Forsikringsdagene Risiko og ansvar relatert til forsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring"

Transkript

1 Forsikringsdagene 2014 Risiko og ansvar relatert til forsikring

2 Olav Kjærland Risikoingeniør/Underwriter - KLP Skadeforsikring Bygningsingeniør/Branningeniør Siste 15 år i Forsikring Brannsjef i interkommunalt brannvesen Brannteknisk rådgiver Teknisk sikkerhet olje- og gassprosjekter Rådgivende ingeniør byggeteknikk 2

3 Risiko og ansvar relatert til forsikring Skadestatistikk Forsikringsselskapenes rolle Risikokartlegging Brannsikring - Nye bygg og eksisterende bygg Kommunale utleieboliger - Utfordringer og ansvar Eksempel på en brann 3

4 Skader og ulykker i Norge Hvert 5. minutt oppstår en vannskade Hvert 20. minutt oppstår en brannskade Hver time utbetales kroner etter vannskader Hver time utbetales kroner i brannerstatninger Hver dag mister fem personer livet i ulykker Hver måned er det 2800 innbrudd og tyverier i hus og hjem Hvert år behandles personer for ulykkesskader, får varig mén 4

5 Døde i brann I 2013 omkom 61 personer i brann i Norge. Tre av fire av de omkomne tilhører de såkalte risikogruppene som er omtalt i NOU 2012:4 Trygg Hjemme. Generelt er det størst risiko for å omkomme i brann i boliger. Ni av ti som omkom i brann i 2013 omkom i boligbrann. 5

6 Forsikringsselskapenes rolle Forsikringsselskapenes rolle er å prise risiko basert på risikoinformasjon som kundene gir selskapet Forsikring er fordeling av skadekostnader Innbetaling fra de mange brukes til utbetaling til de få. Solidaritet er en forutsetning Skadeforebygging er noe forsikringsselskapenes har stort fokus på 6

7 Forsikringsselskapenes rolle Forsikring er risikoavlastning for uakseptabel risiko som kundene avdekker gjennom sin risikokartlegging. Forsikringsselskapene forutsetter at: Krav i offentlige lover og forskrifter følges Skadeforebyggende arbeid gjennomføres Sikkerhetsforskrifter i forsikringsavtalen følges 7

8 Risikokartlegging Gjennom alle tider har vi mennesker forholdt oss til den risiko vi har vært utsatt for på svært så forskjellige måter. Noen av oss er redde for det meste, mens noen ikke ser farer i det hele tatt. Folk flest har et lite konsistent og et lite bevisst forhold til risiko. Enhver som er ansvarlig for eller deltar i en virksomhet bør ha et bevisst forhold både til den risiko denne virksomheten er utsatt for og den risiko virksomheten skaper overfor seg selv og omgivelsene 8

9 Risikokartlegging Chrysler Building i New York

10 Risikokartlegging Hva er risiko - (NS 5814 Krav til risikovurderinger) Risiko er uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. Risiko uttrykkes ved sannsynlighet for og konsekvensene av de uønskede hendelsene. Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens 10

11 Risikokartlegging 11

12 Risikokartlegging 12

13 Risikokartlegging Internkontrollforskriften 5 Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette vil i praksis si at det skal gjennomføres en risikoanalyse, og dette gjelder i alle virksomheter. 13

14 Risikokartlegging Hva er risikoanalyse (NS 5814) Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, og årsaken til og konsekvenser av disse. I praksis: Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å forhindre det? Hvordan kan vi redusere konsekvensene hvis det likevel skulle skje? 14

15 Risikokartlegging Akseptkriterier (NS 5814) Verbale eller tallfestede uttrykk som setter grenser for hvilken risiko som er akseptabel eller ønskelig. Kriteriene er basert på forskrifter, standarder, erfaring og/eller teoretisk kunnskap Akseptkriterier skal fastsettes før risikoanalysen starter. Akseptkriteriene må forankres/besluttes i ledelsen/styret (Kommunestyret) i virksomheten. 15

16 Risikokartlegging 16

17 Risikokartlegging Eksempler på uønskede hendelser Personskade Brann- eksplosjon Skade på miljø Skader på infrastruktur Naturskader Kriminelle handlinger Tap av informasjon Datasikkerhet Tap av omdømme Sabotasje 17

18 Risikokartlegging 18

19 Risikokartlegging 19

20 Risikokartlegging Politiet skal finne T-bane-sabotør Oslo Sporveier frykter at en sabotør ødelegger T- banevogner for at det skal oppstå ulykker. En rekke episoder de siste årene er trolig sabotasje. 20

21 Brannsikring, nye bygg eksisterende bygg Utfordring med boligbranner generelt Det er boligbranner som tar liv Erstatningsutbetalinger for boligbranner har hatt en sterk økning 21

22 Brannsikring, nye bygg eksisterende bygg Nye krav til automatisk slokkeanlegg i TEK 10 (TEK10 = Forskrift om tekniske krav til byggverk) Krav til universell utforming er nå tatt inn i plan- og bygningsloven. Kreves derfor heis i større omfang i ny forskrift. Det medfører at det i nye bygg nå kreves automatisk slokkeanlegg i Byggverk i risikoklasse 4 hvor det kreves heis. Dette vil i praksis si boligbygninger (boligblokker) med mer enn 2 etasjer. 22

23 Velfungerende sprinkler

24 Brannsikring, nye bygg eksisterende bygg Nye krav til automatisk slokkeanlegg i TEK 10 Byggverk i risikoklasse 6 (Overnatting) Dette gjelder blant annet: Overnattingssted/hotell Sykehus/sykehjem Pleieinstitusjon Boliger beregnet for personer med funksjonsnedsettelse Boliger beregnet for personer med behov for heldøgns pleie Asylmottak 24

25 Brannsikring, nye bygg eksisterende bygg Nye krav til brannsikring generelt Hva gjør kommunen i forhold til eksisterende bygningsmasse som ikke har brannsikring i forhold til dagens krav? Gjennomføres risikoanalyser? Hva skjer der risikoanalysen konkluderer med at brannsikkerheten ikke er tilfredsstillende? 25

26 Brannsikring, nye bygg eksisterende bygg Nye krav til brannsikring for sykehjem Har eksisterende sykehjem uten automatisk slokkeanlegg tilfredsstillende brannsikring når det for nye sykehjem kreves et slikt sikringsanlegg? Har forutsetningene som gjaldt da sykehjemmet ble bygget endret seg? Er beboere på sykehjem i 2014 bedre i stand til å evakuere selv enn for 25 år siden? Økes bemanningen på sykehjem uten slokkeanlegg? 26

27 Brannsikring, nye bygg eksisterende bygg Nye krav til brannsikring for sykehjem Min påstand Generelt er det større behov for assistert rømning nå enn det var tidligere. Økt behov for assistert rømning er ikke kompensert med økt bemanning eller andre tiltak. Risikoanalyser vil for en del sykehjem avdekke at det ikke er tilfredsstillende brannsikkerhet dersom det ikke er installert et automatisk slokkeanlegg. 27

28 Brannsikring, nye bygg eksisterende bygg Noen aktuelle tiltak i eksisterende sykehjem Gjennomføre en risikoanalyse. Må kunne dokumentere at rømningssikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt. Hvis ikke må tiltak gjennomføres. (slokkeanlegg, økt bemanning etc) Brannforebyggende tiltak (hindre at brann oppstår) Brannalarmanlegget er helt avgjørende at fungerer tilfredsstillende. Opplæring og øvelser av ansatte på sykehjem helt avgjørende for rømningssikkerhet Brannskiller er kritisk i forhold til tilgjengelig rømningstid. 28

29 Kommunale utleieboliger Risikogrupper Eldre Rusmiddelbrukere Fysisk handikappet Psykiatri Innvandrere 29

30 Kommunale utleieboliger 30

31 Kommunale utleieboliger 31

32 Kommunale utleieboliger 32

33 Kommunale utleieboliger Hvem har ansvaret for brannsikkerheten i kommunale boliger og oppfølging av beboere med lav boevne? 33

34 Kommunale utleieboliger Noen utfordringer med kommunale utleieboliger: Det gjøres ikke tilfredsstillende risikovurderinger i forhold til boevne. Personer i risikogruppen plasseres i boliger med for dårlig brannsikring og i bygninger hvor konsekvens av en brann vil bli stor. (Trebygninger med dårlige brannskiller) Det er for dårlig kommunikasjon mellom de som tildeler bolig og de som drifter og forvalter boligene. Det er for dårlig oppfølging av risikogruppene. 34

35 Kommunale utleieboliger Noen aktuelle tiltak i kommunale utleieboliger: Ved tildeling av bolig må det gis et boligtilbud med forsvarlig brannsikkerhet vurdert ut fra funksjonsevne og risiko. Dette forutsetter tilfredsstillende kommunikasjon mellom de som tildeler og de som forvalter boligen. Risikogruppene bør plasseres i de boliger/bygninger med høyest brannsikkerhet. 35

36 Hjemmetjeneste - Ansvar Kommunen må ha et ansvar for å vurdere risiko der kommunen utfører omsorgstjenester for de som bor i kommunale boliger og de som bor i egne boliger. Alle som på vegne av kommunen utfører hjemmebesøk må ha opplæring i skadeforebygging generelt og brannforebygging spesielt, slik at endrede behov blir fanget opp. 36

37 Brann Vik Torg

38 Brann Vik Torg

39 Brann Vik Torg

40 Brann Vik Torg

41 Brann Vik Torg

42 Brann Vik Torg

43 Brann Vik Torg

44 Brann Vik Torg

45 Brann Vik Torg

46 Brann Vik Torg Startet om morgenen 6. juli 2006 Trolig på en felles terrasse i 3 etg. Ved brannvesen ankomst allerede flammer gjennom tak 5 personer ble reddet ut via brannvesenets stigemateriell 15 leiligheter totalt utbrent 12 kommunale omsorgsboliger Ikke slokkeanlegg i boligdelene av bygget, kun brannalarm 46

47 Brann Vik Torg Brann startet utvendig i 3 etg. Gikk raskt opp i taket og det kalde loftet Ikke brannvarsling på loft, lang tid før deteksjon Spredning via fasade og loft. Eneboligstandard i 3 etg. Brennbar isolasjon i veggelement Lite vind og bistand fra Asker og Bærum brannvesen førte trolig til at ikke bygget ble totalt skadet 47

48 Brann Vik Torg Brann ble evaluert av brannmyndighetene (DSB/DIBK) Flere bygningstekniske forhold bidro til den raske og omfattende brannspredningen. Boliger var bygd som bolig hvor det forutsatte at beboerne kunne rømme ved egen hjelp. Kommunen burde vurdert hvilke personer som kunne bo i deres boliger. 48

49 Brann Vik Torg At omsorgsboligene på branntidspunktet ikke hadde bevegelseshemmede beboere, var trolig ren flaks. Det hadde tidligere vært beboere som ville hatt behov for assistanse ved rømning. 49

50 Takk for oppmerksomheten! 50

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak-

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak- Brannsikker bygård -prioritering av sikringstiltak- Prosjektgruppa Brannsikker bygård Oslo brann- og redningsetat 2002 Brannsjefens ord Det har vært mange dramatiske branner i de gamle bygårdene opp gjennom

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Når katta er borte danser musene på bordet Brannvernkonferansen 2015, Jon Carlsen, adm. direktør, Boligbygg Oslo KF

Når katta er borte danser musene på bordet Brannvernkonferansen 2015, Jon Carlsen, adm. direktør, Boligbygg Oslo KF Når katta er borte danser musene på bordet Brannvernkonferansen 2015, Jon Carlsen, adm. direktør, Boligbygg Oslo KF Hvem er Boligbygg? Oslo og Norges største boligutleier Eier, drifter og forvalter alle

Detaljer

VEKOS AS. Mobile vanntåkeanlegg. Brannvernskonferansen 2013. ved Gjert Olaf Kristiansen. Ivar Haugenes/13.05.09/Om Vekos AS

VEKOS AS. Mobile vanntåkeanlegg. Brannvernskonferansen 2013. ved Gjert Olaf Kristiansen. Ivar Haugenes/13.05.09/Om Vekos AS VEKOS AS Brannvernskonferansen 2013. Mobile vanntåkeanlegg ved Gjert Olaf Kristiansen Vekos AS Vekos AS har siden 2002 levert høytrykk vanntåke sprinkleranlegg bl.a. montert om bord i passasjerskip hvor

Detaljer

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen.

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. RANDABERG KOMMUNE ROS-ANALYSE OKTOBER 01 ROS-ANALYSE Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. Randaberg kommune Tungindustri i Mekjarvikområdet (Foto: Ove Tennfjord) ROS-analyse Randaberg

Detaljer

Rømning av eldre mennesker i private boliger

Rømning av eldre mennesker i private boliger Rømning av eldre mennesker i private boliger Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord / Haugesund. Avdeling Haugesund ingeniørfag Studieretning brann Våren 2011 Mildrid Arianson Kandidatnummer 68 Hilde

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

Brannsikkerhetsplan for trehusbebyggelsen i Stavanger

Brannsikkerhetsplan for trehusbebyggelsen i Stavanger Brannsikkerhetsplan for trehusbebyggelsen i Stavanger Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1. FORMÅL MED PLANEN... 4 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 3. PLANENS AVGRENSNING... 4 Kriterier... 4 Geografisk

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 En gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet i boliger Utgitt av: Direktoratet for sammfunnssikkerhet

Detaljer

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Veileder Bybrannsikring Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Bybrannsikring Innhold Forord.......................................................................................

Detaljer

EFFEKT AV SPRINKLERANLEGG I SCOTTSDALE VURDERINGER RUNDT BRUK AV SPRINKLERANLEGG SOM BRANNSIKRINGSTILTAK I NORGE

EFFEKT AV SPRINKLERANLEGG I SCOTTSDALE VURDERINGER RUNDT BRUK AV SPRINKLERANLEGG SOM BRANNSIKRINGSTILTAK I NORGE : VURDERINGER RUNDT BRUK AV SPRINKLERANLEGG SOM BRANNSIKRINGSTILTAK I NORGE FORORD Som følge av at NBLF innvilget våre søknader om reisestipend, ble det i september 2005 gjennomført et studie av erfaringer

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Hoveddokument. Feiervesenet mot 2020

Hoveddokument. Feiervesenet mot 2020 Hoveddokument Feiervesenet mot 2020 Innhold Rapport fra Feriermesternes landsforening 2009... Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhold...2 Hovedkonklusjon...4 Tilsyn...4 Feiing...4 Ventilasjon...5 Markedsføring...5

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Boligsprinkling i en eldre murgård

Boligsprinkling i en eldre murgård Vidar Stenstad og Christian Ebbesen Boligsprinkling i en eldre murgård Evaluering av pilotprosjekt 373 Prosjektrapport 2004 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Vidar Stenstad og Christian Ebbesen

Detaljer

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport GRUNNLAG & FORUTSETNINGER... 3 1.1 Beskrivelse av oppdraget (omfang, avgrensinger m.v.)... 3 1.2 Beskrivelse av objektet... 4 1.3 Dokumentasjon av sikkerhet & retting av avvik i eldre bygninger... 6 1.4

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Årsmelding 2005 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer