KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato INNLEDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE 4. EIERS ANSVAR FOR BRANNSIKKERHETEN 4.4 BRUKERS ANSVAR FOR BRANNSIKKERHETEN 4.5 SAMARBEIDSORDNING MELLOM EIER OG VIRKSOMHET/BRUKER 5 RISIKOVURDERING/-ANALYSE 5.1 SKJEMA FOR RISIKOANALYSE 5.2 HANDLINGSPLAN: 6 INSTRUKSER 6.1 INSTRUKS FOR BRANNVERNLEDER 6.2 GENERELL BRANNINSTRUKS 6. FOREBYGGENDE INSTRUKS FOR ALLE BRUKERE 6.4 BEREDSKAPSPLAN 7 BRANNVERNOPPLÆRING OG BRANNØVELSER 7.1 BRANNVERNOPPLÆRING 7.2 BRANNØVELSER 7. SJEKKLISTE VED BRANNVERNOPPLÆRING AV NYANSATTE 8 KONTROLL, ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD 8.1 FREMDRIFTSPLAN FOR ETTERSYN AV BRANNTEKNISKE INSTALLASJONER 8.2 KONTROLL OG SERVICE PÅ BRANNTEKNISK UTSTYR 9 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN

2 1 INNLEDNING INNLEDNING Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 pålegger eiere av ethvert brannobjekt (bygg) å sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Eier av særskilt brannobjekt skal sørge for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Dokumentasjonen skal omfatte tekniske og organisatoriske tiltak, herunder vedlikeholds- og kontrollrutiner. Dersom eier ikke selv er bruker av brannobjektet skal bruker sørge for dokumentasjonen av organisatoriske tiltak. Dokumentasjonen skal på oppfordring legges frem for tilsynsmyndighetene. For ethvert særskilt brannobjekt skal det være en brannvernleder som skal ivareta brannvernet, og som tilsynsmyndigheten kan forholde seg til. Brannvernleder kan være eier selv eller en representant for eier. Brannvernleder skal delta under varslet tilsyn og ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt brannvesenets innsatsmuligheter. Bruker av brannobjekt skal innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt. Bruker skal påse at bygningstekniske brannverntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes. Bruker skal rapportere til eier alle forhold av betydning for brannsikkerheten. Det branntekniske sikkerhetsnivået i bygninger bygget i henhold til nyere forskrifter (etter 1987), skal opprettholdes slik som forutsatt i tillatelse etter plan- og bygningsloven 9. Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. De viktigste lover og forskrifter: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff mv av jan Internkontrollforskriften El.-forskriften Teknisk forskrift til plan og bygningsloven av 1997 Karmøy kommune, HMS-kontoret, Olav Eikesaas IK-koordinator

3 BRANNOBJEKTET GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 Bygningsteknisk informasjon Navn på objektet: Adresse: Eier: Adresse: Kontaktperson eier: Telefon/mobiltelefon: Gårdsnr./bruksnr.: Byggeår: Hovedombygging/tilbygg: Antall etasjer: Areal pr. etasje (m 2 ): Karmøy kommune v/eiendomsavdelingen Rådhuset, 4250 Kopervik U. etg.: 1. etg.: 2. etg.:. etg.: Risikoklasse: Brannklasse: Antall brannseksjoner/ areal pr. seksjon: Tekniske brannverntiltak (Kort informasjon om bygningens tekniske brannverntiltak. Ytterligere informasjon/ dokumentasjon ligger i bygningens FDVdokumentasjon. Denne oppbevares vanligvis hos vaktmester) Brannalarmanlegg: Automatisk slokkeanlegg: Nødlys: Brannventilasjon:

4 TEGNINGER TEGNINGER BRANNTEGNINGER RØMMINGSPLANER SITUASJONSPLANER STOL- OG BORDPLANER (FORSAMLINGSLOKALER)

5 ORGANISERING BRANNVERNORGANISASJON 4.1 Brannvernleder og bruker Brannvernleder: Adresse: Telefon/mobiltelefon: Bruker/virksomhet: Adresse: Kontaktperson bruker: Telefon/mobiltelefon: Antall ansatte: Antall elever/barn: (skole og barnehage) Antall senger: (sykehjem og lignende.) Fastsatt persontall: (forsamlingslokaler) Antall: Fastsatt av: 4.2 Telefonliste Etat Nødtelefoner Kontortelefoner Ambulanse 11 Luftambulanse 11 Stavanger, tlf Legevakt 11 Nord-Karmøy/Haugesund, tlf Midt- og Sør-Karmøy, tlf Sykehus 11 Haugesund Politi 112 Andre henvendelser, tlf Karmøy Lensmannskontor, tlf Brann- og redning (Karmøy) (Haugesund/110-sentralen) Arbeidstilsynet Hovedverneombud Verneombud Forsikringsselskap HMS-kontoret /

6 ORGANISERING Eiers ansvar for brannsikkerheten Eier av brannobjektet skal påse at bygget til enhver tid er i forsvarlig teknisk stand. Eier skal ha utarbeidet teknisk dokumentasjon, og skal påse at det jevnlig blir foretatt kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner og utstyr det tenkes spesielt på brannvernteknisk utstyr. 4.4 Brukers ansvar for brannsikkerheten Bruker har et overordnet ansvar for at de lover og forskrifter bedriften er underlagt på brannområdet følges opp. Bedriften har i samarbeid med eier utpekt en brannvernleder. Bedriften innretter sin virksomhet slik at branner ikke så lett kan oppstå. Bedriften planlegger og gjennomfører brannøvelser, samt sikrer opplæring i brannvern av alt sitt personell. Bedriften har utviklet ordensregler og instrukser for alle funksjoner. Medarbeidere melder ifra til daglig leder og brannvernleder om saker som vedrører brannsikkerheten. 4.5 Samarbeidsordning mellom eier og virksomhet/bruker I mange tilfeller er ikke eier av brannobjektet den samme som bruker. Det er derfor viktig at dette fremkommer i leiekontrakten, og at det blir gjort synlig hvem som har ansvar for hva. Eier/forvalter av ethvert brannobjekt må sørge for avtaler/samarbeidsordninger som formaliserer hvem som har ansvar for at alle forhold som har betydning for brannsikkerheten blir ivaretatt og dokumentert.

7 RISIKO RISIKOVURDERING/-ANALYSE Risikoforståelse i driftsfase: Med risikoforståelse i driftsfase menes muligheten for at noe uønsket innen helse, miljø og sikkerhet kan skje og hvilke følger dette kan få. Det dreier seg ikke bare om store branner/ulykker men også om små branntilløp og uhell som forekommer fra tid til annen. Alle virksomheter må tilpasse alt brannsikkerhetsarbeid og HMS-arbeid for øvrig til de problemstillinger og risiko som finnes i virksomheten. Lederen av en virksomhet bør sammen med sine medarbeidere foreta en kartlegging av brannrisikoen i driftsfasen. Med bakgrunn i kartleggingen bør det utarbeides en risikoanalyse samt handlingsplaner som har til hensikt å redusere eksisterende risiko. Lag en risikoanalyse: Skjema for risikoanalyse er et godt hjelpemiddel for de fleste virksomheter. Skjemaet kan også benyttes i større objekter. Utarbeid et skjema for hver avdeling. Har din virksomhet betydelig brannrisiko, kan det hende at skjemaet ikke kan benyttes. Det vises bl.a. til NS 901 Risikoanalyse av brann i byggverk med veiledning.

8 RISIKO Skjema for Risikoanalyse 1. Fyll ut skjema 2. Overfør til handlingsplanen i prioritert rekkefølge Sett inn kryss i hvert fagfelt for hver horisontale linje Sannsynlighet Kan skje Konsekvens Kan føre til Multipliser tallene over kryssene og før sammen opp under produkt Til slutt prioriteres under høyeste produktverdi. (Se de to eksemplene nederst) Arbeid og forhold i virksomheten som kan medføre risiko (farer og problemer): Har skjedd flere ganger Har skjedd Tenkelig Død Varig skade Forbigående skade Produkt Prioritet Eksempel 1: Sveising (varme arbeider) Eksempel 2: Brann i elektriske produkter X X 6 1 X X 4 2

9 RISIKO Handlingsplan: En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres, av hvem og når. Planen skal sikre at tiltakene blir gjennomført til avtalt tid. Derfor må en person få ansvar for å følge opp planen og sørge for at tidsfrister overholdes. Eksempel på skjema for handlingsplan Firma: Deltatt i utarbeidelse: : Plan gjelder for perioden: Forhold som kan medføre risiko Tiltak Frist for gjennomføring Ansvarlig for gjennomføring Kvittering for gjennomføring Å følge opp: Etterse at tiltakene er gjennomført som planlagt Ble resultatet slik vi trodde? Hvis ikke må vi gjøre endringer og bli enige om nye tiltak og gjennomføring Alle ansatte skal ha informasjon om hva som er gjort, hvordan og hvorfor.

10 INSTRUKSER OG RUTINER INSTRUKSER 6.1 Instruks for brannvernleder Navn: Adresse Oppnevnt av: : 1. Ansvarsområde: Brannvernleder har det oppfølgende og kontrollerende ansvar ved gjennomføring av det forebyggende brannvernet. Dette omfatter ansvar overfor offentlige myndigheter, stedlig leder og overfor eier. 2. Arbeidsoppgaver: Brannvernleder skal: - Påse at virksomheten innrettes slik at brann ikke lett kan oppstå og forøvrig slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker etter sine forutsetninger. Herunder påse at branntekniske oppgaver tillagt vaktmester blir fulgt. - Delta under varslet branntilsyn og innen en måned etter at tilsynsrapport er mottatt skriftlig meddele brannsjefen når og hvorledes eventuelle feil/mangler vil bli rettet/fulgt opp. Ved uanmeldt inspeksjon skal den som da er øverste stedlige leder delta under tilsynet. - Planlegge og gjennomføre de obligatoriske brannøvelsene etter de retningslinjene som er gitt for dette i brannforskriftene og i veiledningen, samt protokollføre disse i brannboken. - Sørge for at nyansatte og vikarer får en grunnleggende brannvernopplæring som dekker de kunnskaper som normalt innarbeides gjennom brannøvelsene. - Rapportere alle forhold av betydning til eier samt rådføre seg med brannteknisk ekspertise når det gjelder tekniske/bygningsmessige brannsikringstiltak, pålegg fra brannvesenet m.v. (eiers ansvarsområde). - Besørge at brannboken til enhver tid er ajourført og at den oppbevares på avtalt sted etter avtale med Karmøy brann- og redningsvesen.

11 INSTRUKSER OG RUTINER Generell branninstruks Ved brann: Varsle brannvesenet på telefon nr. (0)110 Få ut alle som er truet av røyk og brann. Bruk ikke heisen Forsøk å slokke Lukk dører og vinduer Møt og informer brannvesenet 6. Forebyggende instruks for alle brukere Bruker skal innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt. Bruker skal påse at bygningstekniske brannverntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes. Bruker skal rapportere til eier alle forhold av betydning for brannsikkerheten. Ansvarlig leder hos bruker må, sammen med brannvernleder, påse at det er utarbeidet og iverksatt ordensregler og instrukser som regulerer brannforebyggende og - bekjempende tiltak. For særskilte brannobjekter hvor brann kan medføre tap av mange liv, skal det i tillegg utarbeides rednings- og beredskapsplaner. Tilsynsmyndigheten kan kreve at dette skal utarbeides også for andre type objekter. Alle ordensregler, instrukser og planer skal jevnlig vedlikeholdes og revideres. Ansvarlig leder hos bruker må, sammen med brannvernleder, påse alle ansatte og ledere får nødvendig brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid. 6.4 Beredskapsplan Den enkelte bruker/virksomhet må utarbeide beredskapsplaner og brann-/ evakueringsinstrukser som sier hvem som gjør hva i en brannsituasjon. Beredskapsplan legges inn her. Instrukser kan legges under kapittel 4. Det må tenkes gjennom hvem (navn eller funksjon (avd. leder, rektor etc.)) som skal verifisere en brannalarm, hvem som skal ringe brannvesenet, hvem har ansvar for evakuering av ulike deler av bygget, samlingssted ved evakuering etc. Der det ikke er brannalarm må det tenkes gjennom varslingsrutiner. Har noen behov for assistert evakuering så må dette tenkes gjennom. Hvem bistår de som trenger hjelp etc. Ved utleie av bygg må det lages instrukser og rutiner som leietaker kan forholde seg til.

12 OPPLÆRING OG BRANNØVELSER BRANNVERNOPPLÆRING OG BRANNØVELSER I ethvert særskilt brannobjekt skal alle ansatte og ledere ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid. 7.1 Brannvernopplæring Med brannvernopplæring menes grunnleggende innføring i : Branners fysiske- og kjemiske egenskaper, og særskilte risikoer i objektet osv, Rømningsveier, møteplass, passive og aktive brannsikringstiltak som er installert i byggverket, Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet, Innføring i den enkeltes ansvar plikter. Informasjon om brannvernlederens og ev øvrige lederes ansvar, myndighet og plikter, Grunnopplæring i bruk av slokkemiddel, evakuering av personer, strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning, Branninstrukser, beredskapsplaner Alle skal vite hvordan de skal opptre i en brannsituasjon. Gjennomført brannvernopplæring kommer i tillegg til regelmessige brannøvelser. Opplæring av personell med særskilt ansvar i brannvernsammenheng Ledere som kan bli stilt overfor problemstillinger i en brann-/ulykkessituasjon bør som ledd i den grunnleggende brannvernopplæringen tilegne seg de kunnskaper som trengs for å fatte beslutninger. Disse kan ha behov for egen opplæring, kurs etc. Dette gjelder for eksempel avdelingsledere, nattvakter, brannvernleder og stedfortreder. Slik opplæring kan dokumenteres her. Deltaker Ansvarsområde Kursinnhold

13 7.2 Brannøvelser OPPLÆRING OG BRANNØVELSER Brannøvelser kan ha forskjellig innhold når det gjelder teori og praksis, men øvelsesplanlegging og gjennomføring må alltid ha langsiktige mål og bygge videre på den grunnleggende brannvernopplæringen som er gitt. Den enkelte øvelse bør også ha et mål, være tilpasset risikoen i objektet og evalueres i ettertid. Brannøvelsesprotokoll : Øvelses ansvarlige: Medgått tid: Antall deltagere Beskrivelse av øvelsen Konklusjoner for senere øvelser Sign. brannvernleder

14 OPPLÆRING OG BRANNØVELSER Deltakerliste, brannøvelse/brannvernopplæring : NAVN NAVN

15 OPPLÆRING OG BRANNØVELSER Sjekkliste ved brannvernopplæring av nyansatte Opplæringen skal gjennomføres snarest mulig etter ansettelse, - og før den ansatte settes i ordinært arbeide (Jf. FOREBYGGENDEFORSKRIFTEN -). Navn på objektet: Den ansattes navn: Den ansattes stilling: Sjekkliste: Fylles ut av den ansatte sammen med arbeidsgiver Ansvarsområde Ja Nei Kommentarer Opplæring i branners fysiske og kjemiske egenskaper, og særskilte risikoer i objektet. Gjennomgang av rømningsveier, oppmøteplass, passive og aktive brannsikringstiltak som er installert i objektet Gjennomgang av nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet Opplæring i tolking / reaksjon ved utløsning av brannalarmanlegget Innføring i den enkeltes ansvar og plikter. Informasjon om brannvernlederens og evt. øvrige lederes ansvar, myndighet og plikter Grunnopplæring i bruk av slokkemidler, evakuering av personer, strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning Gjennomgang av objektets branninstruks Gjennomgang av objektets beredskapsplaner og evakueringsplaner Den ansatte skal så snart som mulig gis anledning til å delta i brannøvelse : Arbeidsgiver sign: Ansatt sign:

16 ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD KONTROLL, ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD Eier av ethvert brannobjekt skal, der det er nødvendig, sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten. Rutinemessig kontroll av aktive brannsikringstiltak utføres innenfor definerte tidsrom, fra et halvt år til to år, alt etter bruk og muligheter for endret risiko og endringer ved og i bruken av bygget. Kontroll utføres av personell/firma som har nødvendig kompetanse/autorisasjon Med ettersyn menes den enkle egenkontrollen av en installasjon utført av eiers representant, eller representant for virksomhet/bruker etter avtale med eier, for å sikre at funksjonen til et brannsikringsanlegg ikke svekkes. Leverandøren bør angi hva et slikt ettersyn skal bestå i. Med vedlikehold menes det fysiske arbeidet for å rette feil og mangler på en installasjon og det arbeidet som må utføres for at installasjonen skal fungere som forutsatt, og som skal dokumenteres. Vedlikehold må utføres av personell som har nødvendig kompetanse/autorisasjon. Som en del av vedlikeholdet skal det foretas fagmessig reparasjon/service, som til enhver tid skal dokumenteres. 8.1 Fremdriftsplan for ettersyn av branntekniske installasjoner AKTIVITET Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Ettersyn brannslanger Ettersyn håndslokkere Ettersyn rømmingsveier Ettersyn skilt og nødlys Ettersyn brannalarmanlegg Ettersyn sprinkleranlegg Ettersyn branndører Ettersyn branntetting Brannøvelser Brannvernopplæring/kurs Kontroll brannalarmanlegg Kontroll sprinkleranlegg Kontroll slokkeutstyr Ettersyn utvendige tennkilder (Containere for papir etc)

17 Ettersyn brannslanger ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD Sjekkpunkter: Hyppighet: Trykkprøve, slitasje, skader, merking. 2. ganger pr. år. NB! Feil/mangler skal rapporteres og repareres umiddelbart OK Merknader Ansv. utbedr Frist Utført

18 ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD Ettersyn brannslokningsapparater Sjekkpunkter: Hyppighet: Tilgjengelighet og merking, trykket (nålen skal peke på grønt felt), plombering, kontrollere at pulveret er løst ved å snu apparatet. Minimum kvartalsvis ettersyn. NB! Feil/mangler skal rapporteres og repareres umiddelbart OK Merknader Ansv. utbedr Frist Utført

19 Ettersyn rømningsveier ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD Sjekkpunkter: Hyppighet: Det skal alltid være ryddig i rømmingsveier og foran alle dører i rømmingsveiene. Minimum kvartalsvis ettersyn. NB! Feil/mangler skal rapporteres og repareres umiddelbart OK Merknader Ansv. utbedr Frist Utført

20 ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD Ettersyn nødlys og fluoriserende skilt Sjekkpunkter: Hyppighet: Visuell kontroll av at nødlys lyser. Grønt markeringslys lyser alltid. Hvitt ledelys tennes ved strømutfall. Er skilting entydig, har vi bygget om? NB! nødlysenes batterikapasitet sjekkes én gang pr. år. Minimum kvartalsvis ettersyn. NB! Feil/mangler skal rapporteres og repareres umiddelbart OK Merknader Ansv. utbedr Frist Utført

21 ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD Ettersyn brannalarmanlegg Sjekkpunkter: Hyppighet: Kontrollere og bruke anlegget i samsvar med leverandørens instrukser, foreta intern klokkeprøve, foreta overføringsprøve til brannvesenet, kontrollere automatiske styringsfunksjoner tilkoblet anlegget, kontrollere reservebatteri. Minimum kvartalsvis ettersyn. NB! Feil/mangler skal rapporteres og repareres umiddelbart OK Merknader Ansv. utbedr Frist Utført

22 Ettersyn sprinkleranlegg ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD Sjekkpunkter: Hyppighet: Kontrollere og bruke anlegget i samsvar med leverandørens instrukser, foreta klokkeprøve og kontroll av trykkmanometer (se driftsinnstruks). Minimum kvartalsvis ettersyn. Følg driftsinstruksens krav til hyppighet NB! Feil/mangler skal rapporteres og repareres umiddelbart OK Merknader Ansv. utbedr Frist Utført

23 Ettersyn branndører ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD Sjekkpunkter: Kontrollere at alle branndører, trapperomsdører og brannporter faller i lås og tetter godt rundt karm, samt at magnetholderne fungerer. Hyppighet: Minimum kvartalsvis ettersyn.. NB! Feil/mangler skal rapporteres og repareres umiddelbart OK Merknader Ansv. utbedr Frist Utført

24 Ettersyn branntetting ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD Sjekkpunkter: Hyppighet: Kontrollere at tettinger er intakte og uten skader. Kontrollere at det ikke er ført andre gjennomføringer gjennom tettingen. Er det utført bygningsmessige arbeider i perioden etter forrige kontroll? 2 ganger pr. år. NB! Feil/mangler skal rapporteres og repareres umiddelbart OK Merknader Ansv. utbedr Frist Utført

25 ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD Kontroll og service på brannteknisk utstyr Her legges kontroll- og serviceavtaler og rapporter etter ekstern kontroll/service.

26 TILSYN BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Her legges tilsynsrapporter og tilbakemeldinger.

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Sover dine hotellgjester trygt? Det er ditt ansvar! Gratis opplærings materiell se side 15 100 hotellbranner hvert år 120 Bygningseier og den som driver hotellet har det overordnede

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL STED:EKSEMPEL, TRONDHEIM Prosjektnr: Ansvarlig: Kontrollert av: XXXX Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 09.11.12 1.0 EKSEMPEL Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Beskrivelse av medvirkning i inneklima sammenheng

Beskrivelse av medvirkning i inneklima sammenheng Pålegg 1 4 Beskrivelse av medvirkning i inneklima sammenheng Systematisk: 1. Vernerunde foretas minst 1 gang i året. Ved behov, foretas flere. 2. Vernerunden gjennomføres av Rektor, Verneombud, byggdrift

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 En gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet i boliger Utgitt av: Direktoratet for sammfunnssikkerhet

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer