Byggteknisk vinteruke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggteknisk vinteruke"

Transkript

1 Byggteknisk vinteruke Storefjell 2005 Eiers rolle/virksomhetens rolle, Myndighetenes krav og tilsynsrolle Trond Dilling senioringeniør

2 Hvorfor så stort fokus på brannvern Vil byggverket og brannvernorganiseringen takle situasjonen fra nå av?

3 Stortinget forventer samordning mellom plan- og bygningslovgivningen og brann- og eksplosjonsvernlovgivningen

4 Brann- og eksplosjonsvernloven 6 Eier av byggverk plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak Eier og bruker av byggverk plikter å holde sikringstiltak i forsvarlig stand og påse at disse til enhver tid virker etter sin hensikt

5 Forebyggendeforskriften 2-1 eier skal sørge for at: Byggverket er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med krav på oppføringstidspunktet Sikkerhetsnivået i eldre bygninger (før 1985) oppgraderes til dagens sikkerhetsnivå (TEK - 97) Eier plikter å etablere samarbeidsordninger med evt. virksomhet/bruker Forpliktelsen kan ikke fraskrives gjennom avtale

6 Bygningseiers dokumentasjon Vise at loven, Forebyggendeforskriften 2-1, 2-3, 2-4, 3-6, kapittel 4 og Internkontrollforskriften oppfylles med hensyn til nødvendige sikringstiltak HMS-arbeidet må bygge på de prosjekterte forutsetningene i byggesaken Dokumentasjonens omfang bestemmes i forhold til byggverkets størrelse, art, aktiviteter, risikoforhold og rutiner

7 Virksomhet/brukers dokumentasjon Vise at loven, Forebyggendeforskriften 2-2, 3-2, 3-4, 3-6 og Internkontrollforskriften oppfylles ved at branntekniske sikringstiltak virker og ikke forringes HMS-arbeidet må bygge på bygningseiers dokumentasjon Dokumentasjonens omfang bestemmes i forhold til byggverkets størrelse, art, aktiviteter, risikoforhold og rutiner

8 Dokumentasjonens omfang og innhold Plan- og bygningsloven til kommunen for prosjektet Brann- og eksplosjonsvernloven for teknisk og organisatorisk drift som fundament for HMS - arbeidet Eier Virksomhet Byggforsk har utgitt anvisninger på dokumentasjon i ulike faser

9 Brannsikkerhet Omfatter både tekniske og organisatoriske tiltak Hvordan er eks rutinene for brannvernopplæring og øvelser?

10 Eier av byggverk og eier av virksomhet/bruker Skal ha kontroll på og redusere risikoforhold etter: Kartlegging Risikoanalyse (vurdering) Handlingsplan

11 Risikoanalyser etter HMS regelverket Hvor komplisert skal dette gjøres? Prosess som iverksettes på systematisk måte med personer som har eier/leder/driftsansvar vil i seg selv gi positivt fokus på sikkerhetsspørsmål. Alle kan gjennomføre en beskrivende (kvalitativ) analyse. - Kartlegge bygningsmessige svakheter/uønskede hendelser - Beskrive årsaker og vurdere sannsynlighet - Beskrive og klassifisere konsekvenser - Foreslå forebyggende og skadebegrensende tiltak Fagstoff finnes i offentlige veiledninger, standarder, ulik litteratur. Kvalifiserte rådgivere benyttes når det stopper opp.

12 Sikkerhetsstyring. Grov modell for bygningseier og virksomhet Sikkerhetsmål Overordnede krav, akseptkriterier, tekniske og organisatoriske krav Kartlegge situasjonen Analyse (risiko- ytelse-nytte/-kostnadsalyser) Ekstern bistand? Akseptabel sikkerhet? Nei Risikoreduserende tiltak Ja Akseptabel sikkerhet

13 Grovanalyse Eksempel i veiledningen for å komme i gang 1. Kartlegge 2. Vurdere (analysere) 3. Handlingsplan Risiko = sannsynlighet x konsekvens Eier av bygning: bygningens helhetlige brannsikkerhet Eier av virksomhet: uønskede hendelser sammen med eier

14 Eksempel på handlingsplan i veiledningen Skal være skriftlig og inngå i eiers/virksomhetens oppfølgingssystem. Informasjon om hva som er gjort, hvordan og hvorfor er viktig.

15 Aktuell grovanalyse - i kommunal regi Kartlegge, analysere og utarbeide handlingsplan for opprusting av bygninger med omsorgsboliger Arbeidsgruppen har bedt rådmann, bygningssjef, helsesjef og brannsjef om å samarbeide for å oppfylle rapport fra okt 2003

16 Bygningstekniske avvik avdekket gjennom systematisk HMS arbeid Som følge av TEK 97 må eier ha frihet til å velge: Oppgradering i henhold til utprøvde og anerkjente løsninger (preaksepterte løsninger) Oppgradering med analyseløsning hvor prinsippene og ytelsene velges på bakgrunn av analyse eller beregning Oppgradering ved blandingsløsning, beskrevet i REN I særtilfeller søke DSB om fravik Søknadsplikt etter plan- og bygningsloven må avgjøres i den enkelte sak.

17 2 3 Rømning av personer Første ledd forebyggendeforskriften Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for rask og sikker rømning. Utprøvde og anerkjente (preaksepterte) løsninger Analyseløsninger

18

19 2-4 Ettersyn og vedlikehold i ethvert brannobjekt Eier skal: forebyggendeforskriften Der det er nødvendig, sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner, m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten. Internkontrollforskriften krever også rutiner

20 Brann- og eksplosjonsvernloven 8 Virksomheter plikter å gjennomføre et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av denne loven overholdes. Internkontrollforskriften og forebyggendeforskriften stiller dokumentasjonskrav. Forutsetningene for bruk av et byggverk må være beskrevet på en forståelig måte i driftsdokumentasjonen. Organisatoriske rutiner skal være etablert fra første driftsdag

21 Internkontrollforskriften 5 Internkontroll innebærer at virksomheten skal: 1 sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og 2 sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet 3 kunnskap og erfaring utnyttes 4 5 fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt Dokumentasjon

22 6 7 Internkontrollforskriften 5 forts. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen Dokumentasjon 8 foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt

23 Eksempel på internkontroll i pleie- og omsorgssenter med: Omsorgsboliger dvs. boliger i RKl 4 der det forutsettes at beboere kan evakuere uten assistanse. Pleiesenter/sykehjem, RKl 6 (standard preaksepterte løsninger) Service Omsorgsbolig Sykehjem

24 PUSH - hjulet ( ) P - planlegge ( ) ( ) ( )

25 Planlegge internkontrollrutiner (brannvern) Enkel beskrivelse av forutsetningene for byggverket Utarbeide fundamentet for dokumentasjonen - Målsetting - Rutinebeskrivelser (eks.: rapportere antall som må ha hjelp til å rømme) - Ansvarsfordeling Må påbegynnes i prosjekterings- byggeperioden

26 Forutsetninger fra byggefasen Omsorgsboliger (utdrag) -Plassert i rkl 4 og bkl 2. -Skille mellom de enkelte omsorgsboligene, EI 60/D-s2,d0 -Overflate inne i hver bolig, K10/D-s2,d0 -Kledning inne i hver bolig, K10/B-s1 -Kledning inne i hver bolig, K10/B-s1 -Kledning i rømningsvei, K10/A2-s1,d0 -Gulv, D fl -s1 -Røykvarsler med batteri i hver omsorgsbolig -6 kg ABE pulverapparat i hver omsorgsbolig

27 Forutsetninger fra byggefasen Pleie/sykehjemsdel (utdrag) - Plassert i rkl 6 og bkl 3. - Skille mellom de enkelte pasientrom er EI 60/A2-s1,d0 - Seksjoneringsvegg REI 120-M/A2-s1,d0 - Overflate inne i hvert pasientrom er K10/D-s2,d0 - Kledning inne i hvert pasientrom er K10/B-S1 - Kledning inne i hvert pasientrom er K10/B-S1 - Kledning i rømningsvei K10/A2-S1,d0 - Gulv er D fl -s1 - Heldekkende, adresserbart brannalarmanlegg, med talevarsling. - Brannslangeskap, 30 m slangetrekk, plassert i korridorer (60 m mellom hvert brannskap) - Desentralisert ledesystem

28 Forutsetninger fra byggefasen Pleie/sykehjemsdel rkl 6 (utdrag) Registreres som særskilt brannobjekt. Medfører krav om: - Risikovurdering for å vurdere rømningstiden - Dokumentasjon som skal fremlegges for tilsynsmyndighetene - Brannvernleder - Opplæring og brannøvelser etter risikoen - Instrukser og planer - Vakt eller annen overvåkning - Rutiner for unormal eller varierende risiko

29 ( ) PUSH - hjulet ( ) P - planlegge ( ) U - utføre/ ( ) innarbeide

30 Utføre/innarbeide Tiltakene må inngå i HMS rutinene slik det er planlagt Kontrollere at de bygningstekniske forutsetningene er oppfylt til enhver tid Kontrollere at de organisatoriske kvalifikasjonene er oppfylt til enhver tid

31 Kontroll av forutsetninger Omsorgsbolig Kontrollere at beboere til enhver tid er førlige og funksjonsfriske slik at disse kan evakuere seg selv uten bistand. Pleiesenter/sykehjem Kontrollere at ansatte har opplæring i bruk av brannalarmanlegget Kontrollere at ingen brannskap blokkeres. Kontrollere at det ikke lagres noe brennbart i rømningsveier. Kontrollere at ingen dører holdes oppe på kile. Kontrollere teknisk tilstand på brannalarmanlegg, ledesystem og brannslangeskap.

32 ( ) PUSH - hjulet ( ) P - planlegge S - studere resultatene ( ) U - utføre/ ( ) innarbeide

33 Systematisk HMS (PUSH) HMS - plan, krav: Aktivitet, resultat: Identifiser avvik Vurder samsvar

34 Avvik: Misforhold i forutsetningene til bruk av bygning Eksempel: Huset var prosjektert og bygget som bolig for funksjonsfriske. (RK 4) Brukes av stadig flere som ikke kan rømme ved egen hjelp. Hvem har ansvaret?

35 Risikoklasser Krav i teknisk forskrift (TEK 97):

36 PUSH - hjulet ( ) H - handle/ lære/ korrigere ( ) P - planlegge U - utføre/ S - studere resultatene ( ) ( ) innarbeide

37 Handle/lære/korrigere Bygget har vesentlig endring av driften og er ulovlig. Sørge for at avvik (misforhold i forhold til forutsetningene) blir korrigert: Ny brannteknisk vurdering (risikoanalyse): - bygningsteknisk oppgradering? - automatisk alarmanlegg med varsel til brannvesenet? - etablere vakt? - installere sprinkler? - kan boligsprinkler erstatte vakt? NB! Ny byggemelding kreves. - (Pbl. 108 Meldeplikt for andre myndigheter)

38 PUSH - hjulet ( ) H - handle/ lære/ korrigere ( ) P - planlegge U - utføre/ S - studere resultatene ( ) ( ) innarbeide

39 Definisjoner Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (med hjemmels henvisning) Anmerkning: Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik Kommentar: Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet Verifikasjon: Bekreftelse ved å undersøke/intervjue og fremskaffe objektive opplysninger på at spesifiserte krav er oppfylt

40 Riset bak speilet Alle avvik skal identifiseres og lukkes av eier eller virksomhet. Hvis brannvesenet i ev tilsynsrapport likevel beskriver avvik som ikke blir rettet skal det følges opp med: 37. Pålegg og ev forbud mot bruk 14. Ytterligere sikringstiltak og beredskap

41 Tvangsmidler Brann- og eksplosjonsvernloven Hvis pålegg ikke etterkommes: Stengning (Lovens 37, annet ledd) Tvangsmulkt (Lovens 39) Forelegg (Lovens 40) Tvangsfullbyrdelse (Lovens 40) Straffeansvar (Lovens 42)

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Hvilke plikter har bygningseier? Trond Dilling Forebyggende sikkerhetsopplæring Helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen stiller krav til systematisk sikkerhetsarbeid

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 er utarbeidet og fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE),

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Bergen kommunale bygg (BKB) Fagavdeling barnehage og skole 8.-10. september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale

Detaljer

Forslag til ny forskrift om brannforebygging

Forslag til ny forskrift om brannforebygging Dokument dato Vår referanse 23.12.2013 2013/12377/HAGE Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åge Hammervik, tlf. 33 41 26 40 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo 1 av 18

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

Operativ drift av bygninger. Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima

Operativ drift av bygninger. Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima Operativ drift av bygninger Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima Forretningsområder ReSight AS Rådgivning Utvikling av strategisk eiendomsplan Kartlegging eiendomsforvaltning/fdvu-prosesser

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF Internrevisjon Helse Vest RHF Brannvern i Helse Fonna HF Rapporttittel: Internrevisjon av brannvern i Helse Bergen HF Dato: Oktober 2008 Oppdragsgjevar: Helse Vest v/revisjonskomiteen Forfattar: Deloitte

Detaljer

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport GRUNNLAG & FORUTSETNINGER... 3 1.1 Beskrivelse av oppdraget (omfang, avgrensinger m.v.)... 3 1.2 Beskrivelse av objektet... 4 1.3 Dokumentasjon av sikkerhet & retting av avvik i eldre bygninger... 6 1.4

Detaljer

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.:

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: Tilsynsrapport Navn adresse Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: 1 Tilsynsrapport fra tilsynet ved (navn ) Vedlagt oversendes tilsynsrapport fra tilsynet den ( dato). I henhold

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 BRANNDOKUMENTASJON Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 Branndokumentasjonen skal samordnes med internkontrollforskriften. Det medfører følgende nye punkter må

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr...

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE

BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Modum kommune BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Åmot Modum Utgave: 1 Utført av: Internkontroll: Pr. dato: Revisjon: TB 03.06.15 P.nr V129 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Frokostmøte - Multiconsult Senioringeniør Lars Haugrud 7. november 2014 Ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Eldre og brannsikkerhet

Eldre og brannsikkerhet Eldre og brannsikkerhet Studieretning: Brannteknikk Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Av: Kathrine Dahle Kandidat nummer 31 Ståle Lønseth Berge Kandidat nummer 1

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 14/90 Møtedato/tid: 10.06.2014, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, Lillemøterom Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer