ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDELEG TILSYNSRAPPORT"

Transkript

1 ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Gjemnes kommune Batnfjord skule Saksnr.: 2014/5696 Molde,

2 Innhald Samandrag Innleiing Om tilsynet med Gjemnes kommune Batnfjord skule Fylkesmannen fører tilsyn med offentlege skular Tema for tilsyn Om gjennomføringa av tilsynet Skulen sitt arbeid med opplæringa i fag Rettslege krav Fylkesmannens undersøkingar Fylkesmannens vurderingar Fylkesmannens konklusjon Undervegsvurdering for å auke eleven sitt læringsutbytte Rettslege krav Fylkesmannens undersøkingar Fylkesmannens vurderingar Fylkesmannens konklusjon Undervegsvurdering som grunnlag for tilpassa opplæring og spesialundervisning Rettslege krav Fylkesmannens undersøkingar Fylkesmannens vurderingar Fylkesmannens konklusjon Vurdering av behov for særskild språkopplæring Rettslege krav Fylkesmannens undersøkingar Fylkesmannens vurderingar Fylkesmannens konklusjon Frist for retting av lovbrot Kommunen sin frist til å rette...25 Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget

3 Samandrag Tema for tilsynet er skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa, jf. opplæringslova kapittel 1, 2 og 5 og forskrift til opplæringslova kapittel 1 og 3. Tema for tilsynet er retta mot kjerneområdet til skulen: arbeidet med elevane sitt utbytte av opplæringa. Det overordna formålet med tilsynet er å bidra til at alle elevar får eit godt utbytte av opplæringa. Tilsyn med Gjemnes kommune blei opna gjennom brev Fylkesmannen sine vurderingar og konklusjonar er basert på skriftleg dokumentasjon og opplysningar frå intervju. Etter gjennomført tilsyn konkluderer Fylkesmannen med at Batnfjord skule på mange av kontrollområda oppfyller, eller vil komme til å oppfylle, lovkrava. Fylkesmannen har funne at det er nokre manglar i rektor si sikring av lokalt læreplanarbeid, og i skulen sitt arbeid med eigenvurdering i fag. Kommunen må også sørge for at skulen får på plass rutinar for vurdering av særskilt språkopplæring. Gjemnes kommune har uttalt seg om den førebelse rapporten. Kommentarane til kommunen kjem fram i denne rapporten. Gjemnes kommune har frist til 30. oktober 2015 til å rette opp dei forholda som er avdekte under tilsynet. 3

4 1. Innleiing Fylkesmannen opna tilsyn med skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa ved Batnfjord skule i Gjemnes kommune. Felles nasjonalt tilsyn handlar om skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og består av tre område for tilsyn: Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa (som denne rapporten handlar om), forvaltningskompetanse og skulebasert vurdering. Utdanningsdirektoratet har utarbeidd rettleiingsmateriell 1 knytt til tilsynet, og Fylkesmannen har gjennomført informasjons- og rettleiingssamlingar. Det er kommunen som har det overordna ansvaret for at krava i opplæringslova blir etterlevde, jf. opplæringslova første ledd. Kommunen er derfor adressat for denne tilsynsrapporten. I denne tilsynsrapporten er det fastsett frist for retting av lovbrot som er avdekte under tilsynet. Fristen er Dersom lovbrota ikkje er retta innan fristen, vil Fylkesmannen i Møre og Romsdal vedta pålegg om retting med heimel i kommunelova 60 d. Eit eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og kan klagast på, jf. forvaltningslova kapittel VI. 2. Om tilsynet med Gjemnes kommune Batnfjord skule 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlege skular Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som offentlege skular, jf. opplæringslova 14-1 første ledd. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er tilsyn med det lovpålagde, jf. kommunelova 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlege skular er utøving av myndigheit og skjer i samsvar med reglane for dette i forvaltningsretten. I dei tilfella der Fylkesmannen konkluderer med at eit rettsleg krav ikkje er oppfylt, blir dette sett på som lovbrot, uavhengig av om det er opplæringslova eller forskrifter fastsett i medhald av denne lova som er brotne. 2.2 Tema for tilsyn Temaet for tilsynet er retta mot kjerneverksemda ved skulen: skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Det overordna formålet med tilsynet er å medverke til at alle elevar får eit godt utbytte av opplæringa. Hovudpunkt i tilsynet vil vere: 1 4

5 Skulen sitt arbeid med opplæringa i fag Undervegsvurdering for å auke elevane sitt læringsutbytte Undervegsvurdering som grunnlag for tilpassa opplæring og spesialundervisning Vurdering av behov for særskild språkopplæring Tilsynet skal medverke til at kommunen som skuleeigar syter for at elevane: får kjennskap til og opplæring i måla som gjeld for opplæringa får tilbakemeldingar og blir involverte i eige læringsarbeid for å auke utbyttet av opplæringa får vurdert kontinuerleg kva for utbytte dei har av opplæringa blir følgde opp og får nødvendig tilrettelegging når utbyttet av opplæringa ikkje er tilfredsstillande Manglande etterleving av regelverket kan føre til at elevane ikkje får realisert sine moglegheiter eller får lite utbytte av opplæringa. 2.3 Om gjennomføringa av tilsynet Tilsyn med Gjemnes kommune vart opna gjennom brev Fylkesmannen har kravd at kommunen legg fram dokumentasjon med heimel i kommunelova 60 c. Fylkesmannens vurderingar og konklusjonar er baserte på skriftleg dokumentasjon og opplysningar frå intervju, sjå vedlegg. Dokumentasjon som inngår i tilsynet, sjå vedlegg Skulen sitt arbeid med opplæringa i fag 3.1 Rettslege krav Nedanfor har vi opplyst om dei rettslege krava for tilsynet med skulen sitt arbeid med opplæringa i fag. Vi viser òg til kva for reglar i opplæringslova og forskrift til opplæringslova krava er knytte til. Rektor skal sikre at innhaldet i opplæringa er knytt til kompetansemål i faget Undervisningspersonalet skal leggje til rette og gjennomføre opplæringa etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06), jf. opplæringslova 2-3 og forskrift til opplæringslova 1-1. Det vil seie at opplæringa skal ha eit innhald som byggjer på kompetansemåla i læreplanen og medverkar til at dei blir nådde. Rektor må organisere skulen slik at dette blir sikra, jf. opplæringslova

6 Rektor skal sikre at undervisningspersonalet tek vare på eleven sin rett til å kjenne til mål for opplæring, kva som blir vektlagt i vurderinga av eleven sin kompetanse, og kva som er grunnlaget for vurderinga. Undervegsvurdering skal brukast som ein reiskap i læreprosessen og medverke til å forbetre opplæringa, jf. forskrift til opplæringslova 3-2. Eleven skal kjenne til kva som er måla for opplæringa, kva som blir vektlagt i vurderinga av hans eller hennar kompetanse, og kva som er grunnlaget for denne vurderinga, jf. forskrift til opplæringslova 3-1. Det inneber at elevane må kjenne til kompetansemåla i læreplanane for faga. Dei skal òg kjenne til kva læraren legg vekt på når læraren vurderer ein prestasjon. Frå og med 8. trinn skal elevane kjenne til kva som skal til for å oppnå dei ulike karakterane. Kravet til at dette skal vere kjent, inneber noko meir enn at informasjonen er tilgjengeleg for elevane. Rektor må organisere skulen for å sikre at undervisningspersonalet formidlar dette til elevane. Rektor skal sikre at opplæringa dekkjer alle kompetansemåla på hovudtrinnet / i faget og dei individuelle opplæringsmåla i IOP. Undervisningspersonalet skal leggje til rette og gjennomføre opplæringa etter LK06, jf. opplæringslova 2-3 og forskrift til opplæringslova 1-1. For dei fleste fag i grunnskulen og for nokre fag i vidaregåande skule er kompetansemåla førte opp per hovudtrinn eller etter fleire års opplæring. I slike tilfelle må rektor sikre at elevane får opplæring i alle kompetansemåla i faget / på hovudtrinnet gjennom opplæringsløpet. Opplæringslova 5-5 heimlar at ein elev som får spesialundervisning, kan ha unnatak frå kompetansemåla i dei ordinære læreplanane. Gjeldande opplæringsmål for eleven skal da gå fram av ein individuell opplæringsplan (IOP). I slike tilfelle må skulen sikre at opplæringa for eleven dekkjer dei individuelle måla. Alle elevar som har vedtak om spesialundervisning, skal ha IOP. Skulen skal utarbeide ein individuell opplæringsplan (IOP) for alle elevar som får spesialundervisning, jf. opplæringslova 5-5. Det må gå fram av IOP-en kva for tidsintervall han gjeld for. Innhaldet i IOP-en skal samsvare med enkeltvedtaket når det gjeld innhaldet i opplæringa og synleggjere eventuelle avvik frå LK06. IOP-en skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis opplæringa skal gjennomførast, jf. opplæringslova 5-5. Reglane for innhald i opplæringa gjeld så langt dei passar for spesialundervisninga. Det kan føre til at måla for opplæringa vik av frå kompetansemåla i læreplanane i LK06. Før skulen/kommunen gjer eit enkeltvedtak om spesialundervisning, skal PPT utarbeide ei sakkunnig vurdering. Den sakkunnige vurderinga skal gje tilråding om innhaldet i opplæringa, mellom anna realistiske opplæringsmål for eleven, og kva for opplæring som gjev eleven eit forsvarleg opplæringstilbod. Vedtaket om spesialundervisning skal byggje på den sakkunnige 6

7 vurderinga, og eventuelle avvik må grunngjevast. Vedtaket om spesialundervisning fastset rammene for opplæringa og dermed innhaldet i IOP-en. IOP-en kan først takast i bruk etter at det er gjort enkeltvedtak om spesialundervisning. IOP-en må ha eigne mål for opplæringa når eleven si opplæring vik av frå LK06, og skulen må ha ein implementert rutine som sikrar at IOP-en er samordna med planane for den ordinære opplæringa (klassen). Reglane om innhald i opplæringa (kompetansemåla i læreplanane) gjeld for spesialundervisning så langt dei passar, jf. 5-5 i opplæringslova. Skulen skal leggje vekt på utviklingsmoglegheitene for eleven og dei opplæringsmåla som er realistiske innafor det same totale undervisningstimetalet som for andre elevar, jf. opplæringslova 5-1. Den individuelle opplæringsplanen skal vise måla for opplæringa, jf. opplæringslova 5-5. Dersom vedtaket om spesialundervisning ikkje inneheld avvik frå LK06, eller berre har færre kompetansemål i eit fag enn i den ordinære læreplanen, må dette òg komme klart fram i IOP-en. Det må òg komme klart fram i kva for fag eller delar av fag eleven eventuelt skal følgje ordinær opplæring (i klassen). Skulen må ha ein skriftleg framgangsmåte som opplyser om korleis ein skal sjå spesialundervisninga og den ordinære opplæringa i samanheng / arbeide saman i slike tilfelle. Framgangsmåten må vere innarbeidd av dei som har ansvaret for å utvikle IOP-en og for å gjennomføre opplæringa. 3.2 Fylkesmannens undersøkingar Fylkesmannen har gjennom skriftleg dokumentasjonen, intervju og spørjeundersøking, undersøkt om leiinga ved rektor organiserer det lokale arbeidet med læreplanane slik at tilrettelegging og gjennomføringa av opplæringa er i tråd med Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06). Vi har særleg sett på det lokale arbeidet med læreplanane og dei individuelle opplæringsplanane (IOP) for faga norsk, matematikk og kroppsøving for skuleåret For elevar med spesialundervisning, som skal ha avvik frå LK06, har vi sett på om det er utarbeidd eigne mål for spesialundervisninga i eleven sin IOP. Gjemnes kommune er i gang med å innføre Kvalitetslosen som sitt verktøy for arbeidet med kvalitet. Kvalitetslosen er eit elektronisk verktøy der tilsette finn dokument som gjeld heile organisasjonen. Slik kan dei tilsette heile tida finne oppdaterte lover og forskrifter, planar, retningslinjer, prosedyrar og andre ulike hjelpemiddel som gjeld arbeidet med tenester og forvaltningsoppgåver i organisasjonen. Det vart opplyst om under intervju at dette systemet skal rullast ut til alle tilsette i løpet av våren Batnfjord skule har utarbeidd ein plan for arbeidet ved skulen, «Årsplan-Batnfjord skule» som blir revidert årleg. Denne inneheld oversikt og omtale om Organisasjon og struktur, Skulen sine mål og fokusområde, Utviklingarbeid, Kompetanseutvikling, Aktivitetsplan, Samarbeidsparter, Vurdering og kvalitetssikring. 7

8 For å sikre at undervisningspersonalet knyt innhaldet i opplæringa til kompetansemål i fag, skriv rektor i eigenvurderinga at dette er varetatt gjennom at rektor stiller krav til lærarane om å utarbeide årsplanar/halvårsplanar med kompetansemål i alle fag på alle steg innan fastsette fristar. Frist for utarbeiding av planar er sett i årshjulet for skulen. Planane skal leverast til leiinga for kvalitetssikring og leggast ut på læringsplattforma Fronter. Kvalitet og rutinar rundt læreplanarbeidet ved skulen, er omtalt i Årsplan for Batnfjord skule. Intervju bekreftar at årsplanen og fristar i årshjulet årleg er gjennomgått og gjort kjent blant personalet. Det er utarbeidd ein felles mal som skal brukast til arbeidet med lokale planar i faga. Malen inneheld følgjande kategoriar; tema/hovudområde, lærestoff, arbeidsmåtar, kompetansemål (Kunnskapsløftet +ev læringsmål) og vurdering. Vedlagte dokumentasjon viser at det er utarbeidd årsplanar/halvårsplanar for dei faga som er undersøkt i tilsynet; norsk, matematikk og kroppsøving. Dei vedlagte årsplanane/halvårsplanane viser at lærarane i to av faga bruker den felles malen, og at lærarane i eitt av faga bruker ein eigen mal. Den vedlagte halvårsplanen i dette faget er ein plan over aktivitetar/innhald og viser ikkje til korleis innhaldet i opplæringa er knytt opp mot sentrale kompetansemål. Det blir informert om under intervju at lærarane også i dette faget etter kvart skal ta i bruk den felles malen. Det er lagt opp til at lærarane har tid til samarbeid, og intervju bekreftar at dei har faste møte i klasseteam. Fylkesmannen har ikkje mottatt dokumentasjon på kva som er tema for desse møta, men intervju viser at møta mellom anna blir brukt til elevsaker. Når det gjeld samarbeid om fag, kom det fram gjennom intervju at det var opp til kvar enkelt faglærarteam kor omfattande dette samarbeidet er. I nokre av faga var det faste møtetider der dei legg planar for kommande veke. Rektor viser til at elevane blir gjort kjent med måla for opplæringa mellom anna gjennom vekeplanar som blir utarbeidde gjennom ein felles mal. Vedlagte vekeplanar viser tema/innhald i timane og læringsmål for veka i dei ulike faga. I dei vekeplanane som følgjer dokumentasjonen Fylkesmannen har mottatt, har skulen i dei fleste faga sett opp læringsmål for faget/økta, men det er ikkje gjennomgåande i alle fag. Nokre av faga manglar læringsmål på planen. Det er heller ikkje alle faga som er omfatta av tilsynet, som er med på desse vekeplanane. Skulen har innført bruk av læringsplattforma Fronter som er eit nettbasert verktøy for samarbeid og læring. Her har skulen i tillegg til rom for elevgrupper, eit eige rom for personalet med felles informasjon, med mellom anna årsplanen, referat, planar etc. Fylkesmannen har ikkje mottatt dokumentasjonen på at skulen utarbeider vurderingskriterium i faga i stor grad. Vi har mottatt nokre døme på vurderingskriterium i enkelte tema og fag. Intervju kunne heller ikkje stadfeste at skulen i alle fag driv systematisk arbeid med å utvikle vurderingskriterium. Nokre lærarar gir uttrykk for at det er ei utfordring å utvikle gode vurderingskriterium. 8

9 Spørjeundersøkinga blant elevane viser at dei i stor grad meiner at lærarane forklarar kva som er måla for opplæringa slik at dei forstår kva dei skal lære. Dette gjeld i hovudsak for alle dei undersøkte faga. Også på spørsmålet om dei får vite kva læraren legg vekt på arbeidet i faga, blir det svart svært positivt i alle dei tre faga, frå 86%-97%. Om rektor si sikring av at opplæringa samla dekkjer alle kompetansemåla på hovudtrinna, kjem det fram at årsplanane blir lagt på Fronter, og at det er signalisert frå leiinga at alle kompetansemål skal dekkjast opp. Det er sett av tid til utabeiding av årsplanar. Det kjem fram synspunkt frå lærarane på at ein ved å følgje lærebøkene vil får dekt opp alle kompetansemåla, men ein kan ikkje vise til rutinar for å sjekke dette. Gjennom dokumentasjon og intervju går det fram at skulen årleg lager individuelle opplæringsplanar (IOP) for elevar som har spesialundervisning. Det er sett fristar og kven som har ansvar for dette arbeidet i årshjulet til skulen. Ved avvik frå læreplanverket angir vedtaket konkret kva fag det gjeld. IOP viser eigne mål i opplæringa for eleven, og gir uttrykk for om eleven skal følgje klassen sin plan eller ikkje. Det er opp til kontaktlærar og den som gir spesialundervisning, å samordne spesialundervisning med ordinære (klassen) planar. Dette fann ikkje Fylkesmannen at det er skriftlege rutinar på. Tilbakemelding frå kommunen på førebels rapport: I tilbakemeldinga frå skulen etter førebels rapport skriv rektor at skulen allereie har ei skriftleg rutine på at både måla for faga og vurderingskriterier skal stå på vekeplana, og at ein no skal gjere eit arbeid overfor personalet for å skjerpe inn at desse krava/rutinane blir følgd opp. Når det gjeld det eine faget der Fylkesmannen påpeika manglar i halvårsplan/årsplanar, skriv rektor at dei er ueinig og undrande til Fylkesmannen sine vurderingar og konklusjon. Dette grunngir dei mellom anna med at sidan faget ikkje har lærebøker, så jobbar faglærarar direkte ut frå LK06 når dei planlegg undervisninga. Rektor skriv vidare at dei skal sjå på planane i faget og klargjere koplinga i planane opp mot måla i LK06. Når det gjeld kravet om implementert rutine om at IOP skal samordnast med den ordinære undervisninga, viser kommunen til at det no blir ført inn eit punkt i mal for IOP som skal vareta dette kravet. 3.3 Fylkesmannens vurderingar Rektor skal sikre at innhaldet i opplæringa er knytt til kompetansemål i faget. Fylkesmannen finn at det blir gjort eit arbeid med mål for at opplæringa skal vere i tråd med sentral læreplan. Ved at skulen utarbeider fag-/årsplanar på alle trinn, og vekeplanar ut frå desse, sikrar skulen at det er etablert eit grunnlag for at undervisningspersonalet kan knyte innhaldet i opplæringa til kompetansemåla i fag. Lokale planar ber preg av at det i dei fleste 9

10 faga blir tatt utgangspunkt i lærebøkene, men det synest å vere praksis for å sjekke desse opp mot læreplanane sjølv om ein ikkje kan vise til rutinar for dette. Ved at det er utarbeidd felles malar, er gitt fristar og sett av tid til læreplanarbeid, meiner Fylkesmannen at rektor har lagt føringar for eit system som er med på å sikre at innhaldet i opplæringa er knytt til kompetansemål i faga. Det er sannsynleggjort at også fag som i dag har planar som ikkje har klar kopling opp mot sentrale kompetansemål, kjem til å innføre bruk av malane. Rektor skal sikre at undervisningspersonalet tek vare på eleven sin rett til å kjenne til mål for opplæring, kva som blir vektlagt i vurderinga av eleven sin kompetanse, og kva som er grunnlaget for vurderinga. Det kjem fram at det gjennom utviklinga av felles malar for vekeplanar, er ein systematikk i å informere elevane om måla for opplæring. Dei positive tilbakemeldingane frå elevane tyder også på at dei oppfattar å få god informasjon om mål og vurderingsgrunnlag. Undersøkingane til Fylkesmannen viser at det er variasjonar i korleis lærarane formidlar kva det blir lagt vekt på i vurderinga, og at ikkje alle arbeider like systematisk med dette. Svara frå spørjeundersøkinga viser likevel i hovudsak at elevane veit kva faglærar legg vekt på i vurderinga, og på den måten kva som er vurderingsgrunnlaget. Dette kravet inneber også at det faglærar legg vekt på, skal vere basert på kjente vurderingskriterium som kan utleiast av kompetansemåla. Sidan eitt av faga ikkje har planar der det er ei klar kopling opp mot sentrale kompetansemål, og at det på fleire vekeplanar manglar mål i fleire fag, finn Fylkesmannen etter tilsynet at denne sikringa ikkje er godt nok varetatt. Fylkesmannen sine vurderingar etter tilbakemelding frå kommunen på førebels rapport: Fylkesmannen vil presisere at pålegget om at rektor må sikre at undervisningspersonalet tek vare på eleven sin rett til å kjenne mål og vurderingsgrunnlag, er grunngitt i at det var manglar i planar i fleire fag, og at det var eit fag som ikkje hadde årsplanar/halvårsplan med klar kopling opp mot sentrale kompetansemål. Dette gjorde at Fylkesmannen konkluderte med at det ikkje var sannsynleggjort at sikringa var god nok, og at ein dermed ga eit pålegg om retting. Skulen skriv at dei skal sjå på planane i faga og klargjere koplinga opp mot måla i LK06. Det er viktig å presisere at i fag der ein ikkje har lærebøker, er det særleg viktig med planar som har klar kopling opp mot sentrale mål, fordi innhaldet i faget berre blir utleidd av lokale planar. Alle delane i LK06 er fastsett som forskrifter til opplæringslova og er ein del av eleven sine rettar. Læreplanane i fag gir rammer for innhaldet og definerer kompetansen eleven skal ha tileigna seg i faget etter ulike trinn. All opplæring skal vere kopla til kompetansemål og ingen kompetansemål kan veljast bort, med mindre ein eleven har vedtak om rett til spesialundervisning og dette kjem fram av enkeltvedtaket. I Fylkesmannen sine 10

11 undersøkingar var det desse krava ein undersøkte, og slik planane er utforma i dag, var det ikkje klargjort godt nok at alle kompetansemåla i eit av faga var med i lokal plan. Tilbakemeldinga frå skulen viser at dette er eit arbeid som skal startast opp. Fram til dette er på plass, held Fylkesmannen fast på varselet om pålegg som var gitt i førebels rapport. Rektor skal sikre at opplæringa dekkjer alle kompetansemåla på hovudtrinnet / i faget og dei individuelle opplæringsmåla i IOP. Fylkesmannen vurderer det til at praksisen som er etablert med felles rutinar for årsplanane, og vektlegging frå leiinga si side på at opplæringa skal vere i samsvar med LK06, er aktivitetar som kunne vere eigna til å sannsynleggjere at elevane som følgjer den ordinære opplæringa får dekt alle kompetansemåla i LK06. Likevel har vi registrert at samordninga i lærarteama er noko ulik frå fag til fag, og at ein i stor grad stolar på lærebøkene. Risikoen for at ikkje alle kompetansemåla blir dekt opp i løpet av hovudtrinnet blir derfor for stor. Ved at årsplanar blir levert til leiinga og lagt i Fronter, er leiinga orientert om innhaldet i faga, men Fylkesmannen kan ikkje sjå at denne rutinen er med på å sikre at opplæringa samla dekker alle kompetansemåla. Det blir for mykje opp til den enkelte lærar som underviser i faga å sørgje for at alle kompetansemåla på hovudtrinnet er dekt. Særleg ved bytte av faglærar i opplæringsløpet, er dette for sårbart. Fylkesmannen sine vurderingar etter tilbakemelding frå kommunen på førebels rapport: Fylkesmannen viser til vurderingane våre over og kan ikkje sjå at det er nye opplysningar i tilbakemeldingane frå kommunen på førebels rapport som viser at det no er sannsynleggjort at denne sikringa er varetatt. Fylkesmannen presiserer at dette pålegget ikkje handla om enkeltfag, men var gitt fordi skulen manglar ei generell sikring av at opplæringa dekkjer alle kompetansemål på hovudtrinnet i faga som var omfatta av tilsynet. Alle elevar som har vedtak om spesialundervisning, skal ha IOP. Skulen skal utarbeide ein individuell opplæringsplan når ein elev har fått enkeltvedtak om spesialundervisning. Planen skal utformast på bakgrunn av den sakkunnige vurderinga frå PPT og enkeltvedtaket om spesialundervisning, og skal beskrive innhaldet i, omfanget og organiseringa av opplæringa. Fylkesmannen vurderer at skulen kvart år utarbeider IOP for alle elever som har vedtak om spesialundervisning. Skulen sine malar for enkeltvedtak og rutinar for kven som har ansvar og årshjul med fristar, er eigna til å sikre at alle elevar som har vedtak om spesialundervisning får IOP. Vidare ser Fylkesmannen av innsendt dokumentasjon at det blir utarbeidd IOP for elevar med vedtak om spesialundervisning. Fylkesmannen har også inntrykk av at det er etablert god praksis rundt planlegging og organiseringa av spesialundervisning. 11

12 Innhaldet i IOP-en skal samsvare med enkeltvedtaket når det gjeld innhaldet i opplæringa og synleggjere eventuelle avvik frå LK06. Det er krav om at innhaldet i IOP-en samsvarar med enkeltvedtaket når det gjeld innhaldet i opplæringa og synleggjering av eventuelle avvik frå LK06. Fylkesmannen finn at denne samanhengen er varetatt. Enkeltvedtaket er klar på kva fag elevane får spesialundervisning i, om det er avvik frå LK06, og det er eit gjennomgåande samsvar mellom enkeltvedtaket og IOP. IOP-en må ha eigne mål for opplæringa når eleven si opplæring vik av frå LK06, og skulen må ha ein implementert rutine som sikrar at IOP-en er samordna med planane for den ordinære opplæringa (klassen). IOP viser måla for opplæringa, jf. opplæringslova 5-5, og dersom vedtaket om spesialundervisning ikkje inneheld avvik frå LK06, eller berre har færre kompetansemål i eit fag enn i den ordinære læreplanen, kjem dette fram i IOP-en. Når det gjeld kravet om å sikre at IOP er samordna med den ordinære opplæringa, ser Fylkesmannen at det er god praksis på dette, men skulen manglar ei implementert skriftleg rutine som sikrar at tilbodet om spesialundervisning blir sett i samanheng med den ordinære opplæringa. Ei slik rutine skal mellom anna innehalde informasjon om korleis skulen samordnar IOP-ar med planane for den ordinære opplæringa, det vil seie klassen sin plan. Fylkesmannen vurderer at undervisningspersonalet i størst mogleg grad gjennomfører spesialundervisninga saman med ordinær klasse og har praksis for å samarbeide med den som har ansvar for spesialundervisninga. I førebels rapport konkluderte Fylkesmannen med at god praksis likevel ikkje er nok i forhold til dei krava som er utleidd av lova til at ein skal ha skriftlege implementerte rutinar for denne samordninga. Dette kravet skal vere med på å sikre at det ikkje er personavhengig korleis og om denne samordninga blir gjennomført. Fylkesmannen sine vurderingar etter tilbakemelding frå kommunen på førebels rapport: Etter gjennomgang av kommunen si tilbakemelding på førebels rapport ser ein at kommunen kan vise til at kravet om implementert rutine blir varetatt ved at ein endrar malen for IOP. Sidan skulen under tilsynet i tillegg viste at dei har god praksis rundt arbeidet med IOP, er det sannsynleggjort godt nok at dette no blir retta. 3.4 Fylkesmannens konklusjon Kravet om at rektor skal sikre at undervisningspersonalet tek vare på eleven sin rett til å kjenne til kva som blir vektlagt i vurderinga av eleven sin kompetanse, og kva som er grunnlaget for vurderinga, er ikkje godt nok varetatt. Rektor må også sikre at opplæringa dekkjer dei aktuelle kompetansemåla på hovudtrinnet i faget. Dei andre rettslege krava under dette temaet er oppfylt. 12

13 4. Undervegsvurdering for å auke eleven sitt læringsutbytte 4.1 Rettslege krav Nedanfor har vi opplyst om dei rettslege krava for tilsynet med skulen sitt arbeid med undervegsvurdering for å auke eleven sitt læringsutbytte av opplæringa. Vi viser òg til kva for reglar i opplæringslova og/eller i forskrift til opplæringslova krava er knytte til. Elevane skal få rettleiing i kva for kompetansemål frå LK06 eller mål i IOP-en som opplæringa er knytt til. Elevane skal bli kjente med måla for opplæringa, jf. forskrift til opplæringslova 3-1. Dette gjeld for alle årstrinn og gjeld òg for elevar med individuelle mål i ein IOP. Elevane skal bli i stand til å forstå kva dei skal lære, og kva som er formålet med opplæringa. Lærarane gjennomfører opplæringa og må kommunisere dette til elevane. Elevane skal få rettleiing i kva det blir lagt vekt på i vurderinga i faget. Eleven skal kjenne til kva som blir vektlagt i vurderinga av hans eller hennar kompetanse, jf. forskrift til opplæringslova 3-1. Det inneber at elevane skal kjenne til kva som kjenneteiknar ulik grad av kompetanse, og kva det blir lagt vekt på i vurderinga av ein prestasjon. Kravet til at det skal vere kjent for eleven, inneber at det ikkje held at informasjonen ligg på Internett, eller at ein kan få informasjonen ved å spørje læraren. Lærarane må kommunisere grunnlaget for vurderinga til elevane. Elevane skal få tilbakemeldingar på kva dei meistrar, og rettleiing i kva dei må gjere for å auke sin kompetanse. Vurderinga undervegs i opplæringa skal gje god tilbakemelding og rettleiing til eleven og vere ein reiskap i læreprosessen, jf. forskrift til opplæringslova 3-2. Undervegsvurdering skal medverke til at eleven aukar sin kompetanse i fag, jf. forskrifta Undervegsvurderinga skal elevane få løpande og systematisk, ho kan både vere skriftleg og munnleg, skal innehalde grunngjeven informasjon om kompetansen til eleven og skal gjevast med sikte på fagleg utvikling. Elevane skal involverast i vurderinga av eige læringsarbeid. Elevane skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling, jf. forskrift til opplæringslova Lærarane må syte for at elevane blir involverte i dette. Eleven si eigenvurdering skal vere ein del av undervegsvurderinga. Skulen må ha implementert rutine som sikrar at det i halvårsvurderinga blir gjeve informasjon om elevane sin kompetanse i faga og rettleiing om korleis elevane kan auke kompetansen sin. 13

14 Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga og skal uttrykkje eleven sin kompetanse knytt til kompetansemåla i læreplanverket, jf. forskrift til opplæringslova Halvårsvurdering skal òg gje rettleiing i korleis eleven kan auke kompetansen sin i faget. Halvårsvurdering utan karakter skal elevane få gjennom heile grunnopplæringa og gjeld alle elevar uavhengig av vedtak og type opplæring. Det er ikkje sett krav til kva form vurderinga skal ha. Vurderinga kan derfor vere både skriftleg og munnleg. Frå og med 8. årstrinn og i vidaregåande opplæring skal vurderinga gjennomførast midt i opplæringsperioden. Frå og med 8. årstrinn og i vidaregåande skule skal elevane få vurdering utan karakter midt i opplæringsperioden og på slutten av året dersom faget ikkje blir avslutta. Frå 8. årstrinn og i vidaregåande skule skal elevane i tillegg ha halvårsvurdering med karakter midt i opplæringsperioden og på slutten av året dersom faget ikkje blir avslutta. Skulen må ha ein skriftleg og innarbeidd framgangsmåte for at elevane får halvårsvurderingar på riktige tidspunkt og at dei har eit innhald i samsvar med forskrifta. Skulen må ha implementert rutine som sikrar at årsrapporten inneheld ei vurdering av utviklinga til eleven ut frå måla i IOP-en. For elevar med spesialundervisning skal skulen, i tillegg til halvårsvurdering med og utan karakter, ein gong i året utarbeide ein skriftleg rapport. Rapporten skal mellom anna gje vurdering av eleven si utvikling i forhold til måla i IOP, jf. opplæringslova 5-5. Skulen må ha ein skriftleg og innarbeidd framgangsmåte for at elevane får årsrapportar på riktige tidspunkt og at dei har eit innhald i samsvar med forskrifta. 4.2 Fylkesmannens undersøkingar Grunnlaget for Fylkesmannens vurderingar av skulen sitt arbeid med undervegsvurdering for å auke elevane sitt læringsutbytte, er som nemnt under kap. 3.2 Fylkesmannens undersøkingar. Fylkesmannen har i tillegg sett på dokumentasjonen som omhandlar undervegsvurdering for å auke eleven sitt læringsutbytte, der ein mellom anna finn dokumentet Systembasert vurdering. Vurdering av og for læring. Undervegsvurdering. Dokumentet tar utgangspunkt i kommunen sine kommunale retningsliner for elevvurdering og er tilpassa skulen med krav til innhald for korleis dette arbeidet skal utøvast, og det viser òg tiltak på alle trinn etter LK06. Dokumentet er sist oppdatert 2009, og det vart opplyst om under intervju at dokumentet skal reviderast. Skulen har eit system for at lærarane legg skriftlege vurderingar i samband med foreldresamtaler som blir gjennomført to gonger i året, inn i Visma, som er eit nettbasert system for skuleadministrasjon. I tillegg har vi lagt vekt på følgjande dokumentasjon: 14

15 Eigenvurderingsskjema for leiinga og frå lærargruppa som viser korleis skulen vurderer eige arbeid med undervegsvurdering Resultat av spørjeundersøking av elevgrupper på korleis dei vurderer konkrete spørsmål om kva for undervegsvurdering dei får i faga norsk, matematikk og kroppsøving Årsplanar/halvårsplanar for faga og vekeplanar med målformuleringar. Døme på oppgåver/testar i faga Døme på skriftlege vurderingar Døme på halvårsvurderingar Døme på vurderingskriterium i enkelte fag Anonymisert døme på utfylt halvårsvurdering for elev Døme på materiell til bruk for innlæring av læringsstrategiar og eigenvurdering Anonymiserte døme på IOP-ar og årsrapportar På dette kontrollområdet har spørjeundersøkinga blant elevane og intervjua av lærarar og skuleleiing gitt mykje av informasjonen om praksisen, og vurderingane våre støttar seg også i stor grad på det som samla sett kom fram her. Tilbakemelding frå kommunen på førebels rapport: Batnfjord skule skriv i si tilbakemelding til førebels rapport at dette er eit område ein vil ta tak i og forbetre praksisen sin på. Rektor skriv at skulen er i gang med prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling» under rettleiing av HIVO. Arbeidsmåten dei lærer der skal brukast vidare på andre område dei treng å utvikle seg på, og rektor har planar om å implementere arbeid med vurdering- og eigenvurdering i dette. Når det gjeld kravet om implementert rutine for halvårsvurderingar, vil skulen endre innhaldet i Årsplanen for Barnfjord skule til «I halvårsvurdering skal det også gjevast informasjon om elevane sin kompetasne i faga og rettleiing om korleis dei skal auke kompetansen sin». 4.3 Fylkesmannens vurderingar Elevane skal få rettleiing i kva for kompetansemål frå LK06 eller mål i IOP-en som opplæringa er knytt til. Elevane svarer positivt på at dei får rettleiing i måla for opplæringa. Sjølv om det er nokre forskjellar mellom faga, blir det gjennomgåande scora høgt her med i gjennomsnitt 88% bekreftande svar. Her samsvarar også tilbakemeldingane frå elevane godt med den praksisen det er gjort greie for i intervjua. Innsendt dokumentasjon inneheld mellom anna døme på vekeplanar frå ulike trinn. I vekeplanane er det sett opp læringsmål som er knytt til opplæringa i det aktuelle tidsrommet. Vidare kjem det fram både av svara i eigenvurderingsskjema og i intervju med lærarane, at læringsmåla blir gjennomgått med elevane i dei ulike opplæringsøktene. 15

16 Ut frå ovannemnte og elevane sine svar, vurderer Fylkesmannen at lærarane rettleier elevane i kva mål opplæringa er knytt til. Her viser Fylkesmannen til konklusjonane i kap. 3 der det vart påpeika manglar i årsplanar og vekeplanar. Fylkesmannen vurderer at i dei tilfella det er usikkert om måla er utleidde av LK06, så vil dette bli retta opp gjennom pålegga gitt på grunnlag av kap. 3. Elevane skal få rettleiing i kva det blir lagt vekt på i vurderinga i faget. På dette kontrollområdet undersøkte Fylkesmannen om det er sannsynleggjort at elevane får rettleiing i kva det blir lagt vekt på i vurderinga av faga, ut frå dei lokale planane som blir utarbeidde. På spørsmålet om elevane får vite kva lærar legg vekt på i vurderingar i faget, er resultatet av spørjeundersøkinga også gjennomgåande positiv alle faga. Dei fleste lærarane bekreftar gjennom eigenvurdering og i intervju at vurderingskriterium blir utarbeidd saman med oppgåver, og dei blir munnleg gjennomgått undervegs i opplæringa. Lærarane svarer noko ulikt på korleis dei gjer det. Fleire utrykkjer at elevane får både munnlege og skriftlege beskjedar om kva det blir lagt vekt på i vurderinga, gjennom det daglege undervisningsarbeidet og gjennom elevsamtalar. Fylkesmannen vurderer samla sett at dei ulike lærarane gir informasjon om kva dei legg vekt på når dei skal vurdere elevane i dei ulike faga, ut frå planane som er brukt, sjølv om det i liten grad er utarbeidd felles vurderingskriterium på trinna i dei ulike faga. Ved å utarbeide vurderingskriterium vil ein sikre ein felles vurderingskultur ved skulen. Ut frå ovannemnte og elevane sine svar, vurderer Fylkesmannen at lærarane rettleier elevane i kva det blir lagt vekt på i vurderinga i fag. Her viser Fylkesmannen til konklusjonane i kap. 3 der det vart påpeika manglar i årsplanar og vekeplanar. Fylkesmannen vurderer at i dei tilfella det er usikkert om måla er utleidde av LK06, så vil dette bli retta opp gjennom pålegga gitt på grunnlag av kap. 3. Elevane skal få tilbakemeldingar på kva dei meistrar, og rettleiing i kva dei må gjere for å auke sin kompetanse. På spørsmåla om læraren fortel kva eleven får til i faget og kva dei konkret bør gjere for å bli betre, finn ein dårlegare score i elevane si tilbakemelding. Her er variasjonane større mellom faga med ca 79% bekreftande svar i eitt av faga til 41% i eit anna. I snitt på dei spørsmåla som omhandlar dette kontrollområdet, svarer ca 60% av elevane bekreftande. Også på spørsmålet som går på det same i forhold til om dei i den halvårlege, meir formelle samtalen, får vite om kva ein bør gjere for å bli betre i faget, meiner mange at dei ikkje får det. Ved gjennomlesing av døma på skriftlege undervegsvurderingar, ser vi at råd om kva elevane bør gjere for å bli betre i faga i liten grad er tatt med. Der det står noko om dette er det lite 16

17 konkret. Her meiner Fylkesmannen det er store forskjellar frå lærar til lærar, og vi ser eit klart forbetringspotensiale, sjølv om praksisen samla sett ikkje blir vurdert som «ulovleg». Elevane skal involverast i vurderinga av eige læringsarbeid. Kravet om at elevane aktivt skal vere med å vurdere eige arbeid, eigen fagleg utvikling og eigen kompetanse, synest å vere eit område som ikkje er varetatt godt nok. I snitt svarer berre ca. 35% av elevane bekreftande på spørsmålet om involvering i eige læringsarbeid i spørjeundersøkinga. Også gjennom intervju kjem det fram at lærarane opplever dette som eit vanskeleg område, og at ein manglar metodar og verktøy for på ein god måte å involvere elevane i eige læringsarbeid. Det blir nemnt døme på praksis der elevane er med på å vurderer kvarandre sine elevarbeid eller framføringar, og dette er positivt, men døme på praksis for eigenvurdering manglar i stor grad. Vi meiner såleis at kravet i forskrifta til opplæringslova 3-12 om eigenvurdering ikkje er oppfylt. For at elevane skal kunne vere i stand til å vurdere eiga måloppnåing, må det sikrast at det er rett tolking av kompetansemåla i LK06 som formidlast til elevane. Dette var ikkje på plass i alle fag. Fylkesmannen sine vurderingar etter tilbakemelding frå kommunen på førebels rapport: Fylkesmannen ser positivt på at vurdering og eigenvurdering blir område Batnfjord skule skal arbeide med framover, og at skulen set seg mål om forbetring når det gjeld elevane si involvering i vurderingsarbeidet. Likevel meiner vi at skulen si tilbakemelding ikkje inneheld nye moment som gjer at vi vurderer dette korreksjonspunktet annleis enn vi gjorde i førebels rapport. For å sannsynleggjere at dette korreksjonspunktet er lukka, må ein vise til ei tydelegare og meir systematisk skisse av korleis skulen skal rette opp dette varselet om pålegg. Skulen må ha implementert rutine som sikrar at det i halvårsvurderinga blir gjeve informasjon om elevane sin kompetanse i faga og rettleiing om korleis elevane kan auke kompetansen sin. Elevane har rett til halvårsvurdering i faga som ein del av undervisninga. Skulen skal sørge for å ha ein implementert rutine for gjennomføring av halvårsvurderingar slik at gjennomføring og innhaldet i halvårsvurderingane ikkje blir personavhengig, men mest mogleg lik for alle elevane. Det er rektor som skal sørge for at lærarane gjennomfører halvårsvurderingane. I forskrift til opplæringslova 3-13 er det sagt at på ungdomstrinnet skal halvårsvurdering utan karakter blir gitt midt i opplæringsperioden og på slutten av opplæringsåret dersom faget ikkje blir avslutta. Vidare skal halvårsvurdering utan karakter gjennomførast i nær samanheng med halvårsvurdering med karakter. 17

18 Skulen gjennomfører halvårsvurdering i samband med konferansetimen minimum to gonger i løpet av skuleåret. Skulen har likevel ikkje lagt fram implementert skriftleg rutine for innhaldet i halvårsvurderingane. Det kjem ikkje fram verken i intervju eller i dokumentasjonen som er vedlagt tilsynet at skulen har felles føringar på at halvårssamtalen skal innehalde både informasjon om eleven sin kompetanse i faga og rettleiing om korleis elevane kan auke kompetansen sin. Fylkesmannen konkluderte i førebels rapport med at ein på bakgrunn av ovannemnte finn at skulen ikkje har ein implementert rutine for halvårsvurdering i alle fag. Fylkesmannen sine vurderingar etter tilbakemelding frå kommunen på førebels rapport: Etter gjennomgang av kommunen si tilbakemelding på førebels rapport, ser ein at kommunen kan vise til at kravet om implementert rutine på innhald i halvårssamtalen utan karakter no blir inkludert i dei rutinane som skulen har frå før i Årsplanen. Sidan skulen under tilsynet i tillegg viste at dei har god praksis rundt gjennomføring av halvårssamtalen, er det sannsynleggjort godt nok at dette no blir retta. Skulen må ha implementert rutine som sikrar at årsrapporten inneheld ei vurdering av utviklinga til eleven ut frå måla i IOP-en. Når det gjeld årsrapporten har skulen ein fast frist i årshjulet sitt og rutinar for spesialundervisning i Årsplan, der det er sagt at det skal utarbeidast årsrapporter for alle elevar med spesialundervisning. Det kjem derimot ikkje fram av rutinen kven som er ansvarleg for å skrive årsrapportane, det kjem midlertidig fram i Årsplanen at årsrapporten er ei evaluering av måla i eleven sin IOP. Gjemnes kommune har vidare utarbeidd ein felles mal for årsrapportar. Til tross for at det ikkje var nemnt i rutinen kven som er ansvarleg for å skrive årsrapport, kom det fram i intervju at undervisningspersonalet var kjent med ansvaret sitt i forhold til utarbeiding av årsrapport og hadde tilgang til malane. Vidare ser ein av innsendte årsrapporter at dei oppfyller krava i lova kva gjeld både innhald og omfang. Fylkesmannen finn derfor at skulen har ein implementert rutine for utarbeiding av årsrapport som er innanfor krava i lova. 4.4 Fylkesmannens konklusjon Batnfjord skule oppfyller ikkje krava i regelverket når det gjeld at elevane skal involverast i eige læringsarbeid. Dei andre rettslege krava under dette tema er oppfylt. 18

19 5. Undervegsvurdering som grunnlag for tilpassa opplæring og spesialundervisning 5.1 Rettslege krav Nedanfor har vi opplyst om dei rettslege krava for tilsynet med skulen sitt arbeid med undervegsvurdering som grunnlag for tilpassa opplæring og spesialundervisning. Vi viser òg til kva for reglar i opplæringslova og i forskrift til opplæringslova krava er knytte til. Skulen må ha implementert rutine som sikrar at lærarane systematisk og løpande vurderer om alle elevane har tilfredsstillande utbytte av opplæringa. Læraren skal, som ein del av undervegsvurderinga, vurdere om den enkelte eleven har tilfredsstillande utbytte av opplæringa, jf. forskrift til opplæringslova Skulen må ha ein innarbeidd og skriftleg framgangsmåte for systematisk og løpande å vurdere om elevane har tilfredsstillande utbytte av opplæringa. Skulen må ha implementert rutine som sikrar at arbeidsmåtar, vurderingspraksis og læringsmiljø blir vurdert for elevar som ikkje har tilfredsstillande utbytte av opplæringa, og skulen må vurdere og eventuelt gjennomføre tiltak innafor tilpassa opplæring. Alle elevar har krav på tilpassa opplæring, jf. opplæringslova 1-3. Dersom ein elev ikkje har tilfredsstillande utbytte av opplæringa, skal skulen først vurdere og eventuelt prøve ut tiltak innafor det ordinære opplæringstilbodet, jf. opplæringslova 5-4. Skulen må sjå på om tiltak knytte til arbeidsmåtar, vurderingspraksis og arbeidsmiljø kan medverke til at eleven får tilfredsstillande utbytte av opplæringa. Framgangsmåten for dette må vere skriftleggjord og innarbeidd. Dette skal skulen gjere før eleven eventuelt får tilvising til PPT for ei sakkunnig vurdering med tanke på spesialundervisning. Skulen må ha implementert rutine for å vurdere om elevane har behov for spesialundervisning, og sikre at lærarane melder behov for spesialundervisning til rektor. I nokre tilfelle vil skulen si vurdering og eventuelle utprøving av tiltak etter opplæringslova 5-4 konkludere med at eleven ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av opplæringa innafor det ordinære opplæringstilbodet. Eleven har da krav på spesialundervisning, jf. opplæringslova 5-1. Det er viktig at prosessen for å kunne gje spesialundervisning blir starta så snart som mogleg etter at behovet for dette er avdekt. Undervisningspersonalet har derfor både plikt til å vurdere om ein elev treng spesialundervisning og å melde frå til rektor når det er behov for det, jf. opplæringslova 5-4. Skulen må ha ein skriftleg og innarbeidd framgangsmåte for å vurdere og melde behov for spesialundervisning. 5.2 Fylkesmannens undersøkingar I denne delen av rapporten har vi i tillegg til informasjonen som går fram i pkt. 3.2 og pkt. 4.2 i denne rapporten, lagt vekt på innhaldet i følgjande dokumentasjon: Årsplan for Batnfjord skule: Her er det skissert opp kva system skulen har for å fange opp elevar som ikkje har tilfredstillande utbytte av undervisninga, 19

20 vurderingssystemet vist til i kap 4.2 i denne rapporten. Planen seier vidare noko om ressursar, organisering og oppfølging av elevar som treng spesialundervisning. Mal for sakkunnig vurdering Døme på sakkunnige vurderingar, vedtak og IOP Det blir opplyst om under intervju at PPT har ein medarbeidar som er fast til stades på skulen ein gong i veka. Denne kan også vere med inn i timane og støtte/rettleie lærar. Viktig grunnlag utanom nemnde dokumentasjon, har vore intervju med faglærarar, spesialundervisningslærarar og skuleleiinga. Tilbakemelding frå kommunen på førebels rapport: I kommunen si tilbakemelding etter førebels rapport gjer rektor greie for praksisen skulen har for å vurdere arbeidsmåtar, vurderingspraksis og læringsmiljø. Det blir vidare gjort greie for korleis desse rutinane no skal inn i Årsplanen for skulen under kapittelet Tilpassa undervisning. 5.3 Fylkesmannens vurderingar Skulen må ha implementert rutine som sikrar at lærarane systematisk og løpande vurderer om alle elevane har tilfredsstillande utbytte av opplæringa. Ein del av undervegsvurderinga inneber å vurdere om elevane får tilfredstillande utbytte av opplæringa. Gjennom undervegsvurderinga kan lærarane avdekke at det er behov for tilpassa opplæring. Skulen skal ha ei skriftleg implementert rutine som sikrar at lærarane løpande vurderer om elevane får tilfredstillande utbytte av opplæringa. Når det gjeld spørsmålet om skulen har ein implementert rutine som sikrar at lærarane systematisk vurderer om alle elevane har tilfredsstillande utbytte av opplæringa, finn vi ikkje ei eiga rutine spesifikt for dette. I skulen sin årsplan er det skissert rutinar for å vurdere tilpassa opplæring gjennom bruk av vurderingssystem med kartleggingsprøver, eller gjennom bekymring frå lærarar, og at den vidare saksgangen skal vere drøfting med leiinga, ev. PPT, utarbeiding og utprøving av tiltak, drøfting og evaluering av tiltaka og først deretter tilvising til PPT. Saman med nemnde dokument og malar til bruk i samband med eventuelle tilvising til PPT, meiner vi dette utgjer ein rutine eller skriftleg framgangsmåte på området. Skulen sin praksis med bruk av testar og kartleggingsprøver blir også ein del av dette. Gjennom intervju fekk vi sannsynleggjort at desse rutinane i stor grad var implementert. Det er Fylkesmannens oppfatning at lærarane er kjent med ansvaret sitt og set i verk tiltak dersom dei oppdagar at elevar ikkje har tilfredsstillande utbytte. Skulen må ha implementert rutine som sikrar at arbeidsmåtar, vurderingspraksis og læringsmiljø blir vurdert for elevar som ikkje har tilfredsstillande utbytte av opplæringa, og skulen må vurdere og eventuelt gjennomføre tiltak innafor tilpassa opplæring. 20

21 Det er i dette tilsynet vidare utleidd eit krav om at rutinane i det minste skal sikre ei vurdering av arbeidsmåtar, vurderingspraksis og læringsmiljø knytt til den enkelte eleven sine vanskar. Skulen har, som nemnt, ikkje eigne rutinar for spesialundervisning. Årsplanen inneheld korleis behova for hjelp blir fanga opp og at skulen skal vurdere behova vidare i samråd med foreldre og PPT. Planen inneheld ikkje rutinar som sikrar at alle desse områda blir vurdert. Fylkesmannen har heller ikkje fått dokumentasjon på andre rutinar som sikrar at det for elevar som ikkje får tilfredsstillande utbytte av opplæringa som eit minimum blir gjennomført vurdering av arbeidsmåtar, vurderingspraksis og læringsmiljø. Sjølv om skulen på tilsynstidspunktet har manglande rutinar, er det Fylkesmannens vurdering at lærarane i praksis kontinuerleg vurderer om elevane har eit tilfredsstillande utbytte. Dersom lærarane oppdagar at enkelte elevar ikkje har tilfredsstillande utbytte, blir det gjort tilpassingar i den ordinære opplæringa. God praksis hos skulen og den enkelte lærar er likevel ikkje tilstrekkeleg i forhold til krava til skriftlege implementerte rutinar som er utleidd av lova. Fylkesmannen konkluderte derfor i førebels rapport med at skulen ikkje har rutinar som sikrar at det for elever som ikkje får tilfredsstillande utbytte av opplæringa, blir gjennomført vurdering av både arbeidsmåtar, av vurderingspraksis og læringsmiljøet. Fylkesmannen sine vurderingar etter tilbakemelding frå kommunen på førebels rapport: Fylkesmannen har vurdert tilbakemeldinga frå skulen på førebels rapport saman med praksisen og rutinar vi fann under tilsynet. Skulen har no sannsynleggjort at rutine som sikrar at både arbeidsmåtar, vurderingspraksis og læringsmiljøet blir vurdert, blir sett inn i Årsplan. Fylkesmannen vurderer at dette saman med praksisen ein såg under tilsynet, sannsynleggjer at lovkravet no blir retta. Skulen må ha implementert rutine for å vurdere om elevane har behov for spesialundervisning, og sikre at lærarane melder behov for spesialundervisning til rektor. Som det kjem fram av det som er skrive lenger fram, har skulen ein skriftleg framgangsmåte for å vurdere og melde behov for spesialundervisning gjennom det som kan utleiast av årsplanen. Ut frå det som kom fram under intervjua, synest denne framgangsmåten å vere kjent og innarbeidd i lærarkollegiet. Etter Fylkesmannens vurdering er undervisningspersonalet i praksis kjent med plikta si til å melde frå til rektor, og vidare er rektor kjent med ansvaret sitt for å sette i gang nødvendige undersøkingar for å finne ut om eleven har rett til spesialundervisning. Fylkesmannen finn derfor at skulen har ein implementert rutine for å vurdere om elevane har behov for spesialundervisning. Fylkesmannen finn at skulen har ein implementert rutine for at lærarane melder behov for spesialundervisning til rektor. 21

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Kvinnherad kommune Rosendal ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Kvinnherad kommune Rosendal ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Kvinnherad kommune Rosendal ungdomsskule 1 Innhald 2. Tilsyn... 3 2.1 Fylkesmannens tilsynsheimel... 3 2.2 Tema for tilsyn... 3 2.3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Kvinnherad kommune Halsnøy skule

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Kvinnherad kommune Halsnøy skule TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Kvinnherad kommune Halsnøy skule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Kvinneherad kommune Halsnøy skule... 3 3. Skolens arbeid

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Valle kommune - Hylestad skule. Til: Valle kommune VÅR REFERANSE: 2017/182

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Valle kommune - Hylestad skule. Til: Valle kommune VÅR REFERANSE: 2017/182 TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Valle kommune - Hylestad skule Til: Valle kommune VÅR REFERANSE: 2017/182 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Skulefagleg ansvarleg Henry Tore

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE Til medlemmene i kontrollutvalget Gjemnes, 17. november 2015 MØTE NR: 6/15 TID: 23.11.2015 kl. 13:00 MØTEINNKALLING STED: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus SAKSLISTE:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Fyresdal kommune - Gimle skule

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Fyresdal kommune - Gimle skule Fyresdal kommune ved rådmann Ketil Kiland 3870 Fyresdal TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Fyresdal kommune - Gimle skule 1 Innhald 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Vestnes kommune v/ administrasjonssjef Tone Roaldsnes Rådhuset 6390 Vestnes ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Vestnes kommune Tomrefjord skule Saksnr.: 2014/6037

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og Skulebasert vurdering. Lindås kommune Ostereidet ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og Skulebasert vurdering. Lindås kommune Ostereidet ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og Skulebasert vurdering Lindås kommune Ostereidet ungdomsskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Lindås kommune Ostereidet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Bykle kommune Bykle barne- og ungdomsskule. Vår referanse: 2014/1607

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Bykle kommune Bykle barne- og ungdomsskule. Vår referanse: 2014/1607 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Bykle kommune Bykle barne- og ungdomsskule Vår referanse: 2014/1607 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Meland kommune - Meland ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Meland kommune - Meland ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Meland kommune - Meland ungdomsskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Meland kommune Meland ungdomsskule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og Skulebasert vurdering. Fedje kommune Fedje skule

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og Skulebasert vurdering. Fedje kommune Fedje skule TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og Skulebasert vurdering Fedje kommune Fedje skule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Fedje kommune Fedje skule... 3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Sauda kommune - Sauda ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Sauda kommune - Sauda ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Sauda kommune - Sauda ungdomsskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Sauda kommune Sauda ungdomsskule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging TILSYNSRAPPORT A Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa B Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging Forsand kommune Forsand skule 1 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Om

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Ulstein kommune ved v. rådmann Einar Vik Arset Postboks 143 6067 Ulsteinvik ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Ulstein kommune Ulstein ungdomsskule Innhald

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Vågsøy kommune Vågsøy ungdomsskule

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Vågsøy kommune Vågsøy ungdomsskule FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Vågsøy kommune Vågsøy ungdomsskule Sak 2015/616 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Fitjar kommune Rimbareid barne- og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Fitjar kommune Rimbareid barne- og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Fitjar kommune Rimbareid barne- og ungdomsskule 1 Innhald Innhald... 2 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Fitjar kommune Rimbareid

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevanes utbytte av opplæringa. Lærdal kommune Postboks Lærdal

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevanes utbytte av opplæringa. Lærdal kommune Postboks Lærdal Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevanes utbytte av opplæringa Lærdal kommune Lærdalsøyri barne- og ungdomsskule Sak 2017/1880 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing...

Detaljer

Selje kommune 6740 Selje TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Selje kommune Selje skule.

Selje kommune 6740 Selje TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Selje kommune Selje skule. Selje kommune 6740 Selje TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Selje kommune Selje skule Sak 2016/4347 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 5 2. Om tilsynet med Selje kommune

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Norddal kommune v. rådmann Postboks 144 6211 Valldal ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Norddal kommune Eidsdal skule Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole...

Detaljer

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT UTBYTE AV OPPLÆRINGA Spørsmål som skal vurderast og svarast på Ja/nei Skuleleiinga si vurdering av situasjonen ved skulen grunngjeving for svara i førre kolonne SKULEN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og skulebasert vurdering. Sveio kommune Sveio skule

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og skulebasert vurdering. Sveio kommune Sveio skule TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og skulebasert vurdering Sveio kommune Sveio skule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Sveio kommune Sveio skule... 3 2.1

Detaljer

Rettleiing i forkant av FNT

Rettleiing i forkant av FNT Rettleiing i forkant av FNT 2014-2017 Utbytte av opplæringa forvaltningskompetanse skulebasert vurdering 2014 2015 2016 2017 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Inneber ei

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Langeland skule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Langeland skule...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Bremanger kommune Rådhuset Postboks Svelgen

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Bremanger kommune Rådhuset Postboks Svelgen Bremanger kommune Rådhuset Postboks 104 6721 Svelgen TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Bremanger kommune Hauge oppvekst Sak 2016/1869 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Nord-Fron kommune Vinstra

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Valle kommune - Valle skule. Til: Valle kommune VÅR REFERANSE: 2017/182

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Valle kommune - Valle skule. Til: Valle kommune VÅR REFERANSE: 2017/182 TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Valle kommune - Valle skule Til: Valle kommune VÅR REFERANSE: 2017/182 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Skulefagleg ansvarleg Henry Tore Viki

Detaljer

Eigenvurdering av regelverksetterleving Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon

Eigenvurdering av regelverksetterleving Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT UTBYTE AV OPPLÆRINGA Spørsmål som skal vurderast og svarast på Ja/nei Lærargruppa si vurdering av situasjonen ved skulen grunngjeving for svara i førre kolonne SKULEN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Del 1: Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Del 2: Forvaltningskompetanse. Bokn kommune Bokn skule og barnehage

TILSYNSRAPPORT. Del 1: Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Del 2: Forvaltningskompetanse. Bokn kommune Bokn skule og barnehage TILSYNSRAPPORT Del 1: Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Del 2: Forvaltningskompetanse Bokn kommune Bokn skule og barnehage Dato: 22.desember 2015 1 Innhald 1. Innleiing... 4 2.

Detaljer

Endeleg TILSYNSRAPPORT

Endeleg TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune Ved rådmannnen Endeleg TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Hjartdal kommune Sauland skule 1 Samandrag Tema og formål: Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4 6885 Årdalstangen

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4 6885 Årdalstangen Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4 6885 Årdalstangen TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Årdal kommune - Farnes skule Sak 2015/4449 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing...

Detaljer

Samling for friskular

Samling for friskular Samling for friskular 13.10.2015 FELLES NASJONALT TILSYN 2015 Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa 2014 2015 2016 2017 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevanes utbytte av opplæringa. Flora kommune Markegata Florø

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevanes utbytte av opplæringa. Flora kommune Markegata Florø Flora kommune Markegata 51 6901 Florø TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevanes utbytte av opplæringa Flora kommune Eikefjord barne- og ungdomsskule Sak 2016/1971 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Solund kommune 6924 Hardbakke E-post:

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Solund kommune 6924 Hardbakke E-post: Solund kommune 6924 Hardbakke E-post: post@solund.kommune.no TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Solund kommune Solund barne- og ungdomsskule Sak 2015/2069 Innhald Samandrag...

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Haram kommune Vatne ungdomsskule 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Haram kommune Vatne ungdomsskule... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og Skulebasert vurdering. Os kommune Os ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og Skulebasert vurdering. Os kommune Os ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og Skulebasert vurdering Os kommune Os ungdomsskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Os kommune Os ungdomsskule...

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Fjell kommune Knappskog skule 20. februar 2015 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Fjell kommune Knappskog skule...

Detaljer

Jølster kommune 6843 Skei i Jølster TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Jølster kommune Skei skule.

Jølster kommune 6843 Skei i Jølster TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Jølster kommune Skei skule. Jølster kommune 6843 Skei i Jølster TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Jølster kommune Skei skule Sak 2016/1890 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

FELLES NASJONALT TILSYN FRISKOLESAMLING HJALMAR ARNØ, FYLKESMANNEN I ROGALAND

FELLES NASJONALT TILSYN FRISKOLESAMLING HJALMAR ARNØ, FYLKESMANNEN I ROGALAND FELLES NASJONALT TILSYN FRISKOLESAMLING 19.01.16 HJALMAR ARNØ, FYLKESMANNEN I ROGALAND 1 Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Utdanningsdirektoratet og fylkesmennene skal i 2014-2017 gjennomføre et felles

Detaljer

Endeleg TILSYNSRAPPORT

Endeleg TILSYNSRAPPORT Endeleg TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbyte av opplæringa Oppland fylkeskommune Vinstra vidaregåande skule 1 Samandrag...3 1. Innleiing...4 2. Om tilsynet med Oppland fylkeskommune Vinstra

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Sogndal kommune Gravensteinsgata 17 E-post:

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Sogndal kommune Gravensteinsgata 17 E-post: Sogndal kommune Gravensteinsgata 17 E-post: postmottak@sogndal.kommune.no TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Sogndal kommune Kvåle skule Sak 2016/11 1 Innhald Samandrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav. Hordaland fylkeskommune

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav. Hordaland fylkeskommune TILSYNSRAPPORT Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav Hordaland fylkeskommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Hordaland fylkeskommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Sykkylven kommune - Ullavik skule 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Sykkylven kommune Ullavik

Detaljer

Endeleg TILSYNSRAPPORT

Endeleg TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune Endeleg TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Hjartdal kommune September 2017 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune Knarvik barneskule

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune Knarvik barneskule TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Lindås kommune Knarvik barneskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Lindås kommune Knarvik barneskule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Stryn kommune Tonningsgata Stryn TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevanes utbytte av opplæringa. Stryn kommune Olden skule.

Stryn kommune Tonningsgata Stryn TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevanes utbytte av opplæringa. Stryn kommune Olden skule. Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 Stryn TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevanes utbytte av opplæringa Stryn kommune Olden skule Sak 2016/4326 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK E-post: postmottak@gulen.kommune.no FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Gulen kommune Eivindvik

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Øye skule ved rådmann Knut Haugen Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Øye skule ved rådmann Knut Haugen Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal Øye skule ved rådmann Knut Haugen Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Surnadal kommune - Øye skule Molde 22.01.2015 1 Innhald Samandrag...

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Sogn og Fjordane fylkeskommune Eid vidaregåande skule Sak 2014/2869 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing...

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Nysæter ungdomsskule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Nysæter ungdomsskule...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Modalen kommune Mo skole 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Modalen kommune Mo skule... 3 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Erfaringar etter tilsyn med elevane sitt utbytte av opplæringa - undervegsvurdering for å auke elevane sitt læringsutbytte

Erfaringar etter tilsyn med elevane sitt utbytte av opplæringa - undervegsvurdering for å auke elevane sitt læringsutbytte Erfaringar etter tilsyn med elevane sitt utbytte av opplæringa - undervegsvurdering for å auke elevane sitt læringsutbytte Møte om eksamen og vurdering 10.02.2015 Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ Jørn

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Ørsta kommune - Vikemarka skule 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Ørsta kommune Vikemarka

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Hordaland fylkeskommune Olsvikåsen videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Hordaland fylkeskommune Olsvikåsen videregående skole TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Hordaland fylkeskommune Olsvikåsen videregående skole 1 Innhald 2. Om tilsynet med Hordaland fylkeskommune Olsvikåsen videregående skole...

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Øystre Slidre kommune ved rådmann Øivind Langseth Bygdinvegen 1989 2940 Heggenes ENDELEG TILSYNSRAPPORT Felles nasjonalt tilsyn 2018-2021 Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Øystre Slidre

Detaljer

Endeleg tilsynsrapport

Endeleg tilsynsrapport Aukra kommune ved rådmann Ingrid Husøy Rimstad Aukraringen 25 6480 AUKRA Endeleg tilsynsrapport Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Aukra kommune Gosse barne- og ungdomsskole Sak: 2016/894

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Elevane sitt utbytte av opplæringa. Time kommune. Pilotering av felles nasjonalt tilsyn

TILSYNSRAPPORT. Elevane sitt utbytte av opplæringa. Time kommune. Pilotering av felles nasjonalt tilsyn TILSYNSRAPPORT Elevane sitt utbytte av opplæringa Pilotering av felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Time kommune 1 Innhald 1. Pilotering av felles nasjonalt tilsyn 2014-2017... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglane i

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune - Ostereidet ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune - Ostereidet ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Lindås kommune - Ostereidet ungdomsskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlege skular... 3

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Vinje kommune ved ass. rådmann Anders Sandvik ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Vinje kommune Rauland skule Desember 2016 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging Vågsøy kommune Bryggja skule Sak 2015/616 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for vurdering ved Gimle skule 1 Målsetting med planen Alle elever har både pliktar og rettar i opplæringsløpet. Pliktane fastset at elevane skal møte

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT. Skulebasert vurdering. Eid kommune Hjelle skule. Sak: 2014/2766

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT. Skulebasert vurdering. Eid kommune Hjelle skule. Sak: 2014/2766 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT Skulebasert vurdering Eid kommune Hjelle skule Sak: 2014/2766 1 Innhald Samandrag...3 1. Innleiing...4 2. Om tilsynet med Eid kommune Hjelle skule...4 2.1

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Bykle kommune Bykle barne- og ungdomskule. Vår referanse: 2014/1607

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Bykle kommune Bykle barne- og ungdomskule. Vår referanse: 2014/1607 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Bykle kommune Bykle barne- og ungdomskule Vår referanse: 2014/1607 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevanes utbytte av opplæringa. Aurland kommune Rådhuset, Vangen Aurland

TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevanes utbytte av opplæringa. Aurland kommune Rådhuset, Vangen Aurland Aurland kommune Rådhuset, Vangen 1 5745 Aurland TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevanes utbytte av opplæringa Aurland kommune Aurland barne- og ungdomsskule Sak 2016/4442 Innhald Samandrag...4 1. Innleiing...6

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune v/rådmann Rune Engehult 3692 SAULAND TILSYNSRAPPORT Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver Hjartdal kommune - Sauland skule Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om

Detaljer

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring No gjeld det No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Sveio kommune Førde skule 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Sveio kommune Førde skule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Innleiing 4. Styret sitt ansvar 4. Myndigheit til å gjere enkeltvedtak 4. Bruk av rettleiinga 4

Innleiing 4. Styret sitt ansvar 4. Myndigheit til å gjere enkeltvedtak 4. Bruk av rettleiinga 4 Rettleiingsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa for skolar godkjende etter privatskolelova 1 Innhald Innleiing 4 Styret sitt ansvar 4 Myndigheit

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Flora kommune - Florø barneskole.

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Flora kommune - Florø barneskole. FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Flora kommune - Florø barneskole Sak 2014/2831 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Bygland kommune - Bygland skole. Jf. opplæringslova. Vår referanse: 2016 / 2934

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Bygland kommune - Bygland skole. Jf. opplæringslova. Vår referanse: 2016 / 2934 TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Jf. opplæringslova Bygland kommune - Bygland skole Vår referanse: 2016 / 2934 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Rådgjevar oppvekst Berit Haugetveit FYLKESMANNEN SIN TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR Spørsmåla handlar om forhold som er viktige for læringa di. Det er ingen rette eller feile svar, vi vil berre vite korleis du opplever situasjonen på skulen din. Det er frivillig

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Bygland kommune Bygland skole. Jfr. opplæringslova. Vår referanse: 2016 / 2934

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Bygland kommune Bygland skole. Jfr. opplæringslova. Vår referanse: 2016 / 2934 TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Jfr. opplæringslova Bygland kommune Bygland skole Vår referanse: 2016 / 2934 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Rådgjevar oppvekst Berit Haugetveit

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Selje kommune 1 Innhald Samadrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Selje kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sande kommune ved rådmann Asle Giske Rådhuset 6084 LARSNES ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Sande kommune Gursken oppvekstsenter Molde 05.07.2016 Sak: 2016/883

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kravet om skulefagleg kompetanse, jf. opplæringslova 13-1 fjerde ledd. Gjemnes kommune Saksnr.: 2015/3332 Molde, 12.08.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Gjemnes kommune...

Detaljer

Vurdering på barnesteget. No gjeld det

Vurdering på barnesteget. No gjeld det Vurdering på barnesteget No gjeld det 2 No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande opplæring. Denne brosjyren gjev

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn

Felles nasjonalt tilsyn Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skolens arbeid med opplæringen i fag Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte Underveisvurdering som grunnlag

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Farsund kommune ved rådmann Postboks Farsund

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Farsund kommune ved rådmann Postboks Farsund Farsund kommune ved rådmann Postboks 100 4552 Farsund TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Farsund kommune Farsund barne- og ungdomsskole skole Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Elevenes utbytte av opplæringen. Pilotering av felles nasjonalt tilsyn Stavanger kommune Tasta skole

TILSYNSRAPPORT. Elevenes utbytte av opplæringen. Pilotering av felles nasjonalt tilsyn Stavanger kommune Tasta skole TILSYNSRAPPORT Elevenes utbytte av opplæringen Pilotering av felles nasjonalt tilsyn 2014 2017 Stavanger kommune Tasta skole 1 Innhold 1. Pilotering av felles nasjonalt tilsyn 2014-2017... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging Sogndal kommune Kaupanger skule Innhald Samandrag... 3 2. Om tilsynet med Sogndal kommune Kaupanger

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Masfjorden kommune Sandnes skule

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Masfjorden kommune Sandnes skule TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Masfjorden kommune Sandnes skule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Masfjorden kommune Sandnes skole... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og skolebasert vurdering. Tysvær kommune Nedstrand barne- og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Skolen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og skolebasert vurdering. Tysvær kommune Nedstrand barne- og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Skolen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og skolebasert vurdering Tysvær kommune Nedstrand barne- og ungdomsskule 03.01.2018 1 Samandrag Fylkesmannen har gjennomført tilsyn

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn Tema: Skulemiljø

Felles nasjonalt tilsyn Tema: Skulemiljø Felles nasjonalt tilsyn 2018-2021 Tema: Skulemiljø Om tilsynet Tilsynet har 2 hovudtema: 1. Skulens aktivitetsplikt for å sikre at elevane har eit trygt og godt skulemiljø 2. Skulens plikt til å arbeide

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Hordaland fylkeskommune Årstad videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Hordaland fylkeskommune Årstad videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Hordaland fylkeskommune Årstad videregående skole 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Hordaland fylkeskommune Årstad

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulebasert vurdering FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE. Gulen kommune Eivindvikvegen Eivindvik

TILSYNSRAPPORT. Skulebasert vurdering FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE. Gulen kommune Eivindvikvegen Eivindvik Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 Eivindvik E-post-adresse postmottak@gulen.kommune.no FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT Skulebasert vurdering Gulen kommune - Brekke skule Sak 2015/2017

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Vestnes kommune 19.07.2018. Ved administrasjonsleiar Tone Roaldsnes Rådhuset, 6390 Vestnes ENDELEG TILSYNSRAPPORT Grunnskoleopplæring for vaksne Vestnes kommune, vaksenopplæringa Samandrag Tilsynsrapporten

Detaljer

Avklaring av omgrep i kapittel 3 i forskrift til opplæringslova om samtalar med elevar og føresette

Avklaring av omgrep i kapittel 3 i forskrift til opplæringslova om samtalar med elevar og føresette Avklaring av omgrep i kapittel 3 i forskrift til opplæringslova om samtalar med elevar og føresette Innleiing Skolane bruker i dag ulike namn på samtale med elevane: fagsamtale, elevsamtale, utviklingssamtale

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Midsund kommune - Midsund skule 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Midsund kommune Midsund skule... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Vinje kommune ved rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde barnehagelova 8, barnehagelova 18 og forskrift om mellombels og varig dispensasjon og unntak frå utdanningskravet

Detaljer

Årdal kommune Statsråd Evensensveg Årdalstangen TILSYNSRAPPORT. Skulebasert vurdering. Årdal kommune - Tangen skule.

Årdal kommune Statsråd Evensensveg Årdalstangen TILSYNSRAPPORT. Skulebasert vurdering. Årdal kommune - Tangen skule. Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4 6885 Årdalstangen TILSYNSRAPPORT Skulebasert vurdering Årdal kommune - Tangen skule Sak 2015/4449 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 5 2. Om tilsynet med Årdal

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i August 2009 VURDERING FOR LÆRING Plan for underveisvurdering i HASVIK KOMMUNE INNEHOLDER Oversikt over forskriften til opplæringsloven Plan for underveisvurdering Intensjonsplan for den planlagte læringssamtalen(

Detaljer

Tilbakemelding på nasjonalt tilsyn i Vinje kommune i høve forvaltningskompetanse - avgjerder om særskild tilrettelegging

Tilbakemelding på nasjonalt tilsyn i Vinje kommune i høve forvaltningskompetanse - avgjerder om særskild tilrettelegging Vinje kommune Rådmannen FYLKESMANNEN I TELEMARK Postboks 2603 3702 SKIEN Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato ANDERSSA 2016/1637 9709/2017 SA5 26.04.2017 Tilbakemelding på nasjonalt tilsyn i Vinje kommune

Detaljer

EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kursrekke for faglærere, skoleledere og sensorer skoleåret 2017/2018 Eksamen og vurdering Eksamen 2018 - kursrekke 1. samling tirsdag 31. oktober

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Elevenes utbytte av opplæringen. Pilotering av felles nasjonalt tilsyn Stavanger kommune Ullandhaug skole

TILSYNSRAPPORT. Elevenes utbytte av opplæringen. Pilotering av felles nasjonalt tilsyn Stavanger kommune Ullandhaug skole TILSYNSRAPPORT Elevenes utbytte av opplæringen Pilotering av felles nasjonalt tilsyn 2014 2017 Stavanger kommune Ullandhaug skole 1 Innhold 1. Pilotering av felles nasjonalt tilsyn 2014-2017... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde Vinje kommune v/ rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde - Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for regelverketterleving, jf. barnehagelova 8 - Kommunen sitt tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Årdal kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Årdal kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Årdal kommune 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Årdal kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Måsøy kommune Havøysund skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Måsøy kommune Havøysund skole FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Måsøy kommune Havøysund skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2.

Detaljer