PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT"

Transkript

1 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: / /2009 / 221/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Bodil Lindestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder fylkeskommune godkjenner at VÅG-partnerskapet kan disponere kompensasjonsmidler for økt arbeidsgiveravgift basert på de føringer som er diskutert i saksfremlegget. 2. Prosjektplaner for Vegårshei, Åmli og Gjerstad kommune tas til etterretning. 3. Kommunene står ansvarlig for at gjennomføring i prosjektene skjer i henhold til gjeldende EØS-reglement, og øvrige føringer som KRD har besluttet for bruk av kompensasjonsmidlene.

2 2. SAMMENDRAG Kommunal- og Regionaldepartementet har iverksatt en kompensasjonsordning for økt arbeidsgiveravgift. I Aust-Agder fylkeskommune gjelder dette p.t. kommunene Vegårshei, Åmli og Gjerstad. Det er inngått et partnerskap ( VÅG ) bestående av representanter fra kommunene, de fem største bedriftene, Innovasjon Norge og Aust-Agder fylkeskommune. VÅGpartnerskapet er ansvarlig for forvaltningen av kompensasjonsmidlene for VÅG-regionen. Kommunene Vegårshei, Åmli og Gjerstad har utarbeidet prosjektplaner for bruk av disse midlene i samsvar med gjeldende retningslinjer. Utvikling av næringsarealer, kompetansehevingstiltak for bedrifter i regionen, styrking av næringsarbeid i Vegårshei kommune og profileringsfilm for Gjerstad kommune er noen av tiltakene som ønskes iverksatt i VÅG-regionen. I alle kommunene er det etablert egne styringsgrupper for å følge opp disse prosjektene. Fylkesrådmannen tilrår at Aust-Agder fylkeskommune godkjenner at VÅG-partnerskapet kan disponere kompensasjonsmidler for økt arbeidsgiveravgift basert på de føringer som er lagt til grunn for partnerskapet. 3. BAKGRUNN FOR SAKEN F.o.m ble det iverksatt en omlegging av reglene for arbeidsgiveravgift basert på gjeldende EØS-reglement. Før dette tidspunktet betalte bedriftene arbeidsgiveravgift ut fra hvor de ansatte bodde, mens man etter 2004 har betalt arbeidsgiveravgift ut fra hvor bedriften er lokalisert. Samtidig fikk en del kommuner innført høyere arbeidsgiveravgift. I Aust-Agder gjaldt dette Vegårshei, Åmli, Gjerstad og Iveland, samt noen kommuner i Setesdal. Samtidig ble det innført en kompensasjonsordning for de kommuner som fikk høyere satser for arbeidsgiveravgift. Disse kompensasjonsmidlene ble utbetalt til fylkeskommunene, som fikk ansvar for å forvalte midlene i henhold til retningslinjer for bruk av midlene. I 2007 fikk kommunene i Setesdal gjeninnført lavere satser for arbeidsgiveravgift. Nåværende kompensasjonsmidler gjelder derfor kommunene Vegårshei, Åmli, Gjerstad og Iveland. Alle bedrifter får innvilget et fradrag for bagatellmessig støtte. Iveland har ingen bedrifter som kommer over dette fribeløpet (dvs. ingen bedrifter i Iveland har merkostnader forårsaket av økt arbeidsgiveravgift), og faller derfor p.t. utenfor denne ordningen. Fram t.o.m ble det gjennomført 5 større fellesprosjekter i regi av VÅG-partnerskapet (bredbånd, kartlegging/kompetanse, mobil, vei og design). I tillegg kommer drift av partnerskapet. I 2008 ble det ikke iverksatt noen nye prosjekter. En viktig årsak til dette var at mange av personene som var involvert sluttet, og det tok derfor tid å få på plass nye representanter. I februar 2009 ble det etablert en ny prosjektgruppe bestående av en representant fra hver av VÅG-kommunene, en representant fra hver av de fem store bedriftene i VÅG, en representant fra Innovasjon Norge, samt en representant fra Aust-Agder fylkeskommune. Siden gruppen ikke har klart å enes om felles prosjekter, har man f.o.m valgt å fordele midler til hver kommune basert på en fordelingsnøkkel. Det ligger ingen føringer fra KRD på hvorvidt midlene skal benyttes i fellesskap eller på kommunenivå, og praksis i andre fylkeskommuner varierer fra kommunevis fordeling til at alt benyttes i en felles pott.

3 Det er lagt ned et omfattende arbeid for å enes om en fordeling av midler, samt finne en egnet struktur for videre samarbeid. Dette er beskrevet i vedlegget Næringsrettede midler kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift: Føringer for deltagere i VÅG-partnerskapet. 3.1 Tidligere vedtak og andre føringer Midler til VÅG-partnerskapet utbetales til Aust-Agder fylkeskommune, men skal disponeres av VÅG-fellesskapet. Tidligere tildelinger har ikke vært oppe som sak for fylkesutvalget, men bruken av midlene har vært rapportert i tertial- og årsrapporter. Det er fra KRD s side lagt få føringer på bruken av midlene, men det presiseres at midlene skal benyttes innenfor gjeldende EØS-reglement. Viktige målsetninger med bruken av midlene er: 1. Verdiskapning (styrke næringsmiljø, videreutvikle etablerte bedrifter, entreprenørskap). 2. Rammebetingelser (kompetanse, infrastruktur). 3. Attraktivitet (tjenester, stedsutvikling og profilering). 3.2 Problemstillinger De viktigste problemstillingene som har vært diskutert i prosjektgruppen er: 1. Fordeling av midler. 2. Gjennomføring av prosjekter. P.t. tildeles VÅG-partnerskapet mer midler enn de faktiske kostnadene bedriftene har. Man har derfor valgt en fordelingsnøkkel som baseres på at kommunene først får en sum tilsvarende de faktiske merkostnadene som bedriftene har. Deretter fordeles det overskytende beløp likt mellom de tre kommunene. Kommunene har ulike ønsker for hvilke prosjekter som ønskes gjennomført. Hver kommune har utarbeidet prosjektplaner for sine kommuner (se vedlegg). Det er samtidig enighet om at når en kommune iverksetter tiltak innen f.eks. kompetanseheving skal alle aktuelle bedrifter i de tre kommunene inviteres til å delta. Det er også aktuelt å gjennomføre prosjekter på tvers av kommunegrensene der dette er relevant Økonomi For perioden er det bevilget kr til VÅG. I tillegg har Innovasjon Norge ytt en tileggsbevilgning på kr til prosjektet Design. Alle midlene har vært bevilget til prosjekter (men ikke alt har vært utbetalt). Kostnadene i prosjektene har totalt sett vært på kr , noe som innebærer et mindreforbruk på kr I tillegg kommer en ekstrabevilgning fra KRD på kr , som ikke er disponert. For året 2008 bevilget KRD kr Totalt sett står kr disponibelt fra årene Halvparten av denne summen har partnerskapet vedtatt at skal fordeles likt mellom de tre kommunene (dvs. kr til hver kommune). Den andre halvparten vil fordeles etter en vedtatt fordelingsnøkkel (beskrevet i pkt. 3.2). For året 2009 og senere vil hele beløpet fordeles ut fra den vedtatte fordelingsnøkkelen. Se evt. vedlegget Føringer for deltagere i VÅG-partnerskapet for en mer detaljert beskrivelse av fordelingnøkkel m.m.

4 Beregning av fordelingsnøkkel, basert på påløpte merkostnader i 2008: Bedr. i Vegårshei kommune kr Bedr. i Åmli kommune kr Bedr. i Gjerstad kommune kr Sum merkostnader: kr Tildeling 2008 fra KRD: kr Merkostn. kr Til fordeling: kr Pr. kommune: kr Fordelingsnøkkel: Tildeling Vegårshei ( ): kr ,7% Tildeling Åmli ( ): kr ,2% Tildeling Gjerstad ( ): kr ,1% Sum: kr ,0% Kommunevis fordeling av midler for perioden (kroner): 50% lik fordeling 50% ford.nøkkel Sum: Vegårshei: Åmli: Gjerstad: Sum: Året 2009 hele summen fordeles ut fra fordelingsnøkkel basert på arbeidsgiveravgiftsgrunnlag: 20,7% til Vegårshei: kr ,2% til Åmli: kr ,1% til Gjerstad kr Sum til fordeling for 2009: kr Sum totalt : Vegårshei: kr Åmli: kr Gjerstad: kr Sum: kr

5 4. PROSJEKTPLANER Kommunene Vegårshei, Åmli og Gjerstad ønsker å gjennomføre prosjekter innen følgende områder: 1. Utvikling av næringsareal 2. Kompetansehevingstiltak 3. Markedsføring, profilering og design (bl.a. profilerings-film for Gjerstad kommune) 4. Styrking av næringsarbeid (Vegårshei kommune) 5. Attraktivitet (Myra sentrum i Vegårshei kommune) 6. Internasjonalisering Prosjektplaner for Vegårshei, Åmli og Gjerstad følger som vedlegg til dette saksdokumentet. 4.1 Organisering I alle kommunene er det etablert egne styringsgrupper bestående av kommunale representanter og representanter fra bedriftene som har fått merkostnader grunnet økt arbeidsgiveravgift. 4.2 Faglige merknader Fylkesrådmannens vurdering er at de forelagte prosjektplaner samsvarer med de føringer og retningslinjer som kommer fra KRD. Siden kommunene er ansvarlig for gjennomføring av planene, bør det også være kommunene som står ansvarlig for at prosjekter gjennomføres i h.h.t. gjeldende EØS-regelverk. Slik planene p.t. er presentert, synes dette å være ivaretatt. 5. KONKLUSJON Fylkesrådmannen tilrår at fylkesutvalget godkjenner at VÅG-partnerskapet kan disponere kompensasjonsmidler for økt arbeidsgiveravgift basert på de føringer som er diskutert i saksfremlegget. Prosjektplaner for Vegårshei, Åmli og Gjerstad kommune tas til etterretning. Kommunene står ansvarlig for at gjennomføring i prosjektene skjer i henhold til gjeldende EØSreglement, og øvrige føringer som KRD har besluttet for bruk av kompensasjonsmidlene. Vedlegg 1 Prosjektplaner for Vegårshei kommune ( VÅG ) 2 Prosjektplaner for Åmli kommune ( VÅG ) 3 Prosjektplaner for Gjerstad kommune ( VÅG ) 4 Føringer for deltakere i VÅG- partnerskapet

6 Behandling i fylkesutvalget Fylkesrådmannens tilrådning ble enstemmig vedtatt.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

/0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015

/0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015 Vest-Apder fylkeskomrnune /0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler mellom rådmannen

Detaljer

Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging. - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019

Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging. - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019 Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Formål, problemstillinger...1

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 124/12 Formannskapet 07.11.2012 Kommunestyret 15.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 124/12 Formannskapet 07.11.2012 Kommunestyret 15.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 612 Saksmappe: 2012/3275-34023/2012 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 30.10.2012 Saksframlegg Utsmykking av nye Søgne rådhus Utv.saksnr Utvalg Møtedato 124/12 Formannskapet

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Partnerskap positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring

Partnerskap positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring Partnerskap positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring En evaluering av partnerskapsinstituttet i Oppland av Hans Olav Bråtå Ulla Higdem Katrine Solbu Mona Stokke Partnerskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer