Roller og ansvar for brannsikkerhet - sprinkler TROND S. ANDERSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Roller og ansvar for brannsikkerhet - sprinkler TROND S. ANDERSEN"

Transkript

1 Roller og ansvar for brannsikkerhet - sprinkler TROND S. ANDERSEN

2

3 Temaer > Roller og ansvar i byggesak > Kvalitetssikring > Krav 5l slokkeanlegg i TEK10 når kreves slokkeanlegg som kompenserende 5ltak preakseptert o>e s5lte spørsmål planlagt endring, revisjon av tekst i TEK10 skille mellom sprinklet og usprinklet område

4 Hva er kvalitetsmålet? At byggverk oppføres i samsvar med byggereglene > Forutsetninger Kompetente ansvarlige foretak som ufører arbeidet med god kvalitetssikring og - i nødvendig grad - med uavhengig kontroll. Kommunen skal føre 5lsyn.

5 KS, kontroll og Elsyn Tilsyn > Kommunen Uavhengig kontroll > Kontrollerende foretak Kvalitetssikring > Prosjekterende og uførende foretak

6 Regelverket Plan- og bygningsloven! Brann- og eksplosjonsvernloven! SAK TEK" Byggefasen" BE" Overtakelse" Forebyggende Internkontroll DIM" Bruksfasen" dsb" Kommunens bygningsmyndighet DiBK 1. bruksdag" Kommunens brannmyndighet DSB

7 Regelverket Sikkerhetsnivå Tekniske krav til byggverket TEK Ekstern brannberedskap Kommunen Intern brannberedskap Eier/bruker + Drifts- og vedlikeholdsrutiner DV Totalsikkerhet BEL m/forskrifter Basissikkerhet i byggverket BEL m/forskrifter PBL m/forskrifter Tekniske krav i TEK skal gi en basissikkerhet, uavhengig av beredskapsmessige tiltak

8

9 De ulike fasene E Endringer A Brann- sikkerhets- strategi B Detalj- prosjektering C UFørelse A: Brannsikkerhetsstrategi B: Detaljprosjektering C: ULørelse D: Bruk D Bruk Anvisninger SINTEF Byggforsk E: Endringer > Ombygging, 5lbygging, bruksendring mv.

10 Ansvar brannsikkerhetsstrategi/konsept SAK10 TEK Kap. 2 og 4 E Endringer A Konsept B Detalj- prosjektering C UFørelse D Bruk > Skaffe oversikt over krav som s5lles 5l byggverket Lover/forskri>er Tiltakshaver > Prosjektere hoveduforming som oppfyller kravene Forenklet eller analyse

11 2-1 Verifikasjon av funksjonskrav Alt. 1 Pre- aksepterte ytelser Teknisk forskri> Funksjons- og ytelseskrav Alt. 2 Verifiserte ytelser Analyse Ytelseskrav i forskriuen skal oppfylles Der forskriuen bare gir funksjonskrav skal oppfyllelse av disse påvises Tekniske løsninger > ved bruk av preaksepterte ytelser (forenklet prosjektering), eller > ved analyse 11

12 Funksjonskrav og ytelser i virkeligheten Forskri>en Funksjonskrav F1 F2 F1 F2 Forskri>en Ytelseskrav Y1 Y2 Y3 Veiledningen Preaksepterte ytelser Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Skal oppfylles om ikke disp. er gix! Skal foreligge analyse!

13 Ansvar brannsikkerhetsstrategi/konsept SAK10 TEK Kap. 2 og 4 E Endringer A Konsept B Detalj- prosjektering C UFørelse D Bruk > Spesifisere ytelser (opera5ve krav) som underlag for detaljprosjektering > Beskrive forutsetninger og begrensninger for bruksfasen > Utarbeide evakueringsplaner Risikoklasse 5 og 6, øvrige byggverk for publikum, samt arbeidsbygninger > Utarbeide dokumentasjon for bruksfasen

14 Feil som kan gjøres i prosjekteringen 1. Ytelseskrav i forskriuen er ikke oppfylt, og det er ikke søkt om dispensasjon > NB! Det må foreligge begrunnelse/analyse som grunnlag for søknad om disp. 2. Det er gjort fravik fra preaksepterte ytelser som ikke er behandlet 3. Analyse ved fravik er ikke ElfredssEllende > Mangelfull verifikasjon/dokumentasjon

15 Ansvar - detaljprosjektering SAK10 TEK E Endringer A Konsept B Detalj- prosjektering C UFørelse D Bruk Prosjektere og dokumentere løsninger som oppfyller de opera5ve kravene som er angif i konseptet Ø Metoder i samsvar med Norsk Standard eller likeverdig standard Ø Myndighetene angir ikke, og godkjenner ikke, tekniske løsninger!

16 Ansvar - detaljprosjektering SAK10 TEK Kap. 2 og 4 E Endringer A Konsept B Detalj- prosjektering C UFørelse D Bruk > Lage 5lstrekkelig produksjonsunderlag (for uførelsen) Detaljer må prosjekteres før de bygges > Produktdokumentasjon for spesifiserte produkter > Dokumentasjon for bruksfasen

17 Ansvar - ulørelse SAK10 TEK Kap. 3 og 4 E Endringer A Konsept B Detalj- prosjektering C UFørelse D Bruk Bygge i samsvar med produksjonsunderlaget og monteringsanvisninger > UFørende skal ikke prosjektere uten prosjekteringsansvar! > Skaffe og kontrollere produktdokumentasjon Dokumentasjon for bruksfasen

18 Dokumentasjon for FDV TEK10 Kap. 4 E A B C D 4-1. Dokumentasjon for driusfasen Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig uførende skal, innenfor sif ansvarsområde, framlegge for ansvarlig søker nødvendig dokumentasjon som grunnlag for hvordan igangsegng, forvaltning, dri> og vedlikehold av byggverk, tekniske installasjoner og anlegg skal uføres på 5lfredss5llende måte Oppbevaring av dokumentasjon for driusfasen Dokumentasjon for dri>sfasen skal overleveres 5l og oppbevares av eier av byggverket.

19 GrensesniX E A B C D Ansvarlig søker skal > Iden5fisere og avklare ansvarsområdene > Påse at ansvarlige foretak blir samordnet, inkl. grensesnif Prosjektering og uførelse av alarm- og slokkeanlegg, røykven5lasjon og ledesystemer (hva ligger hos hhv. brannrådgiver og detaljprosjekterende?) Detaljprosjektering som gjøres av uførende/leverandører Produktdokumentasjon > Vurdere behov for oppfølging av strategien i detaljprosjektering og uførelse 19

20 Ansvar eier/bruker pbl Kap. 29, 31 mv. E Endringer A Konsept B Detalj- prosjektering C UFørelse ü OppreXholde/vedlikeholde byggverket som forutsax ved ferdigaxest ü Bruke byggverket i samsvar med forutsetningene ü Utarbeide og følge dri>s- og vedlikeholdsru5ner D Bruk 20

21 Kontroll SAK E Endringer A Konsept > Kontrollere om 5ltaket er i samsvar med krav gif i eller med hjemmel i pbl B Detalj- prosjektering C UFørelse D Bruk > Melde avvik 5l ansvarlige foretak > Melde 5l ansvarlig søker om avvik som ikke lukkes av ansvarlige foretak > Melde 5l kommunen om avvik som ikke lukkes i 5ltaket

22 Tilsyn E Endringer A Brann- sikkerhets- strategi B Detalj- prosjektering C UFørelse D Bruk ByggesaksElsyn fase A, B og C > Pbl kap. 25 Kommunen har 5lsynsplikt Kommunen avgjør måte, omfang intensitet I byggesaken og inn5l 5 år efer at ferdigafest er gif Kommunen kan benyfe sakkyndig bistand eller uføre tekniske prøver for 5ltakshavers regning BrannElsyn fase D Melde ev. avvik 5l plan- og bygningsmyndighetene, jf. pbl 1-4

23 SAK kap. 14 Krav om obligatorisk uavhengig kontroll Obligatorisk kontroll i boliger > Lu>tefhet, fuktsikring i våtrom Obligatorisk kontroll i Eltaksklasse 2 og 3 > Geoteknikk, brannsikkerhet, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk Kommunen kan kreve Elleggskontroll og unnta fra kontroll Mulighet for Edsavgrensede kontrollområder (foreløpig ikke gix)

24 Obligatorisk kontroll i Eltaksklasse 2 og 3 Brannsikkerhet > Strategi (konsept) Styringssystemet Kvalitetssikringen Tilstrekkelig grunnlag for detaljprosjektering

25 Slokkeanlegg og byggesak Sprinkleranlegg er søknadspliktig, jf. pbl > Unntak i eksisterende byggverk Installering, endring og reparasjon av rør og sanitærinstallasjoner som ligger åpent i rom og som ikke forutsetter nye ledninger fra annen branncelle eller bruksenhet, jf. SAK 4-1. Områder under sentral godkjenning > Prosjektering og utførelse av sanitær-, varme- og slokkeinstallasjoner

26 Sprinkler - Når krever TEK 10 sprinkler/slokkeanlegg?

27 Sprinkler Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Første ledd bokstav a) Byggverk, eller del av byggverk, i risikoklasse 4 hvor det kreves heis, skal ha automatisk brannslokkeanlegg. Deler av et byggverk med og uten automatisk slokkeanlegg skal være ulike brannseksjoner.

28 Sprinkler Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Første ledd bokstav b) Byggverk i risikoklasse 6 skal ha automatisk brannslokkeanlegg.

29 Sprinkler Sprinkler som kompenserende tiltak - preakseptert - Manglende kjølesone og motståendevinduer uten brannmotstand - Stort areal og/eller åpen forbindelse - Beskyttelse av strømforsyning - Oppholdsrom inntil 50 m 2 atskilt med E30-konstr. i rømningsvei

30 Sprinkler 11-7 Seksjonering 11-7 Seksjonering (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle tap. En brann skal, med påregnelig slokkeinnsats, kunne begrenses til den brannseksjonen der den startet.

31 Sprinkler Sprinkler som kompenserende tiltak - analyse Aktuelt der forskriften ikke krever automatisk slokkeanlegg > Risikoklasse 1-3 > Risikoklasse 4 uten heis > Risikoklasse 5

32 Sprinkler relevante standarder Sprinkleranlegg må prosjekteres og utføres etter NS-EN Faste brannslokkesystemer. Automatiske sprinklersystemer. Dimensjonering, installering og vedlikehold. I byggverk for boligformål kan likevel NS-INSTA 900 Residential sprinkler systems Part 1: Design, installation and maintenance legges til grunn men med varighet av vannforsyning minst 30 minutter for type 1*- og 2-anlegg, og minst 60 minutter for type 3**-anlegg.

33 Sprinkler relevante standarder Kan det benyxes annet prosjekteringsunderlag? Det er ikke krav El å benyxe norsk standard, men nivå for ytelsen på anlegget må være på samme nivå som angix i de norske standarder der disse er dekkende. Bruk av andre standarder o.l. med f. eks. et lavere dekningsomfang vil ikke ElfredssElle TEK. For spesialanlegg som ikke dekkes av norske standarder er det akseptabelt å benyxe annet annerkjent prosjekteringsunderlag.

34 Sprinkler innstøping av rør TEK 15-5 Generelle krav 1l innvendige vann- og avløpsinstallasjoner gjelder for sprinklerinstallasjoner. I veiledningen 1l 15-5 annet ledd står det at: "EkspansjonskreAer må ikke medføre skade på rørledningssystemet eller bygningsdel. Ved montering av rørledninger må det tas hensyn 1l materialets temperaturutvidelse. Ved innstøping må fri bevegelse av hele ledningen sikres, for eksempel ved at ledningen omsluies av myk isolasjon. For sprinkleranlegg må man i 1llegg oppfylle forutsetninger i de respek1ve standardene, NS- EN og NS- INSTA 900.

35 Sprinkler innstøping av rør NS- EN sier i pkt Skjulte rør at "Rør skal monteres slik at de er lei 1lgjengelige for reparasjon og endringer. De skal ikke legges innstøpt i gulv eller betongtak. NS- INSTA 900 sier ikke noe spesifikt om innstøping. Da må TEK 15-5 med veiledning legges 1l grunn. I 1llegg må man følge eventuelle yierligere forutsetninger/ begrensninger som følger av produktdokumentasjon og monteringsanvisninger for ulike rørprodukter. Forholdet er for Eden under vurdering hvor flere aktører deltar.

36 Sprinkler balkonger - Det er foreslåx å endre teksten i revidert VTEK når det gjelder sprinkling av balkonger, ny tekst: Sprinkling kan sløyfes på balkonger om den åpne delen er 50 % av den totale «veggflaten» på balkongen. Vegg mot innenforliggende boenhet tas ikke med i beregningen. Det er den øverste delen av veggflatene som må være åpen. Åpning i rekkverk er ikke å anse som åpent areal. Svalganger eller felles balkonger som er rømningsvei må dekkes av sprinkleranlegget. Andre spesielle situasjoner må vurderes av ansvarlig prosjekterende for brannkonseptet (i brannsikkerhetsstrategien). (Svalganger som er rømningsvei skal allhd sprinkles)

37 Sprinkler hva slags brannskille? Hva slags brannskille kreves mellom sprinklet og usprinklet område? Tabellen finnes på vår hjemmeside.

38

39 Takk for oppmerksomheten!

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Utleie av bolig, søknadsplikt og krav. KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 31.05.2013, Stavanger

Utleie av bolig, søknadsplikt og krav. KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 31.05.2013, Stavanger Utleie av bolig, søknadsplikt og krav KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 31.05.2013, Stavanger Utleieboliger 2 Bustadsmeldinga byggje bu - leve Dersom bustadeigarar skal byggje om eller endre bruk

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak (1) Sentral godkjenning

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Innføring i regleverket

Innføring i regleverket Innføring i regleverket Plan og bygningsloven TEK 10 + SAK 10 Veiledning til TEK Standarder Bransjeveiledninger Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008. (plan- og bygningsloven) Forskrift

Detaljer

Kongsvinger kommune Øvrebyen Brannsikringsplan

Kongsvinger kommune Øvrebyen Brannsikringsplan Øvrebyen Brannsikringsplan COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Rev Dato Tekst Saksb Kontr Godkj B 13122010 ENDRINGER OPPSETT/LAYOUT TOV TOV A 16112010 DIV ENDRINGER

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10 Nå med uavhengig kontroll TEK10 TEK10 TEK10 Vårt moderne samfunn krever en miljøvennlig omlegging av energi bruk og energiproduksjon. Den siste revisjonen av tekniske

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF Uavhengig kontroll Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF RIF er rådgiverbransjen Den eneste bransjeforeningen kun for rådgivende ingeniørfirmaer Medlemmer: 207 firmaer (8800 ansatte)

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer