Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)"

Transkript

1 Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder av Norsk Elektro Kontroll AS Noen nye normer fra Norsk Elektroteknisk Komité som forventes innfaset i løpet av 2010 / 2011 i forbindelse med elkontroll: NEK under revisjon. NEK under revisjon NEK NEK Termografering, vedtatt, Elkontroll bolig, vedtatt, Elkontroll næringsbygg, påbegynt, fra ? Fra ? 1

2 Kurstilbud fra Elsikkerhetsforbundet - NEK Elektrotermografering (12. til ) - Elsikkerhetsskolen (IK skolen) trinn 1 og trinn 2 (januar 09) - Bedriftsinterne kurs innen IK - Instruert personale / sikkerhetskurs - Annet på forespørsel se / Elsikkerhetsskolen - kurs Arbeider vi utfører i det daglige i det vesentlige basert på HMS IK forkriften. 8 lover med underliggende forskrifter og normer / standarder. Flere unntak, ett eksempel: Plan og bygningsloven med underliggende forskrifter er ikke del av HMS / Ik forskriftens 2, men likevel gjeldende. 2

3 . HMS Ik forskriften Lov og forskrift: Offentligrettslig regelverk, skal normalt ikke kunne fravikes. Eksempel på avvik akseptert av DSB: 5 sikre fra Nelfo, DSB og EBL / Energi Norge 3

4 Normer / standarder: Privatrettslig regelverk, kan fravikes. Forutsettes enighet mellom parter. Eksempel: NEK 400. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (heretter FEL), 10 viser til NEK 400 som måte å etterleve forskriften på. Dersom avvik mellom norm og forskrift er det forskriften som er det juridisk binnene. Alternativ til NEK 400 kan velges, men sikkerhetsnivå som forskrift og norm krever, må være ivaretatt. Normer / standarder - Eksempel avvik FEL / NEK 400: Levering av dokumentasjon på utførte elektroarbeider. FEL krever i 12 overlevering av dokumentasjon til Eier / bruker. NEK 400 krever dokumentasjon overlevert til oppdragsgiver. 4

5 Hvorfor behov for privat kontroll når vi har et DLE (utføres av sakkyndige selskaper i det vesentlige)? DLE har kun kapasitet til å utføre stikkprøvebasert tilsyn. På grunn av økonomisk / statistisk press fra ledelse / myndigheter er det kvantitet, og ikke kvalitet som er rådende. Kilde: Flere tilsynsinspektører samt DSB sitt krav om 5 % kontroll av boligene, Fravik i 2010, da det er satt i gang omfattende kontroll av installasjonsbransjen pga kunnskap om feil i 60 % av nye elanlegg i Blir ikke tid til 5 % gammelkontroll. 5

6 Elsikkerhetskontrollører får som regel bestilling på mer omfattende tilstandskontroll. Behov for det? Eksempel: 6

7 7

8 Gira (Tronic ) trafoer for lavvolt belysning (Gira, Jung, Berker) : Må ikke benyttes med andre dimmere enn Gira Tronic dimmer eller universaldimmer, da brannfare ikke kan utelukkes ref trafobrev fra Gira. 8

9 HMS IK forskriften, Forskriften gjelder for virksomheter og ikke for privatpersoner. Imidlertid har private et overordnet ansvar for å sørge for at elanlegget er i orden til enhver tid ref. FEL 9, men intet dokumentasjonskrav slik virksomhet er pålagt ref HMS forskriften 5. Bedrifter som leverer tjenester til private må følge IK forskriften og annet regelverk. 9

10 10

11 Noen nye standarder fra Standard Norge som antagelig vil medføre endrede krav ved avhending av fast eiendom (boliger) NS 3600 og tilstandsvurdering av byggverk NS Forslag ny tilstandsgrad: Iu Ikke undersøkt. Evaluering av elanlegg er vesentlige i begge standardene. Forventet at NEK sertifisert personell bør benyttes til utføring av kontroller i hht standardene. NS 3600 (Ny standard), under etablering Normkomite (NK) 292. Arbeider også med revisjon av NS Etablert to arbeidsgrupper som arbeider med hvert sitt normforslag. 11

12 Ny teknisk forskrift med gyldighet fra Spesielt ved nye installasjoner er det viktig å være klar over Funksjonskrav. Eks. I noen sammenheng funksjonssikker kabel til ventilasjonsanlegg, heiser, nød/ ledelys som skal ha funksjon under brann, eventuelt annen hendelse som kan medføre fare for liv og helse. Ny teknisk forskrift med gyldighet fra for bygg med krav til universell utforming ( 12.21). Med tanke på funksjonshemmede kreves at stikkontakter plasseres min. 0,5 meter fra hjørner og betjeningsenheter som for eksempel bryter mellom 0.8 og 1.1 meter. 12

13 I næringsbygg med krav til Universell utforming tilsvarende krav. Konf. Arkitekt, myndigheter m.fl. TEK 10: 4. Krav til FDV dokumentasjon av tekniske anlegg. Nytt Elektroregelverk for utførelse av elanlegg, NEK Ikrafttreden Overgangsordning, kan benytte NEK frem til , forutsatt at arbeidet er ferdigstilt innen Etter gjelder NEK Viktig å påføre samsvarserklæring hvilke Norm man legger til grunn. Noen vesentlige endringer i NEK mot NEK

14 HMS / IK forskriften ( 5.6) krever risikovurdering av elanlegg mhp fare. Hva kan gå galt, og hva gjør man for å forebygge? Hvor finner man oversikt over faremomenter i elektriske anlegg? 14

15 Flere steder, bl.a - Statistikk, - Bladet Elsikkerhet, - årsberetninger fra DSB, DLE og PE - Statistikk fra forsikringsbransjen, - NEK 400 (tabell 51a). - Div. normer for risikovurdering med mer En dramatisk økning i antall omkomne i branner de siste årene. I 2007 omkom 74 personer. Økning blant kvinner og barn. I 2008: 84 omkomne pr Må tilbake til 1979 for tilsvarende tall. Den gang omkom 91 mennesker i branner. Statistisk er beregnet ca branndøde årlig pga elektrisitet som tennkilde de siste årene. DSB har begynt å gi signaler om så mange som Ingen statistikk på brannskadde totalt, eller totale samfunnskostnader. 15

16 I tillegg til stort antall omkomne, et stort antall skadde. Må antas flere hundre. Bare til Haukeland kom det i 2006 over 80 personer med mer enn 10 % forbrenning. Sannsynligheten for at det også er et stort antall med mindre forbrenning enn 10% som behandles på andre sykehus er særdeles stor. Status ved innkomst kl

17 Antall brannutrykkinger (DSB) % dør i boligbranner 34 17

18 Erstatning alle selskap (FNH) 35 Tall som foreligger om erstatning etter skader i elektrobransjen for en treårsperiode er kr. 33 mill. 18

19 HMS IK forskriften, skriftelige krav i 5: 4.Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet må dokumenteres skriftlig 5.Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt, må dokumenteres skriftlig 6.Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene, må dokumenteres skriftlig 7.Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen må dokumenteres skriftlig 8.Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt må dokumenteres skriftlig Eksempel to av seks lover under HMS forskriften: Eltilsynsloven med underliggende forskrifer. Strålevernloven med underliggende forskrifter. 19

20 Forskrift om sikkerhet i elektriske anlegg. Elektropersonell kurses årlig i sikkerhetsforskrift og førstehjelp. Vaktmestere kan være eksempel på kategorien Instruert personale, dvs. også krav om årlig kursing i sikkerhetsforskrift dersom han betjener elektriske anlegg. Strålevernforskriften 26: Påvirkning fra elektromagnetisk stråling / felt skal holdes så lav som praktisk mulig. Dansk undersøkelse av barn konkluderte med mulighet for økt mulighet for leukemi dersom feltverdien var over 0,4 mikro Tesla (mt) 20

21 8 barnehager kontrollert i sommer (2010): 4 med verdi over 20 mt. Påvirkning fra varmekabel, enleder type. Skole kontrollert: 2.8 mt før tiltak 0.8 etter tiltak. Termografi, et verktøy for temperaturregistrering som kan fortelle oss mye. 21

22 Termografering, et fabelaktig verktøy for å redusere mulighet for brann og annen verifisering. 22

23 Sammenlikningsbilde i fob med temperatur i feilsituasjon og normal situasjon i tillegg til strømmåling og identifisering er nødvendig. Sammenlikningsbilde i fob med temperatur i feilsituasjon og normal situasjon i tillegg til strømmåling og identifisering er nødvendig. 23

24 24

25 25

26 Forslag planlagt vedlikehold: Etabler overordnet IK / HMS / FDV verktøy Basert på risikovurdering og elektro / strålevernlovgivning / Arbeidsmiljøloven: Status hos oss. 26

27 Forslag planlagt vedlikehold: Innfør regelmessig testing av jordfeilbrytere for sikker funksjon. (de fleste leverandører opererer med mnd intervall). Innfør testing av byggets hovedsikring / inntakssikring. Blir sjelden gjort, har tendens til å svikte når det er mest ubeleilig. Forslag planlagt vedlikehold: Brannøvelse både på jobb og i hjemmet? Enige om møteplass? Eksempler på at det kan være hensiktsmessig. 27

28 Forslag planlagt vedlikehold: Branntetting, forsvarlig: Elektrikerrør eller ventilasjonskanaler gjennom brannskiller? Nye kabler i senere tid, har du kontrollert at entreprenør har tettet etter seg? Er det hule kabelstiger gjennom brannskiller? Er jordingsanlegget i orden? Forslag planlagt vedlikehold: Er det enkle lysrørarmaturer uten reflektor mellom lysrør og tilkobling? Tendens til at UV stråler fra lysrør påvirker pvc isolasjonen i ledere og starter en korroderingsprosess eler utskilling av klor. Brannfarlig. 28

29 Bruk kvalifisert personell til kontroller. Få dokumentert at entreprenør benytter sertifisert personell, og ikke kun godkjent. Flere forsikringsselskap gir rabatt i forsikringen ved bruk av sertifisert personell hos Nemko og Veritas. Lykke til med en sikker hverdag. 29

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 En gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet i boliger Utgitt av: Direktoratet for sammfunnssikkerhet

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1 IK/PERSONAL-BOK FOR Leithe & Christiansen AS Side 1 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE OVER IK-BOKA FOR LEITHE & CHRISTIANSEN AS A.1.1. PRESANTASJON A.1.2. FORMÅL OG HENSIKT

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363 3.1) SB Generelt Se vedlagte kommentar N 328. SK Mandat (I høringsnotat) Pkt.1, sist i første avsnitt standard rapportmal Ge/te De har behov for en mer presis standard enn NS 3424:1995 og er i hovedsak

Detaljer