Velkommen til fagkurs. Arrangør: Norsk Eltavleforeningen. Tidspunkt: 17. mars 2006 Tema: Internkontroll for tavlebyggere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til fagkurs. Arrangør: Norsk Eltavleforeningen. Tidspunkt: 17. mars 2006 Tema: Internkontroll for tavlebyggere"

Transkript

1 Velkommen til fagkurs Arrangør: Norsk Eltavleforeningen Tidspunkt: 17. mars 2006 Tema: Internkontroll for tavlebyggere

2 Kursleder: Jon Henrik Leere, Norsk Elektro Kontroll AS Tlf Mail: Nemko sertifisert elsikkerhetskonsulent trinn 2 (Bolig og næring) Nemko sertifisert termografør

3 Internkontroll, hva er det?

4 Innen økonomi har dette vært et begrep i mange tiår. Innen elektro ble begrepet innført med FEB 91 og HMS forskriften av HMS forskriften kalles populært Internkontrollforskriften. Vi fortsetter å benytte kallenavnet i resten av kurset, da det ser ut som om det er det mest kjente, det vil si IK forskriften

5 .

6 Internkontroll betyr kort fortalt at man har orden i eget hus og arbeider i henhold til gjeldende regelverk. Dette skal kunne dokumenteres og verifiseres.

7 1 IK forskriften, Formål: Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskriften fremme et forbedringsarbeid innen: * Arbeidsmiljø og sikkerhet * Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller tjenester * Vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall slik at målene i HMS lovgivningen oppnås.

8 2 IK forskriften, Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter som omfattes av: Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (lov av 24. mai 1929, nr. 4), grunnlag for elektroforskrifter og normer. Sivilforsvarsloven (Industrivernpliktige virksomheter) Arbeidsmiljøloven, Når bedriften sysselsetter arbeidstakere med mindre annet utrykkelig er omtalt i loven. Produktkontrolloven, ved salg av produkter og forbrukertjenester (skjerpet ansvar fra for tilbydere av forbrukertjenester og produkter) Forurensningsloven, miljøfarlig avfall, for eksempel ee avfall Brann- og eksplosjonsvernloven, for brannvern i bedriftens lokaler Genteknologiloven Strålevernloven, For full oversikt kontroller med myndighetene. Lovverk endres, som eksempel nevnes at genteknologiloven har kommet inn i HMS lovgivningen etter at IK forskriften kom første gang.

9 Noen forskrifter under Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr : FEL Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg FEU Forskrift om elektrisk utstyr FKE - Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk FSL Forskrift om sikkerhet i Lavspenningsanlegg (FSE Ny forskrift antas innfaset )

10 Noen forskrifter under Arbeidsmiljøloven: * Forskrift om arbeid i kontrollrom. * Asbest. * Forskrift om arbeidsplass og arbeidslokaler. * Forskrift om bruk av arbeidsutstyr.

11 Noen forskrifter under produktkontrolloven: - Forskrifter om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester. - Produktforskriften.

12 -Noen forskrifter under forurensningsloven * Avfallsforskriften * EE avfall / PCB?

13 Viktig hjemmeside i forbindelse med IK og lovverk: Her finnes både lover og forskrifter. Man må ikke nødvendigvis sitte på alt regelverk i eget hus, men kunne henvise til hvor man finner lovverket

14 - 4, Plikt til internkontroll: Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidstakerne skal medvirke til ved innføring og utøvelse av internkontroll.

15 Eksempel på arbeide ledelsen i installasjonsfirma skal utføre innen Arbeidsmiljøloven: Medarbeidersamtale, trivsel, faglig oppdatering, OBS! Ny arbeidsmiljølov

16 Eksempel på ansvar for ansatte innen Arbeidsmiljøloven: Bidra til trivsel og oppfølging av regelverk.

17 Verneombud, når? Ved alle bedrifter som går innunder loven skal det være valgt verneombud. Dersom bedriften har 10 ansatte eller færre, kan skriftelig avtales å utelate verneombud. (AML 6)

18 Arbeidsmiljøutvalg, når? Bedrifter hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere skal det være arbeidsmiljøutvalg. I bedrifter med mellom 20 og 50 arbeidstakere skal også opprettes arbeidsmiljøutvalg dersom en av partene ønsker det. (Aml 7)

19 Noen vesentlige endringer i ny arbeidsmiljølov i forhold til forrige 1-8.Arbeidstaker og arbeidsgiver (1) Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid i annens tjeneste. (2) Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.

20 Noen vesentlige endringer i ny arbeidsmiljølov i forhold til forrige Forbud mot gjengjeldelse som følge av varsling (1) Arbeidstaker har rett til å varsle offentligheten om kritikkverdige forhold i virksomheten der dette ikke er i strid med annen lov. (2) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler etter første ledd er forbudt.

21 Noen vesentlige endringer i ny arbeidsmiljølov i forhold til forrige 4-6.Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne (1) Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått attføring e.l.

22 Noen vesentlige endringer i ny arbeidsmiljølov i forhold til forrige 5-1.Registrering av skader og sykdommer (1) Arbeidsgiver skal sørge for registrering av alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid. Det samme gjelder sykdom som antas å ha sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen.

23 5, Innholdet i det systematiske IK arbeidet. Krav til dokumentasjon Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

24 Sammendrag fra Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 5. Krav til dokumentasjon 4 Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet må dokumenteres skriftlig 5 Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt må dokumenteres skriftlig 6 Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene må dokumenteres skriftlig 7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen må dokumenteres skriftlig 8. Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt, må dokumenteres skriftlig

25 Hva sier DSB om elektrobransjens tilstand relatert til IK forskriften, FEL og FSL, (Elsikkerhet nr. 66).

26 Varmgang Brann Hvor svikter elektrobransjen og tilsynsbransjen, og hva kan bedres?

27 Kontroll av tilkoblinger totalt fraværende med unntak av tilkoblinger på aluminiumskabel. All statistikk tilsier at lysbuebranner er største brannårsak (Vi ser bort fra påsatte branner og de som starter på komfyr)

28 Elektrobransjen kan i stor grad bidra til at brannstatistikk i Norge får en gunstig utvikling mhp reduksjon i antall branner. Viktig å etterleve FEL 1, 16, 22 og 36.

29 FEL Kapittel I - Innledende bestemmelser 1. Formål Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig elsikkerhet ved prosjektering, utførelse, endringer og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg og ved bruk av elektrisk utstyr tilkoblet slike anlegg. Veiledning til 1 Elsikkerhet omfatter de faremomenter som elektrisiteten representerer i seg selv, som berøringsfare og brann, til sikkerhetsmessige forhold knyttet til bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr. Elsikkerhet omfatter bl.a. følgende: Beskyttelse mot berøringsfare, beskyttelse mot lysbue/varmgang (personskade, brannfare, eksplosjoner),

30 RISIKOVURDERING På bakgrunn av funn fra DLE (Elsikkerhet nr. 66) vet vi at det er stor fare for varmgang i vern (sikringer) i tillegg til støpsler. I denne omgang ser vi bort fra ferdigsveisede støpsler, men man kan anbefale å skifte de ferdigsveisede til andre, husk å bruke endehylser på lederne. Erfaringsmessig er det ofte varmgang i ferdigsveisede støpsler pga at det ikke kreves normert verktøy i produksjon. Gjelder så vel støpsler til varmeovner som varmtvannsberedere og mye annet.

31 FEL Kapittel V - Sikkerhetskrav. Elektrisk utstyr tilkoplet lavspenningsanlegg 36. Anlegg og tilkobling Elektrisk utstyr som inngår i eller skal tilkoples et anlegg skal når det er installert og vedlikeholdt i henhold til fabrikantens anvisninger og brukes i henhold til sitt formål, ikke bringe sikkerheten i fare for personer, husdyr eller eiendom.

32 RISIKOVURDERING Varmgang i vern Vanlig årsak er at produsentens anvisninger ikke følges. Det er svært få i elektrobransjen som bruker momentverktøy slik produsentene foreskriver. Eksempel: Moeller Xpole Elementautomater Tiltrekningsmoment: 2 2,4 Nm hager - jordfeilautomat - Tiltrekningsmoment: 4,5 2,7 2.0 Nm? hager - elementautomater Tiltrekningsmoment: 2,4 Nm

33 Branntrekanten Forutsetninger for at brann kan oppstå Oksygen Brennbart Høy temperatur

34 Viktig! - Brannklasse på dører til tavlerom - Branntette etter hulltaking. - Tette fordelingsskap. - Egne brannseller Annet

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Manglende informasjon i IK systemet om hvem som kan endre registreringsopplysninger hos DSB * Manglende dokumentasjon i IK systemet om innkjøpsrutiner i hht FEU og CE merking, OTRA har dokumentasjon om dette i sin varekatalog (1. side), eventuelt kan eksemplar for innsetting i IK system tas med fra denne samling.

44 - Manglende risikovurdering (IK forskrift 5 og FEL 16) - Ikke rutiner for å sikre at IK lovgivningen jevnlig revideres. (IK forskrift 5) - Ikke rutiner for å etablere sluttkontrollrapport (NEK 400 del 6.63)

45 Hva avdekkes ofte av elsikkerhetskontrollører?

46

47

48

49

50 Hvorfor forskjell på hva DLE finner og det elsikkerhetskontrolløren avdekker?

51 DLE har kun kapasitet til å utføre stikkprøvebasert tilsyn. På grunn av økonomisk press fra ledelse er det kvantitet, og ikke kvalitet som er rådende. (Kilde: Flere tilsynsinspektører).

52 Elsikkerhetskontrollører får som regel bestilling på full tilstandskontroll.

53 Eksempel: Elsikkerhet nr 66 ga signaler om hva som var avdekket etter kontroll av ca 4% av boligmassen. Arbeid utført av ufaglærte var ikke nevnt.

54

55 Hva er obligatorisk for DLE ved systemrevisjon hos elektroentreprenør?

56

57 FEL Kapittel IV - Planlegging og utførelse 16. Planlegging og vurdering av risiko Elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk.

58 Veiledning til 16 Elsikkerhetsbegrepet (se veiledning til 1) innebærer bl.a. en totalvurdering av de forhold som vedrører anleggets bruksområde for å sikre at det blir egnet til formålet. Valg av løsning for anlegget sammen med nødvendige vern og andre beskyttelsestiltak forutsetter vurdering av risiko forbundet med det aktuelle anlegget. Dette innebærer også at anlegget skal ha tilfredsstillende pålitelighet i strømtilførselen ved at det tas hensyn til beskyttelse mot avbrudd og selektivitet for vern. Se fullstendig veiledning i FEL, se også NEK , tab. 51A og Norm guiden, NEK

59 Sluttkontroll- NEK , Funksjonsprøving, Viktig at utstyr virkelig testes, eks. jordfeilbrytere kobler ut på testknapp og ved reel test, nødstopp/ start fungerer, annet relevant utstyr funksjonsprøves.

60 Tavlenormen EN Del 1,2,3,4,5

61 NEK EN : 2005 Norsk elektroteknisk norm Lavspennings koblings- Og kontrollanlegg Del 1: Typeprøvde og delvis typeprøvde tavler (Type tested and partially type-tested assemblies). Det er ingen gode norske ord for assemblies, men ordet er oversatt med Tavle.

62 NEK EN : 2000 Lavspennings koblingsog kontrollanlegg Del 2: Spesielle krav til kanalskinnesystemer Se normen for spesifikasjoner.

63 NEK EN : 2001 Lavspennings koblingsog kontrollanlegg Del 3: Spesielle krav til anlegg som er forutsatt installert på steder hvor usakkyndige personer har adgang for deres betjening - Fordelingstavler

64 NEK EN : 2001 Denne delen (del 3) må brukes sammen med EN del 1, Utdrag: Fordelingstavler som er beregnet på å brukes av usakkyndige personer skal være konstruert som typeprøvde tavler (TTA).

65 NEK EN : 1999 Lavspennings koblingsog kontrollanlegg Del 4: Spesielle krav til sentraler for byggeplasser

66 NEK EN Delene 2-5: Disse delene må brukes sammen med del 1, men om denne del 1 skal være tredje eller fjerde utgave, eventuelt den nye konsoliderte utgave, vil fremgå av den enkelte del 2, 3, 4 eller 5.

67 NEK EN : Lavspennings koblingsog kontrollanlegg Del 5: Spesielle krav til anlegg som er beregnet til installasjon utendørs på offentlig sted kabelfordelingsskap.

68 Vern utstyr Egne normer for mye av ustyret som monteres i ei tavle. Søk gjerne leverandørene om råd og veiledning i den forbindelse. Erfaringen er at det er mye verdifull kompetanse i disse rekker.

69 Overspenningsvern, grovvern Ikke nødvendigvis et elektrisk krav, men samtlige forsikringsselskap krever dette for at kontor / dataforsikring skal gjelde (Se vilkår fra selskapene). Enkelte forsikringsselskap krever også online UPS. UPS`en bør plasseres andre steder enn i nærhet av mennesker pga elektromagnetisk stråling (ref. Produktkontrolloven). Vær imidlertid klar over mulig EMC problematikk.

70 NEK EN Opplysninger som skal gis om Tavlen Enhver tavle skal forsynes med ett eller flere merkeskilt, holdbart merket og anbragt slik at de er synlige og leselige når tavlen er installert.

71 NEK EN Opplysninger som skal gis om Tavlen Opplysninger som er spesifisert under a) og b) skal angis på merkeskiltet. a) Fabrikantens navn eller varemerke. Merknad: Som fabrikant ansees den organisasjon eller enhet som påtar seg ansvaret for den ferdige tavle. b) Typebetegnelse eller identifikasjonsnummer eller annen identifikasjonsmåte som gjør det mulig å innhente relevante opplysninger fra fabrikanten.

72 NEK EN Opplysninger som skal gis om Tavlen Opplysninger under c) til t) skal der de er aktuelle, angis enten på merkeskiltet eller i fabrikantens tekniske dokumentasjon. Se normen for spesifikasjoner.

73 NEK EN Opplysninger som skal gis om Tavlen Opplysninger som er spesifisert under a) og b) skal angis på merkeskiltet. a) Fabrikantens navn eller varemerke. Merknad: Som fabrikant ansees den organisasjon eller enhet som påtar seg ansvaret for den ferdige tavle. b) Typebetegnelse eller identifikasjonsnummer eller annen identifikasjonsmåte som gjør det mulig å innhente relevante opplysninger fra fabrikanten.

74 Gjensidige nor sin høyspentrapport: Jordfeil i høyspentnettet kan gi brann i lavspentnettet. Spesielt utsatt når abonnenten har bedre jordelektrode en nettstasjonen. Erfaringene etter prosjektet viste at urovekkende mange trafostasjoner (spesielt mastemonterte) hadde høy overgangsmotstand til jord. Mange overspenningsvern i bygningsinstallasjoner har havarert med voldsomt forløp og begynt å brenne. For full rapport se - høyspentrapport

75 Selv om konkurrentene ikke følger regelverket trenger ikke du å gjøre det samme. Søk kunnskap eller samarbeidspartnere for å heve standarden på arbeid utført av ditt firma, for eksempel samarbeid med elsikkerhetskonsulent / eltakstmann. Det er moro å arbeide riktig! Kvalitet er lønnsomt!

76 Gi gjerne kunden kopi av 13 i FEL, slik at kunden selv ser hvilket ansvar han har når det gjelder oppbevaring av samsvarserklæring og dokumentasjon. Får han en kopi av 9 også så ser han selv hvilket totalansvar han har for at elanlegget er i forskriftsmessig stand. For øvrig er det ingen grunn til å gi bort dokumentasjon som er lovpålagt.

77 Noen nyttige web.adresser

78 Avslutningsvis info om samarbeidspartnere som har kampanjepriser på IK relatert utstyr: Elit- rabatt på Eurotester og tromler m. målerledninger OTRA - Momentverktøy Profsys Databasert HMS / IK verktøy

79 Lykke til videre i deres elsikkerhetshverdag. Ta ansvar, og husk: det er ikke flaut å spørre dersom du er usikker på noe. Det er ingen som er fullt utlært i denne bransjen. Takk for meg.

Engasjement: Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger?

Engasjement: Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger? Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger? v/ Jon Henrik Leere Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder Norsk Elektro - Kontroll AS 10.11.2008 Engasjement:

Detaljer

Elkontroll næringsbygg, Ettersyn og vedlikehold, behov. v/ Jon Henrik Leere Leder av Elsikkerhetsforbundet/ F. Holm AS

Elkontroll næringsbygg, Ettersyn og vedlikehold, behov. v/ Jon Henrik Leere Leder av Elsikkerhetsforbundet/ F. Holm AS El - og brannsikkerhet hånd i hånd, spesielt fokus: Elkontroll næringsbygg, Ettersyn og vedlikehold, behov v/ Jon Henrik Leere Leder av Elsikkerhetsforbundet/ F. Holm AS Elsikkerhetsforbundet - Består

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder av Norsk Elektro Kontroll AS Noen nye normer fra

Detaljer

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr...

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET MILJØVERNDEPARTEMENTET JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Dato FOR-1996-12-06-1127 Departement Arbeids- og sosialdepartementet Publisert Avd I 1996 1774 (Kommentarer)

Detaljer

Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav

Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav 13. 15. september 2011 Oslo - Kiel Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektriske anlegg DSB frode.kyllingstad@dsb.no

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

HMS OG VAREDISTRIBUSJON

HMS OG VAREDISTRIBUSJON HMS OG VAREDISTRIBUSJON DEN ENKELTE AKTØRS ROLLE VED VAREMOTTAKET HVEM HAR ANSVARET FOR HVA? Ved et varemottak er det mange aktører som har ulike roller og ulikt ansvar. Det finnes en rekke HMS-bestemmelser

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Ledernes HMS-ansvar Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Innhold Lovgivning og dens karv til innhold HMS-arbeidet Innholdet i det systematisk

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Lover og forskrifter om beskyttelse av arbeidstakere mot smitte Fagkonferansen for sykehushygiene, Gardermoen 14.okt. 2009 Vigdis Tingelstad,

Detaljer

Etikk og lovverk. kjenne til aktuelle lover og forskrifter som angår markedsføringsfaget

Etikk og lovverk. kjenne til aktuelle lover og forskrifter som angår markedsføringsfaget 2 Etikk og lovverk >>> FORKAPITLET KAPITLET MÅLMÅLFOR Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne til aktuelle lover og forskrifter som angår markedsføringsfaget kjenne til begrepet etikk og forstå

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer