Sletting av rettigheter i grunnboken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sletting av rettigheter i grunnboken"

Transkript

1 Sletting av rettigheter i grunnboken Sundvolden Registerfører Åge-André Sandum Registerfører Haldis Framstad Skaare Innhold Oversikt over slettebestemmelsene i tinglysingsloven Bestemmelsene om bortfall av tinglysingsvirkning Bestemmelsene om sletting av heftelser fra grunnboken Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

2 Hjemmel for å slette heftelser Rettighetshaver sletter heftelsen, jf. tgll. 32 første ledd Registerfører sletter heftelsen etter eget tiltak, fordi tinglysingsvirkningen er falt bort, jf. tgll. 31 første ledd Registerfører sletter av eget tiltak, da heftelsen er åpenbart opphørt, jf. tgll. 31 andre ledd Sletting etter kunngjøring, jf. tgll. 32 a Tinglysingsloven 31 første ledd 31 første ledd Når virkningen av tinglysingen er falt bort, skal registerføreren av eget tiltak slette heftelsen. Hva er virkningen av tinglysing? Rettigheten får rettsvern, jf. tinglysingsloven Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

3 Når har virkningen falt bort? Tgll regulerer bortfall av tinglysingsvirkningen ( foreldelse av rettsvern ) Tgll. 28: Dersom en heftelse ikke skal hvile på eiendommen for alltid, faller tinglysingsvirkningen bort etter 30 år fra tinglysingstidspunktet Heftelsen kan da ikke være tinglyst på nytt innen fristen. Tinglysingsloven 28 I hvilke tilfeller skal ikke en heftelse hvile på eiendommen for alltid? Tolkning av stiftelsesgrunnlaget Avtaletolkningen må suppleres med evt. fravikelige og ufravikelige regler for vedkommende avtaletype Tidsbegrensede rettigheter er regulert i tgll. 29 første ledd Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

4 Hvilke heftelser skal ikke hvile på eiendommen for alltid? Skal alle heftelser, hvor det i dokumentet ikke er fastsatt en uttrykkelig tidsbegrensning, hvile på eiendommen for alltid, jf. tgll. 28 første ledd? En heftelse hvor det klart fremgår av avtalen at den ikke er tidsbegrenset og uoppsigelig fra begge parter, skal hvile på eiendommen for alltid. Hvilke heftelser skal ikke hvile på eiendommen for alltid? Panterett: Er som regel tidsubestemt, og det er presumsjon for at den ikke skal hvile på eiendommen for alltid. Uoppfylt kjøpekontrakt: Hvis den gjelder hele eiendommen, tgll. 28 kommer til anvendelse? Uoppfylt kjøpekontrakt: Gjelder kun del av eiendom som ikke er opprettet som egen matrikkelenhet ennå. Tgll. 28 kommer ikke til anvendelse? Oppfylt kjøpekontrakt: Selgeren har tinglyst en erklæring om at han har oppfylt sine forpliktelser, denne må ta behandles som et skjøte. Ergo ingen heftelse, tgll. 28 kommer ikke til anvendelse. Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

5 Hvilke heftelser skal ikke hvile på eiendommen for alltid? Festerett og andre leieretter: Er ofte tidsbegrenset med rett til forlengelse. Den vil derfor ikke anses for å hvile på eiendommen for alltid Festerett som er tidsubestemt, men både bortfester og fester har rett til å si opp avtalen: Tolkning av stiftelsesgrunnlaget, hva mente partene? Dersom tolkningen av stiftelsesgrunnlaget ikke gir oss svar, så er utgangspunktet at de ikke anses for å hvile på eiendommen for alltid, tgll. 28 kan komme til anvendelse Festerett som er tidsubestemt, men kun festeren har rett til å si opp avtalen: Rettigheten anses for å hvile på eiendommen for alltid. Hvilke heftelser skal ikke hvile på eiendommen for alltid? Servitutter: Må anses for å hvile på eiendommen for alltid, med mindre annet fremkommer av stiftelsesgrunnlaget Forkjøpsrett: Hvis rettighetshaver er en eiendom, anses retten for å være varig med mindre noe annet fremkommer av stiftelsesgrunnlaget Forkjøpsrett til fordel for en person, vil være omfattet av tgll. 29. Men ellers vil den anses for ikke å hvile på eiendommen for alltid Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

6 Tinglyst på ny innen fristen Siste vilkåret for bortfall er at heftelsen ikke kan være tinglyst på ny før 30-års fristens utløp. Ved tinglysing på ny innen fristen, heftelsen beholder sin prioritet. Tinglysing etter fristen, heftelsen får ny prioritet En ny 30 - års frist begynner å løpe ved den nye tinglysingen. Obs formkrav for retinglysing i 28 tredje ledd. Tinglysingsloven 29 Tgll. 29 første ledd: Lyder dokumentet på en bestemt tid eller på nogens levetid, får 28 ikke anvendelse I de tilfeller så bortfaller rettsvernet når tiden er ute eller når vedkommende dør. Hva med fremtidige hendelser? Er tidsbestemte rettigheter med rett til forlengelse omfattet av første ledd? Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

7 Tinglysingsloven 29 Hvis det er fastsatt en uttrykkelig minstetid, så forfaller ikke tinglysingsvirkningen før 3 år etter utløpet av minstetiden, annet ledd. Rettighet som kan sies opp etter 15 år, kan slettes når det har gått 30 år Rettighet som kan sies opp etter 28 år, kan slettes når det har gått 31 år Rettighet som kan sies opp etter 30 år, kan slettes når det har gått 33 år Mulig tilleggsfrist på 5 år for pantedokument, der det er avtalt en forfallstid for det underliggende lånet, jf. 29 tredje ledd Bortfall av rettsvern for særlige heftelser Utlegg: Tinglysingsvirkningen faller bort etter 5 år, regnet fra tinglysingstidspunktet Arrest: Tinglysingsvirkningen faller bort etter 2 år, regnet fra tinglysingstidspunktet Midlertidig forføyning: Tinglysingsvirkningen faller bort etter 2 år, regnet fra tinglysingstidspunktet Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

8 Sletting av heftelser som er åpenbart opphørt tingl 31 annet ledd 31 annet ledd Det samme gjelder når den åpenbart er opphørt. Bestemmelsens formål er å fjerne dødt stoff fra grunnboken Besørge at grunnboken til enhver tid er oppdatert og oversiktlig Vurdering av hvorvidt selve heftelsen er bortfalt ikke bare rettsvernet for heftelsen Sletting av heftelser som er åpenbart opphørt tingl 31 annet ledd Vilkår: åpenbart at heftelsen er bortfalt streng vurdering dersom vi er i tvil sletter vi ikke Rettskraftig dom Lov hvor sikker er bestemmelsen? Avtale partenes tolkningsmonopol Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

9 Sletting av forkjøpsretter etter utløpt lengstetid Løsningsretter forkjøpsretter kan ikke gjelde for mer enn 25 år, jf. lov om løysingsrettar 6 Bestemmelsen er preseptorisk og gjelder for alle avtalebaserte løsningsretter som er avtalt etter loven trådte i kraft 1. juli 1995 Bestemmelsen om lengstetid gjelder også for tidligere avtalte løsningsretter lengstetiden utløper tidligst 20 år etter lovens ikrafttredelse dvs. tidligst 1. juli 2015, jf 23 i lov om løysingsrettar Vurdering av om forkjøpsretten kan slettes vil bygge på vilkåret om den er åpenbart opphørt, jf tingl. 31 annet ledd Når en forkjøpsrett er matrielt utløpt etter lengstetidsbestemmelsen i lov om løysingsrettar 6 vil den kunne slettes som åpenbart opphørt Sletting av forkjøpsretter etter utløpt lengstetid Merk: bestemmelsen om lengstetid gjelder ikke for løsningsrett som ligger til en annen eiendom når retten gjelder grunn som er skilt ut fra eiendommen som har rettigheten eller som er egnet til å slås sammen med den, jf. 6 andre ledd bokstav a Loven gjelder heller ikke for lovbestemte løsningsretter, jf. 1 tredje ledd Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

10 Sletting av forkjøpsrett etter salg av eiendommen En forkjøpsrett må etter lov om løysingsrettar gjøres gjeldende innen seks måneder etter at forkjøpsrettshaveren fikk eller burde skaffet seg kunnskap om de rettsforhold som utløser forkjøpsretten, jf. 12 Bestemmelsen er deklaratorisk Vil ikke være grunnlag for å slette etter tingl. 31 annet ledd Henstilles til å slette etter samtykke eller ved tinglyst bevis for at heftelsen er falt bort( 32 første ledd) Beslagsforbud vs. Utlegg = sletting? Særlig om utlegg hvor det er tinglyst beslagsforbud Et tinglyst beslagsforbud, hindrer ikke at det blir tatt utlegg i eiendommen. Registerfører kan ikke slette utlegg av eget tiltak, verken på utleggsstadiet, jf. HR eller på dekningsstadiet HR Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

11 Sletting av ektepakt Ektepakter kan endres ved å opprette ny ektepakt, jf. ekteskapsloven 46 første ledd Kun tinglysingen av ektepakten i grunnboken kan slettes på løs erklæring, underskrift fra begge ektefellene. (gjelder ikke selve ektepakten) Ektepakter kan slettes når de har mistet sin rettsvirkning, dvs når ekteskapet er opphørt enten ved skilsmisse eller død. Slettebegjæring bør påføres ektepakten Skilsmissebevilling må være vedlagt evt. ved død må (u)skifteattest være vedlagt Bekreftelse på at boet er oppgjort. Sletting av særeiebestemmelse Særeie er inntatt i skjøte eller testament Giver eller arvelater kan slette vilkåret om særeie som han selv har påheftet eiendommen, jf. tgl. 32 Hvis arvelater eller giver er død så kan Stiftelsestilsynet oppheve bestemmelsen etter stiftelsesloven 55 Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

12 Sletting av pantedokumenter Pantedokument Hvis eiendommen er pantsatt må det originale pantedokumentet sendes inn for tinglysing av påtegning om pantefrafall, jf tingl. 32 annet ledd. Unntak: Uomsettelige pantedokumenter, jf. tingl. 32 annet ledd annet pkt. Panterett er en overførbar rettighet Arvinger må samtykke til sletting. Eksempel: Sletting av vederlagsfri borett (LB ) Ved tinglysing av skjøte 3. juli 2002 ble hjemmel til en eiendom overdratt fra far til sønn. I det tinglyste skjøtet ble det samtidig inntatt følgende bestemmelse: Martha Ås<personnummer> og Ingolf Ås <personnumer> har vederlagsfri borett på eiendommen på livstid. Martha Ås døde i 2002 Boretten til fordel for henne ble slettet fra grunnboken ex officio februar Det ble ikke protestert mot slettingen. Ingolf Ås døde i Samme år ble boretten til fordel for ham slettet ex officio av tinglysingsmyndigheten i det man anså rettigheten for åpenbart opphørt da rettighetshaver var død. Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

13 Eksempel: Sletting av vederlagsfri borett (LB )forts. Sønnen krevde i etterkant grunnboken rettet ved at slettingsvedtaket omgjøres. Tinglysingsmyndigheten avslo retting etter tingl. 18. Avslaget ble anket til Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten la etter en vurdering av skjøtets ordlyd og omstendighetene omkring utstedelsen til grunn at det måtte anses for åpenbart at de to ektefellene ved skjøtet er gitt en borett som opphørte ved deres død. Eksempel: Sletting av urådighetsklausul av eget tiltak (LB ) En eiendom var påheftet en klausul om at den bare kunne overdras sammen med de to andre bruksnumre. Klausulen var inntatt både i attest fra oppmålingssjefen i kommunen, i skjøtet og i oppmålings og skyldelingsforretningen. Da de tre bruksnumrene ble sammenføyd, slettet tinglysingsmyndigheten urådighetsklausulen som åpenbart opphørt etter tingl. 31. Hjemmelshaver til hovedbølet krevde at grunnboken ble rettet ved at klausulen ble gjeninnført. Tinglysingsmyndigheten besluttet å rette grunnboken, jf. tingl. 18. Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

14 Eksempel: Sletting av urådighetsklausul av eget tiltak (LB ) Beslutningen om gjeninnføring av klausulen i grunnboken ble anket av hjemmelshaver til den sammenføyde eiendommen. Ankemotparten (hjemmelshaver til hovedbølet) anførte at det var en tinglysingsfeil at urådighetsklausulen på bruksnumrene ble slettet, da klausulen var en privatrettslig heftelse og ikke en offentligrettslig heftelse. Klausulen var tatt med etter ønske fra daværende eier av hovedbølet for å sikre at området ikke ble bebygget med store tomter. Eksempel: Sletting av urådighetsklausul av eget tiltak (LB )forts. Lagmannsretten: Vilkåret om når en heftelse er åpenbart opphørt skal tolkes strengt ikke tilstrekkelig at det er sannsynlig at heftelsen er bortfalt Foreligger det berettiget tvil med hensyn til om retten fortsatt består skal heftelsen ikke slettes Det kan ikke utelukkes at klausulen er av privatrettslig karakter det er ikke omtvistet at daværende grunneier sørget for å innta klausulen i skjøte Usikkert om urådighetsklausulen hadde opphørt da bruksnumrene ble sammenføyd vilkåret for sletting ikke oppfylt Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

15 Tinglysingsloven 32 En heftelse kan slettes når det tinglyses bevis for at den er falt bort, eller at rettighetshaver samtykker, jf. tgll. 32 første ledd bevis for at den er falt bort, selve rettigheten må være falt bort. Hvilke bevis må foreligge? Dom (fra alm. Domstoler eller jordskifte) Opplysninger fra Brønnøysund Hvordan slette heftelser? Hovedregel tingl. 32 første ledd Samtykke fra rettighetshaveren Personlige rettigheter: For eksempel borett, forkjøpsrett, føderåd Rettighetshaveren må samtykke Legg ved skifteattest eller annen dokumentasjon på dødsfall dersom rettighetshaveren er død Realrettigheter: Rettighetshaveren er den til enhver tid eier av gnr. 10 bnr. 1 Nåværende hjemmelshaver til gnr. 10 bnr. 1 må samtykke Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

16 Eksempel: Personlig rettighet eller realrettighet? Bestemmelse i tinglyst skjøte (1975): Kjøperen skal ha rett til å benytte den felles vei opp til parsellen, og likeså skal han rett til å parkere 2 biler på selgerens eiendom i nær tilknytning til den solgte parsell. I tilfelde salg skal selgeren ha første rett til kjøp etter offentlig takst. Forkjøpsretten ble registrert i grunnboken som en personlig rettighet. Ble deretter slettet fra grunnboken ex officio etter rettighetshavers død. I 2014 innkom krav om retting av slettingen. Rettebegjæringen kom fra en arving av rettighetshaver. Eksempel: Personlig rettighet eller realrettighet? forts. Konklusjon: Usikkert om rettighetene i realiteten er personlige eller realrettigheter. Forkjøpsretten skulle ikke blitt slettet ex officio med grunnlag i at rettighetshaver var død. Samtykke til sletting burde i tillegg vært innhentet fra hjemmelshaver til naboeiendommen. Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

17 Eksempel: Samtykke fra samtlige rettighetshavere Bestemmelse i tinglyst skjøte (1989): Marte Kirkerud og Peder Ås og deres etterkommere har forkjøpsrett til parsellen. Denne retten er varig. Slettebegjæring innkommer, signert av Marte Kirkerud, Peder Ås og dere to barn. Opplysninger i folkeregisteret viser at Peder og Marte har et barnebarn på 3 år. Konklusjon: Samtykke til sletting av forkjøpsretten må innhentes fra overformynderiet når det gjelder det mindreårige barnebarnet. Samtykke må innhentes fra samtlige rettighetshavere dersom det er flere av disse til en rettighet/heftelse! Eksempel: Samtykke fra samtlige rettighetshavere? Bestemmelse i tinglyst skjøte (1950): Hvis eierne eller deres kjødelige arvinger (etterkommere) noen gang vil selge gården, skal kjøperskens søstre eller deres kjødelige etterkommere ha forkjøpsrett, således at den eldste har førsteretten og deretter kommer de andre og deres etterkommere etter alderen. Slettebegjæring innkommer fra grunneier kan forkjøpsretten slettes? Hva må til? Konklusjon: Forkjøpsretten kan slettes dersom samtlige rettighetshavere (arvinger etter søstrene) samtykker til det, dette må dokumenteres med skifteattest. Alternativt og mest praktisk i dette tilfellet vil man kunne slette forkjøpsretten etter en kunngjøring, jf. tingl. 32 a. Krav til sannsynlighet. Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

18 Sletting av heftelser etter kunngjøring tingl. 32a Første ledd: Sletting av panteretter og skadesløsbrev dersom det er sannsynlig at de er bortfalt eller ikke består Skal være umulig eller uforholdsmessig vanskelig å få rettighetshavers samtykke. Gjelder kun panteretter og skadesløsbrev Ikke noe tidskrav Vi starter kunngjøringsprosess Sletting av heftelser etter kunngjøring, tingl. 32a forts. Annet ledd: Sletting av over 20 år gamle heftelser dersom det er sannsynlig at heftelsen er opphørt Gjelder alle heftelser over 20 år gammel sannsynlig at heftelsen er opphørt Hvis innsigelse, registerfører må vurdere om den er åpenbar grunnløs Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, september

Geomatikkdager Hedmark og Oppland Rubrisering av grunnboka og sletting av heftelser. Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Honne

Geomatikkdager Hedmark og Oppland Rubrisering av grunnboka og sletting av heftelser. Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Honne Geomatikkdager Hedmark og Oppland Rubrisering av grunnboka og sletting av heftelser Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Honne 06.02.2019 Innhold Tema: Rubrisering av grunnboken Gjennomgang

Detaljer

Tinglysing - Servitutter. registerfører Arne Kristian Boiesen registerfører Ola Høydal

Tinglysing - Servitutter. registerfører Arne Kristian Boiesen registerfører Ola Høydal Tinglysing - Servitutter registerfører Arne Kristian Boiesen registerfører Ola Høydal Disposisjon Hva er en servitutt Tinglysing av servitutter og heftelser Særlig om tinglysing av avtaler/erklæringer

Detaljer

Tinglysing fast eiendom. Kongsberg

Tinglysing fast eiendom. Kongsberg Tinglysing fast eiendom Kongsberg 15.01.2018 Registerfører Cathrine Brenden Rønning, Statens kartverk Tinglysing Temaene: Kort om tinglysingsmyndigheten Hvorfor tinglyser vi? Tinglysing på første forsøk

Detaljer

Tinglysing - servitutter

Tinglysing - servitutter Tinglysing - servitutter Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Hva er en servitutt Etablering av heftelser Særlig om tinglysing av avtaler/erklæringer Matrikuleringsplikt Sletting av heftelser

Detaljer

TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012

TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012 TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012 STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Lene Cecilie Bakler registerfører e.f. HVA SKAL VI GJENNOMGÅ? Grunnbokens

Detaljer

Tinglysing fast eiendom

Tinglysing fast eiendom Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 20.03.2019 Registerfører Haldis Framstad Skaare, https://www.uio.no/studier/emner/ju s/jus/jus1211/v19/undervisningsmat eriale-fasteiendom/undervisningsmaterialefast-eiendom-index.html

Detaljer

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 18.10.2016 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Hva betyr det å tinglyse? Registrere dokument for å sikre rettsvern for rettsstiftelser som

Detaljer

TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk

TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET HVA BETYR DET Å TINGLYSE? Registrere rettighet som har

Detaljer

Sletting av gamle heftelser fra grunnboka. med vekt på strøkservitutter. v/registerfører Anne Ingeborg Sogn Øiom

Sletting av gamle heftelser fra grunnboka. med vekt på strøkservitutter. v/registerfører Anne Ingeborg Sogn Øiom Sletting av gamle heftelser fra grunnboka med vekt på strøkservitutter v/registerfører Anne Ingeborg Sogn Øiom Ny grunnboksutskrift Skiller ikke lenger mellom «Pengeheftelser» og «Servitutter» på grunnboksbladet

Detaljer

Fagsamling. Nytt og nyttig fra tinglysingen. Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Bø i Telemark

Fagsamling. Nytt og nyttig fra tinglysingen. Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Bø i Telemark Fagsamling Nytt og nyttig fra tinglysingen Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Bø i Telemark 28.02.2018 Innhold Tema: Rubrisering av grunnboken Gjennomgang av grunnboksutskrifter Gjennomgang

Detaljer

Hvem er Tinglysingen?

Hvem er Tinglysingen? Hvordan forstå grunnboken m.m. Gardermoen 14. januar 2015 Registerfører Åge-Andre Sandum Hvem er Tinglysingen? Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015 1 Tinglysingsdivisjonenansvar

Detaljer

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016 Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Hva betyr det å tinglyse? Registrere dokument for å sikre rettsvern for rettsstiftelser som

Detaljer

Diverse innkomne tinglysingsspørsmål. Eiendomskonferansen 2016 Solstrand Hotel og Bad, 18 oktober 2016 Registerfører Hugo Torgersen

Diverse innkomne tinglysingsspørsmål. Eiendomskonferansen 2016 Solstrand Hotel og Bad, 18 oktober 2016 Registerfører Hugo Torgersen Diverse innkomne tinglysingsspørsmål Eiendomskonferansen 2016 Solstrand Hotel og Bad, 18 oktober 2016 Registerfører Hugo Torgersen Sletting av løsningsrett Løsningsrett kan tinglyses. Tgll 12 Eksempel

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

Innhold. Forord... INNLEDNING...

Innhold. Forord... INNLEDNING... Innhold Forord... INNLEDNING... 1 Historikk... 2 Hovedpunktene i den norske tinglysingsordningen før 1935 3 Tinglysingsreformen i 1935... 4 Forslaget til ny tinglysingslov, NOU 1982: 17... 5 Delingsloven

Detaljer

Rekvirent plikter å gi alle nødvendige opplysninger for at avgiftsgrunnlaget skal kunne fastsettes etter beste skjønn. 7 annet ledd.

Rekvirent plikter å gi alle nødvendige opplysninger for at avgiftsgrunnlaget skal kunne fastsettes etter beste skjønn. 7 annet ledd. 1. Problemstilling: Verdigrunnlag oppgitt i skjøte. Hvilke kriterier benyttes av tinglysingen for at et skjøte sendes tilbake med krav om forklaring og dokumentasjon vedrørende fastsettelse av verdigrunnlaget.

Detaljer

TINGLYSINGSKJENNELSER

TINGLYSINGSKJENNELSER Eiendomsrettsseminaret Sundvolden Hotell 09.09.2015 TINGLYSINGSKJENNELSER Registerførere Åge-André Sandum og Camilla Walløe Tre sentrale kjennelser LB-2014-183285 Tingl. 38 a LB-2014-204702 Oppløsning

Detaljer

Gjennomgang av aktuelle avgjørelser i tinglysingssaker

Gjennomgang av aktuelle avgjørelser i tinglysingssaker Gjennomgang av aktuelle avgjørelser i tinglysingssaker Registerfører Ola Høydal Registerfører Anne Ingeborg Sogn Øiom Disposisjon Statistikk Nærmere om ankeprosessen Konkrete avgjørelser Konsesjonsspørsmål

Detaljer

TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN. 1. Tinglysingsmyndighetens (TM) mandat ved kontroll av dokumenter

TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN. 1. Tinglysingsmyndighetens (TM) mandat ved kontroll av dokumenter Rettigheter i fast eiendom NJKF / Tekna Thon Hotel Nordlys Bodø, 4 april 2013 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN 1. Tinglysingsmyndighetens

Detaljer

VTATT Kartverket B2016. Sak/dok.: 15/03003-24

VTATT Kartverket B2016. Sak/dok.: 15/03003-24 Tana kommune Rådhusveien 24 _ VTATT Kartverket B2016 9845 TANA Deres ref.: Vår ref. 9723010 Dato: Sak/dok.: 15/03003-24 25.02.2016 Ark.: 346 Ankesak gnr. 3 bnr. 2 i Tana kommune Vi har i dag oversendt

Detaljer

Sletting av pantsatte kontrakter og rettigheter

Sletting av pantsatte kontrakter og rettigheter Thor Falkanger Sletting av pantsatte kontrakter og rettigheter Problemet Hva skjer med panterett i kontrakter og rettigheter når kontrakt eller rettighet slettes? Hva hender med bankens eller skattemyndighetenes

Detaljer

SISTE ÅRS KJENNELSER I TINGLYSING ET LITE UTVALG

SISTE ÅRS KJENNELSER I TINGLYSING ET LITE UTVALG Statens kartverks eiendomsrettsseminar Sundvolden 7 september 2016 Registerfører Hugo Torgersen Statens kartverk SISTE ÅRS KJENNELSER I TINGLYSING ET LITE UTVALG 1. Retting etter tinglysingsloven 18 1.1

Detaljer

Antall tinglysinger pr måned etter type rettsstiftelse, fast eiendom. Januar dd

Antall tinglysinger pr måned etter type rettsstiftelse, fast eiendom. Januar dd , Januar 2008 1 073 13 389 19 348 2 388 1 569 22 937 2 143 42 451 452 3 309 12 205 102 283 Februar 2008 955 12 193 12 322 2 322 1 981 25 409 2 036 35 366 258 3 251 11 953 96 058 Mars 2008 962 10 302 29

Detaljer

Nyheter fra Tinglysingsmyndigheten Bergen

Nyheter fra Tinglysingsmyndigheten Bergen Nyheter fra Tinglysingsmyndigheten Bergen 27.04.2017 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Tinglysing Temaer: Formålet med tinglysing, troverdighet Rettsvernsvirkninger Hva innebærer e-tinglysing

Detaljer

STIFTELSESLOVEN 55 Opphevelse av urådighetsbestemmelser

STIFTELSESLOVEN 55 Opphevelse av urådighetsbestemmelser STIFTELSESLOVEN 55 Opphevelse av urådighetsbestemmelser v/avdelingsdirektør Gunn Merete Paulsen og seniorrådgiver Liv Tystad Eiendomsrettsseminaret, Sundvollen Hotel, 6. september 2012 Hovedregelen på

Detaljer

Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør

Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Innledning Formålet med skiftet Begrep i arveretten Skifteformer Hvordan skal arv fordeles En kort gjennomgang

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok. Lakselv, 6. oktober 2016 registerførere Arne Kristian Boiesen og Ola Høydal

Samspillet matrikkel - grunnbok. Lakselv, 6. oktober 2016 registerførere Arne Kristian Boiesen og Ola Høydal Samspillet matrikkel - grunnbok Lakselv, 6. oktober 2016 registerførere Arne Kristian Boiesen og Ola Høydal Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold Matrikkelens innhold Samspillet

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok

Samspillet matrikkel - grunnbok Samspillet matrikkel - grunnbok Harstad og Tromsø 30. september og 1. oktober 2014 Registerførere Åge-Andre Sandum og Nina Josefine Halsne Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold

Detaljer

Stiftelsesklagenemnda sak 2017/0014

Stiftelsesklagenemnda sak 2017/0014 Stiftelsesklagenemnda sak 2017/0014 Stiftelsesklagenemndas avgjørelse av klage av 24. januar 2017 fra A på Stiftelsestilsynets vedtak av 5. januar 2017. Saken gjelder Stiftelsestilsynets vedtak om å avslå

Detaljer

TINGLYSING I GRUNNBOKEN UTVALGTE EMNER. 1. Grunnleggende prinsipper

TINGLYSING I GRUNNBOKEN UTVALGTE EMNER. 1. Grunnleggende prinsipper GeoForum Rogaland, Temadag Eiendom Sandnes 30 september 2015 Registerfører Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING I GRUNNBOKEN UTVALGTE EMNER 1. Grunnleggende prinsipper 1.1 Hjemmel for tinglysing

Detaljer

TINGLYSING I GRUNNBOKEN UTVALGTE EMNER. 1. Grunnleggende prinsipper

TINGLYSING I GRUNNBOKEN UTVALGTE EMNER. 1. Grunnleggende prinsipper Statens kartverks eiendomsrettsseminar Sundvolden 10 september 2015 Registerfører Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING I GRUNNBOKEN UTVALGTE EMNER 1. Grunnleggende prinsipper 1.1 Hjemmel for tinglysing

Detaljer

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Presentasjon av Tinglysingen Formålet med tinglysing Hvorfor tinglyser vi? Hva er

Detaljer

Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør. registerfører Arne Kristian Boiesen registerfører Ola Høydal

Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør. registerfører Arne Kristian Boiesen registerfører Ola Høydal Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør registerfører Arne Kristian Boiesen registerfører Ola Høydal Disposisjon Innledning Formålet med skiftet Begrep i arveretten Skifteformer Hvordan skal arv fordeles

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. november 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-2160-A, (sak nr. 2017/792), sivil sak, anke over dom, Bogstadveien 27 B AS (advokat Øystein Myre Bremset til prøve) mot Axel Schøyen

Detaljer

Dokumentavgift ved oppløsning av sameie

Dokumentavgift ved oppløsning av sameie Dokumentavgift ved oppløsning av sameie Sundvolden 08.09.2016 Registerfører Haldis Framstad Skaare Innhold Dokumentavgift ved oppløsning av sameie, der sameiet består av flere bruksnumre. Må hele sameiet

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler. Frode Aleksander Borge Høyskolelektor

Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler. Frode Aleksander Borge Høyskolelektor Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler Frode Aleksander Borge Høyskolelektor Oversikt over forelesningen 1. Kort oversikt over systemet matrikkelføring og tinglysing 2.

Detaljer

Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian

Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold Advokat Tom Rune Lian Estate Konferanse "Tomtefeste i næringsbygg" 12. juni 2014 00 Agenda 00 Agenda Agenda! Innledning og avgrensning! Pantsettelsesadgangen!

Detaljer

Seksjonering Diverse om krav og forventninger fra Kartverket. GeoForum Sola Registerfører Hugo Torgersen

Seksjonering Diverse om krav og forventninger fra Kartverket. GeoForum Sola Registerfører Hugo Torgersen Seksjonering Diverse om krav og forventninger fra Kartverket GeoForum Sola 02.11.2017 Registerfører Hugo Torgersen Sammenslåing av eierseksjonssameier To/flere eierseksjonssameier skal bli til ett eierseksjonssameie.

Detaljer

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for stadfesting og registrering av attest

Detaljer

HVEM SKAL OVERTA HYTTA? Advokat Randi B. Bull og advokat Anne-Sofie Rolfsjord 21. oktober

HVEM SKAL OVERTA HYTTA? Advokat Randi B. Bull og advokat Anne-Sofie Rolfsjord 21. oktober HVEM SKAL OVERTA HYTTA? Advokat Randi B. Bull og advokat Anne-Sofie Rolfsjord 21. oktober 2015 10 gode råd for et vellykket generasjonsskifte 1. Snakk med familien om dine ønsker. 2. Sett deg inn i hvilke

Detaljer

EIERSKIFTE I LANDBRUKET. Hattfjelldal Regnskapskontor AS Lillian Sæterstad

EIERSKIFTE I LANDBRUKET. Hattfjelldal Regnskapskontor AS Lillian Sæterstad EIERSKIFTE I LANDBRUKET Hattfjelldal Regnskapskontor AS Lillian Sæterstad Innledning Eierskifte omfatter mange disipliner Psykologi Regnskapsføring og økonomi Analysere den økonomiske situasjon Vurdere

Detaljer

registerfører Karen Kavli Setnes registerfører Hanna Jetlund Løvaas

registerfører Karen Kavli Setnes registerfører Hanna Jetlund Løvaas Gjennomgang av aktuelle avgjørelser i tinglysingssaker registerfører Karen Kavli Setnes registerfører Hanna Jetlund Løvaas Disposisjon Nærmere om ankeprosessen i tinglysingssaker Statistikk siste år Gjennomgang

Detaljer

TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN. 1. Tinglysingsmyndighetens (TM) mandat ved kontroll av dokumenter

TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN. 1. Tinglysingsmyndighetens (TM) mandat ved kontroll av dokumenter Servitutter Kursdagene 2012, Tekna / NTNU NTNU, Trondheim 5 januar 2012 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN 1. Tinglysingsmyndighetens (TM)

Detaljer

10/21/2013. Innhold. Innledning For kommunen som matrikkelfører er det to vinklinger til tinglysing:

10/21/2013. Innhold. Innledning For kommunen som matrikkelfører er det to vinklinger til tinglysing: Kartverkets opplæring i føring av matrikkelen Tinglysing (v. 1.1) Sentral matrikkelmyndighet, 2013 1. Grunnbokutskrift 2. Hvordan forstå et grunnboksblad Innhold 3. Litt om servitutter 4. Urådighetserklæringer

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR111, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 JUR111, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 JUR111, oppgave 2 Skriveoppgave Manuell

Detaljer

Eiendomskonferansen 2014

Eiendomskonferansen 2014 Eiendomskonferansen 2014 Matrikulære utfordringer ved eiendommer med død, eller ikke eksisterende hjemmelshaver Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Solstrand 13.10.2014 Innhold Tema: Generelt

Detaljer

Matrikkelopplæring. Tinglysing

Matrikkelopplæring. Tinglysing Matrikkelopplæring Tinglysing Innledning... - 3 - Funksjonsdelingen mellom matrikkel og grunnbok... - 4 - Sammenhengen mellom matrikkel og grunnbok... - 4 - Særlig om arealoverføring... - 4 - Om melding

Detaljer

23.10.2013. Festegrunn del av grunneiendom som noen har festerett til

23.10.2013. Festegrunn del av grunneiendom som noen har festerett til EEE FESTEGRUNNBEGREPET I MATRIKKELLOVEN MATRIKULERING AV FESTEGRUNN Sentral matrikkelmyndighet September 2012 STEDSDATA BEGREPER Festegrunn del av grunneiendom som noen har festerett til Festerett når

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

ANKE TIL HØYESTERETT. Langoddveien 122 Nøstebakken Snarøya 3413 Lier. Langoddveien Snarøya. Svein Hyggen. Nøstebakken Lier

ANKE TIL HØYESTERETT. Langoddveien 122 Nøstebakken Snarøya 3413 Lier. Langoddveien Snarøya. Svein Hyggen. Nøstebakken Lier Karina Hyggen Amland Svein Hyggen Langoddveien 122 Nøstebakken 14 1367 Snarøya 3413 Lier ANKE TIL HØYESTERETT Saksnummer : 15-050271ASK-BORG/04 Ankende part : Karina Hyggen Amland Langoddveien 122 1367

Detaljer

Modell og konsepter. for. Ny grunnbok

Modell og konsepter. for. Ny grunnbok Modell og konsepter for Ny grunnbok Møter pilotaktører - Kartverket oktober 2013 Tinglysingsloven, fast eiendom 12. Såfremt ikke annet er bestemt ved lov, kan et dokument bare anmerkes i grunnboken når

Detaljer

RYDDING I TINGLYSTE RETTIGHETER / HEFTELSER. 1. Rettighetshaveren begjærer sletting / frafall av tinglyst servitutt

RYDDING I TINGLYSTE RETTIGHETER / HEFTELSER. 1. Rettighetshaveren begjærer sletting / frafall av tinglyst servitutt GeoForum Sørlandet Lokale Geomatikkdager Quality Hotel & Resort Kristiansand 11 februar 2016 Registerfører Hugo Torgersen Statens kartverk RYDDING I TINGLYSTE RETTIGHETER / HEFTELSER 1. Rettighetshaveren

Detaljer

Tinglysing, med særlig vekt på matrikulær kontroll av servitutter. GeoForum Sogn og Fjordane Skei i Jølster, Registerfører Hugo Torgersen

Tinglysing, med særlig vekt på matrikulær kontroll av servitutter. GeoForum Sogn og Fjordane Skei i Jølster, Registerfører Hugo Torgersen Tinglysing, med særlig vekt på matrikulær kontroll av servitutter GeoForum Sogn og Fjordane Skei i Jølster, 20.09.2016 Registerfører Hugo Torgersen Tinglysingsmyndighetens (TM) kontrollmandat Tinglyse

Detaljer

Fagseminar i tinglysing 2016 Lakselv

Fagseminar i tinglysing 2016 Lakselv Fagseminar i tinglysing 2016 Lakselv registerfører Ola Høydal registerfører Arne Kristian Boiesen www.seeiendom.no Disposisjon fagseminar 09:30 Innledning - Kartverket og tinglysingsdivisjonen Tinglysing

Detaljer

Hva kjennetegner rettigheter i fast eiendom

Hva kjennetegner rettigheter i fast eiendom Hva kjennetegner rettigheter i fast eiendom Fornebu 5. desember 2016 Einar Bergsholm Hva kjennetegner rettigheter i fast eiendom? Hva er typisk for rettigheter i fast eiendom? Sett i forhold til andre

Detaljer

Registrering, pantsettelse og rettsvern Fritidsbåtkonferansen, 27-28. mars 2014. Anita Malmedal, avdelingsdirektør Skipsregistrene

Registrering, pantsettelse og rettsvern Fritidsbåtkonferansen, 27-28. mars 2014. Anita Malmedal, avdelingsdirektør Skipsregistrene Registrering, pantsettelse og rettsvern Fritidsbåtkonferansen, 27-28. mars 2014 Anita Malmedal, avdelingsdirektør Skipsregistrene Agenda Registrering av fritidsfartøy Skipsregisteret som tinglysingsregister/«realregister»

Detaljer

TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM. 1. Rammene for hva som kan tinglyses

TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM. 1. Rammene for hva som kan tinglyses Seksjonering og andre eierformer i fast eigedom, NJKF Clarion Hotel Ernst Kristiansand 17 september 2014 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM 1. Rammene

Detaljer

MOTTATT 9 NOV Vi returnerer med dette dokumenter som er tinglyst med dokumentnumrner

MOTTATT 9 NOV Vi returnerer med dette dokumenter som er tinglyst med dokumentnumrner DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE RADHUSVEIEN 24 9845 TANA Kartverket MOTTATT 9 NOV7017 Deres ref.: : 12167308 27.11.2017 Retur av tinglyst dokument Vi returnerer med dette dokumenter som er tinglyst med dokumentnumrner

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. b) 200 aksjer i selskapet Sentrum Parkering-Lillehammer AS, org.nr , heretter benevnt Aksjene.

KJØPEKONTRAKT. b) 200 aksjer i selskapet Sentrum Parkering-Lillehammer AS, org.nr , heretter benevnt Aksjene. KJØPEKONTRAKT Mellom Lillehammer kommune, org. nr. 945 578 564 Postboks 986, 2626 Lillehammer, heretter Selger; og Victoria Hotel Lillehammer AS, org. nr. 918 035 095 Postboks 403, 2303 Hamar heretter

Detaljer

Antall tinglysinger pr måned etter type rettsstiftelse, andeler i borettslag. Januar dd

Antall tinglysinger pr måned etter type rettsstiftelse, andeler i borettslag. Januar dd Januar 2008 3 208 0 20 15 5 918 46 9 245 116 532 1 509 375 20 984 Februar 2008 3 189 0 21 14 6 690 33 7 645 142 543 2 179 291 20 747 Mars 2008 3 161 1 14 12 6 347 37 6 203 90 413 2 051 317 18 646 April

Detaljer

MOTTATT - 1FLB2017. Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer 77805/2017.

MOTTATT - 1FLB2017. Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer 77805/2017. DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 24 9845 TANA MOTTATT - 1FLB2017 Kartverket Roi Deres ref.: Vår ref.: : Sakidok.: 10968382/77805 30.01.2017 Retur av tinglyst dokument Vi returnerer med dette dokumentet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02146-A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Olav Dybsjord til prøve) S

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig Mellom selger Selger. Organisasjonsnummer Fødsels-og personnr Adresse. E-post:.. og kjøper Kjøper Kvinnherad kommune Organisasjonsnummer. Adresse. E-post:.. er i dag inngått

Detaljer

Forskrift om rett til å kreve seksjonering etter eierseksjonsloven 9

Forskrift om rett til å kreve seksjonering etter eierseksjonsloven 9 Utkast til Forskrift om rett til å kreve seksjonering etter eierseksjonsloven 9 Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet [DATO] med hjemmel i lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. mars 2017 kl. 13.35 PDF-versjon 20. mars 2017 08.03.2017 nr. 297 Forskrift om endring

Detaljer

7790 MAW et Ap Ka rtve rket

7790 MAW et Ap Ka rtve rket I\fl(L*»TT.:Q [6/ 03 RAN KOMM 1 5 AUG 2m6 7790 MAW et Ap Ka rtve rket VER UNE r/ezrrafiåteingg ene LIAVEGEN1 Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sak/doku 10426901/719989 15.08.2016 Retur av tinglyst dokument Vi

Detaljer

Sakstyper matrikkelenhet Registrering av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2018 Versjon 1.

Sakstyper matrikkelenhet Registrering av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2018 Versjon 1. Sakstyper matrikkelenhet Registrering av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2018 Versjon 1.5 Foto: Inger M. Kristiansen Registrering av eksisterende matrikkelenheter

Detaljer

Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett Informasjon/veileder

Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett Informasjon/veileder BRØNNØY TINGRETT Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett Informasjon/veileder 1. MORTIFIKASJON AV GJELDSBREV M.V. (Lov av 18.des. 1959 nr.2 mortifikasjonsloven (ml.) Dersom det er grunn til å tro at et dokument

Detaljer

Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Trondheim 14.04.2015 Steinkjer 15.04.2015

Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Trondheim 14.04.2015 Steinkjer 15.04.2015 Temadag vedr. fast eiendom Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Trondheim 14.04.2015 Steinkjer 15.04.2015 Innhold Matrikulære utfordringer ved eiendommer med død, eller ikke eksisterende hjemmelshaver

Detaljer

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN DOMSTOL ADMINISTRASJONEN Justisdepartementets Lovavdeling Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201007547 EP KSI/mk 201000462-2 Terje Karterud 23.09.2010 73 56 70 52 Endringer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Oppgjør nr. KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova) og annen bakgrunnsrett. Mellom selger Stiger Sanness vei

Detaljer

Sak/dok.: 14/ Ark.: og 30 i Rgyken kommune

Sak/dok.: 14/ Ark.: og 30 i Rgyken kommune Kartverket Karina Hyggen Amland Langoddveien 122 Deres ref.: '..-l Dato:. 16.12.2014 r ref. Sak/dok.: 14/05900-5 Ark.: 346 Avslag pa retting av grunnboken etter bestemmelsene i tinglysingsloven 'j 18 Saken

Detaljer

- NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven

- NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven Seksjonering og andre eierformer i fast eigedom, NJKF Clarion Hotel Ernst Kristiansand 16 september 2014 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk INTRODUKSJON TIL EIERSEKSJONSLOVEN 1. Generelt om

Detaljer

Strøksservitutters betydning for fortettingsprosjekter Utfordringer og endringsforslag Helén E. Elvestad

Strøksservitutters betydning for fortettingsprosjekter Utfordringer og endringsforslag Helén E. Elvestad Strøksservitutters betydning for fortettingsprosjekter Utfordringer og endringsforslag Helén E. Elvestad 15.01.19 Strøksservitutters betydning for fortettingsprosjekter Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Kort veileder i forbindelse med erklæringer

Kort veileder i forbindelse med erklæringer Kort veileder i forbindelse med erklæringer Erklæringer sørger for at eiendommer skal fungere, og angir bruken av og begrensningene på eiendommen. Ved opprettelse av ny selvstendig matrikkelenhet (ikke

Detaljer

Disposisjon. Dokumentavgift hvilke typetilfeller godtar vi som inkurie? Kartverket - Eiendomsrettsseminaret,

Disposisjon. Dokumentavgift hvilke typetilfeller godtar vi som inkurie? Kartverket - Eiendomsrettsseminaret, Dokumentavgift hvilke typetilfeller godtar vi som inkurie? Registerfører Ola Høydal Disposisjon Hva inkurie og inkuriepåtegning er Fremgangsmåten i inkuriesaker Sammenhengen mellom retting etter tinglysingsloven

Detaljer

Forskrift om rett til å kreve seksjonering etter eierseksjonsloven 9

Forskrift om rett til å kreve seksjonering etter eierseksjonsloven 9 Høringsnotat Utkast til Forskrift om rett til å kreve seksjonering etter eierseksjonsloven 9 1. Innledning og bakgrunn Lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) trådte, med unntak av

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING

RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING 4.4.2013 - Bodø Leikny Gammelmo Fagleder Oppmåling 1 Gran kommune Gran kommune ligger i søndre del av Oppland og er en del av Hadeland. Totalt areal

Detaljer

Grunnboka og lovboka om tinglysingsmyndighetens forhold til ugyldighet

Grunnboka og lovboka om tinglysingsmyndighetens forhold til ugyldighet Grunnboka og lovboka om tinglysingsmyndighetens forhold til ugyldighet oprofessor Erik Røsæg onordisk institutt for sjørett oerik.rosag@jus.uio.no ofolk.uio.no/erikro Del I INNLEDNING 2 Kartverket Eiendomsrettsseminaret,

Detaljer

Sakstyper matrikkelenhet Registrering av eksisterende matrikkelenheter. Sakstyper Registrering av eksisterende. matrikkelenheter (1)

Sakstyper matrikkelenhet Registrering av eksisterende matrikkelenheter. Sakstyper Registrering av eksisterende. matrikkelenheter (1) Sakstyper matrikkelenhet Registrering av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.4 Foto: Inger M. Kristiansen Registrering av eksisterende matrikkelenheter

Detaljer

Rettslig og praktisk

Rettslig og praktisk Rettslig og praktisk - nytt med elektronisk tinglysing Eiendomsrettsseminar, 06.09.2017 Registerfører Anders Iversen Oppstarten Nytt fagsystem for tinglysingen, og ny løsning for elektronisk innsending

Detaljer

Elektronisk tinglysing - status. Per september 2014 er det over 100 brukere på den eksisterende løsningen for elektronisk tinglysing

Elektronisk tinglysing - status. Per september 2014 er det over 100 brukere på den eksisterende løsningen for elektronisk tinglysing Elektronisk tinglysing - status Sundvolden Hotell, 11.09.2014 Registerfører Anders Iversen Status per i dag Per september 2014 er det over 100 brukere på den eksisterende løsningen for elektronisk tinglysing

Detaljer

Deres referanse: egil malm

Deres referanse: egil malm Norsk Eiendomsinformasjon as Postboks 1542 Vika 0017 OSLO Deres referanse: egil malm Dato: Ubekreftet utskrift fra Grunnboken Utskrift fra Statens kartverk Kommunenr: 1850 TYSFJORD H J E M M E L S O P

Detaljer

Våren Paktikum

Våren Paktikum Våren 2005 - Paktikum Kapittel 9. Avtaler om formuesordningen mv. er uttømmende Det innebærer at det ikke er adgang til å inngå avtaler om formuesordningen eller et fremtidig skifte som ikke er hjemlet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/1516), sivil sak, anke over dom, (advokat Sven Ivar Sanstøl til prøve) (advokat Thorer Ytterbøl)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/1516), sivil sak, anke over dom, (advokat Sven Ivar Sanstøl til prøve) (advokat Thorer Ytterbøl) NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00499-A, (sak nr. 2011/1516), sivil sak, anke over dom, A (advokat Sven Ivar Sanstøl til prøve) mot B (advokat Thorer Ytterbøl) S T E

Detaljer

Veiledningsblad Eiendomsdeling, arealoverføring og grensejustering

Veiledningsblad Eiendomsdeling, arealoverføring og grensejustering Veiledningsblad Eiendomsdeling, arealoverføring og grensejustering DELING AV GRUNNEIENDOM (matrikkelloven 6) Når en grunneiendom deles, oppstår en ny eiendomsenhet. Denne blir registrert i matrikkelen

Detaljer

Deres referanse: egil malm

Deres referanse: egil malm Norsk Eiendomsinformasjon as Postboks 1542 Vika 0017 OSLO Deres referanse: egil malm Dato: Ubekreftet utskrift fra Grunnboken Utskrift fra Statens kartverk Kommunenr: 1850 TYSFJORD H J E M M E L S O P

Detaljer

Prop 53 L ( ) Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing)

Prop 53 L ( ) Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing) KARTVERKETS FAGDAG MATRIKKEL, MOLDE ENDRINGER I TINGLYSINGSREGELVERKET FRA 18.04.2017 GRUNNET INNFØRING AV ELEKTRONISKE DOKUMENTER UTVALGETE EMNER 09.05.2017 v/registerfører Hugo Torgersen, Statens kartverk

Detaljer

Deres referanse: egil malm

Deres referanse: egil malm Norsk Eiendomsinformasjon as Postboks 1542 Vika 0017 OSLO Deres referanse: egil malm Dato: Ubekreftet utskrift fra Grunnboken Utskrift fra Statens kartverk Kommunenr: 1850 TYSFJORD H J E M M E L S O P

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

Stiftelsesklagenemnda sak 17/192

Stiftelsesklagenemnda sak 17/192 Stiftelsesklagenemnda sak 17/192 Stiftelsesklagenemndas avgjørelse av klage av 15. desember 2016 fra A på Stiftelsestilsynets vedtak av 30. september 2016. Saken gjelder Stiftelsestilsynets vedtak om å

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

MOTTATT - 1 FEB2017. Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer 77845/2017.

MOTTATT - 1 FEB2017. Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer 77845/2017. MOTTATT - 1 FEB2017 DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 24 9845 TANA Kartverket Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sak/dok.: 10968372/77845 30.01.2017 Retur av tinglyst dokument Vi returnerer med dette dokumentet

Detaljer

Jordsameie fradeling fra uregistrert jordsameie

Jordsameie fradeling fra uregistrert jordsameie Jordsameie fradeling fra uregistrert jordsameie Registerførere Åge-Andre Sandum og Nina Josefine Halsne, Statens Kartverk Sameie Hva er et sameie? Definisjon: to eller fleire eig noko saman på ein slik

Detaljer

Høyesteretts avgjørelse av 5. april 2017, HR A, om hvorvidt en overdragelse var en livs- eller dødsdisposisjon.

Høyesteretts avgjørelse av 5. april 2017, HR A, om hvorvidt en overdragelse var en livs- eller dødsdisposisjon. 1 NIP 2 Seminar 14. juni 2017. Høyesteretts avgjørelse av 5. april 2017, HR-2017-716- A, om hvorvidt en overdragelse var en livs- eller dødsdisposisjon. Kort: Overdragelse av en gård til en 17 år gammel

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak I. Privatrettslige forhold i byggesaker - innledning Begrepet privatrettslige forhold hva betyr det? På hvilken måte

Detaljer