Rolleforståelser og nettadresser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rolleforståelser og nettadresser"

Transkript

1 Rolleforståelser og nettadresser Innholdsfortegnelse Staten Fylkeskommunen Kommunen Private vannverkseiere Eiere og tiltakshavere Private konsulenter og utstyrsleverandører Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS) har rettighetene til detaljbladet. Detaljbladet kan kopieres opp for internt bruk, i kurssammenheng, for utdeling til kunder osv. uten videre avtale. Dersom detaljbladet skal inngå i noen form for læreverk, oppslagsverk mm der kunden betaler en avgift til produsenten eller utgiveren skal dette avtales med OFS. All bruk av illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med OFS. Henvendelser sendes sekretariatet. Side 1 av 6

2 Staten Stortinget Stortinget vedtar alle lover og forskrifter i Norge. Hoveddokumentene i brannsammenheng er: Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver ( Brann- og eksplosjonsvernloven ) med tilhørende forskrifter. Stortinget har denne nettadressen: Regjering og departementer har denne nettadressen: Ansvarlige departementer Justis- og politidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Miljødepartementet har hovedansvaret for organiseringen av store deler av sikkerhetsarbeidet i Norge. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er underlagt Justis- og politidepartementet. Statens bygningstekniske etat er underlagt Kommunal og regionaldepartementet. Departementetene har denne nettadressen: Statens bygningstekniske etat Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndigheten for det bygningstekniske regelverket for nye bygg. Etaten er også tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter Plan- og bygningsloven. Etaten er underlagt Kommunal- og regionaldepartementet. Statens bygningstekniske etat fortolker Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og veiledninger. Bruk av sprinkleranlegg i nye bygg er spesielt omtalt i Teknisk forskrift og Ren veiledning til teknisk forskrift. Statens bygningstekniske etat har denne nettadressen: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Direktoratet skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Direktoratet har oppfølgingsansvar for brann- og elsikkerhet, farlige stoffer og produktsikkerhet. I tillegg er direktoratet fagmyndighet for brannvesenet og fylkesmennenes beredskapsarbeid. Direktoratet har ansvar for Sivilforsvaret, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges brannskole. Side 2 av 6

3 Bruk av sprinkleranlegg i eksisterende bygninger er omtalt i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT). Her er også kontroll, ettersyn og vedlikehold beskrevet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fortolker Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter og veiledninger. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har denne nettadressen: Fylkeskommunen Fylkeskommunen skal utarbeide en fylkesplan som bl.a. skal inneholde mål, langsiktige retningslinjer, og et samordnet handlingsprogram. Se Plan- og bygningsloven 19. Kommunen Oversikt over kommuner i Norge En oversikt over alle landets kommuner er på denne nettadresse: Kommunen som overordnet plan- og sikkerhetsmyndighet Kommunen har det overordnede sikkerhetsansvaret innenfor kommunens grenser. Brann- og eksplosjonsvernloven 9 andre ledd krever følgende: Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Plan- og bygningsloven 9-1 første ledd krever bl.a. følgende: Kommunestyret skal ha ansvaret for og ledelsen av kommuneplanleggingen og arbeidet med reguleringsplaner i kommunen. Kommunen skal tilrettelegge for næringsvirksomhet. Slokkevann er i denne sammenheng et vesentlig punkt. Kommunen skal sørge for en fornuftig levering av vann til brannslokking ved hjelp av brannvesenets materiell, sprinkleranlegg m.v. Se FOBTOT 5-4 Vannforsyning med veiledning. Kommunen som byggesaksmyndighet Oppføring av bygninger, planering av grunn m.v. skal etter nærmere regler i Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter behandles av kommunens byggesaksbehandlere. Vannforsyning til brannslokking bør være et vesentlig punkt ved rammebetingelsene og bør avklares tidlig i et byggeprosjekt. Det refereres til Teknisk forskrift 7-28 og tilhørende tekster i Ren veiledning til teknisk forskrift. Kommunen som tilsynsetat Tilsynet som utføres av brannvesenet, er det offentliges periodiske tilsyn av eier og brukers systematiske internkontrollarbeid. Tilsynet skal skrive en rapport til eier og kopi til bruker av objektet. Eier og bruker plikter å svare på rapporten for å redegjøre for utbedring av avvik og anmerkninger. Tilsynsfunksjonen er hjemlet i FOBTOT 6. Side 3 av 6

4 Rapporten fra tilsynet er offentlig tilgjengelig. Dette er hjemlet i Lov om offentlighet i forvaltningen 2. Det er anledning til å gjennomføre tilsyn innenfor et begrenset tema som for eksempel sprinkleranlegg for særskilte brannobjekt type a. Dette er hjemlet i FOBTOT 6-2 andre ledd punkt b. Særskilte brannobjekt av type a er bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv. Typiske bygninger er sykehus, pleieinstitusjoner, barnehager, arrester, overnattingssteder, forsamlingslokaler m.fl. For nærmere beskrivelse se FOBTOT 1 3 veiledningsteksten. Kommunens rolle som vannverkseier Plan- og bygningsloven 65 stiller krav om at bygninger som tas i bruk av mennesker eller dyr skal ha tilfredsstillende vannforsyning. Normalt benyttes drikkevann også som vann til brannslokking gjennom brannvesenets materiell eller ved slokkeanlegg som for eksempel sprinkleranlegg. Noen sprinkleranlegg har vannforsyning fra andre kilder som tank, åpne kilder som vann, fjorder og lignende. I de fleste kommunene er kommunene selv vannverkseier direkte eller gjennom eget selskap, men det finnes også rene private vannverkseiere. Vannverkseiere skal bl.a. forholde seg til Forskrift om vannforsyning og drikkevann. Forskrift om vannforsyning og drikkevann behandler i vesentlig grad hygieniske forhold. Imidlertid setter forskriftens 10 krav til risikoanalyse i forhold til kvalitet og kvantitet. Vannverkene har som regel ansvaret for vannmagasiner (overflatevann eller grunnvann), renseanlegg, hovedledningsnett, fordelingsnett med tilhørende pumper, måleutstyr, kummer osv. Vannverkene skal godkjennes av Mattilsynet. Se Forskrift om vannforsyning og drikkevann 8. Vannverkseier kan ikke hindre brannvesenet i å ta ut vann i en akutt situasjon. Dette er hjemlet i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 5, fjerde ledd og 12, pkt d. Vannverk dimensjoneres ut fra lokale vurderinger og beregninger av hva som er abonnentenes normale behov for drikkevann, sanitærvann, brannvann, osv. Abonnentene betaler for tjenesten gjennom gebyrer. Siden det er i abonnentenes interesse, legges normalt til rette for uttak av brannvann på bestemte punkter. Kommunens rolle som næringsaktør Kommunene driver ofte næringsvirksomhet på lik linje med det øvrige næringslivet. Bestemmelsene i Plan- og bygningsloven og Brann- og eksplosjonsvernloven gjelder på lik linje med andre næringsdrivende. Side 4 av 6

5 Private vannverkseiere Private vannverkseiere Private eiere av vannverk har i prinsippet samme oppgaver og plikter som kommunale (se "Kommunens rolle som vannverkseier"). Vannverkseiere kan ikke hindre brannvesenet i å ta ut vann i en akuttsituasjon. Eiere og tiltakshavere Eier Eier har ansvaret for det bygningsmessige brannvernet. Se FOBTOT 2-1. Eier skal sørge for at det uføres kontroll, ettersyn og vedlikehold av sprinkleranlegg. Se FOBTOT 2-4. Tiltakshaver ansvarlig søker Plan- og bygningsloven setter krav om en ansvarlig søker for tiltak der det kreves søknad. 93b beskriver ansvarlig søkers rolle slik: 93b. Ansvarlig søker og prosjekterende 1. Søknad for ethvert tiltak etter 93 skal forestås av en ansvarlig søker som skal være et bindeledd mellom de ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende, ansvarlig kontrollerende, tiltakshaver og kommunen. Ansvarlig søker skal sørge for at det er dokumentert i søknaden hvorledes alle relevante krav i bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov skal oppfylles, hvis ikke annet fremkommer uttrykkelig i søknaden. Søknaden skal undertegnes både av tiltakshaver og ansvarlig søker. 2. Der ansvaret for prosjekteringen, utførelsen eller kontrollen er oppdelt, skal ansvarlig søker samordne søknaden og påse at alle oppgaver er dekket med ansvar og bekrefte dette skriftlig i søknaden. Hver enkelt har da ansvaret for innholdet av sin del. Ansvarsoppdelingen må gå tydelig frem av søknaden. 3. Ansvarlig søker og ansvarlige prosjekterende foretak skal godkjennes av kommunen i hver enkelt sak. Foretaket må dokumentere tilstrekkelige kvalifikasjoner innenfor det enkelte byggeoppdrag. Ansvarsområdet skal fremgå av søknaden. Krever arbeidet særlig innsikt, skal det tas hensyn til dette ved avgjørelsen om godkjenning skal gis. Kommunen kan pålegge ansvarlig utførende å benytte særlig kvalifiserte utøvere for de deler av byggeoppdraget som de selv ikke utfører. Personlig ansvarsrett kan gis i særlige tilfelle. Private konsulenter og utstyrsleverandører Branntekniske konsulenter Branntekniske konsulenter har som regel hovedansvaret for en helhetlig vurdering av brannsikringen av objektet. Offentlig godkjente aktører innenfor dette feltet finnes på denne websiden: Side 5 av 6

6 Sprinklerprosjekterende ingeniører Sprinklerprosjekterende ingeniører arbeider på oppdrag fra objekteier eller tiltakshaver, eller som underleverandør for andre aktører med disse som oppdragsgiver. Ingeniørene tegner og beregner sprinkleranlegg etter gitte regelverk. Det kreves godkjenning for slikt arbeid. Offentlig godkjente aktører innenfor dette feltet finnes på denne websiden: Det anbefales å bruke rådgivende ingeniører som i tillegg er godkjent av FG. En oversikt over sprinklerprosjekterende ingeniører finnes på denne webadressen: Fra høsten 2005 vil FG etablere et helhetlig system for godkjenning av prosjekterende og kontroll av prosjekterende, og godkjenning av utførende og kontroll av utførende. Sprinklerinstallatører (utførende) Sprinklerinstallatører monterer sprinkleranlegg etter tegninger fra prosjekterende ingeniører. Det kreves godkjenning for slikt arbeid. Offentlig godkjente aktører innenfor dette feltet finnes på denne websiden: Det anbefales i tillegg at montering utføres av FG-godkjent foretak eller under kontroll og ansvar fra et slikt foretak fordi disse har en god kompetanse for slikt arbeid. En oversikt over FG-godkjente foretak finnes på denne webadressen: Sprinklerkontrollører Sprinklerkontrollører kontrollerer det ferdig monterte sprinkleranlegget opp mot det regelverket anlegget er prosjektert og montert etter. Kontrolløren skriver en rapport som er byggherrens eller byggeierens eiendom. Det er private firmaer som driver kontrollvirksomhet. Det offentlige kan ikke drive slik virksomhet. Det kreves godkjenning for slikt arbeid. Offentlig godkjente aktører innenfor dette feltet finnes på denne websiden: Det anbefales i tillegg å bruke kontrollører som er FG-godkjent. En oversikt over disse finnes på denne webadressen: Forsikring Forsikringsselskapene påtar seg å dekke skade gjennom en privatrettslig avtale. Forsikringsselskapenes sikkerhetsbestemmelser gjennom sikkerhetsforskrifter er i utgangspunktet uavhengige av offentlige lover, forskrifter og veiledninger. Forsikringsavtalen fokuserer vanligvis på sikring av bygninger og materielle verdier. Forsikring og tilsyn Både forsikring og tilsyn krever at sprinklerdokumentasjonen skal kunne framvises. Det er eiers ansvar å dokumentere at et sprinkleranlegg er tilfredsstillende sett i forhold til den aktuelle risikoen. OFS består av følgende samarbeidspartnere: Brannteknisk forening Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Finansnæringens Hovedorganisasjon Foreningen Næringseiendom Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd Norsk brannbefals landsforbund SINTEF NBL as Norsk brannvernforening Norske Arkitekters Landsforbund NORVAR BA Riksantikvaren RIF Organisasjonen for rådgivere Statens bygningstekniske etat Side 6 av 6

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Eidsvoll kommune. VEILEDER ved

Eidsvoll kommune. VEILEDER ved Eidsvoll kommune Kommunen som godkjenningsmyndighet Jf. barnehageloven 10 VEILEDER ved godkjenning av barnehager i Eidsvoll kommune Vedtatt i Hovedutvalg for skoler og barnehager 16.11.2010. INNHOLD 1.

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Veileder Bybrannsikring Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Bybrannsikring Innhold Forord.......................................................................................

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr.

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. Det er kun

Detaljer

KOMMUNENES ADGANG TIL Å TILDELE ENERETT FOR UTFØRELSE AV VA-TJENESTER

KOMMUNENES ADGANG TIL Å TILDELE ENERETT FOR UTFØRELSE AV VA-TJENESTER FoU KOMMUNENES ADGANG TIL Å TILDELE ENERETT FOR UTFØRELSE AV VA-TJENESTER 1-3 (2) h i Anskaffelsesforskriften av 07.04.2006 En utredning for KS Kommunesektorens Interesse- og Arbeidsgiverorganisasjon Fra

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

Etne. kommune OPPDRAG EMNE

Etne. kommune OPPDRAG EMNE Rapport Etne kommune OPPDRAG Hovedplann vann 2012 2022 EMNE Hovedplann for vannforsyning DOKUMENTKODE 613896 RIVA RAP 0011 RAPPORT OPPDRAG Hovedplan vann 2012 2022 DOKUMENT KODE 613896 RIVA RAP 001 EMNE

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer