Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no"

Transkript

1 Frokostseminar 9. april BRANNVERN Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening

2 Landsforening til motarbeidelse av brannfaren Norsk brannvernforening stiftet 7. november 1923 Pådriver for økt brannsikkerhet på alle samfunnsområder i Norge Forsikringsdirektør J. Ødegaard

3 Fra medlemsforening til ideell stiftelse Fra 2002 ble medlemsforeningen omdannet til en privat selveid stiftelse Målsettinger: være den viktigste formidler av kunnskap og informasjon om brannvern i Norge være en faglig nyskapende og foretrukket samarbeidspartner for myndigheter, næringsliv og andre være samfunnets uavhengige "vaktbikkje" på brannvernområdet

4 Aktiviteter Vi driver bl.a. med: Informasjonskampanjer og -prosjekter Råd, utvalg, komiteer og myndighetskontakt Mediekontakt og nettsider Eget fagblad og brannteknisk litteratur Kurs og konferanser Rådgivningstjenester Sertifiseringsordninger

5 Lover, forskrifter og veiledninger

6 Lover, forskrifter og veiledninger Lover Er en samling av bestemmelser som vedtas av Stortinget og forvaltes av et departement. Eksempel: Brann- og eksplosjonsvernloven forvaltes av justisdepartementet Dagens lover er rammelover som gir bestemmelser på et overordnet nivå og blir ofte formulert svært rundt

7 Lover, forskrifter og veiledninger Forskrifter Er en samling med utfyllende bestemmer som fastsettes av det departement som forvalter loven. Eksempel: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (forebyggendeforskriften) forvaltes av Justisdepartementet. Forskrifter er funksjonsbasert og utfyller lov med flere detaljer som de som omfattes av loven kan forholde seg til.

8 Lover, forskrifter og veiledninger Veiledninger: Er myndighetenes forslag til løsninger (preaksepterte løsninger) som kan benyttes for å oppfylle/tilfredsstille lov/forskriftskrav Veiledninger fastsettes av det underliggende direktorat til departement som forvalter forskriften. Eksempel: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap veiledninger er ikke juridisk bindene.

9 Lover, forskrifter og veiledninger Brannsikkerheten i bygninger; to lovverk Kommunal og regionaldepartementet: Lov om planlegging og byggesaksbehandling(plan- og bygningsloven) Gjelder for nye bygg og søknadspliktige arbeider i eksisterende bygg. Forvaltes av lokal bygningsmyndighet Justisdepartementet: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver Gjelder for eksisterende bygg. Forvaltes lokalt av brannvesenet.

10 Lover, forskrifter og veiledninger To forskrifter setter rammene for systematikk i brannsikkerhetsarbeidet. Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhet i virksomheter. (Internkontrollforskriften) Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (forebyggendeforskriften)

11 Ansvarsforhold

12 Ansvarsforhold Eiers ansvar Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Bygningskortet Typiske ansvarsområder: Brannalarmanlegg Sprinkleranlegg Tetting av gjennomføringer Rømningsveier

13 Ansvarsforhold Brukers ansvar Brukers ansvar: - Innrette sin virksomhet slik at brann ikke lett oppstår. - Føre tilsyn med brannsikringstiltak. - Rapportere til eier når noe er galt. Eksempler Opplæring og øvelse av ansatte. Utarbeidelse av en del instrukser. Ryddige rømningsveier. System på avfall. Bruk av innredning. Lagring av varer. Bruk og lagring av brannfarlig vare. Merking av brannfarlig vare

14 Ansvarsforhold Særskilte brannobjekter - brannvernleder Alle særskilte brannobjekt skal ha en egen brannvernleder. Dette kan være eier/bruker selv eller en han utpeker.

15 Ansvarsforhold Krav til brannvernleder Representere eier overfor myndighetene. Nødvendige kvalifikasjoner og fullmakt til å fatte beslutninger under tilsynet. Kjennskap til lover og forskrifter. Branntekniske tiltak. Brannvesenets organisering og innsatsmuligheter. Brannvernleder har ikke juridisk ansvar, kun ansvar for oppgaven

16 Dokumentasjon

17 Dokumentasjon TEK : Ansvarlige innenfor sitt fagfelt skal fremlegge dokumentasjon som grunnlag for hvordan igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk, tekniske installasjoner, og anlegg skal utføres på tilfredsstillende måte TEK : Dokumentasjon for driftsfasen skal overlever og oppbevares av av eier av bygget

18 Dokumentasjon Dokumentasjons hensikt: Eier/bruker skal dokumentere/vise overfor seg selv at det utøves et systematisk Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og at de etterlever det de må etterleve. Basert på den risiko som foreligger. Dokumentere det samme overfor tilsynsmyndighet.

19 Dokumentasjon Dokumentasjonskrav Forebyggendeforskriften 3-1 Særskilte brannobjekter Internkontrollforskriften 5 Innholdet i det systematiske HMS-arbeidet. Dokumentasjon Innholdet: 2-1 Eiers dokumentasjon 2-2 Virksomhet/brukers dokumentasjon 3-2 Brannvernleder 3-3 Opplæring og øvelser 3-4 Instrukser 3-5 Vakt eller annen overvåkning 3-6 Unormal/varierende risiko

20 Dokumentasjon Internkontrollforskriftens Internkontroll innebærer at virksomheten skal: sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og mydighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt Dokumentasjon må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig

21 Dokumentasjon Internkontrollforskriften Dokumentasjonens omfang er avhengig av: Virksomhetens Art Aktivitet Risikoforhold Størrelse

22 Opplæring og øvelse Forskriftskrav I ethvert særskilt brannobjekt skal ansatte og ledere ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Inngår som en del av opplæring- og øvelsesplanen: Virksomhet/bruker av ethvert særskilt brannobjekt skal utarbeide og iverksette ordensregler og instrukser som regulerer brannforebyggende og bekjempende tiltak

23 Opplæring og øvelse Brannvernopplæring Grunnleggende innføring i: Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer i objektet osv Rømningsveier, møteplass, passive og aktive brannsikringstiltak som er installert i byggverket Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet Innføring i den enkeltes ansvar og plikter. Informasjon om brannvernleders oppgaver og plikter

24 Opplæring og øvelse En brannøvelse skal: Omfatte alle ansatte. Spesielt ledere og nøkkelpersoner. Gis en realistisk form. Omfatte alle deler av det særskilte brannobjektet. Vise hvordan branntekniske innredninger inngår som en del av brannvernet. Inneholde en opplysende og motiverende del. Alltid avsluttes med en oppsummering.

25 Opplæring og øvelse Antall øvelser Særskilt brannobjekt type a. Det anbefales at alle deltar på minst 1 øvelse pr. år. Særskilt brannobjekt type b og c Det anbefales at alle deltar på minst 1 øvelse hvert annet år. Øvrige objekter Det anbefales at alle deltar på minst 1 øvelse hvert annet år.

26 Opplæring og øvelse Øvrige bygg og brukere Styrende krav til opplæring og øvelse finnes i internkontrollforskriften 5 Risikoanalysen vil avdekke behovet for tilstrekkelig opplæring og øvelse

27 Kontroll, ettersyn og vedlikehold Dokumentasjon av installasjoner Eier skal: der det er nødvendig, sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner, m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten.

28 Kontroll, ettersyn og vedlikehold Kontroll: (eier) Å undersøke om en installasjon samsvarer med kravspesifikasjon, prosjekteringsbeskrivelser, montasjeanvisninger eller tilsvarende og den bruken objektet er godkjent for etter plan- og bygningslovgivningen. Den som utfører kontrollen må ha nødvendig systemkunnskap, kunnskap om produktet, om regelverket osv. for å påse at: Installasjonen oppfyller krav/ytelser etter aktuelt regelverk Installasjonen fungerer som prosjektert og beskrevet ( preakseptert /analyse)

29 Kontroll, ettersyn og vedlikehold Kontroll: (eier) Å undersøke om en installasjon samsvarer med kravspesifikasjon, prosjekteringsbeskrivelser, montasjeanvisninger eller tilsvarende og den bruken objektet er godkjent for etter plan- og bygningslovgivningen. Den som utfører kontrollen må ha nødvendig systemkunnskap, kunnskap om produktet, om regelverket osv. for å påse at: Installasjonen oppfyller krav/ytelser etter aktuelt regelverk Installasjonen fungerer som prosjektert og beskrevet ( preakseptert /analyse)

30 Kontroll, ettersyn og vedlikehold Kontroll: (eier) Dekningsgrad og kapasitet er tilfredsstillende også sett i forhold til ev. bygningsmessige endringer, vesentlig endret drift, endret brannbelastning osv. Installasjonen med eventuelle teknologiske integrasjoner av forskjellige systemer virker som forutsatt Organisatoriske tiltak samsvarer med forutsetningene for bruken

31 Kontroll, ettersyn og vedlikehold Ettersyn: (bruker) Enkel egenkontroll av en installasjon utført av eier/forvalter, eller representant for virksomhet/bruker etter avtale, for å sikre at funksjonen ikke svekkes som følge av driftsmessige endringer eller feil oppstått etter montering. Leverandøren bør angi hva et slikt ettersyn skal omfatte. Ingen formelle krav til personellet, men det forutsettes opplæring etter internkontrollforskriften

32 Kontroll, ettersyn og vedlikehold Vedlikehold: (kommer som følge av kontroll eller ettersyn) Reparasjoner/utskiftinger, utbedring av avvik (feil og mangler) og service på aktive og passive brannsikringstiltak for at installasjonen/konstruksjonen skal fungere som forutsatt. Vedlikehold må utføres av personell som har nødvendig fagmessig kompetanse/autorisasjon. Utført arbeid skal dokumenteres.

33 Kontroll, ettersyn og vedlikehold Kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner (aktive tiltak), utstyr og konstruksjoner(passive tiltak) Brannalarmanlegg Ledesystemer Automatiske slokkeanlegg Låser i rømningsvei Brannskiller Brannceller Seksjoneringer Røykventilasjon Slokkeutstyr

34 Aktørene Styringsgruppe: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap KLP Forsikring Norsk brannvernforening Direktoratet for byggkvalitet (fra 2013)

35 Sikkerhetsforvaltning i bygg Systematisk sikkerhetsarbeid Prosjekt: Systematisk sikkerhetsforvaltning i bygg Startet som systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg I prosjektet ble det utviklet og utgitt to gratis moduler/støtteverktøy for kommunal forvaltning av egne eiendommer med fokus på sikkerhetsarbeidet Skulle være hjelpemidler for å bidra til økt kompetanse og derved bedre forutsetninger blant personell som jobber med og for sikkerheten i kommunale/fylkeskommunale bygg Under utvikling en veileder for øvrige bygg

36 Sikkerhetsforvaltning i bygg Systematisk sikkerhetsarbeid Innebærer ikke etablering av et nytt, overordnet forvaltningssystem Roller, myndighet, ansvar og oppgaver definert og avklart

37 Sikkerhetsforvaltning i bygg Systematisk sikkerhetsarbeid Skal kunne utarbeide handlingsplaner som kan danne grunnlag for fremtidig budsjettarbeid for: HMS plan FDVUB plan Suksesskriterier: Roller, myndighet og ansvar er avklart Gjensidig forståelse om mål og målsettinger Grunnleggende enighet om risikoakseptkriterier Grunnleggende forståelse for prioriteringer som må foretas En kontinuerlig prosess

38 Sikkerhetsforvaltning i bygg BUDSJETT September-november Forvalter foreslår budsjett for gjennomføring av tiltak for å ta vare på bygningene samt sikre helse miljø og sikkerhet til brukerne. KARTLEGGING Januar- april Forvalter kartlegger tilstanden sammen med bruker gjennom egenkontroller og vernerunder. Forvalter vurderer tilstand og foreslår nye tiltak i egen rapport. RAPPORTERING Mai august Forvalter rapporterer om tilstanden herunder hva som er utført siste år samt behov for nye tiltak til eier

39 Sikkerhetsforvaltning i bygg Systematisk sikkerhetsarbeid IK-bygg, et hjelpeverktøy som viser på en enkel måte tilstanden til bygningsmassen, foreta prioriteringer og se positive endringer over tid IK-Bygg støttes av: Direktoratet for Byggkvalitet Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap KLP Skadeforsikring Norsk Brannvernforening Arbeidstilsynet Helsedirektoratet NKF bygg og eiendom IK-bygg kan implementeres i andre FDV-systemer

40 Sikkerhetsforvaltning i bygg Eksempel

41 Sikkerhetsforvaltning i bygg Eksempler Beslagsløsninger Dør i åpen stilling

42 Sikkerhetsforvaltning i bygg

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Hvilke plikter har bygningseier? Trond Dilling Forebyggende sikkerhetsopplæring Helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen stiller krav til systematisk sikkerhetsarbeid

Detaljer

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Bergen kommunale bygg (BKB) Fagavdeling barnehage og skole 8.-10. september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Operativ drift av bygninger. Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima

Operativ drift av bygninger. Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima Operativ drift av bygninger Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima Forretningsområder ReSight AS Rådgivning Utvikling av strategisk eiendomsplan Kartlegging eiendomsforvaltning/fdvu-prosesser

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF Internrevisjon Helse Vest RHF Brannvern i Helse Fonna HF Rapporttittel: Internrevisjon av brannvern i Helse Bergen HF Dato: Oktober 2008 Oppdragsgjevar: Helse Vest v/revisjonskomiteen Forfattar: Deloitte

Detaljer

Forslag til ny forskrift om brannforebygging

Forslag til ny forskrift om brannforebygging Dokument dato Vår referanse 23.12.2013 2013/12377/HAGE Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åge Hammervik, tlf. 33 41 26 40 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo 1 av 18

Detaljer

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 er utarbeidet og fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE),

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr...

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

Dokumentasjon av sikkerhet

Dokumentasjon av sikkerhet Dokumentasjon av sikkerhet Ajourført i henhold til ny Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26.06.2002 1 Generelt Adresse, gnr/bnr/fnr/snr Brannvernleder Eier(e), brukere Antall ansatte, sengerom,

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID 2 1. Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget 1.3 Brannverntekniske opplysninger

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy FOBE IK bygg rapporteringsverktøy Harald Andersen Avd leder Re kommune Deltaker i KOBE prosjektet systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Innhold Avklare ansvarsforhold Kartlegging av tilstandenpå

Detaljer

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Ledernes HMS-ansvar Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Innhold Lovgivning og dens karv til innhold HMS-arbeidet Innholdet i det systematisk

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan...

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget....3 1.3 Brannverntekniske opplysninger om bygget....3 1.4 Etasjenes

Detaljer

Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger

Detaljer

FORFATTER(E) Mette Kristin Ulfsnes, Ulf Danielsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02444-7 107163 71 + 83

FORFATTER(E) Mette Kristin Ulfsnes, Ulf Danielsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02444-7 107163 71 + 83 TITTEL SINTEF RAPPORT Norges branntekniske laboratorium as Ivaretakelse av branntekniske krav i byggeprosessen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks:

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer