OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot. At den 13. juli TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Terje Alfsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot. At. 2004 den 13. juli 03-009203TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Terje Alfsen."

Transkript

1 OSLO TINGRETT I Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: At den 13. juli TVI-OTIR/02 Tingrettsdommer Terje Alfsen Domenenavn Google Inc. mot SMSFUN AS Advokat Knut Glad og advokatfullmektig Nicolai Stenersen Advokat Ingvild Mestad Ikke begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 Det ble avsagt slik d o m: 1. Innledning Saken gj elder tvist vedrorende rettighetene til domenenavnet google.no. 2. Sakens bakgrunn 2.1 Partene i saken. Saksøkeren, Google Inc., er et amerikansk selskap stiftet og etablert i California i Selskapet driver det som i dag er en av verdens mest populære søkemotorer pd. internett. Domenenavnet google.com ble tatt i bruk og registrert i USA i Varemerket Google ble i 1998 tatt i bruk og registrert i USA for en rekke varer og tjenester. Saksokte, SMSFUN AS, heretter benevnt SMSFUN, er et norsk selskap stiftet og registrert i foretaksregistret Styrets leder er At le Hauge som også er daglig leder. Selskapets vedtektsfestete formål er "produksjon og omsetning av mobile internettløsninger og det som er naturlig knyttet til dette." 2.2 Kort om domenenavn o vern av disse Domenenavn er brukervennlige adresser til nettsteder i -verdensveven" (world wide web, www). Domenenavn knyttes til forskjellige toppnivådomener. Det skilles i dag mellom generiske toppnivådomener (for eksempel.com,.org og.net) og nasjonale sådanne (for eksempel.no,.dk og.uk). Det har de siste dr utviklet seg en rekke internasjonale og nasjonale registreringsordninger for å sikre at administrasjon og tildeling av visse domenenavn skjer til allmennhetens beste. I Norge er det naturlig nok det geografiske toppdomenet.no som søkes regulert. Det norske regelverket er fastsatt og håndheves av Norid (Norsk Registreringstjeneste for Internett Domenenavn) i forståelse med norske myndigheter. Søkeren må were en organisasjon som er registrert i (det norske) Enhetsregistret og må ha norsk postadresse. De nærmere regler om saksbehandlingen, søkers rettigheter, ansvar og plikter mv, fremgår av Norids "Navnepolitikk for.no.", som trådte i kraft TVI-OTI R/02

3 Det fremgår av Navnepolitikk for.no blant annet at registrering av domenenavn ikke gir -storre eller andre rettigheter til navnet enn soker hadde fra for. Registrering medforer ingen innskrenkning i rettigheter andre matte ha til å bruke navnet" (punkt 13.2). Soker skal forut for sin soknad forsikre seg om at registreringen ikke er i strid med tredjemanns rettigheter. Norid kontrollerer ikke dette og det foretas heller ingen annen proving av soknaden (punkt 14.1). Soker skal i denne sammenheng undertegne en egenerklaering hvor han innestår for at registreringen eller bruken av domenenavnet ikke medforer urettmessige inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet (punkt 14.6). Det er opplyst at mange andre land har tilsvarende registreringsordninger, blant annet Danmark som også har etablert "Klagenævnet for Domænenavne." Endelig har verdensorganisasjonen for immaterialrett, WIPO, opprettet et eget "Arbitration and Mediation Center" for domenenavntvister med internasjonalt tilsnitt. 2.3 Sakens faktiske o rosessuelle utviklin Den innleverte Google Inc., USA, ved sin norske fullmektig Onsagers AS, soknad til Patentstyret om å få registrert varemerket Google (ordmerke). Det ble ikke krevd prioritet fra noe tidspunkt for innleveringsdagen. Soknaden var offentlig tilgjengelig fra innleveringsdagen, jf varemerkeloven (vml) 17 a. Merket ble registrert i varemerkeregistret (med virkning fra innleveringsdagen, jf vml 23). Registreringen ble kunngjort kort tid etter. Ifolge kunngjoringen omfatter registreringen folgende varer / tjenesteklasser: - K1. 9: Data hardware, data software for soking, kompilering, indeksering og organisering av informasjon innen individuelle arbeidsstasjoner, PC'er eller datanettverk; data software for elektronisk post og til lettelse av arbeidsgruppekommunikasjon over datanettverk; data software for opprettelse av indekser over informasjon, web-områder og web-sider sant andre ressurser. Kl. 42: Datatjenester, nemlig online informasjonstjenester, også personlig tilrettelagte; utvelgelse og tilveiebringelse/forsyning av tilgang til informasjon og data for andre; tilveiebringelse/forsyning av tilgang til informasjon og informasjonssamlinger; datatjenester, nemlig opprettelse av indekser over informasjon, web-områder, web-sider og andre informasjonskilder; tilveiebringelse/forsyning av informasjon vedrorende tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafikk og audovisuell informasjon; tilveiebringelse/forsyning av tjenester relatert til elektronisk post og arbeidsgruppekommunikasjon." TVI-OTI R/02

4 Den , dvs mens varemerkesøknaden fra Goggle Inc. var under behandling i Patentstyret, registrerte At le Hauge domenenavnet google.no i Norids register. Registreringen ble etter en tid overdratt til SMSFUN. Sammen med soknaden leverte Hauge en underskrevet egenerklæring på fastsatt skjema hvor det blant annet het: "Soker innestår for at registreringen eller bruken av navnet etter sokers kunnskap ikke medforer urettmessige inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet, og ikke er i strid med norsk lov, herunder at navnet anses som en ulovlig profanitet, som diskriminerende, injurierende, pornografisk eller ulovlig på annen måte." Det er dokumentert at domenenavnet google.no, sammen med en del andre navn, en periode lå ute til salgs på SMSFUN's hjemmeside, blant annet i mars Det neste som skjedde i saken, må ha vært at Onsagers ble oppmerksom på registreringen i Norid og klaget til SMSFUN. Selskapet v/advokatfirma Kluge benektet i brev av at dets bruk av domenet krenket Googles varemerkeregistrering Det forelå således ingen forvekslingsfare mellom den sokemotortjeneste Google tilbyr og de tjenester og varer SMSFUN leverer eller vil levere. Domenet var dessuten blitt opprettet for salg av solbriller, het det. Google Inc. fremmet begjæring om midlertidig forfoyning til Oslo namsrett. SMSFUN påstod frifinnelse. Namsretten avgjorde saken ved kjennelse av Begjæringen ble ikke tatt til folge, idet retten anså det på det rene at kravet til sikringsgrunn ikke var oppfylt. I et etterfolgende brev av oppfordret SMSFUN's advokat Google Inc. til å samarbeide om bruken av det omtvistede domenenavnet. En slik losning ville ikke koste Google noe som helst. Brevet ledet imidlertid ikke til noen losning. Google Inc. observerte noe senere at SMSFUN på nettstedet drev en nettbutikk for salg av solbriller. "Skaff deg verdens googleste solbriller her!", heter det således i en utskrift av Brillen var her avbildet. He lt overst på siden var inntatt folgende tekst: "Solbrillen google.no har ingen tilknytning til den amerikanske sokemotortjenesten fra Google Inc. Var du på utkikk etter soketjenesten, firmer du den på webadressen vvww. oo le.com." Ved stevning av anla Google Inc. soksmål mot SMSFUN AS med påstand om at selskapet skulle pålegges å overfore domenenavnet til Google Inc.'s TVI-OTIR/02

5 norske foretak, eller et annet foretak som Google Inc. utpeker. Dessuten ble påstatt saksomkostninger. Det ble anfort at så vel registreringen som den fortsatte bruken av domenet var i strid med Google Inc.'s varemerkerettigheter, men også var i strid med markedsforingsloven. SMSFUN innleverte tilsvar i rett tid med påstand om frifinnelse og tilkjennelse av saksomkostninger. Det ble bestridt at krenket Google Inc.'s varemerkeregistrering eller at saksøkte opptrådte i strid med markedsforingsloven. Det ble krevd sikkerhetsstillelse for saksomkostninger, jf tvistemålsloven 182. Ved rettens kjennelse av ble kravet delvis tatt til følge, hvoretter sikkerhet ble stilt. Den skriftlige saksforberedelse var avsluttet i november Hovedforhandling ble deretter berammet. Hovedforhandling ble holdt dagene 14., 15. og 16. juni Begge parter var representert ved prosessfullmektig. Det ble avgitt en partsforklaring (Atle Hauge) og tre vitneforklaringer. Det ble dessuten foretatt dokumentasjon som vist i rettsboken. 3. Partenes påstander 3.1 Saksøkeren Goo le Inc., har nedlagt slik endelig påstand: 1A. SMSFUN AS pålegges å overfore domenenavnet google.no til Google Inc. eller den Google Inc. matte utpeke innen to uker etter rettskraftig dom. SubsidiEert 1B. SMSFUN AS pålegges å slette registreringen av domenenavnet google.no irmen to uker etter rettskraftig dom. 2. SMSFUN AS plikter å betale sakens omkostninger til Google Inc. med tillegg av den til enhver tid gjeldende rente etter forsinkelsesrenteloven 3 forste ledd forste punktum fra dommens oppfyllelsesfrist til betaling skjer TVI-OTI R/02

6 3.2 Saksokte SMSFUN AS, har nedlagt slik påstand: 1. SMSFUN AS frifinnes. 2 Google Inc. dommes til å betale SMSFUN AS sakens omkostninger med tillegg av rente etter forsinkelsesrenteloven 3 forste ledd forste punktum, for tiden 12 % pr. år, fra forfall til betaling firmer sted. 4. Partenes anforsler i hovedtrekk 4.1 Anforslene fra saksokeren Goo le Inc Innledning Google Inc. hadde i februar 2001 ingen organisasjon i Norge som kunne registreres i Enhetsregistret. Man var derfor avskåret fra å foreta registrering i Norid på det tidspunkt. Den eneste grunn til SMSFUN's registrering og bruk av domenenavnet google.no må ha vært å snylte på Google Inc.'s omdomme. Registreringen og bruken representerer for det forste hver for seg inngrep i saksokerens varemerkerettigheter, jf Under enhver omstendighet har SMSFUN opptrådt i strid med markedsforingsloven, jf Konsekvensene av selskapets brudd på varemerkeloven og/eller markedsforingsloven behandles i Varemerkeinngrep. Det er ikke tvil om at den som registrerer domenenavn i Norid, har plikt til å ta hensyn til andres registrerte eller uregistrerte rettigheter, herunder varemerkerettigheter, jf Navnepolitikk for.no punkt.14.1 og Registrering gir ikke storre eller andre rettigheter til navnet enn sokeren måtte ha fra for, jf punkt Atle Hauge/SMSFUN registrerte og brukte likevel domenenavnet, til tross for at de hadde utmerket kjennskap til sokemotoren Google. Det er heller ikke tvil om at varemerkeloven kommer til anvendelse på internett TVI-OTI R/02

7 Google er et sterkt varemerke. Det er et fantasimerke, visstnok inspirert av den temmelig ukjente, ikke anerkjente tallstorrelsen gogol. Ordet har ellers knapt vært brukt tidligere. Det er iallfall intet regulært ord i engelsk. Den omstendighet at -google- i det siste er blitt brukt som verb, styrkers ordets betydning; det viser at Googles sokemotor er blitt en velkjent tjeneste. Google er for det forste vernet som registrert varemerke, jf vml 1 forste ledd. Vernet gjelder fra soknadens innleveringsdag. Registreringen innebærer at ingen andre enn innehaveren i nzeringsvirksomhet kan bruke samme kjennetegn for sine varer, jf 4 forste ledd forste punktum. Domenenavnet google.no er imidlertid i realiteten helt identisk med varemerket Google. Bade registreringen og bruken av navnet er i strid med 4. Den omstendighet at SMSFUN for tiden tilbyr solbriller på intemettsiden er uten betydning. Varemerkeinngrepet består iallfall i bruken av Googles kjennetegn for egen hjemmeside. Google var ikke bare registrert, men også innarbeidet som varemerke for SMSFUN foretok sin registrering i Norid. Også ved innarbeiding oppnås enerett til varemerke, jf 2 forste ledd. Merket var allerede den gang (2000/2001) svært godt kjent blant brukergruppene på internett. Merket var iallfall innarbeidet for sokemotorer på intemett og for internettadresser. Det foreligger en åpenbar fare for at varemerket Google og domenenavnet google.no forveksles i den alminnelige omsetning, jf 4 forste ledd tredje punktum. Det må i dette tilfelle antas at det utsnitt av allmennheten som her utgjor omsetningskretsen for varene og tjenestene, tror at varene kan ha samme kommersielle opprinnelse eller lignende Forvekslingsfarcn for publikum ligger i at brukere vil tro at google.no rett og slett er google.com's norske navn. Erfaringen fra Danmark med google.dk viser at flere tusen brukere tok feil daglig. Eksempler fra Norge kan også dokumenteres. Sidenes avsender kan ikke identifiseres for forvekslingen har skjedd. Kravet til vareslagslikhet eller som her "tjenesteslagslikhet" - er oppfylt, jf 6 forste ledd forste punktum. Begge de tjenester som her tilbys, krever således samme slags sakkyndighet av brukeme, nemlig datakyndighet. Google er dessuten et meget szerpreget varemerke. Dette må derfor gis beskyttelse for et bredere vare- og tjenestespektrum enn mindre særpregede merker ikke minst når det som her er tale om identiske merker. Googles varemerke er som nevnt registrert for visse klasser, men disse er ikke avgjorende. Det er det vare- og tjenesteslagene som er. SMSRJN driver nettbutikk fra sin nettside, hvilket er en svært nærliggende tjeneste i forhold til Googles informasjonstjeneste. Det er nettsiden som er inngrepet, ikke salget av solbriller som - for tiden - foregår TVI-OTI R/02

8 Saksokeren gjor videre gjeldende at selv om de to kjennetegn ikke skulle anses å gjelde varer eller tjenester av samme eller liknende slag, må de i dette tilfelle anses egnet til å forveksles. Kjennetegnet med eldst rett (Google) var nemlig allerede på tidspunktet for SMSFUN's registrering av google.no i Norid, så velkjent og ansett i Norge at det ville bety en urimelig utnyttelse av Googles anseelse om andre kan bruke merket, jf vml 6 annet ledd. Det kan således ikke være noen tvil om at google.com var en meget kjent sokemotor, også i Norge, allerede i begynnelsen av Den hadde allerede mottatt betydelig internasjonal anerkjennelse og priser. Den var på Startsiden alt i Det vises dessuten til en rekke artikler fra norske aviser fra 1999 og fremover, hvor sokemotoren google.com omtales. Det er videre dokumentert at antall norske sok allerede i februar 2001 var kommet godt over pr. dag i gjennomsnitt. Google var videre for denne tid debattert i nyhetsgrupper på internett. Google ble etter hvert et av verdens mest kjente varemerker. Som et alternativt grunnlag anfores at forvekslingsfare anses å foreligge selv om varene/tjenestene ikke skulle være av samme eller liknende slag. Dette er nemlig ikke noen nødvendig betingelse når det kjennetegnet som er eldst (varemerket Google), samtidig er innehaverens (navn eller) foretaksnavn, jf 6 forste ledd annet punktum. Bestemmelsen gjelder også utenlandske foretaksnavn, jf firmaloven 3-1. SMSFUN's registrering og bruk av google.no representerer en urimelig utnyttelse av Googles anseelse. Domenet har endog vært lagt ut til salg. SMSFUN hadde ingen aktverdig grunn til å velge akkurat google. Historien om salg av solbriller er tynn det mer naerliggende "goggles" er aldri blitt registrert. Det fremgår for øvrig av selskapets hjemmesider at også andres navn har weft tatt (cb, nokia, start), åpenbart for trekke trafikk til egne hjemmesider Brudd på markedsforingsloven Det anfores for det forste at SMSFUN's handlemåte var i strid med markedsforingsloven 1 forste ledd. Det heter her at det i næringsvirksomhet ikke må foretas handlinger som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende mellom, eller for ovrig mot god markedsforingsskikk. Bestemmelsen referer seg til vanlig oppfatning av god forretningsskikk på vedkommende område. SMSFUN's handlinger rammes åpenbart av denne bestemmelse. Som nevnt har selskapet ingen beskyttelsesverdig interesse i domenet google.no både registreringen og bruken er et fors& på urettmessig å nyttiggjore seg Google Inc.'s anseelse. Det er i denne forbindelse vist til Klagenævnets avgjørelse av i sak Google Inc. Jens Nielsen og til Agder lagmannsretts dom av (Volvo) TVI-OTI R/02

9 SMSFUN's handlemåte strider også mot samme lovs 8 a. Det heter her at det er forbudt i næringsvirksomhet å anvende etterliknede kjennetegn mv på en slik mate at det må anses som en urimelig utnyttelse av andres innsats eller resultater og fewer med seg fare for forveksling. Dette er nettopp situasjonen her Konsekvenser av inngrep. Konsekvensene av varemerkeinngrep er regulert i vml 40. Denne bestemmelse åpner for et bredt spekter av virkemidler, blant annet at det misbrukte kjennetegn fjernes. Men retten kan også bestemme andre tiltak enn de som uttrykkelig er nevnt i paragrafen for å hindre misbruk av kjennetegnet, jf tredje ledd. Bestemmelsen gir domstolene meget frie spillerom, jf lovens forarbeider. Med hjemmel i sistnevnte bestemmelse krever saksokeren prinsipalt at SMSFUN pålegges å overfore domenenavnet google.no til Google Inc. eller den Google Inc. matte utpeke. Slik overdragelse er her uproblematisk idet det åpenbart ikke er andre rettighetshavere som kan &re krav på navnet. Kravet om overforing stottes også på den avtale SMSFUN inngikk med Norid ved registreringen av dornenenavnet. Det fremgår således av Navnepolitikk for.no punkt 10.1 at overforing skal skje uten godkjennelse fra innehaver når det foreligger rettskraftig dom som går ut på at et domenenavn skal overfores fra innehaver til en annen organisasjon. Det er vist til to dommer hvor overforing er besluttet. Dette er Oslo byretts dom av (carlsberg.no og tuborg.no) og Nordhordland herredsretts dom av (playstation2.no). Subsidizert kreves at SMSFUN pålegges å slette registreringen av domenenavnet google.no. Også dette krav er hjemlet i vml 40 tredje ledd, jf Borgarting lagmannsretts dom av i sak Hewlett-Packard (hp). Sletting kan imidlertid were utilstrekkelig for Google idet tredjemenn kan komme til med ny registrering for Google rekker det. Dersom saken avgjøres pa det grunnlag at markedsforingsloven er brutt, gir så vel loven som avtalen med Norid hjemmel for å beslutte overforing eller sletting av domenenavnet TVI-OTI R/02

10 4.2 Anforslene fra saksokte SMSFUN AS: Innledning Saksokte bestrider at det foreligger varemerkeinngrep, jf Det foreligger heller intet brudd på markedsforingsloven, jf Under enhver omstendighet kan ikke eventuelle vareinngrep eller brudd på markedsforingsloven ha til konsekvens at SMSFUN må overfore domenenavnet, jf Varemerkeinngrep. Forretningsideen bak SMSFUN og At le Hauges andre selskaper er basert på bruk av mobiltelefoni og tekstmeldinger. Herunder driver man med salg av visse varer i "nettbutikk". I den forbindelse har man stadig behov for nye domenenavn som kan brukes i forbindelse med forskjellige forretningskonsepter. Slike navn som var ledige, kunne fritt registreres fra januar Etter en intern "brainstorming" i SMSFUN ble en rekke domenenavn kort etter registrert. Når det særlig gjaldt "google", fant man dette særlig egnet for salg av solbriller. Ordet ble valgt som en variasjon over clet engelske ordet for solbriller, "goggles". Dette var grunnen til at nettopp dette navnet ble registrert. SMSFUN mener at en nettbutikk for salg av solbriller (som annet varesalg) er naturlig knyttet til selskapets vedtektsfestete formål. Nettbutikken for salg av solbriller ble lansert hosten 2002, dog uten at særlig mange briller er blitt solgt. Det er aldri blitt solgt andre varer fra dette nettstedet. Heller ikke salg av domenenavn har vært noen del av konseptet, og det har aldri blitt solgt noen. Saksokte reserverer seg mot at Google skal were et særlig sterkt varemerke. Ordet er ikke et rent fantasiord slik det hevdes; det var visstnok inspirert av tallet googol (1 med 100 nuller etter) som var en velkjent tallstorrelse i visse kretser Det samme gjelder googolplex (1 med googol nuller etter). Disse er altså generiske ord. Ordet google har dessuten vært brukt tidligere, blant annet som navn på en tegneseriefigur i mellomkrigstiden ("Barney Google") og i en skjonnlittercer bok fra 1970-tallet. Et selskap i Chicago har hett Googleplex siden Varemerket Google er dessuten svekket av at verbet "google" er kommet i bruk i vide kretser. He lt uavhengig av Googles sokemotor brukes det nå som betegnelse på sok på internett i sin alminnelighet, særlig etter opplysninger om andre personer. Merket er altså utvannet. Det hevdes imidlertid ikke at merket er degenerert TVI-OTI R/02

11 SMSFUN bestrider ikke at varemerket Google er lovlig registrert med prioritet og virkning fra Men registreringen omfatter bare de varer/vareklasser som er uttrykkelig nevnt i soknaden (og den kunngjorte registrering). Denne oppregningen omfatter ikke en nettside som sådan. SMSFUN bestrider derimot at Google var eller er innarbeidet som varemerke her i Norge, jf vml 2. Det kan i det hele ikke innarbeides vern for en internettside i seg selv. En slik er nemlig verken noen vare eller tjeneste. I den utstrekning noen varemerkerett skulle være innarbeidet, gjelder den kun sokemotortjenesten. Det foreligger heller ikke bevis for at Google så tidlig som i januar/februar 2001 var innarbeidet i Norge. Det er ikke godtgjort at merket/sokemotoren på det tidspunkt var så godt kjent i -omsetningskretsen-, dvs, blant alle brukere av intemett i Norge, som det er blitt senere. Forst i 2003/2004 kom den store økningen i bruken av denne sokemotoren i Norge som i verden for øvrig. SMSFUN bestrider at det foreligger fare for at domenenavnet google.no kan forveksles med varemerket Google. For det forste nytter det norske selskapet google.no bare som nettside ved salg av solbriller. Det er da vanskelig å forstå at noen vesentlig del av omsetningskretsen kan bli villedet. Det har vært få klager fra folk som feilaktig har tastet seg inn på google.no. Men selv om man anser google.no som kjennetegn for en informasjonstjeneste, kan neppe noen tro at den har noe med google.com å gjøre. Nettsidene ser helt forskjellige ut og de to tilbyr helt forskjellige tjenester. Den som kommer frem til google.no ser straks presisert at siden ikke har noe med google.com å gjøre. Google har da heller ikke behov for noe norsk toppdomene. Den som soker på google.corn og har norsk nettleser, får informasjon på norsk direkte. De to kjennetegn er altså ikke egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning, jf vml 4 forsteledd. Heller ikke kravet til vareslagslikhet er oppfylt, jf vml 6 forste ledd forste punktum. SMSFUN's nettside er nemlig ingen informasjonstjeneste som omfattes av varemerkets beskyttelsesområde. Det som tilbys her er varer, ikke informasjon. Tilbudet gjelder bare selve produktet. Det er den aktuelle utnyttelse av kjennetegnet som må legges til grunn som ved alle andre varemerker. Det foreligger ikke noe grunnlag for å anvende vml 6 annet ledd i dette tilfellet. For det forste var varemerket Google ikke pr. februar 2001 så velkjent og hadde slik anseelse i Norge som det kreves etter bestemmelsen. Situasjonen var helt annerledes den gang enn den er blitt senere. Men selv om "Kodakvern- skulle gis, kan ikke SMSFUN nektes å TVI-OTI R/02

12 bruke google.no for salg av solbriller. Dette vil ikke representere noen urimelig utnyttelse av Googles anseelse. Når det særlig gjelder vml 6 forste ledd annet punktum, bemerke at den manglende vareslagslikhet gjor at bestemmelsen ikke kan få anvendelse. Under enhver omstendighet er Google Inc. et amerikansk foretaksnavn og folgelig ikke uten videre vemet i Norge. Det har dessuten ikke vært fort noe bevis for at foretakets navn har vært benyttet i Norge. Saksokeren har hevdet at SMSFUN har krenket selskapets varemerkerettigheter. For det forste kan ikke selve registreringen i Norid were noen krenkelse i seg selv. Forst når merket faktisk brukes som kjennetegn for varer eller tjenester, kan krenkelse inntre. Det foreligger heller ingen urimelig utnyttelse av andres anseelse eller forringelse av denne fra SMSFUN's side. Google er da også et svært lite sårbart varemerke. Intet tyder pa at Google Inc har tapt penger i Norge på det som har skjedd. Det er ingen indikasjoner på at SMSFUN vil bruke google.no for å skade google.com. Selskapet har endog tilbudt seg å dele registreringen med Google Inc. Det bestrides for ovrig at registreringen var i strid med Norids regelverk. Det ble heller ikke avgitt noen uriktig egenerklæring Brudd på markedsforingsloven SMSFUN' handlemåte var verken i strid med 1 eller 8 a i markedsforingsloven. Paragraf 8 a får ikke anvendelse allerede av den grunn at det ikke kan foreligge forvekslingsfare, jf det som foran er sagt om den tilsvarende problemstilling under vml. Noen urimelig utnyttelse av andres innsats eller resultater har heller ikke funnet sted. SMSFUN selger heller ikke annonser til nettstedet google.no. Når det gjelder generalklausulen i lovens 1, skal det utvises forsiktighet ved anvendelsen av denne, jf blant annet Hoyesterets dom i Mozell-saken (Rt 1995 side 1908). SMSFUN er ingen konkurrent til Google. Ingen bransjenorm tilsier at forvekselbare domenenavn ikke kan brukes for helt forskjellige tjenester Konsekvenser av inngrep Selv om retten skulle komme til at det foreligger varemerkeinngrep, gir verken markedsforingsloven 40 eller andre grunnlag hjemmel for å kreve registreringen i Norid overfort til Google Inc. For å hindre misbruk kan man iallfall ikke gå lenger enn til å pålegge sletting, jf at 40 bare tillater "andre tiltak" i den utstrekning de er nødvendige for TVI-OTI R/02

13 å hindre misbruk. Registreringen i seg selv var imidlertid intet varemerkeinngrep. Av denne grunn kan retten derfor ikke gå lenger enn eventuelt å forby SMSFUN's bruk av domenenavnet. Norid-avtalen etablerer ingen egen hjemmel for overforing; den viser bare til annen mulig hjemmel. 5. Rettens bemerkninger Retten legger innledningsvis til grunn at varemerkeloven i utgangspunkt kommer til anvendelse på domenenavn. Dette vil neermere bestemt si at det er varemerkelovens bestemmelser som avgjor om et domenenavn krenker en annens rettigheter etter varemerkeloven. Retten bemerker likeledes innledningsvis at den anser Google som et sterkt varemerke. Det er åpenbart et rent fantasiord, selv om det kan påvises at enkelte sporadisk har vært innom denne bokstavkombinasjonen tidligere. Det er ingen tvil om at varemerket Google har vern iallfall fra da soknaden om registrering ble sendt inn til Patentstyret. SMSFUN's registrering av google.no i Norid og bruk av dette domenenavnet ligger således i tid etter den nevnte dato. Google Inc. har imidlertid hevdet at selskapets varemerke også var vernet som innarbeidet på det aktuelle tidspunkt, jf vml 2. Merket var dessuten så godt kjent og ansett i Norge at det hadde det særlige vern som folger av vml 6 annet ledd. Retten må forst se på disse anforslene. Det tas ved vurderingen utgangspunkt i situasjonen pr. 26. februar Det er dokumentert at sokemotoren google.com hadde en sterk vekst på verdensbasis fra forste halvår Det var den gang ca besok ("search queries-) pr. dag. Tallet steg til 10 mill. våren 2000 (det året norsk versjon visstnok forelå) og 100 mill, pr. dag i januar/februar Antallet norske sok var da ca pr. dag. Det er folgelig grunn til å anta at denne sokemotoren var ganske godt kjent blant norsk internettbrukere på det tidspunkt. Google Inc. gjorde ingen anstrengelser for øvrig for å bli kjent i Norge. Selskapet har aldri brukt penger på markedsforing, for eksempel til annonser eller TV-reklame. Det er dokumentert at google var nevnt så vidt i noen få artikler i dagspressen i tiden desember 1999 til primo februar Noen publisitet utover dette er retten ikke kjent med. Retten ser likevel ikke bort fra at varemerket Google i februar 2001 var så godt kjent som særlig kjennetegn for noens tjenester at det matte anses å were et innarbeidet merke i TVI-OTI R/02

14 Norge. Retten finner det imidlertid ikke nødvendig å ta stilling til dette. Et mulig vem ville nemlig måtte være begrenset til Google Inc.'s sokemotortjeneste. Men dette er utvilsomt inkludert i det bredere vern Google allerede fikk som registrert varemerke. Se lv om man skulle legge til grunn at varemerket Google var innarbeidet, gjenstår sporsmålet om vml 6 annet ledd kommer til anvendelse. Retten må således ta stilling til om kjennetegnet Google ph det aktuelle tidspunkt var så velkjent og hadde slik anseelse her i riket at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av denne anseelse dersom kjennetegnet ble tatt i bruk av andre. Retten firmer etter en helhetsvurdering at kjennetegnet Google i februar 2001 neppe fylte kravene etter den nevnte bestemmelse. Merket hadde bare en relativt begrenset tid vært godt kjent av internettbrukere i Norge og hadde fortsatt en begrenset markedsandel. Som nevnt var det heller ikke foretatt noen investeringer i Norge for å gjøre merket kjent. Retten konklusjon er således at Google neppe for februar 2001 hadde det særlige vern som 6 annet ledd gir anvisning på. Som nevnt har Google Inc. under enhver omstendighet ervervet rett til varemerket Google ved registrering. Retten innebærer at ingen andre enn innehaveren i næringsvirksomhet kan bruke samme eller et forvekselbart kjennetegn for sine varer eller tjenester, jf vml 4 forste ledd forste og tredje punktum. Retten finner det åpenbart at "google.no" er det samme kjennetegn som Google, eller iallfall i utgangspunkt klart egnet til å forveksles med dette. Varekjennetegn er imidlertid bare egnet til å forveksles hvis de "gjelder varer av samme eller lignende slag", jf 6 forste ledd forste punktum. Retten finner det lite tvilsomt at så vel Atle Hauge som SMSFUN ved sin registrering og bruk av domenenavnet handlet i næringsvirksomhet. Sporsmålet er om de øvrige vilkår er oppfylt. Det forste SMSFUN gjorde, var altså å registrere domenenavnet google.no i Norid. Sporsmålet er om det i seg selv representerte et vareinngrep. Dette sporsmål er droftet på generell basis av Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik i "Oversikt over norsk varemerkerett" fra 2003, bind I (Lassen/Stenvik) på side 243 flg. De kommer til under noe tvil til at varemerkeloven neppe kan påberopes overfor den blotte soknad om registrering av domenenavn. Det samme standpunkt kommer Mads Bryde Andersen til i "IT-retten" (2001) på side Men også han tilfoyer at sporsmålet ikke er utvilsomt Retten må si seg enig med disse forfattere. Etter rettens mening ville det were å strekke ordlyden i 4 forste ledd for langt å si at selve registreringen i Norid representerer bruk at den annens kjennetegn for egne varer eller tjenester TVI-OTIR/02

15 Det er ikke opplyst eller hevdet at SMSFUN opprettet noen "tom- intemettside forst. Retten behover derfor ikke gå inn på sporsmålet om dette kunne anses som et inngrep i seg selv, slik det har vært reist sporsmål om. Derimot er det på det rene at selskapet opprettet intemettsiden med domenenavnet google.no tydelig fremhevet. På denne siden tilbys kjøp av -verdens googleste solbriller." Siden innledes som foran nevnt med en disclaimer som dessuten inneholder webadressen til google.com. Sidens design er dessuten en helt annen enn den Google Inc. benytter seg ay. Disclaimeren og den forskjellige design er imidlertid ikke synlige for man kommer frem til SMSFUN's side. Googles varemerke har derfor allerede gjort sin nytte ved å lokke internettbrukere til intemettsiden. Retten finner det likevel her vanskelig å tale om varemerkeinngrep. Det som tilbys på siden er nemlig en vare (solbriller) av en helt annen art enn de tjenester Google Inc. tilbyr (sokemotortjenester) eller som varemerket Google er registrert for. Se lv om man ser bort fra disclaimeren, vil neppe noen tro at solbrillene har samme kommersielle opprinnelse som sokemotortjenesten. Noen egentlig forvekslingsfare foreligger da ikke, jf vml 6 forste ledd forste punktum. Etter rettens mening kan man neppe ved avgjørelsen trekke inn at en hjemmeside alltid kan forandres (slik Agder lagmannsrett gjor i dommen av , volvoimport.no). Det er dokumentert at domenenavnet google.no, sammen med en del andre domenenavn, i en periode lå ute til salgs på SMSFUN's hjemmeside, blant annet i mars Dette er ikke bestridt, men SMSFUN hevdet i retten at salg av domenenavn aldri hadde vært en del av selskapets konsept, og at det heller aldri var blitt solgt noen. Retten må likevel legge til grunn at SMSFUN faktisk har gjort forsok på selge dornenenavnet google.no, sammen med en rekke andre domenenavn. Domenenavnet ble altså betraktet som en vare med salgsverdi. Det er reist sporsmål om et slikt tilbud eller salg i seg selv må sies å representere et varemerkeinngrep. Varemerkelovens bestemmelser passer imidlertid dal-fig i dette tilfelle. Retten finner det derfor vanskelig å si at dette utgjor noe varemerkeinngrep. Google Inc. har også påberopt vml 6 forste ledd annet punktum. Annet punktum knytter seg til forste punktums alminnelige bestemmelse om at varekjennetegn bare anses forvekselbare hvis de gjelder varer av samme eller lignende slag. Det heter således i annet punktum at dette likevel ikke er en nodvendig betingelse for forvekselbarhet, -når det kjennetegnet som har eldst rett er innehaverens navn eller foretaksnavn." Retten finner at også utenlandske foretaksnavn omfattes av denne bestemmelsen, selv om navnet ikke har weft tatt i bruk som navn på noen virksomhet som drives i Norge. Iallfall gjelder dette når foretaksnavnet er tatt i bruk som kjennetegn her i riket, jf Lassen/Stenvik TVI-OTI R/02

16 side 324 fig og 458 fig, særlig side 461. Dette må sies å være tilfelle for Google Inc., gjennom sokemotortjenesten på internett. Firmanavnet må her sies å være identisk med det domenenavn som SMSFUN registrerte. Det er etter den nevnte bestemmelse i utgangspunkt uten betydning at vareslagslikhet mangler mellom salget av solbriller og sokemotortjenesten. Retten firmer, selv om det er under noe tvil, at den omstendighet at salget skjer over en "nettbutikk", må were tilstrekkelig til at forholdet rammes av 6 forste ledd annet punktum. Denne bestemmelse forutsetter åpenbart at grensene for forvekselbarhet trekkes relativt vidt, slik at vedkommende firma sikres mulig fremtidig ekspansjon. I dette tilfelle er det fremtidige aktiviteter over intemett som kan were aktuelt. Retten firmer altså at det her foreligger varemerkeinngrep. Google Inc. har imidlertid ikke nedlagt påstand om at SMSFIJN skal opphore med bruken av domenenavnet, slik klart hjemlet i vml 40 forste ledd. Derimot krever selskapet prinsipalt å få domenenavnet google.no overfort til seg. (Subsidicert kreves at registreringen i Norid slettes). Retten er enig med Google Inc. i at kravet om overforing må anses å ha hjemmel i samme lovs 40 tredje ledd som et av de "andre tiltak" det der åpnes for. Dette må iallfall gjelde i et tilfelle som dette, hvor det ikke kan tenkes flere berettigede pretendenter til domenenavnet. Til stotte for dette standpunkt kan vises til de to tingrettsdommer saksokeren har vist til, samt til Lassen/Stenvik side 245 og Wagle/Odegaard jr.: Opphavsrett i en digital verden (1997) side 473. Etter det retten ovenfor er kommet til, finnes det ikke nodvendig å ta stilling til om SMSFUN's handlemåte strider mot markedsforingsloven. Av hensyn til sporsmålet om saksomkostninger bemerkes imidlertid at markedsforingsloven etter rettens mening ikke gir domstolene hjemmel for å beslutte et domenenavn overfort, og neppe heller for at et domenenavn skal slettes. Man tilfoyer at Navnepolitikk for.no punkt 10.1 etter rettens mening ikke gir noen selvstendig hjemmel. Bestemmelsen forutsetter at domstolens beslutning om overforing eller sletting har et annet rettslig grunnlag. SMSFUN har tapt saken. Saken har imidlertid på et avgjorende punkt budt på slik tvil at det var fyllestgjorende grunn for den tapende part til å la den komme for retten. På denne bakgrunn finner retten at hver av partene ben- bære sine saksomkostninger, jf tvistemålsloven 172 annet ledd TVI-OTI R/02

17 Domsslutning: 1 SMSFUN AS pålegges å overfore domenenavnet google.no til Google Inc. eller den Google Inc. matte utpeke innen to uker etter rettskraftig dom. 2. Hver av partene bærer sine saksomkostninger. Retten hevet Terje Alfsen Dommen kan påankes til lagmannsretten. Anken ma erklæres direkte for tingretten innen 1 en maned fra dommen er forkynt. Ankeerklæringen må være underskrevet eller medunderskrevet av en advokat. Den ankende part kan også henvende seg til rettens kontor og får ankeerklæringen nedtegnet og undertegnet der. Samtidig med ankeerklæringen må den ankende part innbetale ankegebyr, som er 24 ganger rettsgebyret. Dersom hovedforhandlingen har vart mer enn en dag, påløper ytterligere gebyr. Dersom anken gjelder en formuesverdi under kroner, kan den ikke fremmes uten samtykke fra lagmannsretten. Søknad om samtykke må i slike tilfeller innsendes samtidig med ankeerklæringen TVI-OTI R/02

Rettspraksis om retten til domenenavn

Rettspraksis om retten til domenenavn Rettspraksis om retten til domenenavn Simen Strand Avdeling for Teknologi og Media Immaterialrett (varemerker, opphavsrett m.m.) IKT-rett Markedsføringsrett Voldgiftssaker for WIPO Arbitration and Mediation

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

DOK-2016-10 somsenter.no

DOK-2016-10 somsenter.no DOK-2016-10 somsenter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-02-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-10 STIKKORD: Somsenter.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt.

Detaljer

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer.

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer. Saksnummer: DOK19/08 Klagen gjelder:sehvasomskjer.no 1. Sakens parter Klager: TV 2 AS Kontaktperson for klager: Bryn Aarflot AS ved advokatfullmektig Thomas Strand-Utne Klagemotpart: NET INVEST NORWAY

Detaljer

Hva må registraren passe på? -varemerke-foretaksnavn-domenenavn

Hva må registraren passe på? -varemerke-foretaksnavn-domenenavn Hva må registraren passe på? -varemerke-foretaksnavn-domenenavn Solrun Dolva Seksjonssjef, Design- og varemerkeavdelingen E-post: sdo@patentstyret.no 2007.11.21 Patentstyret Patentstyret - styret for det

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT , Regjeringsadvolcatc,n 2 b APR2012 GULATING LAGMANNSRETT I Avsagt: Saksnr.: 23.04.2012 i Gulating lagmannsrett, Haugesund 11-023049ASD-GULNAVD2 Dommere: Førstelagmann Lagdommer Tingrettsdommer Bjørn Solbakken

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

DOK-2015-46 fortumnett.no

DOK-2015-46 fortumnett.no DOK-2015-46 fortumnett.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-11-19 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-46 STIKKORD: Fortumnett.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

DOK-2015-23 sesamportalen.no

DOK-2015-23 sesamportalen.no DOK-2015-23 sesamportalen.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-05-22 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-23 STIKKORD: sesamportalen.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

Sekretariatets vurdering av om klagen skal tas under behandling

Sekretariatets vurdering av om klagen skal tas under behandling Saksnummer: DOK 07/08 Klagen gjelder: promotech.no 1.Sakens parter Klager: ProMotech Diesel Performance Engineering AB Kontaktperson for klager: Håmsø Patentbyrå ANS, Gunnar Håmsø Klagemotpart: Panoramiq

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

DOK-2015-10 aurskogsparebank.no

DOK-2015-10 aurskogsparebank.no DOK-2015-10 aurskogsparebank.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-02-27 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-10 STIKKORD: aurskogsparebank.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

STIKKORD: boozt.no/ Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: boozt.no/ Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2015 05 boozt.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-01-27 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-05 STIKKORD: boozt.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt 1.2. SAMMENDRAG:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, (advokat Ole Tokvam til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, (advokat Ole Tokvam til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, Canvas AS (advokat Ole Tokvam til prøve) mot Staten v/nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 18.06.2009 i Borgarting lagmannsrett, 09-079526SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagmann Sveinung Koslung Fredrik Charlo Borchsenius

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

DOK-2015-11 harstadsparebank.no

DOK-2015-11 harstadsparebank.no DOK-2015-11 harstadsparebank.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-02-27 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-11 STIKKORD: harstadsparebank.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 07.11.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-027723ASD-GULA/AVD2 Dommere: Magni Elsheim Rolf Strøm Carl Petter Martinsen Ankende part Sos Rasisme Ankemotpart

Detaljer

DOK-2014-19 audisalg.no

DOK-2014-19 audisalg.no DOK-2014-19 audisalg.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2014-04.30 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2014-19 STIKKORD: audisalg.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

ADVOKATFIRMAET KJÆR 2015-12- 2 1

ADVOKATFIRMAET KJÆR 2015-12- 2 1 ADVOKATFIRMAET KJÆR Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo 2015-12- 2 1 Vår ref: 150595/23170 GS/mse Dato: 18. desember 2015 PROTEST MOT REGISTRERING AV VAREMERKE Undertegnede representerer Trond Aage

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 31.08.2006 Saksnr.: Dommere: 06-088832KSI-BORG/04 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sveinung Koslung Kjersti Graver Anne-Mette Dyrnes Kjærende part Mester

Detaljer

DOK-2015-17 finnogspar.no

DOK-2015-17 finnogspar.no DOK-2015-17 finnogspar.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-04-15 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-17 STIKKORD: finnogspar.no / Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig:

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: D O M av 28. april 2003 i ankesak nr 02-02410 A/02 Haralds Printershop AS Hewlett-Packard Company Ankende part: Prosessfullmektig: Haralds Printershop AS Daglig

Detaljer

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO Av advokat Kari Anne Lang-Ree 12 1. Innledning Et domenenavn er en unik adresse som identifiserer IP-adressen til en maskin på

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

OSLO TINGRETT. 07.04.2009 i Oslo tingrett, 08-1 70507TVI-OTIW07. Dommer:

OSLO TINGRETT. 07.04.2009 i Oslo tingrett, 08-1 70507TVI-OTIW07. Dommer: OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Dommer: 07.04.2009 i Oslo tingrett, 08-1 70507TVI-OTIW07 Tingrettsdommer Knut Erik Strøm Saken gjelder: Opphevelse av Patentstyrets avgjørelse om å oppheve registrering av

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet

Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet Ny varemerkelov Tidligere lov Varemerkedirektivet Kapittel 1: Alminnelige bestemmelser 1. Enerett til varemerke 1 mv. 3 2. Tegn som kan være

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

HALDEN TINGRETT KJENNELSE. 08.05.2013 i Halden tingrett, Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. Krav om omgjøring av innsynsbeslutning.

HALDEN TINGRETT KJENNELSE. 08.05.2013 i Halden tingrett, Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. Krav om omgjøring av innsynsbeslutning. Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. HALDEN TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eriksen til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eriksen til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, Trygve Skui (advokat Bjørn Eriksen til prøve) mot Staten v/statens naturskadefond

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

STIKKORD: sezam.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt 1.2.

STIKKORD: sezam.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt 1.2. DOK-2015-37 sezam.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-08-21 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-37 STIKKORD: sezam.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt 1.2. SAMMENDRAG:

Detaljer

INNHOLD. LOV 2010-03-26 nr 08: Lov om beskyttelse av varemerker

INNHOLD. LOV 2010-03-26 nr 08: Lov om beskyttelse av varemerker Page 1 of 23 LOV 2010-03-26 nr 08: Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) DATO: LOV-2010-03-26-8 DEPARTEMENT: JD (Justis- og beredskapsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 4 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i HR-2014-00590-U, (sak nr. 2014/388), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2015-49 abus.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-12-09 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-49 STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3. SAMMENDRAG:

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. 1 JU-102, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. 1 JU-102, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert JU-102 1 Innføring i immaterialrett Kandidat-ID: 6641 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status JU-102, generell info Dokument Automatisk poengsum Levert 1 JU-102, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON. Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012

DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON. Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012 DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012 INNFØRING I IMMATERIELLE RETTIGHETER (IPR) Hva er immaterielle rettigheter (IPR)? IPR er en forkortelse

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08 tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen Legalitetskontroll av foreningsrettslig vedtak og

Detaljer

INNHOLD. Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven].

INNHOLD. Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett [planteforedlerloven]. DATO: LOV-1993-03-12-32 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) PUBLISERT: Avd I 1993 Nr. 5 IKRAFTTREDELSE: 1993-09-15 (

Detaljer

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. 07.09.2015 i Oslo byfogdembete, Oslo tinghus 15-133844TVI-OBYF/1. Dommerfullmektig Sofie Vikse

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. 07.09.2015 i Oslo byfogdembete, Oslo tinghus 15-133844TVI-OBYF/1. Dommerfullmektig Sofie Vikse OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 07.09.2015 i Oslo byfogdembete, Oslo tinghus 15-133844TVI-OBYF/1 Dommerfullmektig Sofie Vikse Midlertidig forføyning Oslo International

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Patentstyret har truffet følgende: AVGJØRELSE Ringnes AS, Oslo, leverte 4. august 1998 inn ordmerket, CHRISTIANIA-ØL for registrering, med Onsagers AS,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt BERGEN TINGRETT @ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt Saken gjelder: Begjæring om bevissikring Konkurransetilsynet mot Telenor

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP Retten reduserte salærkrav opprinnelig salærkrav krevd dekket - FAL 4-10. Sikrede var part i tvist som gjaldt krav om

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 18.08.2015 i Frostating Iagmannsrett 15-O61394ASK-FROS Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sverre Erik Jebens Knut Røstum Roger Faanes Sandhaug AS

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i HR-2011-02309-U, (sak nr. 2011/1717), sivil sak, anke over kjennelse: Hands

Detaljer

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4.

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4. HR-2011-1612-U INSTANS: Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. DATO: 2011-08-26 KUNNGJORT: 2011-09-02 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: FORFATTER: HR-2011-1612-U Sivilprosess.

Detaljer

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD Page 1 of 20 LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. DATO: LOV-1961-03-03-4 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90 fra 2008-01-01 ENDRER: SYS-KODE:

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 27.03.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-046467SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Ankende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 24.05.2007. Saksnr.: 1. 06-120234TVI-OTIR/04 2. 06-120284TVI-OTIR/04 Tingrettsdommer Peter Vogt.

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 24.05.2007. Saksnr.: 1. 06-120234TVI-OTIR/04 2. 06-120284TVI-OTIR/04 Tingrettsdommer Peter Vogt. OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 24.05.2007 Saksnr.: Saken gjelder: 1. 06-120234TVI-OTIR/04 2. 06-120284TVI-OTIR/04 Tingrettsdommer Peter Vogt Varemerke - inngreps- og ugyldighetssak forenet til felles

Detaljer

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei.

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei. Rt-1988-708 (211-88) INSTANS: DATO: 1988-06-22 Høyesteretts kjæremålsutvalg DOKNR/PUBLISERT: Rt-1988-708 (211-88) STIKKORD: SAMMENDRAG: Familierett. Tvangsfullbyrdelse. Gjennomføring av en samværsordning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i HR-2014-00955-U, (sak nr. 2013/2149), sivil sak, anke over kjennelse: Adhd Norge

Detaljer

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN 1 VOLDGIFTSFULLMAKTEN. 1.1 Når en tvist er henvist til voldgift etter disse regler skal voldgiftsretten (heretter Retten ), i mangel

Detaljer

Prop. 6 L. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Ny varemerkelov

Prop. 6 L. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Ny varemerkelov Prop. 6 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 9. oktober 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Proposisjonens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. oktober 2004 avsa Høyesterett dom i HR-2004-01671-A, (sak nr. 2004/213), sivil sak, anke, Ole Bjørn Gyving Hoppestad (advokat Audun Gjøstein til prøve) mot Volvo Personbiler Norge

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 10/1997 Klager: A Innklaget: NOKA Securities

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 30.03.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-048856SAK-BORG Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Annen

Detaljer

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 07.11.2014 i Stavanger tingrett, 14-109385TVI-STAV Tingrettsdommer Rune Høgberg Erstatningskrav Måsen Eiendom AS Konkursbo Norsk Båtsenter

Detaljer