0 0 APR o1G^^ ) -f GNRIBNR 217/94 M.FL., ULEFOSSVEGEN 55 M.FL, SYKEHUSET TELEMARK HF, TILSYNSRAPPORT 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "0 0 APR 2010. 2o1G^^ ) -f GNRIBNR 217/94 M.FL., ULEFOSSVEGEN 55 M.FL, SYKEHUSET TELEMARK HF, TILSYNSRAPPORT 2010"

Transkript

1 Skien kommune Bydrift Sykehuset Telemark HF v/ Arne Rui Ulefossveien SKIEN Sykehuset Telemark HF Arkivsala 0 0 APR o1G^^ ) -f Brann- og feiervesenet Kontoradresse : Skotfossvg 27 Postadresse Postboks 198, Telefon Telefaks Bankkonto Org nr 3701 Skien Arkivkode Deres ref. Vår ref. Dato GNR 217/94 10/49/INNJ GNRIBNR 217/94 M.FL., ULEFOSSVEGEN 55 M.FL, SYKEHUSET TELEMARK HF, TILSYNSRAPPORT 2010 Med hjemmel i "Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver" (brann- og eksplosjonsvemloven) og tilhørende "Forskrift av 26. juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn" (forebyggendeforskriften) ", er det utført brannteknisk inspeksjon av bygningen(e). Tilsynet foregikk Tilstede var Bygningenes eier Brannvernleder Klassifisering Lokalisering Formål 19. og 23. februar 2010 Roger Hallgren Brannvesenets repr. Jostein Innerdal Sykehuset Telemark HF Roger Hallgren A-objekter, noen V-objekter 1,5 km fra kasernert brannvesen Det branntekniske sikkerhetsnivået i bygninger bygget i henhold til nyere forskrifter, skal opprettholde slik som forutsatt i tillatelse etter plan- og bygningslovens 93. Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innen en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Dette tilsynet omfatter samtlige bygg, registrert som særskilte brannobjekter etter forebyggendeforskriften eller som vedtekstobjekter etter lokal forskrift, i Skien kommune eid av Sykehuset Telemark HF (STHF). Unntaket er B60 (barnehage) på GNR 217/74.

2 Tilsynet ble innledet med generell gjennomgang av internkontrollrutiner (brann- og eksplosjonslovens 8) og brannteknisk dokumentasjon jf forskriftens 3-1 fredag Onsdag ble dokumentasjon for bygg 27, 57 og 73 gått gjennom og vi gikk en befaring på byggene. Tilsynet ble avsluttet med en oppsummering, hvor registrerte avvik og anmerkninger ble gjennomgått, og prioritering av tiltak ble drøftet. Bygningenes tekniske forhold: Bygningsmassen er av varierende alder og brannteknisk kvalitet, men bruken av bygget er da gjerne tilpasset dette. Størrelse og kompleksitet på byggene varierer også mye, alt fra små paviljonger til store bygningskomplekser og underjordisk kulvert. Brannsikring av byggene er i noen tilfeller basert like mye på analyseløsninger (tidligere tekniske bytter) som på preaksepterte løsninger. Eksempel på dette er låsesystemer i rømningsveier i lukkede psykiatriske avdelinger, eller seksjonering og rømningssikkerhet i hovedbygg for somatikk STHF har sprinkleranlegg i mange av sine bygg, disse er montert på grunn av spesiell bruk av bygningen eller som kompenserende tiltak. Det aller meste av bygningsmassen har ledesystemer, også bygg med bruk i risikoklasse 2. Anleggene er av varierende kvalitet og det er planer om oppgradering av bygg med eldre etterlysende skilt og av anlegg med gjennomlyste skilt. Noen av nødlysene far tilførsel fra nødstrømsaggregater, noe som setter krav til dokumentasjon av ettersyn og kontroll for nødstrømsaggregatene. Det er automatisk brannalarmanlegg i størsteparten av STHF sin bygningsmasse. Anleggene er delt opp i flere sentraler som alle er har direkte alarmoverføring til 110 Telemark. Ved noen avdelinger er det "stille alarm" med varsling bare til ansatte i første fase. STHF har serviceavtaler med eksterne firmaer på alle sine brannalarmanlegg. De utfører i praksis kontroll av anleggene, selv om kontraktene bare omtaler service. Organisatoriske forhold: Alle særskilte brannobjekter faller innenfor intemkontrollforskriftens virkeområde. Det vil blant annet si at eier og bruker av bygget skal ha et internkontrollsystem med rutiner/instrukser for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dokumentasjonskravet finnes i 5 i intemkontrollforskriften. Det skal foreligge skriftlig dokumentasjon på at systemet etterleves. Branndokumentasjonen er en del av internkontrollsystemet. STHF har branntegninger som viser brannsikkerhet i byggene. Hoveddelen av beskrivelser av branntekniske løsninger stammer fra en gjennomgang av bygningsmassen i 1993, den mest sentrale informasjonen er lagt inn i et web-basert system sammen med branntegningene. Oversikten over hva som finnes og over kvaliteten på brannteknisk dokumentasjon er mangelfull. System for ettersyn (egenkontroll) er i bruk og ser ut til å fungere godt. Noe ettersyn blir utført av brannansvarlige i byggene, mens tekniske anlegg blir fulgt opp av teknisk driftspersonell. Omfang og innhold av kontroll for branntekniske anlegg blir i 2010 utvidet. Hovedparten av arbeidet med kontroll blir utført av eksterne firma, mens eget personell tar seg av noen anlegg. Avvikshåndtering foregår gjennom to datasystemer og er godt dokumentert. Alvorlige avvik blir behandlet av kvalitetsutvalget ved STHF. Branninstrukser er enhetene sitt ansvar. De fleste har gått gjennom eller laget nye instrukser i løpet av 2009 basert på en veiledning for utforming. Overbelegg og korridorpasienter er kun behandlet på enhetsnivå i branninstrukser og som overordnede styringsmål av kvalitetsutvalget. 2

3 Opplæring og øvelser ved STHF består av et system der alle ansatte skal gjennomføre en modul hvert år, halvår eller annet hvert år, avhengig av hvor mye pasientkontakt de har. Det er totalt fem moduler med praktisk og teoretisk innhold. Alle ansatte skal gjennomføre dette opplegget uavhengig av rolle og oppgaver i organisasjonen. En av modulene dekker informasjon om brannsikkerhet for vikarer og nyansatte. Klinikkene er ansvarlige for å gjennomføre og dokumentere dette. Brannvernlederen: Det er Roger Hallgren som er brannvernleder for virksomheten. Han har gode kunnskaper og holdninger knyttet til brannsikkerhet, og ser ut til å gjøre en spesielt god jobb med organisering av egenkontroll og med opplæring og øvelser. Noe bedre innsikt i "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" hadde vært gunstig, dette gjelder i alle fall temaene kontroll og dokumentasjon av brannsikkerhet. Vi vil videre anbefale at brannvernleder orienterer seg om innholdet i "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter" (internkontrollforskriften). Brannvernleder har mye ansvar og utfører mange oppgaver knyttet til forebyggende brannvern. System for opplæring og øvelser, samt oppfølging av ettersyn er eksempel på det. Stillingen innebærer stort ansvar i forbindelse med registrering og oppfølging av avvik både når det gjelder organisatoriske og tekniske forhold, samtidig som stillingen ligger langt nede i organisasjonsstrukturen med liten mulighet til å påvirke prioriteringer i den forbindelse. Det ser generelt ut til å være lite samvirke mellom internkontroll for brannsikkerhet og øvrig internkontroll og HMS -arbeid innenfor STHF. Brannvernleder har derfor liten oversikt og kjennskap til intemkontrollarbeid, beredskapsplaner og risikovurderinger organisasjonen har og arbeider med. Oppfølging etter siste gangs tilsyn: Forrige tilsyn ble avholdt: , , og Status for avvikene i tilsynsrapport datert er som følger: Avvik 1 om dokumentasjon av brannsikkerhet og avvik 2 om rømningssikkerhet i bygg 55 er ikke endelig avklart. Vi viser til egen oppfølging av dette. For avvik 3 om risikovurderinger og instrukser knyttet til overbelegg ble tilbakemeldingene akseptert, det blir likevel registrert avvik knyttet til problemstillingen også ved årets tilsyn. Vi ser at vi i forbindelse med tilbakemeldingene på tilsynsrapporten burde ha fulgt opp dette bedre. Avvik 4 om branninstrukser og avvik 7 om ettersyn er lukket. Avvik 5 om brannvernopplæring og brannøvelser fulgt opp som planlagt. Det er ikke gjennomført en egen runde med brannvernopplæring for leger og ledere, slik tilbakemeldingen informerte om at brannvernleder skulle vurdere. Det ble ikke opplyst om konkrete tall for utført opplæring/øvelse ved årets tilsyn. Vi ber derfor om at tilbakemeldingen på denne rapporten sier noe om målene for dette arbeidet er nådd, og eventuelt hva som skal gjøres dersom de ikke er oppnådd. For avvik 6 om kontroll av branntekniske anlegg ble det gitt en tilfredsstillende tilbakemelding, men gjennomføringen er forsinket eller ikke fulgt opp. Sprinkleranlegg får fullstendig kontroll først i 2010, kontroll av røykventilasjon er ikke fulgt opp, mens rutiner for kontroll av ledesystemer nå etter hvert er på plass. Vi viser til egen oppfølging av dette. 3

4 Definisjoner: AVVIK: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. ANMERKNING: Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. KOMMENTARER: Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet. Avvik: Under tilsynet kom det frem følgende branntekniske forhold (avvik) som må rettes. Paragrafene for hvert avvik henvises til aktuell bestemmelse i "Forskrift av 26. juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn" (forebyggendeforskriften) og "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter" (internkontrollforskriften). Forskriftene med veiledning bør være tilgjengelig ved gjennomgang av denne rapporten. Avvik 1: STHF har mangelfull risikovurdering for overbelegg. (Med overbelegg menes en situasjon der pasienter som blir plassert i andre rom og arealer enn pasientrommene, eksempelvis i korridorer.) Forebyggendeforskriften 3-1 Intemkontrollforskriften 5, pkt 6 STHF har en overordnet risikovurdering knyttet til styringsmål fra januar Konklusjonen var at situasjonen med overbelegg førte til uakseptabel risiko blant annet i forhold til brannsikkerhet, og en rekke tiltak ble satt i verk. Mer detaljerte risikovurderinger for å belyse den uakseptable risikoen nærmere ble ikke utarbeidet i etterkant. STHF har fokus på å unngå overbelegg i størst mulig grad. Det arbeidet som det siste året er gjort med branninstrukser ved de ulike enhetene, kan i praksis ha hatt effekt i forhold til å avdekke risikoer og rette tiltak mot dem. Vi mener det er åpenbart at intemkontrollforskriften sitt krav om kartlegging av farer og problemer omfatter overbelegg, og at den risikovurderingen som finnes er for grov og overordnet til å dekke dette behovet. En risikovurdering må involvere større deler av organisasjonen enn det som er tilfelle i dag for å kunne avdekke alle forhold av betydning. Det kan kanskje være mulig å dra nytte av det arbeidet med branninstrukser som nå er gjort, eller samordne senere arbeid med branninstrukser og risikoanalyser. STHF skal som virksomhet selv identifisere de områder som trenger kartlegging av farer og problemer. Ved dette tilsynet ble dette konstatert i forhold til overbelegg. Det kan være andre områder som skulle hatt en slik gjennomgang etter kravene i intemkontrollforskriften. 4

5 Avvik 2: Instrukser for å håndtere overbelegg ved STHF er mangelfulle. Forebyggendeforskriften 3-1, 3-4 Intemkontrollforskriften 5, pkt 6 Klinikkene ved STHF er ansvarlige for at branninstrukser som tar for seg overbelegg finnes. De skal utarbeides på avdeling- og enhetsnivå, det vil si laveste nivå i organisasjonen. En veiledning for utforming av intern branninstruks beskriver overbelegg som et forhold som skal dekkes, og peker på økt ressursbehov i en situasjon med flere pasienter. Den gir ellers ingen konkrete føringer for hvordan en situasjon med overbelegg skal håndteres. Tilbakemeldingene etter tilsyn i 2008/2009 skisserte noen enkle praktiske retningslinjer for å ta hensyn til brannsikkerhet når senger blir plassert i korridorer og at det skal være bestemt et "akseptabelt" antall korridorpasienter, men vi kjenner ikke til om dette er tilgjengelige for enhetene. Det finnes ellers en instruks som beskriver hvordan overflytting av pasienter mellom avdelinger eller enheter innenfor STHF skal foregå. Vår vurdering er at STHF gjør en systemfeil når instrukser som tar for seg overbelegg skal utformes fullt og helt på nederste nivå i organisasjonen. Særlig siden det mangler føringer for hvordan situasjonene skal håndteres, hvilke prioriteringer som gjelder eller hvilke tiltak det vil være naturlig å sette i verk. Et eksempel på denne skjevheten er at veiledningen for å utarbeide branninstrukser peker på ressursbehov, samtidig som det nivået som skal utarbeide instruksene etter det vi forstår ikke har nødvendig innflytelse på slike beslutninger. STHF må vurdere sine rutiner for overbelegg og brannsikkerhet på nytt ut ifra de svakhetene som er påpekt. Dette avviket må sees i sammenheng med avvik 1 om risikovurderinger Avvik 3: Deler av tredje etasje i bygg 57 har bare en rømningsvei. Forebyggendeforskriften 2-1 og 2-3 For en del år tilbake ble verandaer brukt som utvendige rømningsveier vurdert til å være i dårlig stand, det var fare for at de skulle rase. Denne muligheten for rømning ble derfor fjernet fra branntegningene og merkingen av nødutgangene tatt ned i bygget. En del kontorer står da igjen med adgang til kun ett trapperom. Eneste andre alternativ er gjennom trapperommet og videre gjennom loftetasje til trapperom i motsatt ende av bygget. Øvrig brannteknisk dokumentasjon for bygget kunne ikke vises ved tilsynet, og det fantes da ingen skriftlig informasjon eller vurdering knyttet til at to rømningsveier var fjernet. Brannalarmanlegg og ledesystem i bygget og i de aktuelle lokalene gir forøvrig et positivt bidrag til rømningssikkerheten. Dette funnet peker på to problemer: Noen kontorarbeidsplasser har ikke tilfredsstillende rømningssikkerhet, og STHF var ikke i stand til å handtere situasjonen og vurdere 5

6 Avvik 4: brannsikkerheten godt nok. 1. Å gi disse lokalene god nok rømningssikkerhet er mulig å på flere måter. Det vil være naturlig å også vurdere andre løsninger enn de som er gitt som preaksepterte for å komme fram til den best egnede. 2. STHF må se på hvordan de som organisasjon løser slike situasjoner. Tilbakemeldingen må derfor si noe om hvordan de vil sikre tilfredsstillende brannsikkerhet i lignende situasjoner i framtiden, og videre om det kan være andre deler av bygningsmassen som har tilsvarende forhold. Brannskille mellom hovedtrappeløp og loftsetasje i bygg 57 er svekket. Forebyggendeforskriften 2-1 Intemkontrollforskriften 5, pkt 7 Heis går helt opp i tredje etasje (loftsetasje), heisen står åpent i trappeløpet og er forøvrig ikke i bruk. Dermed forbinder heisdør med dårlig brannmotstand trapperommet og en stor branncelle i mesteparten av loftsetasjen. Avvik 5: Gjennomføringer for ventilasjonskanaler i bygg 27 svekker brannskillende konstruksjoner. Forebyggendeforskriften 2-1 Internkontrollforskriften 5, pkt 7 Vi observerte at kanalanlegg på kaldt loft i dette bygget ikke hadde brannisolering, dette gjaldt typisk ventiler som stod i etasjeskilleren og som var tilknyttet kanalanlegg på loftet. Branntetting ble ikke kontrollert i etasjeskiller. Dokumentasjonen av brannsikring for bygget nevnte ikke dette forholdet. Status på bygget må sjekkes og nødvendige utbedringer gjennomføres. 6

7 Anmerkninger: Anmerkning 1: Kvalitet på branninstrukser. Ved tilsynet studerte vi enkelte branninstrukser og så da at det var gjort mye bra arbeid med dem. Det kan likevel være forhold som trenger kvalitetssikring, og anbefaler at STHF finner måter å gjøre det på over tid. Antall branninstrukser er så stort at dette er en utfordrende oppgave, samtidig som organisasjonen og bygningene kan være så komplekse at kvalitetssikring er nødvendig. Momenter som kan vurderes er: Anmerkning 2: o Om oppgaver er knyttet til roller og ikke navngitte personer. o Om enkelte særlig små enheter bør samarbeide med naboenheter om felles instruks. o Om det er samsvar med beredskapsplaner og om det er informasjon om hvordan disse trer inn. o Om de er tilstrekkelig kortfattede og oversiktlige. o Om en mal for større standardisering og gjenkjennbarhet av branninstruksen er hensiktsmessig. o Om det for deler av organisasjonen er nødvendig at et nivå over enhetene koordinerer og kvalitetssikrer branninstruksene. Det kan for eksempel være forhold som utvendig møteplass, eller organisering av horisontal evakuering forbi brannseksjonering og samarbeid med naboenheter dersom plassen er knapp og må deles. Spesielt tilrettelagt opplæring for noen ansatte. Det kan være roller i organisasjonene som har andre behov for brannvernopplæring og øvelser enn det som nå blir dekket. Ledere som vil bli stilt overfor beslutninger i en brannsituasjon må ha forutsetninger for å ta dem. Det har dessuten vært vanskelig å få god nok deltagelse for noen ledere og leger, noe som kan skyldes at de opplever opplegget lite relevant for dem. Se mer om dette i veiledning til 3-3 i forebyggendeforskriften. 7

8 Anmerkning 3: Omfang for kontroll av brannalarmanlegg. Ved tilsynet så vi på noen kontrollrapporter etter kontroller av brannalarmanlegg. Det kunne da virke som dokumentasjon av anleggene ikke var gått gjennom ved kontrollen. Fagansvarlige for anleggene hos STHF kan vite mer om dette og forklare hvordan det henger sammen, men vi hadde ikke anledning til å spørre dem da. STHF bør forsikre seg om at kontroll av anleggene omfatter gjennomgang av funksjoner og forutsetninger som finnes i den branntekniske dokumentasjonen. Rapporten oversendes eieren ved administrerende direktør, med kopi til brannvernleder og hovedverneombud. Vi ber om skriftlig tilbakemelding på alle avvik innen Tilbakemeldingen skal inneholde hvordan og når avvik blir utbedret. Ved spørsmål til tilsynsrapportens innhold, kan saksbehandler kontaktes på Brann- og feiervesepet ;4 iebe Brannsjef stein Innerdal Branningeniør Kopi: STHF, v/ Brannvernleder Roger Hallgren, Ulefossvegen 55, 3710 SKIEN. STHF, v/ Hovedverneombud Yngve Reis, Ulefossvegen 55, 3710 SKIEN. 8

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Nord-Troms Brannvesen Sonjatun helsesenter Bodil Mikkelsen 0 Ukjent Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Tilsynsrapport Sonjatun helsesenter Nord-Troms brannvesen

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

Følgebrev reaksjonsdokument

Følgebrev reaksjonsdokument Glåmdal brannvesen IKS Gjemselund stadion Kongsvinger Kommunale eiendomsenhet v/ Tommy Hagen 2226 Kongsvinger Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 04.05.2017 2017\15 Per Harald Bekken 2017\22 Følgebrev reaksjonsdokument

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/ M71 HK/TEKN/TRH

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/ M71 HK/TEKN/TRH Regnbuen barnehage Kleiva 8A 7200 KYRKSÆTERØRA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/1280-1 M71 HK/TEKN/TRH 18.06.2014 Navn objekt: Regnbuen barnehage Gnr 62 Bnr 120 Adresse: Kleiva, 7200

Detaljer

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.:

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: Tilsynsrapport Navn adresse Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: 1 Tilsynsrapport fra tilsynet ved (navn ) Vedlagt oversendes tilsynsrapport fra tilsynet den ( dato). I henhold

Detaljer

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Narvik kommune Byggforvaltningen 8512 NARVIK._.w.rat..-..- S&KS!a jånvr3, Benet Olsen Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 12.03.2009 09/279-1

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/190-1 GNR 60/26 HK/TEKN/TRH

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/190-1 GNR 60/26 HK/TEKN/TRH Aure kommune Skarsøya grendahus v/ BrannvernlederJohn Bjarne Lie 6697 VIHALS Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/190-1 GNR 60/26 HK/TEKN/TRH 22.01.2014 Navn objekt: Skarsøya grendahus Gnr

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/ GNR 67/ HAMA

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/ GNR 67/ HAMA Lunner kirkelige Fellesråd Lunnerlinna 43 A 2730 LUNNER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1029-3 GNR 67/80 16.06.2016 HAMA 67/80 - REVIDERT TILSYNSRAPPORT - BRANTILSYN 2016 - GRUA KIRKE Lunner - Gran

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/ GNR 23/ HAMA

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/ GNR 23/ HAMA Lunner kirkelige Fellesråd Lunnerlinna 43 A 2730 LUNNER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1028-3 GNR 23/143 16.06.2016 HAMA 23/143 - REVIDERT RAPPORT - BRANNTILSYN 2016 - LUNNER KIRKE Lunner - Gran

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no Frokostseminar 9. april BRANNVERN Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening Landsforening til motarbeidelse av brannfaren Norsk brannvernforening stiftet 7. november 1923 Pådriver for økt brannsikkerhet

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Lise Tønnesen Dato 1624/155/9 - Leikvang trygdeboliger Husbysjøen - Tilsynsrapport

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Lise Tønnesen Dato 1624/170/2 - Råkvåg aldershjem - Tilsynsrapport med varsel om

Detaljer

M OTTATT? i q-.pt Vår ref. 11/948/ oppgis ved alle henv. oat. Anna-Karin Hermansen Joa lmheim

M OTTATT? i q-.pt Vår ref. 11/948/ oppgis ved alle henv. oat. Anna-Karin Hermansen Joa lmheim Rissa Kommune Rådhusveien 13 7100 Rissa Trøndelag brann- og redningstjeneste Forebyggende avdeling IKS M OTTATT? i q-.pt 2011 RISSA KOMMUNE 22 SEPT 2011 Saksrr.: 7 7- Vår saksbehandler Joar Ølmheim Vår

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa Kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans-Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Einar Eilertsen Dato Rissa kommune - Rapport etter systemrettet tilsyn vedrørende

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Servi Cylinderservice AS N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Arild Høston Dato 14.12.2015 1624/56/160 - Servi Cylinderservice AS - Tilsynsrapport

Detaljer

Tilsynsrapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under tilsynet.

Tilsynsrapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under tilsynet. TILSYNSRAPPORT Objekttype: B 1 Objektnavn: Rørvik Fisk og Fiskematforretning Adresse: Str,94442Igt-.-1-0 F,So RfAT-Pc Poststed: 7900 Rørvik cl Gnr.: 10 Bnr.: 7, 187 Feste nr.157 I medhold av Lov av 14.

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 14.06.2013 1 av 5 Orkdal kommune, rådmannen Arkivkode 326 Bårdshaug 7300 ORKANGER Oversendelse av

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Forskrift om brannforebygging - Krav

Forskrift om brannforebygging - Krav Forskrift om brannforebygging - Krav Denne forskriften gjelder i alle etablerte bygg. Brannvesenet bruker denne forskriften ved branntilsyn, i tillegg bruker de internkontrollforskriften ved avvik på f.eks

Detaljer

Tilsyn fra lokalt brannvesen

Tilsyn fra lokalt brannvesen Tilsyn fra lokalt brannvesen Hva avdekkes, og er fokuset tilstrekkelig? Brannvesenets oppgaver Brann og eksplosjonsvernloven: 11 bokstav a h Bokstav b: Brannvesenet skal gjennomføre brannforebyggende tilsyn

Detaljer

DRIFTSKONFERANSEN 2019 HAR DU KONTROLL PÅ BRANNBEREDSKAPEN

DRIFTSKONFERANSEN 2019 HAR DU KONTROLL PÅ BRANNBEREDSKAPEN HAR DU KONTROLL PÅ BRANNBEREDSKAPEN Litt historie, før 1991 Krav om vedlikehold av brannsikkerhetsinnretninger og ryddige rømningsveier. Ingen krav til organisering eller dokumentasjon. Ikke krav til opplæring

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Loven erstatter Lov om brannvern, Lov om brannfarlige varer samt væsker

Detaljer

Byggteknisk vinteruke

Byggteknisk vinteruke Byggteknisk vinteruke Storefjell 2005 Eiers rolle/virksomhetens rolle, Myndighetenes krav og tilsynsrolle Trond Dilling senioringeniør Hvorfor så stort fokus på brannvern Vil byggverket og brannvernorganiseringen

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa Kommune N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Vidar Johansen Dato 1624/131/1 - Hysnes Helsefort - Tilsynsrapport med varsel om pålegg Vedlagt

Detaljer

Bergen brannvesen informerer. Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen.

Bergen brannvesen informerer. Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen. Bergen brannvesen informerer Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen. 29.05.2006 Krav til brannsikkerhet ved arrangement i «Byrom» i Bergen. 1

Detaljer

Vår ref. Saksnr.: Ark.nr.:

Vår ref. Saksnr.: Ark.nr.: NILS J. TØMMERBAKK Oqfs'M i LhAA) P-(11 Leka brannstasjon. v/ brannvernleder Leif Pettersen 7994 Leka Deres ref. Vår ref. Saksnr.: Ark.nr.: Dato 519-12 Tilsynsrapport fratilsynetvedlekabrannstasjon. Vedlagt

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Et kort overblikk over prosessen Dagens tilstand slik vi kjenner den Beskrivelse av hvordan det skal være Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen

Detaljer

Lillehammer Region brannvesen

Lillehammer Region brannvesen Lillehammer Region brannvesen Spenst Lillehammer Geir Arne Bjune Stamnåsveien 34, 3175 Ramnes 3175 RAMNES Dato: 25.04.2018 Vår ref.: matander 2018\3115 Arkivkode: DBRGB 87/174 Løpenum. KomTek: 2018\60

Detaljer

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Intern service Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 IR si tilrådning AD si vurdering Tiltak Tidsfrist Ansvar 1.Implementere internkontrollsystemet

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO:

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 09.03.2017 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Anne Sofie Øye Gjerde SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn pr. februar 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Agenda Bakgrunn Krav til løsningen Løsningsforslag Status og videre fremdrift Spørsmål Bakgrunn Ønske om å utvikle funksjonalitet

Detaljer

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging (10. mai 2016)

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging (10. mai 2016) Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging (10. mai 2016) Virksomhetsbegrepet 2 4 Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk 2 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig inspeksjon ved

Tilsynsrapport etter samtidig inspeksjon ved Tilsynsrapport etter samtidig inspeksjon ved Magnus Narum AS Rapport dato: 08.06.2012 RAPPORT NR. 020/2012 Saksnr: 10/3145 Magnus Narum AS Eiklidvegen 3550 GOL Sammendrag Fylkesmannen i Buskerud og Hallingsdal

Detaljer

Trøndelag brann - og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann - og redningstjeneste IKS Rissa kommune Rådhusveien 13 N - 7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Børge Solem Dato Rådhusveien 9-1624/122/10 - Oppfølgingstjenesten - Rådhusv.7-9/

Detaljer

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 1/2017 pkt. 6

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 1/2017 pkt. 6 NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 08.02.2017 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Anne Sofie Øye Gjerde SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn pr. januar 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

BEREDSKAPSKONFERANSEN 2009

BEREDSKAPSKONFERANSEN 2009 BEREDSKAPSKONFERANSEN 2009 BRANNFOREBYGGENDE ARBEID HVORDAN STYRE OG KONTROLERE EGEN RISKOPROBLEMATIKK IFT DAGENS REGELVERK KARL-HENNING LUND BRANN- OG REDNINGSETATEN OSLO JOBBER MED BRANNFOREBYGGENDE

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet - Kontrollrapport

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Trøndelag brann - og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann - og redningstjeneste IKS Rissa Kommune Rådhusveien 13 N - 7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Maria Gjølgali Dato Råkvågveien 7-1624/155/17 - Mælan Skole - Tilsynsrapport med

Detaljer

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012 s Direktoratet b Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl. tlf. 33412607 Tjeldsund kommune, brannsjefen for samfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato 12.09.2012 Deres dato 08.02.2012 Var referanse 201113715/OPVE

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2016.029.I.FMTE Saksnummer: 2016/2700 Dato for kontroll: 11.05.2016

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE for *dsbdirektoratet sarnfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato Var referanse 18.10.2011 2011 /220,10PVE Var saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl tlf 33412607, Jan Tore Dilling

Detaljer

Brannvesenets tilsyn

Brannvesenets tilsyn Brannvesenets tilsyn Hvordan skal brannvesenet gjennomføre tilsyn Jan-Tore Dilling Enhet for forebygging 1 Systemrettet tilsyn Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet

Detaljer

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE Beregnet til Nordland fylkeskommune Dokument type Tilstandsrapport Revisjon 0 Dato 2015-01-22 Oppdragsnummer 1350004162 SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

Detaljer

Deres dato av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets arbeid i Kvinnherad kommune

Deres dato av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets arbeid i Kvinnherad kommune 4( ds Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 sdai rme fkut nonrastseiktk feorrhetog beredskap Dokument dato 21.01.2013 Deres dato 19.11.20 1av 4 Vår referanse 2012/10738/OPVE Deres referanse

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Hole Renseanlegg

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Hole Renseanlegg Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Hole Renseanlegg UTKAST TIL RAPPORT NR. 04/2008 Postadresse: Viksveien 30, 3530 Røyse Dato for tilsynet: 21.05.2008 Besøksadresse: Organisasjonsnr: 974593300 Regelverk:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT 1. FAKTAOPPLYSNINGER

TILSYNSRAPPORT 1. FAKTAOPPLYSNINGER TILSYNSRAPPORT 1. FAKTAOPPLYSNINGER 1.1Objektinformasjon Objektnavn Gnr/Bnr Kategori Solkysten 70/142 A Fosenhallen 20/159 A Stranda opplæringssenter 20/480 A Botngård skole 20/80 A Vallersund oppvekstsenter

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO:

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 08.06.2017 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Anne Sofie Øye Gjerde/Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn pr. mai

Detaljer

Hvordan ivareta brannsikkerhet gjennom internkontroll

Hvordan ivareta brannsikkerhet gjennom internkontroll Hå kommune Hå brannvesen Brannforebyggende avdeling Hvordan ivareta brannsikkerhet gjennom internkontroll - Sikkerhet satt i system Foto: Jærbladet Din nye favoritt: www.ha.kommune.no Å INNFØRE OG UTØVE

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

nr :Ø't.S. 1.1ca t.:1unnta off...

nr :Ø't.S. 1.1ca t.:1unnta off... Ålesund Sykehus v / Dir. A. Eidsvik Personalkontoret 6026 ÅLESUND s i e HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 13 DES 2011 nr :Ø't.S. 1.1ca t.:1unnta off...... n.1-- Saksbeh....... Ark.nr...^ 4Z-... Kopi:.,....... ^.Ø...

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen Oslo 14. juni 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften Byggteknisk

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS NTNU 7491 Trondheim Vår saksbehandler Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Brannvernleder Kari Karlsen Dato Høgskoleringen 1-1601/405/177 Hovedbygningen (bygg 301) - Tilsynsrapport med varsel om

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER?

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? 1/5 NR. 9/2005 DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? ANSVAR FOR BRANNSIKKERHETEN I EIENDOMMENE Alminnelige plikter Loven pålegger en alminnelig aktsomhetsplikt for å forebygge brann, eksplosjon

Detaljer

Dokumenttilsyn med kommunenes forebyggendearbeid (brann- og redningsvesenets)

Dokumenttilsyn med kommunenes forebyggendearbeid (brann- og redningsvesenets) Dokumenttilsyn med kommunenes forebyggendearbeid (brann- og redningsvesenets) Jan-Tore Dilling Enhet for forebygging 1 Gjennomføring av tilsynsaksjonen Tilsynsaksjonen blir gjennomført i hele landet i

Detaljer

Revisjonsrapport Tidsrom for revisjonen:

Revisjonsrapport Tidsrom for revisjonen: Revisjonsrapport Rapport nr.: 2010.032.R.KLIF Virksomhet: Skagerak Naturgass Herøya Industripark (HIP) Virksomhetenes adresse: Herøya Industripark Anleggsnummer: Skagerak Naturgass Herøya Industripark

Detaljer

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll Maridalsveien 205 Brannteknisk kontroll 1 BAKGRUNN FOR KONTROLL SWECO Norge as, avdeling Brann & Sikkerhet, er engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med hovedombygging i Maridalsveien

Detaljer

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen.

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. Brannteknisk Notat Dato: 07.04.2010 1. Innledning PROSJEKT: Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. ADRESSE:

Detaljer

d`ln o-v-qka,, o(ccia b _c2 ft--t Ot, r-p-; å cyk., dk-t - ry-n . ' _cr- LLt c(-5), f k-ql - 46)- fr LI/-r)tr. LAJd_c-Lek 6c-v- (*65rr- ,, kalck

d`ln o-v-qka,, o(ccia b _c2 ft--t Ot, r-p-; å cyk., dk-t - ry-n . ' _cr- LLt c(-5), f k-ql - 46)- fr LI/-r)tr. LAJd_c-Lek 6c-v- (*65rr- ,, kalck d`ln b _c2 ft--t o(ccia o-v-qka,, Ot, f r-p-; LLt _cr- å cyk., dk-t - ry-n. ' c(-5),,, kalck f k-ql - 46)- fr LI/-r)tr. LAJd_c-Lek 6c-v- (*65rr- .o Aemmer Sølvi H Hopland Halnes 6700 Måløy Adresse: 95-2-0-0(--)

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2011.009.I.KLIF

Detaljer

Prosjekt brannsikker bygård. Jo Tangedal Oslo brann- og redningsetat

Prosjekt brannsikker bygård. Jo Tangedal Oslo brann- og redningsetat Prosjekt brannsikker bygård Jo Tangedal Oslo brann- og redningsetat Prosjekt brannsikker bygård Tema for presentasjonen: Bakgrunnen for prosjektet Lokal forskrift Utfordringer Motivasjon Økonomi Rosenkrantz

Detaljer

TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. AUGUST 2017

TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. AUGUST 2017 TILSYNSERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. AUGUST 2017 (Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.) FOR? ANDRE OG KLAGE: OVERSIKT OVER ER SOM IKKJE ER I PERIODEN. MYNDIGHETS- FOR? Arbeidstilsynet

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Hvem har ansvaret for hva når det gjelder ettersyn, kontroll og vedlikehold? Senioringeniør Lars Haugrud 26. april 2016 Forskrift om brannforebygging Innledende bestemmelser

Detaljer

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Internkontroll i borettslag,sameie og vel Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Innleggets innhold Internkontroll Ansvar Hvilke lover og forskrifter gjelder for oss Styret sine oppgaver

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato:

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave: 00-D Dato: 2012-10-23 Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave/dato:

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie Brannvern i helseinstitusjoner Lysarkserie 1 Det er deg det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Det er du som kan forebygge branner og slokke branner. Det er du som kan

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 BRANNDOKUMENTASJON Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 Branndokumentasjonen skal samordnes med internkontrollforskriften. Det medfører følgende nye punkter må

Detaljer

Brannbok for Klinisk institutt 2

Brannbok for Klinisk institutt 2 Brannbok for Klinisk institutt 2 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Klinisk institutt 2 består av 22 ulike forskningsgrupper med til sammen over 320 ansatte og studenter. Det er store variasjoner mellom forskningsgruppene

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Monserud RA i Ringerike kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Monserud RA i Ringerike kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Monserud RA i Ringerike kommune Endelig Rapport nr. 4/08 Postadresse: Serviceboks 4, 3504 Hønefoss Dato for tilsynet: 7. mai 2008 Besøksadresse: Monserudveien 75,

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Bårud avløpsanlegg

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Bårud avløpsanlegg Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Bårud avløpsanlegg Postadresse: Postboks 38, 3371 Vikersund Dato for tilsynet: 14. mai 2009 Besøksadresse: Åmotbakken 3, Modum Forrige tilsyn (fra 25. november

Detaljer

Kap. 3 Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter

Kap. 3 Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter Kap. 3 Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter 3-1 Dokumentasjon av sikkerhet Eier av særskilt brannobjekt skal sørge for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Dokumentasjonen

Detaljer

Forklaringer Sjekkpunkter Handlingsplan Bilder

Forklaringer Sjekkpunkter Handlingsplan Bilder Virksomhetens navn: Dato: 02.05.2018 Anticimex representant: Thorsen, Sven Inge Virksomhetens representant(er): Petter Viksund NB! Husk at ansvarlige må fokusere på handlingsplanen. Forklaringer Rapporten

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 4. januar 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk Vedlegg 2 Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [...] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vem mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig

Detaljer

BRANNSIKRING AV BYGNINGER

BRANNSIKRING AV BYGNINGER BRANNSIKRING AV BYGNINGER LIV-KARIN SKJELBRED, FIRESAFE Brannårsaker/statistikk Eier-/Brukers ansvar gitt i Forskrift om brannforebygging Brannstatistikk 2017 I 2017 omkom 25 personer i brann (14 menn

Detaljer

TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. OKTOBER 2017

TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. OKTOBER 2017 TILSYNSERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. OKTOBER 2017 (Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.) FOR ANDRE OG KLAGE: OVERSIKT OVER ER SOM IKKJE ER I PERIODEN. MYNDIGHETS- FOR Arbeidstilsynet

Detaljer

1 Organisering intern fordeling

1 Organisering intern fordeling Innhold: 1. Organisering intern fordeling Side 1 2. Rømningsplan Side 2 3. Branninstruks Side 3 4. Bygningsmessig brannsikring Side 5 1 Organisering intern fordeling Den ansvarlige leder er: Driftsleder

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

Brannvern. Grunnleggende branninformasjon til studenter og nytilsatte ved NTNU. Teknisk informasjon Branninstruks Brannalarmanlegget

Brannvern. Grunnleggende branninformasjon til studenter og nytilsatte ved NTNU. Teknisk informasjon Branninstruks Brannalarmanlegget Brannvern Grunnleggende branninformasjon til studenter og nytilsatte ved NTNU Teknisk informasjon Branninstruks Brannalarmanlegget Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Burud slamkompostering i Øvre Eiker kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Burud slamkompostering i Øvre Eiker kommune Vår dato: 21.03.2011 Vår referanse: 2011/1572 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Stein D. Moen Saksbehandler: Marianne Seland Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266821 Rapport etter

Detaljer

Tilsyn med Kystverkets farledstiltak i Finnsnesrenna - oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn med Kystverkets farledstiltak i Finnsnesrenna - oversendelse av tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 6.5.2013 2012/1852-10 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 1502 6025 ÅLESUND Tilsyn

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

BAKGRUNN OG INNLEDNING

BAKGRUNN OG INNLEDNING BAKGRUNN OG INNLEDNING Den 17. desember 2015 ble det vedtatt en ny Forskrift om brannforebygging, hjemlet i Brannloven av 2002. Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense

Detaljer

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016 Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016 Kuldeanlegg med ammoniakk Fylleanlegg for gassflasker for LPG Dokumentet inneholder generell informasjon, sjekkliste og utdypende veiledning til den enkelte

Detaljer

Tilsyn ved Kvæfjord miljøstasjon, oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn ved Kvæfjord miljøstasjon, oversendelse av tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77 64 22 11 24.10.2013 2013/4750-1 460 Deres dato Deres ref. Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 Borkenes Tilsyn ved Kvæfjord miljøstasjon,

Detaljer

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole BRANNVERNPLAN For Nordlandet barneskole 2013 2016 ORGANISASJONSPLAN BRANNSIKKERHET HOVEDANSVARLIG: Harald Møst NK: Siri Oterhals BRANNVERNLEDER: Siri Oterhals og Mindor Lien( NK) OPPLÆRING AV PERSONELL:

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Nilsen bilhuggeri

Rapport etter forurensningstilsyn ved Nilsen bilhuggeri Vår dato: 03.11.2010 Vår referanse: 2010/2771 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Nilsen bilhuggeri v/ Ole Nilsen Gomsrudveien 252 3610 KONGSBERG Innvalgstelefon: 32266819 Rapport

Detaljer

Inspeksjon ved Alcoa Mosjøen Dato for inspeksjonen: 24. april 2013 Kontrollnummer: I.Klif

Inspeksjon ved Alcoa Mosjøen Dato for inspeksjonen: 24. april 2013 Kontrollnummer: I.Klif ALCOA NORWAY ANS AVD MOSJØEN PROD ALUMINIUM Havnegata 40 8663 Mosjøen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo 20xx.xxx.I.Klif Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00

Detaljer

Kontroll av Remiks Tromsø KF ved Tromsø Miljøpark - Oversendelse av kontrollrapport

Kontroll av Remiks Tromsø KF ved Tromsø Miljøpark - Oversendelse av kontrollrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.6.2008 2007/5822-24 471 Per Kristian Krogstad 77 64 22 25 Deres dato Deres ref. Remiks Tromsø KF postboks 2509 9270 Tromsø Kontroll av Remiks Tromsø

Detaljer