Kompensasjonsmidler ( ca. 3 mill. kroner) Felles Utviklingstiltak 40%

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompensasjonsmidler ( ca. 3 mill. kroner) Felles Utviklingstiltak 40%"

Transkript

1 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Enhet for regional utvikling Postuttak 7004 Trondheim Deres ref: Lovise Landsem Kyrksæterøra Viser til e-post datert med vedlegg om Næringsrettede utviklingsmidler - Innspill til revidering av handlingsplanen FRIST 15. MARS!, samt e-post datert med fordelingsnøkkel for midlene i Sør-Trøndelag. Styringsgruppa i Hemne, som ble valgt av Storbedriftsforumet i Hemne Næringsforum i møte , har i møter den og blitt enige om følgende: Innenfor rammen av de næringsretta utviklingsmidlene i 2005, ønsker det berørte næringslivet i Hemne kommune, at midlene disponeres som følger: Kompensasjonsmidler ( ca. 3 mill. kroner) Bedriftsrettede Tiltak 60% Felles Utviklingstiltak 40% Infrastruktur Kompetanseheving Markedsføring Næringsutvikling Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: Mobiltelefon: -adresse Bankkonto Org.nr: Postboks 162 Saga Senter Kyrksæterøra Web: side 1

2 Når det gjelder søknader om midler til bedriftsrettede tiltak, ønsker styringsgruppen at disse skal vurderes og behandles etter gjeldende regler av Innovasjon Norge. Fellestiltak i form av detaljerte prosjektbeskrivelser, vurderes av lokal styringsgruppe i samarbeid med aktuelle instanser. Nødvendige regnskapsmessige forhold vedr. fellestiltak, tas hånd om av Hemne Kommune v/kommunekassen, som også fellesmidlene ønskes overført til. Vi viser for øvrig til vedlagte vedtekter og retningslinjer for kompensasjonsordningen i Hemne. Med vennlig hilsen Hemne Næringsforum Willy Merkesnes Daglig leder Vedlegg: Vedtekter retningslinjer for kompensasjonsmidler i Hemne Side 2

3 Næringsrettede utviklingsmidler for Hemne / Kompensasjonsordningen for økt arbeidsgiveravgift VEDTEKTER / RETNINGSLINJER / ORGANISERING Kompensasjonsmidlene for Hemne er forankret i følgende: Statsbudsjettet - Kapittel 551 post 61 Næringsrettede utviklingstiltak - kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift (første bevilgning i 2004) Vedtak i Storbedriftsforumet i Hemne Næringsforum og Vedtak om valg av styre i Storbedriftsforumet i Hemne Næringsforum ORGANISERING 1. STYRE OG SEKRETARIAT 1.1. Storbedriftsforumet i Hemne Næringsforum (utvidet til å omfatte alle bedrifter i Hemne som berøres av ordningen), er ansvarlig organ for forvaltning av ordningen i Hemne Styret velges blant Storbedriftsforumets medlemmer, og skal bestå av 5 medlemmer fra berørte bedrifter Styret velger selv styreleder og nestleder Styret skal forvalte utviklingsmidlene i tråd med gjeldende vedtekter, sørge for utlysning av midlene etter nærmere oppsatt plan, treffe vedtak om tilskudd og avgi årsrapport og årsregnskap for det foregående år i henhold til fylkeskommunens retningslinjer Styret delegerer administrasjon, vurdering av søknader og tildeling av midler som følge av søknader til bedriftsrettede tiltak, til Innovasjon Norge eller andre tilsvarende/kompetente instanser Styret holder møter etter halvårlig møteplan. Ett styremedlem eller sekretariatet kan i tillegg kreve at det avholdes styremøte for behandling av en bestemt sak Styret treffer vedtak i møte. Styret er vedtaksført når minst 4 styremedlemmer, herunder styrets leder eller nestleder er til stede En beslutning av styret krever at flertallet av de medlemmene som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen, eller i dennes fravær, nestlederen har stemt for Ved spørsmål om habilitet, skal vanlige habilitetsregler gjelde Hemne Næringsforum er styrets sekretariat for ordningen Sekretariatet forbereder saksdokument for styret, og setter opp saksliste i samråd med styrelederen. Sekretariatet har rett og plikt til å delta i styremøtene og til å uttale seg, og fører protokoll over styrets møter. Sekretariatet skal også tilby søknadsveiledning etter behov Utgifter knyttet til forvaltning, herunder utgifter til styre og administrasjon, dekkes av kompensasjonsmidlene. Årlig ramme skal vedtas av styret i løpet av mars. Side 3

4 RETNINGSLINJER 2. FORMÅL Formålet med midlene er å føre tilbake midler som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift på en slik måte at det treffer næringslivet, og benyttes til tiltak som kan gi varige, positive effekter for næringslivet og regionen Tiltak som støttes skal bidra til å sikre eller styrke sysselsettingen, og tiltakene skal bidra til aktivitetsøkning og verdiskaping i næringslivet i Hemne Midlene skal være viktige bidrag til å unngå redusert lønnsomhet og redusert konkurranseevne for de deler av næringslivet i Hemne som rammes av økning i arbeidsgiveravgift fra og med Midlene skal disponeres innenfor programområdene: kompetansehevingstiltak, investeringsstøtte, infrastruktur eller markedsføring (eller kombinasjon av disse) Midlene skal tildeles enkeltvirksomheter, sammenslutninger av bedrifter eller virksomheter i samarbeid med andre aktører eller bransjer som ønsker å kjøre fellestiltak Utviklingsmidlene skal sees i et langsiktig perspektiv Disponering av midlene skal være friere enn ordinære virkemidler. 3. MÅLGRUPPE 3.1. Målgruppen for midlene er bedrifter som får kostnadsøkning som følge av økt arbeidsgiveravgift. 4. TILTAK SOM KAN STØTTES 4.1. Intensjonen er at midlene skal være friere og lettere tilgjengelige enn andre virkemidler. Likevel har ingen krav på støtte gjennom ordningen, og tildeling av støtte skal vurderes i hvert enkelt tilfelle innenfor gjeldende vedtekter, norsk lov og EØS-avtalens regelverk Tiltak kan initieres av enkeltbedrifter, sammenslutninger av bedrifter, bedrifter i samarbeid med andre aktører eller bransjer som vil gjennomføre fellestiltak. Dersom tiltak initieres av andre aktører enn målgruppen, skal det dokumenteres at bedrifter fra målgruppen står aktivt bak tiltaket. Enkeltbedrifter som søker støtte gjennom midlene skal dokumentere kostnadsøkning. Der flere bedrifter samarbeider skal minst en av bedriftene dokumentere kostnadsøkning Kun virksomheter med foretaks- eller organisasjonsnummer kan motta støtte Tiltakene som støttes skal ligge innen de 2 hovedkategoriene bedriftsrettede tiltak og felles utviklingstiltak. Den lokale styringsgruppen foretar årlig en prosentvis fordeling av de tildelte midler, mellom disse 2 hovedkategorier. Side 4

5 4.5. BEDRIFTSRETTEDE TILTAK: Generelle støtteregler for ulike bedriftsrettede tiltak Støttesatser i henhold til EØSregelverket. Støtte til konsulentbistand, opplæring og kunnskapsformidling: Støtteberettigede tiltak skal karakteriseres av kunnskapsheving og økt informasjonstilgang. Det kan videre gis støtte til etablering og igangkjøring av nettverk og samarbeidsløsninger, samt eksportforberedende tiltak. Driftsstøtte kan ikke gis. (Inntil 50 %) Spesielle opplæringstiltak: Generelle opplæringstiltak: Forskning og utvikling - industriell forskning: Forskning og utvikling utviklingsaktiviteter før kommersialisering: Støtte til investeringer: Faglig opplæring ansatte kan bruke i nåværende og fremtidige stillinger i bedriften, og som ikke eller i svært begrenset grad kan overføres til andre bedrifter eller arbeidsområder Faglig opplæring ansatte i det vesentligste kan bruke i nåværende eller fremtidig stilling i bedriften, men som gir kvalifikasjoner som kan overføres til andre bedrifter eller arbeidsområder, og som bedrer sjansene for de ansatte på arbeidsmarkedet. Utforskning eller undersøking som med ny kunnskap som mål. Utvikling av nye produkt, prosesser eller tjenester, eller forbedringer av eksisterende. Overføring av resultat fra industriell forskning til planer, prosjekt, design og konstruksjon med mål å skape nye, endrede eller forbedrede produkt, prosesser eller tjenester, samt utvikling av første prototyp. Støtteberettigede kostnader er bygninger, anlegg, maskiner og grunnlagsinvesteringer, samt utgifter til patentbeskyttelse/patentrettigheter, lisenser og teknisk kunnskap. Kompetanseheving; Styremedlem-/leder-/mellomlederutdanning Vertskapsopplæring Språkopplæring Fagopplæring Bedriftsintern opplæring; Opplæring i bruk av ny teknologi Bedriftsutvikling; Forskning og utvikling Produktutvikling og design Sertifiseringsordninger - ISO, miljø Markedsundersøkelser/markedsanalyser Effektiviseringsprosesser Logistikk Material- og Produksjonsstyring (MPS) Trainees Bransjerettede tiltak; Innkjøpsordninger Investeringsstøtte; Investeringsstøtte kan gis til tiltak Innovasjon Norge ikke støtter i dag (Inntil 40 %) (Inntil 75 %) (Inntil 65 % (Forstudier inntil 90 %) (Inntil 40 % (Forstudier inntil 90 %) Inntil 25 % Side 5

6 4.6. FELLES UTVIKLINGSTILTAK Felles utviklingstiltak kan finansieres uten krav om egenandel. Felles utviklingstiltak bør være forankret innenfor følgende områder: Infrastruktur Markedsføring Kompetanse heving Næringsutvikling /produktutvikling FOU Fysiske infrastrukturinvesteringer blir ikke omfattet av regelverk for statsstøtte når de er utforma som generelle virkemidler som ikke skaper særfordeler for enkeltbedrifter når det gjelder pris, tilgang eller tjenestenivå. Selv om støtten blir gitt til å bedre infrastrukturen der bedriften ellers medvirker til å dekke kostnadene gjennom kommunale avgifter eller på andre måter, er det ikke statsstøtte. Slike infrastrukturinvesteringer kan for eksempel være: veier, bruer og tunneler, bredbånd, vannforsyning, sykehus m.m. Grunnen til at støtte til slik virksomhet vanligvis faller utenom reglene for statsstøtte, er til dels at infrastrukturen i seg selv ikke opererer i konkurranse med annen infrastruktur, dels at infrastrukturen er åpen for alle og derfor ikke er til fordel for bare enkelte bedrifter. (Kilde NOU 2004:15) Utmåling av tilskuddssatser til infrastrukturinvesteringen avgjøres i hver enkelt sak av styringsgruppen. Innunder et noe videre infrastrukturbegrep kan en også forstå andre tilretteleggende aktiviteter. Dette kan for eksempel være organisering av støtte til markedsføring av en region. Når det gjelder slike tilretteleggende aktiviteter, er det selektivitetsvilkårene en må passe seg for å ikke bli råket av. Støttemottakeren må ikke være enkelte bedrifter eller produksjon av enkelte varer. For eksempel vil markedsføring av en region i utgangspunktet være lovlig støtte. Med dersom det egentlig er markedsføring av det ene hotellet i dalen, kan det bli vurdert annerledes. (Kilde NOU 2004:15) Utmåling av tilskudd til prosjekter innenfor dette programområde avgjøres av styringsgruppen. Generelle kompetansehevingsprosjekt. (faglig opplæring som i det vesentlige kan benyttes i den nåværende eller den framtidige stillingen for den ansatte i den støtta bedriften, men som gir kvalifikasjoner som kan overføres til andre bedrifter eller arbeidsområder, og som slik bedrer mulighetene for den ansatte på arbeidsmarkedet. FoU, nyskapning Side 6

7 5. SØKNAD, UTBETALING OG GJENNOMFØRING AV TILTAK 5.1. Alle tiltak skal beskrives på standard skjema, som sendes elektronisk til Alternativt pr. post til Hemne Næringsforum, 7200 Kyrksæterøra Frist for innsending av søknad til bedriftsrettede tiltak er 31. oktober hvert år. Vurdering og behandling av søknad skal skje innen 30. november samme år. Frist gjeldende fellestiltak er 30. august hvert år, som skal behandles innen 30. september samme år Inntil 25 % av innvilget støtte kan utbetales når tiltaket er startet opp. Resterende 75 % kan utbetales mot rapport og regnskap attestert av revisor/ekstern regnskapsfører. Rapportering skal foretas på standard skjema, og i henhold til retningslinjer i tilsagnsbrevet Støtte kan avkortes eller kreves tilbakebetalt ved avvik i forhold til godkjente kostnader Vedtak kan påklages til styringsgruppen, som fatter endelig vedtak i saken Tiltakene som støttes skal i regelen gjennomføres i løpet av ett år fra tilsagnet er gitt I spesielle tilfeller kan det søkes om utsettelse, men maksimalt med ett år Støtte gjennom kompensasjonsmidlene defineres ikke som bagatellmessig støtte Dersom tiltaket den aktuelle bedriften skal gjennomføre mottar støtte fra flere offentlige finansieringskilder, er det bedriftens ansvar å redegjøre for dette i søknaden. Dette for å unngår krav om tilbakebetaling dersom støttesatsene i EØS-regelverket overskrides. Side 7

8 Foreløpig utkast til søknadsskjema: SØKNAD Næringsutviklingsmidler i Hemne Bedriftsrette tiltak Søknadsnr. : 1: Selskap Tlf. SMB Fylke 3: Betegnelse: Søknadsdato Kompetanseheving Generelle/spesielle Investeringsstøtte Fysiske inv./produktutv./markedsutv. Organisasjonsnr. Markedsføring Infrastruktur Ikke til enkeltbedrifter Flere enn en virksomhet 4: Prosjektstart Antatt ferdigdato 5: Kontonummer 6: Søknadsbeløp Støttegrunnlag: A. Økt arbeidsgiveravgift for 2005 (sum lønn ) x 3,8% - B. Transportstøtte - C. Øvrige tilskudd (Fou-basert kompetansemegling) = Maks søkebeløp til Kompensasjonsmidlene (NB! For 2005 har styringsgruppen vedtatt at inntil 60% av de totale kompensasjonsmidlene som tilfaller næringslivet i Hemne, skal kunne brukes til bedriftsrettede tiltak. 8: Beskrivelse :. 9: KOSTNADSELEMENTER 9.3: Kompetanseheving Generelle Spesielle Fysiske x 9.4: Investeringsstøtte Produktutvikling Marked/ myke Sum kostnad 0 Søknad beløp Eksterne tjenester Eksterne leveranser Egen bemanning Overn., reise & diett Uforutsett : Andre opplysninger : Sum : Annen off. finansiering i prosjektet: 12: Søkers kontaktperson : Søkers revisor bekrefter grunnlag og kostnadselementer: Vedtak fondets styre m/ dato: 13: Vedlegg : Side 8

NÆRINGSFOND DEANU GIELDA TANA KOMMUNE STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? 9845 TANA RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING

NÆRINGSFOND DEANU GIELDA TANA KOMMUNE STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? 9845 TANA RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING DEANU GIELDA TANA KOMMUNE 9845 TANA STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING NÆRINGSFOND Rev. 20.10.2005 2000/001430 2005/000475 RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46)

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) Kvænangen kommune har 2 næringsfond: Næringsfond I, der fondskapitalen er statlige midler tildelt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteinnkalling Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND. Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941

LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND. Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941 LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941 1 Formål Næringsfondet skal brukes for å styrke og stimulere næringslivet og

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok

Kvalitetssikringshåndbok Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF Vedtatt av styret 27. april 2007 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: 27.04.07 INNHOLD FORORD...3 OVERSIKT OVER REVISJONER...4 1.

Detaljer

REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE

REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE Regelverket er utarbeidet i medhold av 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kap. 6 i Bestemmelser om økonomistyring

Detaljer

Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer

Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til verdiskapning. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 28.01.2015 FSK-sak 19/2015 Revidert i formannskapsmøte 17.07.2013 FSK-sak 80/2013 Revidert i formannskapsmøte 05.06.2013

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 14.05.2009 2004/571-9736/2009 / 221/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Bodil Lindestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER

Detaljer

Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub. 1. Styrets oppgaver og myndighet

Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub. 1. Styrets oppgaver og myndighet Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub Denne instruksen har som formål å angi Hovedstyrets oppgaver og arbeidsfordeling, samt hvordan styrets arbeid skal gjennomføres i form av rutiner og standarder.

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

En veileder v/næringsetablering og næringsutvikling, Kåfjord Kommune 2010

En veileder v/næringsetablering og næringsutvikling, Kåfjord Kommune 2010 UTARBEIDET AV KÅFJORD KOMMU E V/UTVIKLI GSAVDELI GE Olderdalen, september 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Kort presentasjon av utviklingsavdelingen s. 4 3. Etablering og utvikling..s. 7

Detaljer

Transnova utlyser støtte til:

Transnova utlyser støtte til: Transnova utlyser støtte til: Prosjekter som fremmer klimaeffektive transportløsninger (P3-1-2013 Åpen utlysning med Miljøteknologi) Transnova utlyser 30 millioner kroner i støtte til prosjekter som skal

Detaljer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning Veilederen utdyper enkelte sider ved reglementet. Det understrekes at i tillegg til

Detaljer

Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21

Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt.

Detaljer

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013.

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Dette regelverket omhandler forvaltningen av midler i henhold

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE. Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE. Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11 INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11 0 Innhold: Kapittel 1. Beskrivelse av kommunens tilskuddsordninger..... s. 2 Kapittel 2. Kraftfondet

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 11. FEBRUAR RICA GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær

Detaljer