Innleiing 4. Styret sitt ansvar 4. Myndigheit til å gjere enkeltvedtak 4. Bruk av rettleiinga 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innleiing 4. Styret sitt ansvar 4. Myndigheit til å gjere enkeltvedtak 4. Bruk av rettleiinga 4"

Transkript

1 Rettleiingsmateriell Felles nasjonalt tilsyn Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa for skolar godkjende etter privatskolelova 1

2

3 Innhald Innleiing 4 Styret sitt ansvar 4 Myndigheit til å gjere enkeltvedtak 4 Bruk av rettleiinga 4 Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa 5 Skolens arbeid med opplæringa i fag 5 Undervegsvurdering for å auke elevane sitt utbytte av opplæringa 11 Undervegsvurdering som grunnlag for tilpassa opplæring og spesialundervisning 15 Verksemdsbasert vurdering 18 Sjekkliste 22 Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa i fag 22 Verksemdsbasert vurdering 24 3

4 Innleiing I dette rettleiingsmateriellet vil vi forklare enkelte ord og uttrykk undervegs i margen. Utdanningsdirektoratet og fylkesmennene skal i gjennomføre eit felles nasjonalt tilsyn med skolar og skoleeigarar. Felles nasjonalt tilsyn vil seie at alle fylka fører tilsyn med det same temaet. Temaet for dette tilsynet er skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. I same periode vil dette også vere tema for ei rad tilsyn som Utdanningsdirektoratet fører med skolar som er godkjende etter privatskolelova. Metoden vil vere den same som for tilsynet med dei offentlege skolane, men innhald og omfang vil variere, da krava til offentlege skolar og skolar godkjende etter privatskolelova vil vere noko ulike. Tilsynet for dei private skolane er inndelt i to delar: Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa i fag Verksemdsbasert vurdering Målet med tilsynet er å sjekke om skolen følgjer enkelte reglar i privatskolelova med forskrifter. Det inneber at Utdanningsdirektoratet i dette tilsynet ikkje sjekkar om skolane følgjer alle reglane i privatskolelova. Med ledd er det meint avsnitt i ein paragraf. Delegering: Overføring av avgjerdsmyndigheit. Styret sitt ansvar Mange av pliktene vi har omtalt i rettleiinga, er retta mot dagleg leiar. Det er likevel alltid skoleeigaren ved skolens styre som har det overordna ansvaret. Skolens styre må ha eit forsvarleg system for å sikre at krava i privatskolelova og tilhøyrande forskrifter blir oppfylte. Privatskolelova 5-2 tredje ledd. Myndigheit til å gjere enkeltvedtak På dei fleste områda vi beskriv i denne rettleiinga, har heimekommunen eller heimefylket til eleven myndigheit til å gjere enkeltvedtak. Heimekommunen eller heimefylket kan delegere si myndigheit til skolen. Delegeringa må alltid vere forsvarleg. Dette inneber at kommunen eller fylkeskommunen har eit ansvar for å sikre at skolen har den nødvendige kompetansen til å gjere enkeltvedtak. Bruk av rettleiinga Denne rettleiinga er laga for private skolar og fylkesmenn som rettleier desse skolane. Ho finst berre i digital versjon. Rettleiinga er tilgjengeleg både på bokmål og nynorsk. Kvart fylkesmannsembete vel korleis dei vil bruke dette materiellet når dei rettleier skolane og skoleeigarane. 4

5 Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Denne delen av tilsynet omfattar skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Her går vi nærmare inn på blant anna: Skolens arbeid med opplæringa i fag (lokalt arbeid med læreplanane for skolen og individuelle opplæringsplanar) spørsmål 1-7 Undervegsvurdering for å auke elevane sitt utbytte av opplæringa (krav til organisering og innhald og halvårsvurdering i fag) spørsmål 8-14 Undervegsvurdering som grunnlag for tilpassa opplæring og spesialundervisning (vurdering av tilfredsstillande utbytte, tiltak og læraren si meldeplikt) spørsmål Sikrar dagleg leiar at undervisningspersonalet knyter innhaldet i opplæringa til kompetansemål i det enkelte faget? Private skolar skal drive etter læreplanar som er godkjende av Utdanningsdirektoratet. Dette inneber at ein skole anten skal følgje Læreplanverket for Kunnskapsløftet eller ein eigen læreplan som sikrar elevane jamgod opplæring. Det går fram av godkjenninga av skolen kva for læreplan han er godkjend for å følgje. Dei ulike godkjende læreplanane varierer i utforming og innhald, men alle føreset at skolane forankrar, vidareutviklar og tilpassar kompetansemåla lokalt. Kompetansemåla er utforma slik at dei gir skolane eit lokalt handlingsrom for å tilpasse innhald, arbeidsmåtar og organisering i opplæringa. Når vi viser til Læreplanverket for Kunnskapsløftet, omfattar det også Læreplanverket for Kunnskapsløftet samisk. Elevane har rett til å bli kjende med måla for opplæringa, og kan få auka læringsutbytte dersom dei forstår kva dei skal lære. Skolen bør ta stilling til om det er føremålstenleg å utarbeide læringsmål for å operasjonalisere kompetansemåla og gjere innhaldet meir forståeleg. Læringsmål kan fastsetjast for ein time, ein periode eller eit tema. Dei lokale læreplanane kan omfatte ulike tidsspenn, fag og delar av opplæringa, og kan innehalde læringsmål, arbeidsplanar, vekeplanar, årsplanar eller liknande. Det viktige er at dei lokale planane byggjer på kompetansemåla i den godkjende læreplanen og fremjar det eleven ifølgje kompetansemålet skal meistre. Eksempla som følgjer, er frå læreplanar i Kunnskapsløftet. Kompetansemål frå læreplan i samfunnsfag Vg1/Vg2: Politikk og demokrati: gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg, både norske og samiske, og drøfte fleirtalsdemokratiet Eksempel på læringsmål som fremjar dette kompetansemålet: Eg kan gjere greie for kva maktfordelingsprinsippet inneber, og kva som er roller og oppgåver for dei tre maktene gjere greie for kvifor media kan kallast «den fjerde statsmakta» forklare kva det inneber at Noreg er eit demokratisk, parlamentarisk og monarkisk land gjere greie for fylkesting og kommunestyre/ bystyre sine oppgåver og makt 5

6 Kompetansemål fra læreplan i engelsk trinn Eleven skal kunne bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk kommentere eget arbeid med å lære engelsk velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring velge og bruke ulike lese- og skrivestrategier tilpasset formålet bruke egne notater og forskjellige kilder som grunnlag for skriving bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon forstå og bruke ulike uttrykk for tall og andre data i kommunikasjon Forslag til læringsmål om ordlæring Eg kan bruke ulike strategier for å forstå ukjente ord og huske ordenes form og betydning gjenkalle ordene i nye sammenhenger bruke ordene skriftlig og muntlig i egne tekster om aktuelle nyheter Innhaldet i opplæringa skal knytast til kompetansemåla i faget. Innhaldet kan både vere lærestoff og aktivitetar. I arbeidet med læreplanane i fag skal skolen velje innhaldet i opplæringa, organiseringa og arbeidsmåtar. Skolen/lærarane må velje og tilpasse lokale læringsmål og innhaldet slik at det medverkar til at eleven meistrar kompetansen som går fram av kompetansemåla. Skolen kan bruke mange typar innhald, og skolen må i det lokale arbeidet med læreplanar velje og prioritere kva skolen vil bruke. For meir informasjon om lokalt arbeid med læreplanar og eksempel, sjå Utdanningsdirektoratets rettleiing i lokalt arbeid med læreplanar. Som dagleg leiar må du ha eit system som sikrar at undervisningspersonalet knyter innhaldet i opplæringa til kompetansemål i fag ved til dømes gjennomgang og diskusjon av kompetansemåla og innhaldet i opplæringa, oppfølging av lokale planar, observasjon av lærarar o.l. Privatskolelova 2-3 og 4-1 6

7 2. Sikrar dagleg leiar at undervisningspersonalet tek vare på den retten eleven har til å kjenne til mål for opplæringa, kva som blir vektlagt i vurderinga av elevane sin kompetanse, og kva som er grunnlaget for vurderinga? Elevane må vite kva dei skal lære, det vil seie å kjenne til måla for opplæringa. I tillegg har dei rett til å få kompetansen sin vurdert. Formålet med vurderinga er å fremje læring undervegs og uttrykkje kompetanse undervegs, og ved avslutninga av faget. For at vurderinga skal støtte elevane si læring, må elevane vite kva læraren legg vekt på. Eit alternativ er å beskrive kriteria eller kjenneteikna på måloppnåing i opplæringa. Det kan medverke til at det er tydeleg, både for lærarar og elevar, kva det er forventa at elevane skal meistre, og kva læraren vektlegg i vurderinga. Det kan òg medverke til at elevane får auka forståing for eigen læringsprosess og for korleis dei kan utvikle seg vidare. Kompetansemål og kjenneteikn på måloppnåing kan beskrivast slik: Kompetansemåla beskriv kva elevane skal meistre etter endt opplæring på ulike trinn, mens kjenneteikn på måloppnåing beskriv kvaliteten på det elevane meistrar i forhold til kompetansemåla. Kjenneteikn på måloppnåing er altså ikkje ei erstatning for kompetansemål. Sjølv om skolen formulerer læringsmål, kriterium eller kjenneteikn, er det framleis kompetansemåla som beskriv kva som er måla for opplæringa, og for den kompetansen elevane skal arbeide for å utvikle. Skolane bruker ulike omgrep om kriterium på måloppnåing. Det vanlegaste er vurderingskriterium eller kjenneteikn på måloppnåing. Det er ikkje avgjerande kva for metode skolen vel, så lenge skolen sørgjer for at eleven kjenner til mål for opplæringa, kva som blir vektlagt i vurdering av kompetanse, og kva som er grunnlaget for vurderinga. Det er dagleg leiar som har ansvaret for at undervisningspersonalet sikrar den retten elevane har til å kjenne målet for opplæringa og grunnlaget for vurderinga. Dagleg leiar kan sikre dette ved til dømes krav i lokale læreplanar om tydelege mål som må kommuniserast til elevane på ein måte som gjer at dei forstår kva dei skal lære. I tillegg bør dagleg leiar og lærarar diskutere seg fram til korleis kompetanse skal vurderast, og korleis lærarane kan utarbeide vurderingskriteria. Dagleg leiar kan òg leggje til rette for diskusjon og oppfølging av lokale planar, observasjon av lærarar m.v. Alternative vurderingsformer Nokre skolar er godkjende med eiga vurderingsordning. Desse skolane følgjer likevel dei føresegnene om vurdering som er omtalte i forskrift til privatskolelova 3-1 andre ledd. Som dagleg leiar skal du sikre at undervisningspersonalet tek vare på den retten elevane har til å kjenne til mål for opplæringa, kva som blir vektlagt i vurderinga av elevane sin kompetanse, og kva som er grunnlaget for vurderinga. Privatskolelova 2-3 og 4-1, og forskrift til privatskolelova 3-1 tredje ledd 7

8 3. Sikrar dagleg leiar at opplæringa samla dekkjer alle kompetansemåla på hovudtrinnet/i faget og dei individuelle opplæringsmåla i IOP? Elevane har rett til opplæring i samsvar med den læreplanen skolen har fått godkjent etter privatskolelova. Det inneber at timar og kompetansemål i dei enkelte faga er rettsleg bindande. Dagleg leiar har ansvaret for å organisere skolen i samsvar med den læreplanen skolen har fått godkjent. Det konkrete innhaldet i opplæringa, korleis opplæringa skal organiserast, og kva for arbeidsmåtar som skal brukast i opplæringa, blir bestemt på lokalt nivå. Likevel har dagleg leiar og undervisningspersonalet ei plikt til å gjennomføre og leggje til rette opplæringa i tråd med læreplanane. Dagleg leiar har ansvaret for å forsikre seg om at opplæringa ved skolen dekkjer alle kompetansemåla i læreplanverket for alle elevane. Dersom elevar med spesialundervisning ikkje har opplæring i alle kompetansemåla i læreplanverket eller eigne mål, må skolen sikre at opplæringa dei får, dekkjer dei individuelle opplæringsmåla fastsette i den enkelte elevs IOP. Som dagleg leiar må du sørgje for at opplæringa ved skolen samla sett dekkjer alle kompetansemåla i læreplanane og dei individuelle måla fastsette i IOP-ar. Privatskolelova 2-3, 4-1 og 3-6, jf. opplæringslova 5-5 og forskrift til privatskolelova 3-1 tredje ledd 4. Utarbeider skolen IOP kvart år for alle elevar som har vedtak om spesialundervisning? Skolen skal utarbeide ein individuell opplæringsplan (IOP) når ein elev har fått enkeltvedtak om spesialundervisning. Planen skal utformast på bakgrunn av den sakkunnige vurderinga frå PPT og enkeltvedtaket om spesialundervisning, og skal beskrive innhaldet i og omfanget og organiseringa av opplæringa. IOP-en skal vere eit arbeidsverktøy for skolen og læraren for å sikre at opplæringstilbodet for eleven blir i samsvar med det som eleven har rett til etter enkeltvedtaket. Vedtak om spesialundervisning Det er elevens heimekommune eller heimefylke som etter privatskolelova har ansvar for å gjere vedtak om spesialundervisning. Enkelte har delegert oppgåva til den private skolen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjer vedtak om spesialundervisning ved norske skolar i utlandet. 8

9 Det er skolen som har hovudansvaret for å utarbeide IOP-en. Det er ikkje eit krav om at skolen samarbeider med foreldra når dei utarbeider IOP-en. Foreldra skal ha fått uttale seg om den sakkunnige vurderinga, og dei skal takast med ved utarbeiding av enkeltvedtaket om spesialundervisning. Dagleg leiar har ansvaret for å leggje til rette for eit godt planarbeid og å sikre at dei IOP-ane som blir utarbeidde, er innanfor krav i lova og i samsvar med enkeltvedtaket. Det er høve til å begynne på arbeidet med IOP før vedtak om spesialundervisning ligg føre, men det er ikkje lov å begynne å bruke ein IOP før det ligg føre eit enkeltvedtak som gir eleven rett til spesialundervisning. Dette gjeld også for elevar som er under utgreiing. Inntil det er blitt gjort eit enkeltvedtak, er det i strid med privatskolelova å gi elevane ei tilrettelegging utover tilpassa opplæring. Det inneber til dømes at det ikkje er lov å gjennomføre eine-undervisning eller å gjere avvik frå læreplanverket før det ligg føre eit enkeltvedtak om spesialundervisning Som dagleg leiar skal du sørgje for at det blir utarbeidd ein IOP så snart ein elev har fått enkeltvedtak om spesialundervisning. Privatskolelova 3-6, jf. opplæringslova Samsvarer innhaldet i IOP med enkeltvedtaket når det gjeld innhaldet i opplæringa, medrekna når det er gjort avvik frå LK06 eller annan godkjend læreplan? IOP-en blir utarbeidd på bakgrunn av det som går fram av enkeltvedtaket om spesialundervisning. IOP-en kan ikkje innehalde nye eller andre rettar for eleven enn det som går fram av enkeltvedtaket. Det vil seie at beskrivinga av omfanget, det konkrete innhaldet, eventuelle avvik frå læreplanen, organiseringa og kompetansen hos undervisningspersonalet skal vere i samsvar med det som er fastsett i enkeltvedtaket. Som dagleg leiar må du sikre at skolen sørgjer for at innhaldet i IOP-en samsvarer med enkeltvedtaket. Privatskolelova 3-6, jf. opplæringslova 5-5 9

10 6. Har IOP-en eigne mål for opplæringa når eleven si opplæring avvik frå LK06 eller annan godkjend læreplan? IOP-en skal innehalde mål for opplæringa. Måla må setjast med utgangspunkt i enkeltvedtaket og kompetansemåla i læreplanen for skolen. Dei skal opplyse om den kompetansen det er planlagt at eleven skal opparbeide i dei aktuelle faga. Kva slags kompetanse det er aktuelt å føre opp i måla i IOP-en, må vurderast i det enkelte tilfellet. Måla i IOP-en kan også omhandle former for kompetanse som er relatert til den generelle delen av læreplanen for skolen, og som ikkje spesifikt går på fag. Det kan til dømes dreie seg om haldningar og sosial kompetanse. Det kan òg setjast mål knytte til elevar som har åtferdsproblem. ADL-trening kan til dømes vere eit mål i ein IOP, med trening i av- og påkledning, eting og personlig hygiene. IOP-en skal òg opplyse om innhaldet i opplæringa. Mål og innhald heng nøye saman, og skolen må utforme innhaldet på grunnlag av måla for opplæringa. Innhaldet må veljast og avpassast slik at arbeidet medverkar til at eleven opparbeider den kompetansen som går fram av måla. Skolen skal også beskrive kva det blir lagt vekt på i vurderinga av eleven sin kompetanse. Som dagleg leiar må du sørgje for at undervisningspersonalet utarbeider mål for opplæringa der IOP-en inneheld avvik frå læreplanen i fag. Privatskolelova 3-6, jf. opplæringslova 5-5 Med «implementert rutine» er meint ein skriftleg rutine som er systematisk brukt over tid i skolen sitt daglege virke. 7.Har skolen implementert rutine for å sikre at IOP-en er samordna med planane for den ordinære opplæringa (klassen)? Skolen må samordne IOP-en med planane for den ordinære opplæringa, det vil seie planen for basisgruppa eller klassen. I IOP-en skal det stå i kva for fag og delar av eit fag eleven skal få spesialundervisning, og i kva for fag eller delar av fag eleven skal følgje planen for den ordinære opplæringa. Samla sett skal dette medverke til å sikre at eleven får ein heilskapleg opplæringssituasjon. Skolen skal ha utarbeidd skriftlege rutinar for samordning/samarbeid når skolen lagar IOP-en. Rutinen skal være kjend for lærarane. Det er også nokre elevar med spesialundervisning som ikkje i det heile skal følgje planar/fag for klassen, og dette skal da gå fram av IOP-en. Som dagleg leiar må du sørgje for at skolen har ein skriftleg implementert rutine for å sikre at IOP-ar blir samordna med den ordinære opplæringa. Privatskolelova 3-6, jf. opplæringslova 5-1 andre ledd siste punktum og 5-5 første ledd 10

11 8. Rettleier lærarane elevane om kva for kompetansemål frå LK06 eller annan godkjend læreplan eller mål i IOP-en som opplæringa er knytt til? Eleven skal vere kjend med måla for opplæringa. Det vil seie at elevane, uavhengig av årstrinn, skal informerast og rettleiast om kva som er kompetansemåla i læreplanen for dei enkelte faga. For elevar med eigne mål i ein IOP må læraren informere eleven om innhaldet i denne planen. Dette skal gjere elevane i stand til å forstå kva dei skal lære, og kva som er formålet med opplæringa. Ansvaret til læraren: Som lærar skal du informere elevane om kompetansemåla i læreplanane og eventuelle mål fastsette i IOP. Forskrift til privatskolelova 3-1 tredje ledd 9. Rettleier lærarane elevane i kva det blir lagt vekt på i vurderinga i det enkelte faget? Lærarane skal rettleie/la elevane bli kjende med kva det blir lagt vekt på i vurderinga av kompetansen deira. Det inneber at elevane skal kjenne til kva du som lærar legg vekt på når du vurderer arbeidet til elevane og kompetanse. Det kan vere situasjonar der eleven skal bli kjend med kva som skal til for å oppnå dei ulike karakterane, men læraren står her fritt til å vurdere detaljeringsgraden. Kravet til at dette skal vere kjent for eleven, inneber at det ikkje held at informasjonen ligg på Internett, eller at eleven kan få informasjonen ved å spørje dagleg leiar eller lærar. Ansvaret til læraren: Som lærar skal du la eleven bli kjend med kva det blir lagt vekt på i vurderinga av hans/hennar kompetanse. På trinn og skolar med karakter inneber dette å la eleven bli kjend med kva som skal til for å oppnå dei ulike karakterane. Forskrift til privatskolelova 3-1 tredje ledd 11

12 10. Gir lærarane elevane tilbakemeldingar på kva dei meistrar i faga? Formålet med vurdering er både å fremje læring og gi uttrykk for kompetanse undervegs og ved avslutninga av opplæringa. Undervegsvurdering er ein reiskap i denne læreprosessen, og skal gi lærarane grunnlag for tilpassa opplæring og elevane moglegheit til å auke kompetansen sin i det enkelte faget. Dette inneber at elevane må få tydeleg og god tilbakemelding og rettleiing i løpet av opplæringa. Undervegsvurderinga skal ein gi løpande og systematisk, og ho kan vere både munnleg og skriftleg. Undervegsvurderinga er todelt. Ho skal gi informasjon om elevens kompetanse vurdert etter kompetansemåla i dei enkelte faga, og ho skal gi rettleiing om korleis eleven kan auke kompetansen. Eleven må derfor få tilbakemelding på kva han eller ho meistrar i faget, ut frå dei ulike kompetansemåla i læreplanen for fag. Ei god undervegsvurdering er kjenneteikna ved at læraren og eleven systematisk bruker informasjonen dei får gjennom vurdering og tilbakemelding til å fremje læringa. Den kompetansen eleven har oppnådd ved avslutninga av opplæringa i faget, skal komme til uttrykk i ei sluttvurdering. Undervegsvurderinga og sluttvurderinga har ulike formål i vurderingsprosessen, men ein må sjå dei i samanheng for å forbetre opplæringa til eleven. Dette inneber at læraren må begynne å tenkje på sluttvurdering allereie i starten av opplæringa, og synleggjere kva som kjenneteiknar kompetansen som krevst for å få dei ulike standpunktkarakterane. Ansvaret til læraren: Som lærar skal du sørgje for at elevane under opplæringsprosessen får tilbakemeldingar på kva dei meistrar i faga, gjennom bruk av mellom anna jamlege undervegsvurderingar. Forskrift til privatskolelova 3-2 og 3-11 Meir informasjon om (undervegs)vurdering finn du i Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir : og i Utdanningsdirektoratets brosjyrar om vurdering som du finn her: Vurdering--no-gjeld-det/ 12

13 11. Rettleier lærarane elevane om kva dei må gjere for å auke kompetansen sin i det enkelte faget? I tillegg til å gi uttrykk for oppnådd kompetanse, skal undervegsvurderinga gi eleven tydeleg informasjon om fagleg utvikling, og kva han eller ho må gjere for å auke kompetansen sin i faget. Det er derfor viktig at læraren ikkje avgrensar tilbakemeldinga i undervegsvurderinga til det eleven faktisk har lært, men òg gir rettleiing om kva eleven må jobbe meir med for å auke kompetansen sin. På den måten medverkar undervegsvurderinga til å fremje elevane si læring. Ansvaret til læraren: Som lærar må du sørgje for å gi eleven tilbakemeldingar på kva han/ho kan gjere for å auke kompetansen sin. Forskrift til privatskolelova 3-2 og Sørgjer lærarane for å involvere elevane i vurderinga av eige læringsarbeid? Eleven skal delta i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling. Eigenvurdering er ei moglegheit for eleven til å få eit bevisst forhold til eiga læring og utvikling, og er viktig for å utvikle læringsstrategiar og kritisk tenking. Ein elev som har eit bevisst forhold til sin eigen kompetanse i faget, og til kva for lærebehov han eller ho har, kan gi læraren verdifull informasjon for å kunne tilpasse opplæringa best mogleg. Det er derfor viktig at læraren legg til rette for at eleven får moglegheit til ei slik eigenvurdering. Ansvaret til læraren: Som lærar må du sørgje for at eleven får moglegheit til å vurdere eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling. Forskrift til privatskolelova

14 13. Har skolen implementert rutine som sikrar at det i halvårsvurderinga: a) blir gitt informasjon om elevens kompetanse i faga? b) blir gitt rettleiing om korleis eleven kan auke kompetansen sin? 14. Har skolen implementert rutine som sikrar at årsrapporten inneheld ei vurdering av elevens utvikling ut frå måla i IOP-en? Elevane har rett til ei halvårsvurdering i faga som ein del av undervegsvurderinga. Halvårsvurderinga skal beskrive elevens kompetanse i forhold til kompetansemåla i læreplanverket, og ho skal gi eleven rettleiing om korleis han eller ho kan auke kompetansen sin i det aktuelle faget. Det inneber at ei halvårsvurdering som utelukkande består av ein karakter frå og med 8. trinn, vil vere i strid med krava i forskrifta. Skolen må sørgje for å ha ein implementert rutine for å utarbeide halvårsvurderingar. Rutinen skal òg seie noko om innhaldet i halvårsvurderinga. På den enkelte skolen er det dagleg leiar som har ansvaret for at faglæraren gjennomfører halvårsvurderingar i tråd med regelverket. Dagleg leiar må sørgje for at faglæraren gjennomfører halvårsvurdering både med og utan karakter. 1 Sommaren vart halvårsrapportane for elevar med spesialundervisning erstatta med ein årleg rapport. I den årlege rapporten skal skolen gi ei oversikt over den opplæringa eleven har fått, og ei vurdering av utviklinga til eleven i forhold til måla som er fastsette i elevens IOP. Denne årsrapporten kjem i tillegg til halvårsvurderingane som alle elevar har krav på, også elevar med spesialundervisning. Skolen må derfor sørgje for å ha ein rutine for å utarbeide årsrapportar for elevar med spesialundervisning. Som dagleg leiar må du sørgje for at skolen har ein skriftleg implementert rutine som sikrar at elevens rett til halvårsvurdering og eventuell årsrapport blir oppfylt. Rutinen må sikre at halvårsvurderinga gir informasjon både om elevens noverande kompetanse og kva eleven kan gjere for å auke sin kompetanse. Rutinen må sikre at årsrapporten inneheld ei vurdering av elevens utvikling ut frå måla i IOP-en. Som dagleg leiar må du sørgje for at faglærarane gjennomfører halvårsvurderingar for alle elevane, også for elevar med spesialundervisning. Forskrift til privatskolelova 3-13 og 3-1 tredje ledd, privatskolelova 3-6, jf. opplæringslova Steinerskolane gir berre halvårsvurdering utan karakter. 2 Lovendring frå 21. juni

15 15. Har skolen implementert rutine for å sikre at lærarane systematisk og løpande vurderer om alle elevane har tilfredsstillande utbytte av opplæringa? Ein del av undervegsvurderinga inneber å vurdere om eleven får tilfredsstillande utbytte av opplæringa. Gjennom undervegsvurderinga kan lærarane avdekkje at det er behov for tilpassa opplæring innanfor det ordinære opplæringstilbodet. Det kan òg avdekkjast at ein elev kan ha rett til spesialundervisning. Alle lærarar har ei plikt til å vurdere om elevane har eit tilfredsstillande utbytte. Lærarane må vurdere elevane sitt utbytte løpande og kontinuerleg på alle årstrinn, for at skolen skal kunne setje inn tiltak raskt dersom det er nødvendig. For å synleggjere at det inneber eit løpande og kontinuerleg arbeid, vart plikta teken inn som ein del av undervegsvurderinga i Skolen må sørgje for å ha ein implementert rutine som sikrar at lærarane løpande vurderer om eleven får tilfredsstillande utbytte av opplæringa. Som dagleg leiar må du sørgje for at skolen har ein implementert skriftleg rutine som sikrar at læraren løpande vurderer om eleven har tilfredsstillande utbytte av opplæringa. Forskrift til privatskolelova 3-11 fjerde ledd, privatskolelova 3-6. jf. opplæringslova 5-1 og Har skolen implementert rutine for å sikre at det for elevar som ikkje får tilfredsstillande utbytte av opplæringa, blir gjennomført vurdering av: a) arbeidsmåtar? b) vurderingspraksis? c) læringsmiljøet? Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hos den enkelte elev. Det vil seie at skolen har ei plikt til å tilpasse opplæringa slik at kvar enkelt elev kan få tilfredsstillande utbytte av opplæringa. Tilpassa opplæring gjeld for alle elevar, både elevar som har vanskar med å følgje opplæringa, og elevar som ikkje får tilstrekkelege utfordringar. Fagleg sterke elevar som ikkje får tilstrekkelege utfordringar, har ikkje rett til å få spesialundervisning. Deira behov skal sikrast gjennom tilpassa opplæring. 15

16 Før det blir aktuelt å gi spesialundervisning til ein elev som har vanskar med å følgje den ordinære opplæringa, må skolen vurdere om vanskane kan avhjelpast gjennom tilpassa opplæring. Dette inneber at skolen må vurdere om eleven vil kunne få eit tilfredsstillande utbytte ved at skolen til dømes endrar vurderingspraksis og arbeidsmåtar gjennom å gi andre arbeidsoppgåver eller bruke anna lærestoff og andre læremiddel. Skolen må òg vurdere om det må gjerast endringar i læringsmiljøet som kan føre til at eleven får eit tilfredsstillande utbytte, til dømes gjennom å variere organiseringa av og intensiteten i opplæringa. Som dagleg leiar må du sørgje for at lærarane vurderer om eleven kan få eit tilfredsstillande utbytte ved å gjere tilpassingar innanfor den ordinære opplæringa. Privatskolelova 3-4a og 3-6, jf. opplæringslova 5-1 og 5-4 og forskrift til privatskolelova 3-11 fjerde ledd 17. Gjennomfører skolen tiltak i dei tilfella det blir avdekt at elevane ikkje har tilfredsstillande utbytte av opplæringa? I dei tilfella der skolen mistenkjer at ein elev ikkje får tilfredsstillande utbytte av opplæringa, pliktar skolen å vurdere om dei kan gjere nokre endringar eller setje inn tiltak innanfor den ordinære opplæringa. Når skolen vurderer det slik at eleven vil få tilfredsstillande utbytte ved å gjere enkelte tilpassingar innanfor den ordinære opplæringa, pliktar skolen å sørgje for at tiltaka blir sette i verk snarast. Når læraren meiner at eleven, trass i tilpassingar, ikkje vil kunne få tilfredsstillande utbytte, pliktar læraren å melde frå til dagleg leiar om dette. Dagleg leiar skal da be PPT vurdere eleven sitt behov for spesialundervisning. Ansvaret til læraren: Som lærar pliktar du å varsle dagleg leiar dersom det er mistanke om at ein elev ikkje har tilfredsstillande utbytte av den ordinære opplæringa. Som dagleg leiar har du ansvar for at skolen så raskt som mogleg set inn tiltak som gjer at eleven får eit tilfredsstillande utbytte av opplæringa. Privatskolelova 3-6, jf. opplæringslova 5-1 og Har skolen implementert rutine for a) å vurdere om elevane har behov for spesialundervisning? b) at lærarane melder behov for spesialundervisning til dagleg leiar? Læraren har ei plikt til å vurdere om elevane får tilfredsstillande utbytte av opplæringa, og sørgje for at den enkelte får tilpassa opplæring. Dersom læraren vurderer at vanskane til ein elev ikkje kan avhjelpast innanfor den ordinære opplæringa, pliktar læraren å melde 16

17 frå til daglig leiar om eit mogleg behov for spesialundervisning. Eleven sjølv eller foreldra kan òg krevje at skolen gjer dei undersøkingane som er nødvendige for å vurdere om eleven har behov for spesialundervisning. Eleven og foreldra må ikkje sende ein skriftleg søknad. Det er tilstrekkeleg at dei tek kontakt med skolen og uttrykkjer uro eller ber om at det blir gjort undersøkingar. Når dagleg leiar har fått melding om mogleg behov for spesialundervisning, skal dette følgjast opp så raskt som mogleg. Det inneber at dagleg leiar får inn samtykke frå eleven eller foreldra før det blir utarbeidd sakkunnig vurdering frå PPT. For å sikre at skolen oppfyller sine plikter om å melde frå og undersøkje om elevar har behov for spesialundervisning, skal skolen ha ein rutine som alle tilsette kjenner til. Rutinen skal vere skriftleg og beskrive framgangsmåten ved vurdering av og melding om behov for spesialundervisning. Kravet til ein slik rutine ligg i plikta til styret for skolen om å sjå til at krava i regelverket blir etterlevde. Som dagleg leiar må du sørgje for at skolen har ein skriftleg rutine for å vurdere behov for spesialundervisning. Som dagleg leiar må du sørgje for at alle lærarane er kjende med plikta til å melde frå til deg, og å ha ein rutine som beskriv når og korleis læraren skal melde frå om eit mogleg behov for spesialundervisning. Som dagleg leiar har du plikt til å setje i gang nødvendige undersøkingar for å finne ut om eleven har rett til spesialundervisning. I Utdanningsdirektoratets rettleiing om spesialundervisning kan de lese meir om den plikta undervisningspersonalet har til å melde frå til dagleg leiar: tidlig-innsats/veilederene-i-fulltekst/ Spesialundervisning Som dagleg leiar må du sørgje for at skolen har ein rutine for korleis slike meldingar/førespurnader om behov for spesialundervisning skal følgjast opp. Privatskolelova 3-6, jf. opplæringslova

18 Verksemdsbasert vurdering Verksemdsbasert vurdering er skolen si jamlege vurdering av eiga verksemd og måloppnåing. Styret for skolen har ansvaret for at skolen oppfyller alle krava i regelverket. Dermed har styret for skolen også ansvaret for å sørgje for at den verksemdsbaserte vurderinga blir gjennomført på skolen. Styret for skolen må ha skriftleg rutine for å passe på at skolen gjennomfører verksemdsbasert vurdering. Styret for skolen har òg plikt til å få inn skriftleg informasjon om den verksemdsbaserte vurderinga frå skolen. Den verksemdsbaserte vurderinga vil òg vere eigna som grunnlag for den informasjonen styret for skolen treng for å ta seg av det ansvaret dei har for forsvarleg system og oppfølging av nasjonale kvalitetsvurderingar. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnopplæringa (tilstandsrapporten). Den verksemdsbaserte vurderinga vil kunne vere ein del av denne rapporten. Privatskolelova 5-2 tredje ledd og forskrift til privatskolelova Har skolen vurdert kva for kunnskapsgrunnlag som krevst for å vite om måla i læreplanverket/dei godkjende læreplanane nås av alle elevgruppene? Skolen har ei plikt til jamleg å vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til at elevane når måla i den generelle delen av læreplanen og i dei enkelte læreplanane for fag. Dette blir kalla verksemdsbasert vurdering og er skolens interne vurdering av praksis og målrealisering 3. Målet med verksemdsbasert vurdering er at skolen skal utvikle og forbetre praksisen sin til det beste for elevane. For å kunne vurdere om skolens arbeid medverkar til å nå måla i læreplanverket, må skolen vurdere samanhengen mellom elevane sitt læringsutbytte, arbeidsprosessane og ressursbruken ved skolen. For å kunne gjere dette må skolen ha eit kunnskapsgrunnlag. Kjeldene for kunnskapsgrunnlaget må skolen velje ut frå det som gir eit godt bilete av skolen. Aktuelle kjelder kan til dømes vere eksamensresultat, nasjonale prøver, kartleggingsprøver, Elev-, Foreldre- eller Lærarundersøkinga, analysedokument o.l. Nasjonale kvalitetsvurderingar finst mellom anna i Skoleporten. Som dagleg leiar må du sørgje for at skolen vurderer kva for kjelder og data som skal danne grunnlag for den verksemdsbaserte vurderinga. 3 St.meld. 47( ) pkt

19 2. Bruker skolen kunnskapsgrunnlaget til å vurdere om måla i læreplanverket/dei godkjende læreplanane er nådd? Det er ikkje tilstrekkeleg berre å vurdere kva kjelder og data som kan vere aktuelle i den verksemdsbaserte vurderinga. Skolen må òg sørgje for at desse kjeldene faktisk blir nytta når skolen vurderer elevane si måloppnåing i forhold til måla i den godkjende læreplanen. Ansvaret til dagleg leiar Som dagleg leiar må du sørgje for at skolen bruker kunnskapsgrunnlaget til å vurdere om elevane har nådd måla i læreplanverket/den godkjende læreplanen. 3. Er kunnskapsgrunnlaget skolen nyttar, relevant for å vurdere elevane si måloppnåing? Skal den verksemdsbaserte vurderinga vere eit verktøy som gjer at skolen utviklar sin eigen praksis til det beste for elevane, må kunnskapsgrunnlaget vere relevant. Når skolen vurderer organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringa, må det vere ut frå relevante kjelder. Kjeldene skal kunne vise i kva grad elevane når kompetansemåla. Skolen må derfor vurdere om kunnskapsgrunnlaget som blir nytta, er eigna til å vurdere måloppnåing. Som dagleg leiar må du sørgje for at skolens utvalde kunnskapsgrunnlag er relevant for den verksemdsbaserte vurderinga. 4. Vurderer skolen organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa basert på konklusjonane om måloppnåing? Den verksemdsbaserte vurderinga skal gi skolen informasjon om arbeidet og organiseringa ved skolen medverkar til at elevane når måla i læreplanverket. Dersom skolen konkluderer med at måloppnåing i forhold til måla i læreplanverket ikkje er god nok, må skolen vurdere om han skal endre organiseringa, tilrettelegginga eller gjennomføringa av opplæringa for å auke måloppnåing for alle elevane. Som dagleg leiar skal du sørgje for at skolen vurderer om konklusjonane i den verksemdsbaserte vurderinga tilseier endringar i organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa. 19

20 5. Dersom den verksemdsbaserte vurderinga viser behov for endringar, er endringane sette i verk? Dersom skolen konkluderer med at det er behov for å endre skolens praksis, må han sørgje for at dei nødvendige endringane faktisk blir sette i verk. For å sikre det må alle konklusjonar vere skriftlege. Skolen må sørgje for at alle involverte partar blir informerte om konklusjonane, slik at skolen kan setje inn tiltak for å følgje opp og utvikle skolen. Som dagleg leiar skal du sørgje for at skolen set i verk endringar og set inn nødvendige tiltak i tråd med konklusjonane frå den verksemdsbaserte vurderinga. 6. Er det brei og representativ medverknad i arbeidet med verksemdsbasert vurdering? Skolen må involvere alle dei partane det gjeld både i analysen og i arbeidet med konklusjonen. Det inneber at ikkje berre skoleleiinga, men også lærarane eller representantar for lærarane må delta i analysen av ulike resultat og i utforminga av tiltak. Skolen kan òg involvere elevane. Skolen vurderer kven som skal delta ut frå dei tema som er omhandla. Som dagleg leiar må du sørgje for at det er brei og representativ medverknad ved gjennomføringa av den verksemdsbaserte vurderinga. 7. Har skolen rutine for når den verksemdsbaserte vurderinga skal gjennomførast? 8. Er eventuell rutine for å gjennomføre verksemdsbasert vurdering i samsvar med spørsmål 1 til 7? Den verksemdsbaserte vurderinga må planleggjast langsiktig og utførast systematisk. For å kunne sikre at skolen vurderer eiga verksemd opp mot måla i læreplanen, må skolen ha ein implementert skriftleg rutine for når den verksemdsbaserte vurderinga skal gjennomførast. Ei forsvarleg verksemdsbasert vurdering er ein nødvendig føresetnad for at skolane skal kunne avdekkje eventuelle behov og setje i verk nødvendige tiltak. Skolen skal derfor jamleg gjennomføre verksemdsbasert vurdering. Dette inneber at det i utgangspunktet skal gjerast ei årleg vurdering. Det må likevel brukast skjønn der tidsbruk må vurderast opp mot det forsvarlege. Skolen må sjå til at alle lærarane er kjende med regelen om verksemdsbasert vurdering. Rutinen må i tillegg innehalde dei elementa som er gjennomgått i spørsmåla 1 til 7. 20

21 Som dagleg leiar må du sørgje for at skolen har ein skriftleg rutine for når han skal gjennomføre verksemdsbasert vurdering. Som dagleg leiar må du sørgje for at den skriftlege rutinen inneheld elementa i spørsmål

22 Sjekkliste på bakgrunn av kontrollspørsmåla i FNT Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Som dagleg leiar må du ha eit system som sikrar at undervisningspersonalet knyter innhaldet i opplæringa til kompetansemål i fag ved til dømes gjennomgang og diskusjon av kompetansemåla og innhaldet i opplæringa, oppfølging av lokale planar, observasjon av lærarar o.l. Som dagleg leiar skal du sikre at undervisningspersonalet tek vare på elevane sin rett til å kjenne til mål for opplæringa, kva som blir vektlagt i vurderinga av kompetansen til elevane, og kva som er grunnlaget for vurderinga. Som dagleg leiar må du sørgje for at skolens opplæring samla sett dekkjer alle kompetansemåla i læreplanane og dei individuelle måla fastsette i IOP-ar. Som dagleg leiar skal du sørgje for at det blir utarbeidd IOP så snart ein elev har fått enkeltvedtak om spesialundervisning. Som dagleg leiar må du sikre at skolen sørgjer for at innhaldet i IOP-en samsvarer med enkeltvedtaket. Som dagleg leiar må du sørgje for at undervisningspersonalet utarbeider mål for opplæringa der IOP-en inneheld avvik frå læreplanen i fag. Som dagleg leiar må du sørgje for at skolen har ein skriftleg implementert rutine for å sikre at IOP-en er samordna med den ordinære opplæringa. Som lærar skal du informere elevane om kompetansemåla i læreplanane og eventuelle mål fastsette i IOP. Som lærar skal du gjere eleven kjend med kva som blir vektlagt i vurderinga av hans/hennar kompetanse. På trinn med karakter inneber dette å gjere eleven kjend med kva som skal til for å oppnå dei ulike karakterane. Som lærar skal du sørgje for at elevane under opplæringsprosessen får tilbakemeldingar på kva dei meistrar i faga, gjennom bruk av mellom anna jamlege undervegsvurderingar. Som lærer må du sørgje for å gi eleven tilbakemeldingar på det han/ho kan gjere for å auke kompetansen sin. Som lærar må du sørgje for at eleven får moglegheit til å vurdere eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling. Som dagleg leiar må du sørgje for at skolen har ein skriftleg implementert rutine som sikrar at eleven sin rett til halvårsvurdering og eventuell årsrapport blir oppfylt. 22

23 Rutinen må sikre at halvårsvurderinga gir informasjon om elevens noverande kompetanse og kva eleven kan gjere for å auke sin kompetanse. Rutinen må sikre at årsrapporten inneheld ei vurdering av elevens utvikling ut frå måla i IOP-en. Som dagleg leiar må du sørgje for at faglærarane gjennomfører halvårsvurderingar for alle elevane, også for elevar med spesialundervisning. Som dagleg leiar må du sørgje for at skolen har ein implementert skriftleg rutine som sikrar at læraren løpande vurderer om eleven har tilfredsstillande utbytte av opplæringa. Som dagleg leiar må du sørgje for at lærarane vurderer om eleven kan få eit tilfredsstillande utbytte ved å gjere tilpassingar innanfor den ordinære opplæringa. Som lærar pliktar du å varsle dagleg leiar dersom det er mistanke om at ein elev ikkje har tilfredsstillande utbytte av den ordinære opplæringa. Som dagleg leiar har du ansvar for at skolen så raskt som mogleg set inn tiltak som gjer at eleven får eit tilfredsstillande utbytte av opplæringa. Som dagleg leiar må du sørgje for at skolen har ein skriftleg rutine for å vurdere behov for spesialundervisning. Som dagleg leiar må du sørgje for at alle lærarane er kjende med plikta til å melde frå til deg, og ha ein rutine som beskriv når og korleis læraren skal melde frå om eit mogleg behov for spesialundervisning. Som dagleg leiar har du plikt til å setje i gang nødvendige undersøkingar for å finne ut om eleven har rett til spesialundervisning. Som dagleg leiar må du sørgje for at skolen har ein rutine for korleis slike meldingar/ førespurnader om behov for spesialundervisning skal følgjast opp. 23

24 Verksemdsbasert vurdering Som dagleg leiar må du sørgje for at skolen vurderer kva for kjelder og data som skal danne grunnlag for den verksemdsbaserte vurderinga. Som dagleg leiar må du sørgje for at skolen bruker kunnskapsgrunnlaget til å vurdere om elevane når måla i læreplanverket /den godkjende læreplanen. Som dagleg leiar må du sørgje for at skolens utvalde kunnskapsgrunnlag er relevant for den verksemdsbaserte vurderinga. Som dagleg leiar skal du sørgje for skolen vurderer om konklusjonane i den verksemdsbaserte vurderinga tilseier endringar i organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa. Som dagleg leiar skal du sørgje for at skolen set i verk endringar og set inn nødvendig tiltak i tråd med konklusjonane frå den verksemdsbaserte vurderinga. Som dagleg leiar må du sørgje for at det er brei og representativ medverknad ved gjennomføringa av den verksemdsbaserte vurderinga. Som dagleg leiar må du sørgje for at skolen har ein skriftleg rutine for når han skal gjennomføre verksemdsbasert vurdering. 24

25

26 Forsidefoto: Jannecke Sanne Normann Telefon Utgitt juni 2014 Oppdatert høst 2014

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen for skoler godkjent etter privatskoleloven

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen for skoler godkjent etter privatskoleloven Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen for skoler godkjent etter privatskoleloven 1 Innhold Innledning 4 Styrets ansvar 4 Myndighet til

Detaljer

FELLES NASJONALT TILSYN FRISKOLESAMLING HJALMAR ARNØ, FYLKESMANNEN I ROGALAND

FELLES NASJONALT TILSYN FRISKOLESAMLING HJALMAR ARNØ, FYLKESMANNEN I ROGALAND FELLES NASJONALT TILSYN FRISKOLESAMLING 19.01.16 HJALMAR ARNØ, FYLKESMANNEN I ROGALAND 1 Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Utdanningsdirektoratet og fylkesmennene skal i 2014-2017 gjennomføre et felles

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT UTBYTE AV OPPLÆRINGA Spørsmål som skal vurderast og svarast på Ja/nei Skuleleiinga si vurdering av situasjonen ved skulen grunngjeving for svara i førre kolonne SKULEN

Detaljer

Eigenvurdering av regelverksetterleving Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon

Eigenvurdering av regelverksetterleving Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT UTBYTE AV OPPLÆRINGA Spørsmål som skal vurderast og svarast på Ja/nei Lærargruppa si vurdering av situasjonen ved skulen grunngjeving for svara i førre kolonne SKULEN

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglane i

Detaljer

Rettleiing i forkant av FNT

Rettleiing i forkant av FNT Rettleiing i forkant av FNT 2014-2017 Utbytte av opplæringa forvaltningskompetanse skulebasert vurdering 2014 2015 2016 2017 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Inneber ei

Detaljer

Rettleiingsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbyte av opplæringa

Rettleiingsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbyte av opplæringa Rettleiingsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbyte av opplæringa Innhald Innleiing 4 Skuleeigars sitt ansvar 4 Fullmakt til å gjere enkeltvedtak 4 Skulen

Detaljer

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold Innledning 4 Skoleeiers ansvar 4 Myndighet til å fatte enkeltvedtak 4 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen 5 Skolens arbeid

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn

Felles nasjonalt tilsyn Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Bakgrunn for tilsynet Kvalitet i skolen Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkene fører tilsyn med det samme temaet. Perioden er 2014-2017. Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Valle kommune - Hylestad skule. Til: Valle kommune VÅR REFERANSE: 2017/182

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Valle kommune - Hylestad skule. Til: Valle kommune VÅR REFERANSE: 2017/182 TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Valle kommune - Hylestad skule Til: Valle kommune VÅR REFERANSE: 2017/182 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Skulefagleg ansvarleg Henry Tore

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring No gjeld det No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande

Detaljer

Vurdering på barnesteget. No gjeld det

Vurdering på barnesteget. No gjeld det Vurdering på barnesteget No gjeld det 2 No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande opplæring. Denne brosjyren gjev

Detaljer

EKSAMEN 2019 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EKSAMEN 2019 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EKSAMEN 2019 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kursrekke for faglærere, skoleledere og sensorer skoleåret 2018/19 Eksamen og vurdering Eksamen 2019 - kursrekke 1. samling torsdag 25. oktober 08.30

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Kvinnherad kommune Rosendal ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Kvinnherad kommune Rosendal ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Kvinnherad kommune Rosendal ungdomsskule 1 Innhald 2. Tilsyn... 3 2.1 Fylkesmannens tilsynsheimel... 3 2.2 Tema for tilsyn... 3 2.3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og Skulebasert vurdering. Fedje kommune Fedje skule

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og Skulebasert vurdering. Fedje kommune Fedje skule TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og Skulebasert vurdering Fedje kommune Fedje skule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Fedje kommune Fedje skule... 3

Detaljer

I dette rundskrivet finn du informasjon om innføring av valfag på ungdomstrinnet.

I dette rundskrivet finn du informasjon om innføring av valfag på ungdomstrinnet. Valfag på ungdomstrinnet Udir-7-2012 I dette rundskrivet finn du informasjon om innføring av valfag på ungdomstrinnet. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 14.08.2012 Innhold 1. Innleiing 2. Bakgrunn for endringane

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Haram kommune Vatne ungdomsskule 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Haram kommune Vatne ungdomsskule... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kursrekke for faglærere, skoleledere og sensorer skoleåret 2017/2018 Eksamen og vurdering Eksamen 2018 - kursrekke 1. samling tirsdag 31. oktober

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og Skulebasert vurdering. Lindås kommune Ostereidet ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og Skulebasert vurdering. Lindås kommune Ostereidet ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og Skulebasert vurdering Lindås kommune Ostereidet ungdomsskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Lindås kommune Ostereidet

Detaljer

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Innhold Innledning 4 Skoleeiers ansvar 4 Myndighet til å fatte enkeltvedtak 4 Skolens arbeid med

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Kvinnherad kommune Halsnøy skule

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Kvinnherad kommune Halsnøy skule TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Kvinnherad kommune Halsnøy skule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Kvinneherad kommune Halsnøy skule... 3 3. Skolens arbeid

Detaljer

Hva står i loven? Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Hva står i loven? Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Hva står i loven? 1 Regelverk Utviklingsarbeid KVALITETSUTVIKLING 2 Hva er tilsyn? Lovlighetskontroll Dypdykk i en/noen bestemmelser Fra paragraf til rettslige krav Å undersøke praksis Tilsyn eller veiledning?

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og skulebasert vurdering. Sveio kommune Sveio skule

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og skulebasert vurdering. Sveio kommune Sveio skule TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og skulebasert vurdering Sveio kommune Sveio skule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Sveio kommune Sveio skule... 3 2.1

Detaljer

EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kursrekke for faglærere, skoleledere og sensorer skoleåret 2017/2018 Eksamen og vurdering Eksamen 2018 - kursrekke 1. samling tirsdag 31. oktober

Detaljer

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn.

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. Engelsk: kjenneteikn på måloppnåing Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.04.2017 Kva er kjenneteikn på måloppnåing? Kjenneteikn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Fyresdal kommune - Gimle skule

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Fyresdal kommune - Gimle skule Fyresdal kommune ved rådmann Ketil Kiland 3870 Fyresdal TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Fyresdal kommune - Gimle skule 1 Innhald 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Gjemnes kommune Batnfjord skule Saksnr.: 2014/5696 Molde, 22.06.2015 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Valle kommune - Valle skule. Til: Valle kommune VÅR REFERANSE: 2017/182

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Valle kommune - Valle skule. Til: Valle kommune VÅR REFERANSE: 2017/182 TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Valle kommune - Valle skule Til: Valle kommune VÅR REFERANSE: 2017/182 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Skulefagleg ansvarleg Henry Tore Viki

Detaljer

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet Dagens innhold Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold og gjennomføring av tilsynet Utdanningsdirektoratets veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017: Tilsynstema:

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn Tema: Skulemiljø

Felles nasjonalt tilsyn Tema: Skulemiljø Felles nasjonalt tilsyn 2018-2021 Tema: Skulemiljø Om tilsynet Tilsynet har 2 hovudtema: 1. Skulens aktivitetsplikt for å sikre at elevane har eit trygt og godt skulemiljø 2. Skulens plikt til å arbeide

Detaljer

Kvalitetskriterium i PP-tenesta

Kvalitetskriterium i PP-tenesta Kvalitetskriterium i PP-tenesta For å hjelpe kommunar og fylkeskommunar til å utvikle PP-tenesta har Utdanningsdirektoratet utforma fire kvalitetskriterium for PP-tenesta. Føremålet med kriteria er å medverke

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune v/rådmann Rune Engehult 3692 SAULAND TILSYNSRAPPORT Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver Hjartdal kommune - Sauland skule Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om

Detaljer

Samling for friskular

Samling for friskular Samling for friskular 13.10.2015 FELLES NASJONALT TILSYN 2015 Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa 2014 2015 2016 2017 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017

Detaljer

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR Spørsmåla handlar om forhold som er viktige for læringa di. Det er ingen rette eller feile svar, vi vil berre vite korleis du opplever situasjonen på skulen din. Det er frivillig

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for vurdering ved Gimle skule 1 Målsetting med planen Alle elever har både pliktar og rettar i opplæringsløpet. Pliktane fastset at elevane skal møte

Detaljer

Erfaringar etter tilsyn med elevane sitt utbytte av opplæringa - undervegsvurdering for å auke elevane sitt læringsutbytte

Erfaringar etter tilsyn med elevane sitt utbytte av opplæringa - undervegsvurdering for å auke elevane sitt læringsutbytte Erfaringar etter tilsyn med elevane sitt utbytte av opplæringa - undervegsvurdering for å auke elevane sitt læringsutbytte Møte om eksamen og vurdering 10.02.2015 Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ Jørn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Elevane sitt utbytte av opplæringa. Time kommune. Pilotering av felles nasjonalt tilsyn

TILSYNSRAPPORT. Elevane sitt utbytte av opplæringa. Time kommune. Pilotering av felles nasjonalt tilsyn TILSYNSRAPPORT Elevane sitt utbytte av opplæringa Pilotering av felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Time kommune 1 Innhald 1. Pilotering av felles nasjonalt tilsyn 2014-2017... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer:

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven og forskrift om endringer i forskrift 14. juli 2006 nr. 932 til privatskoleloven I I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Sauda kommune - Sauda ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Sauda kommune - Sauda ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Sauda kommune - Sauda ungdomsskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Sauda kommune Sauda ungdomsskule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende.

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 1 Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 2 Elevene skal få informasjon om klageretten og hvordan

Detaljer

Sluttvurdering. Fagdag for lærere og ledere Fredfoss, 7. februar Hva er sluttvurdering?

Sluttvurdering. Fagdag for lærere og ledere Fredfoss, 7. februar Hva er sluttvurdering? Sluttvurdering Fagdag for lærere og ledere Fredfoss, 7. februar 2014 Hva er sluttvurdering? 06.02.2014 2 1 Mestre utfordringer i faget som helhet Standpunktkarakter er Eksamen Sluttvurdering Underveisvurdering

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Vågsøy kommune Vågsøy ungdomsskule

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Vågsøy kommune Vågsøy ungdomsskule FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Vågsøy kommune Vågsøy ungdomsskule Sak 2015/616 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging TILSYNSRAPPORT A Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa B Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging Forsand kommune Forsand skule 1 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Elevenes utbytte av opplæringen. Pilotering av felles nasjonalt tilsyn Stavanger kommune Tasta skole

TILSYNSRAPPORT. Elevenes utbytte av opplæringen. Pilotering av felles nasjonalt tilsyn Stavanger kommune Tasta skole TILSYNSRAPPORT Elevenes utbytte av opplæringen Pilotering av felles nasjonalt tilsyn 2014 2017 Stavanger kommune Tasta skole 1 Innhold 1. Pilotering av felles nasjonalt tilsyn 2014-2017... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Bygland kommune - Bygland skole. Jf. opplæringslova. Vår referanse: 2016 / 2934

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Bygland kommune - Bygland skole. Jf. opplæringslova. Vår referanse: 2016 / 2934 TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Jf. opplæringslova Bygland kommune - Bygland skole Vår referanse: 2016 / 2934 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Rådgjevar oppvekst Berit Haugetveit FYLKESMANNEN SIN TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav. Hordaland fylkeskommune

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav. Hordaland fylkeskommune TILSYNSRAPPORT Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav Hordaland fylkeskommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Hordaland fylkeskommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Fitjar kommune Rimbareid barne- og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Fitjar kommune Rimbareid barne- og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Fitjar kommune Rimbareid barne- og ungdomsskule 1 Innhald Innhald... 2 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Fitjar kommune Rimbareid

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Meland kommune - Meland ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Meland kommune - Meland ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Meland kommune - Meland ungdomsskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Meland kommune Meland ungdomsskule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Del 1: Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Del 2: Forvaltningskompetanse. Bokn kommune Bokn skule og barnehage

TILSYNSRAPPORT. Del 1: Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Del 2: Forvaltningskompetanse. Bokn kommune Bokn skule og barnehage TILSYNSRAPPORT Del 1: Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Del 2: Forvaltningskompetanse Bokn kommune Bokn skule og barnehage Dato: 22.desember 2015 1 Innhald 1. Innleiing... 4 2.

Detaljer

RETT TIL GRUNNSKOLEOPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING FOR VAKSNE ETTER OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 4A.

RETT TIL GRUNNSKOLEOPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING FOR VAKSNE ETTER OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 4A. RETT TIL GRUNNSKOLEOPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING FOR VAKSNE ETTER OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 4A. SAMLING FOR SKULEANSVARLEG I KOMMUNANE, LEIARAR/ REKTORAR FOR VAKSENOPPLÆRINGA, PPT- LEIARAR/ EVT. TILSETTE

Detaljer

Avklaring av omgrep i kapittel 3 i forskrift til opplæringslova om samtalar med elevar og føresette

Avklaring av omgrep i kapittel 3 i forskrift til opplæringslova om samtalar med elevar og føresette Avklaring av omgrep i kapittel 3 i forskrift til opplæringslova om samtalar med elevar og føresette Innleiing Skolane bruker i dag ulike namn på samtale med elevane: fagsamtale, elevsamtale, utviklingssamtale

Detaljer

Endeleg TILSYNSRAPPORT

Endeleg TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune Endeleg TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Hjartdal kommune September 2017 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med

Detaljer

Fagdag om standpunktvurdering Vestfold Heidi Paulsen og Ida Large, Udir

Fagdag om standpunktvurdering Vestfold Heidi Paulsen og Ida Large, Udir Fagdag om standpunktvurdering Vestfold 07.12.2016 Heidi Paulsen og Ida Large, Udir Hva tenker du om disse uttalelsene? Vurdering handler om å samle inn informasjon om elevens kompetanse for å kunne fastsette

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevanes utbytte av opplæringa. Lærdal kommune Postboks Lærdal

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevanes utbytte av opplæringa. Lærdal kommune Postboks Lærdal Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevanes utbytte av opplæringa Lærdal kommune Lærdalsøyri barne- og ungdomsskule Sak 2017/1880 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing...

Detaljer

Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar Udir

Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar Udir Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar Udir-9-2012 Sterkt svaksynte og blinde elevar har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevane

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og Skulebasert vurdering. Os kommune Os ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og Skulebasert vurdering. Os kommune Os ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og Skulebasert vurdering Os kommune Os ungdomsskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Os kommune Os ungdomsskule...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og skolebasert vurdering. Tysvær kommune Nedstrand barne- og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Skolen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og skolebasert vurdering. Tysvær kommune Nedstrand barne- og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Skolen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og skolebasert vurdering Tysvær kommune Nedstrand barne- og ungdomsskule 03.01.2018 1 Samandrag Fylkesmannen har gjennomført tilsyn

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn Friskolene. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Virksomhetsbasert vurdering Unn Elisabeth West

Felles nasjonalt tilsyn Friskolene. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Virksomhetsbasert vurdering Unn Elisabeth West Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Friskolene Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Virksomhetsbasert vurdering Unn Elisabeth West Det felles nasjonale tilsynet: FNT offentlige og frittstående

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING. Presisering av opplæringslova 5-1 til 5-6 og 4A-2, gjeldande rutinar og ansvarsforhold i Volda kommune.

SPESIALUNDERVISNING. Presisering av opplæringslova 5-1 til 5-6 og 4A-2, gjeldande rutinar og ansvarsforhold i Volda kommune. VOLDA KOMMUNE Skuleavdelinga SPESIALUNDERVISNING Presisering av opplæringslova 5-1 til 5-6 og 4A-2, gjeldande rutinar og ansvarsforhold i Volda kommune. Ein viser også til heftet Spesialundervisning. Veileder

Detaljer

Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006.

Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006. Prinsipper for opplæringen Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006. ARTIKKEL SIST ENDRET: 25.08.2015 Innhold Innleiing Læringsplakaten Sosial og kulturell kompetanse Motivasjon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Modalen kommune Mo skole 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Modalen kommune Mo skule... 3 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Langeland skule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Langeland skule...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Bykle kommune Bykle barne- og ungdomsskule. Vår referanse: 2014/1607

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Bykle kommune Bykle barne- og ungdomsskule. Vår referanse: 2014/1607 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Bykle kommune Bykle barne- og ungdomsskule Vår referanse: 2014/1607 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Ulstein kommune ved v. rådmann Einar Vik Arset Postboks 143 6067 Ulsteinvik ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Ulstein kommune Ulstein ungdomsskule Innhald

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole...

Detaljer

Veiledning til læreplanen i samfunnsfag. 14. oktober Kristine Waters og Jarle Sundve

Veiledning til læreplanen i samfunnsfag. 14. oktober Kristine Waters og Jarle Sundve Veiledning til læreplanen i samfunnsfag 14. oktober Kristine Waters og Jarle Sundve Oppdraget vårt Veiledningen skulle lages over fire kapitler Kapittel 1: Innledning Kapittel 2: Fagets egenart Skulle

Detaljer

Fagdag om standpunktvurdering Møre og Romsdal. Trude Saltvedt og Heidi Paulsen, Udir

Fagdag om standpunktvurdering Møre og Romsdal. Trude Saltvedt og Heidi Paulsen, Udir Fagdag om standpunktvurdering Møre og Romsdal Trude Saltvedt og Heidi Paulsen, Udir Hva tenker du om disse uttalelsene? Vurdering handler om å samle inn informasjon om elevens kompetanse for å kunne fastsette

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Sogndal kommune Gravensteinsgata 17 E-post:

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Sogndal kommune Gravensteinsgata 17 E-post: Sogndal kommune Gravensteinsgata 17 E-post: postmottak@sogndal.kommune.no TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Sogndal kommune Kvåle skule Sak 2016/11 1 Innhald Samandrag...

Detaljer

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn.

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. Norsk: kjenneteikn på måloppnåing Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. ARTIKKEL SIST ENDRET: 01.04.2016 Kva er kjenneteikn på måloppnåing? Kjenneteikn

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Norddal kommune v. rådmann Postboks 144 6211 Valldal ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Norddal kommune Eidsdal skule Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING PRESISERING AV OPPLÆRINGSLOVA 5-1 TIL 5-6 OG 4A-2, GJELDANDE RUTINAR OG ANSVARSFORHOLD

SPESIALUNDERVISNING PRESISERING AV OPPLÆRINGSLOVA 5-1 TIL 5-6 OG 4A-2, GJELDANDE RUTINAR OG ANSVARSFORHOLD VOLDA KOMMUNE Opplæring og oppvekst SPESIALUNDERVISNING PRESISERING AV OPPLÆRINGSLOVA 5-1 TIL 5-6 OG 4A-2, GJELDANDE RUTINAR OG ANSVARSFORHOLD Viser og til Veilederen Spesialpedagogisk hjelp og Veilederen

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

Jan Petter Nielsen Mette Hallan John Dietrichson

Jan Petter Nielsen Mette Hallan John Dietrichson Jan Petter Nielsen Mette Hallan John Dietrichson Dagens innhold Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold og gjennomføring av tilsynet Utdanningsdirektoratets veiledningsmateriell

Detaljer

Kvalitet i spesialundervisninga

Kvalitet i spesialundervisninga Kvalitet i spesialundervisninga Analyse Tilsyn Utfordring Kva så? Rådgivar Bjørnar Midtbust Regionsamlingar januar 2017 1 The function of special education Speed Ei svært enkel oppsummering av Peder Haug

Detaljer

Fagdag om standpunktvurdering Nordland. Ida Large og Reidunn Aarre Matthiessen, Udir

Fagdag om standpunktvurdering Nordland. Ida Large og Reidunn Aarre Matthiessen, Udir Fagdag om standpunktvurdering Nordland Ida Large og Reidunn Aarre Matthiessen, Udir Hva mener du er det viktigste i arbeidet med standpunktvurdering? Hvorfor faglig relevant og rettferdig standpunktvurdering?

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Bremanger kommune Rådhuset Postboks Svelgen

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Bremanger kommune Rådhuset Postboks Svelgen Bremanger kommune Rådhuset Postboks 104 6721 Svelgen TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Bremanger kommune Hauge oppvekst Sak 2016/1869 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune Knarvik barneskule

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune Knarvik barneskule TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Lindås kommune Knarvik barneskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Lindås kommune Knarvik barneskule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Øystre Slidre kommune ved rådmann Øivind Langseth Bygdinvegen 1989 2940 Heggenes ENDELEG TILSYNSRAPPORT Felles nasjonalt tilsyn 2018-2021 Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Øystre Slidre

Detaljer

Selje kommune 6740 Selje TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Selje kommune Selje skule.

Selje kommune 6740 Selje TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Selje kommune Selje skule. Selje kommune 6740 Selje TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Selje kommune Selje skule Sak 2016/4347 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 5 2. Om tilsynet med Selje kommune

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Midsund kommune - Midsund skule 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Midsund kommune Midsund skule... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

Møte i Bergen kommune 10. mai Tema Regelverk for standpunktkaraktersetjing, inkl. klage

Møte i Bergen kommune 10. mai Tema Regelverk for standpunktkaraktersetjing, inkl. klage Møte i Bergen kommune 10. mai 2010 Tema Regelverk for standpunktkaraktersetjing, inkl. klage 1 http://www.skolenettet.no Vurdering for læring http://skolenettet.no/moduler/vurdering/templates/pages/articlepage.aspx?id=6

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Endeleg TILSYNSRAPPORT

Endeleg TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune Ved rådmannnen Endeleg TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Hjartdal kommune Sauland skule 1 Samandrag Tema og formål: Fylkesmannen

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn

Felles nasjonalt tilsyn Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Tilsynstema Tilsynsprosessen Innledning Gjennomgang av regelverket Egenvurderingsskjema, hva og hvordan Felles Nasjonalt Tilsyn (FNT) Alle fylkene fører tilsyn med det

Detaljer

I perioden blei det gjennomført til saman 605 tilsyn på offentlege og private skolar.

I perioden blei det gjennomført til saman 605 tilsyn på offentlege og private skolar. Rapport, Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 I perioden 2014 2017 blei det gjennomført til saman 605 tilsyn på offentlege og private skolar. RAPPORT SIST ENDRET: 15.01.2019 Vi har gjennomført felles nasjonalt

Detaljer

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn

Felles nasjonalt tilsyn Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skolens arbeid med opplæringen i fag Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte Underveisvurdering som grunnlag

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i August 2009 VURDERING FOR LÆRING Plan for underveisvurdering i HASVIK KOMMUNE INNEHOLDER Oversikt over forskriften til opplæringsloven Plan for underveisvurdering Intensjonsplan for den planlagte læringssamtalen(

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Elevenes utbytte av opplæringen. Pilotering av felles nasjonalt tilsyn Stavanger kommune Ullandhaug skole

TILSYNSRAPPORT. Elevenes utbytte av opplæringen. Pilotering av felles nasjonalt tilsyn Stavanger kommune Ullandhaug skole TILSYNSRAPPORT Elevenes utbytte av opplæringen Pilotering av felles nasjonalt tilsyn 2014 2017 Stavanger kommune Ullandhaug skole 1 Innhold 1. Pilotering av felles nasjonalt tilsyn 2014-2017... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

STANDPUNKTKARAKTER 2015

STANDPUNKTKARAKTER 2015 Fylkesmannen i Rogaland STANDPUNKTKARAKTER 2015 Rettleiing ved behandling av klage i grunnskolen 1 1 Innhald 1. INNLEIING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen... 2 Skjema...

Detaljer

Rettleiar. Undervisningsvurdering ein rettleiar for elevar og lærarar

Rettleiar. Undervisningsvurdering ein rettleiar for elevar og lærarar Rettleiar Undervisningsvurdering ein rettleiar for elevar og lærarar Til elevar og lærarar Føremålet med rettleiaren er å medverke til at elevane og læraren saman kan vurdere og forbetre opplæringa i fag.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Nord-Fron kommune Vinstra

Detaljer

EKSAMEN 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EKSAMEN 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EKSAMEN 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kursrekke for faglærere, skoleledere og sensorer skoleåret 2016/2017 Eksamen 2017 Eksamen 2017 - kursrekke 1. samling mandag 24. oktober 08.30 11.30

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Nysæter ungdomsskule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Nysæter ungdomsskule...

Detaljer