vgs har 32 søkere til 30 plasser, Strømsbu vgs har 24 søkere til 30 plasser, Tvedestrand vgs har 15 søkere til 15 plasser, Setesdal vgs har 5 søkere til 15 plasser (hvorav 1 med gjesteelevsgaranti fra Vest-Agder) og Åmli vgs har 4 søkere til 15 plasser. Fylkesrådmannen foreslår å redusere med 0,5 gruppe ved Setesdal vgs og 0,5 gruppe ved Åmli vgs. Vg2 hudpleie Strømsbu vgs har 17 søkere til 15 plasser. I tillegg vil det komme enkelte søkere fra Vest-Agder. Vg3 helsesekretær Møglestu vgs har 9 søkere (5 med rett) til 15 plasser. Det foreslås en reduksjon med 0,5 gruppe. Idrettsfag Åmli vgs har 37 søkere til 30 plasser. I tillegg er det en søker til studiespesialisering. Det foreslås å øke med 0,5 gruppe. Det er da realistisk at det blir inntatt ca. 40 elever ved idrettsfag. Musikk, dans og drama Dahlske vgs har 56 søkere (54 med rett) til 30 plasser (46 ønsker fordypning musikk og 10 ønsker drama). Det foreslås ingen endring i antall grupper. Medier og kommunikasjon Det er 148 søkere (147 med rett) til 75 plasser. Møglestu vgs har 42 søkere til 15 plasser, Risør vgs har 38 søkere til 15 plasser og Strømsbu vgs har 68 søkere til 45 plasser. Det foreslås en økning med en gruppe både ved Risør vgs og Møglestu vgs. Vg3 Risør vgs har 9 søkere til 15 plasser Vg3 medier og kommunikasjon. Samtidig har Risør 28 søkere (22 med rett) til 30 plasser innen Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Fylkesrådmannen foreslår en bedre ressursutnyttelse ved at en ser disse to gruppene i sammenheng. Det foreslås derfor en reduksjon med 0,5 gruppe. Det blir da ca. 9 plasser innen

8 Vg3 medier og kommunikasjon og ca. 21 plasser innen Vg3 påbygging. Samtlige plasser vil da sannsynligvis bli fylt opp. Naturbruk Tvedestrand vgs har 23 søkere (21 med rett) til 30 plasser. Det foreslås ingen endring i antall grupper. Vg3 landbruk Det er 6 søkere til 15 plasser, og fylkesrådmannen foreslår at tilbudet kan settes i gang uten krav til 60 % oppfylling. Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Det er 255 søkere (174 med rett) til 210 plasser. Det er størst oversøkning til Arendal vgs med 77 søkere til 30 plasser. Det foreslås derfor en økning med en gruppe ved denne skolen. Setesdal vgs har 17 søkere til 30 plasser, og det foreslås at tilbudet kan settes i gang uten 60 % oppfylling. Det er under omtalen av Vg3 medier og kommunikasjon foreslått en reduksjon med 0,5 gruppe Risør vgs. Restaurant- og matfag Det er 61 søkere (57 med rett) til 85 plasser. Møglestu vgs har 12 søkere til 15 plasser og Strømsbu vgs har 49 søkere (45 med rett) til 70 plasser. Det foreslås en reduksjon med en gruppe ved Strømsbu vgs. Fylkesrådmannen regner med at det fortsatt er mulig å sette i gang en gruppe med redusert elevtall for elever med behov for spesialundervisning. Vg2 kokk- og servitørfag Strømsbu vgs har 40 søkere (38 med rett) til 45 plasser. Det foreslås ingen endring i antall grupper. Vg2 matfag Det er 27 søkere til 45 plasser. Strømsbu vgs har 17 søkere til 30 plasser og det foreslås å redusere med en gruppe. Møglestu vgs har 11 søkere til 15 plasser. I tillegg er det ca. 10 søkere til alternativ opplæring som skal ha et tilbud innen restaurant- og matfag. Fylkesrådmannen foreslår derfor å øke med en gruppe innen Vg2 matfag, spesialundervisning ved Møglestu vgs. Service og samferdsel Det er 88 søkere (80 med rett) til 105 plasser. Arendal vgs har 26 søkere til 30 plasser, Blakstad vgs har 3 søkere (ingen med rett) til 15 plasser, Dahlske vgs har 21 søkere til 15 plasser, Møglestu vgs har 12 søkere til 15 plasser, Risør vgs har 14 søkere til 15 plasser og Setesdal vgs har 12 søkere til 15 plasser. Det foreslås at tilbudet ikke settes i gang ved Blakstad vgs. På grunn av oversøkning til bl.a. medier- og kommunikasjon og behov for grupper med redusert kapasitet foreslås det å øke med en gruppe ved Arendal vgs. Vg2 reiseliv

9 Setesdal vgs har 12 søkere til 15 plasser (hvorav 5 søkere med gjesteelevsgaranti fra Vest- Agder). Vg2 IKT-servicefag Strømsbu vgs har 43 søkere (35 med rett) til 15 plasser. På grunn av søkere til spesialundervisning foreslås en økning med en liten gruppe med ca 5 elever. Det bør ikke tas inn flere elever pga mangel på læreplasser. Vg2 transport og logistikk Blakstad vgs har 30 søkere til 25 plasser. Blakstad vgs har flere elever innen bl.a. Vg2 transport- og logistikk som ikke er kvalifisert for læreplass. Det foreslås derfor å øke med en gruppe kvalifiseringskurs for elever ved Vg2 transport- og logistikk og enkelte elever innen Vg2 byggteknikk og Vg2 anleggsteknikk. Skolen ønsker å gi disse elevene et opplæringstilbud, og samtidig forsette arbeidet med sikte på opplæringskontrakt i bedrift. Fylkesrådmannen ser at dette kan være en god løsning for de aktuelle elevene. Studiespesialisering med formgivningsfag Arendal vgs har 12 søkere og Møglestu vgs har 8 søkere. Fylkesrådmannen foreslår at begge tilbudene settes i gang. Studiespesialisering Det er 557 søkere (550 med rett) til 596 plasser. Østregionen Risør vgs har 35 søkere til 45 plasser og Tvedestrand vgs har 38 søkere (inkludert 7 med dans) til 60 plasser. I Østregionen er det derfor 73 søkere til 105 plasser, og det er grunnlag for å redusere med en gruppe i Risør/Tvedestrand. Fylkesrådmannen foreslår imidlertid isteden følgende løsning: Det reduseres med 0,5 gruppe ved Risør vgs og en gruppe ved Arendal vgs. Ca 24 søkere fra Flosta, Eydehavn og Saltrød til Arendal vgs overføres til Tvedestrand vgs. Denne løsningen vil gi god oppfylling i samtlige grupper, og styrker tilbudet ved Tvedestrand vgs. Grimstad Dahlske vgs har 133 søkere til 120 plasser. Studiespesialisering med sykkelsport Det har ikke meldt seg noen søkere, og det er ikke grunnlag for å sette i gang studiespesialisering med sykkelsport fra høsten. Lillesand/Birkenes Møglestu vgs har 54 søkere (inkludert 8 til formgivningsfag) til 60 plasser. Setesdal Setesdal vgs har 43 søkere (34 til Hornnes og 9 til Hovden). Det er 30 plasser på Hornnes og 10 på Hovden. I tillegg er det 20 plasser studiespesialisering med alpint/langrenn på Hovden.

10 Fylkesrådmannen foreslår at det økes med 1 gruppe ved Setesdal vgs (Hornnes). Skolen kan da gi tilbud til samtlige søkere innen, Vg2 og Vg3 studiespesialisering. Vg2 studiespesialisering Tabellen nedenfor viser søkning til de ulike fordypningene. Tallene i parantes er forrige år. Skole Formgivning Realfag Språk, samfunnsfag Sum søkere Ant. plasser og økonomi Arendal Dahlske Møglestu Risør Setesdal Tvedestrand Sum 6 (13) 221 (222) 324 (300) 550 (535) 570 (580) Søkningen til realfag er omtrent som forrige år, og det er noe økning i søkningen til språk, samfunnsfag og økonomi. Fylkesrådmannen foreslår at Vg2 studiespesialisering ved Møglestu vgs kan settes i gang uten krav til 60 % oppfylling. Vg3 studiespesialisering Tabellen nedenfor viser søkning til de ulike fordypningene. Tallene i parantes er forrige år. Skole Formgivning Realfag Språk, samfunnsfag Sum søkere Ant. plasser og økonomi Arendal Dahlske Møglestu Risør Setesdal Tvedestrand Sum 8 (11) 218 (169) 318 (308) 542 (488) 580 (505) Fylkesrådmannen foreslår at det reduseres med 0,5 gruppe Vg3 studiespesialisering ved Tvedestrand vgs, og at Vg3 studiespesialisering ved Risør vgs kan settes i gang uten krav til 60 % oppfylling. IB-linje Det er 39 søkere til Vg2 og 18 søkere til Vg3. Kapasiteten er ca. 25 elever på hvert nivå. Teknikk og industriell produksjon Det er 181 søkere (170 med rett) til 180 plasser. Blakstad vgs har 35 søkere til 40 plasser, Dahlske vgs har 56 søkere til 45 plasser, Risør vgs har 24 søkere til 30 plasser, Setesdal vgs har 12 søkere til 15 plasser og Strømsbu vgs har 54 søkere til 48 plasser. Enkelte grupper har redusert kapasitet pga antall elever med behov for spesialundervisning. Det foreslås ingen endring. Vg2 Tabellen nedenfor viser søkningen til samtlige programområder på Vg2-nivå innen utdanningsprogrammet for teknikk og industriell produksjon. Antall plasser fremgår i parantes.

11 Arbeidsmaskiner Bilskade, lakk, karosseri Kjøretøy Produksjons- og industriteknikk Sum Blakstad 14 (15) Dahlske 16 (15) Risør 8 (15) Strømsbu 21 (15) 42 (38) 16 (15) Sum 14 (15) 21 (15) 42 (38) 40 (45) 117 (113) Det er totalt 117 søkere til 113 plasser, og det foreslås ingen endring. Vg3 fagopplæring/kvalifiseringskurs Fylkesrådmannen foreslår at Blakstad vgs etablerer et kvalifiseringskurs for elever som har søkt opplæringskontrakt i bedrift, men som ikke har fått dette. I tillegg er det allerede etablert et samarbeid med NAV for å gi avsluttende opplæring for permitterte/oppsagte lærlinger våren Virkningen av finanskrisen og nedgangstidene i byggebransjen er svært usikker, men signalene så langt er at en må regne med en betydelig reduksjon i antall læreplasser i denne bransjen. Fylkesrådmannen foreslår derfor at en allerede nå planlegger Vg3 fagopplæring i skole i byggfagene. Det foreslås at elevene får tilbud om to år opplæring i skole for å få nødvendig praksis for å bestå fagprøven. Fylkesrådmannen ser at det også kan være aktuelt å tilby opplæring i skole i andre fag, og vil eventuelt legge fram en sak om dette i juni Oppsummering endringer i søkning på -nivå Nedenfor følger en oversikt over endringer i søkning til i forhold til forrige år: Økning Medier og kommunikasjon, 12 % Elektrofag, 24 % Helse- og sosialfag, 10 % Idrettsfag, 17 % Service og samferdsel, 21 % Fortsatt god søkning Studiespesialisering Musikk, dans, drama stor oversøkning i forhold til antall plasser Teknikk og industriell produksjon Tilsvarende søkning som forrige år Design og håndverk Naturbruk Reduksjon Bygg- og anleggsteknikk, 26 % Restaurant og matfag, 19 %

12 Det er en betydelig økning i søkning innen elektrofag og service og samferdsel og en betydelig reduksjon innen bygg- og anleggsteknikk og restaurant- og matfag. 5. NÆRINGSLIVETS BEHOV Yrkesopplæringsnemnda behandler dette saksdokumentet i møte 29. april og vedtaket vil bli fremlagt i møte i fylkesutvalget. 6. ØKONOMI Forslaget til justeringer under pkt. 1 er innenfor budsjettets rammer og med en innsparing på ca. 1 mill. kroner for skoleåret 2009/10. Fylkesrådmannen foreslår i egen sak at de innsparte midlene brukes til å styrke særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter, jfr. eget saksdokument. Når det gjelder tilbud om Vg3 fagopplæring i skole, vil det imidlertid medføre økte kostnader. I forbindelse med rapporten for 2. tertial vil en komme tilbake til de budsjettmessige endringene som følger av endringer i antall grupper, gjesteelever, overtallighet m.v. 7. KONKLUSJON Fylkesrådmannens forslag til endringer i antall grupper fører til følgende endringer i antall plasser: Skole Utdanningsprogram Økning plasser Reduksjon plasser Arendal Service og samferdsel 15 Studiespesialisering 30 Blakstad Service og samferdsel 15 Dahlske Teknikk og ind. prod./byggfag 0 Møglestu Bygg- og anleggsteknikk 15 Medier- og kommunikasjon 15 Risør Medier- og kommunikasjon 15 Studiespesialisering 15 Setesdal Helse- og sosialfag 8 Studiespesialisering 10 Strømsbu Restaurant- og matfag 15 Åmli Idrettsfag 10 Sum Det foreslås en reduksjon med 17 plasser. Vg2 Skole Programområde Økning plasser Reduksjon plasser Blakstad Kvalifiseringskurs 12 Treteknikk 15 Møglestu Matfag, spesialundervisning 10 Barne- og ungdomsarbeiderfag 15

13 Interiør- og utstillingsdesign 15 Risør Design og trearbeid 15 Setesdal Helsearbeiderfag 7 Byggteknikk 15 Studiespesialisering 10 Strømsbu IKT-servicefag, spesialundervisning 5 Matfag 15 Åmli Helsearbeiderfag 7 Sum Det foreslås en reduksjon med 37 plasser. Vg3 Skole Programområde Økning plasser Arendal Påbygging til generell studiekompetanse 30 Reduksjon plasser Møglestu Helsesekretær 7 Risør Påbygging til generell 9 studiekompetanse Setesdal Studiespesialisering 10 Tvedestrand Studiespesialisering 15 Sum Det foreslås en økning med 9 plasser. Totalt foreslås en reduksjon med 1,5 gruppe og ca. 45 plasser. Forslaget gir likevel rom for grupper med redusert kapasitet for elever med behov for tilpasset opplæring/spesialundervisning innen flere og Vg2-tilbud. Samtidig gir forslaget god kapasitetsutnyttelse spesielt innenfor de studieforberedende utdanningsprogrammene. Fylkesrådmannen foreslår at enkelte tilbud kan settes i gang uten krav til 60 % oppfylling. Begrunnelsen for å opprettholde flere av disse tilbudene, er at søkerne skal ha mulighet til å fullføre opplæringen. Forslaget til endringer i dette saksdokument er en avveining mellom ulike hensyn som antall søkere med rett, antall søkere med behov for spesialundervisning, antall læreplasser og politiske føringer. Samtidig foreslås at det allerede nå planlegges Vg3 fagopplæring i skole i byggfagene. Dersom det er behov for flere Vg3 fagopplæring i skole vil dette legges fram som egen sak i juni. Vedlegg 1 Søkning til videregående skoler

14

15 Behandling i fylkesutvalget Jon-Olav Strand og Øystein Haga tok opp spørsmålet om sin habilitet ved behandling av saken. Etter forslag fra setteordfører Tellef Inge Mørland ble begge erklært habile... Signe Ann Jørgensen fremmet følgende forslag oversendelsesforslag: Oversøkningen til musikk/dans/drama er stor, og fylkesutvalget ber om en ny vurdering i forhold til å øke kapasiteten innenfor dette området fra skoleåret Tarald Myrum fremmet følgende tilleggsforslag: Ved vurdering av evt. kapasitetsutreiding av musikk, dans, drama i Aust-Agder bør Setesdal vidaregåande skule avd. Valle vurderast. Skulen har hatt lina før Undervisningslokalitetar er til stades Det finst overtallig personell frå tidlegare mdd hus (?) Hybelbygget har ledig kapasitet. Det må avklårast om landslinetilskottet kan bli tilgjengeleg att. Mary Britt Lunde fremmet følgende forslag: Reduksjon av 0,5 klasse VG1 studiespesialisering ved Risør vgs tas opp til ny vurdering i juni. Signe Ann Jørgensen fremmet følgende forslag: Det bør vurderes å opprette dans som 3-årig løp fra skoleåret 2010/2011. Votering: Fylkesrådmannens tilrådning pkt. 1 5 ble enstemmig vedtatt. Lundes tilleggsforslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Jørgensens forslag vedr. musikk/dans/drama ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Myrums tilleggsforslag fikk 4 stemmer og falt. Jørgensens forslag vedr. dans fikk 3 stemmer og falt.

16 Dermed var følgende vedtatt: 1. Det gjøres følgende endringer i antall grupper i forhold til vedtatt fordelingsplan for 2009: Skole Programområde Nivå Økning Reduksjon Arendal Service og samferdsel 1 Studiespesialisering 1 Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 1 Blakstad Service og samferdsel 1 Kvalifiseringskurs 3. år Vg2 1 Treteknikk Vg2 1 Dahlske Teknikk og industriell produksjon/ 0,5 bygg- og anleggsteknikk, spesialundervisning Møglestu Bygg- og anleggsteknikk 1 Medier og kommunikasjon 1 Matfag, spesialundervisning Vg2 1 Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 1 Interiør og utstillingsdesign Vg2 1 Helsesekretær Vg3 0,5 Risør Medier og kommunikasjon 1 Studiespesialisering 0,5 Design og trearbeid Vg2 1 Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 0,5 Setesdal Helse- og sosialfag 0,5 Helsearbeiderfag Vg2 0,5 Byggteknikk Vg2 1 Studiespesialisering Alle 1 Strømsbu Restaurant- og matfag 1 Matfag Vg2 1 IKT-servicefag, spesialundervisning Vg2 1 Tvedestrand Studiespesialisering Vg3 0,5 Åmli Idrettsfag 0,5 Helsearbeiderfag Vg2 0,5 Sum 10, Blakstad videregående skole tilbyr Vg3 over to år innenfor byggfagene fra høsten Tilbudet er for søkere som ikke får læreplass. Eventuelt behov for flere Vg3 fagopplæring i skole vurderes i egen sak i juni. 3. Følgende grupper kan settes i gang uten krav til 60 % oppfylling: Blakstad vgs, Vg2 båtbyggerfag Møglestu vgs, Vg2 studiespesialisering Risør vgs, Vg2 produksjons- og industriteknikk Risør vgs, Vg3 studiespesialisering Setesdal vgs, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Strømsbu vgs, Vg2 data og elektronikk Tvedestrand vgs, Vg3 landbruk 4. Tilbud for minoritetsspråklige behandles som egen sak.

17 5. Fylkesrådmannen får fullmakt innenfor budsjettets rammer å sette i gang enkelte grupper med redusert elevtall for elever med rett til spesialundervisning. 6. Reduksjon av 0,5 klasse VG1 studiespesialisering ved Risør vgs tas opp til ny vurdering i juni. 7. Oversøkningen til musikk/dans/drama er stor, og fylkesutvalget ber om en ny vurdering i forhold til å øke kapasiteten innenfor dette området fra skoleåret

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Møteinnkalling. Hovedsamarbeidsutvalget

Møteinnkalling. Hovedsamarbeidsutvalget Møteinnkalling Hovedsamarbeidsutvalget Dato: 02.05.2017 Tid: 09:00 Sted: Fylkeshuset, møterom "Hovatn" Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Sak 17/9:

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til Fylkesrådmannen vil gi en del orienteringer etter møtet. Arendal, 26.4.

Forfall meldes snarest mulig til Fylkesrådmannen vil gi en del orienteringer etter møtet. Arendal, 26.4. Møteinnkalling Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 03.05.2016 Tid: 10:30 Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Tellef Inge Mørland Fylkesordfører AP Jon-Olav Strand

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Elevinntak og formidling 2016

Elevinntak og formidling 2016 Melding Arkivsak-dok. 16/13603-1 Saksbehandler Anne Katrine Mortensen Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 16.12.2016 Fylkesutvalget 20.12.2016 Elevinntak og formidling 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr

Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-32 Lillehammer, 7. mai Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 07.05. A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi til videregående skoler i Oppland 2016-2017 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud som inngår

Detaljer

SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER

SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 07.04.2009 2004/52-6999/2009 / A42/&71 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/98-10340/2009 / A02 Saksframlegg Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda

Detaljer

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Informasjon om videregående opplæring: vilbli.no Søknadsfrister 1. mars (ordinær frist) 1. februar ved søknad om fortrinnsrett og individuell behandling

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 141 30 29 99 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 22 30 17 0 0 Vg2 Byggteknikk 15 11 15 10 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 5 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett Kirkenes videregående skole tottalt Ledige Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 23 28 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 30 30 2 4 0 Vg2 Byggteknikk 15 15 13 0 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 0 2 0

Detaljer

Inntatte ungrett Venteliste

Inntatte ungrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungrett Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 67 57 0 vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 29 29 6 4 1 Vg2 Byggteknikk 15 14 12 0 0 1 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 3 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Nivå Kursnavn pl kl Søkere iste Ledig Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 1 9 9 9 0 6 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 2 135 30 30 89 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 18 30 14 0

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkesutvalget

Møteinnkalling. Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Dato: 07.11.2017 Tid: 11:00 Sted: Fylkeshuset - Vegår 1615 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Det vil i tillegg bli ettersendt

Detaljer

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Skole Nivå Program Brønnøysund videregående skole Vg1 Medier og kommunikasjon Byggteknikk Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Kokk- og servitørfag

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615, Fylkeshuset Dato: Tid: 10:30

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615, Fylkeshuset Dato: Tid: 10:30 Møteprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615, Fylkeshuset Dato: 11.05.2010 Tid: 10:30 Laila Øygarden Fylkesordfører AP Tellef Inge Mørland Medlem AP Tarald Myrum SP Signe Ann Jørgensen SV Oddvar

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016 Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Til Høringspartene Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Fylkesopplæringssjefen oversender utkast til tilbudsstruktur for 2013-2014 til kommentering.

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16679/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 Til landslinjer konkurrerer søkere fra hele landet på lik linje om alle elevplassene. Til øvrige

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring

Elevers fagvalg i videregående opplæring Elevers fagvalg i videregående opplæring 2008 2009 Utdanningsdirektoratet presenterer her en analyse av elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring etter innføringen

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

Skolestrukturutredning 2013

Skolestrukturutredning 2013 1 Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Bakgrunn 2 Fylkestingsak 24/13 Eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805 PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Sak 168/11 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret

Sak 168/11 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret Komite for utdanning og kompetanse Sak 168/11 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2012-2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar

Detaljer

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabellene 17a 17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Tabell 17a Felles programfag

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr Teknikk og ind. produksjon Studiespesialisering Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,.

Detaljer

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Hensikten med lokal forskrift: Tydelige rettslig status/bedre rettssikkerhet

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse 1 av 7 Vår dato Vår referanse INNTAK- OG FORMIDLINGSSEKSJONEN 11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse Videregående skoler i Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder,

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

Kapasitetstilpasning for skoleåret NORDLAND

Kapasitetstilpasning for skoleåret NORDLAND Kapasitetstilpasning for skoleåret 2016-2017 NORDLAND Forklaring på framstillingen i dokumentet: Tabellene for hver enkelt videregående skole viser følgende: *) Kolonne1: Antall elevplasser for skoleåret

Detaljer

Vg3 fagopplæring i skole - tilbud og kvalitetssikring

Vg3 fagopplæring i skole - tilbud og kvalitetssikring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/694-1 Saksbehandler Karen Eva Grundesen Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Utdanningskomitéen 13.06.2017 Fylkestinget 20.06.2017

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/12774-3 Saksbehandler Karen Eva Grundesen Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 16.12.2016 Fylkesutvalget 20.12.2016 Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering 14001 Årdal vidaregåande 1 1 12 10 1 32 28 1 12 22 2 Automatisering 1 12 19 1 12 11 Kjemiprosess vg2 1 30 31 3 Automatiseringsfaget Påbygging til generell studiekompetanse 1 30 19 vg3 1 30 30 12 224 211

Detaljer

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi Resultat 1. inntak per 07. juli 2015 Merknader til tabellen: Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for 2015-2016 Tilbud som er merket med turkis er tilbud som ikke settes i gang for

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Skoletilbudet 2017 2018 Videregående opplæring Søk via vigo.no Les mer på telemark.vilbli.no Videregående opplæring 2017 2018 Hvordan søker du? Søking skjer via vigo.no som åpnes for søking ca 6. januar.

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

Referat fra møte i felles Skoleutvalg for Orkdal vgs. og Meldal vgs. Sted/dato; Orkdal vgs tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00

Referat fra møte i felles Skoleutvalg for Orkdal vgs. og Meldal vgs. Sted/dato; Orkdal vgs tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00 Sør Trøndelag fylkeskommune Orkdal vidaregåande skole Referat fra møte i felles Skoleutvalg for. og. Sted/dato; tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00 Medlemmer til stede: Ordfører Orkdal Ordfører Meldal

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.5

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2017/18 - Fastsetting av tilbud etter normtall

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2017/18 - Fastsetting av tilbud etter normtall Saknr. 17/2894-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2017/18 - Fastsetting av tilbud etter normtall Innstilling til vedtak: 1. Følgende programområder

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

Analyse av søkertall 2011

Analyse av søkertall 2011 Analyse av søkertall 2011 Sammendrag Det var 204 543 søkere til videregående opplæring i offentlige skoler for skoleåret 2011-12 per 1. mars. Søkerne er fra 14 til 65 år, men mesteparten er mellom 16 og

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer