OPPGRADERING AV BRANNSIKKERHETEN I ELDRE BYGGVERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPGRADERING AV BRANNSIKKERHETEN I ELDRE BYGGVERK"

Transkript

1 VEILEDER OPPGRADERING AV BRANNSIKKERHETEN I ELDRE BYGGVERK Om gårdeiers dokumentasjonsplikt og forholdet til plan- og bygningslovens regler om søknad, ansvar og kontroll 2011 Tromsø kommune Byutvikling byggesak Brann og Redning

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 I Regelverket rettslig grunnlag... 4 I.1 Lover og forskrifter... 4 I.2 Aktuelle bestemmelser i BEL og FOBTOT... 4 I.3 Aktuelle i bestemmelser i PBL og TEK II Dokumentasjonsplikten friskmelding... 6 III Anvendelse av reglene i noen typiske saker... 7 III.1 Bygninger uten kjente avvik og med gyldig tillatelse... 7 III.2 Bygninger uten gyldig tillatelse, med eller uten branntekniske avvik... 7 III.3 Bygninger med gyldig tillatelse, men med brannsikkerhetsmessige avvik uten at det gjennomføres bygningsmessige tiltak... 7 III.4 Bygninger med gyldig tillatelse og brannsikkerhetsmessige avvik med behov for bygningsmessige tiltak... 8 IV Andre generelle problemstillinger... 9 IV.1 Forholdet mellom tilsyn etter BEL og tilsyn etter PBL... 9 IV.2 Kan prosjektering eller utførelse underkjennes?... 9 IV.3 Dokumentasjon av brannmotstand, stabilitet og bæreevne i eldre byggverk IV.4 Dispensasjon fra kravene i FOBTOT eller TEK Flytdiagram Flytdiagram Flytdiagram Flytdiagram

3 Innledning Denne veiledningen er utarbeidet av byggesakskontoret ved Byutvikling, Tromsø kommune, i samarbeid med Tromsø brann og redning. Bakgrunnen er behovet som oppstår når bygningseierne, etter brannverntilsyn, får krav om å fremskaffe oppdatert dokumentasjon av brannteknisk utforming og utstyr i henhold til brannvernlovgivningen. Eierne står da overfor en rekke problemer knyttet til dokumentasjon av det eksisterende byggverket og brannsikkerhetsnivået, og hvilke tiltak som må og kan gjennomføres for å bringe sikkerhetsnivået i samsvar med gjeldende krav. Det har vist seg å være vanskelig å finne ut av hva slags dokumentasjon som kreves, og hvordan denne kan utarbeides. Det er både utfordrende og ressurskrevende for tilsynspersonene å gi god nok veiledning i hver enkelt sak, enten det er til gårdeierne eller til brannrådgiverne, om hvilken fremgangsmåte som vil være mest hensiktsmessig. Formålet med denne veiledningen har derfor vært å klargjøre hvordan plan- og bygningslovens regler om søknad, ansvar og kontroll kommer til anvendelse i disse sakene, og sammenhengen mellom disse bestemmelsene og kravene i brannvernlovgivningen. Veiledningen er i første rekke rettet mot gårdeiere og branntekniske rådgivere, men vil nok også kunne fungere som veileder for saksbehandlere i brannetaten og på byggesakskontoret. Det må understrekes at veiledningen ikke kan oppfattes som noe annet enn en veileder. Dersom den på noe punkt kan tolkes i strid med lov, forskrift eller veiledninger utarbeidet av sentrale myndigheter, gjelder selvsagt disse foran denne veiledningen. For mer utfyllende opplysninger vises derfor til de dokumentene som er nevnt nedenfor, samt offisielle standarder og byggdetaljblad som er utarbeidet. Veiledningen tar ikke opp spørsmålet om dokumentasjon på nye bygg. Regelverket er blitt klarere, kravene til dokumentasjon følger direkte av TEK10 kapittel 2, og dokumentasjonen skal overleveres til byggverkets eier senest ved søknad om ferdigattest, SAK Vi går heller ikke nærmere inn på de byggverkene som er oppgradert etter 1990-forskriften (FOBTOB). Dersom bygningseier har dokumentasjon som viser at byggverket er oppgradert i henhold til FOBTOB, oppstår det sjelden spørsmål om ny dokumentasjon. Tromsø juli 2011 Erik Øvre (sign) Byutviklingssjef Nils Ove Sollid (sign) Brann og Redningssjef 3

4 I Regelverket rettslig grunnlag I.1 Lover og forskrifter De spørsmålene som behandles her reguleres på den ene side av brann- og eksplosjonsvernloven, lov av 14. juni 2002 nr 20, forkortet BEL, med tilhørende forskrift av 26. juni 2002 nr 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn, forkortet FOBTOT. Loven og forskriften håndheves lokalt av Tromsø brann og redning som tilsynsmyndighet. På den annen side reguleres forholdet av plan- og bygningsloven, lov av 27. juni 2008 nr 71, forkortet PBL, forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010, forkortet TEK10, og forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.mars 2010, forkortet SAK10. Disse håndheves lokalt av Byutvikling, som er byggesaksmyndighet med ansvar for byggesaksbehandling og tilsyn etter plan- og bygningsloven. Det er utarbeidet omfattende veiledninger til FOBTOT, TEK10 og SAK10. Veiledningene har ikke status som lov eller forskrift, men gir forklaring på myndighetenes tolkning av reglene, og ikke minst anvisning på hva som anses som utprøvde og anerkjente tekniske løsninger. Dessuten foreligger en rekke standarder og byggdetaljblad som vil være viktige rettskilder og tolkningsfaktorer når det kommer til konkrete detaljer. Disse omtales ikke her. I.2 Aktuelle bestemmelser i BEL og FOBTOT Eier av brannobjekt plikter i henhold til BEL 8 å kunne dokumentere at bestemmelser i lov, forskrift og enkeltvedtak er fulgt. Dette er utdypet i FOBTOT 2-1, som lyder slik (de fire første avsnittene): Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Kravene til brannteknisk utforming og utstyr er ivaretatt når tekniske krav gitt i eller i medhold av gjeldende plan- og bygningslov er oppfylt. Det branntekniske sikkerhetsnivået i bygninger bygget i henhold til nyere forskrifter, skal opprettholdes slik som forutsatt i tillatelse etter plan- og bygningsloven 93. Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Etter veiledningen vil bygninger som er lovlig oppført etter 1985 i henhold til dagjeldende forskrift, og hvor byggverk og bruk er i samsvar med tillatelsen, anses å tilfredsstille dagens sikkerhetsnivå. Det samme gjelder bygninger oppført etter tidligere regelverk, men som er oppgradert i samsvar med kravene i tidligere brannforebyggende forskrift av Hvilken dokumentasjon som kreves er nærmere beskrevet i veiledningen til FOBTOT, 2-1, og gjelder blant annet brannteknisk sikkerhet, med beskrivelse av byggverkets forutsetninger og begrensninger, og at byggverket og nåværende bruk/virksomhet er i samsvar med byggetillatelsen og eventuelle forutsetninger i den. 4

5 Essensen av dette er at ved tilsyn etter brann- og eksplosjonsloven er det, i denne relasjonen, brannsikkerhetsnivået i forhold til aktuell og lovlig bruk som skal dokumenteres. Etter BEL 13 skal kommunen (Tromsø brann og redning) identifisere og føre fortegnelse over såkalte særskilte brannobjekt hvor konsekvensene av brann er mer alvorlige. Det er fastsatt lokal forskrift for Tromsø som utvider kretsen av særskilte brannobjekter. Disse skal det føres særskilt tilsyn med. Reglene i FOBTOT 2-1 gjelder på samme måte for disse byggverkene, men i tillegg er det fastsatt strengere krav mht personsikkerhet og materiell sikkerhet, jf FOBTOT 4-1. De fleste byggverkene det her er snakk om, vil være særskilte brannobjekter. I.3 Aktuelle i bestemmelser i PBL og TEK10 De tekniske ytelseskravene til brannsikring er gitt i TEK10 kapittel 11. Bestemmelsene er i hovedsak funksjonsbaserte med minimumskrav til sikkerhetsnivå, og gir grunnlag for å fastsette ytelsesnivået med hensyn til teknisk, bruksmessig og miljømessig kvalitet, standard og kapasitet for byggverket og de enkelte produktene i bygget. I veiledningen til TEK10 (tidligere VTEK) er det vist løsninger som er utprøvde og anerkjente, og som tilfredsstiller ytelseskravene for forutsatt sikkerhetsnivå, såkalte preaksepterte løsninger. Etter PBL 31-2 første ledd gjelder disse kravene også for tiltak på eksisterende byggverk ved hovedombygging, tilbygging, påbygging, underbygging, bruksendring eller vesentlig utvidelse eller endring av tidligere drift. Etter fjerde ledd kan kommunen gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan sette vilkår i tillatelsen. I henhold til PBL 20-1 bokstav a) kreves søknad og tillatelse for tilbygging, påbygging eller underbygging av byggverk, og etter bokstav b) for vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av byggverk. I henhold til bokstav d) kreves det søknad og tillatelse ved bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av byggverk, og etter bokstav f) for oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner. Nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll, SAK , vil omfatte prosjektering av brannsikkerhetsstrategi/konsept for tiltak i tiltaksklasse 2 og 3. Plan- og bygningsloven, TEK10 og SAK 10 trådte i kraft 1. juli 2010, og gjelder for alle tiltak hvor søknad kommer inn etter 1. juli Krav om obligatorisk uavhengig kontroll vil gjelde fra 1. juli

6 II Dokumentasjonsplikten friskmelding Eiers dokumentasjonsplikt etter BEL og FOBTOT må ses i forhold til brannobjektets risiko og kompleksitet. Dokumentasjonen skal imidlertid vise at byggverket og bruken av det, inkludert eventuelle endringer, er i samsvar med gitte tillatelser. Videre skal den blant annet gi en beskrivelse av byggverkets forutsetninger og begrensninger, oppbygging og funksjonalitet av branntekniske installasjoner, og tegninger som beskriver byggverkets helhetlige branntekniske løsninger. For en mer fullstendig oversikt vises til veiledningen til FOBTOT 2-1. Hvis det ved branntilsyn er påvist manglende eller mangelfull dokumentasjon, må eier i utgangspunktet fremskaffe fullstendig dokumentasjon som oppfyller kravene i forskriften. Det er ikke alltid like klart hvilke krav som stilles til dokumentasjonen, og prosessen frem til en tilfredsstillende dokumentasjon foreligger, stiller krav både til gårdeierne, brannrådgiverne, brannvernmyndighetene og bygningsmyndighetene. Prosessen vil være ulik fra sak til sak. Første skritt i slike saker vil ofte være at gårdeier besørger utarbeidelse av en tilstandsrapport (statusrapport, risikoanalyse, brannteknisk notat e.l.) som klarlegger byggverkets brannsikkerhetsmessige tilstand. Hvis eier selv ikke har nødvendig kompetanse på området, må rapporten utarbeides av foretak med faglig kompetanse. Konklusjonene i tilstandsrapporten vil være avgjørende for neste steg på veien mot friskmelding av byggverket. I neste kapittel gjennomgås fire typiske tilfelle, med anbefalt fremgangsmåte for gårdeier og rådgiver. Dersom avvikene eller manglene er klare eller betydelige, vil det være hensiktsmessig for gårdeier å gå direkte til en prosjektering av nødvendige branntekniske tiltak uten først å innhente tilstandsrapport. Målet er at bygningseier kan dokumentere at byggverket og bruken av det samsvarer med de offentligrettslige krav som er stilt i regelverket. Ansvaret for å fremskaffe dokumentasjonen, og for å iverksette nødvendige tiltak for å friskmelde bygget, ligger hos bygningseier. Generelt kan gårdeierne gjøre mindre endringer med hensyn til rømningsveier, montering av branndører, oppgrading av veggflater og himlinger, endring eller oppføring av lettvegger innenfor en branncelle osv uten søknad og tillatelse. Slike innvendige bygningsmessige endringer vil hver for seg bare unntaksvis være søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, selv om de skjer som ledd i oppgradering av brannsikkerheten. Utfordringen i en friskmeldingsprosess er imidlertid å dokumentere at tiltakene fører til at byggverket oppfyller kravene til brannmotstand og gir tilstrekkelig sikkerhet for personer med hensyn til rømningstid og rømningskapasitet. Oppfyllelse av krav i teknisk forskrift kan bare dokumenteres gjennom en ferdigattest fra bygningsmyndighetene som viser at tiltakene er prosjektert, utført og kontrollert av foretak med ansvarsrett og nødvendig kompetanse på området. Dette gjelder også selv om mindre bygningsmessige endringer i seg selv ikke er søknadspliktige. Bygningsmyndighetenes rolle i denne prosessen er å behandle søknader om oppgradering av brannsikkerhet i henhold til PBL, med utgangspunktet i tilstandsrapporten, eller eventuelt en fullstendig brannprosjektering, og påse at prosjektering og utførelse skjer av foretak med ansvarsrett og nødvendig kompetanse. Bygningsmyndighetene kan også føre tilsyn med prosjektering og utførelse. Ferdigattest utstedes etter at ansvarshavende foretak har avgitt erklæring om at alle avvik er lukket og at kravene i lovgivningen er oppfylte. 6

7 III Anvendelse av reglene i noen typiske saker III.1 Bygninger uten kjente avvik og med gyldig tillatelse Hvis tilstandsrapporten konkluderer med at byggverket, slik det står og med den aktuelle driftsform og bruk, har de nødvendige tillatelser og tilfredsstiller utprøvde og anerkjente (preaksepterte) løsninger med forutsatt sikkerhetsnivå, vil dokumentasjonskravet være oppfylt dersom rapporten holder et faglig forsvarlig nivå. Tilstandsrapporten må oppfylle de øvrige kravene til dokumentasjon som fremgår av veiledningen til FOBTOT 2-1. III.2 Bygninger uten gyldig tillatelse, med eller uten branntekniske avvik Der det ikke kan dokumenteres at byggverket eller bruken av det har nødvendig tillatelse, må det søkes om godkjenning etter plan- og bygningslovens regler, med nødvendige ansvarsretter. Dette vil også omfatte prosjektering og utførelse av brannsikkerhetsmessige tiltak, uavhengig av om det er påvist konkrete avvik. I slike tilfelle er det lite hensiktsmessig for bygningseier å få utarbeidet tilstandsrapport, man bør i stedet gå rett på en reprosjektering ut fra bygningens tilstand og den bruk som det søkes tillatelse til. Det kreves søknad om bruksendring dersom dagens bruk avviker fra den bruk det tidligere er gitt tillatelse til, og søknad om tiltak der byggverket må endres eller er endret etter at tillatelse er gitt. Mindre vesentlige endringer av bygning kan være unntatt fra søknadsplikt etter SAK10 4-1, eller det kan være tilstrekkelig med søknad uten ansvarsrett etter PBL 20-2, jf SAK ved mindre tilbygg, bruksendringer med mer. Disse unntakene anses imidlertid av mindre betydning i denne sammenheng da slike endringer neppe foranlediger avviksmelding ved branntilsyn med mindre endringene samtidig innebærer branntekniske avvik. III.3 Bygninger med gyldig tillatelse, men med brannsikkerhetsmessige avvik uten at det gjennomføres bygningsmessige tiltak Tilstandsrapporten kan i noen tilfelle konkludere med at byggverket ikke samsvarer med preaksepterte løsninger, men at det ikke er mulig eller forsvarlig med bygningsmessige tiltak for å oppnå nødvendig brannsikkerhetsnivå for den aktuelle bruk. Dersom rådgiver vurderer at organisatoriske eller kompenserende tiltak likevel kan gi et tilfredsstillende sikkerhetsnivå, vil dette være en oppgradering som forutsetter en prosjektering basert på analyse som viser at forskriftens krav til brannsikkerhet likevel vil være oppfylt. Oppgraderingen vil være en form for bruksendring, eller vesentlig eller utvidelse av tidligere bruk, og er søknadspliktig etter PBL 20-1 bokstav d). Den vil derfor måtte skje gjennom ansvarsbelagt prosjektering utført av foretak med kompetanse. Bruk av analysemetoder vil ofte kreve tiltaksklasse 3, jf SAK Hva som anses som vesentlig endring eller utvidelse av tidligere bruk må avgjøres konkret i den enkelte sak. Det generelle utgangspunktet vil være at selv små avvik fra preaksepterte løsninger vil være søknadspliktige når det har betydning for personsikkerheten. 7

8 Selv om en ikke vurderer oppgraderingen som søknadspliktig, må bygningseier kunne dokumentere at organisatoriske eller kompenserende tiltak medfører at kravene i teknisk forskrift er oppfylte, og det kan bare skje gjennom ferdigattest fra bygningsmyndighetene. Et byggverk med denne type avvik vil derfor ikke være friskmeldt før det er gjennomført en byggesak som er avsluttet med ferdigattest. III.4 Bygninger med gyldig tillatelse og brannsikkerhetsmessige avvik med behov for bygningsmessige tiltak Dersom tilstandsrapporten forutsetter bygningsmessige endringer, som utbedring av rømningsveier, oppgradering av branntekniske installasjoner, etablering av brannskiller, branndører, alarmanlegg med mer, kreves alltid søknad etter PBL 20-1 bokstav b) og f). Prosjektering og utførelse må være ansvarsbelagt, og foretakene må ha nødvendig kompetanse etter hvilken tiltaksklasse oppgarderingen må plasseres i, jf SAK Det generelle utgangspunktet vil være at prosjektering av brannsikkerhet vil ha store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, og være faglig krevende for eldre byggverk. Prosjekteringen vil da kreve godkjenning innenfor tiltaksklasse 3. Dette gjelder også for alle byggverk i brannklasse 3 eller 4. Byggverk med denne type avvik vil ikke være friskmeldt før det er gjennomført en fullstendig byggesak som er avsluttet med ferdigattest. 8

9 IV Andre generelle problemstillinger IV.1 Forholdet mellom tilsyn etter BEL og tilsyn etter PBL Brannvernmyndighetene skal, etter BEL 13, føre tilsyn med byggverk med mer hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Tromsø kommune har fastsatt egen forskrift for hvilke byggverk det skal føres tilsyn med. Tilsynsplikten er omfattende, men vil i relasjon til de problemstillingene som her tas opp, først og fremst gjelde byggverk som er tatt i bruk, det vil si etter at det er gitt midlertidig brukstillatelse. Det kan etter 14 gis pålegg om nødvendige brannverntiltak i ethvert byggverk. Bygningsmyndighetene skal etter PBL 25-1 føre tilsyn med at plan- og bygningslov-givningen overholdes i kommunen. Også denne plikten er omfattende, men vil i praksis først og fremst være rett mot pågående byggesaker og de ansvarlige aktørenes håndtering av ansvarsretten og kontrollen av prosjektering og utførelse. I de fleste tilfellene føres derfor tilsyn etter disse regelverkene i ulike faser, før og etter midlertidig brukstillatelse, men overlapping kan forekomme frem til det er gitt ferdigattest. Bygningsmyndighetene har imidlertid etter PBL 31-7 adgang til å føre tilsyn med bestående byggverk for å påse at det ikke foreligger ulovlig bruk eller andre ulovlige forhold som kan medføre fare eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, men bare der det er grunn til å anta at det foreligger slike forhold. I slike tilfelle kan bygningsmyndighetene følge opp med nødvendige pålegg om retting eller forbud mot ulovlig bruk, jf Fra 1. juli 2012 blir det krav om obligatorisk uavhengig kontroll av prosjektering av brannsikkerhetsstrategi/konsept for tiltak i tiltaksklasse 2 og 3. Dette vil også omfatte tiltak i eksisterende bebyggelse hvis tiltaket er søknadspliktig, noe som betyr at oppgraderingstiltak som omfatter prosjektering basert på analysemetoder blir underlagt obligatorisk uavhengig kontroll. Fra samme dato vil bygningsmyndighetene kunne ilegge overtredelsesgebyr for forsettlige eller uaktsomme overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf PBL 32-8, SAK Videre skal bygningsmyndighetene samarbeide med andre offentlige myndigheter, jf PBL 1-4 andre ledd, og brannvernmyndighetene har meldeplikt til bygningsmyndighetene dersom de finner forhold som står i strid med plan- og bygningslovgivningen, jf tredje ledd. Tromsø Brann og redning og Byutvikling, byggesak, fører regelmessig tilsyn etter respektive regelverk, og har et jevnlig samarbeid etter disse bestemmelsene. IV.2 Kan prosjektering eller utførelse underkjennes? Det har vært reist spørsmål ved om tilstandsrapporter og brannsikkerhetsanalyser kan underkjennes ved tilsyn fra brannvernmyndighetene eller bygningsmyndighetene. Dette kan det ikke svares ja eller nei på. Tilsynsplikten innebærer også kontroll med at lovgivningen følges, og hvis tilsynsmyndigheten ser klare avvik fra kravene i lov eller forskrift, skal dette følges opp. 9

10 Dette forekommer ved tilsyn med prosjektering av brannsikkerhet i byggesakene, og følges opp i første omgang med spørsmål om ytterligere utredning og forklaring. Bygningsmyndighetene skal imidlertid ikke kontrollere eller godkjenne prosjekteringen som sådan, heller ikke der det gjennomføres tilsyn, og hvis det avdekkes forhold som vurderes å være i strid med regelverket, vil den videre oppfølging normalt skje gjennom en uavhengig kontroll. Også brannvernmyndighetenes tilsyn vil innebære en kontroll av at lovgivningen etterleves. Dersom det avdekkes avvik som etter tilsynsmyndighetenes vurdering ikke er tilfredsstillende behandlet i dokumentasjonen, følges dette som tilsynssak, eventuelt med krav om at det åpnes byggesak etter ovennevnte retningslinjer. Eventuelle pålegg om retting av konkrete avvik skal utferdiges etter forvaltningslovens regler, og skal være begrunnet og med klageadgang. Ulike brannrådgivere kan ha ulike vurderinger av hvordan brannsikkerhetskravene oppfylles. Hvis vurderingene er basert på analysemetoder, vil det være avgjørende at dokumentasjonen er utarbeidet av foretak med den nødvendige kompetansen, og at det er brukt anerkjente analysemetoder. I så fall vil normalt dokumentasjonen bli akseptert av tilsynsmyndighetene. Det understrekes imidlertid at selv om det ved tilsyn ikke avdekkes feil eller uklarheter ved dokumentasjonen, er det byggverkets eier som har ansvaret for at brannsikkerheten er god nok, og tilpasset den aktuelle bruk. IV.3 Dokumentasjon av brannmotstand, stabilitet og bæreevne i eldre byggverk Ved oppgradering av eldre byggverk er det et generelt problem å dokumentere hvordan byggverket er konstruert og utført. Ved prosjektering av brannsikkerheten er det nødvendig å vite hvilke forutsetninger som legges til grunn. For byggverk i brannklasse 3 gjelder TEK punkt 4 og 5, som lyder slik: (4) Bærende hovedsystem i byggverk i brannklasse 3 og 4 skal dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet gjennom et fullstendig brannforløp. (5) Sekundære konstruksjoner og konstruksjoner som bare er bærende for én etasje, eller for tak, skal dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i den tiden som er nødvendig for å rømme og redde personer og husdyr i og på byggverket. Bestemmelsen gjelder i utgangspunktet nye tiltak, men kommer også til anvendelse på visse tiltak på eldre bebyggelse etter reglene i PBL Ved siden av teknisk forskrift er det i FOBTOT 2-1 fastsatt følgende: Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Sikkerhetsnivå for nyere bygninger tilsvarer det som følger av teknisk forskrift. 10

11 I følge veiledningen til FOBTOT er det gitt følgende anvisning på hvordan økonomisk forsvarlig ramme bør tolkes: Branntekniske avvik som anses å ligge utenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme, kan eksempelvis være at bærende hovedsystem, sekundære bærende bygningsdeler, etasjeskiller og lignende ikke oppfyller utprøvde og anerkjente løsninger (preaksepterte løsninger) (ref. REN). I byggverk med slike avvik, kan det være nødvendig å foreta en helhetlig kartlegging av status (risikoanalyse) og vurdere de tekniske og/eller organisatoriske tiltak som gir best sikkerhet i forhold til investeringene. Etablering av ev. manglende rømningsveier, installasjon av brannalarmanlegg, automatisk slokkeanlegg/seksjonering, ledesystemer e.l. for å øke tilgjengelig rømningstid og tiltak for å sikre store verdier, anses ikke å ligge utenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Rømningssikkerhet må prioriteres høyt. Krav til dokumentasjon av brannmotstand, stabilitet og bæreevne i eldre bygg må vurderes etter begge disse bestemmelsene. Det er under enhver omstendighet nødvendig å klarlegge hvor lang tid man har til rådighet for rømming av det antall personer som oppholder seg i bygningen ved forutsatt bruk. IV.4 Dispensasjon fra kravene i FOBTOT eller TEK10 Eventuell søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i FOBTOT avgjøres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, I veiledningen er det sagt at DSB er svært restriktive med dispensasjoner. Ved fravik fra tekniske krav skal sikkerhetsnivået i objektet skal opprettholdes, eventuelt ved såkalt teknisk bytte. Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i TEK10 avgjøres av bygningsmyndighetene. Etter som TEK åpner for at forkriftens funksjonskrav kan oppfylles ved at byggverket prosjekteres ved bruk av anerkjente analysemetoder, er det lite aktuelt å dispensere fra de funksjonsbaserte ytelseskravene i TEK10. Det gis normalt ikke dispensasjon fra kravene til personsikkerhet, eller der det rår betydelig usikkerhet om hvor vidt sikkerhetsnivået vil være oppfylt. Søknad om dispensasjon må være utførlig begrunnet, og det kan settes vilkår for dispensasjon. Kommunen v/bygningsmyndighetene kan i henhold til PBL 31-2 gi tillatelse til bruksendring eller ombygging uten at kravene i teknisk forskrift oppfylles fullt ut dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig, og tilpasning til gjeldende krav medfører uforholdsmessige kostnader. Dette kan for eksempel være aktuelt der stabilitet og bæreevne eller brannmotstand ikke kan dokumenteres. Vurderingen blir helhetlig, hvor alle branntekniske sikringstiltak ses i sammenheng, og hvor alle tiltak som ligger innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme er utredet og gjennomført. Kommunen kan stille vilkår i en slik tillatelse. 11

12 Flytdiagram 1 Tilsyn Tromsø Brann og redning Bygningsdokumentasjon 1. Bygninger uten kjente avvik og med gyldig tillatelse * Dokumentasjon fremlagt? JA Årets tilsyn avsluttet NEI * Fremskaffe allerede utarbeidet dokumentasjon med nødvendige tillatelser JA * Dokumentasjon funnet? NEI Ny dokumentasjon utarbeides Tilstandsvurdering statusrapport eller lignende Bygget tilfredsstiller utprøvde og anerkjente løsninger Alternativ Søknadsplikt iht PBL SØK/PRO/Uavhengig kontroll Ferdigattest Utføres av: * Eier/brannvernleder Ekstern kompetanse/brannteknisk rådgiver 12

13 Flytdiagram 2 Tilsyn Tromsø Brann og redning Bygningsdokumentasjon 2. Bygninger uten gyldig tillatelse, med eller uten branntekniske avvik * Dokumentasjon fremlagt? JA Årets tilsyn avsluttet NEI * Fremskaffe allerede utarbeidet dokumentasjon med nødvendige tillatelser JA * Dokumentasjon funnet? NEI Ny dokumentasjon utarbeides Søknadsplikt iht PBL SØK/PRO/Uavhengig kontroll Ferdigattest Utføres av: * Eier/brannvernleder Ekstern kompetanse/brannteknisk rådgiver 13

14 Flytdiagram 3 Tilsyn Tromsø Brann og redning Bygningsdokumentasjon 3. Bygninger med gyldig tillatelse, men med brannsikkerhetsmessige avvik uten at det gjennomføres bygningsmessige tiltak * Dokumentasjon fremlagt? JA Årets tilsyn avsluttet NEI Ny dokumentasjon utarbeides Preaksepterte løsninger Dokumentasjon* NEI som stadfester at bygget tilfredsstiller utprøvde og anerkjente løsninger Fraviksvurderinger / analyse Søknadsplikt iht PBL SØK/PRO/Uavhengig kontroll Ferdigattest * Slik dokumentasjon kan være tilstandsvurdering, brannkonsept, brannstrategi osv Utføres av: * Eier/brannvernleder Ekstern kompetanse/brannteknisk rådgiver 14

15 Flytdiagram 4 Tilsyn Tromsø Brann og redning Bygningsdokumentasjon 4. Bygninger med gyldig tillatelse, men med brannsikkerhetsmessige avvik med behov for bygningsmessige tiltak * Dokumentasjon fremlagt? JA NEI Ny dokumentasjon utarbeides JA Søknadsplikt iht PBL SØK/PRO/UTF Uavhengig kontroll Ferdigattest Årets tilsyn avsluttet Utføres av: * Eier/brannvernleder Ekstern kompetanse/brannteknisk rådgiver 15

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Tromsø 25. nov 2010 Frank Bjørkum, juridisk rådgiver, Byggesak, Tromsø kommune Tiltak på eksisterende bebyggelse Søknadsplikten Bygningsmessige tiltak Bruksendring

Detaljer

Disposisjon. Hva er søknadspliktig etter PBL? Hvordan blir søknader etter PBL behandlet av bygningsmyndighetene? Tromsø Brann og redning

Disposisjon. Hva er søknadspliktig etter PBL? Hvordan blir søknader etter PBL behandlet av bygningsmyndighetene? Tromsø Brann og redning Disposisjon Hvorfor har brannvesenet som tilsynsmyndighet endret tilsynsmetodikk? Hvilke dokumentasjonskrav stilles til eier av et særskilt brannobjekt ved tilsyn hjemlet etter BEL? Hva er søknadspliktig

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 TROND S. ANDERSEN, 25. april 2017 Tema Byggverkets forutsetninger Basissikkerhet byggverk God dokumentasjon er lønnsomt Videreføring

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger

Brannsikkerhet i bygninger Brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 8 og 9. januar 2009 Lars Haugrud senioringeniør Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 4. januar 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen Oslo 14. juni 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften Byggteknisk

Detaljer

SØKNADSPLIKTIGE TILTAK I EKSISTERENDE BYGG

SØKNADSPLIKTIGE TILTAK I EKSISTERENDE BYGG SØKNADSPLIKTIGE TILTAK I EKSISTERENDE BYGG Brannsikring for fremtiden - Firesafe Brannsymposium 2017 www.dlapiper.com 0 www.dlapiper.com 1 Pbl. 31-2 31-2. Tiltak på eksisterende byggverk "Tiltak på eksisterende

Detaljer

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse (1) Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav

Detaljer

Byggteknisk vinteruke

Byggteknisk vinteruke Byggteknisk vinteruke Storefjell 2005 Eiers rolle/virksomhetens rolle, Myndighetenes krav og tilsynsrolle Trond Dilling senioringeniør Hvorfor så stort fokus på brannvern Vil byggverket og brannvernorganiseringen

Detaljer

Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos?

Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos? Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos? TROND S. ANDERSEN 28.04.2015, BRANNVERNKONFERANSEN, 2015 Tema Tiltak i eksisterende bygninger - hvilket regelverk gjelder? - installasjon

Detaljer

Bruksendring, restaurering og ombygging

Bruksendring, restaurering og ombygging Bruksendring, restaurering og ombygging Byggtekniske krav Wilhelm Holst Skar seniorrådgiver 1 Ansvar i forhold til TEK10 - Prosjektering Pbl 23-5, jf SAK10 12-3 - Ansvarlig prosjekterende - Utførelse Pbl

Detaljer

8-1. Ferdigstillelse av tiltak

8-1. Ferdigstillelse av tiltak 8-1. Ferdigstillelse av tiltak Publisert dato 05.02.2015 8-1. Ferdigstillelse av tiltak (1) Kommunen skal etter søknad utstede ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak når vilkårene i plan- og bygningsloven

Detaljer

Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper?

Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper? Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper? TROND S. ANDERSEN 08.09.2015, BRANNFOREBYGGENDE FORUM, 2015 Tema Brannsikkerhet i eksisterende bygninger - grunnlaget

Detaljer

LOVER OG FORSKRIFTER

LOVER OG FORSKRIFTER LOVER OG FORSKRIFTER Oslo, 13.02.2012 Lover Er en samling av bestemmelser som vedtas av Stortinget og forvaltes av et departement. Plan- og bygningsloven Miljøverndepartementet Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Brannteknisk prosjektering. Preakseptert eller analyse? Tilsyn

Brannteknisk prosjektering. Preakseptert eller analyse? Tilsyn Brannteknisk prosjektering. Preakseptert eller analyse? Tilsyn TROND S. ANDERSEN og MARIT HENRIKSDATTER Innhold og begrensninger Innhold Oppdeling i tiltaksklasser 1. enkle tilsyn med PRO Fravik fra preaksepterte

Detaljer

Ny forskrift om byggesak

Ny forskrift om byggesak Ny forskrift om byggesak Kontroll, tilsyn og ferdigattest Frode Grindahl STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kontroll Egenkontroll er ikke lenger eget ansvarsområde Obligatorisk uavhengig kontroll innenfor objektive

Detaljer

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Oppgradering av bygninger Byggesak Rådgivning 1 Undervisning Oppgradering av bygninger Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Gustav Pillgram Larsen Byggesak Rådgivning Undervisning

Detaljer

Hva er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og hvordan komme i mål? Jon Erik Reite Bang Enhetsleder ABES - Avdeling byggeprosjekter

Hva er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og hvordan komme i mål? Jon Erik Reite Bang Enhetsleder ABES - Avdeling byggeprosjekter Hva er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og hvordan komme i mål? Jon Erik Reite Bang Enhetsleder ABES - Avdeling byggeprosjekter Hva er ikke et tiltak? Det som ikke defineres som en

Detaljer

Prosjekt brannsikker bygård. Jo Tangedal Oslo brann- og redningsetat

Prosjekt brannsikker bygård. Jo Tangedal Oslo brann- og redningsetat Prosjekt brannsikker bygård Jo Tangedal Oslo brann- og redningsetat Prosjekt brannsikker bygård Tema for presentasjonen: Bakgrunnen for prosjektet Lokal forskrift Utfordringer Motivasjon Økonomi Rosenkrantz

Detaljer

Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim

Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim Fredag 11. januar (13) Kontrollordningen for brann (KPR) Rolle og ansvarsforhold til ansvarlig

Detaljer

Brannsikkerhet og tiltak i eksisterende bygninger jf. plan- og bygningslovens TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2016

Brannsikkerhet og tiltak i eksisterende bygninger jf. plan- og bygningslovens TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2016 Brannsikkerhet og tiltak i eksisterende bygninger jf plan- og bygningslovens 3- TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 6 Hva gjelder i eks bygninger? 3 Eksisterende bebyggelse Regelverket er unødvendig

Detaljer

Kapittel 8. Ferdigstillelse

Kapittel 8. Ferdigstillelse Kapittel 8. Ferdigstillelse Publisert dato 05.02.2015 Kapittel 8. Ferdigstillelse Innledning Før tiltaket kan tas i bruk må det innhentes ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Krav om obligatorisk

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Inger Johanne og Knut Arne Hovdal Svenskhalla 7633 FROSTA Deres ref: Vår ref: TONTYH 2016/4183 Dato: 13.06.2017 Sakstype: Delegert byggesak

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn i Oslo Tilsyn erfaringer, tiltak ved avvik. Erfaringer fra tilsyn i Oslo

Erfaringer fra tilsyn i Oslo Tilsyn erfaringer, tiltak ved avvik. Erfaringer fra tilsyn i Oslo Erfaringer fra tilsyn i Oslo Tilsyn erfaringer, tiltak ved avvik. Erfaringer fra tilsyn i Oslo Kurs Brannsikring av bygg 05.05.2010 Merete Ann Thune, PBE 1 En tilsynsarbeider 2 Hva møter oss av kvalitet?

Detaljer

Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven

Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven Fagdag om tilsyn innenfor forurensning, bygg og avfall, FMNT, Steinkjer 05.02.2014 Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven Foto: Carl-Erik Eriksson Mang slaks forurensning.

Detaljer

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på www.nbl.sintef.no under knappene - Publikasjoner - Åpne rapporter Ivaretagelse

Detaljer

12-2. Ansvarlig søkers ansvar

12-2. Ansvarlig søkers ansvar 12-2. Ansvarlig søkers ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.01.2016 12-2. Ansvarlig søkers ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-4 har ansvarlig søker ansvar for

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Loven erstatter Lov om brannvern, Lov om brannfarlige varer samt væsker

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2016 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende

Detaljer

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no Frokostseminar 9. april BRANNVERN Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening Landsforening til motarbeidelse av brannfaren Norsk brannvernforening stiftet 7. november 1923 Pådriver for økt brannsikkerhet

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

2-1. Verifikasjon av funksjonskrav

2-1. Verifikasjon av funksjonskrav 2-1. Verifikasjon av funksjonskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 2-1. Verifikasjon av funksjonskrav (1) Der ytelser er gitt i forskriften, skal disse oppfylles. (2) Der ytelser

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler 1. Bakgrunnen for malene Plan- og bygningsmyndigheten skal påse at plan- og bygninglovgivningen overholdes i kommunen etter

Detaljer

Krav til kontroll av brannsikringsanlegg Brannvernkonferansen, Hamar 8. mai 2012

Krav til kontroll av brannsikringsanlegg Brannvernkonferansen, Hamar 8. mai 2012 Krav til kontroll av brannsikringsanlegg Brannvernkonferansen, Hamar 8. mai 2012 Lars Haugrud senioringeniør Oppdraget For at brannsikringsanlegg i bygg skal fungere etter hensikten, må eierne sørge for

Detaljer

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE Beregnet til Nordland fylkeskommune Dokument type Tilstandsrapport Revisjon 0 Dato 2015-01-22 Oppdragsnummer 1350004162 SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

Detaljer

Driftsfasen vs. Byggets forutsetninger

Driftsfasen vs. Byggets forutsetninger Driftsfasen vs. Byggets forutsetninger Hvordan drifte kommunale bygninger i hht brannforutsetningene? Vil ny Forebyggende forskrift endre noe på det? Tønsberg 05.05.2014 fagleder miljø og brann Karsten

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

Kapittel 8. Ferdigstillelse

Kapittel 8. Ferdigstillelse Kapittel 8. Ferdigstillelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 04.01.2016 Kapittel 8. Ferdigstillelse Innledning Før tiltaket kan tas i bruk må det innhentes ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1.

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1. FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember 2016 Versjon 1. Fosen Fjord Hotel Side 1 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Beskrivelse av bygningen

Detaljer

Tiltak bør derfor planlegges utfra at brannspredning skal håndteres iht TEK ledd.

Tiltak bør derfor planlegges utfra at brannspredning skal håndteres iht TEK ledd. SIDE 2/5 Risiko for brannspredning i slike områder er stor. Dette som følge av at de fleste byggene er oppført i tre og at det ofte er mangelfulle brannskiller mellom byggene. Det vil være utfordrende

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Publisert dato 15.02.2013 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende ansvar for a. at utførelsen

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Nord-Troms Brannvesen Sonjatun helsesenter Bodil Mikkelsen 0 Ukjent Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Tilsynsrapport Sonjatun helsesenter Nord-Troms brannvesen

Detaljer

Overtagelse og drift av bygninger

Overtagelse og drift av bygninger Overtagelse og drift av bygninger Hva betyr ferdig bygg? Hva sier byggereglene Ansvarsforhold Gustav Pillgram Larsen Advokat Erling Erstad 1 ferdig a2 (norr ferðugr, trol påvirket av lty verdich, eg 'klar

Detaljer

Seminar om byggavfall og miljøgifter, Rica Hell hotell 18.09.2013. Praksis og erfaringer med ansvarsrett

Seminar om byggavfall og miljøgifter, Rica Hell hotell 18.09.2013. Praksis og erfaringer med ansvarsrett Seminar om byggavfall og miljøgifter, Rica Hell hotell 18.09.2013 Praksis og erfaringer med ansvarsrett Foto: Foto: Carl-Erik Geir Hageskal Eriksson Agenda Først litt teori Når man har tatt seg til rette.

Detaljer

Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Tilsyn etter plan og bygningslovens 25-1 Tilsynsplan 2013

Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Tilsyn etter plan og bygningslovens 25-1 Tilsynsplan 2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/924-1 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg Tilsyn etter plan og bygningslovens 25-1 Tilsynsplan 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

TEK og kommunenes rolle. BYGGESAKSDAGENE nov 2016 Avdelingsdirektør Ketil Krogstad

TEK og kommunenes rolle. BYGGESAKSDAGENE nov 2016 Avdelingsdirektør Ketil Krogstad TEK og kommunenes rolle BYGGESAKSDAGENE 2016 3 nov 2016 Avdelingsdirektør Ketil Krogstad Kommunene og TEK Historikk Dagens system - teorien Fra teori til praksis Tips og råd Noen eksempler og en liten

Detaljer

Følgebrev reaksjonsdokument

Følgebrev reaksjonsdokument Glåmdal brannvesen IKS Gjemselund stadion Kongsvinger Kommunale eiendomsenhet v/ Tommy Hagen 2226 Kongsvinger Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 04.05.2017 2017\15 Per Harald Bekken 2017\22 Følgebrev reaksjonsdokument

Detaljer

Rapport_. Rosendal Turisthotell KPR av brannprosjektering. Hotell Rosendal AS. Uavhengig kontroll av Brannsikkerhet kontrollrapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Rosendal Turisthotell KPR av brannprosjektering. Hotell Rosendal AS. Uavhengig kontroll av Brannsikkerhet kontrollrapport OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Rosendal Turisthotell KPR av brannprosjektering OPPDRAGSGIVER Hotell Rosendal AS EMNE Uavhengig kontroll av Brannsikkerhet kontrollrapport DATO: 4. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 217221-RIBr-RAP-001

Detaljer

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Intern service Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 IR si tilrådning AD si vurdering Tiltak Tidsfrist Ansvar 1.Implementere internkontrollsystemet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER INSPEKJONSTILSYN PÅ GNR. 29/33 OMINNREDNING OG BRUK AV GARASJEBYGG TIL BOFORMÅL. Rådmannens

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Tilsyn fra lokalt brannvesen

Tilsyn fra lokalt brannvesen Tilsyn fra lokalt brannvesen Hva avdekkes, og er fokuset tilstrekkelig? Brannvesenets oppgaver Brann og eksplosjonsvernloven: 11 bokstav a h Bokstav b: Brannvesenet skal gjennomføre brannforebyggende tilsyn

Detaljer

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>.

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>. Rapport etter tilsyn med . Tilsynet ble gjennomført i . Det ble avdekket forhold i strid med tillatelser, gjeldende forskrifter

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på. www.nbl.sintef.no

Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på. www.nbl.sintef.no Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på www.nbl.sintef.no under knappene - Publikasjoner - Åpne rapporter Prosjekt: Overgang fra byggesak

Detaljer

Brannsikkerhet i asylmottak skal ivaretas

Brannsikkerhet i asylmottak skal ivaretas Dokument dato Vår referanse 02.11.2015 2015/11182-1 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anders Leonhard Blakseth, tlf. 33412627 Kommunene Brannsjefer 1 av 5 Arkivkode Brannsikkerhet i asylmottak

Detaljer

Avklaringer om kontroll. FRODE GRINDAHL 30.04.2014, Fylkesmannen i Østfold

Avklaringer om kontroll. FRODE GRINDAHL 30.04.2014, Fylkesmannen i Østfold Avklaringer om kontroll FRODE GRINDAHL 30.04.2014, Fylkesmannen i Østfold Vi skal ha fokus på Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

Nye kontrollregler 1.1.2013

Nye kontrollregler 1.1.2013 Obligatorisk uavhengig kontroll I kraft januar 2013 Gjelder for søknader innkommet kommunen fom 1 januar 2013 Mottakstidspunktet som er avgjørende SAK 10 14-2 Saksbehandling og kontroll Obligatorisk uavhengig

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker

Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker Tirsdag 5. februar 2013 Mette Mohåg, byggesakssjef Tromsø kommune 1 Innholdet i det følgende: Ansvar og rollefordeling i byggesaken Hva ligger i ansvaret?

Detaljer

8-1. Ferdigstillelse av tiltak

8-1. Ferdigstillelse av tiltak 8-1. Ferdigstillelse av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.09.2016 8-1. Ferdigstillelse av tiltak (1) Kommunen skal etter søknad utstede ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak

Detaljer

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk Vedlegg 2 Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [...] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vem mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

Roller og ansvar for brannsikkerhet - sprinkler TROND S. ANDERSEN

Roller og ansvar for brannsikkerhet - sprinkler TROND S. ANDERSEN Roller og ansvar for brannsikkerhet - sprinkler TROND S. ANDERSEN www.dibk.no Temaer > Roller og ansvar i byggesak > Kvalitetssikring > Krav 5l slokkeanlegg i TEK10 når kreves slokkeanlegg som kompenserende

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder www.obosprosjekt.no

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER

STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER SØGNE KOMMUNE Arealenheten STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER Innhold Innledning...2 Lovgrunnlag...2 Målsetting...2 Tilsynsområder...3 Ulovlighetsoppfølging...3 Virkemidler...3 Organisering...4 Varighet...4

Detaljer

Presentasjon av høringsforslaget: Tydeligere og enklere regelverk

Presentasjon av høringsforslaget: Tydeligere og enklere regelverk Presentasjon av høringsforslaget: Tydeligere og enklere regelverk SJEFINGENIØR VIDAR STENSTAD, DIBK 22.11.2016 Høringsmøte om TEK17, Ingeniørenes hus Tydeligere og enklere regler Opprydding som gir en

Detaljer

John Utstrand Faglig leder brannsikkerhet

John Utstrand Faglig leder brannsikkerhet BFO-dagene 2014 Innspill til forenkling forbedring av TEK John Utstrand Faglig leder brannsikkerhet 1 Takk for muligheten til å gi innspill! Vi bidrar gjerne videre! 2 Prioritering av DiBKs forslag 1.

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Byggavfall roller og myndighet knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK 10) INGUNN MARTON Oslo

Byggavfall roller og myndighet knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK 10) INGUNN MARTON Oslo Byggavfall roller og myndighet knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK 10) INGUNN MARTON 16.02.2017 Oslo Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner

Detaljer

v/ Bjørg Kristin Langnes

v/ Bjørg Kristin Langnes Når gjelder TEK10- krav ved arbeid på eksisterende bygg? Revidert eksempelsamling med eksempler på unntak fra TEK10 etter plan- og bygningsloven (pbl) 31-2 1 v/ Bjørg Kristin Langnes www.infinita.no Eksempelsamlingen

Detaljer

Krav til vannforsyning Roller og ansvar Definisjoner begreper som må avklares Samspill mellom de kommunale etatene

Krav til vannforsyning Roller og ansvar Definisjoner begreper som må avklares Samspill mellom de kommunale etatene Irene Romkes Horgen Drammensregionens Brannvesen IKS Krav til vannforsyning Roller og ansvar Definisjoner begreper som må avklares Samspill mellom de kommunale etatene Hvem er ansvarlig for vannforsyningen?

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Tom Roger Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

TEK og kommunenes rolle. TROMSØKONFERANSEN Senioringeniør Rose Byrkjeland

TEK og kommunenes rolle. TROMSØKONFERANSEN Senioringeniør Rose Byrkjeland TEK og kommunenes rolle TROMSØKONFERANSEN 2017 Senioringeniør Rose Byrkjeland Kommunene og TEK Litt historikk Dagens system - teorien Fra teori til praksis Kommunens virkemidler Oppsummering Pbl 1-1 Byggesaksbehandling

Detaljer

Hvilke muligheter og begrensninger gir byggereglene for bruk av trekonstruksjoner og trematerialer i byggverk? TROND S. ANDERSEN NKF

Hvilke muligheter og begrensninger gir byggereglene for bruk av trekonstruksjoner og trematerialer i byggverk? TROND S. ANDERSEN NKF Hvilke muligheter og begrensninger gir byggereglene for bruk av trekonstruksjoner og trematerialer i byggverk? TROND S ANDERSEN NKF 4227 DiBK hvem er vi? Tre og bygningsregelverket Historien viser: Brannkrav

Detaljer

Fredrikstad brann- og redningskorps. 1 Fredrikstad

Fredrikstad brann- og redningskorps. 1 Fredrikstad brann- og redningskorps 1 Brannvesenet Brannsjef varabrannsjef Beredskapsleder 4 vaktlag med 10 personer på hvert lag. ( 8 på vakt ) Branningeniør byggesak forebyggende avdeling 7 personer 2 Bygnings-

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 2. Virkeområde

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Lise Tønnesen Dato 1624/170/2 - Råkvåg aldershjem - Tilsynsrapport med varsel om

Detaljer

Tiltak på eksisterende byggverk

Tiltak på eksisterende byggverk Tiltak på eksisterende byggverk Knut F Rasmussen Tromsø 8. februar 2011 Bestående byggverk loven kapittel 31 31-2 Tiltak på bestående byggverk 31-3 Pålegg om sikring og istandsetting 31-4 Pålegg om utbedring

Detaljer

Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser?

Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser? Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser? Vidar Stenstad, Direktoratet for byggkvalitet 29.09.2017 Forum Wood Building Nordic, Trondheim

Detaljer

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.06.2016 Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Innledning Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral

Detaljer

Vil du vinne i ROT-markedet?

Vil du vinne i ROT-markedet? Byggtreff Voss 11. januar 2013 Vil du vinne i ROT-markedet? Del 1: Tabber du bør unngå Del 2: Hvilke regler gjelder Anders Kirkhus SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Saksbehandling: Type arbeid: Nybygg

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Tema. Gir tekniske hjelpemidler dårligere brannsikkerhet?? Foto. Access. Per Svanæs Brannforebyggende forum 09.09.2015

Tema. Gir tekniske hjelpemidler dårligere brannsikkerhet?? Foto. Access. Per Svanæs Brannforebyggende forum 09.09.2015 Tema Gir tekniske hjelpemidler dårligere brannsikkerhet?? Foto. Access Per Svanæs Brannforebyggende forum 09.09.2015 Ja, og noen må gjøre noe med det. Hvor er noen, og hvem tar ansvar for at noe blir gjort?

Detaljer

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr Jf pbl 32-8 og SAK 10 kapittel 16

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr Jf pbl 32-8 og SAK 10 kapittel 16 Byggesakskontoret Vidar Fagerheim Urtegårdsgata 15 8006 Dato:...14.12.2016 Saksbehandler:...Anita R. Berntsen Telefon direkte:...75 55 53 43 Deres ref.:... Løpenr.:...93326/2016 Saksnr./vår ref.:...2016/2610

Detaljer

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.02.2016 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett (1) Kommunen skal frata ansvarlig foretak ansvarsrett når foretaket: a. i vesentlig

Detaljer

En brannrådgivers erfaring med kommunal saksbehandling og tilsyn

En brannrådgivers erfaring med kommunal saksbehandling og tilsyn En brannrådgivers erfaring med kommunal saksbehandling og tilsyn Lars Haugrud Senior brannrådgiver E-post: lars@pids.no Mob: 974 26 583 www.pids.no En brannrådgiver deler sine erfaringer og ønsker Hva

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

Varsel om pålegg og tvangsmulkt

Varsel om pålegg og tvangsmulkt Byggesakskontoret Agnar Harry Nyheim Lysthushaugen 16 Varsel om pålegg og tvangsmulkt 8102 SKJERSTAD Dato:...12.09.2016 Saksbehandler:...Grete Bach Mortensen Telefon direkte:...75 55 53 61 Deres ref.:...

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

Brannvernkonferansen fagseminar 5 Myndighetenes forventninger 6l robuste byggverk. VIDAR STENSTAD 13.05.2014, Oslo

Brannvernkonferansen fagseminar 5 Myndighetenes forventninger 6l robuste byggverk. VIDAR STENSTAD 13.05.2014, Oslo Brannvernkonferansen fagseminar 5 Myndighetenes forventninger 6l robuste byggverk VIDAR STENSTAD 13.05.2014, Oslo Byggereglene Basissikkerhet i byggverk Sikkerhetsnivå Tekniske krav til byggverket TEK

Detaljer