Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune"

Transkript

1 Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune Rapport

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilnærming av oppgaven Problemstillinger og metode Kontrollarbeidet Etterleves arbeidsmiljølovens bestemmelser i forhold til arbeidstid?... 6 Målekriterier, kontrollaktivitet Hvilke rutiner er etablert for å ivareta en betryggende intern kontroll ved bruk av GAT? 8 Målekriterier, kontrollaktivitet Registreres all overtid i GAT eller andre fagsystemer??... 9 Målekriterier, kontrollaktivitet Dokumenteres avtalt overtid i henhold til rutiner?... 9 Målekriterier, kontrollaktivitet Hvilken praksis er etablert for budsjettering av overtid? Målekriterier, kontrollaktivitet Er overtidsbruken i enheten knyttet til mangel på spesiell kompetanse? Målekriterier, kontrollaktivitet Er det ansatt faste vikarer i enheten?? Målekriterier, kontrollaktivitet Konklusjon Tiltak Vedlegg Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 Side 2

3 1. Tilnærming av oppgaven. Intern kontroll defineres som en prosess som er iscenesatt og gjennomført av de ansatte i en virksomhet, og utformet for å oppnå målsettinger. Målrettet og effektiv drift. Pålitelig ekstern regnskapsrapportering. Overholdelse av gjeldende lover og regler. Formålet med dette oppdraget er å få en gjennomgang om kommunen etterlever Arbeidsmiljølovens kapittel 10, arbeidstidsbestemmelser. Det fokuseres på følgende problemstillinger: Etterleves arbeidsmiljølovens bestemmelser i forhold til arbeidstid? Hvilke rutiner er etablert for å ivareta en betryggende intern kontroll ved bruk av GAT? Registreres all overtid i GAT eller andre fagsystemer? Dokumenteres avtalt overtid i henhold til rutiner? Hvilken praksis er etablert for budsjettering av overtid? Er overtidsbruken i enheten knyttet til mangel på spesiell kompetanse? Er det ansatt faste vikarer i enheten? Kontrollen har blitt gjennomført i følgende enheter: Enhet omsorgstjenester Borgen Enhet boveiledning Tune og Baterød Enhet boveiledning Skjeberg Enhet omsorgstjenester Tingvoll Enhet kommunalteknikk Enhet barnevern Enhet barnehager Skjeberg 2. Problemstillinger og metode. Alle enheter som har vært involvert i gjennomgangen har blitt intervjuet utfra samme spørrelistene (vedlegg). I møtene har enhetsledere og teamledere i hovedsak vært tilstede. Enhetens verneombud var tilstede ved besøk hos to enheter. I tillegg har det vært avholdt et møte med systemeier av GAT. I tillegg til personell fra enhetene har kommunens hovedverneombud, verneleder, en tillitsvalgt og controller vært tilstede. Kommunens controller har hatt ansvar for å avtale og gjennomføre møtene. Alle besøkte enheter har mottatt referat fra møtene. Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 Side 3

4 Gjennomføringen skjer med forankring i COSO 1 -rammeverket for internkontroll. I tabellen nedenfor er definerte problemstillinger, metode og verktøy som er benyttet beskrevet. Problemstillinger og metode Problemstillinger Metode Verktøy/Kilder Etterleves arbeidsmiljølovens bestemmelser i forhold til arbeidstid? Hvilke rutiner er etablert for å ivareta en betryggende intern kontroll ved bruk av GAT turnus? Registreres all overtid i GAT eller andre fagsystemer? Dokumenteres avtalt overtid i henhold til rutiner? Hvilken praksis er etablert for budsjettering av overtid? Er overtidsbruken i enheten knyttet til mangel på spesiell kompetanse? Er det ansatt faste vikarer i enheten? Dokumentanalyse Stedlig besøk Dokumentanalyse Stedlig besøk Intervju Stedlig besøk Intervju Stedlig besøk Dokumentanalyse Intervju Intervju Intervju Lover forskrifter GAT Gjeldende regelverk GAT Etablert praksis Gjeldende regelverk Regnskapsdata Etablert praksis Etablert praksis COSO-modellen: COSO modellen er benyttet som rammeverk for intern kontroll. Modellen består av fem innbyrdes sammenhengende komponenter. 1 Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission. COSO fremstår idag som internasjonalt annerkjent hva som angår normativ beskrivelse av internkontroll. I Norge er COSO benyttet i bla standard for forvaltningsrevisjon RSK 001 og Senter for Statlig Økonomistyring sitt metodedokument og veileder for risikostyring. Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 Side 4

5 Kontrollmiljø gir et arbeidsmiljø hvor de ansatte kan utføre sine arbeidsoppgaver og sitt kontrollansvar. Det tjener som grunnlag for de andre komponentene. Innenfor dette miljøet vil ledelsen vurdere risikoen forbundet med det å oppnå fastsatte målsettinger. Kontrollaktivitetene settes i verk for å sikre at ledelsens beslutninger for å håndtere risiko gjennomføres. I mellomtiden fanges det opp viktig informasjon som kommuniseres gjennom hele organisasjonen. Hele prosessen følges opp dersom forholdene skulle tilsi det. Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 Side 5

6 3. Kontrollarbeidet. 3.1 Etterleves arbeidsmiljølovens bestemmelser i forhold til arbeidstid? Målekriterier, kontrollaktivitet. Arbeidstidsbestemmelsene er regulert i Arbeidsmiljølovens kapittel 10. I tillegg har Sarpsborg egne retningslinjer for turnusarbeid. Faktabeskrivelse Sarpsborg kommune benytter GAT som verktøy for turnusplanlegging. I kommunen er det i hovedsak kommuneområde Helse og sosial som benytter GAT. Kommuneområde Teknisk benytter også systemet gjennom Enhet kommunalteknikk. Enhet kommunalteknikk opplyser at de benytter benytter GAT til turnusplanlegging ved stadion. Praksisen er slik at forslag til turnus sendes til ansatte for gjennomgang og tilbakemelding. Ferdig turnusliste godkjennes av tillitsvalgte og enhetsleder. I tillegg benytter enheten systemet DVPro for variabel lønn. Ansatte ved team verksted og transport benytter timelister som fylles ut manuelt. Innenfor skole benyttes systemer Extense for variabel lønn. Praksisen i enhet barnehager Skjeberg er at ansatte skriver selv timelister og teamledere legger inn data i Extense. I GAT er det lagt inn en bestemt periode for gjennomsnittsberegning. For sykehjem er det lagt inn en gjennomsnittsberegnings periode for 6 uker og for boveiledning 4 12 uker. Det er mottatt rapporter over brudd på arbeidsmiljølovens bestemmeler fra GAT. Det er også mottatt rappporter over variabel lønn fra Extense. Ved barnevernet benyttes GAT i turnusplanleggingen for bofellesskap for unge flyktninger. I barnevernet for øvrig benyttes timelister for variabel lønn. Resultat av kontrollen: Utskrift av lister fra GAT viser at det er mange brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser. Innenfor kommuneområde helse og sosial gjelder bruddene i hovedsak søndager på rad. En av årsakene som blir gitt som begrunnelse for dette er at man vil unngå at ansatte går doble vakter, og løsningen blir derfor at det for noen ansatte gir utslag i flere helger på rad. I hovedsak er det helger som er utfordringen. Det skal være rett kompetanse på jobb til enhver tid, og dette er vanskelig å få på plass uten å bryte arbeidsmiljølovens bestemmelser på dette området. Det er ikke kontrollert hva slags type kompetanse som er erstattet. Det er flere ansatte i Sarpsborg kommune som arbeider i flere enheter. Dersom man arbeider innenfor både Oppvekst og Helse og sosial blir overtiden registrert i to forskjellige systemer. Alt blir lastet over i lønnssystemet, men det blir vanskelig å fange opp hvor mange timer den enkelte faktisk har arbeidet, dersom det ikke tas ut rapport for den enkelte. Det må søkes å Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 Side 6

7 finne gode systemer som medfører at enheter har oversikt over ansatte som også har arbeidsforhold i andre enheter. Sarpsborg kommune har arbeidsgiveransvar som en samlet enhet. Det er også viktig at den enkelte ansatte kjenner til sine plikter og opplyser om han/hun har ansattforhold ved flere enheter. I lister fra GAT over brudd på arbeidstidsbestemmelsene opplyser flere enheter hos Helse og sosial at det er ansattnavn på listene som ikke har et ansattforhold i enheten. Dette er tatt opp med teamleder medarbeiderstøtte, og kommunens controller har bedt de enheter som opplever dette å sende navn på den det gjelder til team medarbeiderstøtte, slik at det kan rettes. For at systemet skal være pålitelig og et godt verktøy er det viktig at rett informasjon ligger i systemet. Innenfor kommuneområde Kommunalteknikk viser utskrifter fra GAT store avvik for noen få ansatte. Dette er i hovedsak ansatte som har arbeidet med veivedlikehold sist vinter og ansatte ved vannverket. Det er innhentet brev fra Sarpsborg kommune til Arbeidstilsynet der det søkes om tillatelse for utvidet overtid for ansatte som arbeider med drift og vedlikehold av vannverk, renseanlegg, vann- og avløpsnett, samt opprettholdelse av veinett gjennom sandstrøing og snørydding. Lister fra GAT viser at kommentarfeltet er godt benyttet til å beskrive hva som er årsaken til overtidsarbeidet. Innenfor Oppvekst benyttes Extense til å registrere variabel lønn. Systemet er ikke satt opp med Hovedtariff avtalen og/eller Arbeidsmiljøloven i bunn slik at det gis melding om eventuelle brudd på avtaleverket. På rapporter fra systemet fremkommer det ikke hvor mange timer pr dag den enkelte har arbeidet. Der det er lagt inn en og en dag er det mulig å se antall timer pr dag, men ved flere tilfeller er det lagt inn data for en lenger periode og der kommer bare totalt antall timer i perioden frem. Dette krever at timelister oppbevares som sekundærdokumentasjon ute i enhetene. Bokføringsloven har generelle regler om dokumentasjon, formater og kontrollspor. Det skal foreligge dokumentasjon til alle bokførte opplysninger. Denne dokumentasjonen skal utstedes med et korrekt og fullstendig innhold, og vise til de bokførte opplysningenes berettigelse. Hvis dokumentasjonen består av flere dokumenter, skal det være en henvisning fra hoveddokumentet til underliggende dokumentasjon. Det dreier seg om et enveis kontrollspor. Det skal være et toveis kontrollspor mellom dokumentasjon av bokførte opplysninger, spesifikasjoner og pliktig regnskapsrapportering. Med toveis kontrollspor menes det at det skal være mulig å følge en transaksjon fra dokumentasjonen, via spesifikasjonene, og frem til årsregnskapet. På samme måte skal det være mulig å ta utgangspunkt i de pliktige regnskapsrapportene og identifisere den enkelte transaksjon gjennom all regnskapsbehandling og tilbake til underliggende dokumentasjon. Videre er det krav om å systematisere denne dokumentasjonen slik at den kan kontrolleres med hensyn til fullstendighet. Siden kun en enhet innefor oppvekst er tatt ut i utvalget, som benytter Extense, anbefales det at dette følges opp som et tiltak ute i et 2-3 enheter innefor oppvekst. Gjennomsnittsberegning gjelder for de som er lagt inn i turnus. I Sarpsborg er det for noen enheter satt opp med strengere periode enn i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er vanskelig å si om en endring av denne ville gitt færre utslag i antall AML-brudd. Det krever en detaljert vurdering. Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 Side 7

8 3.2 Hvilke rutiner er etablert for å ivareta en betryggende intern kontroll ved bruk av GAT? Målekriterier, kontrollaktivitet. Faktabeskrivelse Kravene i arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen i forhold til overtid er innebygget i GATturnus. Helge- og høytidsdager ligger ikke inne, og dette settes opp i egen turnus. Gjennom å bruke GAT-turnus skal dette være blant annet et hjelpemiddel for å sikre at kravene i arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen etterleves. Variabel lønn for ansatte i turnus etterbetales via GAT-turnus, som overføres til lønnssystemet. Turnusen ved enhetene legges inn i elektronisk vaktbok i GAT. Den som registrerer inn i GAT er teamleder. Vaktboka viser hvem som i følge turnus skal være på jobb til enhver tid. Fravær og bytting av vakter skal registreres løpende i vaktboka slik at vaktboka til enhver tid viser hvem som har vært på jobb. I GAT innebærer den enkeltes signering av egne timer i loggen en godkjenning av registrerte data. Teamleder foretar den siste godkjenning før lønnsdata oversendes til team medarbeiderstøtte. Systemet inneholder en funksjon som heter MinGat. I MinGat har ansatte mulighet til å shoppe vakter. Ved bruk av denne funksjonen vil teamleder kunne se hvem som har satt seg opp på ønske om vakt og systemet vil vise om hvem som har satt seg opp gir utslag i AML brudd. Under kartleggingsbesøk kom det frem at ikke alle enheter benytter denne muligheten i GAT. Det er også tilfeldig til hvordan man kjenner til MinGat. Resultat av kontrollen: Man er til enhver tid interessert i effektive og gode systemer. Dette er blant annet en av målsettingene i en god internkontroll. GAT inneholder en funksjon som heter MinGat. Ikke alle enheter har tatt denne i bruk. Det ligger også noen begrensninger i dag i forhold til å benytte systemet på en mer effektiv måte. Ved å gi alle ansatte, som benytter GAT tilgang og opplæring i MinGat, vil man kunne få et mer effektivt system. Den enkelte ansatte vil da få mulighet til å sette seg opp på vakt selv. Teamleder vil kunne følge opp hvem som har satt seg opp, og om denne medfører brudd på overtidsbestemmelsene. Andre kommuner som benytter MinGat har gitt ansatte tilgang via Internett. Det betyr at den enkelte ansatte slipper å dra på jobb for å signere logg, men kan gjøre det hjemmefra. I tillegg kan teamledere slippe mange telefonsamtaler for å finne ansatte til vakter. Kommunens controller har vært i samtale med IKT angående mulighet til å sette opp GAT og MinGat med ekstern pålogging. Det er ingen begrensninger for å få dette til Det vil kreve en investering i en ny server og IP adresse. I tillegg vil det kreve at alle får brukernavn og passord i MinGat. Det vil også være behov for en planmessig opplæring i MinGat. Dette bør også sees i sammenheng med å se om det skal gis ytterligere opplæring, dersom det er flere funksjoner i GAT som bør tas i bruk. Tilbakemeldinger fra enhetene under kartleggingsbesøkene er at det er ønskelig med mer opplæring i GAT. For at systemet skal utnyttes på en effektiv måte er det viktig med opplæring. Systemansvaret for GAT ligger hos enhet arbeidsgiver. Det siste året er det gått mye ressurser til skifte av økonomi og lønnssystem. Det er viktig at den funksjon som har systemansvar og koordinerer GAT har avsatte tilstrekkelig med ressurser til dette arbeidet. Det vil være en del av å styrke internkontrollen. I kommunen pågår det et arbeid med å sette opp en kursportefølje innen økonomi og personalarbeid. I dette arbeidet er GAT spilt inn som Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 Side 8

9 et system det er behov for opplæring på. Det bør utover dette, prioriteres å samle de som har behov for en opplæring og oppdatering i GAT i eget kurs. 3.3 Registreres all overtid i GAT eller andre fagsystemer? Målekriterier, kontrollaktivitet. Faktabeskrivelse All turnusplanlegging registreres i GAT. Innenfor kommuneområde Oppvekst benytter man seg av systemet Extense. Hvordan registreringen i GAT foregår er beskrevet i kapittel 3.2 i denne rapporten. De som ikke benytter seg av spesielle fagsystemer skal registrere variabel lønn i timelister. Dette er i ferd med å erstattes av elektroniske timelister i Visma. Resultat av kontrollen: Det som registreres av overtid i fagsystemer som GAT, Extense og DvPro overføres inn i kommunens lønnssystem. I GAT må både ansatte og teamledere signere elektronisk logg i GAT før data overføres til team medarbeiderstøtte. De andre systemene inneholder ikke denne funksjonen. Ansatte som ikke registrerer timer i fagsystemer, benytter kommunens system for variabel lønn. Det er iverksatt opplæring i Visma der ansatte selv registrerer timer elektronisk. Slik systemet er satt opp i dag er det tilrettelagt for administrative stillinger. Det må følges videre opp om dette kan settes opp til det avtaleverket skoler forholder seg til. 3.4 Dokumenteres avtalt overtid i henhold til rutiner? Målekriterier, kontrollaktivitet. Faktabeskrivelse Innenfor Helse og sosial er det som er registrert i GAT grunnlag for lønnsutbetalingen. Ansatte må signere sine egne timer før de data sendes til lønnsutbetaling. Dette er en bekreftelse fra de ansatte på at lønnsdata er korrekte. Resultat av kontrollen: All overtid som skal registreres i GAT og bli attestert og anvist. Det som kan være vanskelig å fange opp er dersom det er ansatte som bytter vakter uten at dette blir dokumentert. Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 Side 9

10 3.5 Hvilken praksis er etablert for budsjettering av overtid? Målekriterier, kontrollaktivitet. Det er ingen etablerte retningslinjer for budsjettering av overtid på nivå 1. Faktabeskrivelse Regnskapsrapport for budsjett og beløpsmessig forbruk av overtid var et av kriteriene som ble lagt til grunn for utvelgelse av kontrollerte enheter. Under kartleggingsmøtene med enhetene ble det spurt om enhetens praksis for å budsjettere med overtid.. Resultatet av kartleggingen viser at det er ulik praksis for dette i enhetene. Noen legger inn et budsjett basert på erfaringstall. Noen enheter budsjetterer ikke med overtid. Enhet kommunalteknikk budsjetterer med overtid. Bakgrunn for dette er at det er flere vaktordninger som genererer overtid. Brannvesenet har eksempelvis alltid overtid i forbindelse med utrykninger. Resultat av kontrollen: For år 2010 viste regnskapet et totalt på forbruk på kr på lønnsart for overtid. Budsjettet var på kr. Endelig regnskapstall på art for overtid viste at det var nesten tre ganger mer enn hva som var budsjettert. Regnskapstall for bruk av ekstrahjelp er også tatt ut og satt opp i tabellen nedenfor. Regnskap 2010 Budsjett 2010 Overtid art Ekstrahjelp art Tabell, regnskapstall overtid og ekstrahjelp for hele kommunen For å se på utviklingen av regnskapstall knyttet til art for overtid, er det tatt ut rapport for periode 1-7 i år 2010 og år Oversikt over regnskapstall for alle team og enheter ligger med som vedlegg til rapporten. Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2011 Periode 1-7 Periode 1-7 Overtid art Ekstrahj. art Tabell, samlet regnskap for hele kommunen Tabellen viser at det har vært en betydelig økning i bruk av overtid fra 2010 til 2011, art , mens bruk av ekstrahjelp har gått ned. Ved å se på regnskapstall for overtid for alle enheter, så er det Enhet kommunalteknikk som har hatt den største økningen i forhold til samme periode i Det er særlig område fellestjenester kommunalteknikk som har hatt en betydelig økning. Rapporter fra GAT viser at overtidsbruk i hovedsak er knyttet til snøbrøyting og vannverket. Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 Side 10

11 Enhet Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2011 Periode 1-7 Periode 1-7 Kommunalteknikk Barnehager Skjeberg Barnevern Boveiledn. Skjeberg Boveiledn. Baterød Omsorgstj. Borgen Omsorgstj. Tingvoll Tabell, samlet regnskap for kontrollerte enheter Utviklingen i regnskapstallene for bruk av overtid, viser en økende trend for noen enheter. Det er viktig at denne utviklingen følges opp, og bør også vurderes opp mot stigende eller synkende tall i forhold til blant annet eventuelle vakanser og sykefravær. 3.6 Er overtidsbruken i enheten knyttet til mangel på spesiell kompetanse? Målekriterier, kontrollaktivitet. Faktabeskrivelse For å kartlegge om overtidsbruk er mangel på spesiell kompetanse, er det intervjuet enhetsledere og teamledere. Innenfor kommuneområdene Helse og sosial og Teknisk er det mange arbeidsoppgaver som krever en spesiell type kompetanse. Blant annet medikamenthåndtering innefor helsefaget. I teknisk er det mange type oppgaver som krever spesialkompetanse i forhold til håndtering av utstyr og maskiner. Resultat av kontrollen: I Helse og sosial viser rapporter fra GAT at det i hovedsak er i helger det er brudd på arbeidstidsbestemmelsene. I svar fra enhetene fremkommer det at det er en utfordring i forhold til helger å ha rett formell kompetanse på vakt i helger. Dette gjelder spesielt fagkompetanse og krav til høyskolekompetanse. Ved gjennomgang av rapporter over brudd på arbeidsmiljøloven er det kontrollert om kommentarfeltet er benyttet. Enhetene selv gir tilbakemelding på at de i 2011 har blitt flinkere til å benytte kommentarfeltet i større grad en tidligere. Det er viktig med en god forklaring i dette feltet. De vil gi viktig dokumentasjon til hvorfor det er satt inn personell med overtid. Rapportene viser at det er i helger er særlig kommentarer knyttet til mangel på fagkompetanse i helger, sykefravær og vakant stilling som er årsak til at det er satt inn ansatte til overtidsarbeide. Det er benyttet minimalt av kjøpte tjenester for å dekke inn mangel på kompetanse innenfor Helse og sosial. Enhet kommunalteknikk planlegger for vinteren 2011/2012 å kjøpes inn mer tjenester knyttet til vintervedlikehold. Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 Side 11

12 3.7 Er det ansatt faste vikarer i enheten? Målekriterier, kontrollaktivitet. Egen rutinebeskrivelse for fast ansatte vikarer. Faktabeskrivelse I henhold til rutinebeskrivelse for fast ansatte vikarer skal minst 70 % av stillingsstørrelsen legges i fast avtalt turnus, og inntil 30 % av stillingsstørrelsen kan bestå av variable vakter Resultat av kontrollen: Av de besøkte enhetene er det bare en enhet som har en fast vikar i en 60 % stilling som sykepleier. Dette skal prøves ut og evalueres. Det er for tidlig å si noe om denne har eller vil resultere i færre brudd på arbeidstidsbestemmelsene. 4. Konklusjon. Formålet med denne internkontroll gjennomgangen knyttet til etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene har vært å vurdere etterlevelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Temaet er stort og komplisert, og det er avdekket at det er mange brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser, men bruddene er ikke av den art som har vært avdekket i media i andre kommuner. Det har i media det siste året vært stor fokus på etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene og det har i noen kommuner vært avdekket graverende feil og mangler. Arbeidstilsynet har også varslet at de vil prioritere dette området. Problemstillingene for oppdraget er undersøkt gjennom intervjuer og dataanalyse. Kontroller som har blitt gjennomført viser at det at det i kommuneområde Helse og sosial i hovedsak er brudd på arbeidstidsbestemmelsene knyttet til helger. Årsakene til bruddene forklares med at det er for å tilfredsstille krav til rett formell kompetanse til tjenesten som gis til brukerne. Dette gir enhetene et vanskelig valg, og tilbudet til brukerne må prioriteres. Avvikene innefor kommuneområdet viser ingen store brudd slik det har fremkommet i media i andre kommuner. For kommuneområde Teknisk er bruddene knyttet til behov for spesiell kompetanse. Kommuneområde oppvekst benytter systemet Extense i forhold til variabel lønn. Dette systemet er ikke satt opp med arbeidstidsbestemmelsene i bunn. Ved å se på omfanget av regnskapsført overtid, viser trenden en økende bruk av overtid for kommunen totalt fra år 2010 til I forhold til GAT er det et felles ønske fra de besøkte enhetene om mer opplæring, og tilgang for alle ansatte til MinGat. En av hensiktene med bruk av MinGat vil være mer effektive arbeidsrutiner. Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 Side 12

13 Det er flere ansatte i Sarpsborg kommune som har et arbeidsforhold i flere enheter. De ansatte som har arbeidsforhold i enheter som benytter GAT vil lett kunne oppdages i rapporter. Utfordringen er de ansatte som har arbeidsforhold i enheter som ikke benytter GAT. Disse systemene er ikke satt opp med varsel om brudd på overtidsbestemmelse, og det vil være vanskelig å kontrollere eventuelle brud på arbeidstidsbestemmelsene. De ansatte har et ansvar overfor enhetene å opplyse om de arbeider i flere enheter. 5. Tiltak. Basert på avvik funnet i gjennomgangen foreslås det å prioritere arbeid tilknyttet følgende tiltak: Tiltak Alle ansatte som benytter GAT bør gis mulighet til å benytte MinGat. Gjennom å shoppe vakter kan teamleder se hvilke ansatte som eventuelt medfører brudd på arbeidstidsbestemmelsene, og da ha mulighet til å velge andre. Det bør også gis mulighet til å registrere i MinGat fra eksterne tilkoplingspunkter. Dette vil kunne medføre mindre telefoni for teamledere for å sette opp vakter og ansatte slipper å dra til jobb for å signere logglister. Utskrifter fra fagsystemet Extense inneholder ikke god nok informasjon om når den enkelte har vært på jobb og hvor mange timer. Det anbefales at det tas et utplukk av 2-3 skoler for å kontrollere at grunnlaget for data som legges inn i Extense tilfredsstiller krav i bokføringsforskriften og kommunens attestasjon og anvisningsreglement. Det opprettes en egen gruppe i kommunen fra utvalgte enheter som kan være superbrukere i GAT i tillegg til team medarbeiderstøtte. Gjennomgangen har avdekket et stort ønske om mer kunnskap og opplæring i GAT. Det bør settes opp et kurs i bruk av GAT. Dersom MinGat skal benyttes bør dette settes opp i forkant, slik at dette inngår som en del av kurset. Enheter bør rapportere på brudd i arbeidstidsbestemmelsene til kommunesjefer og rådmann hvert tertial. Det bør rapporteres på omfang og hvilke typer brudd som er gjentagende. Effekt/virkning Ansvar Effektive arbeidsprosesser og styrking av internkontrollen Styrking av internkontrollen Styrking av internkontrollen Styrking av internkontrollen Enhet kommunikasjon og service og enhet arbeidsgiver. Kommuneområde oppvekst. Kommuneområde HR. Alle enheter. Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 Side 13

14 6. Vedlegg. Problemstillinger Sjekkliste Svar Etterleves arbeidsmiljølovens bestemmelser i forhold til arbeidstid? Hvilke rutiner er etablert for å ivareta en betryggende intern kontroll ved bruk av GAT? Registreres all overtid i GAT eller andre fagsystemer? Dokumenteres avtalt overtid i henhold til rutiner? Hvilke rutiner er etablert for å kontrollere at arbeidstidbestemmelsene etterleves? Registreres all overtid i GAT eller andre fagsystemer? Hvilke rutiner foreligger for vakt- /turnusplanlegging? Hvilke rutiner foreligger for registrering og oppbevaring av vaktbøker? Hvilke rutiner finnes for å unngå brudd på arbeidstidsbestemmelsene? Hvem har tilgang til å registrere i GAT i enheten? Hvem har tilgang til å ta ut rapporter i GAT? Er det utarbeidet en felles rutine for hele kommunen for bruk av GAT, eller er det etablert rutiner for den enkelte enhet/kommuneområde? I hvilket system registreres overtid og hvem har tilgang til å registrere? Overføres data fra GAT til kommunens lønnssystem? Er det gitt tilstrekkelig opplæring i GAT slik at systemet benyttes hensiktsmessig? Hvilke rutiner eksisterer for å dokumentere avtalt overtid (tillitsvalgt/arbeidstilsynet)? Hvilken praksis er etablert for budsjettering av overtid? Budsjetteres det med overtid i enheten? Dersom det budsjetteres med overtid, er dette basert på historiske tall? Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 Side 14

15 Er overtidsbruken i enheten knyttet til mangel på spesiell kompetanse? Hvilke stillinger er det knyttet mest overtid til? Er det ansatt faste vikarer i enheten? Benyttes faste vikarer eller innkjøpte vikartjenester? Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 Side 15

Styret finner vedlagte rammeverk for et helhetlig kvalitetssystem som interessant.

Styret finner vedlagte rammeverk for et helhetlig kvalitetssystem som interessant. BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 9. april 2010 BGHAS /10 Bergen og Omland havnestyre Helhetlig kvalitetssystem i BOH KBOL HAV-8610-201003247-3 Bakgrunn I de senere årene har risikostyring og intern kontroll

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/2778. Kjøp av vikartjenester innenfor merkantilt område. Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/2778. Kjøp av vikartjenester innenfor merkantilt område. Oppdragsgivers kravspesifikasjon Vedlegg 1 til Anskaffelse 11/2778 Kjøp av vikartjenester innenfor merkantilt område Oppdragsgivers kravspesifikasjon SENTRALADMINISTRASJONEN Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40

Detaljer

Ressursstyring. AML-rapporten

Ressursstyring. AML-rapporten Ressursstyring AML-rapporten Informasjon Vi åpner for spørsmål etter presentasjonen Live demo av applikasjonen! Vert Richard Gjennestad Salgsansvarlig Visma Enterprise Ressursstyring richard.eugen.gjennestad@visma.com

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon:

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.10.2011 2011/6558 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Pål Johansen tlf 90654835 Stein Indsetviken tlf 94865561 SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK:

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.04.11 SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret ser alvorlig på bruddene på Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. REGISTRERE TIMER (Gjelder for alle medarbeidere, fritids-/støttekontakter mm.) S. ATTESTASJON

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Saksfremstilling Dato møte: 31. mars 2011 Saksbehandler: HR direktør SAK 29/2011: ORIENTERINGSSAK BRUDD PÅ ARBEIDSTIDS- BESTEMMELSENE Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN PRAKSIS I LILLEHAMMER KOMMUNE Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli 2015. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

Registrering av arbeidstid

Registrering av arbeidstid Registrering av arbeidstid Spørreundersøkelse i november 2013 Legegruppen sendt til 1 009 leger. Svar fra 493 leger som gir en svarprosent på 49. Ledergruppen sendt til 435 ledere på nivå 2, 3 og 4. Svar

Detaljer

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 01.11.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gunn-Berit Gjevestad, tlf. 91102722 GORAN'S HJØRNE AS Hestehoven 1 3930 PORSGRUNN Orgnr 916162588 Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS Vi viser

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

Veiledning. Visma Timelønn

Veiledning. Visma Timelønn Veiledning Visma Timelønn Innledning Skien kommune bruker Visma Timelønn til håndtering av timelister for ansatte som ikke benytter Gat eller DvPro. Denne modulen finner du i Visma Min Side Skien som er

Detaljer

Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling oppfølging av styresak 146-2011

Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling oppfølging av styresak 146-2011 Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haakon Eichler, 75 51 29 86 Bodø, 8.3.2013 Styresak 32-2013 Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Tema for innlegget Muligheter og utfordringer i arbeidstidsbestemmelsene Ny bestemmelse om deltidsansattes

Detaljer

Kommunaldirektør Rune Haugsdal. Innkjøpsseksjonen. Dato: 28. mars 2011. Kommunens vikaravtaler - rapport fra kontroll av lønns- og arbeidsvilkår

Kommunaldirektør Rune Haugsdal. Innkjøpsseksjonen. Dato: 28. mars 2011. Kommunens vikaravtaler - rapport fra kontroll av lønns- og arbeidsvilkår BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Notat Saksnr.: 201007788-16 Saksbehandler: EMRI Emnekode: SARK-071 Til: Fra: Kommunaldirektør Rune Haugsdal Innkjøpsseksjonen Dato: 28.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 SAK NR 085 2011 ARBEIDSTILSYNETS TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE OVERHOLDELSE AV REGLENE OM ARBEIDSTID I ARBEIDSMILJØLOVENS KAPITTEL 10 REVIDERING AV HANDLINGSPLAN FOR

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ALTA KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Mellom arbeidsleder. (navn) (fødselsdato) og Alta kommune ved virksomhet for bistand 1. FORMÅL Brukerstyrt personlig assistanse er

Detaljer

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 08.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 SOI 5 AS Postboks 75 3970 LANGESUND Orgnr 915051774 Tilsyn - SOI 5 AS Vi viser

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging SAKSFREMLEGG Sak 26/12 Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.9.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-30 Arkiv: 251 Innstilling

Detaljer

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Bech, Hilde Kristin 29.11.2013 Innhold: 1. Bakgrunn... 2 2. Utvikling... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Typene

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

GHB kommer i bølger. De fire GHB overdosene skjedde samme helg, og blant unge mennesker.

GHB kommer i bølger. De fire GHB overdosene skjedde samme helg, og blant unge mennesker. NOTAT Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Tema: Overdoser i påsken i Trondheim Dato: 03.05.2011 Jeg har nylig i formannskapet besvart et spørsmål fra Jon Gunnes om overdoser i Trondheim. Jeg sa da at det

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid SAKSFREMLEGG Sak 23/13 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.06.13 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-38 Arkiv:

Detaljer

På vei mot en heltidskultur?

På vei mot en heltidskultur? Trondheim kommune På vei mot en heltidskultur? Foto: Carl-Erik Eriksson 08.05.2014 Drammen 8 mai 2014 1 Fra deltidskultur til heltidskultur En stor kommune kan gi storbyvondt? Mange enheter med delegert

Detaljer

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål og definisjoner Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 24.09.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 6 Formålet med styrings- og kvalitetssystemet:

Detaljer

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken.

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 26.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte.

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte. Rapport til Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester 11 februar 2009 Deloitte. Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013 Saksbeh: Vigdis Skjerve Haarberg Saksmappe: 2013/462 Dato: 26.09.13 Forslag til vedtak:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap. Kommunaldirektør Rune Haugsdal. Innkjøpsseksjonen. Dato: 28.

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap. Kommunaldirektør Rune Haugsdal. Innkjøpsseksjonen. Dato: 28. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Notat Saksnr.: 201007788-16 Saksbehandler: EMRI Emnekode: SARK-071 Til: Fra: Kommunaldirektør Rune Haugsdal Innkjøpsseksjonen Dato: 28.

Detaljer

Visma Enterprise HRM

Visma Enterprise HRM RØROS KOMMUNE OS KOMMUNE HOLTÅLEN KOMMUNE Visma Enterprise HRM Ferie og Fravær Timeregistrering Web Innholdsfortegnelse Pålogging innenfor citrix:... 3 Pålogging utenfor citrix... 3 Nytt fravær... 7 Ny

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Sentral stab Organisasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 29/14 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 30.10.2014 Saksansvarlig: Heidi

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Fakturakontroll. Mai 2017

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Fakturakontroll. Mai 2017 Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Fakturakontroll Mai 2017 Innholdsfortegnelse Innledning 3 1. Innlogging og krav til nettleser 3 2. Fakturakontroll 4 Navigering 4 Definere regler/profiler 4 Profil-

Detaljer

Internrevisjonsrapport 05/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering

Internrevisjonsrapport 05/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering Internrevisjonsrapport 05/2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 25.05.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1 Innledning...5 2 Formål

Detaljer

I beregningene for 2010 og 2011 er 3530 personer fordelt på 1948 årsverk brukt i beregningen mht antall brudd pr. ansatt og brudd pr. årsverk.

I beregningene for 2010 og 2011 er 3530 personer fordelt på 1948 årsverk brukt i beregningen mht antall brudd pr. ansatt og brudd pr. årsverk. NOTAT Til: Formannskapet Fra: Kommunaldirektør Helge Garåsen Tema: Rapport om brudd på arbeidstidsbestemmelsene med forslag til strakstiltak Dato: 15.03.2011 Jeg har valgt følgende utgangspunkt for rapporten:

Detaljer

Internkontroll i Gjerdrum kommune

Internkontroll i Gjerdrum kommune Tatt til orientering i Gjerdrum kommunestyre 14.12.2016 Internkontroll i Gjerdrum kommune Formålet med dokumentet Formålet med dette dokumentet er å beskrive internkontrollen i Gjerdrum kommune. Dokumentet

Detaljer

DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS

DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS Morten Jensen CISA Alliance & Partner Manager > Internasjonal produsent av programvare > 25 års erfaring med periodeavslutningsoppgaver > Over 3000 kunder

Detaljer

Partene enige om: A. Avtalen gjelder for pedagoger i barnehagen. B. Saaravtalen gjøres gjeldende fra 01.01.16 til 31.12.17. C.

Partene enige om: A. Avtalen gjelder for pedagoger i barnehagen. B. Saaravtalen gjøres gjeldende fra 01.01.16 til 31.12.17. C. ØRLAND KOMMUNE å av fl å Protokoll: Dato: 10.06.2016 Avholdt forhandlingsmøtemellom: Ørland kommune Utdanningsforbundet Ørland om arbeidstidsavtale for pedagogiske personale i barnehagen Forhandlingene

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 3/2014 Intern kontroll på enheter Delrapport 2: lønnsområdet

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 3/2014 Intern kontroll på enheter Delrapport 2: lønnsområdet Trondheim kommunerevisjon Rapport 3/2014 Intern kontroll på enheter Delrapport 2: lønnsområdet Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon regnskapsrevisjonsprosjektet Intern kontroll

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører Tilleggsrapport Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Fra: Wikborg Rein Dato: 27. mai 2011 Ansvarlig partner: Morten Goller Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Tun Modumheimen januar-august

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket

VEDTEKTER for samvirkeforetaket VEDTEKTER for samvirkeforetaket org. nr. 871 470 472 Vedtekter er vedtatt som oppstart den 01.01.13, jfr vedtak årsmøte 04.12.12. Sist endret og vedtatt årsmøte den 03.11.16. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn

Detaljer

Tillatelse til utvidet bruk av overtid etter arbeidsmiljøloven 10-6 sjette ledd

Tillatelse til utvidet bruk av overtid etter arbeidsmiljøloven 10-6 sjette ledd VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.12.2016 2016/43174 DERES DATO 18.10.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Kjersti Marie Gjerd tlf 476 42 023 DERES REFERANSE 2010/1402-21/GUKI Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Att. Terje

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Vega kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Vega kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd Kontroll av Vega kommune Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

Observasjon som metode erfaringer fra Trondheim kommunerevisjon

Observasjon som metode erfaringer fra Trondheim kommunerevisjon Trondheim kommunerevisjon Observasjon som metode erfaringer fra Trondheim kommunerevisjon Arena 2017, Berit Juul Foto: Carl Erik Eriksson Vise dere hvordan vi har benyttet observasjon Inspirere til å vurdere

Detaljer

Notat vedr reduksjonsprosess stabene

Notat vedr reduksjonsprosess stabene Notat vedr reduksjonsprosess stabene Rådmannen har i brev av 16.03.2016 bedt stabene utrede konsekvenser av en reduksjon på 1,3 mill. Jfr utdrag av rådmannens brev: Reduksjonen er diskutert i personalmøtet

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål, mål og definisjoner Utgave: 2.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 27.03.2017 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 1.1 Formålet med styrings-

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017 Rådmannens innstilling Økonomirapport for Modumheimen januar-mars 2017 tas til

Detaljer

PROGNOSE 2017 Regnskap Prognose Rødøya omsorgssenter 370 2014 2015 2016 bud 17 akk jul. 2017 Diff Ramme, total netto kost drift 14 823 13 184 14 177 13 837 8 324 15 123 1 286 Lønn og personal, 10000-10990

Detaljer

Vår referanse 2016/01233-3 ARBEIDSRETTEN Org. nr.: 971525681 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2016 Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Arbeidsrettens årsregnskap for

Detaljer

Notat resultat og status prosjekt uønsket deltid Sammen for en bedre kommune i 2011

Notat resultat og status prosjekt uønsket deltid Sammen for en bedre kommune i 2011 Notat resultat og status prosjekt uønsket deltid Sammen for en bedre kommune i 2011 Til : Partsammensattsamarbeidsutvalg, Direktør Eva Milde Grunwald og virksomhetsledergruppen i Helse- og omsorg. Fra

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Prosjekt i Tilrettelagte tjenester, Helse, sosial og omsorg Drammen kommune

Prosjekt i Tilrettelagte tjenester, Helse, sosial og omsorg Drammen kommune Prosjekt i Tilrettelagte tjenester, Helse, sosial og omsorg Drammen kommune Etablere en eller flere arbeidstidsordning som sikrer en brukerrettet, faglig og økonomisk optimal tilrettelegging av tjenestene.

Detaljer

ARBEIDSTIDSORDNINGER. Samling for hovedtillitsvalgte 6.Juni 2014 Tromsø

ARBEIDSTIDSORDNINGER. Samling for hovedtillitsvalgte 6.Juni 2014 Tromsø ARBEIDSTIDSORDNINGER Samling for hovedtillitsvalgte 6.Juni 2014 Tromsø ARBEIDSTID Reguleres i Arb.miljølovens Kap. 10 og tariffavtalene/overenskomstene Ved arbeid på ulike tider på døgnet skal det utarbeides

Detaljer

Trondheim byarkiv v/elin E. Harder. Forvaltningsrevisjon sett fra en arkivars side om forvaltningsrevisjon, compliance og arkiv

Trondheim byarkiv v/elin E. Harder. Forvaltningsrevisjon sett fra en arkivars side om forvaltningsrevisjon, compliance og arkiv Trondheim byarkiv v/elin E. Harder Forvaltningsrevisjon sett fra en arkivars side om forvaltningsrevisjon, compliance og arkiv Foto: Foto: Carl-Erik Geir Hageskal Eriksson Norsk arkivråd, Trondheim 23.03.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar www.pwc.no Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar KS FoU-prosjekt nr. 154023 26. november 2015 2. Sammendrag Sammendrag (norsk) Denne rapporten er utført på oppdrag av KS, og gir en beskrivelse av hvordan

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON. helsevikarer til Tranøy kommune

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON. helsevikarer til Tranøy kommune VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON helsevikarer til Tranøy kommune Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE...1 2 STILLINGSBESKRIVELSER...1 3 MINIMUMSKRAV...1 3.1 KRAV TIL TILBUDT PERSONELL... 1 3.2 SPRÅKKRAV... 2 3.3

Detaljer

Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte

Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Gjeldende fra 1.5.2012 Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Side 1 av 5 Innhold Innledning... 3 Henvisninger... 3 Generelt... 3 Lokale retningslinjer...

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Trondheim kommunerevisjon Januar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen av lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune.

Detaljer

Vår referanse 2016/00861-3 Riksrevisjonen SPRAKRADET Org. nr.: 971527404 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Sprakradets arsregnskap

Detaljer

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009 Harstad kommune PERSONALREGLEMENTER RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalget Skrevet av: Siw Schultz Gabrielsen Utgave: Godkjent dato: 2.00 23.09.2009 Gjelder fra:

Detaljer

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU)

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU) Arbeidstilsynet A 17.06.201 201/68376 DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 957132 VIKNA KOMMUNE HELSE OG SOSIALETAT Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK c.(31.37?li'3

Detaljer

Internkontroll. Marianne Oddan Hanne Bakken Tangen

Internkontroll. Marianne Oddan Hanne Bakken Tangen Internkontroll Marianne Oddan Hanne Bakken Tangen Agenda Hva er internkontroll COSO-rammeverket Hvorfor er internkontroll viktig? Anbefalinger for god internkontroll Rutinebeskrivelse (eksempel) Rutinekartlegging

Detaljer

Gjennomgang av resultatenheter i Bergen kommune. Prosjektplan/engagement letter

Gjennomgang av resultatenheter i Bergen kommune. Prosjektplan/engagement letter Gjennomgang av resultatenheter i Bergen kommune Prosjektplan/engagement letter November 2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Koordinering med andre kontrollinstanser...

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Var referanse 2016/01125-5 Riksrevisjonen NASJONALBIBLIOTEKET Org. nr.: 976029100 Riksrevisjonens beretning Til Norsk Lokalhistorisk Institutt Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen

Detaljer

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten STAB OG STØTTE Vår saksbehandler: Ingunn Minnesjord Tlf.dir:32866375 Dato: 11.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/8074-3 Deres referanse: Arkivkode: 515 HO AVTALE OM GJENNOMSNITTSBEREGNING MELLOM KONGS

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

TIMEFLEX LEDERMODUL BRUKERVEILEDNING

TIMEFLEX LEDERMODUL BRUKERVEILEDNING TIMEFLEX LEDERMODUL BRUKERVEILEDNING I Timeflex Ledermodul Innholdsfortegnelse 1 Del I Introduksjon 1 Om Timeflex... ledermodul og datavarehus 1 2 Komme... i gang 1 4 Del II Full oversikt over ansattdata

Detaljer

Informasjons- og forhandlingsmøte

Informasjons- og forhandlingsmøte Informasjons- og forhandlingsmøte 24. november 2016 Prosjektledelse i SAS og hovedtillitsvalgte i Stokke, Andebu og Sandefjord Agenda 24.11.2016 Velkommen Innledning Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200769-1 Kari Breisnes 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.:916 79943 KOMMUNENS VARSLINGSORDNING

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer