Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget"

Transkript

1 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: / /2009 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Agnese Bjerkholt, Bent Sørensen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget TERTIALRAPPORT PR FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget tar tertialrapporten til etterretning. 2. a) Det foretas følgende endringer i driftsbudsjettet: Ansvar Tjeneste Art Endring Tusen kroner 252 Blakstad vgs. 200 Ordinær undervisning utgift reduseres med Møglestu vgs. 200 Ordinær undervisning utgift økes med Risør vgs. 200 Ordinær undervisning utgift reduseres med Åmli vgs. 200 Ordinær undervisning utgift økes med Dahlske vgs. 200 Ordinær undervisning utgift økes med Strømsbu vgs. 200 Ordinær undervisning utgift reduseres med Arendal vgs. 200 Ordinær undervisning utgift økes med Tvedestrand vgs. 200 Ordinær undervisning utgift reduseres med Setesdal vgs. 200 Ordinær undervisning utgift reduseres med Tannhelsetjenesten 340 Tannhelsetjenester utgift økes med Tannhelsetjenesten 340 Tannhelsetjenester inntekt reduseres med Vegsjefen 559 Øvrige vegformål utgift reduseres med Fylkesrådmannen 100 Administrasjon utgift økes med Fylkesrådmannen 193 Informasjonsteknologi utgift økes med Fylkesrådmannen 194 Felles utg. og inntekter utgift reduseres med Fylkesrådmannen 196 Utgifter til fordeling utgift reduseres med Fylkesrådmannen 198 Lønnsavsetninger utgift reduseres med 3 000

2 505 Fylkesrådmannen 199 Tilleggsbevilgninger utgift reduseres med Fylkesrådmannen 200 Ordinær undervisning utgift økes med Fylkesrådmannen 200 Ordinær undervisning inntekt økes med Fylkesrådmannen 210 Tilrettelegging og oppf. utgift økes med Fylkesrådmannen 220 Fagopplæring utgift økes med Fylkesrådmannen 221 Teoriopplæring lærlinger utgift reduseres med Fylkesrådmannen 500 Kollektivtransport utgift økes med Fylkesrådmannen 501 Transporttj. for funksj.h. utgift økes med Fylkesrådmannen 501 Transporttj. for funksj.h. inntekt økes med Internservice 101 Interne servicefunksj. utgift økes med Bygge- og eiendomstj. 194 Felles utg. og inntekter utgift økes med Bygge- og eiendomstj. 194 Felles utg. og inntekter inntekt økes med Bygge- og eiendomstj. 200 Ordinær undervisning inntekt økes med Felles inntekter og utg. 194 Felles utg. og inntekter utgift økes med Felles inntekter og utg. 200 Ordinær undervisning utgift økes med Felles inntekter og utg. 559 Øvrige vegformål utgift økes med Felles inntekter og utg. 923 Disposisjonsfond utgift økes med Felles inntekter og utg. 923 Disposisjonsfond inntekt økes med Felles inntekter og utg. 940 Øvrig øk. forvaltning inntekt økes med Felles inntekter og utg. 941 Premieavvik inntekt økes med Sum 0 2. b) Det foretas følgende endringer i investeringsbudsjettet: Ansvar Tjeneste Art Endring Tusen kroner 410 Vegsjefen 559 Øvrige vegformål utgift økes med Bygge- og eiendomstj. 194 Felles utg. og inntekter utgift økes med Bygge- og eiendomstj. 200 Ordinær undervisning utgift økes med Felles inntekter og utg. 200 Ordinær undervisning inntekt økes med Felles inntekter og utg. 559 Øvrige vegformål inntekt økes med Felles inntekter og utg. 912 Bruk av lån inntekt økes med Sum 0 3. Rammen for låneopptak i 2009 økes med kroner kroner avdras over 2,5 år, kroner avdras over 20 år og 11,8 mill. kroner avdras over 30 år. 4. Det gjøres følgende endringer i stillingshjemler: - 0,18 stilling som renholder ved Møglestu videregående skole - det opprettes inntil 4 stillinger ved fylkesrådmannens kontor 5. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å velge en annen finansieringsløsning for AFP år, KLP, dersom dette gir lavere samlede kostnader for fylkeskommunen.

3 2. SAMMENDRAG I rapporten for 2. tertial gis det en tilbakemelding på fylkeskommunens aktivitet og økonomiske situasjon pr Videre gis det en oversikt over bruk av midler i henhold til fylkesplanens handlingsprogram. Rapporten viser at aktiviteten for de aller fleste områder er i samsvar med budsjettet. En har en underbalanse på 11,4 mill. kroner ved utgangen av 2. tertial. Dette skyldes bl.a. økte utgifter til tilskudd til lærebedrifter og økte utgifter til fag- og svenneprøveavvikling som til sammen utgjør merutgifter på 9,5 mill. kroner. Videre øker utgiftene til spesialundervisning med 2,0 mill. kroner og en har økte utgifter til IKT, bl.a. 2,0 mill. kroner i merutgifter til ordningen med elevpcer. På den andre siden har en lavere pensjonskostnader enn innarbeidet i budsjett og en har fått tilbakeført et høyere overskudd fra KLP. Beløpet foreslås dekket inn ved midler avsatt til fylkestingets disposisjon, 4,3 mill. kroner, og bruk av disposisjonsfond. Fylkeskommunen vil kunne få problemer med å få balanse i 2009-regnskapet, og det vil være store utfordringer knyttet til arbeidet med økonomiplanen for og budsjett BAKGRUNN FOR SAKEN 3.1 Tidligere vedtak og andre føringer Det skal legges fram regnskapsrapporter for politisk behandling hvert tertial. Rapportene blir utarbeidet med bakgrunn i regnskapet pr og Siste tertial er årsslutt. I årsrapporten blir det foretatt en mer grundig evaluering av aktivitet og resultater enn i tertialrapportene. Tertialrapporten skal gi oversikt over utviklingen i regnskap og aktivitetstall i forhold til budsjettet. Budsjettendringer som må foretas av fylkestinget i løpet av året vil en i størst mulig grad ta i forbindelse med tertialrapporteringen. Vedlagt saken følger en rapport som gir en mer detaljert beskrivelse av utviklingen ved den enkelte virksomhet (ansvar). Rapporten er utarbeidet av fylkesrådmannen, men virksomhetene og tjenestene har deltatt i rapporteringsarbeidet. I vedlegget er det også gitt en nærmere orientering når det gjelder status for de ulike investeringsprosjektene. Foreliggende rapport er utarbeidet med bakgrunn i regnskapsrapporter pr Dette innebærer blant annet at budsjettendringer som er vedtatt etter dette tidspunkt ikke er med i tabellene. De forskjellige utgifter og inntekter belastes ulikt gjennom året og regnskapstallene må derfor leses med dette for øye. Fylkesutvalget og fylkestinget har tidligere i år behandlet flere saker vedrørende budsjettendringer og den økonomiske situasjonen. Sentrale saker i denne sammenheng er: fylkesutvalgssak 11/2009 Avsetning av ubrukte bevilgninger fra 2008 til bruk i trekk i budsjettrammen for 2009, fylkestingssak 1/2009 Endringer i budsjett 2009 konsekvenser av regjeringens tiltakspakke 2009, fylkestingssak 7/2009 Aust-Agder fylkeskommunes årsregnskap og årsrapport for 2008, fylkestingssak 16/2009 Tertialrapport pr

4 3.2 Problemstillinger Hvordan er den økonomiske og aktivitetsmessige utviklingen? Hvilke budsjettendringer må foretas? 4. DRIFTSBUDSJETTET 4.1 Felles utgifter og inntekter - likviditetsutvikling Skatt og rammetilskudd Etter endringer innarbeidet i rapporten for 1. tertial er det budsjettert med 457,2 mill. kroner i rammetilskudd, 38,8 mill. kroner i inntektsutjevning og 415,8 mill. kroner i skatteinntekter. Samlet gir dette 911,8 mill. kroner. En har pr. i dag ikke opplysninger som tilsier at det skal gjøres endringer i forhold til dette. Regjeringen vil imidlertid gå gjennom skatteanslagene og de økonomiske hovedtallene for kommunesektoren for 2009 i forbindelse med forslag til statsbudsjett. Forslag til statsbudsjett 2010 vil bli offentliggjort Renteutgifter og -inntekter Fylkeskommunens likviditet har hittil i år vært om lag 297 mill. kroner i gjennomsnitt. Dette er litt høyere enn 280 mill. kroner som er forutsatt i budsjettet. Gjennomsnittlig innskuddsrente har vært 2,5 % som er litt lavere enn 3,2 % som var gjennomsnittet i første tertial. Investeringer i obligasjonsfond og aksjefond har pr gitt 4,9 % avkastning i Under forutsetning av at innskuddsrenten ikke faller ytterligere og en fortsatt positiv utvikling ut 2009 for fylkeskommunens verdipapirer, vil renteinntektene for 2009 bli omtrent som forutsatt i rapporten for 1. tertial. Gjennomsnittlig flytende lånerente har hittil i år vært ca. 2,9 %. I henhold til finansreglementet har fylkeskommunen ca. 2/3 av sin lånemasse knyttet til fastrentebetingelser, og årets rentereduksjoner vil dermed ikke gjøre seg gjeldende i like stor grad som den flytende rente tilsier. En vurderer at det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for å endre budsjettets anslag for renteutgifter. Pensjonspremie premieavvik Gjennom året betaler fylkeskommunen pensjonspremie til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) tilsvarende de kostnader selskapene har. I henhold til regnskapsforskriftene skal fylkeskommunens regnskap belastes med pensjonspremie som er beregnet ut i fra gjennomsnittlig lønnsvekst, G-regulering, finansavkastning og diskonteringsrente de siste ti årene. Differansen mellom det en faktisk har innbetalt og den beregnede kostnaden kalles premieavvik. En har mottatt foreløpige beregninger av premieavviket fra KLP som viser at de faktiske kostnadene vil bli 3,75 mill. kroner lavere enn premieinnbetalingene ( positivt premieavvik). I tillegg kommer arbeidsgiveravgift, slik at det samlede beløpet blir om lag 4,3 mill. kroner. Foreløpige beregninger fra SPK viser også et positivt premieavvik i 2009 på om lag 5,9 mill. kroner. Medregnet arbeidsgiveravgift vil avviket være på i underkant av 6,7 mill. kroner. De endelige tallene vil først foreligge rundt årsskiftet. En vil få tilsvarende merkostnader i Fylkesrådmannen foreslår at de samlede utgifter reduseres med 11 mill. kroner. I tråd med den praksis en har hatt de senere årene foreslås beløpet avsatt til bundet disposisjonsfond til dekning av de tilsvarende merkostnadene en vil få i 2010.

5 KLP tilbakeføring av overskudd I vedtatt budsjett er det innarbeidet 1,8 mill. kroner i tilbakeføring av overskudd fra KLP for Det budsjetterte beløpet er i samsvar med den oversikten KLP ga høsten 2008 vedrørende tilbakeføring av overskudd for Overføringen innebærer tilsvarende reduksjon i krav om pensjonsinnbetaling i En har nå mottatt oversikt fra KLP som viser at en vil få i underkant av 4,3 mill. kroner tilbakeført for KLP oppgir at årsaken til at det bokførte overskuddet er så mye høyere enn det en fikk oppgitt høsten 2008 er at KLP ved utgangen av 2007 avsatte for høy premiereserve for forventet lengre levetid. Videre sies det at særtilleggssatsene i folketrygden ble økt vesentlig fra 2008, slik at premiereserven ble redusert. En er også godskrevet et risikoresultat for 2008 og en avkastning på egenkapitalinnskuddet. I følge den nye forsikringsvirksomhetsloven skal slike overskudd tilbakeføres kundene og kan ikke benyttes til styrking av egenkapitalen i KLP. Økningen på kroner sammenlignet med vedtatt budsjett foreslås innarbeidet i denne saken. Pensjonspremie Ut i fra de opplysninger en har i dag er det gjort beregninger rundt størrelsen på reguleringspremien for 2008, ordinær premie og arbeidsgivers andel tidligpensjon. Når det gjelder reguleringspremien er det flere forhold som påvirker denne. Det gjelder bl.a. årets lønns- og trygdeoppgjør, KLPs avkastning på finansplasseringene (inkl. rentenivå) og utviklingen i fylkeskommunens premiereserve. En har nå mottatt regningen for reguleringspremien for Ut i fra det som er avsatt hittil i år har en gjort beregninger for resten av året. Videre er det gjort tilsvarende beregninger for ordinær premie og arbeidsgivers andel tidligpensjon. Disse beregningene viser at avsetningen til pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift er 3,1 mill. kroner for høy. Årsaken til dette er bl.a. at årets lønnsvekst er noe lavere enn det en la til grunn i budsjettet. Fylkesrådmannen tilrår at innsparingen innarbeides på tjeneste 198 lønnsavsetninger og at en får fullmakt til å fordele denne. Det er også avsatt midler til AFP-ordningen. Også her er det avsatte beløpet for høyt og kan reduseres med 0,5 mill. kroner for Fylkesrådmannen tilrår at innparingen innarbeides i denne saken. Finansieringsløsning AFP år, KLP Fra og med 2004 har Aust-Agder fylkeskommune vært med i ordningen med 100 % utjevning av utgifter til tidligpensjon i KLP. Vedtak om dette ble gjort i fylkesutvalgssak 72/2004, Valg av finansieringsløsning i KLP angående tidligpensjon. Bakgrunnen for dette vedtaket var bl.a. at en ønsket å velge kollektive ordninger og minimere risiko. KLP har tre valgmuligheter for valg av finansieringsløsning: selvrisiko 100 % utjevning 50 % utjevning Mye tyder på at en kan spare relativt store årlige beløp ved å velge en annen finansieringsløsning enn det en har i dag. Bakgrunnen for dette er bl.a. at en har relativt få som velger å gå av med AFP år. Dette har trolig sammenheng med at en har iverksatt relativt omfattende seniortiltak. Det arbeides med å vurdere de ulike finansieringsløsningene opp mot hverandre, men en har ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne anbefale endring nå. En skal bl.a. ha et møte med KLP i begynnelsen av oktober vedrørende dette. Skal en endre løsning må dette gjøres innen 1.

6 november. Fylkesrådmannen ber derfor om fullmakt til å velge en annen finansieringsløsning for AFP år dersom dette gir lavere samlede kostnader for fylkeskommunen. En vil komme tilbake med en orientering til fylkesutvalget om valg av løsning. Kompensasjon for merverdiavgift krav om tilbakebetaling Skatteetaten har 22. april 2009 offentliggjort en uttalelse om merverdikompensasjon for den offentlige tannhelsetjenesten mv. Uttalelsen konkluderer med at generelt så medfører kompensasjonsloven 4 annet ledd nr. 4 at kommunen ikke har rett til kompensasjon i tilknytning til de tannhelsetjenestene som utføres med hjemmel i tannhelsetjenesteloven 1-3 andre ledd. Dette betyr at fylkeskommunen ikke har rett til merverdiavgiftskompensasjon ved behandling av voksne betalende pasienter. Dette innbærer at Aust-Agder fylkeskommune må betale tilbake kroner som en har mottatt i perioden Fylkesrådmannen tilrår at avsettes kroner til å møte dette kravet. 4.2 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Fylkesting og fylkesutvalg Fylkestinget vedtok i sak 27/2009, fylkestingets organisering rapport fra arbeidsgruppe eventuelle reglementsendringer, endret organisering av fylkestinget fra 1. september Videre ble det vedtatt at budsjettet for driften av fylkestinget styrkes med kroner i helårsvirkning, samt at komitéledere gis 10 % fast godtgjørelse fra 1. oktober De økonomiske konsekvensene skulle innarbeides i rapporten for 2. tertial. Ved utgangen av 2. tertial har fylkesting og fylkesutvalg et forbruk på under 60 % av budsjett. Dette tilsier at det ikke er behov for å foreta en styrking inneværende år. Økningen på kroner vil bli innarbeidet i økonomiplan og budsjett Lønnsavsetninger Utgangspunkt for beregning av lønnsavsetningsposten for 2009 var statsbudsjettets forutsetninger om en lønnsvekst på 5 %. Videre ble det lagt til grunn et overheng på 2,1-2,2 % og glidning på 0,3 %. Fylkestinget reduserte lønnsavsetningsposten med kroner ved behandling av økonomiplan og budsjett. Etter dette er den samlede avsetningen til lønnsoppgjør innarbeidet i budsjett 2009 på kroner. Lønnsveksten er nå anslått til 4,7 %. Dette er 0,3 % lavere enn det som er lagt til grunn i budsjettet for Med de samme forutsetninger for glidning og overheng som en la til grunn i budsjettet gir det samlede kostnader til lønnsoppgjør i 2009 på 11,3 mill. kroner. En har ikke gjort ytterligere beregninger for dette i forbindelse med rapporten for 2. tertial da en ikke har hatt mulighet for å beregne konsekvensene av oppgjøret for kap. 4 på grunn av skifte i lønnssystem. Når det gjelder kap. 3 og 5 gjennomføres de lokale forhandlingene i disse dager. Det forutsettes at de gjennomføres innenfor rammene. Fylkesrådmannen tilrår at det ikke gjøres endringer på dette området nå. Innsparinger I vedtatt budsjett for 2009 er det innarbeidet et samlet innsparingskrav i sentraladministrasjonen på 2,0 mill. kroner. Ved gjennomgang av ledige lønnsmidler og sykepenger ved utgangen av 1. tertial var det inndratt kroner. Etter dette gjenstår det kroner. Ved utgangen av 2. tertial er det resterende beløp inndratt. Fordelingen er som følger: Fylkesrevisjonen kroner

7 Fylkesrådmannens kontor kroner Sum kroner Seniortiltak I budsjettet for 2009 er det avsatt 2,5 mill kroner til dekning av utgifter knyttet til seniorpolitiske tiltak. Til sammen 148 ansatte har valgt å benytte seg av ordningen i løpet av Dette er noen flere enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Ekstra lønnskostnader utgjør ca kroner. Beløpet foreslås innarbeidet i denne saken. Personforsikringer Etter at en har mottatt regning for både elev- og personalforsikringer for 2009 har en en innsparing kroner. Beløpet foreslås omdisponert i denne saken. Informasjonsteknologi I 2009 har en tatt i bruk flere av de nye programmene som følger av samordningsprosjektet for IKT. Dette gjelder bl.a. nytt lønns- og personalsystem og sak-/arkivsystem. Flere systemer ventes tatt i bruk i løpet av høsten. Innføringen fører med seg relativt store ekstrakostnader som en ikke har tatt høyde for i budsjettet for Videre fører innføringen til en større arbeidsinnsats enn forutsatt. Dette har delvis vært løst med bruk av overtid og delvis ved at ekstra personale har vært engasjert for kortere eller lengre perioder. Samlet tilrår fylkesrådmannen at det innarbeides kroner for å dekke disse ekstrakostnadene og at fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele beløpet på aktuelle ansvar og tjenester. I forbindelse med IKT-samordningsprosjektet ble det i 2007 vedtatt å engasjere prosjektleder for en periode på tre år. Aust-Agder fylkeskommune har arbeidsgiveransvaret for stillingen og kostnadene fordeles på eierne etter fordelingsnøklene i prosjektet. Stillingen ble opprettet fra , men ble ikke besatt før Stillingen er fordelt på to personer. Til sammen har disse i perioder arbeidet mer enn 100 % stilling. Dette har vært gjort i forståelse med de tre andre eierne i prosjektet. Det innebærer merkostnader inneværende år sammenlignet med det som er innarbeidet i vedtatt budsjett. Aust-Agder fylkeskommunes andel av merkostnadene utgjør kroner som foreslås innarbeidet i denne saken. Engasjementet av de to prosjektlederne er planlagt å gå fram til Annet Det arbeides med utforming av nye nettsider for fylkeskommunen, både innbyggerportal og ansattportal. For at fylkeskommunen skal framstå som en virksomhet og ikke som enkeltvirksomheter har en parallelt gjennomført et arbeid med fylkeskommunens grafiske profil, slik at en også framstår enhetlig både når det gjelder internett, brev/publikasjoner og når det gjelder skilt. Skilting for alle fylkeskommunens virksomheter er gjennomgått og en har innhentet tilbud på hva det vil koste å få en enhetlig profil. Det vil ut fra tilbudet koste kroner inklusiv montering. Fylkesrådmannen tilrår at kroner innarbeides i denne saken. I budsjettet for 2009 er det avsatt 0,2 mill. kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Etter vedtak i fylkesutvalgssak 11/2009 vedrørende avslutningen av regnskapet for 2008 ble det avsatt ytterligere kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Videre ble det i den samme saken avsatt 6,0 mill. kroner til fylkestingets disposisjon. Av bevilgningen til fylkesutvalgets disposisjon er kroner disponert, jf. fylkesutvalgssak 5/2009 Søknad om tilskudd fra SSA i våre hjerter til utstyr til Sørlandet sykehus, Arendal, kroner, fylkesutvalgssak 32/2009 Søknad om støtte til gjennomføring av EM for funksjonshemmede ryttere, kroner, fylkesutvalgssak 34/2009 Søknad om støtte til edruskapsarbeide i Aust-Agder, kroner, fylkesutvalgssak 54/2008 Søknad om støtte til

8 NM i Mangekamp mai 2009 på Lunderød Stadion, Arendal, kroner, fylkesutvalgssak 98/2009 Støtte til skoleskipet Sørlandet, kroner og fylkesutvalgssak 116/2009 Søknad om støtte til gjennomføring av FN-rollespill for elever på videregående skoler i Aust-Agder, kroner. Etter dette gjenstår det kroner. I 2008 ble det fra denne posten bevilget kroner til Prosjekt oppreisning, jf. fylkesutvalgssak 68/2008. Av ulike årsaker kom ikke beløpet til utbetaling før i 2009 og beløpet ble ikke avsatt ved avslutningen av regnskapet for Fylkesrådmannen tilrår derfor at beløpet belastes posten til fylkesutvalgets disposisjon i Fylkesrådmannen tilrår i denne saken at resterende midler til fylkestingets disposisjon, 4,3 mill. kroner, og fylkesutvalgets disposisjon, kroner, benyttes til delvis finansiering av de merutgiftene en har ved utgangen av 2. tertial. Grimstad kommune leier tidligere Frivoll videregående skole og denne leieavtalen ble forlenget ut 2011, jf. fylkesutvalgssak 70/2009. Avtalen innebærer merinntekter på kroner i Fylkesrådmannen tilrår at beløpet innearbeides i denne saken. Ombygging av kantine- og resepsjonsområde vil bli sluttført oktober/november. Fylkeskommunens utgifter til ombygging/utstyr vil bli ca kroner lavere enn budsjettert. Beløpet foreslås omdisponert i denne saken. Strømregningen for fylkeshuset har økt kraftig i 2009 hovedsakelig pga. høyere strømpris. Fylkesrådmannen tilrår at internservice tilføres kroner for å dekke dette. 4.3 Utdanningsformål Endring i dimensjonering og grupper Fylkesutvalget har i år behandlet følgende saker vedrørende endringer i dimensjonering og grupper: sak 58/2009 Videregående opplæring - endringer i antall grupper og tilbud skoleåret 2009/10, sak 59/2009 Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter. Sammenlignet med vedtatt budsjett er det gjort følgende endringer: Arendal videregående skole: - Vg1 studiespesialisering + Vg1 service og samferdsel + Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Blakstad videregående skole: - Vg1 service og samferdsel + Vg2 kvalifiseringskurs 3. år - Vg2 treteknikk Dahlske videregående skole: + 0,5 Vg1 teknikk og industriell produksjon/bygg- og anleggsteknikk, spesialundervisning Møglestu videregående skole: - 1 Vg1 bygg- og anleggsteknikk + 1 Vg1 medier og kommunikasjon

9 + 1 Vg2 matfag, spesialundervisning + 1 Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag - 0,5 Vg3 helsesekretær - 1 Vg2 interiør og utstillingsdesign Risør videregående skole: - 0,5 Vg1 studiespesialisering + 1 Vg1 medier og kommunikasjon - 1 Vg2 design og trearbeid - 0,5 Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Setesdal vidaregåande skule: + 0,5 Vg1 helse- og sosialfag - 0,5 Vg2 helsearbeiderfag + 1 studiespesialisering (alle nivå) - 1 Vg2 byggteknikk Strømsbu videregående skole: - 1 Vg2 matfag - 1 Vg1 restaurant- og matfag + 1 Vg2 IKT-servicefag, spesialundervisning Tvedestrand videregående skole: - 0,5 Vg3 studiespesialisering Åmli vidaregåande skole: + 0,5 Vg1 idrettsfag - 0,5 Vg2 helsearbeiderfag I fylkesutvalgssak 58/2009 ble det vedtatt at Blakstad videregående skole skulle tilby Vg3 over to år innenfor byggfagene fra høsten Tilbudet skulle være for søkere som ikke får læreplass. Det viser seg at det er så få søkere som ikke har fått læreplass innenfor byggfagene at en har valgt å ikke sette i gang tilbudet. I løpet av sommeren har det vært gjort følgende endringer: opprette en gruppe Vg1 studiespesialisering ved Arendal videregående skole, endringen er omtalt i fylkesutvalgsmelding 17/2009 Kapasitetsjustering for Vg1 studiespesialiserende utdanningsprogram ved Arendal og Tvedestrand videregående skoler. Fylkesutvalget behandlet i møte 2. juni sak 71/2009 Sørlandet fagskole utdanningstilbud med oppstart skoleåret 2009/10 og fattet følgende vedtak: 1. Det igangsettes følgende fagskoletilbud innen teknisk fag skoleåret 2009/10: 1. Klima, energi og miljø: 1. og 2.året 2. Bygg: 1. og 2.året 3. Elkraft: 1. og 2.året. 2. Det igangsettes fagskoleutdanning innenfor helse- og sosialfagene innen psykisk helsearbeid og eldreomsorg med vekt på demens under forutsetning av at finansieringen sikres.

10 3. Under forutsetning av fullfinansiering av tilbudet fra fagskolen på Gjøvik/Oppland fylkeskommune igangsettes fagskoleutdanning innen barsel- og barnepleie. 4. De økonomiske konsekvensene innarbeides i rapporten for 2. tertial. Helsedirektoratet har gitt tilsagn om kroner for klassene i eldreomsorg med vekt på demens og psykisk helsearbeid. Disse utløses ved studenttellingen 1. oktober. I tillegg er Dahlske videregående skole tildelt midler fra fagskolen på Gjøvik for kurset i barsel- og barnepleie. Dermed er helsefagskolen fullfinansiert. Fylkesutvalget behandlet i møte 23. juni sak 85/2009 Avtale med Valle kommune om drift av Setesdal vidaregåande skule avd. Valle. Vg3 gullsmedfaget. Avtalen skal være med å sikre driften av Vg3 gullsmedfaget i Valle. Avtalen skal opp til ny behandling i Valle kommune i slutten av september. Tilbudet er ikke innarbeidet i vedtatt budsjett for 2009 for skoleåret 2009/10. I oversikten nedenfor er Vg3 gullsmedfaget innarbeidet. En har ved beregningen lagt til grunn at en vil komme fram til en avtale med Valle kommune. Endringer i antall grupper og tilbud for skoleåret 2009/10 medfører følgende budsjettmessige endringer ved skolene: Arendal videregående skole økes med kroner Blakstad videregående skole reduseres med kroner Dahlske videregående skole økes med kroner Møglestu videregående skole økes med kroner Risør videregående skole reduseres med kroner Setesdal vidaregåande skule reduseres med kroner Strømsbu videregående skole reduseres med kroner Tvedestrand videregående skole reduseres med kroner Åmli vidaregåande skole økes med kroner Sum økes med kroner Spesialundervisning Det er flere elever som søker alternativ opplæring fra høsten 2009 (spesielt ved Møglestu og Tvedestrand videregående skoler). Dette er elever med helt spesielle behov som krever relativt mye ressurser. Videre er tallet på elever ved Langemyr skole høyere enn tidligere forutsatt. Det er også flere som får et fjerde og femte skoleår som følge av endringer i tolkningen av opplæringsloven. Flere av skolene gir i sine tertialrapporter uttrykk for at rammene til spesialundervisning er for små. Fylkesrådmannen tilrår på bakgrunn av dette at rammen økes med 2,0 mill. kroner i 2009 og at fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele beløpet. Helårskonsekvensen av denne økningen vil være på 4,8 mill. kroner. Overtallighet I vedtatt budsjett for 2009 er det avsatt 5,5 mill. kroner til å dekke utgiftene til overtallig lærerpersonale. Dette gjelder lærere som har stillingsvern etter gammel ordning og som ikke kan sies opp. Utgiftene for våren 2009 er på i overkant av 3,6 mill. kroner. Det er 19 personer som har vært/er overtallige våren Til sammen utgjør overtalligheten i underkant av 11 årsverk. Dette er noe høyere enn det var våren 2008, og noe høyere enn innarbeidet i vedtatt budsjett. Noen av disse utfører oppgaver for andre fylkeskommunale virksomheter og lønnsutgiftene belastes overtallighetsmidlene. Andre er satt til å løse oppgaver som skolene ellers ikke ville fått løst og lønnsutgiftene belastes overtallighetsmidlene. Videre var det åtte personer som har benyttet ordningen med servicepensjon. Når det gjelder høsten 2009 viser foreløpig oversikt at en vil ha om lag 20 personer som er overtallig i hele eller deler av stilling. Til sammen utgjør overtalligheten i underkant av 11 års-

11 verk. Det arbeides med å finne alternative løsninger for en del av de overtallige. Det vil være fem personer som benytter ordningen med servicepensjon høsten Foreløpig beregnede utgifter er på om lag kroner. Dette gir samlede utgifter til overtallige i 2009 på kroner mer enn avsatt i budsjettet. Fylkesrådmannen tilrår at merutgiftene innarbeides i denne saken. Tilskudd til landslinjer Landslinjetilskuddet blir utbetalt med 85 % av tilskuddet i forhold til antallet godkjente elevplasser og 15 % i forhold til antall elever (oppfylling). Tellingen blir foretatt pr og hvert år. I 2009 er satsene for landslinjetilskuddet økt for alle tilbud, også for tilbudene som gis ved Blakstad videregående skole. Oppfyllingen ved landslinjetilbudene er i samsvar med det som er lagt til grunn i vedtatt budsjett 1. halvår og en antar at dette også vil være tilfellet ved tellingen De økte satsene gir merinntekter på kroner i Merinntektene foreslås innarbeidet i denne saken. Tilskudd til teknisk fagskole Tilskudd til teknisk fagskole i 2009 blir utbetalt kvartalsvis på bakgrunn av studenttall pr I 1. tertial ble endringen som følger av dette innarbeidet ved at de forventede inntektene ble justert ned med kroner. I St.prp. nr 67 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009 er bevilgningen til fagskoleutdanning i 2009 økt. På bakgrunn av dette er Aust-Agder fylkeskommune tildelt kroner i økt statstilskudd. Merinntektene foreslås innarbeidet i denne saken. Utstyr I vedtatt budsjett er det avsatt 4,0 mill. kroner til anskaffelse av utstyr i videregående skoler. I rapporten for 1. tertial ble det avsatt 2,6 mill. kroner til oppgradering av nettverk/nødvendig infrastruktur for alle de videregående skolene. Videre ble bevilgningen økt med 1,6 mill. kroner slik at en hadde 3,0 mill. kroner til disposisjon til utstyr ved de videregående skolene. Fylkesrådmannen har fullmakt til å fordele utstyrsmidlene. Midlene er fordelt slik: Arendal, studiespesialisering med formgivning (nytt tilbud) Blakstad, etableringskostnader bærbare PCer Blakstad, sikkerhetsutstyr verktøymaskiner, TIP Dahlske, ombygging av rom, utstyr og bokskap Møglestu, Vg1 medier og kommunikasjon (ny gruppe) Møglestu, Vg1 bygg- og anleggsteknikk (nytt tilbud) Risør, Vg1 medier og kommunikasjon (ny gruppe) Setesdal, utstyr til gull og sølv Setesdal, utstyr helse- og sosialfag Setesdal, digitale tavler Strømsbu, IKT-driftsfag inventar og utstyr (ny gruppe) Strømsbu, bærbare PCer, ansatte Tvedestrand, Vg2 hest og hovslager (nytt tilbud) Tvedestrand, utvidelse av tilbudet, alternativ opplæring Åmli, terrengsykler Sum kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner Når det gjelder 2,6 mill. kroner til oppgradering av nettverkene/nødvendig infrastruktur ved de videregående skolene viser det seg utgiftene til dette har blitt 1,2 mill. kroner høyere enn budsjettert. Samtidig vil en motta merverdiavgiftskompensasjon for beløpet. Det er behov for å innarbeide økte utgifter med 1,0 mill. kroner. ElevPCer Det er avsatt 4,8 mill. kroner til elevpcer i budsjettet for Det er anskaffet til sammen

12 1 680 elevpcer høsten Dette er om lag 100 PCer mer enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Samtidig viser det seg at PCene har en høyere pris enn en la til grunn ved beregningene høsten Samlet gir dette økte utgifter med 2 mill. kroner. Merkostnadene foreslås innarbeidet i denne saken. Sommerskole 2009 Fylkesutvalget behandlet i møte i april sak 51/2009, Sommerskole Av vedtaket i denne saken framkommer det at det settes i gang et prøveprosjekt med sommerskole i 2009 for elever i videregående skole som har stryk i matematikk innenfor fagkoden MAT1001. Prosjektet har en økonomisk ramme på kroner. 15 elever deltok i undervisningen av disse gikk 12 elever opp til eksamen. Av disse var det ni elever som bestod eksamen, noe som tilsvarer 75 %. Utgiftene på kroner foreslås innarbeidet i denne saken. Voksenopplæring Fylkesutvalget behandlet i møte 2. juni sak 72/2009, Budsjett 2009 fordeling av midler til voksenopplæringstiltak. Det framgår av denne saken at det gjenstår kroner i ikke disponerte midler høsten Det viser seg at ett av enkelttiltakene som følger av denne saken ikke vil bli iverksatt da søkeren har trukket seg. Det var avsatt kroner til dette. Etter dette er det kroner i udisponerte midler. Fylkesrådmannen tilrår at dette beløpet omdisponeres til realkompetansevurdering av voksne høsten 2009 da det avsatte beløpet til realkompetansevurdering er for lavt. Tilskudd til lærebedrifter For å stimulere til at det tegnes flere lærekontrakter, har staten besluttet at det i 2009 skal utbetales et ekstra tilskudd pr. lærekontrakt på kroner pr. år. Til dekning for dette har fylkeskommunen fått tilført 4,5 mill. kroner, som er innarbeidet i budsjettet. Med rundt løpende lærekontrakter vil fylkeskommunen få en merkostnad på ca. 1,7 mill. kroner for å dekke dette ekstratilskuddet. I budsjettet for 2009 er det innarbeidet 485 nye lærekontrakter. Anslagene over nye kontrakter er forbundet med stor usikkerhet. Videre hadde man ved budsjetteringstidspunktet ikke fått med seg den store økningen av lærekontrakter mot slutten av 2008, slik at tilskudd til lærebedriftene for 2009 er budsjettert for lavt. På bakgrunn av utbetalt tilskudd for 1. halvår er det beregnet at de samlede utgiftene for 2009 vil bli ca. 9 mill. kroner høyere enn budsjettert. Årsaken til dette er bl.a. at en ikke hadde tilstrekkelig datagrunnlag ved utarbeidelsen av budsjettet for 2009 og en forutså ikke merforbruket som en hadde på dette området i 2008, 4,5 mill. kroner. Fylkesrådmannen beklager dette og arbeider i disse dager med å bedre rutinene rundt budsjetteringen av dette området. Merutgiftene på 9 mill. kroner foreslås innarbeidet i denne saken. Det er i år flere elever enn tidligere som oppgir at de ønsker tilbud om Vg3 i lærefaget. Disse er imidlertid spredt på så mange fagområder at det ikke kan organiseres skoletilbud med en rimelig gruppestørrelse. På denne bakgrunn er det ønskelig å søke å få opprettet tilrettelagte tilbud innen opplæring i bedrift innenfor noen bransjer. Dette kan organiseres som frafallsforebyggende prosjekter (jf. Nymo-prosjektet). De søkerne som står uten læreplass pr er tunge å formidle. Det er derfor behov for ekstra ressurser til å kartlegge gruppen og finne ut om det er behov for ekstra tilretteleggingstiltak i den enkelte bedrift. Dette er det vanskelig for fylkeskommunen å organisere overfor den enkelte søker og den enkelte bedrift. Det er derfor aktuelt som et prøveprosjekt å inngå et samarbeid med opplæringskontor der målsettingen er at også tungt formidlingsbare søkere også kan få læreplass innen utgangen av året. Dette er særlig aktuelt innen bygg- og bilbransjen. Fylkesrådmannen foreslår at det avsettes inntil kroner med sikte på å etablere prøveprosjekter som kan være med på å gi læreplass for inntil ti elever. Avvikling av fag- og svenneprøver

13 Det er budsjettert med 600 fag- og svenneprøver i Det er imidlertid mange usikkerhetsmomenter knyttet til dette anslaget, som for eksempel utviklingen i arbeidsmarkedet, hevede kontrakter og antall praksiskandidater. Dessuten viser det seg at kostnadene pr. prøve har steget, noe som hovedsakelig skyldes økt tidsforbruk for fagprøver etter Kunnskapsløftet. Foreløpige beregninger viser merutgifter på om lag 0,5 mill. kroner. Beløpet foreslås innarbeidet i denne saken. Teoriopplæring lærlinger I budsjettet for 2009 er det innarbeidet 1,0 mill. kroner i utgifter til teoriopplæring lærlinger. Utgiftene i 2009 forventes å bli 0,4 mill. kroner lavere. Fylkesrådmannen tilrår at beløpet innarbeides i denne saken. Arendal videregående skole Årsleien for Granehallen er økt, jf. fylkesutvalgssak 120/2009, og skolen søker om dekning av merutgifter på kroner. Fylkesrådmannen tilrår at beløpet innarbeides i denne saken. Blakstad videregående skole Skolen søker om budsjettregulering på kroner. Bakgrunnen for dette er ekstrautlegg i forbindelse med forskriftsmessig tilpasning av TIP-bygget på kroner, kroner forårsaket av havari på maskin til renhold av mopper, reduksjon i leseplikt/årsramme for lærere på Vg2 transport og logistikk og Vg3 yrkessjåfør, som med etterbetaling utgjør en merkostnad på kroner for I rapporten for 1. tertial ble det forutsatt at skolen håndterte denne problematikken innenfor egne rammer. Fylkesrådmannen kan ikke se at det er nye momenter i forhold til dette og tilrår at søknaden avslås. Skolen opplever det krevende å ha en så stor andel elever som trenger tilrettelegging både sosialt og faglig. For å løse disse utfordringene ble det i forbindelse med et prøveprosjekt for å hindre frafall av elever i 2007 opprettet en egen opplæringsarena for å ivareta elever med ekstra store behov for tilrettelegging. Dette tiltaket (Veksthuset) ga gode resultater. Skolen fikk ekstratildeling på kroner for å videreføre dette ut Skolen vurderte det som ikke fornuftig å avslutte tiltaket midt i et skoleår og forutsatte ekstratildeling også siste del av skoleåret 2008/09. Skolen ønsker å videreføre Veksthuset som et ledd i skolens samlede tilrettelagte tilbud og frafallsforebyggende arbeid. Lønnskostnadene knyttet til tiltaket dekkes ved omdisponering innenfor skolen samlede undervisningsressurser. Det vil imidlertid påløpe driftskostnader i størrelsesorden kroner pr. år, som skolen vil søke å få innarbeidet i ordinære årsbudsjett. Inneværende skoleår har man sett seg nødt til å investere i en brakke for toaletter/sanitæranlegg. Skolen søker i den forbindelse om en ekstratildeling på kroner. Fylkesrådmannen tilrår at søknaden avslås. Dahlske videregående skole I høst opplevde skolen stor søknad til TIP, noe som resulterte i en overbooking på to elever. Ingen ligger an til å slutte, og av sikkerhetsmessige grunner er det derfor satt inn ekstra lærer i verkstedsundervisningen, dvs. 17 timer i uken. Skolen ber om å få dekket merkostnadene på kroner for høsten Fylkesrådmannen tilrår at søknaden avslås. Fylkesutvalget behandlet i sak 85/2009 leieavtale lokaler i Østerhus. Ny leieavtale medfører kroner i økte leieutgifter fra høsten Fylkesrådmannen tilrår at beløpet innarbeides i denne saken. Møglestu videregående skole I forbindelse med opprettelsen av nytt tilbud innen bygg og anleggsteknikk i leide lokaler har skolen fått en betydelig arealøkning i forhold til renhold. Det søkes om å opprette 0,18

14 stillingshjemmel for renholder, og at skolen tilføres kroner til dekning av økte lønnskostnader i Fylkerådmannen tilrår at søknaden imøtekommes. Videre søkes det om dekning av kroner knyttet til sak ang. lønnsplassering/etterbetaling for en av skolens medarbeidere. Fylkesrådmannen tilrår at søknaden avslås. Flere av de videregående skolene melder nå om problemer med budsjettbalanse i Dette gjelder bl.a. Dahlske, Setesdal og Strømsbu videregående skoler. Disse tre skolene har relativt store trekk i rammene for 2009 på bakgrunn av merforbruk tidligere år. Det er naturlig at en trenger mer enn ett år på å ta inn igjen trekket og komme i balanse. En vil følge disse nøye i tiden framover og vil komme tilbake til dette i forbindelse med avslutningen av regnskapet for Helseformål Trekket i den økonomiske rammen som følge av merforbruket i 2008 gir betydelige utfordringer. Det ble i 2008 etablert et økonomiprosjekt og en rekke innsparingstiltak er iverksatt. Effekten av tiltakene har så langt ikke vært tilstrekkelig til å få økonomien i balanse. Det ser ut til at tannhelsetjenesten også i 2009 vil ha et underskudd ved årets slutt. I fylkestingssak 16/2009 Tertialrapport pr ble det vedtatt at den årlige målsetning for ferdigbehandlede i prioriteringsgruppe C 2 (eldre og funksjonshemmede mennesker med hjemmesykepleie) skulle økes fra 30 % til 50 %. Tannhelsetjenesten ble tilført 1 mill. kroner til dette for Aktiviteten for prioritert klientell er på omtrent samme nivå som i Det tas sikte på et årsresultat hvor aktivitetsmålene er oppfylt. Ved utgangen av 2. tertial var det ferdigbehandlet 185 flere voksne betalende enn tilsvarende periode i Bemanningssituasjon gir betydelige utfordringer. Det er ledige tannlegestillinger i Valle, Åmli, Gjerstad og Risør. Midlertidige løsninger er opprettet gjennom ambuleringsordninger og kortsiktige engasjement av pensjonerte tannleger. Det satses på å rekruttere tannleger fra nordiske læresteder ved å ta direkte kontakt med kandidater som ennå ikke har avsluttet studiet. Ny og moderne tannklinikk i Tvedestrand ble tatt i bruk i september. Merverdiavgiftskompensasjon Skatteetaten har 22. april 2009 offentliggjort en uttalelse om merverdikompensasjon for den offentlige tannhelsetjenesten mv. Uttalelsen konkluderer med at generelt så medfører kompensasjonsloven 4 annet ledd nr. 4 at kommunen ikke har rett til kompensasjon i tilknytning til de tannhelsetjenestene som utføres med hjemmel i tannhelsetjenesteloven 1-3 andre ledd. Dette betyr at fylkeskommunen ikke har rett til merverdiavgiftskompensasjon ved behandling av voksne betalende pasienter. Det anslås at mindreinntekten for 2009 vil bli ca kroner. Fylkesrådmannen tilrår at tannhelsetjenestens inntektskrav reduseres med kroner. Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS Det regionale odontologiske kompetansesenteret er etablert som interkommunalt selskap under navnet Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS. De fem fylkeskommunene har ett medlem hver i representantskap og styre. Selskapsavtalen forplikter de fem fylkeskommunene til å yte et årlig tilskudd på 0,5 mill. kroner hver. Beløpet indeksreguleres årlig.

15 For å komme raskt i gang med aktiviteter og spesialistbehandling, har tannhelsetjenesten i Aust-Agder tatt i bruk deler av lokalene og utstyret til egne funksjoner. 1,6 årsverk for kjeveortoped, samt 1,2 årsverk for sykehus-/allmenntannlege er flyttet til senteret. Tilsvarende stillingsbrøker gjelder også for tannhelsesekretærer; slik at fylkeskommunens totale engasjement utgjør 5,6 årsverk. Egen avtale med det interkommunale selskapet om Aust-Agder fylkeskommunes bruk av lokaler og utstyr legges fram som egen sak. Fylkesrådmannen tilrår at tannhelsetjenesten tilføres kroner for å dekke Aust-Agder fylkeskommunes bruk av kompetansesenteret til egen aktivitet. 4.5 Kulturformål Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Forprosjekt for utbygging av Aust-Agder kulturhistoriske senter foreligger nå i tråd med framdriftsplan og en tar sikte på å fremme sak om gjennomføring av prosjektet i høst. En avventer endelig avklaring på statlig engasjement i prosjektet. Aust-Agder bibliotek og kulturformidling I henhold til fylkesutvalgssak 61/2009 Ønskebok drift av nasjonalt nettsted for litteraturformidling er det inngått avtale med ABM-utvikling om drift av nettstedet Ønskebok fra 1. juni og 0,9 mill. kroner er overført fra staten. Statstilskudd til Den kulturelle skolesekken har økt med kroner i forhold til det budsjetterte, øremerket målgruppe elever i videregående skole. Etter dette har en mottatt 1,0 mill. kroner i statstilskudd til formålet i Samferdsels- og vegformål Brekkestø charter som frakter skoleelever med båt har fått pålegg om sikkerhetsutstyr og sertifisering som utgjør kroner. Fylkesrådmannen tilrår at det bevilges kroner for å dekke dette. Billettering Det skal inngås egen avtale mellom Aust-Agder fylkeskommune og rutebilselskapene vedrørende nytt billetteringssystem. Endelig kostnadsfordeling mellom fylkeskommunen og selskapene vil bli regulert i denne avtalen. Dette vil en komme tilbake til i økonomiplan for Kollektivtransport Det pågår arbeid med ruteopplegget i forbindelse med åpningen av ny E18. Det vil bli foretatt en nærmere gjennomgang/kontroll av selskapenes produksjonsvolum. Togtaxi til Vegårshei stasjon Det vises til fylkesutvalgssak 94/2009 Kollektivtransport i distriktene prosjekt i østregionen. Aust-Agder fylkeskommune har mottatt midler fra Samferdselsdepartementets støtteordning for kollektivtransport i distriktene. Av midlene er kroner fordelt til drift av togtaxi til Vegårshei stasjon. Den lokale egenandel dekkes av avsatte midler til tiltaket og av Vegårshei kommune. Transporttjenesten for funksjonshemmede Utviklingen som ble varslet i rapporten for 1. tertial har fortsatt. Utbetalingene til transporttjenesten for funksjonshemmede viser en økning på 15 % i forhold til 2. tertial 2008.

16 Utbetalingene varierer betydelig fra måned til måned. Det anslås en merutgift på ca kroner i Fylkesrådmannen tilrår at beløpet dekkes av midler avsatt på disposisjonsfond til TT-ordningen. Øvrige vegformål Under denne tjenesten dekkes utgifter til planlegging av tiltak på investeringsbudsjettet, bl.a. reguleringsplan fv 192 GS-veg Færvik Hove (Arendal). Disse utgiftene skal etter gjeldende regnskapsregler føres i investeringsregnskapet. Fylkesrådmannen foreslår at bevilgningen flyttes og at en korrigerer regnskapet for disse forholdene 4.7 Fylkesplanens handlingsprogram For omtale av enkeltprosjekter vises til nærmere omtale i vedlegget i kapittel 5 Fylkesplanens handlingsprogram. I statsbudsjettet 2009 Kap. 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift ble Aust-Agder fylkeskommune tildelt en totalramme på 4,3 mill. kroner. Av dette er 2,8 mill. kroner ordinære kompensasjonsmidler til kommunene Vegårshei, Åmli og Gjerstad og 1,5 mill. kroner er midler til bredbåndsutbygging og annen infrastruktur og næringstiltak. Når det gjelder kompensasjonsmidlene, så ble kommunene Vegårshei, Åmli og Gjerstad enige om å fordele midlene kommunevis, hovedsaklig basert på de faktiske merkostnadene som bedriftene i kommunene har hatt. Ikke benyttede midler fra prosjekter gjennomført i årene ble vedtatt tilbakeført partnerskapet. Prosjektplanene, samt føringer for fordeling av midlene, ble godkjent av fylkesutvalget i juni Foreløpig er det ikke utbetalt midler til noen av kommunene, men Vegårshei og Gjerstad kommuner har varslet at det kommer en anmodning om utbetaling på 75 % av beløpet. Når det gjelder Åmli kommune, så er prosessen noe forsinket. Det forventes likevel at midler utbetales til Åmli i løpet av året. 5. INVESTERINGSBUDSJETTET I vedlegget er det gitt en nærmere omtale når det gjelder status for de ulike investeringsprosjektene i Prosjekter som ikke er kommentert under holder seg innenfor de fastsatte tids- og kostnadsrammer. Nedenfor har en kommentert prosjekter/bevilgninger der det foreslås endringer i budsjettet, samt enkelte andre prosjekter/forhold. Egenkapitalinnskudd i KLP Økningen i Kommunal Landspensjoneskasses (KLP) pensjonsfond medfører behov for tilskudd av egenkapital. KLP har derfor de senere årene krevd inn egenkapitalinnskudd. Egenkapitalinnskuddet er i vedtatt budsjett for 2009 innarbeidet med kroner. Beløpet er finansiert av drifsmidler. En har nå mottatt faktura på kroner. Opprustning av eldre videregående skoler Til fylkesutvalgets møte 6. oktober legges det fram sak der en reviderer planen for opprustning av eldre videregående skoler. Bakgrunnen for dette er bl.a. at det er skjedd endringer i planen ved at noen av prosjektene er forsert for å få en mer kostnadseffektiv gjennomføring av prosjektene. Finanskrisen er også en medvirkende årsak til forsert framdrift. Videre var det behov for å oppdatere kostnadstall og se på behov for eventuelle omprioriteringer. I vedtatt budsjett 2009 er det innarbeidet 10 mill. kroner til disse prosjektene. Rammen ble i rapporten for 1. tertial økt med 3,5 mill. kroner grunnet forsert framdrift. I fylkesutvalget 23. juni

17 sak 82 ble det gjort omprioriteringer ved Arendal videregående skole avd. Tyholmen, hvor innredning av loft samt universell utforming ble prioritert innenfor en kostnadsramme på 11,9 mill. kroner. Også disse arbeidene utføres raskere enn det en forventet. Det er derfor behov for å øke rammen for 2009 med ytterligere 4,1 mill. kroner. Beløpet foreslås finansiert ved merverdiavgiftskompensasjon fra investeringen, samt låneopptak. I 1. tertial tok en ikke hensyn til merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringen, da en vedtok finansieringen i sin helhet ved låneopptak. Denne innarbeides nå, og reduserer det samlede lånebehovet. En må øke låneopptaket for 2009 med 2,6 mill. kroner. Avdragstiden vil være 20 år. Den økte rammen for 2009 vil føre til tilsvarende reduksjon senere år. Sam Eyde videregående skole i Arendal Fylkestinget vedtok i sak 5/2009 forprosjektet til ny videregående skole i Arendal innenfor en kostnadsramme på 570 mill. kroner. I dette beløpet ligger tomte- og byggekostnader, utgifter til undervisningsutstyr og kunstnerisk utsmykking. Prosjektet er ikke gitt egen bevilgning i Det gjenstår i underkant av 17,7 mill. kroner ev bevilgningene fra tidligere år. En har av den grunn ikke innarbeidet ytterligere midler i Det viser seg nå at utgiftene i 2009 vil bli høyere enn 17,7 mill. kroner. Fylkesrådmannen tilrår derfor at det avsettes 5,0 mill. kroner i denne saken. Beløpet finansieres ved merverdiavgiftskompensasjon fra investeringen, 1,0 mill. kroner, og økt låneopptak på 4,0 mill. kroner. Avdragstiden på låneopptaket settes til 30 år. Utgiftene i 2009 vil dekkes innenfor dette beløpet. I tillegg kommer kostnader for grunn- og utenomhusarbeider i henhold til avtale med Arendal kommune på 70 mill. kroner. Arbeidet med detaljprosjektering er i gang. Utgiftene til grunn- og utenomhusarbeider i samsvar med pkt. 4 i fylkestingets vedtak er ikke innarbeidet i tidligere økonomiplaner og budsjett. I rapporten for 1. tertial ble det på usikkert grunnlag avsatt 5 mill. kroner til disse grunnlagsinvesteringene. Oversikten over de arbeider som skal utføres i høst viser at det er behov for å avsette ytterligere 11 mill. kroner i Beløpet, fratrukket merverdiavgiftskompensasjon fra investeringen, foreslås finansiert ved låneopptak og avdragstiden settes til 30 år. Rykeneveien 104 Forvaltningsreformen har som konsekvens at fylkeskommunen vil få flere ansatte. Fylkesrådmannen har i egen sak til fylkesutvalget 6. oktober tilrådd en oppussing av Rykeneveien 104 slik at bygget kan brukes av opplæringskontorene inntil Sam Eyde videregående skole er klar til innflytting. Utgiftene til dette vil være 1,0 mill. kroner hvorav kroner etter gjeldende regnskapsregler skal føres i driftsregnskapet. Fylkesrådmannen tilrår at utgiftene i investeringsregnskapet på kroner finansieres med låneopptak med en avdragstid på 2,5 år tilsvarende den tidsperioden bygget leies ut til opplæringskontorene. Regjeringens tiltakspakke 2009/Enova-midler En har i 2009 mottatt kroner fra regjeringens tiltakspakke og kroner i Enova-midler. Etter vedtak gjort i rapporten for 1. tertial er midlene disponert slik: Etterisolering og utbedring av fasader, Tvedestrand vgs. avd. Holt 5,2 mill. kroner Fylkesveg 153 Hurv Hurvedal 4,0 mill. kroner Oppussing av elevheim, samt vannbåren varme Setesdal vgs. avd. Hornnes 9,1 mill. kroner Vannbåren varme, Setesdal vgs. avd. Hornnes 2,0 mill. kroner Møglestu videregående skole, fjernvarmeanlegg 7,3 mill. kroner Risør videregående skole, energieffektivisering 6,2 mill. kroner Arendal videregående skole, avd. Barbu, energieffektivisering 2,3 mill. kroner Arendal videregående skole, avd. Tyholmen, energieffektivisering 3,3 mill. kroner Sum 39,4 mill. kroner

18 Fylkestinget vedtok i fylkestingssak 1/2009 å sette i gang prosjekter for om lag 4,5 mill. kroner mer enn det en har mottatt fra regjeringens tiltakspakke. Dette beløpet er finansiert ved merverdiavgiftskompensasjonen fra prosjektene. Nedenfor gis en kort orientering i forhold til hvor langt en er kommet med de vedtatte prosjektene. Fylkesveg 153 Hurv Hurvedal (Froland). Det er utarbeidet plan for asfalt-/forsterkningsarbeidet. Tilbud er kommet inn og godkjent. Tilbudssummen er imidlertid noe høyere enn byggherreoverslaget. En vil redusere noe på lengden for å tilpasse arbeidene til rammen. Arbeidene vil bli igangsatt snarest mulig. Etterisolering og utbedring av fasader, Tvedestrand vgs. avd. Holt. Prosjektet er i god rute og kontrakter er inngått. Prosjektet er forventet ferdigstilt i desember Arbeidene vil trolig kunne gjennomføres med noe lavere kostnader enn det som er avsatt til prosjektet. Oppussing av elevheimen, samt vannbåren varme Setesdal vgs. avd. Hornnes. Arbeidene er startet opp og sees i sammenheng med arbeidene med vannbåren varme i hovedbygget. Rammen for disse to prosjektene ble i rapporten for 1. tertial redusert med 3,0 mill. kroner ut i fra de opplysningene en hadde på det tidspunkt. Det viser seg nå at den avsatte rammen til prosjektene er for lav. I tillegg er det ikke innarbeidet midler til inventar. Utgiftene til nytt inventar vil være 0,5 mill. kroner. Alt inventaret ved hybelbygget var veggfast og må derfor fjernes før arbeidene kan gjennomføres. Det vil være mulig å tilpasse prosjektet til rammene, men en vil da ikke kunne gjennomføre nødvendig oppussing av alle rommene på elevheimen. Fylkesrådmannen vurderer det som en dårlig løsning og foreslår derfor at rammene økes slik at hele elevheimen pusses opp og får nytt inventar. Ut fra dette økes rammen med 3,5 mill. kroner. Møglestu videregående skole, fjernvarmeanlegg. Arbeidet er i gang og en regner med å være ferdig innen utgangen av Arbeidene vil trolig kunne gjennomføres med noe lavere kostnader enn det som er avsatt til prosjektet. Det er knyttet usikkerhet til kostnadsrammene for prosjektene ved Møglestu, Setesdal og Tvedestrand videregående skoler. Ut fra en samlet vurdering viser foreløpige beregninger at en kan få merkostnader på i størrelsesorden 2,5 mill. kroner. Fylkesrådmannen tilrår at rammen for disse prosjektene samlet økes med dette beløpet, og at en får fullmakt til å foreta den endelige fordelingen på det enkelte prosjekt. 2 mill. kroner av dette finansieres ved låneopptak over 20 år og 0,5 mill. kroner med merverdiavgiftskompensasjon Risør videregående skole og Arendal videregående skole Enova midler Avsatte midler skal benyttes til energieffektiviseringstiltak. Midlene gir grunnlag til å foreta utbedringer som bedre styring av lys og varme, grønn hverdag. Tiltakene vil gi grunnlag for redusert strømforbruk og vil på sikt gi innsparinger i strømutgiftene. Arbeidene er under planlegging. Viser det seg at kostnadene til et av prosjektene blir lavere enn antatt vil en kunne bruke frigjorte midler på et av de andre prosjektene da Enova tillater at en omdisponerer midler innenfor prosjektene. Sluttrapport - fylkesvegprosjekter Etter planen skulle det til fylkestingets møte i oktober vært avlagt sluttrapport for tre fylkesvegprosjekter. Sluttrapporten skal først behandles i kontrollutvalget, og en rakk dessverre ikke å få disse med til kontrollutvalgets møte 9. september. Sluttrapportene vil bli behandlet i

19 kontrollutvalget 18. november og lagt fram for fylketinget i desember. Dette gjelder følgende prosjekter: Fv 128 Harebakken-Myra (Arendal), Fv 75 Frikirken-Auslandshaugen (Gjerstad), Fv 47 Langemyr-Molland parsell 1 (Grimstad). Fylkesveger, etterslep, trafikksikring m.m. Ved behandling av rapporten for 1. tertial ble følgende fordeling for bruk av midlene vedtatt: 1. Dekning av merkostnader fra Fv 102 Bergendal-Gjeving kai (Tvedestrand) Fv 193 Hastensund Øyna, fylling og ny mur Reserve Sum Merkostnadene for 2008 er i første rekke knyttet til ombyggingen av fv 151 Hammeren bru (Nes Verk, Tvedestrand) og fv 239 Moelva (Lillesand). Midlene avsatt til fv 102 Bergendal Gjeving kai (Tvedestrand) forventes disponert inneværende år. Når det gjelder fv 193 Hastensund Øyna (Arendal) var det avsatt 0,5 mill. kroner til å utbedre mur som ga etter. Dette ser nå ut til å ha stagnert og vegvesenet vil avvente utviklingen og vil utsette tiltaket. Deler av midlene, kroner, foreslås omdisponert til utbedringer av overvannsledninger fv 21 Nyli Waglesgård (Arendal). Etter dette vil det gjenstå kroner av bevilgningen for Eventuell bruk av dette beløpet vil en komme tilbake til i årsrapporten. 6. MILJØ OG ENERGI Klimanøytralitet Aust Agder fylkeskommune har bestemt at en skal være klimanøytral for egen virksomhet fra Det ble i fylkesutvalgssak 87/2009 IKT system for klimaregnskap vedtatt å kjøpe inn et IKT system for klimaregnskap som også kan brukes i undervisningen ved de videregående skolene. I fylkestingssak 38/2008 Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan og budsjett 2009 ble det vedtatt at Aust-Agder fylkeskommune inngår kontrakt på kjøp av kraft med opprinnelsesgaranti fra 100 % fornybare kilder. Aust-Agder fylkeskommune kjøper fra elektrisk kraft som kommer fra 100 % fornybare energikilder. Dette reduserer fylkeskommunens CO2 utslipp med ca. 2/3. Det vil i løpet av 2009 bli kjøpt inn kvoter ut fra estimert utslipp av klimagasser for Når det endelige klimaregnskap for 2009 foreligger våren 2010, vil en kjøpe inn flere kvoter hvis utslippet er større enn det estimerte eventuelt overføre kvoter til 2010 hvis utslippet er mindre enn det estimerte. Miljøfyrtårn I fylkestingssak 25/2009 Miljøfyrtårnsertifisering ble det vedtatt at alle fylkeskommunens virksomheter skal miljøfyrtårnsertifiseres over en periode på to år. Andre tiltak Reisereglementet vil bli gjennomgått i løpet av Fylkesrådmannen vil også vurdere insitamentordninger for å få ansatte til å reise mest mulig miljøvennlig til og fra jobb.

20 Det er vedtatt å bruke 20,9 mill. kroner av tiltakspakken til prosjekter med miljøprofil. I tillegg har fylkeskommunen mottatt 17,0 mill. kroner fra tiltakspakken via Enova til konkrete prosjektet som vil redusere energibruken. Prosjektene er omtalt nærmere i investeringsbudsjettet. Enova tildelte 400 mill. kroner offentlige bygg. Av disse fikk fylkeskommunene til sammen 55 mill. kroner. Tildelingen til Aust-Agder fylkeskommune på 17 mill. kroner er derfor svært gledelig. 7. FINANSFORVALTNING Det vedtatte finansreglement omfatter fylkeskommunens likvide midler og låneportefølje. Det gir bl.a. retningslinjer for hvilken risiko man kan ta i finansforvaltningen, på hvilke måter likvide midler kan plasseres og hvordan man skal forholde seg ved låneopptak. Reglementet stiller også opp en del nøkkeltall som finansforvaltningen skal/bør holde seg innenfor. Det er inngått rentebytteavtaler (renteswaps) for å tilpasse låneporteføljen til finansreglementet. Ifølge dette bør 1/3 av fylkeskommunens låneportefølje være bundet på lang sikt (minst tre år), 1/3 på mellomlang sikt (mellom ett og tre år) og 1/3 under ett år (herunder flytende/p.t. rente). Dette er oppfylt for 1. tertial. Rentebytteavtalene virker slik at man avtaler en fast rente på utvalgte lån for en viss periode. Pr. i dag har fylkeskommunen ni rentebytteavtaler, som følges opp løpende for å tilpasse låneporteføljen til den angitte fordelingen. I slutten av 2007 ble det innledet et samarbeid med Arendal kommune, Bykle kommune og Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS vedrørende forvaltning av overskuddslikviditet og langsiktige midler. Målet med samarbeidet er å redusere kostnadene til rådgivning og forvaltning for å oppnå best mulig avkastning over tid innenfor finansreglementets rammer. For fylkeskommunen ble det plassert 100 mill. kroner. Herav ble 90 mill. kroner plassert i norske obligasjoner forvaltet av DnB NOR. Videre ble 10 mill. kroner investert i et globalt aksjefond med etisk forvaltning, forvaltet av danske Bankinvest. Ved utgangen av 2008 var den samlede verdi av plasseringen 103,1 mill. kroner. Pr er verdien steget til 108,2 mill. kroner, eller med 4,9 %. Fordelingen på de to aktivaklassene er nå 98,3 mill. kroner i obligasjonsfond og 9,9 mill. kroner i aksjefond. 8. FORVALTNINGSREFORMEN Det framgår av kommuneproposisjonen 2010 at fylkeskommunene i 2010 vil styrkes med 117 mill. kroner til administrative ressurser i forbindelse med nye oppgaver som følger av forvaltningsreformen. Aust-Agder fylkeskommunes andel av dette vil være om lag 2,8 mill. kroner. Det vil gi rom for å øke bemanningen med fire stillinger. Stillingene er tenkt benyttet innenfor områder som en vil få ansvaret for fra Dette dreier seg om områder som veg, folkehelse, næring, utdanning, og plan. Fylkesrådmannen vil foreslå at nye stillingshjemler opprettes nå slik at disse kan besettes så tidlig som mulig i 2010.

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 31.8.2009

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 31.8.2009 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 31.8.2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMLETABELLER... 1 2. FYLKESRÅDMANNEN OG STØTTEFUNKSJONER... 3 Ansvar 500 Fylkesrådmannen... 3 Ansvar 510 Interneservice...

Detaljer

SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET 2010/11

SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET 2010/11 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.05.2010 2009/7333-11109/2010 / A41 Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato 10/91 Fylkesutvalget SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 07.05.2009 2009/951-9238/2009 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Agnese Bjerkholt, Bent Sørensen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.01.2009 2008/1905-1350/2009 / 124 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget ENDRINGER I BUDSJETT 2009 - KONSEKVENSER

Detaljer

SØRLANDETS FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLEÅRET 2009/10

SØRLANDETS FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2006/2029-7730/2009 / A41 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØRLANDETS FAGSKOLE -

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 17.04.2009 2008/1907-4379/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Endringer i budsjett 2017

Endringer i budsjett 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 31.8.2010

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 31.8.2010 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 31.8.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMLETABELLER... 1 2. FYLKESRÅDMANNEN OG STØTTEFUNKSJONER... 3 Ansvar 500 Fylkesrådmannen... 3 Ansvar 510 Interneservice...

Detaljer

Endringer i fylkestingssak PS 17/52 rapport for 2. tertial Informasjon vedrørende statsbudsjettet for 2018.

Endringer i fylkestingssak PS 17/52 rapport for 2. tertial Informasjon vedrørende statsbudsjettet for 2018. Notat Arkivsak-dok. 17/3358-13 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkestinget 24.10.2017 Endringer i fylkestingssak PS 17/52 rapport for 2. tertial 2017. Informasjon vedrørende statsbudsjettet

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/98-10340/2009 / A02 Saksframlegg Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda

Detaljer

ASYLMOTTAK/FLYKTNINGER - KONSEKVENSER FOR FYLKESKOMMUNEN

ASYLMOTTAK/FLYKTNINGER - KONSEKVENSER FOR FYLKESKOMMUNEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.11.2015 2015/1826-39360/2015 / A40 Saksbehandler: Karen Eva Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Forslag fra Ap til økonomiplan , budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014.

Forslag fra Ap til økonomiplan , budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014. Forslag fra Ap til økonomiplan 2014-2017, budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014. Pkt1: Fylkestinget vedtar økonomiplan 2014-17 med følgende endringer: (beløp i hele tusen) 2014 2015 2016 2017

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Elevinntak og formidling 2016

Elevinntak og formidling 2016 Melding Arkivsak-dok. 16/13603-1 Saksbehandler Anne Katrine Mortensen Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 16.12.2016 Fylkesutvalget 20.12.2016 Elevinntak og formidling 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Tertialrapport per 31.08.2011

Tertialrapport per 31.08.2011 Tertialrapport per 31.08.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMLETABELLER... 1 2. FYLKESRÅDMANNEN OG STØTTEFUNKSJONER... 3 Ansvar 500 Fylkesrådmannen... 3 Ansvar 510 Interneservice... 12 Ansvar 512 Bygge- og

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER

SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 07.04.2009 2004/52-6999/2009 / A42/&71 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16679/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

AVSLUTTET PROSJEKTREGNSKAP FOR SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE BYGGETRINN 1

AVSLUTTET PROSJEKTREGNSKAP FOR SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE BYGGETRINN 1 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 19.01.2016 2012/1375-1504/2016 / 210 Saksbehandler: Knut Værland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 02.02.2016 Fylkestinget 18.02.2016 AVSLUTTET PROSJEKTREGNSKAP FOR

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedsamarbeidsutvalget

Møteinnkalling. Hovedsamarbeidsutvalget Møteinnkalling Hovedsamarbeidsutvalget Dato: 02.05.2017 Tid: 09:00 Sted: Fylkeshuset, møterom "Hovatn" Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Sak 17/9:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 14.05.2009 2004/571-9736/2009 / 221/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Bodil Lindestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615, Fylkeshuset Dato: Tid: 10:30

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615, Fylkeshuset Dato: Tid: 10:30 Møteprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615, Fylkeshuset Dato: 11.05.2010 Tid: 10:30 Laila Øygarden Fylkesordfører AP Tellef Inge Mørland Medlem AP Tarald Myrum SP Signe Ann Jørgensen SV Oddvar

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Ark.: 153 Lnr.: 4954/11 Arkivsaksnr.: 11/893-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Vedlegg: 1. Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2011. 2. Sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ)

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Saknr. 15/9971-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby/ Trond Rebne Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

Budsjettsaldering 2. halvår 2008 Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettsaldering 2. halvår 2008 Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/9934-5 Saksbehandler: Saksframlegg Budsjettsaldering 2. halvår 2008 Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 10.12.2008 Fosnes kommunestyre

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Rapport for 2. tertial 2017

Rapport for 2. tertial 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3358-9 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 09.10.2017 Administrasjonsutvalget 10.10.2017 Fylkesutvalget 10.10.2017 Fylkestinget 24.10.2017 Rapport

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkesutvalget

Møteinnkalling. Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Dato: 07.11.2017 Tid: 11:00 Sted: Fylkeshuset - Vegår 1615 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Det vil i tillegg bli ettersendt

Detaljer

Strategi for bruk av konsesjonskraftsinntekter

Strategi for bruk av konsesjonskraftsinntekter Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/2008-1 Saksbehandler Bent Sørensen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Strategi for bruk av konsesjonskraftsinntekter 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Saksliste Politiske saker 17/22 Rapport for 2. tertial /23 Etablering av ny felles IKT-virksomhet ved sammenslutning av IKT Agder og DDØ 17/24 N

Saksliste Politiske saker 17/22 Rapport for 2. tertial /23 Etablering av ny felles IKT-virksomhet ved sammenslutning av IKT Agder og DDØ 17/24 N Hovedsamarbeidsutvalget (9.1.217) Saksdokumenter med vedlegg Saksliste Politiske saker 17/22 Rapport for 2. tertial 217 17/23 Etablering av ny felles IKT-virksomhet ved sammenslutning av IKT Agder og DDØ

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen

BUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen BUDSJETTFORSLAG 2015 Uavhengig, Terje Larsen Felles budsjettforslag 2015 og Økonomiplan 2015-2018 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og uavhengig Terje Larsen Rogaland

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2016 Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken gjelder Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes

Detaljer