Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss og Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO"

Transkript

1 Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og Hønefoss og Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO

2 Krav til dokumentasjon med bakgrunn i forskrifter

3 Elektrisitet er en livsfarlig vare Feil bruk av elektrisitet kan medføre til brann og personskader Myndighetene stiller strenge krav til oss som jobber i faget Dette gjelder også dokumentasjon Regelverket er omfattende og krav til hvordan installasjoner skal utføres/dokumenteres og hvem som kan gjøre hva er strengt regulert 3

4 Elektrisitet er en livsfarlig vare NELFO tar dette meget alvorlig - allikevel skjer det ulykker og branner Hva kan vi gjøre sammen? 4

5 5

6 6

7 Eksempel på dårlige holdninger 7

8 Hvordan kan hvermansen få informasjon om hva han/hun har krav på Brev Ringeriks-kraft Link 8

9 Hvordan praktiserer DLE krav fra DSB Brev fra PE/DSB Link Link Informasjon fra DSB om tilgjengelighet Link Link Samsvarserklæring når installasjon er utført av andre Link Forvaltningsloven 17 Undersøkelses plikt Link Samsvarserklæring og oppbevaring Link 9

10 Hierarki generelt Lov Forskrifter Veiledning Bindende Frivillig Norm/Standarder Spesifikasjoner, bransjestandarder etc. 10

11 Krav som skal oppfylles.. El-tilsynsloven Forskrifter Fel IK Fse Normer Kunde krav

12 Eltilsynsloven 5 Enhver som er underlagt tilsyn etter denne lov, skal når tilsynsmyndigheten krever det og uten hinder av taushetsplikt fremlegge opplysninger som anses nødvendig for utøvelsen av tilsynet

13

14 Internkontroll er kommet for å bli Terje: Legg inn din standard 5 Sikre-presentasjon

15 Vanlige feil HMS De vanligste feilene på HMS-systemet: Ikke tilpasset virksomheten Ikke synliggjort ansvarsfordeling Manglende rutiner for intern revisjon Ikke ajourhold/kartlegging av fagkompetanse Manglende ajourføring av det sentrale registeret Ikke fastsatt mål for HMS Manglende rutiner og instrukser 15

16 Fel 16 Planlegging og vurdering av risiko Skal ikke medføre noen fare Egnet til forutsatt bruk

17 Eksempel på vurdering av risiko: Risikovurdering mindre anlegg: Skifte UZ patroner til automater/jordfeilautomater Antall stikkontakter i et rom Antall kurser Mye støv eller spyling i et rom Plass/varmgang i sikringsskap Bruk av ny eller gammel norm Skjult varme (oppvarmet område++)

18 Eksempel på vurdering av risiko: Risikovurdering større anlegg: Brannseksjonering og føringsveier Områdeklassifisering/gruppenummerering Ytre påvirkninger Fordelingssystem Fra-, ut-, driftskobling og nødfunksjon Jording/utjevning Pålitelighet/selektivitet Nødstrøm og nødlys Verifikasjon/vedlikehold

19 Fel 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon (1) Forskriften sier: Eier skal ha samsvarserklæring før nye anlegg tas i bruk og etter enhver endring Samsvarserklæring skal være eier/bruker i hende seinest tre uker etter at anlegget er tatt i bruk Utstedes av ansvarlige for prosjektering, utførelse og endring Daglig leder avgjør hvem som kan skrive under, dette må gå frem av bedriftens IK system

20 Fel 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon (2) Forskriften sier: Bekrefter at installasjonen er utført, kontrollert og prøvet etter forskriftenes krav Må vise hvilke deler av installasjonen den gjelder for

21 Fel 12 og 13 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon (3) Forskriften sier: Kunden oppbevarer erklæringen med dokumentasjon i hele anleggets levetid Elektroinstallatør oppbevarer kopi av erklæring i 5 år Som underlag for samsvarserklæring skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er iht. forskriftens krav ( Utfordring : hva gjør DLE med og hva krever DLE av anlegg som er eldre enn 5 år )

22 NEK 400:2006 (1) Dokumentasjon av en elektrisk installasjon Dokumentasjon: Hvor det er relevant skal det utarbeides dokumentasjon Grafiske symboler som benyttes skal være i samsvar med NEK EN 60617

23 NEK 400:2006 (2) Skjemaer, diagrammer, tabeller, tegninger i samsvar med NEK EN og NEK EN seriene som spesielt viser: Type og sammensetning av kretser Karakteristika som er nødvendig for å identifisere utstyr som ivaretar beskyttelsesfunksjon, frakobling og utkobling med angivelse av hvor disse utsatyrene er plassert For enkle installasjoner kan ovennevnte gis i en kursfortegnelse eller lignende

24 Dokumentasjonsnivå Oppfyller du kravene? Jobb videre med det du har Best i klassen Forventninger Krav Bransjenivå

25 Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre for Standard boligdokumentasjon

26 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge Alle installasjoner skal være feilfrie 5 sikre er en vei til å nå målet om feilfrie installasjoner Derfor satser NELFO på 5 sikre 26

27 Målsetting Alle elektroinstallatører skal levere ensartet og riktig dokumentasjon for alle boliger i løpet av

28 5 Sikre for standard boligdokumentasjon Rapport fra risikovurdering (skal overleveres kunde) Samsvarserklæring (skal overleveres kunde) Rapport fra sluttkontroll (skal overleveres kunde) Kursfortegnelse (skal monteres i sikringsskap) Utstyrsdokumentasjon (skal overleveres kunde) 28

29 5 enkle rutiner for å tilfredsstille forskriftenes minimumskrav: En del av en større helhet Skal dekke aktuelle fag- og markedsområder hvor det er behov for dokumentasjon Bygger på felles metodikk for skjematikk, verktøyutvikling, implementering, spredning og markedsføring Grundig forankret hos bransje og myndigheter Egne brand/merkenavn vil brukes for de produktpakker som tilbys 29

30 Elmagasinet august 2006 Eirik Selvik i NK64 sier følgende: Den generelle sjekklisten som NELFO har utarbeidet synes i stor grad å dekke behovet som en rapport til kunden bør inneholde Ørjan Steen i DSB sier følgende: Det er et framskritt med slike standardiserte sjekklister som NELFO har utarbeidet både for elektrobransjen, men også for kundene og eierne av el-anlegg Odd Arne Bakker i Time Elektro sier følgende: De nye sjekklistene er oversiktlig og gjør det enklere å gjøre jobben skikkelig, og dette er spesielt viktig for nye montører 30

31 Utstyrsdokumentasjon (1) Nødvendige brukerveiledninger: Brukerveiledninger er det som følger utstyret som er nødvendig for å betjene utstyret ved for eksempel skifte av pærer og sikringer Ta alltid ut monteringsveiledninger og brukerveiledninger før emballasjen kastes Standard dokumentasjon finnes på nettet Tavledokumentasjon: CE-merking av tavle med tilhørende utstyr

32 Utstyrsdokumentasjon (2) Innfelt belysning (lavvoltdokumentasjon) Monteringsanvisning Brukerveiledning Tegning over plassering av trafo hvis det er benyttet 32

33 Utstyrsdokumentasjon (3) Produsentens dokumentasjon, korrekt og fullstendig utfylt For all skjult varme må det dokumenteres type, antall og installert effekt med mer. Dette gjøres ved at skjemaet som følger varmesystemet fylles ut 33

34 Utstyrsdokumentasjon (4) I tillegg må det nøyaktig angis ved hjelp av bilder eller tegning, hvor varmekabel og folie ligger. Det skal også informeres om regulering, monteringsdybde og eventuelle begrensninger til tildekking 34

35 Kursfortegnelse (1) Skal inneholde: Kortslutningsverdier Systemspenning Fordelingssystem Type jordelektrode Tilkoblingssted Tilførsel Kursnummer Lastbeskrivelse/utstyr

36 Kursfortegnelse(2) Skal inneholde: Vern Type Merkestrøm Karakteristikk Kabel Tverrsnitt Lengde Referanse installasjonsmetode Jordfeilbryters utløsestrøm

37 Vanlige feil før sluttkontroll Typiske feil kategori 1 Samsvarserklæring og dokumentasjon Manglende merking Manglende tetting av kabelinnføringer Manglende sluttkontroll Samsvarserklæring var mangelfull utfylt (underskrift ) Merking av PEN 37

38 Vanlige feil før sluttkontroll Typiske feil kategori 2 Manglende jordforbindelse på stikkontakter Kabel var løs, ikke betryggende festet Sikringsskap var ikke IP2XC Automater/ sikr var ikke betryggende festet Utjevningsforbindelse manglet Avdekking av spenningsførende deler Elektrisk utstyr var ikke montert iht montasjeanvisning Jordfeilbryter manglet 38

39 Vanlige feil før sluttkontroll Typiske feil kategori 3 Brann fare Berøringsfare 39

40 Installatørens hverdag (1) Bedriften skal foreta risikovurdering, sluttkontroll og overlevere nødvendig dokumentasjon til eier/bruker

41 Installatørens hverdag (2) Eksempler på dokumentasjon som overleveres eier: Risikovurdering Beskrivelse av anlegget Samsvarserklæring Kursfortegnelse Brukerveiledninger for levert utstyr Rapport fra sluttkontroll Dokumentasjon av gulv og takvarme Tavledokumentasjon

42 Fordeler (1) Bedre dokumentasjon på hva som er utført av jobber Reduserer sjansen for å gjøre jobben to ganger (sparer tid og bedriften for kostnader) Mindre sjanse for at skader oppstår (Både montøren selv og andre rundt montøren)

43 Fordeler (2) Økonomisk gevinst for bedriften Økt sikkerhet for anlegget Fornøyde kunder Bransjens ry opprettholdes Mindre papirarbeid Holdninger, etikk med mer.

44 Fordeler (3) Virksomhet med 10 ansatte montører 5% feil på utført arbeid 1/2 person uproduktiv hele året Inntjening pr. montør pr. år (uten fortjeneste) ,- Materiell forbruk pr. år pr montør ,- Hva koster dette? Sannsynligvis nærmere 1 mill

45 Fordeler (4) Dersom service prisen er kr. 500,- Regner med 10% positivt resultat Må rette opp feil (1 time) Må jobbe 10 timer (5000,-) for å ta det igjen

46 Ha alltid kunden i fokus Snakk med kunden og vær opptatt av: Sikkerhet Kvalitet Komfort Risikovurdering og fagkompetanse synliggjøres

47 Ulike bedrifter med ulike behov Ulike behov Bedrifter i alle størrelser Fortsatt bedrifter som vegrer seg mot å benytte digitale verktøy Ulike rutiner Innholdet skal være det samme uansett applikasjon og plattform 47

48 Verifikasjon, rapport fra sluttkontroll Planlegging Prosjektering Gjennomføring Dokumentasjon Elektronisk samhandling IK/KS-rutiner Verktøy Risikovurdering Prosjektering Prosjektgjennomføring Sluttkontroll Periodisk kontroll Statistikk DLE-tilsyn 48

49 Verktøykassen, løsninger for alle typer media 49

50 Forventninger til Installatøren/Elektrikeren Les montasjeanvisning! Gjennomfør sluttkontroll på stedet! Monter utstyr riktig! Foreta risikovurdering Gjør merkejobben før du går! Dette skal gi oss feilfrie anlegg

51 Elsikkerhet 0-feil Ønsket situasjon Kartlegge og fastlegge: Nå situasjon Status Behov for handling Ansvar bedrift Ansvar montør Utført arbeide Må vi endre tenkemåte Må vi endre væremåte Bedriftens mål: 0 feil

52 Målsetting Ledelse og medarbeidere stiller sammen opp mål som bedriften skal prøve å oppnå innenfor en angitt periode Iverksette Medarbeideren bestemmer hvordan målene skal nås. Fremdrift vurderes regelmessig og diskuteres mellom leder og medarbeidere (mindre grupper). Evaluerer Leder og medarbeidere vurdere grad av målinnfrielse, drøfter hvorfor enkelte eller alle mål ikke er oppnådd og setter nye mål for en ny periode. Mål oppnådd Opprettholde mål

53 Status Mange fine aktiviteter på gang Oppfølging i hver enkelt bedrift Fokus på holdninger

54 Koordinert på tvers av markeds- og fagområder Område Elsikkerhet ekom IKT ITV Smarth us Energi Multidisiplin/ Tekniske fag Industri Industri Industri Industri Markedssegment Næringsbygg Næringsbygg Næringsbygg Næringsbygg Bolig Bolig Bolig Bolig Partnere DSB DLE PT DT NVE BE Norsk Teknologis bransjeforeninger NRL RIF

55 Standard boligdokumentasjon Kundedokumentasjon Rapport fra risikovurdering Kursfortegnelse Rapport fra sluttkontroll Utstyrsdokumentasjon Samsvarserklæring Tilleggsdokumentasjon

56

57 NELFO- medlemskap skal stå for sikkerhet og kvalitet Se merket føl trygghet!

58 Takk for oppmerksomheten

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni 2009. 8. Juni Kl 14.00-14.10 Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl 14.10-15.00 Hva

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1 IK/PERSONAL-BOK FOR Leithe & Christiansen AS Side 1 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE OVER IK-BOKA FOR LEITHE & CHRISTIANSEN AS A.1.1. PRESANTASJON A.1.2. FORMÅL OG HENSIKT

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder av Norsk Elektro Kontroll AS Noen nye normer fra

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 18. mars 2015 N Eksamenstid Hjelpemidler 6 timer Kandidater kan etter forhåndsgodkjenning av Prøveadministrator ha utvidet tid. Dette skal det søkes om

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

Elektro Kurskatalog 2014

Elektro Kurskatalog 2014 Elektro Kurskatalog 2014 Vi i Ahlsell utvikler og gjennomfører en rekke kurs for våre kunder innen... Forskrifter Salg Prosjekt Installasjon Ledelse Sikkerhet HMS Administrasjon Fagrettede kurs innen elektro

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 73 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 FORORD Tradisjonen tro er sommerutgaven av Elsikkerhet rettet mot beskrivelser av de elulykker som

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer