Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013"

Transkript

1 Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

2 Et kort overblikk over prosessen Dagens tilstand slik vi kjenner den Beskrivelse av hvordan det skal være Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen Vurdere om avvikene utgjør risiko Prioritere avvikene ut fra risiko - handlingsplan Kontrahering av oppdrag Dokumentasjon Litt om organisatorisk brannsikkerhet

3 Dagens tilstand slik vi kjenner den Manglende eller mangelfull beskrivelse og utførelse av de branntekniske barrierene som er bygget inn i bygget Manglende eller mangelfull beskrivelse av forutsetningene for bygget med dertil feil bruk Manglende dokumentasjon av hvilke krav som er gjeldende for byggverket- lov, forskrift, forutsetninger i byggesak, lokale vedtekter Når forutsetninger, beskrivelser og krav er på plass har man underlag å kontrollere mot da kan utførelsen vurderes. Mange vurderinger og analyser er gjort, som gir oss omfattende kjennskap til de faktiske problemstillingene

4 Dagens tilstand slik vi kjenner den Bachelor oppgaver som studerer problemstillinger i brannobjektene eller mangelfull Manglende Informasjonsmateriell fra beskrivelse og utførelse av de branntekniske brannvesenet barrierene som er bygget inn i bygget Manglende Studier og rapporter fra eller mangelfull beskrivelse av forutsetningene for bygget med dertil feil bruk brannvesenet Manglende Forsikringsbransje og dokumentasjon av hvilke krav som er gjeldende for media med reportasjer byggverketlov, forskrift, forutsetninger i byggesak, lokale vedtekter og hendelser Når forutsetninger, beskrivelser og krav er på plass har man underlag Myndighetene med mot da kan utførelsen vurderes. å kontrollere meldinger og utredninger Mange vurderinger og analyser er gjort, som gir oss omfattende kjennskap til de faktiske problemstillingene

5 Beskrivelse av hvordan det skal være Dokumentasjon av forutsetningen til bygget. Tilstandsanalyse m/tiltaksplan Branndokumentasjon Utføre nødvendig oppgradering Oppfølging, kontroll, vedlikehold Organisere brannvernet i bygget

6 Hvor kommer rådgiveren inn? Brannteknisk tilstandsanalyse

7 Hvor kommer rådgiveren inn? Brannteknisk prosjektering

8 Hvor kommer rådgiveren inn? Brannteknisk risikoanalyse

9 Hvor kommer rådgiveren inn? Brannteknisk tiltaksplan

10 Branntegninger

11 Noen eksempler: Branntegning som viser snitt

12 Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen Bygningsdeler Manglende brannskiller Feil utforming av rømningsveier Feil løsning Feil produkt Tekniske installasjoner Mangler ved installasjonen Feil ved sammenstillingen av ulike installasjoner Manglende branntetting, manglende brannteknisk isolering

13 Noen eksempler på mangler: Mangler branntetting i branncellevegg Manglende brannisolering av ventilasjonskanaler ført gjennom brannskille Feil i detaljutførelse overgang vegg/tak brannskille

14 Brannen i Urtegata Antatt påsatt brann i trapperom som var rømningsvei. 6 personer omkom.

15 Stasjonsgata 36 - Drammen Brann i det elektriske anlegget. 7 personer omkom.

16 Kontrahering av oppdrag Bruk dokumentasjonen du har krav til bygningsdeler når du bestiller Still krav til at leveransen skal lukke avviket Bestill dokumentasjon av at leveransen er i henhold til krav i branndokumentasjonen og i henhold til Teknisk forskrift Avtal oppfølging av leveransen at leverandøren forklarer oppdraget for deg har han skjønt det? Overlevering kontroller at leveransen er i henhold til avtale og dokumentasjon

17 Dokumentasjon Når du bestiller lag tilknytning til avviket som skal lukkes Når avviket er lukket dokumenter det i oppfølgingen av rapporten Oppbevar en digital utgave av branndokumentasjonen i et annet brannobjekt

18 Hvor kommer rådgiveren inn? I tillegg til bygningsmessig brannsikkerhet har vi bred erfaring i å bistå med organisatorisk brannsikkerhetsarbeid: brannvernledelse brannvernopplæring brannøvelser bistand ved tilsyn oppbygging av branndokumentasjon brannperm oppbygging av internkontrollrutiner, ettersyn og vedlikehold

19 Organisatorisk brannsikkerhet Sikkerhet er en funksjon av tekniske tiltak og organisatoriske tiltak Kunnskap satt i system Systemets skriftlige del er branndokumentasjonen God dokumentasjon gir godt grunnlag for god brannsikkerhet

20 Hva skal dokumentasjonen inneholde? Beskrivelse av forutsetninger og begrensninger til byggverket, overført fra byggfasen. Oversikt over godkjente bygningsmessige endringer. Brannstrategi, mål og risikovurdering som er lagt til grunn ved byggverket. Tegninger over det særskilte brannobjektet. Beskrivelse av oppbygging og funksjonalitet av alle branntekniske installasjoner. Beskrivelse av organisasjon, herunder internfordeling av ansvar, oppgaver og myndighet. Branninstrukser, prosedyrer, rutiner. Rutiner for opplæring og brannøvelser. Avtaler mellom eier og virksomhet/bruker. Rutiner for kontroll, ettersyn, vedlikehold.

21 Hva skal dokumentasjonen inneholde? I tillegg skal det ved særskilte brannobjekt være følgende med i dokumentasjonen: Brannvernleder organisering og ansvarsfordeling navn, kompetanse, myndighet og plikter Brannvernopplæring og regelmessige øvelser plan for opplæring av ledere og ansatte plan for øvelser basert på risikoanalyse, gjennomføring og oppfølging oversikt over hvem som har deltatt og hvem som ikke har deltatt Vakt eller annen overvåkning basert på krav i forskrifter eller risikoanalyse/rutiner for kontroll

22 Hva skal dokumentasjonen inneholde? Instrukser og planer basert på risikoanalyse og/eller ansvarsforhold rutiner for varsling og slokking rutiner for kontroll, ettersyn og vedlikehold Unormal eller sterkt varierende risiko rutiner som beskriver aktuelle tiltak rutiner for varme arbeider

23 Oversikt over tekniske brannverntiltak Bærende konstruksjoner Brannseksjonering Branncelleinndeling Brannklassifiserte dører Brannalarmanlegg Sprinkleranlegg Tørropplegg for tilkobling av brannvesenets materiell Røykventilasjon Håndslokkeutstyr Rømningsveier Markerings- og ledelys

24 Byggeiers ansvar Eier skal sørge for at bygget er utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med lover og forskrifter. Typiske ansvarsområder: 1. Bygningstekniske forutsetninger til for eksempel bruk. 2. Branntekniske installasjoner. 3. Tetting av gjennomføringer. 4. Rømningsveier (brukbarhet, antall, bredde). 5. Samordningsavtale (eier og bruker).

25 Eiers ansvar gjelder selv om bygningen disponeres av andre Selv om eier leier ut til andre er det fortsatt eier som har ansvaret for det bygningstekniske brannvernet. Eier må etablere en samarbeidsordning med virksomhet/bruker om tilsyn/ vedlikehold av de tekniske brannverntiltakene i bygget og i egen virksomhet.

26 Forslag til fordeling av ansvar i samordningsavtale: Eier: Leietaker: Bygninger/installasjoner skal være oppført, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med de forutsetninger og begrensninger som gjelder for bygget. Etablere avtale med kompetent virksomhet om sakkyndig kontroll og vedlikehold av bygg- og branntekniske installasjoner ved eiendommen. X Brukers lokaler og fellesarealer må benyttes på slik måte at: - brann ikke lett kan oppstå, - brannsikkerheten ikke forringes, - avvik i forhold som påvirker brannsikkerheten uten opphold utbedres eller rapporteres til eier. X Ivareta brannvernledelse ved eiendommen; inklusiv etablering og ajourhold av hovedbrannverndokumentasjon. Opprette brannvernorganisasjon med en representant fra hver av leietakerne, samt følge opp eventuelle avvik på bygningstekniske konstruksjoner og installasjon.. X Internt ajourhold og rapportering til eier v/brannvernleder om eventuelle endringer i virksomhetens/brukers brannvernorganisasjon, samt opprettholde rutine for at oppgavene ved behov ivaretas av en vara-person. X Gjennomføre brannvernopplæring og øvelser av brannvernansvarlige i egen virksomhet i henhold til anbefalinger i Forebyggende forskriften og risikoen i virksomheten. X Utarbeide nødvendige rutiner for å ivareta besøkendes sikkerhet i tilfelle av branntilløp / brannalarm eller annen ulykkeshendelse. Gjennomføre regelmessig intern kontroll og vedlikehold av bygg- og branntekniske installasjoner og rømningsveier i egen virksomhet i henhold til forskriftskrav og sakkyndiges anbefalinger. X X Utføre risikovurdering i egen virksomhet i henhold til HMS - og forebyggende forskriftens krav. X Gjennomføre overordnet tilsyn med at bruker gjennomfører sine plikter innen brannvernarbeid. X Kontrollere at håndverks-/vedlikeholdsarbeid i brukers lokaler ikke utgjør brannfare, eller endrer branntekniske installasjoners funksjon, eller at slikt arbeid ved skjødesløshet utløser brannalarm. Tillatelse for slikt arbeid, inkludert varme arbeider, skal kun utføres etter tillatelse fra eiers driftsansvarlige eller brannvernleder. X Det skal innføres oppveiende tiltak dersom det utøves aktiviteter eller oppstår hendelser som fører til en unormal eller sterkt varierende risiko i forhold til naturlige driftsforhold ved eiendommen. Eks: -forhold som kan lede til markert økning i fare for antennelse eller spredning av brann, eller - om bygningsdeler/ installasjoner med betydning for brannsikkerheten helt eller delvis settes ut av funksjon i perioder. (Eksempelvis brannalarmanlegg/sprinkleranlegg) X X

27 Typiske brukeransvar Opplæring og øvelse av egne ansatte. Utarbeidelse av interne instrukser. Begrensning av antall mennesker i lokale. Risikovurdering. Ryddige rømningsveier. Avfallshåndtering. Bruk, lagring og merking av brannfarlig vare. Brannbelastning. Restriksjoner for røyking.

28 Alle har vi et ansvar! Det er viktig å presisere at selv om eier er juridisk ansvarlig for brannsikkerheten i et bygg vil brukerne, som deg og meg, alltid ha et ansvar. Alle plikter å gjøre det de kan for å forebygge brann og melde i fra dersom vi ser noe galt. Det er også vår plikt til å søke informasjon dersom vi lurer på noe vedrørende brann.

29 Brannvesenets ansvar Brannvesenet har ikke noe ansvar for brannsikkerheten i bygninger. De har kun plikt til å kontrollere og veilede.

30 Brannvesenets plikter - føre tilsyn! Brannvesenet skal utføre tilsyn på alle særskilte brannobjekter, men kan også gjennomføre tilsyn på andre bygg. (Eksempel i Oslo er tilsyn på alle 1890-gårder selv om de fleste ikke er særskilte brannobjekter). Tilsynet kan være temaorientert eller generelt. Egenmelding kan benyttes Brannvesenet har sanksjonsmulighet/plikt Dagbøter Stenging Varsel til bygningsmyndighetene

31 Hvem deltar på et tilsyn? Naturlige deltagere fra eier og virksomhet ved et tilsyn: Eier ved brannvernleder (plikt) Virksomhetens ledelse (rett) Verneombud Industrivernleder HMS-leder Ved uanmeldt tilsyn skal den som er øverste stedlige leder delta.

32 Ved tilsyn Utføres en brannteknisk stikkprøvekontroll av forhold som kan påvirke risikoen for brann. Etter tilsyn utarbeides det en rapport som angir avvik fra krav til brannsikring, anmerkninger samt opplyser om behov for nye sikringstiltak. Rapporten skal sendes eier eller virksomhet/bruker ved brannvernleder, som skal gi en tilfredsstillende tilbakemelding innen gitt frist. Blir ikke tilfredsstillende tilbakemelding gitt innen fristen, skal tilsynsmyndigheten gi pålegg som er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende brannsikkerhet.

33 Brannspredningsmekanismer Ledning Stråling Strømni ng

34 Fare Brannrøyken inneholder store mengder karbonmonoksid(co) brennbar, fargeløs og luktfri gass dødelig etter et minutt ved 1 % CO-innhold i innåndingsluften Cyanid (blåsyre) Skumplast, forgifter forbrenningen i cellene Kritisk temperatur for mennesker er ca 150 C (3 4 min). I forhold til treverk utvikler plastprodukter: 2-3 ganger mer røyk pr. Kilo 3-4 ganger raskere samme røykmengde 2-3 ganger tettere røyk

35 Omkomne i brann Kilde: DSB

36 Omkomne i personer omkom i brann i 2012

37 Skadeutbetaling etter brann Kilde DSB

38 Brannårsaker

39 Eksempler på funn ved internkontrollrunde et sted i Oslo.

40

41 Passive brannverntiltak Brannvegger Seksjoneringsvegger Branncellebegrensede vegger Branncellebegrensede dører

42 Aktive brannverntiltak Brannalarmanlegg Sprinkleranlegg Gass slokkeanlegg Røykventilasjon Nød-/ledesystem Manuelt slokkeutstyr

43 Kontroll, ettersyn og vedlikehold Visuell besiktigelse av de tekniske anleggene. Visuell besiktigelse av bygningsdeler med krav til brannmotstand Funksjonstesting av tekniske anlegg Kontroll av eget vedlikehold.

44 Krav til rømningsveier 1. Rømningsveiene skal til enhver tid dekke behovet for rask og sikker rømning. 2. Adkomst til rømningsvei skal kunne skje uten hindringer. 3. Heis og rulletrapp regnes ikke som rømningsvei, såfremt dette ikke er godkjente løsninger i bygget.

45 Ledesystem Krav til ledesystem: I store uoversiktlige brannceller, som f.eks. store boligbygg med flere boenheter i mer enn 2.etasjer der beboerne har felles rømningsveier.

46 Merking -skilt Rømningsveiene skal merkes slik:

47 Eksempler på linjemerking

48

49

50 Takk for et hyggelig møte, med gode spørsmål fra salen! Som avtalt har jeg lagt inn noen linker til nettsider: brannsikring_av_eldre_bygarder_med_stor_bevaringsinteresse.pdf boligbrannsikkerhet_2010.pdf

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Bergen kommunale bygg (BKB) Fagavdeling barnehage og skole 8.-10. september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan...

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget....3 1.3 Brannverntekniske opplysninger om bygget....3 1.4 Etasjenes

Detaljer

Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID 2 1. Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget 1.3 Brannverntekniske opplysninger

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 BRANNDOKUMENTASJON Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 Branndokumentasjonen skal samordnes med internkontrollforskriften. Det medfører følgende nye punkter må

Detaljer

Dokumentasjon av sikkerhet

Dokumentasjon av sikkerhet Dokumentasjon av sikkerhet Ajourført i henhold til ny Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26.06.2002 1 Generelt Adresse, gnr/bnr/fnr/snr Brannvernleder Eier(e), brukere Antall ansatte, sengerom,

Detaljer

BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE

BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Modum kommune BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Åmot Modum Utgave: 1 Utført av: Internkontroll: Pr. dato: Revisjon: TB 03.06.15 P.nr V129 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID. Mariknotten AS. Næringsbygg på tot. 4600 m 2

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID. Mariknotten AS. Næringsbygg på tot. 4600 m 2 ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID Mariknotten AS Næringsbygg på tot. 4600 m 2 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 er utarbeidet og fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE),

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF Internrevisjon Helse Vest RHF Brannvern i Helse Fonna HF Rapporttittel: Internrevisjon av brannvern i Helse Bergen HF Dato: Oktober 2008 Oppdragsgjevar: Helse Vest v/revisjonskomiteen Forfattar: Deloitte

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR

HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR Avvikskjema finner du HER Side 1 av 44 Innholdsfortegnelse Tema Side 1. Handlingsplan 3 2. Målsetting for HMS-arbeidet 4 3. Vernetjenesten ansvar og organisering 5 4. Risikovurderinger

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK

HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK et hus for og med mennesker Avvikskjema finner du HER Revidert 25.4.2012 Side 1 av 47 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplan 3 2. Målsetting for HMS-arbeidet 4 3. Vernetjenesten ansvar

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger

Brannsikkerhet i bygninger Brannsikkerhet i bygninger Hva må vi tenke på, og når? Hva er arkitektens ansvar? Elin Tørlen Lønvik Senioringeniør NEAS Brannconsult AS Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 1 Først litt brannteori Branntrekanten

Detaljer

Utarbeidet av: Bjørn Vidar Johansen Roald Myren

Utarbeidet av: Bjørn Vidar Johansen Roald Myren Utarbeidet av: Bjørn Vidar Johansen Roald Myren Haugesund 2001 SAMMENDRAG Denne prosjektoppgaven ved Høgskolen Stord/Haugesund omhandler gjennomføring av en brannteknisk vurdering og anbefalning, samt

Detaljer

Rapport. Evaluering av brann 9. juni 2007 i Sveio Omsorgssenter

Rapport. Evaluering av brann 9. juni 2007 i Sveio Omsorgssenter Rapport Evaluering av brann 9. juni 2007 i Sveio Omsorgssenter Desember 2007 Rapporten er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Statens bygningstekniske etat (BE) ISBN:

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER Innholdsfortegnelse Systembeskrivelse for IMB Maskiner... 3 HMS-organisering... 3 HMS-mål... 4 Risiko... 4 Arbeidsmiljøkartlegginger... 4 Registrering av forbedringsforslag/avvik...

Detaljer

Samspillet mellom tekniske og organisatoriske brannsikkerhetstiltak i boliger for pleietrengende eldre

Samspillet mellom tekniske og organisatoriske brannsikkerhetstiltak i boliger for pleietrengende eldre Samspillet mellom tekniske og organisatoriske brannsikkerhetstiltak i boliger for pleietrengende eldre Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Harald Landrø, BAT Medveileder: Anders Harald

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIKKERHET. Grensesnitt og ytelser

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIKKERHET. Grensesnitt og ytelser R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIERHET Grensesnitt og ytelser 2 ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIERHET Grensesnitt og ytelser Veileder for rådgivere,

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Sover dine hotellgjester trygt? Det er ditt ansvar! Gratis opplærings materiell se side 15 100 hotellbranner hvert år 120 Bygningseier og den som driver hotellet har det overordnede

Detaljer

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport GRUNNLAG & FORUTSETNINGER... 3 1.1 Beskrivelse av oppdraget (omfang, avgrensinger m.v.)... 3 1.2 Beskrivelse av objektet... 4 1.3 Dokumentasjon av sikkerhet & retting av avvik i eldre bygninger... 6 1.4

Detaljer

Forslag til ny forskrift om brannforebygging

Forslag til ny forskrift om brannforebygging Dokument dato Vår referanse 23.12.2013 2013/12377/HAGE Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åge Hammervik, tlf. 33 41 26 40 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo 1 av 18

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer