Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget"

Transkript

1 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: / /2009 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Agnese Bjerkholt, Bent Sørensen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget TERTIALRAPPORT PR FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget tar tertialrapporten til etterretning. 2. a) Det foretas følgende endringer i driftsbudsjettet: Ansvar Tjeneste Art Endring Tusen kroner 258 Møglestu vgs. 200 Ordinær undervisning utgift økes med Strømsbu vgs. 210 Tilrettelegging og oppf. utgift økes med Tvedestrand vgs. 200 Ordinær undervisning utgift økes med Tannhelsetjenesten 340 Tannhelsetjenester utgift økes med Aust-Agder bibl. m.m. 410 Fylkesbibliotektjenester utgift økes med Aust-Agder bibl. m.m. 410 Fylkesbibliotektjenester inntekt økes med Aust-Agder bibl. m.m. 439 Øvrige kulturaktiviteter utgift økes med Aust-Agder bibl. m.m. 439 Øvrige kulturaktiviteter inntekt økes med Fylkesrådmannen 100 Administrasjon utgift økes med Fylkesrådmannen 197 Folkehelse utgift økes med Fylkesrådmannen 197 Folkehelse inntekt økes med Fylkesrådmannen 199 Tilleggsbevilgninger utgift reduseres med Fylkesrådmannen 200 Ordinær undervisning utgift økes med Fylkesrådmannen 200 Ordinær undervisning inntekt reduseres med Fylkesrådmannen 420 Kulturvern utgift økes med Fylkesrådmannen 420 Kulturvern inntekt økes med Fylkesrådmannen 431 Idrett og friluftsliv utgift økes med Fylkesrådmannen 431 Idrett og friluftsliv inntekt økes med Fylkesrådmannen 500 Kollektivtransport utgift økes med 270

2 505 Fylkesrådmannen 600 Tilr.l. og st.f. næringsliv utgift økes med Fylkesrådmannen 600 Tilr.l. og st.f. næringsliv inntekt økes med Fylkesrådmannen 601 Finans.b. o.f. næringsl. utgift økes med Fylkesrådmannen 601 Finans.b. o.f. næringsl. inntekt økes med Felles inntekter og utg. 900 Skatter inntekt reduseres med Felles inntekter og utg. 901 Rammetilskudd inntekt økes med Felles inntekter og utg. 910 Renter inntekt reduseres med Felles inntekter og utg. 910 Renter utgift reduseres med Felles inntekter og utg. 911 Avdrag utgift reduseres med Felles inntekter og utg. 923 Disposisjonsfond inntekt økes med Felles inntekter og utg. 940 Øvrig øk. forvaltning utgift reduseres med Felles inntekter og utg. 941 Premieavvik utgift økes med Sum 0 2. b) Det foretas følgende endringer i investeringsbudsjettet: Ansvar Tjeneste Art Endring Tusen kroner 512 Bygge- og eiendomstj. 200 Ordinær undervisning utgift økes med Felles inntekter og utg. 912 Bruk av lån inntekt økes med Felles inntekter og utg. 921 Ubund. investeringsfond inntekt økes med Felles inntekter og utg. 940 Øvrig økonomiforvaltning utgift økes med Sum 0 3. Rammen for låneopptak i 2009 økes med 8,5 mill. kroner. 3,5 mill. kroner avdras over 20 år og 5 mill. kroner avdras over 30 år. Tidligere vedtak om å ta opp lån på 6 mill. kroner til utstyr til odontologisk kompetansesenter oppheves. 4. Fylkesutvalget får fullmakt til å behandle oppstartsmelding for utskifting av rekkverk på fv 211 Strømmen-Skarvedalen (Arendal), samt parsell 2 på fv 47 Langemyr-Molland (Grimstad).

3 2. SAMMENDRAG I rapporten for 1. tertial gis det en tilbakemelding på fylkeskommunens aktivitet og økonomiske situasjon pr Videre gis det en oversikt over bruk av midler i henhold til fylkesplanens handlingsprogram. I rapporten er det også gitt en oversikt over sykefravær. Rapporten viser at aktiviteten for de aller fleste områder er i samsvar med budsjettet. En har en underbalanse på 1,7 mill. kroner ved utgangen av 1. tertial. Beløpet foreslås dekket inn ved midler avsatt til fylkestingets disposisjon. Videre viser rapporten at en står overfor utfordringer i 2009 på en rekke områder. Fylkeskommunen vil kunne få problemer med å få balanse i regnskapet. 3. BAKGRUNN FOR SAKEN 3.1 Tidligere vedtak og andre føringer Det skal legges fram regnskapsrapporter for politisk behandling hvert tertial. Rapportene blir utarbeidet med bakgrunn i regnskapet pr og Siste tertial er årsslutt. I årsrapporten blir det foretatt en mer grundig evaluering av aktivitet og resultater enn i tertialrapportene. Tertialrapporten skal gi oversikt over utviklingen i regnskap og aktivitetstall i forhold til budsjettet. Budsjettendringer som må foretas av fylkestinget i løpet av året vil en i størst mulig grad ta i forbindelse med tertialrapporteringen. Vedlagt saken følger en rapport som gir en mer detaljert beskrivelse av utviklingen ved den enkelte virksomhet (ansvar). Rapporten er utarbeidet av fylkesrådmannen, men virksomhetene og tjenestene har deltatt i rapporteringsarbeidet. I vedlegget er det også gitt en nærmere orientering når det gjelder status for de ulike investeringsprosjektene. Foreliggende rapport er utarbeidet med bakgrunn i regnskapsrapporter pr Dette innebærer blant annet at budsjettendringer som er vedtatt etter dette tidspunkt ikke er med i tabellene. De forskjellige utgifter og inntekter belastes ulikt gjennom året og regnskapstallene må derfor leses med dette for øye. Fylkesutvalget og fylkestinget har tidligere i år behandlet flere saker vedrørende budsjettendringer og den økonomiske situasjonen. Sentrale saker i denne sammenheng er: fylkesutvalgssak 11/2009 Avsetning av ubrukte bevilgninger fra 2008 til bruk i trekk i budsjettrammen for 2009, fylkestingssak 1/2009 Endringer i budsjett 2009 konsekvenser av regjeringens tiltakspakke 2009, fylkestingssak 7/2009 Aust-Agder fylkeskommunes årsregnskap og årsrapport for Problemstillinger Hvordan er den økonomiske og aktivitetsmessige utviklingen? Hvilke budsjettendringer må foretas? 4. DRIFTSBUDSJETTET 4.1 Felles utgifter og inntekter - likviditetsutvikling

4 Skatt og rammetilskudd Etter de endringer som ble gjort i fylkestingssak 1/2009 Endringer i budsjett 2009 konsekvenser av regjeringens tiltakspakke 2009 er det budsjettert med 417,5 mill. kroner i skatteinntekter og 490,1 mill. kroner i rammetilskudd, hvorav 35 mill. kroner er inntektsutjevning. Samlet gir dette 907,6 mill. kroner. De endringene som ble innarbeidet som konsekvens av regjeringens tiltakspakke var gjort med utgangspunkt i folketall pr , samt skattetall for Endelige befolkningstall pr , samt oppdaterte skattetall for 2008 gir Aust-Agder fylkeskommune høyere inntekter enn det som ble innarbeidet etter regjeringens tiltakspakke. Rammetilskuddet øker med 2,1 mill. kroner, inntektsutjevningen øker med 3,7 mill. kroner, mens skatteinntektene går ned med 2,8 mill. kroner. Samlet gir dette en økning på 3,0 mill. kroner. Regjeringen la 15. mai fram revidert nasjonalbudsjett Her oppjusteres skatteanslaget for kommunesektoren med 300 mill. kroner sammenliknet med anslaget i tiltakspakken. Av dette utgjør 55 mill. kroner økte skatteinntekter for fylkeskommunene. For Aust-Agder fylkeskommune gir dette en økning i inntektsutjevningen med 0,1 mill. kroner og økte skatteinntekter med 1,1 mill. kroner. Endringene som er omtalt foran foreslås innarbeidet i denne saken. Etter dette vil det være budsjettert med 457,2 mill. kroner i rammetilskudd, 38,8 mill. kroner i inntektsutjevning og 415,8 mill. kroner i skatteinntekter. Samlet gir dette 911,8 mill. kroner. Pensjonspremie premieavvik I årsrapporten for 2008 er premieavviket for 2008 omtalt. I 2008 var premieavviket fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) positivt. Avviket var på 12,1 mill. kroner inkl. arbeidsgiveravgift. Når det gjelder Statens Pensjonskasse (SPK) hadde en også her et positivt avvik. Avviket var på 1,8 mill. kroner inkl. arbeidsgiveravgift. Samlet ga dette reduserte utgifter på 13,9 mill. kroner i Dette gir tilsvarende utgifter i Det positive avviket i 2008 ble avsatt til fond til dekning av utgiftene i Beløpet forelås innarbeidet både på utgifts- og inntektssiden. Når det gjelder premieavvik for 2009 vil en komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. En har ikke tilstrekkelig med opplysninger til å kunne foreta en gjennomgang av beregningene knyttet til årets pensjonspremie nå. En vil derfor komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Renter og avdrag I budsjettet for 2009 var det lagt inn en generell forutsetning om et rentenivå på 7 % for året. Som kjent har det vært en betydelig rentenedgang hittil i år, og det kan fortsatt forventes en viss reduksjon. Gjennomsnittlig lånerente i 1. tertial slik den er regulert i bankavtalen med Nordea har vært 3,31 % p.a. Dette er en flytende rente som følger den såkalte NIBOR-renten i markedet. I henhold til finansreglementet har fylkeskommunen en stor del av sin lånemasse knyttet til fastrentebetingelser, og rentereduksjonen vil dermed ikke gjøre seg gjeldende i like stor grad som den flytende renten tilsier. På innskuddssiden følger renteinntektene fra fylkeskommunens bankinnskudd den flytende renten. I tabellen som følger forutsettes det at investering i obligasjoner og aksjer i 2009 vil gi en avkastning på nivå med bankrenten. Med dette som bakgrunn har en gjort et revidert anslag for renter og avdrag for 2009 slik: Budsjett 2009 Prognose pr. 1. tert Diff

5 Renteutgifter Renteinntekter Avdrag Netto utgifter Oppstillingen viser samlede merutgifter for renter og avdrag på kroner. Endringen i avdrag skyldes en feil i oppsettet i det programmet som beregner avdrag pr. år. Det er knyttet betydelig usikkerhet til utviklingen resten av året. 4.2 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Lønnsavsetninger Utgangspunkt for beregning av lønnsavsetningsposten for 2009 var statsbudsjettet forutsetninger om en lønnsvekst på 5 %. Videre ble det lagt til grunn et overheng på 2,1-2,2 % og glidning på 0,3 %. Fylkestinget reduserte lønnsavsetningsposten med kroner ved behandling av økonomiplan og budsjett. Etter dette er den samlede avsetningen til lønnsoppgjør innarbeidet i budsjett 2009 på kroner. Lønnsveksten er nå anslått til 4,7 %. Dette er 0,3 % lavere enn det som er lagt til grunn i budsjettet for Med de samme forutsetninger for glidning og overheng som en la til grunn i budsjettet gir det samlede kostnader til lønnsoppgjør i 2009 på 11,3 mill. kroner. En vil komme nærmere tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Innsparinger I vedtatt budsjett for 2009 er det innarbeidet et samlet innsparingskrav i sentraladministrasjonen på 2,0 mill. kroner. Ved gjennomgang av ledige lønnsmidler og sykepenger ved utgangen av 1. tertial kan det inndras kroner. Fordelingen av inndragningen er som følger: Fylkeskassa Fylkesrådmannens kontor Sum kroner kroner kroner Den resterende innsparingen på kroner vil en komme tilbake til i rapporten for 2. tertial. Det kan se ut som om innsparingen kan være vanskelig å oppnå i Informasjonsteknologi Det er påløpt ekstra kostnader i forbindelse med samordningsprosjektet for IKT. Det er ventet at det vil påløpe noe mer. En vil komme nærmere tilbake til dette i neste tertialrapport. Fylkesrådmannens kontor Ved utarbeidelsen av budsjettet for 2009 har en ved en feil innarbeidet en av stillingene ved fylkesrådmannens kontor med 50 % istedenfor 100 %, som er det riktige. Videre er det innarbeidet feil årslønn for en stilling. Samlet gjør dette at lønnsbudsjettet er kroner for lavt. Fylkesrådmannen tilrår at beløpet innarbeides nå. Tilleggsbevilgninger til fylkesutvalgets/fylkestingets disposisjon I budsjettet for 2009 er det avsatt 0,2 mill. kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Etter vedtak i fylkesutvalgssak 11/2009 vedrørende avslutningen av regnskapet for 2008 ble det avsatt ytterligere kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Videre ble det i den samme saken avsatt 6,0 mill. kroner til fylkestingets disposisjon.

6 Av bevilgningen til fylkesutvalgets disposisjon er kroner disponert, jf. fylkesutvalgssak 5/2009 Søknad om tilskudd fra SSA i våre hjerter til utstyr til Sørlandet sykehus, Arendal, kroner, fylkesutvalgssak 32/2009 Søknad om støtte til gjennomføring av EM for funksjonshemmede ryttere, kroner, fylkesutvalgssak 34/2009 Søknad om støtte til edruskapsarbeide i Aust-Agder, kroner og fylkesutvalgssak 54/2008 Søknad om støtte til NM i Mangekamp mai 2009 på Lunderød Stadion, Arendal, kroner. Etter dette gjenstår det kroner. 4.3 Utdanningsformål IKT-bemanning ved de videregående skolene Ved behandling av økonomiplan og budsjett 2009 vedtok fylkestinget følgende: Fylkestinget ber om at det reises en sak i første del av 2009 om IKT-faglig brukerstøtte, support og service for den store PC-mengden i den videregående skole i Aust-Agder. Til fylkestingets møte i juni legger fylkesrådmannen fram en sak der det foreslås å opprette 10,3 stillinger for IKT-koordinatorer i de videregående skolene. Det foreslås videre at de økonomiske konsekvensene av vedtaket innarbeides i rapporten for 1. tertial. 10,3 stillinger innebærer økte årlige lønnskostnader på om lag 4,7 mill. kroner. De økte utgiftene i 2009 vil være kroner. Fylkesrådmannen tilrår at beløpet innarbeides i denne saken. Dimensjonering av utdanningstilbud Fylkesutvalget behandlet i møte 5. mai sak 58/2009 om endringer i antall grupper og tilbud skoleåret 2009/10. Vedtaket om justeringer i denne saken er innenfor budsjettets rammer og med en innsparing på ca. 1 mill. kroner for skoleåret 2009/10. Det ble i samme møte vedtatt at de innsparte midlene skal brukes til å styrke særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter, jf. sak 59/2009. Finanskrisen ser ut til å gi redusert antall læreplasser i en del bransjer, særlig innenfor bygg og anlegg. Det vurderes derfor å sette i gang Vg3 fagopplæring i skole i byggfagene. Dersom det viser seg behov for flere Vg3 fagopplæring i skole, vil dette bli lagt fram som egen sak. En vil komme tilbake til de økonomiske konsekvenser av endringer i dimensjoneringen av utdanningstilbudene i forbindelse med rapporten for 2. tertial. Utstyr I vedtatt budsjett er det avsatt 4,0 mill. kroner til anskaffelse av utstyr i videregående skoler. Av fordelingsplanen for 2009 framgår det at deler av bevilgningen må nyttes i forbindelse med endringer i klasseoppsettet og nye læreplaner. Videre framgår det at en ved disponeringen av midlene må ta hensyn til nødvendig oppgradering og supplering av de trådløse nettverkene. Kostnadene til oppgradering av nettverkene/ nødvendig infrastruktur for alle de videregående skolene er beregnet til 2,6 mill. kroner. Etter dette gjenstår det 1,4 mill. kroner til utstyr i forbindelse med endringer i klasseoppsettet og nye læreplaner. Fylkesrådmannen tilrår at bevilgningen økes med 1,6 mill. kroner, slik at en har 3,0 mill. kroner til disposisjon til utstyr. Fylkesrådmannen har fullmakt til å fordele utstyrsmidlene. I rapporten for 2. tertial vil det bli gitt en oversikt over fordelingen. ElevPCer

7 Det er avsatt 4,8 mill. kroner til elevpcer. Ut i fra de pristilbud en nå har mottatt vil utgiftene bli vesentlig høyere bl.a. fordi PCprisene har steget vesentlig. Det foretas nå en gjennomgang av kravspesifikasjoner m.m. med tanke på å redusere kostnadene. En må likevel påregne noe høyere kostnader enn budsjettert. Dette vil en komme tilbake til i rapporten for 2. tertial. Tilskudd til teknisk fagskole Tilskudd til teknisk fagskole i 2009 blir utbetalt kvartalsvis på bakgrunn av studenttall pr Tilskuddet for 2009 er kroner lavere enn budsjettert. Årsaken til dette er at en i 2009 mottar et lavere beløp pr. helårsstudent, kroner, enn det enn gjorde i 2008 da en mottok kroner pr. helårsstudent. Årsaken til det lavere beløpet pr. helårsstudent er at det i 2009 på landsbasis er 360 flere helårsstudenter høsten 2008 enn det var høsten Mindreinntektene foreslås innarbeidet i denne saken. Overtallighet I vedtatt budsjett for 2009 er det avsatt 5,5 mill. kroner til å dekke utgiftene til overtallig lærerpersonale. Foreløpige beregninger viser at en våren 2009 vil ha utgifter på om lag 3,5 mill. kroner. Det er 20 personer som har vært/er overtallige våren Til sammen utgjør overtalligheten i underkant av ti årsverk. Noen av disse utfører oppgaver for andre fylkeskommunale virksomheter og lønnsutgiftene belastes overtallighetsmidlene. Andre er satt til å løse oppgaver som skolene ellers ikke ville fått løst og lønnsutgiftene belastes overtallighetsmidlene. Videre er det åtte personer som har benyttet ordningen med servicepensjon. En har enda ikke oversikt over hvor stor overtalligheten vil bli for høsten Dersom en legger til grunn at den vil være på omtrent samme nivå som inneværende skoleår vil det avsatte beløpet være noe lavt. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Gjesteelever Budsjettet for 2009 bygger på de opplysningene en hadde om skoleåret 2008/09 på budsjetteringstidspunktet. Dette var før en hadde mottatt regninger fra andre fylkeskommuner. Videre var det før gjesteelevssatsene for 2009 var kjent. Gjesteelevssatsene går noe ned fra 2008 til Dersom en tar utgangspunkt i gjesteelevsoppgjøret fra høsten 2008, samt nye gjesteelevssatser, og bruker dette for hele 2009 vil en få økte utgifter i forhold til budsjett på 0,5 mill. kroner da budsjettet bygger på færre gjesteelever høsten 2008 enn det en faktisk har. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til tallet på gjesteelever høsten Foreløpig oversikt viser en liten nedgang i søkere til andre fylker. En foreslår ikke å gjøre endringer nå, men vil komme nærmere tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Spesialundervisning/tilrettelagt opplæring I budsjettet til tilrettelegging og oppfølging er det avsatt midler til kjøp av plasser i andre fylker, ved privatskoler og ved Langemyr skole. Videre er det avsatt noen midler til økning av de allerede tildelte rammene til skolene på bakgrunn av inntaket skoleåret 2009/10. Det er flere elever som søker alternativ opplæring fra høsten 2009 (spesielt ved Møglestu og Tvedestrand videregående skoler). Dette er elever med helt spesielle behov som krever relativt mye ressurser. En har heller ikke klart å redusere tallet på elever ved Langemyr skole slik som en tidligere la opp til. Det er også flere som får et fjerde og femte skoleår som følge av endringer i tolkningen av opplæringsloven. Flere av skolene gir i sine tertialrapporter uttrykk for at rammene til spesialundervisning er for små. På bakgrunn av forannevnte er det grunn til å anta at rammene må økes fra høsten En vil komme nærmere tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Tilskudd til lærebedrifter/fagopplæring Det er budsjettert med 600 fag- og svenneprøver i Det er imidlertid mange usikkerhetsmomenter knyttet til antallet som avlegger fag- og svenneprøver, som for eksempel arbeids-

8 markedet, praksiskandidater og hevede kontrakter. En vil komme nærmere tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. I budsjettet for 2009 er det innarbeidet 485 nye lærekontrakter. Anslagene over nye kontrakter er forbundet med stor usikkerhet. Videre hadde man ved budsjetteringstidspunktet ikke fått med seg den store økningen av lærekontrakter mot slutten av 2008, slik at tilskudd til lærebedriftene for 2009 er budsjettert for lavt. Når tilskuddet for 1. halvår er utbetalt vil det være enklere å gjøre anslag for hvor store de samlede utgiftene for 2009 vil bli. En vil komme tilbake til dette i forbindelse med rapporten for 2. tertial. For å stimulere til at det tegnes flere lærekontrakter, har staten besluttet at det i 2009 skal utbetales et ekstra tilskudd pr. lærekontrakt på kroner pr. år. Til dekning for dette har fylkeskommunen fått tilført 4,5 mill. kroner, som er innarbeidet i budsjettet. Med rundt løpende lærekontrakter vil fylkeskommunen kunne få en merkostnad på ca. 1,7 mill. kroner for å dekke dette ekstratilskuddet. Også dette vil en komme tilbake til i rapporten for 2. tetial. Annet Blakstad videregående skole tar i sin rapport opp problemstilligen rundt reduksjon i leseplikt/årsramme for lærere på Vg2 transport og logistikk. Endringen skylles endring som følge av Kunnskapsløftet. Dette representerer en økning av lærerressurser på 0,45 stilling på årsbasis, og utgjør en merkostnad på kroner for I tillegg er det krav fra Utdanningsforbundet om at Vg3 yrkessjåfør også skal ha endret årsramme fra 847 timer til 739 timer. Med skolens gruppedeling og organisering representerer dette en økning av lærerressurser på 0,81 stilling. Utdanningsforbundet krever at dette blir justert fra august Hvis kravet får medhold, vil det gi en økt kostnad på kroner for Skolen søker om å få tildelt midler til dekning av disse ekstra lønnskostnadene. Fylkesrådmannen forutsetter at skolen håndterer denne problematikken innenfor tildelte rammer. Fylkesutvalget behandlet i sak 60/2009 avtale om leie av lokaler, samt maskiner til bruk i undervisningen, for byggfagselever ved Møglestu videregående skole. Leieavtalen innebærer kroner i økte utgifter i Fylkesrådmannen tilrår at beløpet innarbeides i denne saken. Ved utarbeidelsen av budsjettet for 2009 ble det ved en feil uteglemt midler til OT-tiltak på kroner ved Strømsbu videregående skole. Fylkesrådmannen tilrår at beløpet innarbeides i denne saken. Ved utarbeidelsen av budsjettet for 2009 for Tvedestrand videregående skole ble det ved en feil uteglemt midler til danseundervisning på studiespesialisering. Fylkesrådmannen tilrår at dette innarbeides i denne saken med kroner. 4.4 Helseformål Trekket i den økonomiske rammen på 2 mill. kroner som følge av merforbruket i 2008 gir betydelige utfordringer for tannhelsetjenesten. Det ble i 2008 etablert et økonomiprosjekt og en rekke innsparingstiltak er iverksatt. Effekten av tiltakene har så langt ikke vært tilstrekkelig til å få økonomien i balanse. Fortsetter utviklingen i 1. tertial resten av året vil tannhelsetjenesten også i 2009 ha et underskudd ved årets slutt. Ny tannklinikk i Tvedestrand skal stå ferdig i august. Det er avsatt 1,2 mill. kroner til utstyr og innredning. Det er innhentet tilbud på utstyr og innredning. Utgiftene vil bli på ca. 1,55 mill.

9 kroner. Fylkesrådmannen tilrår at tannhelsetjenesten tilføres kroner for å dekke merutgiften. Ved behandling av sak 38/2008 Økonomiplan og budsjett 2009 vedtok fylkestinget følgende: Tannhelsetjenesten for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede mennesker med hjemmesykepleie, må styrkes, slik at målet for ferdigbehandlede kan økes fra 30 % til 50 %. Fylkesrådmannen gis i oppdrag å utrede en sak om hvordan denne styrking kan skje og legge frem kostnadsoverslag i forbindelse med gjennomgang av 1. tertial Tannhelseplan har som målsetning årlig å ferdigbehandle 30 prosent i prioriteringsgruppe C 2 (eldre og funksjonshemmede med regelmessig hjemmesykepleie). Årsresultatene har imidlertid vist seg å være bedre enn målsetningen, og i 2008 ble 49,5 % av denne gruppen ferdigbehandlet. For neste planperiode vil det i samsvar med fylkestingsvedtaket bli foreslått en målsetting på 50 % ferdigbehandlet. Utgiftene til å følge opp fylkestingets vedtak beløper seg til ca. 1 mill. kroner. Fylkesrådmannen tilrår at beløpet innarbeides i denne saken. Odontologisk kompetansesenter For å komme raskt i gang med aktiviteter og spesialistbehandling, har tannhelsetjenesten i Aust-Agder tatt i bruk deler av lokalene og utstyret ved odontologisk kompetansesenter til egne funksjoner. 1,6 årsverk for kjeveortoped, samt 1,2 årsverk for sykehus-/allmenntannlege er flyttet til senteret. Tilsvarende stillingsbrøker gjelder også for tannhelsesekretærer; slik at fylkeskommunens totale engasjement utgjør 5,6 årsverk. Det skal inngås egen avtale med det interkommunale selskapet om Aust-Agder fylkeskommunes bruk av lokaler og utstyr. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. IKSet skal kjøpe tjenester fra fylkeskommunen. Dette gjelder støttefunksjoner som regnskap, revisjon, administrasjon av lønn, arkivering, innkjøpstjeneste og juridisk rådgivning. Avtaler om HMS-tjenester og IKT-støtte inngås med lokale interkommunale selskaper hvor Aust-Agder fylkeskommune er medeier. Merverdiavgiftskompensasjon Skatteetaten har 22. april 2009 offentliggjort en uttalelse om merverdikompensasjon for den offentlige tannhelsetjenesten mv. Uttalelsen konkluderer med at generelt så medfører kompensasjonsloven 4 annet ledd nr. 4 at kommunen ikke har rett til kompensasjon i tilknytning til de tannhelsetjenestene som utføres med hjemmel i tannhelsetjenesteloven 1-3 andre ledd. Dette betyr at fylkeskommunen ikke har rett til merverdiavgiftskompensasjon ved behandling av voksne betalende pasienter. Dette gjelder merverdiavgift på materiellet som brukes ved behandlingen og det er aktuelt å betale tilbake merverdiavgiftskompensasjon som en har mottatt de siste årene. Dette innbærer økte utgifter. Fylkesrådmannen vet ikke på nåværende tidspunkt hvor mye dette vil utgjøre for Aust-Agder fylkeskommune. En vil komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. 4.5 Kulturformål Tilskudd fra Riksantikvaren

10 Når det gjelder bevilgningen fra Riksantikvaren, så er tilsagnsbrev mottatt, hvor fylkeskommunen tildeles 4,1 mill. kroner til fredede verneverdige bygninger og miljøer. Tildelingen er gitt med forbehold. I vedtatt budsjett for 2009 er det budsjettert 2,5 mill. kroner i bevilgning fra riksantikvaren. Det tilrås at både utgifts- og inntektssiden økes med 1,6 mill. kroner. En har også mottatt tilsagn på kroner til brannsikring av kulturminner i Aust-Agder fylke kroner er fra regjeringens tiltakspakke til sikringstiltak i verneverdig, tett trehusbebyggelse og kroner fra de ordinære sikringsmidlene til enkeltbygninger. Det tilrås at både utgifts- og inntektssiden økes tilsvarende. Videre har en mottatt tilsagn på kroner til fredede bygninger, anlegg og miljøer. Det tilrås at både utgifts- og inntektssiden økes tilsvarende. Spillemidler I budsjettet er det innarbeidet 18,0 mill. kroner i spillemidler (utenom renteinntektene). Tilsagnet lyder på kroner. Det tilrås at både utgifts- og inntektssiden økes med kroner. Fylkeskommunen er tildelt kroner fra tiltakspakken av Kulturdepartementet på bakgrunn av innspill fra Aust-Agder fylkeskommune om større idrettanlegg. Alle tre anlegg som mottar midler fra tiltakspakken var omsøkt for spillemidler i Tilskuddet til det enkelte anlegg kommer i stedet for, ikke i tillegg til, vanlige spillemidler. Det tilrås at både utgifts- og inntektssiden økes med kroner. Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Aust-Agder bibliotek og kulturformidling er tildelt 0,5 mill. kroner til et nytt prosjekt med navnet Biblioskopet. Beløpet foreslås innarbeidet både på inntekts- og utgiftssiden. Det er overført et beløp på kroner fra Aust-Agder Barne- og Ungdomsråd (AABUR). Beløpet er et restbeløp fra en konto AABUR har disponert mens de hadde delegert myndighet fra fylkeskommunen til å tildele tilskuddsmidler til barne- og ungdomsformål. Denne delegasjonen ble trukket tilbake i desember 2007, og AABUR har brukt noe tid på å avslutte sin virksomhet i eget kontor og gjøre opp kontoen. Regnskapet er revidert av fylkesrevisor. I samråd med ekstraordinært årsmøte i AABUR er beløpet overført til tilskuddsbehandlingen, og fordelt mellom tilskuddssøkerne med spesielt fokus på tiltak med barn og unge som målgruppe. Beløpet foreslås innarbeidet både på inntekts- og utgiftssiden. Fylkesutvalget vedtok i sak 61/2009 Ønskebok Drift av nasjonalt nettsted for litteraturformidling at fylkeskommunen inngår avtale med ABM-utvikling om å overta driften av nettstedet Ønskebok for perioden Det forutsettes hovedsakelig statlig finansiering, for 2009 vil det bli overført 0,9 mill. kroner til formålet. Beløpet foreslås innarbeidet både på inntekts- og utgiftssiden. 4.6 Samferdsels- og vegformål Fylkesutvalget vedtok i sitt møte 27. januar 2009 sak 3 å forlenge avtale med Sørlandets Maritime A/S om drift av båtruter i Tvedestrand kommune med ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Punkt seks i avtalen innholder en klausul om at driftsselskapet kan kreve forhandlinger hvis det kommer offentlige pålegg som endrer totalkostnadene med mer enn +-5 % utover det som blir fanget opp av prisreguleringene. Sørlandets Maritime A/S har fått pålegg om sikkerhetsutstyr som utgjør kroner. Fylkesrådmannen tilrår at det bevilges kroner for å dekke dette.

11 Utbetalingene til transporttjenesten for funksjonshemmede viser en økning på 11 % i forhold til 1. tertial Utbetalingene varierer betydelig fra måned til måned. Hvis utviklingen fortsetter også i 2. tertial vil fylkesrådmannen komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. 4.7 Næringsformål/fylkesplanens handlingsprogram For omtale av enkelt prosjekter vises til nærmere omtale i vedlegget i kapittel 5 Fylkesplanens handlingsprogram. I statsbudsjettet 2009 Kap. 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift ble Aust-Agder fylkeskommune tildelt en totalramme på 4,3 mill. kroner. Av dette er 2,8 mill. kroner ordinære kompensasjonsmidler til kommunene Vegårshei, Åmli og Gjerstad, og 1,5 mill. kroner er midler til bredbåndsutbygging og annen infrastruktur og næringstiltak. Fylkesrådmannen foreslår at beløpet innarbeides både på utgiftsog inntektssiden. Når det gjelder andelen av kompensasjonsmidler som gjelder kommunene Vegårshei, Åmli og Gjerstad, ble det i 2008 ikke igangsatt noen nye prosjekter. Hele tildelingen på kroner er derfor overført til Prosjekter som var påbegynt tidligere år ble sluttført i Alle løpende prosjekter i partnerskapet er dermed sluttført, og ikke benyttede midler fra disse prosjektene vil tilbakeføres partnerskapet. Det er i 2009 lagt ned et omfattende arbeid for å bli enige om en ny struktur for organisering og iverksettelse av prosjekter, og man har kommet fram til en enighet om hvordan midler ønskes fordelt på prosjekter i årene framover. Kommunene Vegårshei, Åmli og Gjerstad har utarbeidet prosjektplaner for hvilke tiltak som ønskes iverksatt, og disse vil bli forelagt fylkesutvalget for godkjenning i juni MILJØ OG ENERGI Klimanøytralitet Aust Agder fylkeskommune har bestemt at en skal være klimanøytral for egen virksomhet fra Det jobbes med anskaffelse av et IKT-system for klimaregnskap som også kan brukes i undervisningen ved de videregående skolene. I fylkestingssak 38/2008 Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan og budsjett 2009 ble det vedtatt at Aust-Agder fylkeskommune inngår kontrakt på kjøp av kraft med opprinnelsesgaranti fra 100 % fornybare kilder. Aust-Agder fylkeskommune kjøper fra elektrisk kraft som kommer fra 100 % fornybare energikilder. Dette reduserer fylkeskommunens CO2 utslipp med ca. 2/3. Det vil i løpet av 2009 bli kjøpt inn kvoter ut fra estimert utslipp av klimagasser for Når det endelige klimaregnskap for 2009 foreligger våren 2010 vil en kjøpe inn flere kvoter hvis utslippet er større enn det estimerte eventuelt overføre kvoter til 2010 hvis utslippet er mindre enn det estimerte. Miljøfyrtårn I økonomiplanen for ble det omtalt at det ville bli framlagt en egen sak om dette. Saken framlegges for fylkestingets i dette møtet. Andre tiltak

12 Reisereglementet vil bli gjennomgått i løpet av Fylkesrådmannen vil også vurdere insitamentordninger for å få ansatte til å reise mest mulig miljøvennlig til og fra jobb. Fylkestinget vedtok i sak 1/2009 Endringer i budsjett konsekvenser av regjeringens tiltakspakke 2009 å bruke 21,1 mill. kroner av tiltakspakken til prosjekter med miljøprofil. I tillegg har fylkeskommunen mottatt 17,0 mill. kroner fra tiltakspakken via Enova til konkrete prosjektet som vil redusere energibruken, se egen omtale senere i denne saken. Enova tildelte 400 mill. kroner offentlige bygg. Av disse fikk fylkeskommunene til sammen 55 mill. kroner. Tildelingen til Aust-Agder fylkeskommune på 17 mill. kroner er derfor svært gledelig. 6. INVESTERINGSBUDSJETTET I vedlegget er det gitt en nærmere orientering når det gjelder status for de ulike investeringsprosjektene i Prosjekter som ikke er kommentert under holder seg innenfor de fastsatte tids- og kostnadsrammer. Nedenfor har en kommentert prosjekter/bevilgninger der det foreslås endringer i budsjettet, samt enkelte andre prosjekter/forhold. Opprustning av eldre videregående skoler Fylkesutvalget behandlet i sak 31/2008 plan for opprustning av eldre videregående skoler. Noen av prosjektene som følger av planen er forsert, mens andre prosjekter er utsatt i tid. Årsaken til dette er at det gir en mer kostnadseffektiv gjennomføring av prosjektene. Dersom alle iverksatte og planlagte prosjekter kommer til utbetaling i 2009 vil kostnadene bli 3,3 mill. kroner høyere enn det som er bevilget. Fylkesrådmannen foreslår at rammen for 2009 økes med 3,5 mill. kroner. Beløpet foreslås finansiert med låneopptak med en avdragstid på 20 år. Den økte rammen for 2009 vil føre til tilsvarende reduksjon senere år. Fylkesrådmannen vil sette ned en arbeidsgruppe som ser på prioriteringene i planen på nytt samtidig som en oppdaterer kostnadsoverslagene. Etter dette vil det ble lagt fram ny sak for fylkesutvalget tidlig i høst. Eventuelle endringer i planen vil bli innarbeidet i økonomiplan Ny videregående skole i Arendal Fylkestinget vedtok i sak 5/2009 forprosjektet til ny videregående skole i Arendal innenfor en kostnadsramme på 570 mill. kroner. I dette beløpet ligger tomte- og byggekostnader, utgifter til undervisningsutstyr og kunstnerisk utsmykking. Prosjektet er ikke gitt egen bevilgning i Det gjenstår i underkant av 17,7 mill. kroner av bevilgningene fra tidligere år. Utgiftene i 2009 vil dekkes innenfor dette beløpet. I tillegg kommer kostnader for grunn- og utenomhusarbeider i henhold til avtale med Arendal kommune på 70 mill. kroner. Arbeidet med detaljprosjektering er i gang. Utgiftene til grunn- og utenomhusarbeider i samsvar med pkt. 4 i fylkestingets vedtak er ikke innarbeidet i tidligere økonomiplaner og budsjett. Det vil påløpe noe utgifter til dette allerede i Fylkesrådmannen tilrår at det etableres et eget prosjekt knyttet til dette og at det bevilges 5 mill. kroner i Beløpet foreslås finansiert ved låneopptak og avdragstiden settes til 30 år. Billetteringsprosjektet Det er tidligere avsatt 11 mill. kroner til innkjøp av nytt billetteringssystem. Fylkeskommunen er inne i kontraktsformaliseringsprosess for systemet. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til dette når kontrakten er inngått. Odontologisk kompetansesenter

13 Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS er nå etablert. I 2006 ble det avsatt 12 mill. kroner til utstyr til odontologisk kompetansesenter. Det var forutsatt av staten ville dekke halvparten av investeringskostnadene, og at det skulle opptas lån på 6 mill. kroner. Dette er ikke aktuelt når senteret er etablert som et IKS. Fylkesrådmannen tilrår derfor at vedtaket om å oppta 6 mill. kroner i lån oppheves. Fylkesveger, mindre trafikksikkerhetstiltak Det er behov for å foreta utskifting av rekkverk på fv 211 Strømmen Skarvedalen. Kostnadsrammen for prosjektet er 1,5 mill. kroner. Det vil bli utarbeidet oppstartsmelding for prosjektet. Fylkesrådmannen tilrår at fylkesutvalget får fullmakt til å behandle denne for å sikre framdriften i prosjektet. Videre tas det sikte på å gjennomføre følgende tiltak i 2009: Fylkesveg Strekning Tiltak Kostnad 180 Nedenes (Arendal) Fortau Fjæreveien (Grimstad) Tre fartshumper og nedsatt hastighet Div. fartsgrensetiltak Busslommer og leskur Fylkesveger, større investeringsprosjekter Det arbeides nå med følgende større investeringsprosjekter: Fv 47 Langemyr Molland parsell 2 (Grimstad). Gang- og sykkelveg. Parsellen starter i kryss til Bibelskolen (der parsell 1 slutter) og går fram til rundkjøring Østerhus. Parsellens lengde er 550 meter. Reguleringsplanen er godkjent og grunnerverv er gjort. Anbudsgrunnlag vil bli sendt ut i løpet av mai. For å sikre framdriften i prosjektet tilrås det at fylkesutvalget får fullmakt til å behandle oppstartsmelding. Prosjektet vil ha en kostnadsramme på 7 mill. kroner. Fv 192/201 Færvik Sandum Hove (Arendal). Det arbeides med reguleringsplan for prosjektet. Planprosessen går som planlagt og det tas sikte på å ha ferdig reguleringsplan i februar Arbeidet med byggeplan pågår parallelt. I fylkesvegplanen er antatt kostnad til dette prosjektet på 20 mill. kroner. Forventet anleggsstart vil være 2. halvår Til fylkestinget i oktober vil det bli framlagt sluttrapport for følgende prosjekter: Fv 128 Harebakken-Myra (Arendal), Fv 75 Frikirken-Auslandshaugen (Gjerstad), Fv 47 Langemyr-Molland parsell 1 (Grimstad). Fylkesveger, etterslep, trafikksikring m.m. Det er i 2009 bevilget 2,0 mill. kroner til etterslep, trafikksikring, forsterkning og standardøkning. Av økonomiplanen framgår følgende disponering av midlene: 1. Dekning av merkostnader fra Fv 102 Bergendal-Gjeving kai (Tvedestrand) Fv 4 Kvernvikveien (Risør) Fv 337 Nomeland-Vest-Agder grense (Valle) Fv 301 Moisund-Abusland (Evje og Hornnes) Fv 292 Galteland-Lauland (Evje og Hornnes) Reserve Sum

14 Etter at regnskapet for 2008 er avsluttet viser det seg at flere av prosjektene som ble gjennomført dette året ble dyrere enn forutsatt. Det må av den grunn settes av kroner av 2009-bevilgningen for å kunne gjennomføre de påbegynte prosjektene. Dette, samt en nærmere gjennomgang av behovet for 2009, gjør at vegsjefen foreslår å endre disponeringen av midlene slik: 1. Dekning av merkostnader fra Fv 102 Bergendal-Gjeving kai (Tvedestrand) Fv 193 Hastensund Øyna, fylling og ny mur Reserve Sum Behovet for å gjøre tiltak på fv 193 har kommet i løpet av året, og må tas før tidligere planlagte tiltak. Tidligere prioriterte tiltak vurderes gjennomført i Endelig prioriteringsliste vurderes i budsjett Fylkesrådmannen tilrår at en følger forslaget til omdisponering. Kjøp av aksjer: Billettering AS Fylkestinget vedtok i sak 10/2009 Organisering av billetteringsprosjektet å opprette et felles selskap Billettering AS med Agder kollektivtrafikk AS. Det ble bevilget kroner til aksjekapital til selskapet. Det framgår av vedtaket i saken at finansieringen forutsettes innarbeidet i rapporten for 1. tertial. Beløpet på kroner foreslås finansiert med bruk av ubundet investeringsfond. VisitSørlandet AS Fylkestinget vedtok i sak 9/2009 VisitSørlandet ny organisering av reiselivet i landsdelen å bevilge inntil 1,25 mill. kroner til aksjekapital i VisitSørlandet AS. Det framgår av vedtaket at bevilgningen skal innarbeides i rapporten for 1. tertial. Fylkesrådmannen tilrår at beløpet finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. Etter bruk av kroner, gjenstår det igjen 42,9 mill. kroner på ubundet investeringsfond. 7. REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009/ENOVA-MIDLER Fylkestinget vedtok i sak 1/2009 Endringer i budsjett 2009 konsekvenser av regjeringens tiltakspakke at økt vedlikeholdstilskudd skal disponeres slik: Etterisolering og utbedring av fasader, Tvedestrand vgs. avd. Holt 5,2 mill. kroner Fylkesveg 153 Hurv Hurvedal 4,0 mill. kroner Oppussing av elevheim, samt vannbåren varme Setesdal vgs. avd. Hornnes 6,2 mill. kroner Vannbåren varme, Setesdal vgs. avd. Hornnes 5,0 mill. kroner Møglestu videregående skole, fjernvarmeanlegg 4,7 mill. kroner Sum 25,1 mill. kroner Fylkestinget vedtok at utgifter utover vedlikeholdstilskudd, bruk av økte frie inntekter og merverdiavgiftskompensasjon skal dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Gjennomgang av finansieringen av prosjektene viser at en mangler kroner. Deler av utgiftene til prosjektene ovenfor skal etter gjeldende regler føres i investeringsregnskapet og deler skal føres i driftsregnskapet. Av praktiske årsaker omtales bruk av midlene

15 samlet her. Fylkesrådmannen vil sørge for at utgiftene blir ført korrekt i forhold til gjeldende regnskapsbestemmelser. Som en del av regjeringens tiltakspakke opprettet Enova et nytt program som skulle støtte enkelttiltak innenfor energieffektivisering i offentlige bygg. Tiltakspakken har en ramme på 400 mill. kroner. En søkte om midler til flere prosjekter innenfor dette programmet. Fra denne tiltakspakken er Aust-Agder fylkeskommune tildelt kroner. Dette er øremerkede midler som ikke kan benyttes til andre tiltak enn de det er søkt om midler til. To av prosjektene en har fått midler til innenfor denne tiltakspakken er energieffektiviserende tiltak for styring av lys, varme, varmegjenvinning etc. Setesdal vidaregåande skule avd. Hornnes og ved elevheimen. I tillegg er det gitt bevilgning til energieffektiviserende tiltak og forberedelse til fjernvar meanlegg ved Møglestu videregående skole. De resterende Enova-midlene har en mottatt til energieffektiviseringstiltak ved Risør videregående skole, kroner, Arendal videregående skole, avd. Barbu kroner, og avd. Tyholmen kroner. En har enda ikke mottatt tilsagnsbrev knyttet til Enova-midlene. Opplysningene her er basert på pressemeldinger i forbindelse med tildelingen, samt fylkeskommunens søknader. En legger til grunn at de arbeidene som skal gjøres dekkes fullt ut av Enova-midlene. Nedenfor gis en kort orientering i forhold til hvor langt en er kommet for de vedtatte prosjektene. Etterisolering og utbedring av fasader, Tvedestrand vgs. avd. Holt. Planarbeidene er i gang og anbudsutsendelse ventes i løpet av mai Byggestart forventes i august Fylkesveg 153 Hurv Hurvedal (Froland). Det er utarbeidet plan for asfalt-/forsterkningsarbeidet. Oppussing av elevheimen, samt vannbåren varme Setesdal vgs. avd. Hornnes. Planarbeidene er i gang og anbudsutsendelse er nært forestående. Arbeidene vil starte opp høsten Som omtalt ovenfor har en også mottatt Enova-midler til dette prosjektet. Midlene kommer i tillegg til den tidligere gitte bevilgningen og innebærer at en får gjennomført flere deler av prosjektet og flere energireduserende tiltak, som senere vil gi lavere utgifter til energi. Dette innebærer at kostnadsrammen for prosjektet øker tilsvarende midlene fra Enova. Samlet kostnadsramme vil etter dette være kroner. Vannbåren varme, Setesdal vgs. avd. Hornnes. Arbeidet starter opp i uke 25. Arbeidet utføres av firma som fylkeskommunen har inngått rammeavtale med. Kostnadene til prosjektet blir vesentlig lavere enn tidligere antatt. Dette innebærer at rammen for prosjektet kan reduseres med 3,0 mill. kroner. Møglestu videregående skole, fjernvarmeanlegg. Planlegging av tiltaket er i full gang og byggestart er forventet høsten En har mottatt kroner i Enova-midler til prosjektet. Dette gir en samlet ramme på i underkant av 7 mill. kroner. Deler av det en har mottatt Enova-midler til var innarbeidet i de tidligere prosjektplanene. Dette innebærer at den samlede rammen til prosjektet kan reduseres med 2,0 mill. kroner. For å få full effekt av prosjektet ved Møglestu videregående skole er det ønskelig å skifte vinduer samt foreta tilleggsisolering av fasadene. Kostnadene knyttet til dette er beregnet til 2,3 mill. kroner. Fylkesrådmannen tilrår derfor at dette gjøres og at en omdisponerer frigjorte midler til dette. Nye prosjekter fullfinansiert av Enova Som omtalt tidligere har en mottatt kroner til energieffektiviseringstiltak ved Risør videregående skole og Arendal videregående skole avd. Barbu og avd. Tyholmen. Midlene gir

16 grunnlag til å foreta utbedringer som bedre styring av lys og varme, grønn hverdag. Tiltakene vil gi grunnlag for redusert strømforbruk og vil på sikt gi betydelige innsparinger i strømutgiftene. Fylkesrådmannen tilrår at prosjektene iverksettes innenfor rammen av tildelte Enova-midler. Videre foreslås det at fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta fordelingen av budsjettmidlene i forhold til drifts-/investeringsregnskapet. Nedenfor har en summert opp de endringer som følger av omtalen ovenfor: Prosjekt Tiltakspakke Enova Omdisponering Ramme for prosjekt Hurv-Hurvedal Tvedestrand, fasader/etterisolering Elevheim, Setesdal Vannbåren varme, Setesdal Møglestu, fjernvarme, vinduer og etterisolering Risør, energieffektivisering Arendal, avd. Barbu energieffektivisering Arendal, avd.tyholmen energieffektivisering Sum Finansiering: Samlede kostnader Regjeringens tiltakspakke Enova-midler Frigjorte driftsmidler i FT-sak 1/ Inntekter merverdiavgiftskompensasjon Sum Det framgår av oversikten at en har en nettoinntekt på 2,3 mill. kroner. Dette beløpet kan brukes til å iverksette flere prosjekter eller en kan tilbakeføre de frigjorte midlene i fylkestingssak 1/2009 til driften. Fylkesrådmannen foreslår at beløpet tilbakeføres driften, da bygge- og eiendomstjenesten ikke vil ha kapasitet til å følge opp flere store byggeprosjekter i Videre er det behov for å styrke driftsbudsjettet for å kunne gjennomføre ønskede prioriteringer. 8. FINANSFORVALTNING Det vedtatte finansreglement omfatter fylkeskommunens likvide midler og låneportefølje. Det gir bl.a. retningslinjer for hvilken risiko man kan ta i finansforvaltningen, på hvilke måter likvide midler kan plasseres og hvordan man skal forholde seg ved låneopptak. Reglementet stiller også opp en del nøkkeltall som finansforvaltningen skal/bør holde seg innenfor. Det er inngått rentebytteavtaler (renteswaps) for å tilpasse låneporteføljen til finansreglementet. Ifølge dette bør 1/3 av fylkeskommunens låneportefølje være bundet på lang sikt (minst tre år), 1/3 på mellomlang sikt (mellom ett og tre år) og 1/3 under ett år (herunder flytende/p.t. rente). Dette er oppfylt for 1. tertial. Rentebytteavtalene virker slik at man avtaler en fast rente på utvalgte lån for en viss periode. Pr. i dag har fylkeskommunen ni rentebytteavtaler, som følges opp løpende for å tilpasse låneporteføljen til den angitte fordelingen. I slutten av 2007 ble det innledet et samarbeid med Arendal kommune, Bykle kommune og Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS vedrørende forvaltning av overskuddslikviditet og langsiktige midler. Målet med samarbeidet er å redusere kostnadene til rådgivning og

17 forvaltning for å oppnå best mulig avkastning over tid innenfor finansreglementets rammer. For fylkeskommunen ble det plassert 100 mill. kroner. Herav ble 90 mill. kroner plassert i norske obligasjoner forvaltet av DnB NOR. Videre ble 10 mill. kroner investert i et globalt aksjefond med etisk forvaltning, forvaltet av danske Bankinvest. Ved utgangen av 2008 var den samlede verdi av plasseringen 103,1 mill. kroner. I løpet av 1. tertial i 2009 er verdien steget til 104,9 mill. kroner, eller med 1,78 %. Fordelingen på de to aktivaklassene er nå 96,3 mill. kroner i obligasjonsfond og 8,6 mill. kroner i aksjefond. 9. OPPSUMMERING AV FORESLÅTTE ENDRINGER Oppstillingen nedenfor angir positive og negative avvik som foreslås budsjettregulert i tertialrapporten. Skatt og rammetilskudd, nye befolkningstall kroner Skatt og rammetilskudd,revidert " Omdisponering av driftsmidler fra FT-sak 1/ " Renter og avdrag på lån " Opprettelse av IKT-koordinator stillinger (10,3 årsverk) " Fylkesrådmannens kontor, korreksjon lønnsutgifter " Redusert statstilskudd, teknisk fagskole " Utstyr videregående skoler " Møglestu videregående skole, leie av lokaler og maskiner " Strømsbu videregående skole, OT-tiltak " Tvedestrand videregående skole, ressurser til dans " Fylkestannlegen utstyr til ny klinikk Tvedestrand " Økning av målsetning for gruppe C2 hjemmesykepleie " Båtruter Tvedestrand sikkerhetsutstyr " Sum kroner Av oppstillingen ovenfor framgår det at en har et merforbruk på 1,7 mill. kroner ved utgangen av 1. tertial. Fylkesrådmannen foreslår at beløpet dekkes av beløpet avsatt til fylkestingets disposisjon. Etter dette vil beløpet til fylkestingets disposisjon være på 4,3 mill. kroner. I tertialrapporten framgår det en lang rekke forhold som det knytter seg usikkerhet til. Dette gjelder bl.a.: skatteinntekter, premieavvik, utgifter til pensjonspremie, utgifter knyttet til IKT-prosjektene, dimensjonering av utdanningstilbud for skoleåret 2009/10, utgifter til elevpcer, gjesteelever, overtallighet, spesialundervisning/tilrettelagt opplæring, tilskudd til lærebedrifter, utgifter til fagprøver, tilbakebetaling av merverdiavgiftskompensasjon, tannhelse avtale vedrørende fylkeskommunens bruk av odontologisk kompetansesenter, transporttjenesten for funksjonshemmede. En vil komme tilbake til disse forholdene i rapporten for 2. tertial.

18 Flere av de elementene som nevnes ovenfor vil gi store utfordringer i forhold til salderingen i Videre vil bl.a. opprettelsen av nye stillinger for IKT-koordinatorer, med en helårkostnad på 4,7 mill. kroner gi ytterligere utfordringer knyttet til arbeidet med økonomiplan TIDLIGERE BEHANDLINGER Fylkesrådmannen fremmer saken til hovedsamarbeidsutvalget 2. juni 2009 med slik forslag til vedtak: Hovedsamarbeidsutvalget tar tertialrapporten til etterretning. Trykt vedlegg: Tertialrapport pr

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 18.09.2009 2009/7103-22446/2009 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Agnese Bjerkholt, Bent Sørensen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Nord -Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 1/2014 pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/03021-3 Tone Mediaas Reitlo 27.05.2014 Innhold 1 Innledning... 3 2

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2013-2016 Dette hefte er inndelt slik DEL 1: ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2013 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2013 67 Økonomiplan 2013-2016 DEL I:

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Fylkesrådmannens innstilling 4. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 3 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2014... 3 2.2 UTVIKLING

Detaljer

Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007

Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007 Arkivsak 200700013 Arkivnr. Saksbehandler Åge Henriksen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 14.06.2007 45/2007 Fylkestinget 19.06.2007 43/2007 Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007 ADMINISTRASJONENS

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/03395-21 Tone Mediaas Reitlo 31.10.2013 Driftsrapport 2/2013 pr 30.9.

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 66 Økonomiplan 2014-2017 DEL I:

Detaljer

Driftsrapport 1/2012. pr. 30.4.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 1/2012. pr. 30.4.2012 til fylkestinget Driftsrapport 1/2012 pr. 30.4.2012 til fylkestinget 1 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Tone Mediaas Reitlo 12/06224-2 123 11.5.2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13

Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13 Møtested: Schweigaardsgt. 4, fylkestingssalen Møtedato: 21.10.2013 Tid: 11:00 Saksliste 88/13 Rapport 2. tertial 2013 89/13 Framtidig organisering

Detaljer

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2. FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Analyse av regnskap 2009 2 1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér Årsberetning 2010 med regnskap 2010 gode ideér Innhold 1. ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 8 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG

Detaljer

2.1 Fylkeskommunens økonomi... 13 2.2 Fylkesplanlegging... 14 2.3 Arbeidsmiljøaspektet i økonomiplanen... 15

2.1 Fylkeskommunens økonomi... 13 2.2 Fylkesplanlegging... 14 2.3 Arbeidsmiljøaspektet i økonomiplanen... 15 ØKONOMIPLAN 2012-2015 2 Fylkesrådets budsjett- og økonomiplanvedtak 2012-2015... 5 1 Fylkesrådets forslag til økonomiplan 2012-2015... 9 1.1 Sentrale forutsetninger i økonomiplanperioden... 11 2 Rammer

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Tidspunkt: 16.10.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69 11 74 01 eller kjeber1@ostfoldfk.no

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 22 Balansen... 26 Økonomisk oppfølging i 2010...

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 22 Balansen... 26 Økonomisk oppfølging i 2010... FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2010 Analyse av regnskap 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 2. Driftsregnskapet... 9 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 9 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10.

Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10.2014 Tid 11:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2011 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter

Detaljer

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008.

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008. FORORD Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram danner grunnlag for fylkesutvalgets budsjettinnstilling til

Detaljer

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer