Oppdragsnr: Dato: Fossumhavene 32, seksjon 27 Tiltak: Innbygging av balkong til soverom, Fase: IG søknad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsnr: Dato: Fossumhavene 32, seksjon 27 Tiltak: Innbygging av balkong til soverom, Fase: IG søknad."

Transkript

1

2 Innhold 1. Innledning, oppsummering Identifisering av tiltaket Ansvarsoppgave i henhold til Saksforskriften (SAK 10) Gjeldende regelverk Tilleggskrav fra tiltakshaver Dokumentasjonsform Grunnlag og forutsetninger for brannteknisk prosjektering Forutsetninger for byggeobjektet og virksomheten i bygget Virksomhet Personbelastning Areal Høyde, antall etasjer Plassering Brannenergi Håndtering av brann og eksplosjonsfarlig vare Forutsetninger for beredskap Brannvesenets beredskap og innsatstid Tiltakshavers beredskap og eventuelt egne krav til brannsikkerhet Risikoklasse ( 11 2) Brannklasse ( 11 3) Beskrivelse av branntekniske ytelseskrav Oversikt over branntekniske tegninger Bæreevne og stabilitet Sikkerhet ved eksplosjon Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Brannseksjonering Brannceller Materialer og produkters egenskaper ved brann Tekniske installasjoner Generelle krav om rømning og redning Utgang fra branncelle Rømningsvei Tilrettelegging for manuell slokking Tilrettelegging for rednings og slokkemannskap Dokumentasjon av ytelseskrav Spesielt i forhold til utførelsesfasen Spesielt i forhold til driftsfasen. FDV dokumentasjon Referanser Revisjoner... 8 Side 2 av 8

3 1. Innledning, oppsummering Deler av eksisterende balkong til leilighet skal bygges inn. De nye arealene skal benyttes til å utvide eksisterende soverom og kjøkken. Deler av eksisterende balkong beholdes som balkong. Tiltaket er begrenset til de nye innbygde arealene. Eksisterende bygning er ikke sprinklet. Det er ikke opplyst om det er felles brannalarmanlegg eller om det kun er røykvarslere internt i hver leilighet (det antas at det kun er røykvarslere). Fravik: Det er ikke prosjektert med fravik fra VTEK10. Fase byggesak: IG søknad 1.1 Identifisering av tiltaket Oppdragsgiver: Kirsten Borgnes Prosjektnavn: Fossumhavene 32, seksjon 27 Adresse: 1359 Eiksmarka Gårds og bruksnummer: 31/144 Tiltak omfatter: Innbygging av deler av eksisterende balkong 1.2 Ansvarsoppgave i henhold til Saksforskriften (SAK 10) Tiltakshaver: Kirsten Borgnes Ansvarlig søker (SØK): A38 Arkitekter AS Brannteknisk prosjekterende Fokus Rådgivning AS (PRO Brannkonsept): Uavhengig kontrollerende for brannteknisk prosjektering (KPR Brannkonsept): Uavhengig kontrollerende for brannteknisk utførelse (KUT Brann): Tiltaksklasse for brannteknisk prosjektering: Gjeldende regelverk TEK 10 med VTEK10 pr Tilleggskrav fra tiltakshaver Ingen oppgitt 1.5 Dokumentasjonsform Oppfyllelse av kravene til sikkerhet ved brann er dokumentert ved at tiltaket utføres i samsvar med preaksepterte løsninger i henhold til VTEK. Det er ikke registrert fravik fra VTEK10. 1 Bygningen faller innunder bkl 2, og tiltaket skulle dermed normalt skulle vært lagt i tiltaksklasse 2. Tiltaket er av begrenset omfang og uten endringer av rømningsforhold. Tiltaksklasse 1 er derfor vurdert som tilstrekkelig. Side 3 av 8

4 2. Grunnlag og forutsetninger for brannteknisk prosjektering 2.1 Forutsetninger for byggeobjektet og virksomheten i bygget Virksomhet Bolig. Utvidelse av soverom ved at deler av balkong innlemmes i eksisterende soverom og kjøkken Personbelastning. Ikke relevant. Uendret Areal Utvidelse ca 10 m Høyde, antall etasjer 4 etasjer bolig/leiligheter samt p garasje i kjeller/u.etg delvis under bakkenivå. 4 tellende etasjer Plassering Eksisterende boligblokk. Leilighet er gjennomgående med balkonger på begge sider av bygget. Tilkomst for brannbil på én av sidene. Tilkomstmuligheter endres ikke. Deler av balkong som bygges inn beholdes Brannenergi Brannenergien er antatt å være mellom MJ/m2 (moderat). Dette samsvarer med verdier angitt for bolig, ref. NS EN Endres ikke Håndtering av brann og eksplosjonsfarlig vare Ikke relevant. Endres ikke som følge av tiltaket. 2.2 Forutsetninger for beredskap Brannvesenets beredskap og innsatstid Ikke relevant. Endres ikke som følge av tiltaket Tiltakshavers beredskap og eventuelt egne krav til brannsikkerhet Det er ikke oppgitt egne selvpålagte krav utover TEK. 2.3 Risikoklasse ( 11 2) Bolig: rkl Brannklasse ( 11 3) BKL 2 Side 4 av 8

5 3. Beskrivelse av branntekniske ytelseskrav For at tiltaket skal oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot brann, må ansvarlig prosjekterende for alle fag ivareta de ytelseskrav som er angitt i dette kapitlet i sin detaljprosjektering. Ytelseskravene er basert på forutsetninger og begrensninger fastlagt i kapittel 2. Dersom forutsetninger endres underveis i prosjektet, kan det påvirke kravet til brannsikkerhetsnivå, slik at angitte ytelseskrav ikke lenger gir tilfredsstillende sikkerhet. Endringer av forutsetninger må derfor varsles og vurderes nærmere av ansvarlig brannprosjekterende i hvert enkelt tilfelle. Ytelseskrav angitt i dette kapitlet ledsages av branntekniske tegninger utarbeidet av RiBr. 3.1 Oversikt over branntekniske tegninger Tegnnr Dato Rev/dato Plan 2 og snitt terrasse F Fasade F Sit.plan Ref. ark /SØK Bæreevne og stabilitet Ytelseskrav; Hovedbæresystem, sekundærbæring: R60 [B60] (dvs brennbare materialer kan benyttes i de bærende konstruksjonene) Dette gjelder eksisterende balkongdekker som skal bygges inn (gulv, tak i nytt innebygget areal). Eksisterende konstruksjoner må kontrolleres og ev oppgraderes til ovennevnte krav Sikkerhet ved eksplosjon Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Brannseksjonering Brannceller Branncellebegrensende bygningsdeler i BKL2: EI60 [B60]. Dvs det kan benyttes brennbare materialer.. Konstruksjoner med brannkrav er merket på branntegninger. Gjelder alle skiller mot naboleilighet samt etasjeskillere (gulv, tak i nytt areal). Side 5 av 8

6 Innvendig hjørne: ikke relevant Vertikal brannspredning: skal ivaretas ved at forholdet mellom kjølesone mellom vindu i underliggende og overliggende etasje og vindu i nytt areal er 1/1 eller bedre. Dette er ivaretatt se branntegning fasade Materialer og produkters egenskaper ved brann Innvendige kledninger og overflater (branncelle inntil 200m 2 ); Kledninger: K 2 10 B s2,d0 [K2] Overflater: D s2,d0 [In2] Dette er laveste klasse. Utvendig overflate: D s3,d0 [Ut2] Generelt krav er strengere, men unntak er gjort for inntil 4 etasjer der fasaden er tilgjengelig for brannvesenet og det ikke er fare for brannspredning til og fra nabobygninger. Dette er laveste klasse. Ubehandlet treverk kan benyttes. Det er benyttet liggende trepanel fra tidligere. Det må legges inn horisontal sperre i det luftede sjiktet bak kledningen for å hindre brannspredning fra etasjene under. Se f.eks Byggdetaljblad « Yttervegger og tak i trehus med 30 minutters brannmotstand» for prinsipp for mulig luftet løsning. Taktekking: ikke aktuelt Isolasjon skal være generelt være ubrennbar, A2 s1,d Tekniske installasjoner Evt. tekniske installasjoner som krysser branncellebegrensende bygningsdeler skal ikke svekke disse. Godkjente tette og isolasjonssystemer skal benyttes Generelle krav om rømning og redning Ikke relevant Endres ikke av tiltaket. Brannalarmanlegg: antas ikke installert, ev med én detektor i hver leilighet. Røykvarslere; Ref. VTEK10 skal det i boenhet minimum være seriekoblede røykvarslere som varsler internt. Røykvarslere skal minst dekke kjøkken, stue, utenfor soverom og tekniske rom. Rom med vaskemaskin og tørketrommel betraktes på linje med "teknisk rom» og skal dekkes. Plassering av røykvarslere skal være slik at lydnivå er minst 60dB i oppholdsrom og soverom når alle dører er lukket (oppnås greit siden arealene er så små). Røykvarslere skal være nettbaserte (230V) med batteribackup i hver enhet. Røykvarslere skal tilfredsstille NS EN Selv om forholdene ikke endres som følge av at soverom og kjøkken utvides, anbefales dekning med røykvarslere ref. VTEK10. Ledesystem: Det er ikke krav til reservebelysning eller ledesystem innenfor hver boenhet. Side 6 av 8

7 Utgang fra branncelle Del av balkong beholdes. (Hvis den berørte balkongen er beregnet for redning. Den er i alle fall tilgjengelig for høydeutstyr.) Leilighetene har balkong også på motsatt side av bygget Rømningsvei Tilrettelegging for manuell slokking I boenheter skal det monteres manuelt slokkeutstyr. Husbrannslange anbefales, men det kan også benyttes håndslokkerapparat(er). Håndslokkerapparter skal tilfredsstille NS EN 3 7 Brannmateriell Håndslukkere, del 7, minst kapasitet 21A, type pulver eller skum Tilrettelegging for rednings og slokkemannskap Side 7 av 8

8 4. Dokumentasjon av ytelseskrav Alle ytelser følger preaksepterte løsninger i VTEK Spesielt i forhold til utførelsesfasen Håndverksarbeidene må ikke øke brannfaren eller faren for brannspredning til naboleilighetene. Branncellebegrensende skiller må føres opp først. Varme arbeider bør unngås. 6. Spesielt i forhold til driftsfasen. FDV dokumentasjon Det må sørges for at det blir levert/mottatt FDV dokumentasjon på produkter med brannklassifisering, f.eks; røykvarslere, slokkeutstyr, oppbygging av branncellebegrensende konstruksjoner 7. Referanser TEK10 VTEK10 NS EN Røykvarslere NS EN 3 7 Brannmateriell Håndslukkere Byggdetaljblad Revisjoner Side 8 av 8